Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja - Nuorisotutkimusseura

nuorisotutkimusseura.fi

Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja - Nuorisotutkimusseura

Nuorisotutkimusverkoston

julkaisuja

kevät 2011


Askelmerkkejä lasten ja nuorten

nykyaikaiseen kilpaurheiluun

Katsaus kansainvälisiin ja kotimaisiin

urheilujärjestelmiin ja malleihin

Helena Huhta & Suvi Nipuli

Tutkimuskatsauksessa paneudutaan pääosin kansainvälisen tutkimuksen

kautta lasten ja nuorten liikunnan ja kilpa urheilun

organisointiin sekä erilaisten liikuntamallien sisältöihin.

Millaisin toimin lasten ja nuorten tavoitteellista kilpaurheilua

ja huippu-urheiluun johtavia polkuja on

järjestetty muissa länsimaissa? Minkälaista tieteellistä

tutkimusta aiheesta on tehty? Julkaisu on suunnattu

kaikille lasten ja nuorten liikunnasta ja urheilusta

kiinnostuneille sekä liikunta-alan ammattilaisille

ja lajiliitoissa toimiville että liikunnan ja

urheilun ympärillä toimiville kansalaisille,

jotka voivat tarkastella, millaisin hallinnollisin

ja ideologisin järjestelmin lapsia, nuoria ja aikuisia

liikutetaan.

2011. NTV/NTS, verkkojulkaisuja 40 &

Nuori Suomi. Ilmestyy keväällä.

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja.......................3

Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisusarja..........24

Nuorisotutkimus-lehti.................................................35

Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti.........36


SÄHKÖÄ ILMASSA

Näkökulmia verkkoperustaiseen

nuorisotyöhön

Jani Merikivi, Päivi Timonen & Leena Tuuttila

(toim.)

Nuorisotyötä voidaan tehdä informaatioteknologian

ja erityisesti sosiaalisen median välineillä.

Todistettavasti nuoria voidaan tavoittaa, kohdata

ja tukea menestyksellisesti myös verkkoperustaisen

nuorisotyön avulla. Työmenetelmiä on kehitetty

viime vuosina sekä käytännön että teorian

tasoilla. Nuorisotutkimusseuran, Humanistisen

am mat ti korkeakoulun ja Helsingin kaupungin

nuorisoasiain keskuksen yhteishankkeena syntynyt

julkaisu on ensimmäinen verkkoperustaista

nuorisotyötä käsittelevä yleisteos, jossa käytännön

tapausesimerkit ja teoreettiset artikkelit nivoutuvat

tiiviiksi vuoropuheluksi piirtäen rikkaan kuvan käytössä olevista toimintamalleista. Teoksessa

hahmotetaan nuorisotyöntekijöiden alati muuttuvaa toimenkuvaa ja pelikenttiä sekä herätetään

lukijoita keskustelemaan nuorisotyön strategisista suuntaviivoista. Oppikirjaksi nuoriso-,

sosiaali- ja terveysalalle sekä kaikkien nuorisotyön ammattilaisten oheislukemistoksi oman

osaamisensa vahvistamiseksi.

2011. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 111 &

Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK), sarja c 25 & Helsingin kaupungin

nuorisoasiainkeskus, julkaisuja 2/2011. ISBN: 978-952-5464-87-0. 168 s. Hinta 28 €

ANNETTU, OTETTU, ITSE TEHTY

Nuorten vapaa-aika tänään

Mirja Määttä & Tarja Tolonen (toim.)

Teos kertoo tämän päivän nuorten vapaa-ajan käytännöistä sekä vapaa-ajan merkityksistä,

tiloista ja instituutioista. Teoksessa pureudutaan vapaa-ajan käytäntöihin niin nuorten kuin

nuoria hallinnoivien instituutioidenkin näkökulmasta. Vapaa-ajan toiminta on erityisen merkityksellistä

nuorille itselleen, silloin kun se on omaehtoista ja kokeilevaa. Sekä kasvokkaiset

että virtuaaliset ystävyyssuhteet ovat nuorille tärkeitä. Nuorten vapaa-aika voidaan nähdä

myös vaarallisena tai pahana ja siihen tarjotaan kasvatuksen ja kansallisen hyvinvoinnin

nimissä aikuisten ohjausta. Toisaalta nuorille tarkoitetut kunnalliset ja valtiolliset palvelut

ovat etääntyneet nuorten arjesta ja vapaa-ajasta, eivätkä ne aina kohtaa. Sukupuoli, etnisyys,

yhteiskuntaluokka ja asuinpaikka vaikuttavat nuorten vapaa-ajan viettotapoihin ja osallistumismahdollisuuksiin.

Nuorten vapaa-aika ei ole myöskään irrallaan yhteiskunnallisista

rakenteista ja eriarvoisuuksista.

2011. NTV/NTS, julkaisuja 112. ISBN: 978-952-5464-88-7. Ilmestyy toukokuussa.

3


ARKIPÄIVÄN RASISMI KOULUSSA

Etnografinen tutkimus suomalaisja

maahanmuuttajanuorten suhteista

Anne-Mari Souto

in

tajasismiin?

kinäisiä

a

mus

oin

staa

ka

en

nen on

risesti

uinka

n” normin

umentoitu

sismin

orista,

sesta

sverkosto

musseura

Arkipäivän rasismi koulussa Anne-Mari Souto

Arkipäivän rasismi koulussa

Etnografinen tutkimus suomalais- ja

maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista

Anne-Mari Souto

Anne-Mari Souto on väitöstutkimuksessaan tutkinut

joensuulaisen koulun monikulttuurisia luokkia.

Tutkimus osoittaa, että rasismi jäsentää ja muokkaa

monin tavoin nuorten tapoja nähdä ja kohdata

toisiaan sekä muodostaa ryhmäsuhteita. Teoksessa

käsitellään myös sitä, kuinka koulussa kysymykset

rasismista ja sen seurauksista häivytetään näennäisesti

neutraalin kulttuurieropuheen alle. ”Maassa maan

tavalla” -periaatteeseen vetoaminen on keskeisimpiä

tapoja tukahduttaa keskustelua kulttuurisesti joustavista

pelisäännöistä. Teos valottaa myös sitä, kuinka

sosiaalisesti riskialtista on ”tavallisen suomalaisuuden”

normin kyseenalaistaminen nuorten keskuudessa.

Hyvin dokumentoitu kuvaus nuorten kouluarjesta

haastaa keskusteluun rasismin arkipäiväisyydestä ja

moninaisuudesta koulussa.

2011. NTV/NTS, julkaisuja 110.

ISBN: 978-952-5464-84-9. 224 s. Hinta 28 €

TYTTÖJEN KESKEN

Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä

Veronika Honkasalo

Monikulttuurisuuskeskustelussa naisten ja tyttöjen

asema on kiistanalainen väittelynaihe. Tytöistä ollaan

huolissaan. Samaten huolehditaan perheestä ja sen

määräysvallasta. Veronika Honkasalo luo uudenlaista

kuvaa suomalaisesta tasa-arvokäsityksestä asettaen

Miten nuorten toiminnassa edistetään sekä monikulttuurisuutta

että sukupuolten tasa-arvoa? Kenen äänellä sukupuolten

monikulttuurisuutta ja tasa-arvosta puhutaan nuorisotyön koskevat kentällä? Miten aikuisten tieteelliset

ja yhteiskunnalliset Monikulttuurisuuskeskustelussa keskustelut naisten vuoropuheluun.

ja tyttöjen asema

ja tyttöjen näkemykset kohtaavat?

on kiistanalainen väittelynaihe. Tytöistä ollaan huolissaan.

Samaten huolehditaan perheestä sen määräysvallasta.

Honka salo tarkastelee, Veronika minkälaisia Honkasalo luo uudenlaista toimintoja kuvaa suomalaisesta nuorisotyössä

on kehitetty tavoittamaan vuoropuheluun. Honkasalo tarkastelee, monikulttuurisista

minkälaisia toimintoja

tasa-arvokäsityksestä asettaen monikulttuurisuutta ja tasaarvoa

koskevat tieteelliset ja yhteiskunnalliset keskustelut

nuorisotyössä on kehitetty tavoittamaan monikulttuurisista

taustoista tulevia tyttöjä, ja mitä kaikkea tasa-arvo nuorisotyön

taustoista tulevia tyttöjä,

ympäristöissä

ja

voi

mitä

tarkoittaa.

tasa-arvo

Honkasalo on haastatellut tutkimustaan varten

nuorisotyön ympäristöissä

nuorisotyöntekijöitä

voi

ja

tarkoittaa.

monikulttuurisista taustoista

Kirja

tulevia

soveltuu

monikulttuurisista kysymyksistä, tasa-arvosta ja

nuoria. Lisäksi tutkimuksessa on seurattu useiden vuosien

ajan järjestöjen ja kunnallisen nuorisotyön toteuttamaa

tyttötyötä pääkaupunkiseudulla. Tuloksena on puhutteleva,

nuoriso- ja sukupuolitutkimuksen näkökulmat risteyttävä teos.

kasvatuksesta kiinnostuneille sekä oppimateriaaliksi

Kirja soveltuu monikulttuurisista kysymyksistä, tasa-arvosta

ja kasvatuksesta kiinnostuneille sekä oppimateriaaliksi

monikulttuuristuvan yhteiskunnan herkkien kysymysten

monikulttuuristuvan kysymysten

ymmärtämiseksi.

ymmärtämiseksi.

Nuorisotutkimusverkosto

Nuorisotutkimusseura

2011. NTV/NTS, ISBN: julkaisuja 978-952-5464-82-5 109.

ISBN: 978-952-5464-82-5. 265 s. Hinta 28 €

Tyttöjen kesken Veronika Honkasalo

Tyttöjen kesken

Monikulttuurisuus ja sukupuolten

tasa-arvo nuorisotyössä

Veronika Honkasalo

kansi veronika.indd 1 22.2.2011 11:07:33

4


MAAHANMUUTTO JA SUKUPOLVET

Tuomas Martikainen & Lotta Haikkola (toim.)

Teos on ensimmäinen laajempi katsaus maahanmuuton

sukupolvistumiseen Suomessa. Suomalaisessa tutkimuksessa

ja julkisessa keskustelussa maahanmuuttajataustaisiin

nuoriin liittyvät kysymykset ovat tulleet

tärkeämmäksi 2000-luvun kuluessa. Tämä heijastaa

maahanmuuttajataustaisen väestön sukupolvistumista,

sillä maahanmuuttajien sekä ulkomailla että Suomessa

syntyneet lapset ovat jo merkittävä väestöryhmä eri puolilla

maata, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Kirja koostuu

13 asiantuntija-artikkelista. Kirjan keskeiset kohderyhmät

ovat maahanmuuton ja etnisyyden tutkijat, opiskelijat ja

käytännön toimijat.

2010. NTV/NTS, julkaisuja 106 &

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

ISBN: 978-952-222-212-1. 299 s. Hinta 28 €

RASISTISUUS NUORTEN YHTEISÖISSÄ

Tutkimus vuosituhannen vaihteen

Joensuusta

Sini Perho

Kirja käsittelee itsensä rasistisiksi tai suvaitsemattomiksi

määrittelevien joensuulaisten tyttöjen ja poikien yhteisöllisyyttä:

sitä, kuinka rasismi kiinnitti nuoria toisiinsa

vuosituhannen vaihteen Joensuussa. Rinnalla pohditaan

tarvetta rasisminvastaiselle työlle. Pääpaino on nuorten

yhteisöllisyydessä ja sen sisällöissä. Tutkimuksessa

valotetaan kuvaa rasistisesta nuorten miljööstä: siihen

kuulumisen ehdoista, variaatioista ja yksilöiden suhdetta

siihen. Tutkimusaineisto on kerätty kahdella joensuulaisella

nuorisotalolla vuosien 1998–2001 aikana osana

Exit-projektia. Tutkimus koostuu yhteenvetoluvusta

ja viidestä aiemmin julkaistusta artikkelista, joista

kaksi on englanninkielisiä. Kuinka tavallista nuorten

tavalliseksi kuvaama rasismi yhteiskunnassamme on?

Millainen yhteiskunnallinen kannanotto rasismi on ja

kuinka aikuiset voisivat ja heidän pitäisi tukea nuoria

sille vaihtoehtoja tarjoamalla?

2010. NTS/NTV, julkaisuja 103.

ISBN: 978-952-5464-74-0. 238 s. Hinta 28 €

5


OHIPUHUTTU NUORUUS?

Nuorten elinolot -vuosikirja

Anu-Hanna Anttila, Kristiina Kuussaari &

Tiina Puhakka (toim.)

Kahdeksannessa Nuorten elinolot -vuosikirjassa tarkastellaan,

miten nuoret ja aikuiset tulkitsevat erilaisia yhteiskunnallisia

ilmiöitä. Jaetaanko sama merkitysmaailma,

ymmärretäänkö toinen toisiaan vai puhutaanko ohi, eri

kieltä, tarkoituksella tai vahingossa? Kirjan artikkeleissa

keskustellaan muun muassa graffiteista, nuorten miesten

virtuaalielämästä, poliittisen osallistumisen murroksesta

ja nuorten huomioimisesta kunnallispolitiikassa. Kirjan

tilasto-osiossa tarkastellaan rinnakkain nuoria ja aikuisia.

Siinä esitetään erilaisiin tilasto- ja kyselytutkimusaineistoihin

perustuvia tietoja muun muassa elinolosuhteista,

koetusta hyvinvoinnista sekä sukupolvien väliseen kuiluun

ja aikuisuuteen liittyvistä näkemyksistä. Nuorten elinolot -vuosikirja on tarkoitettu nuorisotyössä

työskenteleville, päätöksentekijöille ja nuorisotutkijoille sekä kaikille nuorten elämästä

ja sen ajankohtaisista ilmiöistä kiinnostuneille.

2010. NTV/NTS, julkaisuja 108, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Nuorisoasiain neuvottelukunta.

ISBN: 978-952-245-329-7. 185 s.

Hinta 28 €

PUOLUSTUSKANNALLA

Nuorisobarometri 2010

Sami Myllyniemi

Tämän vuoden nuorisobarometrin teemana ovat nuorten

näkemykset ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä

turvattomuuden kokemuksista yleisemminkin ja siitä, mikä

Suomessa on puolustamisen arvoista. Lisäksi Nuorisobarometri

tarjoaa tietoa pysyvistä perusteemoista, kuten nuorten

puoluekannatuksesta ja poliittisista asenteista. Erillisissä

artikkeleissa käsitellään muun muassa EU:n siviilikriisinhallintaa,

naisten roolia armeijassa ja suomalaisen pasifismin

historiaa. Barometria varten haastateltiin puhelimitse

1900:aa 15-29-vuotiasta nuorta. Tämän lisäksi haastateltiin

200:aa nuorta, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi

tai ruotsi. Nuorisobarometrit ovat keränneet tietoa nuorten

arvoista ja asenteista vuodesta 1994 lähtien.

2010. NTV/NTS, julkaisuja 107 &

Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 43.

ISBN: 978-952-5464-80-1. 266 s.

Hinta 28 €

6


MISSÄ LAPSUUTTA TEHDÄÄN?

Kirsi Pauliina Kallio, Aino Ritala-Koskinen &

Niina Rutanen (toim.)

Kirjassa käsitellään erilaisten lapsuuksien rakentumisen

tiloja ja lapsuuden tapahtumapaikkoja. Osassa lukuja

tarkastelun lähtökohtana ovat lapsille tuotetut ja tarjotut

tilat sekä lapsuudelle yleisemminkin luodut puitteet,

joiden rakentumiseen osallistuvat monet tahot kuten

valtio instituutioineen, perheet arkisine käytäntöineen

ja media poliittisine ja kaupallisine intresseineen. Loput

luvuista lähtevät liikkeelle lasten itse tuottamista paikoista.

Tarkastelemalla lasten arkisia tiloja eri näkökulmista

kirjoittajat paljastavat, millä tavoin lapset osallistuvat

tilan tuottamisen prosesseihin omista näkökulmistaan ja

määrittelevät aikuistenkin elintilojen mahdollisuuksia.

Teos nostaa esiin myös tutkimuksen metodologisia kysymyksiä. Teos on suunnattu monitieteisestä

lapsuudentutkimuksesta kiinnostuneille tutkijoille ja opiskelijoille.

2010. NTS/NTV, julkaisjja 105 & Lapsuudentutkimuksen seura &

Tampereen yliopiston Lapsuuden ja perheen tutkimuksen yksikkö (PerLa).

ISBN: 978-952-5464-76-4. 234 s.

Hinta 28 €

MUISTIKUVIA 00-LUVUSTA

Olli Sinivaara (toim.)

Antologiassa pohditaan nuoruuden olemusta 2000-luvun

alun perspektiivistä. Teos koostuu vapaamuotoisista esseistä

ja artikkeleista, joiden kirjoittajina on nuoria kirjailijoita ja

tutkijoita. Tekstit piirtävät niin laajempia historiallisia kaaria

kuin omakohtaisia ja yksilöllisiä kuvia nuoruudesta ennen, nyt

ja tulevaisuudessa esseistiikan ja myös novellitaiteen keinoin.

Myös itse nuoruuden käsitettä tutkitaan eri näkökulmista:

onko olemassa yksi ”nuoruus”, tavoittaako käsite ”nuoruus”

nuoruuden todellista olemusta? Antologiassa liikutaan 2000-

luvun nuoruuden globaalista ympäristöstä Suomen alueellisiin

eroihin, koko länsimaisen kulttuurin makrotasolta pienten

kulttuurierojen mikrotasolle.

2010. NTS/NTV, julkaisuja 104.

ISBN: 978-952-5464-67-2. 177 s.

Hinta 26 €

7


STADILAISPOJAT, RIKOKSET

JA LASTENSUOJELU

Viisi tapaustutkimusta kuudelta

vuosikymmeneltä

Elina Pekkarinen

Pahantapaisten ja rikoksiin syyllistyneiden lasten hoito

on perinteisesti kuulunut Suomessa lastensuojelun

vastuualueeseen. Turvattomuuden ja pahantapaisuuden

välistä yhteyttä on merkityksellistetty lastensuojelussa eri

tavoin eri aikoina. Laajan ja sisällöltään rikkaan asiakirjaaineiston

kautta Pekkarinen kuvaa, miten lapsen perhe,

naapurusto, koulu, poliisi ja sosiaalityö ovat ajan mittaan

reagoineet lasten rikoksiin ja niin tehdessään tuottaneet

erilaisia poikkeavan lapsen positioita. Stadilaispojat,

rikokset ja lastensuojelu on tarkka ja kiinnostava kuvaus

lastensuojeluprosessien historiallisesta muutoksesta Suomessa ja samalla viiden helsinkiläispojan

elämästä monitahoisessa sosiaalisessa todellisuudessa.

2010. NTS/NTV, julkaisuja 102. ISBN: 978-952-5464-73-3. 214 s.

Hinta 28 €

uomioon,

tkia, mitä ei?

n

inen lapsiin ja

va yleisteos.

ista

imuksen

eri alojen

Lasten ja nuorten tutkimuksen etiik ka Lagström, Pösö, Rutanen & Vehkalahti (toim.)

Lasten ja nuorten

tutkimuksen etiikka

Hanna Lagström, Ta rja Pösö, Niina Rutanen & Kaisa Vehkalah (toim.)

LASTEN JA NUORTEN

TUTKIMUKSEN ETIIKKA

Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen

& Kaisa Vehkalahti (toim.)

Millaisia tutkimuseettisiä erityiskysymyksiä tulee ottaa

huomioon, kun tutkimuskohteena ovat lapset ja nuoret?

Mitä saa tutkia, mitä ei? Millaisia lupamenettelyjä tarvitaan?

Lapsuudentutkimuksen seuran ja Nuorisotutkimusseuran

yhteishankkeena syntynyt artikkelikokoelma on

ensimmäinen lapsiin ja nuoriin kohdistuvan tutkimuksen

eettisiä kysymyksiä pohtiva yleisteos. Kokoelma tarjoaa

ajankohtaista tietoa ja kriittisiä näkökulmia kaikille

lapsi- ja nuorisotutkimuksen parissa toimiville tutkijoille

ja soveltuu oppikirjakäyttöön eri alojen menetelmäopintoihin.

2010. NTS/NTV, julkaisuja 101.

ISBN: 978-952-5464-64-1. 243 s.

Hinta 28 €

8


Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina

Ympäristökasvatuksen näkökulma

osallistumiseen

Sanna Koskinen

Teos käsittelee lasten ja nuorten osallistumista lähiympäristöjensä

kehittämiseen osana koulujen ympäristökasvatusta.

Tulokset osoittavat, että lainsäädännöstä ja opetussuunnitelmista

huolimatta lasten ja nuorten osallistuminen kehittämistyöhön

ei ole niveltynyt osaksi oikein koulujen kuin

yhdyskuntasuunnittelunkaan arkea. Ympäristökansalaisuus

ei toteudu toivotulla tavalla, jos oppilaat eivät pääse riittävästi

osallistumaan ja vaikuttamaan. Kirja sisältää useita eri

tieteellisissä julkaisuissa ilmestyneitä artikkeleita, joista yksi

on englanninkielinen.

2010. NTS/NTV, julkaisuja 98. ISBN: 978-952-5464-65-8, 182 s.

Hinta 26 €

Taidekohtia

Nuorisobarometri 2009

Sami Myllyniemi

Vuoden 2009 Nuorisobarometrin teemoina ovat taide

ja kulttuuri. Tutkimuksen avulla on kerätty tietoa paitsi

nuorten osallistumisesta taiteeseen ja kulttuuriin, myös

kokemuksista ja asenteista taidetta ja kulttuuria kohtaan.

Tutkimuksessa ei keskitytä nuoriin ainoastaan kulttuurin

kuluttajina, vaan se valottaa lisäksi nuorten omaa aktiivista

kulttuuritoimintaa, ja sitä millä tavalla taide ja kulttuuri

voivat tuottaa hyvää oloa. Barometria varten haastateltiin

puhelimitse 1900:aa 15-29-vuotiasta nuorta. Tämän

lisäksi haastateltiin 200:aa nuorta, joiden äidinkieli on

jokin muu kuin suomi tai ruotsi. Nuorisobarometrit ovat

keränneet tietoa nuorten arvoista ja asenteista vuodesta

1994 lähtien.

NTS/NTV, julkaisuja 97 & Nuorisoasiain neuvottelukunta,

julkaisuja 97. ISBN: 978-952-5464-59-7. 205 s.

LOPPUUNMYYTY. Verkkoversio: http://www.minedu.

fi/export/sites/default/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_

neuvottelukunta/julkaisut/barometrit/liitteet/

Nuorisobarometri_2009.pdf

9


Nuorisotyön ja sosiaalityön

jaetut kentät

Suvi Raitakari & Elina Virokannas (toim.)

Tämä artikkelikokoelma on tutkimuksellinen puheenvuoro

sosiaali- ja nuorisotyön kentästä. Kirjassa rakennetaan

näkökulmia nuorten parissa tehtävän sosiaalityön ja

nuorisotyön ydinkysymyksiin. Kirja koostuu näkökulmista

tilanteisiin, joissa nuoret ovat erilaisten asiantuntijoiden

sekä auttamis- ja kasvatusinstituutioiden kohteena. Lisäksi

näköaloja avataan nuoriin aktiivisina toimijoina sekä

kulttuurinsa asiantuntijoina. Teos soveltuu nuorisotyön ja

sosiaalityön ammattilaisten, tutkijoiden, opettajien sekä

opiskelijoiden käyttöön.

2009. NTS/NTV, julkaisuja 96. ISBN: 978-952-5464-60-3.

206 s. Hinta 26 €

TUNNETUT SOTILAAT

Varusmiehen kokemus ja terveystaju

Tommi Hoikkala, Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi

Varusmiespalvelus, erityisesti nuorten miesten heikentynyt fyysinen kunto ja terveyskäyttäytyminen

ovat herättäneet laajasti huolta. Varusmiehiä ohjeistetaan huolehtimaan itse terveydestään

ja hakeutumaan tarvittaessa hoitoon, mutta erilaiset institutionaaliset ja sosiaaliset paineet

hankaavat jatkuvasti vastaan. Tunnetut sotilaat -teoksen tutkijat osallistuivat omakohtaisesti

varusmiespalvelukseen kolmen kuukauden

ajan havainnoidakseen mistä

on kyse. Armeija on totaalinen laitos,

joka muodostuu kahden täydellisen

vastapoolin läsnäolosta. Toisena ääripäänä

on puolustusvoimien ”tahtotila”.

Varus miehille läheisempi on kuitenkin

Väinö Linnan Tuntemattomasta sotilaasta

tuttu epävirallinen, palvelusohjesäännön

ulkopuolinen toimintataso. Se

on neuvotteluprosessien ja periytyvien

käytäntöjen julkilausumaton taso, jossa

varusmies todellisuudessa käy selviämiskamppailuaan

käskyjen, sääntöjen

ja rangaistusten puristuksessa.

2009. NTS/NTV, julkaisuja.94

ISBN: 978-952-5464-58-0.

Hinta 38 €

10


Roolipelaaminen

Eläytymistä ja fantasiaharrastusverkostoja

Merja Leppälahti

Kirja tarjoaa tiiviin tietopaketin roolipelien monimuotoisesta

maailmasta, jossa roolipelaaminen on usein osa laajaa

harrastusten verkostoa, johon voi kuulua monenlaista

toimintaa miniatyyripeleistä animeharrastukseen. Yhteiset

harrastukset muodostavat verkostoja myös pelaajien välille.

Teos pyrkii avaamaan roolipeliharrastusta sitä aikaisemmin

tuntemattomille nuorison piirissä toimiville tai muuten

aiheesta kiinnostuneille lukijoille.

2009. NTS/NTV, julkaisuja 93.

ISBN: 978-952-5464-56-6, 99 s.

Hinta 18 €

Aika vapaalla

Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009

Sami Myllyniemi

10–29-vuotiaiden ikäryhmälle tehtyyn kyselyyn pohjautuva

teos pureutuu monipuolisesti nuorten vapaa-ajan toimintaan.

Järjestöjen, seurojen ja muun organisoidun toiminnan

ohella vapaa-aikaa ja nuorten sille antamia merkityksiä

tarkastellaan myös epämuodollisemmasta näkökulmasta.

Tutkimuskohteena ovat niin ystävyys- ja sukulaissuhteet,

päihteet, politiikka kuin lapsuudenkodista saadut elämän

eväätkin. Vertailutietoa löytyy myös suhteessa ruotsalaisiin

nuoriin ja heidän vapaa-aikaansa. Teos on osa Nuorten vapaaajan

käytännöt ja nuorisotyö Suomessa -tutkimushanketta.

2009. Opetusministeriö & Nuorisoasiain

neuvottelukunta & NTS/NTV, julkaisuja 92.

ISBN: 978-952-5464-54-2.

Hinta 25 €

11


9.4.2009 10:09:02

9.4.2009 12:51:22

enlaisille nuorille?

jankäynnit? Miten

rohkaista tai estää

dessä tekemistä?

uristen nuorten

imintaan?

tynyt ”Monikulttuuriset

intaan osallistuminen”

it perustuvat laajaan

jassa pohditaan

ansalaistoimintaan

a on erityisesti

a-ajan toiminta.

teen liittyvän

llään uusia ajatuksia

ahdollisuuksista

rakentamisessa.

Ovet auki! Harinen • Honkasalo • Souto • Suurpää

Ovet auki!

Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika

ja kansalaistoimintaan osallistuminen

Päivi Harinen

Veronika Honkasalo

Anne-Mari Souto

Leena Suurpää

nuorisotutkimusverkosto

Ovet auki!

Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika

ja kansalaistoimintaan osallistuminen

Päivi Harinen, Veronika Honkasalo, Anne-Mari Souto

& Leena Suurpää (toim.)

Artikkelikokoelmassa pohditaan nuorten vapaa-ajan ym päristöjä ja

kansalaistoimintaan osallistumista. Tarkastelun kohteena on erityisesti

organisoitu ja ohjattu nuorten vapaa-ajan toiminta. Samalla ruoditaan

monikulttuurisuuteen liittyvän käsitteistön rajallisuutta sekä herätellään

uusia ajatuksia nuoriso politiikan ja nuorisotyön mahdollisuuksista

monikulttuurisen solidaarisuuden rakentamisessa.

2009. NTS/NTV, julkaisuja 91. ISBN: 978-952-5464-53-5. 226 s.

Hinta 26 €

yhteen erään

nkkeen annin erityisesti

styön näkökulmasta.

oikaryhmien ohjaajien

työssä kohdattavista

ämä kokemukset

eorioista ei välttämättä

aan arvaamattomasti ja

ien nuorten parissa.

yötä tekevien lukemistoksi

hjaajiksi kouluttautuville.

isotutkimusseura

Tappelua takapenkillä Harinen • Heikura • Lehmus • Vallisto

Tappelua takapenkillä

Kokemuksia kohdennetun nuorisotyön

poikien pienryhmätoiminnasta

Päivi Harinen

Mari Heikura

Heikki Lehmus

Matias Vallisto

nuorisotutkimusverkosto

Tappelua takapenkillä

Kokemuksia kohdennetun nuorisotyön

poikien pienryhmätoiminnasta

Päivi Harinen, Mari Heikura, Heikki Lehmus

& Matias Vallisto

Tappelua takapenkillä kokoaa yhteen erään nuorisotoimen pienryhmähankkeen

annin erityisesti haasteellisten nuorten ohjaustyön

näkökulmasta. Kirja perustuu levottomien poika ryhmien ohjaajien

kokemuksiin monista ohjaustyössä kohdattavista konkreettisista

ongelmista. Kirja sopii erityisesti nuorisotyötä tekevien lukemistoksi

ja oppimateriaaliksi nuoriso-ohjaajiksi kouluttautuville.

2009. NTS/NTV, julkaisuja 90. ISBN: 978-952-5464-49-8.

114 s. 2. uud. painos. Hinta 18 €

ikkaan puhuttaa. Yhdeksi

sta, jolla tuetaan nuorten

n mediakulttuurit

salaisuuden tukemista?

istumistapojen

uluopetukseen? Sirkku

avat kirjassaan Nuorten

tus perinteistä keskustelua

oliittiseen toimintaan

isia mediaosallistumisen

ää. Varsinkin alle

liittisen vaikuttamisen

okratiassa ovat vähäiset.

ttamisen mahdollisuuksia

a pureutuvat erityisesti

nnallisen toiminnan

oidaan tukea

uorisotyössä.

Nuorten kansalaisidentiteetit ja mediakasvatus Kotilainen • Rantala

Nuorten kansalaisidentiteetit

ja mediakasvatus

Sirkku Kotilainen

Leena Rantala

nuorisotutkimusverkosto

Nuorten kansalaisidentiteetit

ja mediakasvatus

Sirkku Kotilainen & Leena Rantala

Miten nuorten mediakulttuurit voidaan ottaa huomioon osana

kansalaisuuden tukemista? Miten linkittää julkisuuden ja osallistumistapojen

muutokset nuorisotyöhön tai koulu opetukseen? Kotilainen

ja Rantala pureutuvat erityisesti mediajulkisuuteen nuorten

yhteiskunnallisen toiminnan kenttänä ja pohtivat, miten nuoria

voidaan tukea mediavaikuttamiseen koulussa ja nuorisotyössä.

2009. NTS/NTV, julkaisuja 89. ISBN: 978-952-5464-47-4. 154 s.

Hinta 25 €

12


Mitä kuuluu?

Nuorisobarometri 2008

Sami Myllyniemi

Nuorisobarometri 2008:n pääteemana on ajankohtaisesti nuort en

suhde kuntaan ja paikalliseen vaikuttamiseen. Mitä kuuluu? pureutuu

kuulemisen, kuuntelemisen ja kuulumisen kysymyksiin kunnissa:

1933 nuorta kertoo kuulumisia omasta arjestaan, arvoistaan

ja asenteistaan.

2008. Opetusministeriö & Nuorisoasiain neuvottelukunta & NTS/NTV,

julkaisuja 88. ISBN: 978-952-485-297-5. 142 s. Hinta 25 €

Riskillä merkityt

Lapset ja nuoret huolen ja puuttumisen

tematiikassa

Timo Harrikari

”Uusi eetos pyytää vanhempia epäilemään jälkikasvuaan ja

pyrkii rakentamaan aikuisrintamaa lapsia ja nuoria vastaan.”

Riskillä merkityt -teoksessa Timo Harrikari analysoi

suomalaisen lapsuuden ja nuoruuden hallinnassa 1970-luvulta

lähtien tapahtunutta muutosta. Kirja hahmottaa lapsia,

nuoria ja lapsiperheitä koskevan yhteiskunnallisen ilmapiirin

vaiheittaista muutosta, suvaitsemattomuuden lisääntymistä ja

kontrollipyrkimysten tehostumista. 1990-luvun lama asettuu

vedenjakajaksi: sen jälkeisen lapsi- ja nuorisopolitiikan

keskeisiä käsitteitä ovat olleet huoli, riski ja puuttuminen.

Teoksessa on laaja empiirinen osuus, jossa käydään läpi muun

muassa lapsiin ja nuoriin liittyviä eduskuntakeskusteluja,

iltapäivälehtikirjoittelua ja turvallisuusohjelmia. Niissä

näkyvä muutos kytkeytyy uudentyyppisen poliittisen hallinnan

tavan – riskipolitiikan – nousuun 1990-luvun loppupuolelta

lähtien. Riskipolitiikassa lapsia ja nuoria ympäröivä todellisuus

näyttäytyy ennakoimattomana ja arvaamattomana. Nuoret

Kirjassa analysoidaan suomalaisen lapsuuden ja nuoruuden hallinnassa

1970-luvulta lähtien tapahtunutta muutosta. sektorin tulonsiirtoja ja palveluita Tutkimus

voi kaventaa suhteessa

nähdään potentiaalisina riskeinä, ja riskien hallintaan on otettu

mallia angloamerikkalaisesta kriminaalipolitiikasta. Laman

jälkeisessä politiikassa kalkyloidaan sitä, kuinka paljon julkisen

ilmenneiden ongelmien tason muutoksiin.

nostaa esiin kysymyksen lapsia, nuoria ja lapsiperheitä koskevan

yhteiskunnallisen ilmapiirin vaiheittaisesta muutoksesta, jossa

Nuorisotutkimusverkosto

Nuorisotutkimusseura

on nähtävissä suvaitsemattomuuden lisääntymistä ja tehostuvia

kontrolli pyrkimyksiä.

2008. NTS/NTV, julkaisuja 87. ISBN: 978-952-5464-46-7. 322 s.

Hinta 28 €

Riskillä merkityt Timo Harrikari

Riskillä

merkityt

Lapset ja nuoret

huolen ja puuttumisen

politiikassa

Timo Harrikari

nuorisotutkimusverkosto

Välähdyksiä nuoruudesta

Nuorisotutkimusseura 20 vuotta

Välähdyksiä nuoruusvuosilta tarjoaa muistoja,

tunnelmia ja kokemuksia Nuorisotutkimusseuran

kahdelta vuosikymmeneltä. Yhteisiä vuosia

muistelevat niin yhdistyksen aktiivit

ja Nuorisotutkimus-lehden tekijät kuin

tutkijat, virkamiehet, yhteistyökumppanit

ja toimihenkilötkin. Miten Nuorisotutkimuslehden

ja Nuorisotutkimusseuran perustamiseen

Välähdyksiä nuoruudesta tarjoaa muistoja ja tunnelmia Nuorisotutkimusseuran

kahdelta vuosikymmeneltä. Yhteisiä vuosia muistelevat

päädyttiin 1980-luvun alussa? Millaiset

haasteet ja mahdollisuudet ovat muovanneet

nuorisotutkimusperhettä kuluneiden vuosien

aikana? Entä mitä seurassa toimiminen merkitsee

niin yhdistyksen aktiivit ja Nuorisotutkimus-lehden tekijät jäsenilleen? kuin tutkijat,

virkamiehet, yhteistyökumppanit ja toimihenkilötkin. Millaiset

haasteet ja mahdollisuudet ovat muovanneet nuorisotutkimusperhettä

kuluneiden vuosien aikana?

2008. NTS/NTV, julkaisuja 86. ISBN: 978-952-5464-48-1.

Nuorisotutkimusverkosto

130 s.

Nuorisotutkimusseura

Hinta 13 €

Välähdyksiä nuoruusVuosilta nuorisotutkimusseura 20 Vuotta

Välähdyksiä

nuoruusVuosilta

Nuorisotutkimusseura 20 vuotta

13


Kerrottu tulevaisuus

Alueet ja nuoret, menestys ja marginaalit

Anne K. Ollila

Väitöstutkimuksessa selvitetään kemijärveläisten, kittiläläisten

ja itähelsinkiläisten nuorten käsityksiä alueista, menestyksestä ja

syrjäytymisestä sekä näiden keskinäisistä vaikutussuhteista. Tutkimus

perustuu 15–16-vuotiaiden, yhdeksättä vuosiluokkaa käyvien

peruskoululaisten kirjoittamiin kirjoitelmiin ja nuorten kanssa

käytyihin ryhmäkeskusteluihin.

2008. Lapin yliopistokustannus & NTS/NTV, julkaisuja 85.

ISBN: 978-952-484-221-1. 236 s.

Hinta 26 €

Polarisoituva nuoruus

Nuorten elinolot -vuosikirja 2008

Minna Autio, Kirsi Eräranta & Sami Myllyniemi (toim.)

Meneekö valtaosalla nuorista hyvin samalla kun pienelle osalle kasautuu erilaisia ongelmia,

pahoinvointia ja vahingollista käyttäytymistä? Teos sisältää tilastollisen osan ja artikkeleita,

joissa käsitellään muiden muassa nuorten osallistumista, prosesseja, jotka voivat horjuttaa

heidän hyvinvointiaan, sekä erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden roolia nuorten tilanteiden

määrittelijöinä, tuottajina ja muuttajina.

2008. NTS/NTV, julkaisuja 84 & Nuorisoasiain neuvottelukunta & Stakes. 197 s.

Verkkoversio: www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/polarisoituvanuoruus.pdf

LOPPUUNMYYTY.

Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli

Tarja Tolonen (toim.)

Tuloihin, koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät erottelut eivät ole

suinkaan kadonneet. Kirjassa ei haeta mitään puhdasta luokan

käsitettä, vaan luokka nähdään kietoutuneena arjen materiaalisiin

käytäntöihin, politiikkaan, moraaliin, normeihin ja monitahoisiin

erottelun muotoihin.

2008. Vastapaino & NTS/NTV, julkaisuja 83.

ISBN: 978-951-768-222-0. 301 s.

Hinta 32 € (Myynti: Vastapaino)

14


Kasvuyhteisö nuoren turvana

Sosiaalisen pääoman yhteys nuorten

masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen

Noora Ellonen

Vuodesta toiseen nuorten mieliala- ja käyttäytymisongelmien määrä on pysynyt vähintään

yhtä korkealla tasolla. Niiden ennalta ehkäisyä voidaankin pitää puutteellisena. Kirjassa tarkastellaan

koulu yhteisön merkitystä nuorten masentuneisuuden ja rikekäyttäytymisen ehkäisyssä.

Opettajien ja oppilaiden tuottama tuki voi muodostaa kouluun nuorten hyvinvointia tukevan

sosiaalisen ympäristön.

2008. Tampere University Press & NTS/NTV, julkaisuja 82.

ISBN: 978-951-44-7170-4. 250 s. Loppuunmyyty.

Verkkoversio: http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7206-0.pdf

Nuorisotyön ytimissä

− kaleidoskooppi pääkaupunkiseudun

nuorisotyöhön ja käytäntöihin

Mikko Salasuo

Kirja johdattaa lukijansa nuorisotyön ytimiin. Se luotaa nuorisotyötä

monesta erilaisesta näkökulmasta kulkien historian kautta nykypäivään

ja päätyen lopulta pääkaupunkiseudun erityiskysymyksiin.

Nuorisotyö aukeaa kirjassa ennen kaikkea sosiokulttuurisena toimintaareenana,

jonka suhde oman aikansa nuorisoon vaihtelee kulloisenkin

kasvatusfilosofian hengen mukaisesti.

2007. Helsingin kaupungin Tietokeskus tutkimuksia 2007/9 & NTS/NTV,

julkaisuja 81. ISBN: 978-952-223-026-3. 158 s.

Hinta 14 €

Nuorten miesten monikulttuurinen

elämänkulku ja rikollisuus

Päivi Honkatukia & Leena Suurpää

Tutkimuksen kohteena on nuorten maahanmuuttajataustaisten ja romanimiesten rikollisuus

ja sen viranomaiskäsittely. Tutkimuksessa selvitetään, millainen asema rikoksilla on etnisiin

vähemmistöihin luokiteltujen miesten elämänkulussa, mitä rikokset merkitsevät heille henkilökohtaisena

kokemuksena, millä tavoin nuorten parissa toimivat viranomaiset ja kansalaisyhteiskunnan

toimijat jäsentävät etnisten vähemmistöjen nuorten rikollisuutta sekä millaisia

haasteita monikulttuurisuus asettaa suomalaiselle kriminaalipolitiikalle.

2007. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 232 & NTS/NTV, julkaisuja 80.

ISBN: 978-951-704-346-5. 213 s.

Loppuunmyyty.

Verkkoversio: http://www.optula.om.fi/42304.htm

15


Perusarvot puntarissa

Nuorisobarometri 2007

Sami Myllyniemi

Vuoden 2007 Nuorisobarometrin kattoteemoina ovat nuorten hyvinvointi

ja suhde yhteiskuntaan. Teemojen alle mahtuu laaja aiheiden

kirjo: työ, koulutus, yhteiskunta, asuminen, tulevaisuus, sosiaaliset

suhteet ja tyytyväisyys elämän eri osa-alueisiin. Mukana on myös

ajankohtaisia aiheita, joilla selvitetään esimerkiksi nuorten käsityksiä

äänioikeusiästä eri vaaleissa, kaikille maksettavasta perustulosta ja

koulutuspoliittisista kysymyksistä.

2007. Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 39 &

NTS/NTV, julkaisuja 79 & Opetusministeriö.

ISBN: 978-952-485-437-5. 131 s. Hinta 25 €

Rasismi lasten ja nuorten arjessa

Transnationaalit juuret ja

monikulttuuristuva Suomi

Anna Rastas

Väitöstutkimus käsittelee rasismia Suomessa. Tutkimuksessa analysoidaan

niin arkisia kohtaamisia ja yksilöiden kokemuksia kuin rasismia

suomalaisessa kulttuurissa. Tutkimus paneutuu myös lasten ja nuorten

mahdollisuuksiin käsitellä erilaisuuden ja rasismin kokemuksiaan. Teos

antaa välineitä vanhemmille ja kasvatustyön ammattilaisille rasismin

tunnistamiseen ja rasismia kohdanneiden lasten ja nuorten tukemiseen.

2007. Tampere University Press & NTS/NTV, julkaisuja 78.

ISBN: 978-951-44-6946-6. 186 s. Loppuunmyyty.

Verkkoversio: http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-6964-0.pdf

Lasten ja nuorten kunta

Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski (toim.)

Teoksessa tarkastellaan lasten ja nuorten osallisuutta lähiympäristössään.

Milloin lapsilla ja nuorilla on osallisuutta kunnassa sekä millaista

osallisuutta voidaan tavoitella? Miten he itse kokevat osallisuutensa?

Osa kirjoittajista on tutkijoita, jotka pureutuvat niihin osa-alueisiin ja

paikkoihin – kuten koulut, päiväkodit, nuorisotalot – joissa osallisuutta

edistetään. Äänensä saavat kuuluviin myös hallinnon edustajat sekä

lapset ja nuoret, jotka kertovat oman tarinansa osallisuuden esteiden

kumoamisesta.

2007. NTS/NTV, julkaisuja 77 & Nuorten Osallisuushanke &

Humanistinen ammattikorkeakoulu.

ISBN: 978-952-5464-36-8 (NTS). 240 s. Hinta 25 €

16


kansi_NOT_2.indd 1 11.4.2007 16:47:40

Nuorisotyötä on tehtävä

Menetelmien perustat, rajat

ja mahdollisuudet

Tommi Hoikkala & Anna Sell (toim.)

Nuorisotyö on toimialana ripeästi muuntuva ja rajoiltaan

häilyvä. Nuorisotyön ansiokkaasta historiasta huolimatta

nuorisotyötä ei ole kokonaisvaltaisesti hahmotettu tutkimuksen

keinoin. Nuorisotyötä on tehtävä -teoksessa tartutaan

nuorisotyön moniääniseen, mutta vakaalla perustalla seisovaan

kenttään. Kirjassa pohditaan nuorisotyön asemaa, perusteita,

menetelmiä ja käytäntöjä 2000-luvun Suomessa. Kirjassa ei

etsitä yhtä totuutta nuorisotyöstä, vaan kirjan kantavana

ajatuksena on nuorisotutkijoiden ja nuorisotyöntekijöiden

välinen särmikäs vuoropuhelu. Nuorisotyöntekijät ja

tutkijat kysyvät artikkeleissaan esimerkiksi, mitä ovat

nuorisotyön yhteiset menetelmät, käsitteet ja teoriat. Miten

kansalaistoiminta nivoutuu nuorisotyön ammattikenttään?

Mitä nuorisopolitiikka tarkoittaa käytännön työn kannalta?

Mitä nettipalvelut tarjoavat nuorisotiedotukselle, entä millä

tavoin mediakulttuuri istuu nuorisotyön käytäntöihin? Miten

monikulttuurisuus haastaa nuorisotyön kasvatustehtävää?

Kuinka sukupuoli elää nuorisotyössä? Miten nuoret asettuvat

nuorisotyön kenttään omine kulttuureineen?

Teos auttaa löytämään uusia toimintaideoita ja menetelmiä

nuorisotyön laaja-alaiselle kentälle. Sen avulla voidaan

Teoksessa pohditaan nuorisotyön asemaa, menetelmiä ja käytäntöjä

hahmottaa nuorisotyöntekijöiden muuttuvaa toimenkuvaa ja

peilata nuorisotyön nykymuotoja sen moninaisiin perinteisiin.

Teoksessa valaistaan nuorisotyön suhdetta muihin nuorten

kanssa toimiviin ammattikuntiin kuten opetus-, kulttuuri-,

2000-luvun Suomessa. Nuorisotyöntekijät ja tutkijat

sosiaali- ja liikuntasektoreihin.

pohtivat

Teos sopii hyvin nuorisoartik-

ja

sosiaalialan oppikirjaksi ja kaikkien nuorisoalan

ammattilaisten hakuteokseksi.

keleissaan muun muassa, mitä ovat nuoriso työn menetelmät ja miten

Nuorisotutkimusverkosto

Nuorisotutkimusseura

ISBN 978-952-5464-31-3

kansalaistoiminta nivoutuu nuorisotyön ammattikenttään. Teos auttaa

löytämään uusia toimintaideoita ja menetelmiä nuorisotyön laajaalaiselle

kentälle, hahmottamaan nuorisotyöntekijöiden muuttuvaa

toimenkuvaa ja liittämään nuorisotyöntekijöiden toimintaa jämäkämmin

toimialan perinteisiin.

2007. Julkaisuja 76. ISBN: 978-952-5464-31-3. 573 s.

Hinta 27 €

Nuorisotyötä on tehtävä Hoikkala • Sell (toim.)

Nuorisotyötä

on tehtävä

Menetelmien perustat, rajat

ja mahdollisuudet

Tommi Hoikkala

Anna Sell

(toim.)

nuorisotutkimusverkosto

Nuoret ja alkoholi

Christoffer Tigerstedt (toim.)

Artikkelikokoelma nostaa esiin uusia näkö kulmia ja ajankohtaista tietoa nuorten alkoholinkäytöstä.

Kirjan ensimmäisessä osiossa kuvataan, miten nuoret itse mieltävät omaa juomistaan,

humaltumistaan ja juomistilanteitaan sekä raittiutta. Toisessa osiossa valaistaan nuorten juomiseen

liittyviä haittoja ja seuraamuksia. Kirjan viimeinen osa käsittelee alkoholin myyntiä

ja välittämistä. Kirjassa tarkastellaan myös nuorten alkoholinkäytön tutkimuksen 50-vuotista

historiaa. Monitieteinen kirja tarjoaa uutta tietoa sosiaali- ja terveysalan ja nuorisotyön ammattilaisille,

opettajille ja nuorten vanhemmille.

2007. Alkoholi- ja huumetutkijain seura & NTS/NTV, julkaisuja 75.

ISBN: 978-952-92-1938-4. 189 s. Loppuunmyyty. Verkkoversio:

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/nuoretjaalkoholi.pdf

Arvot, arvostukset ja luottamus

nuorten elämässä

Tapio Kuure & Helinä Perttu (toim.)

Teoksessa käsitellään kouluviihtyvyyttä laajan, peruskoulun 7.–9.-luokkalaisille tehdyn

verkkokyselyaineiston pohjalta. Tehokas työskentely ja viihtyvyys ryhmässä perustuu luottamukseen,

joka on aina uudelleen luotava muuttuvissa kokoon panoissa. Valintojen vapaus

ja pakko täyttävät koulupäivän ja vapaa-ajan. Nuoren on osattava arvioida omia voimiaan,

vahvuuksiaan ja lahjakkuuksiaan yksilöä korostavassa nyky-yhteiskunnassa.

2007. Suomen lasten ja nuorten säätiö & LIKES & NTS/NTV,

julkaisuja 74. ISBN: 978-951-790-236-6. 206 s. Loppuunmyyty. Verkkoversio:

http://slns.intranetit.net/sites/slns/files/zest_kirja.pdf

17


Nuorisokasvatuksen teoria

− perusteita ja puheenvuoroja

Elina Nivala & Mikko Saastamoinen (toim.)

Teos nivoo yhteen erilaisia tieteellis-teoreettisia ja käytännön työn näkökulmia

nuorten kasvuun, oppimiseen ja kasvattamiseen – huomioiden

etenkin nyky-yhteiskunnan tuomat haasteet. Teos on suunnattu

kaikille ajankohtaisista kasvatuksen kysymyksistä kiinnostuneille ja

nuorten kanssa toimiville kasvatuksen ammattilaisille, kuten myös

alaa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskeleville.

2007. NTS/NTV, julkaisuja 73 & Kuopion yliopiston sosiaalityön ja

sosiaalipedagogiikan laitos. ISBN: 978-952-5464-30-6.

371 s. 2. painos. Hinta 25 €

Sukupolvipolitiikka

Nuoret ja eduskuntavaalit

Kari Paakkunainen (toim.)

Kirjassa valaistaan valtakunnallisen kyselyaineiston avulla 18–29-vuotiaiden

nuorten kannanottoja vuoden 2007 eduskuntavaaleihin.

Kirjoittajat tekevät monipuolisia tulkintoja siitä, kuinka poliittinen

agenda nyky-Suomessa muotoutuu, kun sitä tarkastellaan sukupolvinäkökulmasta.

2007. Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 36 &

NTS/NTV, julkaisuja 72. ISBN: 978-952-485-297-5. 173 s.

Hinta 25 €

Onko sukupuolella väliä?

Hyvinvointi, terveys, pojat ja tytöt

Sakari Karvonen (toim.)

Kuudennen Nuorten elinolot -vuosikirjan artikkeleissa vertaillaan

monipuolisesti tyttöjen ja poikien hyvinvointia ja terveyttä. Teemoja

ovat nuorten käsitykset terveellisestä elämäntavasta ja puhtaudesta sekä

tyttöjen näkökulma alkoholinkäyttöön.

2006. Stakes & NTS/NTV, julkaisuja 71.

ISBN: 951-33-1903-2. 148 s. Hinta 25 €

18


vanhemmat julkaisut

Nuorten tilat. Merja Kylmäkoski, Kimmo Lind, Timo Hintikka & Tapio Aittola (toim.).

Humanistinen ammattikorkeakoulu, Sarja C. Oppimateriaaleja: 9 & NTS/NTV, julkaisuja 70.

ISBN: 9524560550.

Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä. Sanna Aaltonen. Yliopistopaino & NTS/NTV, julkaisuja

69. ISBN: 951-570-690-4. 482 s.

Haavautuva minuus. Väkivallan barokki kontrolliyhteiskunnassa. Atte Oksanen. Tampere

University Press & NTS/NTV, julkaisuja 68. ISBN: 951-44-6705-1. 368 s.

Uskon asia. Nuorisobarometri 2006. Terhi-Anna Wilska (toim.). Nuorisoasiain neuvottelukunta,

julkaisuja 34 & NTS/NTV, julkaisuja 67. ISBN: 952-485-221-7. 181 s.

Nuorisorikollisuus − määrä, syyt ja kontrolli. Janne Kivivuori & Päivi Honkatukia (toim.).

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 221 & Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 33

& NTS/NTV, julkaisuja 66. ISBN: 951-704-323-6. 385 s.

Kuluttajuuden rakentuminen nuorten narratiiveissa. Minna Autio. Suomalaisen Kirjallisuuden

Seura & NTS/NTV, julkaisuja 65. ISBN: 951-746-808-3. 176 s.

Pimeä hehku. Satanismi ja saatananpalvonta 1990-luvun suomalaisessa nuorisokulttuurissa.

Merja Hermonen. Loki-kirjat & NTS/NTV, julkaisuja 64. ISBN: 951-825-039-1. 342 s.

Terveystaju − Nuoret, politiikka ja käytäntö. Anne Puuronen (toim.). 2006. NTS/NTV,

julkaisuja 63. ISBN: 952-5464-24-5. 166 s.

Kuluttava nuoruus. Nuorten elinolot -vuosikirja. Minna Autio & Petri Paju (toim.). NTS/NTV,

julkaisuja 62 & Nuora, julkaisuja 32 & Stakes. ISBN: 952-5464-23-7. 163 s.

Mahis-projekti elää keksinnöistä, nuorten dynamiikasta ja räätälien kompasseista. Kari

Paakkunainen. Nuorten Akatemia ry. & NTS/NTV, julkaisuja 61. ISBN: 952-99693-0-9. 160 s.

Mixed Methods in Youth Research. Helena Helve (toim.). NTS/NTV, julkaisuja 60.

ISBN: 952-5464-22-9. 282 s.

Erilaiset ja samanlaiset. Nuorisobarometri 2005. Terhi-Anna Wilska (toim.). Nuorisoasiain

neuvottelukunta, julkaisuja 31 & NTS/NTV, julkaisuja 59. ISBN: 952-442-015-X. 139 s.

Internet, Interaction and Networking: Post-national Identities of Youth in Cities around

the Baltic Sea. Carsten Yndegign, Peter Waara & Kari Paakkunainen (toim.). NTS/NTV,

julkaisuja 58 & Aleksanteri Papers 3. ISBN: 952-10-2587. 165 s.

Valmistumisen vallihaudalla. Opintojen kesto 2000-luvun hyvinvointivaltiossa.

Eija Mannisenmäki & Maarit Valtari. NTS/NTV, julkaisuja 57 & Sitra & Edita.

ISBN: 951-37-4430-2. 183 s.

Polkuja ja poikkeamia − aikuisuutta etsimässä. Sinikka Aapola & Kaisa Ketokivi (toim.)

NTS/NTV, julkaisuja 56. ISBN: 952-5464-20-2. 293 s.

19


Saatananpalvonta, media ja suomalainen yhteiskunta. Titus Hjelm. NTS/NTV, julkaisuja 55 &

Yliopistopaino. ISBN:951-570-619-X. 299 s.

Pelastakaa edes Lempäälä − lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle. Petri Paju.

NTS/NTV, julkaisuja 54 & Lempäälän kunta. ISBN: 952-5464-19-9. 44 s.

Masculinities and Violence in Youth Cultures. Leena Suurpää & Tommi Hoikkala (toim.).

NTS/NTV, julkaisuja 53. ISBN: 952-5464-18-0. 254 s.

Beyond Health Literacy. Youth Cultures, Prevention and Policy. Tommi Hoikkala, Pekka

Hakkarainen & Sofia Laine (toim.). NTS/NTV, julkaisuja 52 & Stakes. ISBN: 952-5464-17-2.

395 s.

Mitä on tehtävä? Nuorison kapinan teoriaa ja käytäntöä. Tommi Hoikkala, Sofia Laine &

Jyrki Laine (toim.). NTS/NTV, julkaisuja 51 & Loki-Kirjat. ISBN: 951-825-011-1. 466 s.

Seutuyhteistyön mahdollisuudet nuorisotyössä.

Loimaan seutukunnallinen nuorisotoimi 1995−2003.

Petri Cederlöf. NTS/NTV, julkaisuja 50.

ISBN: 952-5464-16-4. 522 s.

Styylaten ja pettäen. Luottamuksen ongelma ja postindividualismi

nuorten sukupuolikulttuurissa. Sari Näre. NTS/NTV , julkaisuja 49 &

Yliopistopaino. ISBN: 951-570-606-8. 229 s.

Alaikäisyys ja rikollisuuden muuttuvat tulkinnat suomalaisessa

lainsäätämiskäytännössä. Timo Harrikari. NTS/NTV, julkaisuja 48.

ISBN: 952-5464-15-6. 343 s.

Samaan aikaan toisaalla... Nuoret, alueellisuus ja hyvinvointi. Petri Paju (toim.)

NTV/NTS, julkaisuja 47 & Stakes & Nuora. ISBN: 951-33-1599-1. 154 s.

Nuorten ääni ja kunnantalon heikko kaiku. Nuoret kunnallisessa demokratiassa ja

paikallisissa vaikuttajaryhmissä. Kari Paakkunainen (toim.). NTS/NTV, julkaisuja

46 & Kuntaliitto & Nuora. ISBN: 952-442-797-4. 211 s.

Nuorisotyö ja sen haasteet pienissä kunnissa. Petri Cederlöf . NTS/NTV,

julkaisuja 45 & Humak. ISBN: 952-5464-14-8. 418 s.

Oman elämänsä yrittäjät? Nuorisobarometri 2004.

Terhi-Anna Wilska (toim.) NTS/NTV, julkaisuja 44 &

Nuora. ISBN: 952-442-783-4. 144 s.

Nuoruus ja koulukoti. Markku Jahnukainen, Taru

Kekoni & Tarja Pösö (toim.). NTS/NTV, julkaisuja

43. ISBN: 952-5464-12-1. 356 s.

Rasvan tyttäret. Etnografinen tutkimus anorektisen

kokemustiedon kulttuurisesta jäsentymisestä. Anne

Puuronen. NTS/NTV, julkaisuja 42. ISBN: 952-

5464-11-3. 309 s.

20


Pojat! Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa. Petri Hautaniemi

NTS/NTV, julkaisuja 41. ISBN: 952-5464-10-5. 216 s.

Varhaisnuorten normirikkomukset − ongelma vai osa nuoruutta? Helsinkiläisten

12−13-vuotiaiden kielletyn ja rikollisen toiminnan laajuus, piirteitä ja merkityksiä.

Venla Salmi. NTS/NTV, julkaisuja 40. ISBN: 952-5464-09-1. 258 s.

Tosi rakkaus odottaa. Seksuaalieettinen nuortenliike Suomessa. Hanna Salomäki. NTS/NTV,

julkaisuja 39 & Yliopistopaino. ISBN: 951-570-566-5. 332 s.

Kamppailuja jäsenyyksistä. Etnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus nuorten arjessa. Päivi Harinen

(toim.). NTS/NTV, julkaisuja 38. ISBN: 952-5464-08-3. 358 s.

Urheilijoita, taiteilijoita ja IB-nuoria. Lukioiden erikoistuminen ja koulukasvatuksen murros.

Tero Järvinen. NTS/NTV, julkaisuja 37. ISBN: 952-5464-07-5. 96 s.

Nuoret ympäristöissään. Lasten ja nuorten kokemusmaailma ja ympäristömielikuvat.

Taina Kaivola & Hannele Rikkinen. NTS/NTV, julkaisuja 36 & Suomalaisen Kirjallisuuden

Seura. ISBN: 951-746-535-1. 310 s.

”Kyllä politiikalle, mutta…” Nuoret ja eduskuntavaalit 2003. Kari Paakkunainen (toim.).

NTS/NTV, julkaisuja 35 & Nuora. ISBN: 952-442-485-1. 186 s.

Teknologisoituva nuoruus. Nuorten elinolot -vuosikirja. Sonja Kangas & Tapio Kuure (toim.).

NTS/NTV, julkaisuja 33 & Nuora & Stakes. ISBN: 952-5464-05-9. 144 s.

Nuoruuden vuosisata. Suomalaisen nuorison historia. Sinikka Aapola & Mervi Kaarninen (toim.).

NTS/NTV, julkaisuja 32 & Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. ISBN: 951-746-470-3. 506 s.

Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa. Jukka Lehtonen. NTS/NTV, julkaisuja 31 &

Yliopistopaino. ISBN: 951-570-549-5. 312 s.

Nuori kirjan peilissä. Nuortenromaani 2000-luvun taitteessa. Kaisu Rättyä & Päivi Heikkilä-

Halttunen (toim.). NTS/NTV, julkaisuja 30 & Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutti.

ISBN: 952-5464-04-0. 216 s.

Nuorisopolitiikka Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Heikki Silvennoinen (toim.).

NTS/NTV, julkaisuja 29 & Nuora. ISBN: 952-5464-01-6. 220 s.

Erilaisuuden hierarkiat. Suomalaisia käsityksiä maahanmuuttajista, suvaitsevaisuudesta ja

rasismista. Leena Suurpää. NTS/NTV, julkaisuja 28. ISBN: 952-5464-00-8. 261 s.

Tulkintoja tytöistä. Sanna Aaltonen & Päivi Honkatukia (toim.). NTS/NTV, julkaisuja 27

& Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. ISBN: 951-746-343-X. 338 s.

Nuorten sosiaaliset verkostot palkkatyön marginaalissa. Minna Suutari. NTS/NTV,

julkaisuja 26. ISBN: 951-98433-9-6. 232 s.

Viattomuudesta vimmaan. Lapsuudesta nuoruuteen -siirtymävaiheen tarkastelua.

Tapio Kuure, Mika Vuori & Mika Gissler (toim.). NTS/NTV, julkaisuja 25 & Nuora & Stakes.

ISBN: 951-33-1303-4. 139 s.

21


Pakko riittää. Näkökulmia nuorten maksuhäiriöihin ja kulutukseen. Minna Autio, Ilppo

Eresmaa, Visa Heinonen, Virpi Koljonen, Petri Paju & Terhi-Anna Wilska. NTS/NTV,

julkaisuja 24. ISBN: 951-98433-8-8. 231 s.

Nuori ruumis. Anne Puuronen & Raili Välimaa (toim.). NTS/NTV, julkaisuja 23

& Gaudeamus. ISBN: 951-662-839-7. 232 s.

Kohti kunnallista nuorisopolitiikkaa. Heikki Silvennoinen. NTS/NTV, julkaisuja 22

& Nuora, julkaisuja 22. ISBN: 952-442-422-3. 144 s.

Vallattomat marginaalit. Yhteisöllisyyksiä nuoruudessa ja yhteiskunnan reunoilla.

Minna Suutari (toim.). NTS/NTV, julkaisuja 20. 227 s. ISBN: 952-5464-03-2.

Nuorten kulttuurit koulussa − ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset. Tarja Tolonen.

ISBN: 952-5464-03-2. NTS/NTV, julkaisuja 19 & Gaudeamus. ISBN: 951-662-842-7. 303 s.

Valtavirran tuolla puolen. Nuorten yhteiskuntaan kiinnittymisen kitkat 1990-luvulla. Petri Paju

& Jukka Vehviläinen. NTS/NTV, julkaisuja 18 & Sitra. ISBN: 951-98433-6-1. 279 s.

Katseen voima. Kohti visuaalista lukutaitoa. Janne Seppänen. NTS/NTV, julkaisuja 17

& Vastapaino. 249 s.

Aikuistumisen pullonkaulat. Nuorten elinolot -vuosikirja. Tapio Kuure (toim.). NTS/NTV,

julkaisuja 16 & Nuora & Stakes. ISBN: 951-98433-5-3. 136 s.

Kunnallisen nuorisotyön arviointi. Heikki Silvennoinen. 2001. NTS/NTV, julkaisuja 15

& Nuora. ISBN: 952-442-206-9. 74 s.

Myöhäismoderni nuorisokulttuuri. Tulkintoja ryhmistä ja ryhmiin kuulumisten ulottuvuuksista.

Jaana Lähteenmaa. NTS/NTV, julkaisuja 14. ISBN: 951-98433-4-5. 105 s.

Lähentelyistä raiskauksiin. Tyttöjen kokemuksia häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta.

Päivi Honkatukia, Johanna Niemi-Kiesiläinen & Sari Näre. NTS/NTV, julkaisuja 13.

ISBN: 951-98433-3-7. 175 s.

Valmiiseen tulleet. Tutkimus nuoruudesta, kansallisuudesta ja kansalaisuudesta. Päivi Harinen.

NTS/NTV, julkaisuja 11. ISBN: 951-98433-0-2. 280 s.

Kutsuuko yhteiskunta? Nuoret jäsenyyksiä lunastamassa ja haastamassa. Tapio Kuure, Kati

Kärkkäinen, Petri Paju & Anne Soininen. NTS/NTV, julkaisuja 10. ISBN: 951-96930-9-2. 222 s.

Murrosikä ja sukupuoli. Julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt. Sinikka Aapola.

NTS/NTV, julkaisuja 9 & SKS. ISBN: 951-746-138-0. 388 s.

Arviointitutkimus ja nuoriso. Tulosvastuusta dynaamiseen nuorisotoimistaan.

Kari Paakkunainen (toim.). NTS/NTV, julkaisuja 8. ISBN: 951-96930-8-4. 208 s.

Nuoruudesta! Nuorisotutkimusseuran kymmenvuotisjuhlakirja. Helena Helve (toim.).

Nuorisotutkimusseuran julkaisuja. ISBN: 951-96930-7-6. 276 s.

22


Kama-Saksan ihailusta eurooppalaiseen kumppanuuteen – onko

saksalaisesta nuorisopolitiikasta meille malliksi? Kari Paakkunainen.

Nuorisotutkimus 2000 -julkaisu 7. ISBN: 951-96930-6-8. 208 s.

Unification and Marginalisation of Young People.

Helena Helve (toim.). Nuorisotutkimus 2000 -julkaisu 6.

ISBN: 951-96930-5-X. 256 s.

Nuorten arki ja muuttuvat rakenteet. Helena Helve (toim.). Nuorisotutkimus

2000 -julkaisu, 5. ISBN: 951-96930-4-1. 195 s.

Johdatus nuorisotutkimukseen. Vesa Puuronen. Nuorisotutkimus 2000

-julkaisu 4 & Vastapaino. ISBN: 951-768-021-X. 243 s.

Nuorten elämänpolkuja lama-Suomessa. Helena Helve, Tuija Päivärinta,

Helena Saarikoski, Katja Päällysaho, Jaana Lähteenmaa & Petri Virtanen.

Nuorisotutkimus 2000 -julkaisu 3. ISBN: 951-96930-3-3. 239 s.

Youth and Life Management. Research Perspectives.

Helena Helve & John Bynner (toim.). NTS & Yliopistopaino.

ISBN: 951-570-324-7. 262 s.

Nuorisossa tulevaisuus. Suomalaisen nuorisotyön historia.

Juha Nieminen Nuorisotutkimusseura & Lasten Keskus

Oy. ISBN: 951-627-071-9. 478 s.

Nuorten työpaja − sosiaalinen peli, palkkatyö vai

varasto? Pia Aaltojärvi & Kari Paakkunainen.

Nuorisotutkimusseura, tutkimuksia 2.

ISBN: 951-96930-2-5. 139 s.

Nuori työtön − itkijä, katsoja vai ratkaisija?

Kari Paakkunainen (toim.). Nuorisotutkimusseura,

tutkimuksia 1. ISBN: 951-96930-1-7. 151 s.

Valtiolaivasta kiikkeriin jolliin − nuoret ja nuorisotyö

90-luvulla. Helena Helve, Kari Paakkunainen &

Lasse Siurala. ISBN: 951-96930-0-9. 157 s.

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/julkaisusarja

23


Verkkojulkaisusarja

iloa ja voimaa elämään

Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa

Katriina Siivonen, Sirkku Kotilainen & Annikka Suoninen

Iloa ja voimaa elämään -tutkimus on ollut matka jatkuvasti voimakkaasti muutoksessa olevaan,

moniulotteiseen ja laajaan nuorten taiteen tekemisen prosessiin lukuisissa Myrskyn taidehankkeissa.

Aineistoa on kerätty tilastollisin ja laadullisin metodein koko Myrsky-hankkeesta ja

tapausesimerkkeinä alueellisista hankkeista, jotka on valittu tarkempaan analyysiin. Tutkijat

kysyvät, miten taide- ja kulttuuritoiminta voi edistää nuorten hyvinvointia aikuistumisen

kynnyksellä, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti keskeisessä nivelkohdassa.

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/myrsky.pdf (ilmestyy toukokuussa)

2011. NTV/NTS, verkkojulkaisuja 44. ISBN: 978-952-5464-91-7.

NUORTEN POLIITTINEN OHJAUS

Strategista johtamista, kentän kasvavaa yhteistyötä

vai latistuvaa osallistumista?

Kari Paakkunainen & Leena Suurpää (toim.)

Kari Paakkunaisen ja Leena Suurpään toimittamassa tuoreessa muistiossa 40 nuorisokentän

toimijaa, tutkijoista poliittisiin päätöksentekijöihin ja järjestöaktiiveihin, ottavat kantaa

ohjelmayhteiskunnan nykytilaan. Nuorisopolitiikan ohjelmateema inspiroi kirjoittajia.

Tuloksena on rikas ja poliittisesti kiintoisa, moni- ja erimielinen kokoelma.

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/ohjaus.pdf

2011. NTV/NTS, verkkojulkaisuja 43. ISBN: 978-952-5464-91-7. 120 s.

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN NEUVOTTELEVA OHJAUS

VALTIONHALLINNOSSA

– kehittämisohjelman (2007–2011) valmistelu lausunnon

antaneiden tahojen näkökulmasta

Mirja Määttä & Pauli Komonen

Verkostopolitiikassa tavoitellaan julkisen vallan, kansalaisyhteiskunnan ja yrityselämän vuoropuhelua

sekä yhteisten tavoitteiden asettamista. Mirja Määtän ja Pauli Komosen tutkimuksen

mukaan lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman valmisteluvaihe koettiin osaltaan

lisänneen lapsi- ja nuorisoasioiden näkyvyyttä yhteiskunnassa.

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/lanuke.pdf

2011. NTV/NTS, verkkojulkaisuja 42. ISBN: 978-952-5464-90-0. 26 s.

24


NUORISOTALO MAHDOLLISTAVANA LÄHIYHTEISÖNÄ:

Nuorten näkökulma

Anu Gretschel

Mitä mieltä nuoret ovat nuorisotyöstä? Miten nuorten osallisuutta nuorisotalotoiminnassa

voidaan kehittää? Miltä kasvatettavana oleminen tuntuu nuorista itsestään? Näihin kysymyksiin

tartutaan tässä monivuotiseen toimintatutkimukseen perustuvassa julkaisussa. Gretschel

tutkimustiimeineen vietti aikaa nuorisotaloilla kahdessa kaupungissa ja haastoi taloilla käyvät

nuoret keskustelemaan nuorisotyön tavoitteista, nuorten ja ohjaajien tekemisistä, nuorisotyön

tarjoamista merkittävistä hetkistä, nuorisotalojen demokratian tilasta ja nuorten toimijuuden

esteistä. Tutkimus antaa monia uusia näkökulmia nuorisotaloyhteisöjen kehittämiseen.

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/nuorisotalo.pdf

2011. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, julkaisuja 3/2011 & NTV/NTS, verkkojulkaisuja 41.

ISBN: 978-952-5464-89-4. 49 s.

HAMPAAT IRVESSÄ?

Painavia sanoja 11–15-vuotiaiden kilpaurheilusta

Mikko Salasuo & Manu Kangaspunta (toim.)

Nuorisotutkimusverkosto ja Nuori Suomi kutsuivat lasten ja nuorten kilpaurheiluun eri

tavoin kiinnittyviä henkilöitä esittämään ajatuksia 11–15-vuotiaden kilpaurheilusta. Vapaan

assosioinnin, pohdintojen, terävien havaintojen ja uusien ideoiden pohjalta syntyi julkaisu,

joka tarjoaa näkökulmia muun muassa rakenteellisiin, kulttuurisiin, kasvatuksellisiin, eettisiin

ja kokemuksellisiin tekijöihin, jotka ovat ohittamattomia huippu-urheilun muutostyön

kannalta.

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/hampaatirvessa.pdf

2011. NTV/NTS, verkkojulkaisuja 39. ISBN: 978-952-5464-85-6.

Youth Work in Finland

– Finding Ways for Intercultural Opening

National report for the project “Moving Societies towards Integration?”

Marja Peltola

Youth work is about organizing leisure time activities for young people, supervised by (professional)

adults but based on the interests and needs of the young people themselves. As a part of

public youth services, youth work activities should be equally open for every young individual

living in Finland. As one of the spheres for young people’s peer contacts, it may ideally provide

an arena for increased contacts with young people with different (ethnic) backgrounds

and possibilities for educational purposes, such as advancing tolerance and anti-racism and

encouraging encounters and friendships across cultural and ethnic boundaries.

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/youthwork.pdf

2010. Finnish Youth Research Network, Web publications 38. ISBN: 978-952-5464-83-2. 39 p.

25


Taiteen särmällä nuorille hyvinvointia

Katriina Siivonen

Tässä julkaisussa on esillä toimia, joilla halutaan saattaa taidetta tiiviimmin nuorten arkeen.

Ajatukset toimista ovat syntyneet Suomen kulttuurirahaston Myrskyhankkeen tulevaisuustyöskentelyssä.

Myrskyn kokemukset on todettu lupaaviksi Nuorisotutkimusverkoston toteuttamassa

Nuoret taiteen tekijöinä tutkimushankkeessa, missä on tutkittu Myrskyhankkeen

toimintaa. Tutkimus on tulevaisuuteen suuntaavaa. Yhtenä sen osana on tulevaisuustyöskentely,

jonka tuloksena tämä julkaisun ajatukset ovat syntyneet.

http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/tutu/Documents/publications/eTutu_2010-6.pdf

2010. NTV/NTS, verkkojulkaisuja 37. ISBN: 978-952-249-052-0. 25 s.

UNGDOMSARBETE ÄR NÖDVÄNDIGT

Teoretisk underbyggnad, metodernas begränsningar

och möjligheter

Tommi Hoikkala & Anna Sell (red.)

Nätpublikationen består av översatta utvalda artiklar ur boken Nuorisotyötä on tehtävä -

Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet (Tommi Hoikkala & Anna Sell red. 2007).

Artiklarna beskriver några av de mest centrala perspektiven och metoderna inom finländskt

ungdomsarbete i början av 2000-talet. Publikationen inleds med en reflektion kring ungdomsarbetets

uppgift och mål. Delaktighet och kritisk pedagogik lyfts fram som aktuella perspektiv.

Som exempel på metoder behandlas bl.a. kulturell ungdomsverksamhet, äventyrspedagogik

och ungdomsverkstäder, samt uppsökande ungdomsarbete.

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/ungdomsarbete.pdf

2010. NTS/NTV, nätpublications 36. ISBN: 978-952-5464-66-5. 180 s.

Ungdomsfostrans teori

Utgångspunkter och inlägg

Elina Nivala & Mikko Saastamoinen (red.)

Nätpublikationen består av översatta utvalda artiklar ur boken Nuorisokasvatuksen teoria –

perusteita ja puheenvuoroja (Elina Nivala & Mikko Saastamoinen red. 2007). Publikationen

lyfter fram ungdomsfostran som en teoretisk referensram för ungdomsarbetet. Artiklarna

bidrar med nya perspektiv och förklaringsmodeller för den som arbetar med barn och unga.

I artiklarna behandlas den unga människans lärande och bildning på alla livsområden. Några

av artiklarna belyser ungdomsfostran ur ett socialpedagogiskt perspektiv, medan andra artiklar

fokuserar på de utmaningar som fostrare står inför i det postmoderna samhället.

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/ungdomsfostransteori.pdf

2010. NTS/NTV, nätpublications 35. ISBN: 978-952-5464-72-6. 110 s.

26


ISYYDEN IHANTEET, ARKI JA KOKEMUKSET

Raportti isyyden tutkimuksesta Suomessa

Johanna Mykkänen & Ilana Aalto

Lasten kokemuksia isyydestä on tutkittu vähän. Mitä isyyden ihanteista ja arjesta tiedetään?

Millainen on oikeanlainen isyys ja mitä odotuksia isyyteen liitetään? Entä millaista on isien

arki? Miten ne ovat vaihdelleet eri aikoina? Näihin kysymyksiin kulttuurihistorioitsija Ilana

Aalto ja kasvatustieteilijä Johanna Mykkänen ovat etsineet vastauksia isyydentutkimuksen

katsauksessaan eri aloilta viime vuosikymmeninä.

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/isyyden_ihanteet.pdf

2010. NTS/NTV, verkkojulkaisuja 34. ISBN: 978-952-5464-79-5. 99 s.

Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen

etiikka -verkkokyselystä

Jenni Nurmenniemi

Raportin ensimmäisessä luvussa esitellään verkkokyselyn vastaajia luonnehtivat jakaumat, kakkosluvussa

pureudutaan tutkimuseettisiin normeihin ja lupiin liittyviin kysymyksiin, kolmosluvussa

käydään läpi vastaajien esiintuomia tutkimuseettisiä ongelmatilanteita ja nelosluvussa tarkastellaan

vastaajien saamaa tutkimusetiikkaan liittyvää tukea ja koulutusta sekä kyselyn herättämiä

ajatuksia. Tutkimuseettiset haasteet ovat hyvin tilannesidonnaisia, mutta keskeisten kysymysten

huomioiminen jo tutkimusta suunniteltaessa sekä mahdollisten tukikanavien löytäminen auttavat

alkuun pyrittäessä kohti eettisesti kestävää lasten ja nuorten tutkimusta.

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/etiikkaraportti.pdf

2010. NTV/NTS, verkkojulkaisuja 33. ISBN: 978-952-5464-77-1. 48 s.

Youth participation in Finland and in Germany

– Status Analysis and Data Based Recommendations

Eva Feldmann-Wojtachnia, Anu Gretschel, Vappu Helmisaari, Tomi Kiilakoski,

Aila-Leena Matthies, Sigrid Meinhold-Henschel, Roland Roth & Pia Tasanko

In July 2009 the Committee on the Rights of the Child (CRC) of the United Nations set

out fundamental standards for the participation of children and young people and the implementation

of these. These standards largely form the basis of the comparison below and the

recommended actions derived from it. In the process, the authors have striven to elucidate

these as specifically and critically as possible for the German-Finnish context.

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/youthparticipation.pdf

2010. NTS/NTV, PDF Publications 32 & The Finnish Ministry of Education & The German Federal

Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth (BMFSFJ).

ISBN: 978-952-5464-75-7. 91 s.

27


Nuoret taiteen tekijöinä

Myrsky-hankkeen väliarviointia

Sirkku Kotilainen, Katriina Siivonen & Annikka Suoninen

Nuoret ovat kokeneet, että Myrsky-taidehankkeilla on ollut positiivinen vaikutus heidän

hyvinvointiinsa, erityisesti tyytyväisyyteen, ilmaisutaitojen kehittymiseen ja ystävyyssuhteiden

rakentumiseen. Tämä käy ilmi Suomen Kulttuurirahaston kolmivuotisen nuorten Myrskyhankkeeseen

keskittyvän Nuoret taiteen tekijöinä -tutkimuksen väliraportista.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/taiteentekijoina.pdf

2010. NTS/NTV, verkkojulkaisuja 31. ISBN: 978-952-5464-71-9. 36 s.

”Parempihan se on että sovitellaan

ku että ei sovitella”.

Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri.

Tomi Kiilakoski

Vertaissovittelu on kouluille kehitetty konfliktienratkaisumenetelmä, jota käytetään 359

koulussa. Sovittelussa koulun aikuisvetoisuutta puretaan jakamalla oppilaille vastuuta koulun

konfliktitilanteiden hoitamisessa sovittelun keinoin. Tomi Kiilakosken tutkimuksessa pohditaan,

millaisia muutoksia sovittelun käyttöönotto on tuonut koulukulttuuriin, ja minkälaista

yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista sovittelu tuottaa. Tutkimus osoittaa, että vertaissovittelu

on tuottanut hyviä tuloksia kouluissa, joissa sitä on käytetty.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/sovittelu.pdf

2009. NTS/NTV, verkkojulkaisuja 30. ISBN: 978-952-5464-68-9. 44 s.

Sukupuolten tasa-arvo valtion

resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Milla Paumo

Opetusministeriön nuorisoyksikön ja Nuorisotutkimusverkoston yhteishankkeessa selvitettiin

resurssien sukupuolittaista jakautumista palveluiden käyttäjien eli tyttöjen ja poikien

kesken, nuorisotoimialan työntekijäkunnan sukupuolijakaumaa sekä tasa-arvonäkökulman

heijastumista toiminnan sisältöihin. Hankkeen loppuraportti Sukupuolten tasa-arvo valtion

resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla (Nuorisotutkimusverkosto 2009) on päänavaus haasteellisella

kentällä.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/sukupuoltentasa-arvo.pdf

2009. NTS/NTV, verkkojulkaisuja 29 & Opetusministeriö. ISBN: 978-952-5464-63-4. 41 s.

28


Suomalainen huumekuolema 2007

Poikkitieteellinen tutkimus oikeuslääketieteellisistä

kuolinsyyasiakirjoista

Mikko Salasuo, Erkki Vuori, Mikko Piispa & Pekka Hakkarainen

Tutkimuksen kohteena ovat huumeisiin liittyvät kuolemat sellaisina kuin ne esiintyvät

suomalaisissa oikeuslääketieteellisissä asiakirjoissa. Tutkimusaineisto käsittää kaikki vuonna

2007 Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen asiakirjoihin huumausainelöydöksiksi kirjatuista

vainajista. Tutkimusote yhdistää yhteiskuntatieteellisen ja oikeuslääketieteellisen tarkastelun.

Tämänkaltaista, tietyn vuoden kaikki kuolintapaukset kokoavaa tutkimusta ei ole aiemmin

tehty Suomessa tai kansainvälisesti.

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/6bb159e5-0e84-4415-a60c-d331b1ead678

2009. NTS/NTV, julkaisuja 99, Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitos & Terveyden ja

hyvinvoinnin laitos. ISBN: 078-952-245-197-2 (painettu), ISSN 1787-0070 (painettu),

ISBN: 978-952-245-198-9 (verkko), ISSN 1798-0089. 53 s.

MUISTIO NUORTEN TYÖELÄMÄASENTEISTA JA -ARVOISTA

SEKÄ TOIMENPITEISTÄ NUORTEN TYÖLLISYYDEN

EDISTÄMISEKSI

Simo Tuppurainen & Nuorisoasiain neuvottelukunta

Muistiossa nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden

edistämiseksi tarkastellaan nuorten työhön osallistumiseen vaikuttavia asioita. Muistio on

tehty valtioneuvoston kanslian asettaman, maamme talouskasvun edellytyksiä tarkastelevan

työryhmän käyttöön.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/tyoelamaasenteet.pdf

2009. NTV/NTS, julkaisuja 100 & Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 42.

ISBN: 978-952-5464-69-6, ISBN: (PDF) 978-952-5464-70-2. 97 s.

VIILTOja

Analyysi kouluväkivallasta Jokelassa

Tomi Kiilakoski

Raportti kokoaa yhteen Jokelan koulusurmien tiimoilta tehtyä tutkimusta ja tulkintoja, joita

täsmennetään avainhenkilöiden haastattelulla. Pääpaino on nuorisotyössä ja nuorisopolitiikassa.

Raportissa avataan kouluväkivallan ilmiötä, eritellään, miten väkivaltaisiin kulttuureihin voi

reagoida sekä esitellään, miten viiltoja turvallisuuden tunteeseen voidaan ommella umpeen

nuorisotyön keinoin.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/viiltoja.pdf

2009. NTS/NTV, verkkojulkaisuja 28. ISBN: 978-952-5464-57-3. 86 s.

29


NUORIA KOSKEVA SYRJÄYTYMISTIETO

Avauksia tietämisen politiikkaan

Leena Suurpää (toim.)

Sektoritutkimuksen neuvottelukunnalle laaditun laajan Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret

-esiselvityksen osana valmistuneessa Nuorisotutkimusverkoston raportissa kartoitetaan ja arvioidaan

nuoria koskevan syrjäytymistiedon nykytilaa ja kehittämishaasteita. Raportissa haetaan

nuorisolähtöisiä keinoja tutkia syrjäytymistä; miten nuorten omasta arjesta onnistutaan lukemaan

niitä heikkoja signaaleja, joiden tunnistaminen voi ehkäistä syrjään jäämisen, ulkopuolisuuden ja

merkityksettömyyden kierteet?

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/syrjaytymistieto.pdf

2009. NTS/NTV, verkkojulkaisuja 27. ISBN: 978-952-5464-55-9. 74 s.

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi

Anu Gretschel (toim.)

Allianssi ry:n koordinoima hanke avasi nuorille ensi kertaa tilaisuuden toimia arvioitsijoina lääninhallitusten

toteuttamassa kuntien peruspalvelujen arvioinnissa vuonna 2008. Loppuraportissa

pohditaan erityisesti nuorille sopivia arviointi menetelmiä ja kehitellään nuorten ja päättäjien

keskustelutilaisuusmenetelmää. Nuorten antamat arviot yhdistyvät viranhaltijoiden ja päättäjien

näkemyksiin nuorten vaikutus mahdollisuuksien tilasta kunnissa.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/kasikirja.pdf

2009. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, NTS/NTV, verkkojulkaisuja 26.

ISBN: 978-951-9094-86-1. 155 s.

Kauhajoen jälkipaini

Nuorisotutkijoiden ja ammattilaisten puheenvuoroja

Tommi Hoikkala & Leena Suurpää (toim.)

Kauhajoella syyskuussa 2008 tehdyt koulusurmat ovat puhuttaneet julkisuudessa ja yksityisesti.

Median kautta on välittynyt sekä paneutunutta analyysia että rajallisia näkökantoja. Keskustelun ja

vastuun ottamisen ei pitäisi loppua muutaman viikon intensiivisten debattien jälkeen. Kauhajoen

jälkipainissa kirjoittajat pureutuvat seuraaviin kysymyksiin: Mitä on opittu? Mitä jo tiedetään? Ja

mitä on tehtävä?

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/kauhajoki.pdf

2009. NTS/NTV, verkkojulkaisuja 25. ISBN: 978-952-5464-52-8. 59 s.

30


Intergenerational Relations in Families

with an Immigrant Background

Marja Peltola

EU-projekti INTERFACE:n yhteydessä laadittu englanninkielinen raportti keskittyy tarkastelemaan

perheen ja sukupolvien välisten suhteiden roolia maahanmuutossa. Raportin aineisto

on kerätty haastattelemalla pääkaupunkiseudulla asuvia maahanmuuttajataustaisia perheitä.

Maahanmuuttajaperheissä käydään monenlaisia kamppailuja ja keskusteluja rajanvedoista

kahden kulttuurin välillä samalla kun niiden ilmapiiriä värittävät myös yhteisyys, lojaalisuus ja

keskinäinen välittäminen.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/interface.pdf

2009. NTS/NTV, verkkojulkaisuja 24. ISBN: 978-952-5464-50-4. 33 s.

ASIAKKAAN KANSSA

RAIVATAAN HETI AIKA,

UUSI TILA JA HAETAAN

UUSIA ELÄMÄNKORTTEJA

Kari Paakkunainen

Kirkon tukeman dynaamisen Suunta Elämään -hankkeen (2006–

2008) -hankkeen tarkoituksena oli auttaa työelämän ja koulutuksen

sekä virallisen pajatyön ulko puolelle jääviä nuoria puuttumalla heidän

elämänhallintaongelmiinsa. Tämä tutkimusraportti SE-hankkeen

toiminnan arvioimisesta perustuu laajoihin hankkeen asiakasnuorten,

aloitteentekijä-haistajien, valmentajien ja muiden inspiroijien haastatteluihin,

haku- ja raporttiteksteihin sekä systemaattisen tiedonkeräämisen

lähteisiin.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/suuntaelamaan.pdf

2008. NTS/NTV, verkkojulkaisuja 23.

ISBN: 978-952-99753-5-8.

133 s.

31


VANHEMMAT VERKKOJULKAISUT

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007. Janne Poikolainen. NTS/NTV, verkkojulkaisuja 22.

ISBN: 978-952-5464-45-0. 46 s. 2008.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/opinnaytteet.pdf

“Tärkeäähän se olisi, mutta...” Nuorisotoimen johdon näkemyksiä monikulttuurisuudesta.

Päivi Harinen & Antti Kivijärvi. NTS/NTV, verkkojulkaisuja 21.

ISBN: 978-952-5464-43-6. 62 s. 2008.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/monikulttuurinennuorisotoimi.pdf

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja

harrastuksiin liittyvät toiveet. Jaana Lähteenmaa & Teija Strand. NTS/NTV, verkkojulkaisuja 20.

ISBN: 978-952-5464-42-9. 109 s. 2008.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/pohjanmaa.pdf

Talonvaltaus liikkeenä − miksi Squat ei antaudu? Leo Stranius &

Mikko Salasuo (toim.). NTS/NTV, verkkojulkaisuja 19.

ISBN: 978-952-5464-41-2. 83 s. 2008.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/talonvaltaus.pdf

Nuorten valtakunnallinen osallisuushanke. Petri Paju. NTS/NTV,

verkkojulkaisuja 18. ISBN: 978-952-5464-40-5. 2008.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/osallisuushanke.pdf

Jokela-ilmiö. Tommi Hoikkala & Leena Suurpää. NTS/NTV,

verkkojulkaisuja 17. ISBN: 978-952-5464-39-9. 54 s. 2007.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/jokela.pdf

Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen? Kokemuksia, käsityksiä

ja haasteita 10 suurimmassa kunnassa. Veronika Honkasalo, Anne-Mari

Souto & Leena Suurpää. NTS/NTV, verkkojulkaisuja 16.

ISBN: 978-952-5464-38-2. 81 s. 2007.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/kymppikerho.pdf

Yhdessä vai yksin erilaisina? Monikulttuuristen nuorten arkea, ajatuksia ja

ajankäyttöä Päivi Harinen, Veronika Honkasalo & Reetta Anttila.

NTS/NTV, verkko julkaisuja 15. ISBN: 978-952-5464-37-5. 59 s. 2007.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/erilaisina.pdf

Netari.fi − nuorisotyön arvo. Jani Merikivi. NTS/NTV,

verkkojulkaisuja 14 & Helsingin kaupungin

nuorisoasiainkeskus. ISBN: 978-952-5464-35-1. 23 s. 2007.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/netari.pdf

Palveluiden väliinputoamisesta yhtenäisiin palvelupolkuihin?

Tutkimusinventaari nuorten nivelvaiheen

palveluja koskevista tutkimuksista. Reetta Pietikäinen.

NTS/NTV, verkkojulkaisuja 13 & Nuorisoasiain

neuvottelukunta & Opetusministeriö & Työministeriö.

ISBN: 978-952-5464-34-4. 233 s. 2007.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/inventaari.pdf

32


Ylisukupolvinen työttömyys nuorisopajoilla. Ismo Pohjantammi.

NTS/NTV, verkkojulkaisuja 12. ISBN: 978-952-5464-33-7. 222 s. 2007.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/tyopaja.pdf

Alkaisinko yrittäjäksi? Tutkimus nuorten yrittäjyyspoliittisista kirjoituksista ja asenteista.

Kari Paakkunainen. Kerhokeskus – Koulutyön Tuki & Yksityisyrittäjäin Säätiö &

NTS/NTV, verkkojulkaisuja 11. ISBN: 978-952-5464-32-0. 204 s. 2007.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/yritys.pdf

Monikulttuurisuus nuorisojärjestöissä. Miikka Pyykkönen.

NTS/NTV, verkkojulkaisuja 10. ISBN: 978-952-5464-29-0. 76 s. 2007.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/jarjesto.pdf

Vertaisuuden voimaa. Tukioppilastoiminta koulun yhteisöllisyyden ja oppilaiden

osallisuuden tukijana. Sini Perho. Mannerheimin Lastensuojeluliitto &

NTS/NTV. 71 s. 2007.

www.mll.fi/@Bin/1673612/Vertaisuudenvoimaa.pdf

Kerhotiloista toimintakeskuksiin. Nuorisohallinnon muistoja ja mietteitä Jyväskylän

seudun nuorisotilatoiminnasta. Merja Kylmäkoski. NTS/NTV, verkkojulkaisuja 9.

ISBN: 978-952-5464-28-3. 49 s. 2007.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/nuorisokerhotila.pdf

Kansalaistarkkailu metodina ja pohdiskelun pontimena. Mikko Salasuo (toim.).

NTS/NTV, verkkojulkaisusarja. ISBN: 952-5464-27-X. 64 s. 2006.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/smashasem.pdf

Kultainen nuoruus. Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen.

Terhi-Anna Wilska & Jaana Lähteenmaa (toim.). NTS/NTV, verkkojulkaisusarja.

ISBN: 952-5464-26-1. 115 s. 2006.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/kultainennuoruus.pdf

Prekaariruoska? Portfoliopolvi, perustulo ja kansalaistoiminta. Tommi Hoikkala &

Mikko Salasuo. NTS/NTV, verkkojulkaisusarja. ISBN: 952-5464-25-3. 139 s. 2006.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/prekaariruoska.pdf

”Mitähän tekis?” Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen

-tutkimushankkeen väliraportti. Päivi Harinen. NTS/NTV, verkkojulkaisusarja.

ISBN: 952-5464-21-0. 99 s. 2005.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/mitahantekis.pdf

Voitto kotiin. Tutkimus ennalta ehkäisevän päihdetyön Voitto kotiin -projektista.

Marko Raitanen. Nuorten Puolesta ry. & NTS/NTV, verkkojulkaisusarja.

ISBN: 952-5464-21-0. 131 s. 2005.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/voittokotiin.pdf

“Viron nuoret matkalla Euroopan unioniin”. Jüri Kruusvall & Liis Tomson. 133 s. 2004.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut » verkkojulkaisut

Yhteinen nauru tiukkisten maailmalle oli sen retken kuningashetki. Kari Paakkunainen. 91 s.

2004. www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut » verkkojulkaisut

33


Markkinaekspansiosta pedagogian henkeen ja refleksiiviseen asiantuntijuuteen.

Kari Paakkunainen. 202 s. 2003.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut » verkkojulkaisut

Arviointitutkimus osana nuorisotutkimuksen työkenttää. Merja Kylmäkoski.

76 s. 2003. www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut » verkkojulkaisut

”To a Town with a Better Future”. Young People and Their Future Orientation

in the Barents Region. Anne Soininen. 46 s. 2001.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut » verkkojulkaisut

Nuoret ja kommunikaatioakrobatia. 16−18-vuotiaiden kännykkä- ja internetkulttuurit. Kaisa

Coogan & Sonja Kangas. 99 s. 2001. www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut » verkkojulkaisut

”Elämyksiä, harrastuksia ja virastoja”. Arviointitutkimus Elämysten kautta ammattiin

-projektista. Jaana Lähteenmaa. 48 s. 2001.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut » verkkojulkaisut

The Rhetoric of Youth Living by Baltic Sea: Mutant and Mobile Political Spaces of Citizens.

Kari Paakkunainen

71 s. 2001. www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut » verkkojulkaisut

Ankkurin alkumetrit − nuorten asumis- ja kuntoutumisyksikön ensimmäinen vuosi.

Kati Kärkkäinen. 73 s.

2001. www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut » verkkojulkaisut

Laatuajattelu ja nuorisotyö? Perustietoa ja näkökulmia nuorisoalan toimijoille.

Petri Cederlöf. 2001.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut » verkkojulkaisut

”Köysirataryhmää on taas hyvä muistella − eikä kukaan ollut vaarassa pudota”. Nuorten

Akatemian Mahis-projektin arviointitutkimus 1998–2000. Kari Paakkunainen. 2001.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut » verkkojulkaisut

Nufix − nuoret ja kommunikaatioakrobatia. Kaisa Kaisa & Sonja Kangas. 2000.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut » verkkojulkaisut

A Comparative Study of Living Conditions and Participation of Rural Young People

in a Changing Europe, RYPE. Helena Helve. 2000.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut » verkkojulkaisut

Youth, Racist Violence and Anti-racist Responses in the Nordic Countries. Timo Virtanen.

2000. www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut » verkkojulkaisut

Minun nuorisoni. Mitä nuoruus on ja miten se määritellään? 1999.

www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut » verkkojulkaisut

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkojulkaisut

34


– lehti kaikille nuorista ja nuoruudesta kiinnostuneille

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä monitieteellinen Nuorisotutkimus-lehti on refereejulkaisu,

joka sisältää tietoa nuorista niin nuorisotutkijoille kuin kaikille nuorten

parissa työskentelevillekin. Nuorisotutkimus esittelee, kuvaa ja tulkitsee nuorten

elämän koko kirjoa eri teemojen valossa.

Teemat

1/2011 Pohjoisen kulttuurit

Teemanumeron vastaavat toimittajat Mari Mäkiranta ja Anne Ollila

2/2011 Trauma ja terapia

Teemanumeron vastaava toimittajat Merja Leppälahti ja Sari Näre

3/2011 Nuoret ja politiikka

Teemanumeron vastaavat toimittajat Lauri Rapeli ja Vesa Koskimaa.

4/2011 Kiltteys

Teemanumeron vastaava toimittaja Sanna Aaltonen.

Hinnat

kestotilaus 30 euroa/vuosi, vuositilaus 32 euroa, irtonumerot 8 euroa.

Aikaisemmin ilmestyneiden lehtien irtonumerot 4 euroa.

Tilaukset

sähköposti tilaukset@nuorisotutkimus.fi tai fax 020 755 2627

Toimitus

Asemapäällikönkatu 1, 2. krs, 00520 Helsinki. Puh. 020 755 2652.

Päätoimittaja Sari Näre, sari.nare@nuorisotutkimus.fi

Toimitussihteeri Tanja Konttinen, tanja.konttinen@nuorisotutkimus.fi

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/nuorisotutkimus-lehti

35


Tilaa julkaisuja

Nuorisotutkimusseura

Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

email: tilaukset@nuorisotutkimus.fi

puh. 020 755 2653

www.nuorisotutkimusseura.fi/catalog

Kommentti

– nuorisotutkimuksen verkkokanava

Kommentti on nuorisoa koskevaa tieteellistä, poliittista ja mediakeskustelua

kommentoiva verkkokanava.

Kommentti ottaa kantaa niin uusiin tutkimustuloksiin kuin nuorisopoliittiseen

debattiinkin.

Kommentti kääntää ajankohtaisia tutkimustuloksia käytännön ja

politiikan aiheiksi sekä tekee näistä viiltäviä tiivistyksiä.

Kommentteja annetaan monessa muodossa: kolumneina, viikon

väitteinä, kuukauden tilastoina ja vapaana keskusteluna.

Lue, virittäydy, kommentoi!

www.kommentti.fi

More magazines by this user
Similar magazines