Asennus- ja käyttöohje - Taloon.com

netrauta.fi

Asennus- ja käyttöohje - Taloon.com

valinta-aikaa (merkkilamppu 7 vilkkuu). Ennakkovalinta-ajannumerot askeltavat 10 minuutin portainaina 10 tuntiin asti, mutta vaihtuvat 1 tunnin portainvälillä 10–18 tuntia. Asetettu ennakkovalintaaikajää näyttöön ja vähenee em. portain kohtinolla-aikaa, jonka jälkeen kiuas kytkeytyy päälleperusasetetun päälläoloajan ajaksi.Ennakkovalinta-ajan asetus ei jää muistiin, vaanaika on tarpeen mukaan asetettava joka kertauudelleen, kun kiuas kytketään päälle.1.3.5. Päälläoloajan perusasetuksen muuttaminenTehdasaseteltu, kiinteä päälläoloaika (4 tuntia),mikä asettuu aina kiukaan päälläoloajaksi, on mahdollistamuuttaa 2–8 tuntiin. Muuttaminen tapahtuusiten, että kiukaan ollessa valmiustilassa (ainoastaanI/O-merkkilamppu loistaa), katkaistaankiukaan elektroniikan virta hetkeksi sen virtakytkimestä(katso kuva 8), mutta ennen kuin virta kytketäänelektroniikalle uudestaan, pidetään MENU-painiketta (3) painettuna. Nyt näyttöruutuun ilmestyyensin ”ECO” ja sen jälkeen ”0.80”. Nämä ovatohjelmaversion tunnuksia. Näytön ollessa näyttötilassa”0.80”, [+] -painikkeella (5) siirtyy näyttöpäälläoloajan asetustilaan, missä voidaan asettaaoma perusasetus päälläoloajalle 2–8 tuntiin tunninportain (merkkilamput 6 ja 7 vilkkuvat). Näyttöosoittaa jonkin aikaa valittua tuntimäärää (esim.2H), jonka jälkeen näyttö pimenee ja ohjauspaneelijää valmiustilaansa.Uusi ohjelmoitu perusaika asettuu kiukaan päälläoloajaksi,kun kiuas laitetaan seuraavan kerranpäälle.1.4. LöylynheittoSaunan ilma kuivuu lämmetessään ja sen vuoksisopivan kosteuden aikaansaamiseksi on tarpeellistaheittää kiukaan kuumille kiville vettä.Veden määrällä säädetään sopiva löylykosteus.Kun ilman kosteus on sopiva, kylpijän iho hikoilee jasaunassa on helppo hengittää. Kylpijän tulee heittäälöylyvettä pienellä kipolla tunnustellen ihollan ilmankosteuden vaikutusta. Liian korkea kuumuus jakosteuspitoisuus tuntuvat epämiellyttävältä.Pitkäaikainen oleskelu kuumassa saunassaaiheuttaa kehon lämpötilan kohoamisen, mikäsaattaa olla vaarallista.Löylykipon tilavuus saa olla korkeintaan 2dl. Kiukaalle ei saa heittää tai kaataa kerrallasuurempaa määrää vettä, sillä liiallinen vesimääräsaattaa höyrystyessään lentää kiehuvan kuumanakylpijöiden päälle.Varo myös heittämästä löylyä silloin, kun joku onkiukaan läheisyydessä, sillä kuuma höyry saattaaaiheuttaa palovamman.1.4.1. LöylyvesiLöylyvetenä tulee käyttää vettä, joka täyttää talousvedelleannetut laatuvaatimukset. Veden laatuunoleellisesti vaikuttavia tekijöitä ovat:• humuspitoisuus (väri, maku, saostumat);suositus alle 12 mg/l.• rautapitoisuus (väri, haju, maku, saostumat);suositus alle 0,2 mg/l.• kovuus; tärkeimmät aineet ovat mangaani (Mn)ja kalsium (Ca) eli kalkki, suositus mangaanillealle 0,05 mg/l ja kalsiumille alle 100 mg/l.Kalkkipitoisesta löylyvedestä jää vaalea tahnamai-FISVförinställda tiden (indikatorn blinkar). Du kan angetiden i intervall om 10 minuter upp till 10 timmaroch timvis mellan 10 och 18 timmar. Den minskadetiden visas i teckenfönstret tills siffran noll visas,varefter aggregatet återgår till det förinställdatidsintervallet.Den tid du ställer in ligger inte kvar i minnet, sådu måste ange den på nytt varje gång du sätter påbastuaggregatet.1.3.5. Ändra standardinställningen för hur längebastuaggregatet ska vara påslagetEnligt fabriksinställningen är bastuaggregatet påslagetunder 4 timmar. Denna tid kan du ändra tillett värde på mellan 2 och 8 timmar. Så här ändrardu inställningen: se till att aggregatet är i standbyläge(enbart I/0-indikatorn lyser), stäng av det medströmbrytaren för en kort stund (se bild 5) och sättpå det igen samtidigt som du håller MENU -knappen(3) nedtryckt. Först visas ”ECO” i teckenfönstretoch därefter ”0.80”. Detta är koder och symbolersom refererar till programversionen. När ”0.80” visasi teckenfönstret, håller du ned [+] -knappen (5)så att en ny skärmbild visas i vilken du kan angeen standardtid på mellan 2 och 8 timmar (indikatorerna6 och 7 blinkar). Under en kort stund visasden angivna tiden, t.ex. 2H, varefter teckenfönstretslocknar, samtidigt som kontrollpanelen är kvari standby-läge.Den tid som du har programmerat in kommer ävenatt gälla nästa gång du sätter på bastuaggregatet.1.4. Kastning av badLuften i bastun blir torrare när den värms upp. Föratt uppnå lämplig luftfuktighet är det nödvändigtatt kasta bad på de heta stenarna.Luftfuktigheten ökar ju mera vatten man kastarpå stenarna. Luftfuktigheten är lagom, när hudenbörjar svettas och det är lätt att andas. Kasta litebad åt gången med en liten skopa och känn efter hurfuktigheten påverkar dig. En alltför hög temperaturoch luftfuktighet känns obehaglig.Långvarigt badande i en het bastu höjer kroppstemperaturenoch kan vara farligt.Badskopan skall rymma högst 2 dl. Kasta ellerhäll inte mer än så åt gången, eftersom hett vattendå kan stänka upp på badarna.Kasta inte heller bad när någon är i närheten avaggregatet, eftersom den heta ångan kan orsakabrännskador.1.4.1. VattenkvalitetVattnet som kastas på bastustenarna skall uppfyllakvalitetskraven på bruksvatten. De faktorer somfrämst påverkar vattenkvaliteten är följande:• humushalten (färg, smak, avlagringar);rekommendation under 12 mg/l.• järnhalt (färg, lukt, smak, avlagringar);rekommendation under 0,2 mg/l.• hårdhet; viktigaste ämnen är mangan (Mn) ochkalcium (Ca), d.v.s. kalk; rekommendation förmangan 0,05 mg/l och för kalcium under 100 mg/l.Kalkhaltigt vatten lämnar en ljus, krämig avlagring


FInen kerros kiukaan kiviin ja metallipinnoille. Kivienkalkkeutuminen heikentää löylyominaisuuksia.Rautapitoisesta vedestä jää kiukaan pintaan ja vastuksiinruosteinen kerros, joka aiheuttaa syöpymistä.Humus- ja klooripitoisen veden sekä merivedenkäyttö on kielletty.Löylyvedessä voi käyttää ainoastaan löylyveteentarkoitettuja hajusteita. Noudata pakkauksen antamiaohjeita.1.4.2. Saunahuoneen lämpötila ja kosteusIlman lämpötilan ja kosteuden mittaamiseen on saatavanamittareita, jotka soveltuvat saunakäyttöön.Koska jokainen ihminen kokee löylyn vaikutukseneri tavalla, ei voida antaa tarkkoja saunomislämpötilojatai kosteusprosentteja, jotka olisivat yleispäteviä– sisäinen tunne on kylpijän paras mittari.Saunahuoneeseen tulee järjestää asianmukainenilmanvaihto, sillä saunan ilman tulee olla hapekastaja helposti hengitettävää. Katso kohta 2.4. ”Saunahuoneenilmanvaihto”.Ihmiset kokevat saunomisen terveelliseksi javirkistäväksi. Sauna puhdistaa, lämmittää, rentouttaa,rauhoittaa, lievittää ahdistusta ja antaa rauhallisenapaikkana mahdollisuuden mietiskelyyn.1.5. Saunomisohjeita• Aloita saunominen peseytymisellä. Suihkussakäynti saattaa riittää.• Istu löylyssä niin kauan kun tuntuu mukavalta.• Hyviin saunatapoihin kuuluu, että huomioitmuut saunojat häiritsemättä heitä äänekkäälläkäytökselläsi.• Älä aja muita lauteilta liiallisella löylyllä.• Unohda kiire ja rentoudu!• Jäähdytä eli vilvoittele liiaksi kuumennuttaihoasi.• Jos olet terve, voit nauttia jäähdyttelynyhteydessä uimisesta, mikäli sellaiseen onmahdollisuus.• Peseydy saunomisen lopuksi. Nautinestetasapainon palauttamiseksi raikasta juomaa.• Lepäile, anna olosi tasaantua ja pue päällesi.1.6. Varoituksia• Meri- ja kostea ilmasto saattavat vaikuttaa kiukaanmetallipintoihin syövyttävästi.• Älä käytä saunaa vaatteiden tai pyykkien kuivaushuoneenapalovaaran vuoksi, sähkölaitteetkinsaattavat vioittua runsaasta kosteudesta.• Kuumaa kiuasta tulee varoa, sillä kiukaan kivetja metalliosat kuumenevat ihoa polttaviksi.• Kiukaan kiville ei saa heittää kerralla liiaksivettä, sillä kuumista kivistä höyrystynyt vesi onpolttavaa.• Lapsia, liikuntarajoitteisia, sairaita ja heikkokuntoisiaei saa jättää yksin saunomaan.• Saunomiseen liittyvät terveydelliset rajoitteettulee selvittää lääkärin kanssa.• Vanhempien on estettävä lasten pääsy kiukaanläheisyyteen.• Pienten lasten saunottamisesta on keskusteltavaneuvolassa.- ikä?SVpå bastustenar och metallytor. Förkalkning försämrarbastuns egenskaper.Järnhaltigt vatten lämnar en avlagring av rost påstenarna och motstånden, vilket orsakar korrosion.Det är förbjudet att använda humus- och klorhaltigtvatten samt havsvatten.Endast doftämnen som är avsedda förbastubadvatten får användas. Följ förpackningensanvisningar.1.4.2. Temperatur och luftfuktighetFör mätning av temperatur och luftfuktighet finnsseparata mätare som lämpar sig för bruk i bastur.Eftersom var och en upplever bastun och effekternaav att kasta bad på sitt eget individuella sätt, kaningen exakt och allmängiltig “optimal” badtemperaturoch luftfuktighet anges – badarens välbefinnande ärden bästa mätaren.Ventilationen i bastun bör vara väl ordnad. Lufteni bastun skall vara syrerik och lätt att andas. Sepunkt 2.4. “Ventilation”.Ett bastubad känns hälsosamt och uppfriskande.Bastun gör dig ren, varm, avslappnad och lugnoch är en utmärkt plats för stilla funderingar ochkontemplation.1.5. Badanvisningar• Börja bastubadandet med att tvätta dig. Endusch kan vara tillräcklig.• Sitt i bastun så länge det känns behagligt.• Det hör till god bastused att ta hänsyn till andrabadare, t.ex. genom att undvika högljutt ochstörande beteende.• Kör inte bort andra badare genom att kastaalltför mycket bad.• Glöm all jäkt och koppla av.• Svalka dig emellanåt i duschen eller i frisk luft,eftersom huden blir uppvärmd.• Om du är frisk kan du svalka kroppen genomatt simma.• Avsluta bastubadandet med att tvätta dig.Drick något fräscht och läskande för attåterställa vätskebalansen.• Vila och låt kroppen återhämta sig och återfånormal temperatur. Klä på dig.1.6. Varningar• Havsluft och fuktig luft i allmänhet kan orsakakorrosion på aggregatets metallytor.• Använd inte bastun som torkrum för tvätt – detmedför brandfara! Elinstallationerna kan dessutomta skada av riklig fukt.• Se upp för aggregatet när det är uppvärmt– bastustenarna och ytterhöljet kan orsakabrändskador på huden.• Kasta inte för mycket vatten på aggregatet påen gång, eftersom den uppstigande heta vattenångankan orsaka brännskador.• Barn, rörelsehindrade, sjuka och personer medsvag hälsa får inte lämnas ensamma i bastun.• Eventuella begränsningar i samband med bastubadbör utredas i samråd med läkare.• Föräldrar skall hindra småbarn från att komma inärheten av aggregatet.• Småbarns bastubadande bör diskuteras medmödrarådgivningen.- ålder?


FItaa auringonvalo ja kiukaan lämpö. Jos seinäpintojaon käsitelty paneelin suoja-aineilla, on seinäpinnantummuminen kiukaan yläpuolelta havaittavissa hyvinkinnopeasti riippuen käytetystä suoja-aineesta.Tummuminen johtuu siitä, että suoja-aineilla onhuonompi lämmönkesto kuin käsittelemättömälläpuulla. Tämä on todettu käytännön kokeilla. Kiukaankivistä mureneva ja ilmavirtauksien mukananouseva hienojakoinen kiviaineskin saattaa tummentaaseinäpintaa kiukaan läheisyydessä.Kun kiukaan asennuksessa noudatetaan valmistajanantamia, hyväksyttyjä asennusohjeita, kiukaateivät kuumenna saunahuoneen palava-aineisia materiaalejavaarallisen kuumaksi. Ylimmäksi sallituksilämpötilaksi saunahuoneen seinä- ja kattopinnoissasallitaan +140 asteen lämpötila.CE-merkein varustetut saunakiukaat täyttävätkaikki sauna-asennuksille annetut määräykset.Määräyksien noudattamista Suomessa valvoo Turvatekniikankeskus (TUKES).2.2. Saunahuoneen lattiaVoimakkaan lämmönvaihtelun takia kiuaskivetrapautuvat ja murenevat käytön aikana.Kivistä irronneet muruset ja hienojakoinen kiviaineshuuhtoutuu löylyveden mukana saunan lattialle.Kuumat kivenmurut saattavat vaurioittaa muovipintaisialattiapäällysteitä kiukaan alta ja lähietäisyydeltä.Epäpuhtaudet kiuaskivistä ja löylyvedestä (esim.rautapitoisuus) saattavat imeytyä vaaleaan, laatoitetunlattian sauma-aineeseen.Esteettisten haittojen syntymisen ehkäisemiseksi(edellä mainituista syistä johtuen) kiukaan alla jalähietäisyydellä tulisi käyttää keraamisia lattiapäällysteitäja tummia sauma-aineita.2.3. KiuastehoKun seinät ja katto ovat paneelipintaiset ja paneelientakana on riittävä eristys estämään lämpövuodonseinämateriaaleihin, kiukaan teho määritetäänsaunan tilavuuden mukaan. Katso taulukko 1.Jos saunassa on näkyvissä eristämättömiäseinäpintoja, kuten tiili-, lasitiili-, lasi-, betoni- taikaakelipintoja, on jokaisesta tällaisesta seinäpintaneliöstälaskettava 1,2 m³:ä saunatilavuuteenlisää ja sen perusteella valittava taulukkoarvojenmukainen kiuasteho.Hirsipintaiset saunan seinät lämpenevät hitaasti,joten kiuastehoa määriteltäessä tulee mitattuilmatilavuus kertoa luvulla 1,5 ja valittava senperusteella oikea kiuasteho.2.4. Saunahuoneen ilmanvaihtoErittäin tärkeää saunomisen kannalta on tehokasilmanvaihto. Saunahuoneen ilman pitäisi vaihtuakuusi kertaa tunnissa. Raitisilmaputki kannattaasijoittaa kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm:nkorkeudelle kiukaasta. Putken halkaisijan tulee ollan. 50–100 mm.Saunahuoneen poistoilma pitäisi ottaa mahdollisimmankaukaa kiukaasta, mutta läheltä lattiaa.Poistoilma-aukon poikkipinta-ala tulisi olla kaksikertaa raitisilmaputkea suurempi.Poistoilma on johdettava suoraan hormiin tai lattianläheltä alkavalla poistoputkella saunan yläosassa olevaanventtiiliin. Poistoilma voidaan johtaa myös ovenalitse pesuhuoneeseen, jossa on poistoilmaventtiili.SVvärmen från bastuaggregatet. Om väggytorna behandlatsmed skyddsämnen för panel, börjar detmörknande väggpartiet ovanför ugnen att framträdarätt snabbt beroende på använt skyddsämne.Träet mörknar eftersom skyddsämnena har sämrevärmebeständighet än obehandlat trä. Detta harkonstaterats i praktiska test. Även det finkornigastenmaterialet som lösgörs från ugnens stenar ochstiger uppåt med luftströmmarna kan ge upphov tillen mörkare väggyta i närheten av ugnen.Om man vid montering av ugnen följer tillverkarensgodkända monteringsanvisningar, värmer ugneninte upp basturummets brännbara material tillfarligt heta temperaturer. Högsta tillåtna temperaturför basturummets vägg- och takytor är +140grader.Bastuugnar med CE-märkning uppfyller alla givnaföreskrifter för bastumontering. Föreskrifternas efterföljandeövervakas av behöriga myndigheter.2.2. Bastuns golvTill följd av de kraftiga temperaturväxlingarna vittrarbastustenarna sönder under användning.Smulor och finfördelat stenmaterial sköljs medbadvattnet ut på bastugolvet. Heta stensmulorkan skada golvbeläggningar av plast under och inärheten av aggregatet.Föroreningar i stenarna eller vattnet (t.ex järnhalt) kanmissfärga ljus fogmassa mellan golvets kakelplattor.För att förebygga uppkomsten av estetiska skador(till följd av ovan nämnda orsaker) bör golvbeläggningenunder och i närheten av aggregatet beståav keramiskt material. Eventuell fogmassa bör varamörk till färgen.2.3. Aggregatets effektVälj aggregat och effekt utgående från bastuvolymen,om väggar och tak är panelade och om isoleringenbakom panelen är tillräcklig för förhindrande avvärmeläckage (se tabell 1).Om det i bastun finns icke isolerade väggytor,t.ex. ytor av tegel, glastegel, glas, betong ellerkakel, skall för varje kvadratmeter sådan ytaläggas till 1,2 m 3 utöver bastuvolymen. Välj sedanaggregat utgående från den sammanlagda volymenoch tabellens värden.Väggarna i en stockbastu utan annan väggfodring(panel e.dyl.) värms upp långsamt, varför den uppmättabastuvolymen bör multipliceras med 1,5. Väljaggregat utgående från den sammanlagda volymenoch tabellens värden.2.4. VentilationDet är ytterst viktigt att luftventilationen är effektiv.Luften i bastun borde växla sex gånger per timme.Tilluftsröret bör placeras ovanför aggregatetvid minst 500 mm:s höjd. Rörets diameter bör varaca 50–100 mm.Frånluften bör ledas ut så långt från aggregatetsom möjligt, men nära golvet. Frånluftsöppningensyta bör vara dubbelt så stor som tilluftsöppningen.Frånluften bör ledas direkt ut i ventilationskanaleneller till en ventil via ett frånluftsrör som börjar näragolvet. Frånluften kan också ledas ut under dörren,om den har en ca 100–150 mm hög öppning, tex.till badrummet, om där finns en frånluftsventil.Ovannämnda ventilationssätt fungerar om de ut-


FI3. ASENTAJAN OHJE3.1. Ennen asentamistaEnnen kuin ryhdyt asentamaan kiuasta, tutustuasennusohjeeseen ja tarkista seuraavat asiat:•kiuas on teholtaan ja tyypiltään sopiva ko.saunahuoneeseenTaulukon 1 antamia saunan tilavuusarvoja ei saaylittää eikä alittaa.•••hyvälaatuisia kiuaskiviä on riittävä määräsyöttöjännite on sopiva kiukaallekiukaan asennuspaikka täyttää kuvassa 5ja taulukossa 1 annetut suojetäisyyksienvähimmäisarvotArvoja on ehdottomasti noudatettava, koska niistäpoikkeaminen aiheuttaa palovaaran. Saunaan saaasentaa ainoastaan yhden sähkökiukaan.3.2. Kiukaan kiinnitys seinäänHuom! Kytke liitäntäjohto kiukaaseen ennen kiukaankiinnitystä seinätelineeseen. Katso kuvat 8 ja 10.Kiukaan asennusteline on kiinnitetty kiukaaseen.Irroita asennustelineen lukitusruuvi ja irroita asennustelinekiukaasta.1. Kiinnitä kiukaan asennusteline seinäänSV3. MONTERINGSANVISNINGAR3.1. Före monteringInnan du börjar montera aggregatet bör du bekantadig med monteringsanvisningarna och kontrolleraföljande saker:•aggregatets effekt är lämplig med tanke påbastuns storlekDe volymer som anges i tabell 1 får inte överskridaseller underskridas.•••det finns en tillräcklig mängd lämpligabastustenar.driftspänningen är den rätta för aggregatetplaceringen av aggregatet uppfyller deminimiavstånd som anges i bild 5 och tabell 1Avstånden måste ovillkorligen följas. Om säkerhetsavståndetär alltför litet uppstår brandfara. Endastett aggregat får monteras i en bastu.3.2. Montering på väggObs! Koppla anslutningskabeln i bastuaggregatetinnan aggregatet monteras på väggställningen. Sebild 8 och 10.Aggregatets monteringsställning är fäst vidaggregatet. Lossa monteringsställningens låsskruvoch ta bort ställningen från aggregatet.Kiuas/AggregatMalli ja mitat/Modell och måttTehoEffektLöylyhuoneBastuTilavuusVolymKorkeusHöjdLiitäntäjohto/SulakeAnslutningskabel/Säkring400 V 2N~ SulakeSäkring230 V 1N~ SulakeSäkringLev./Bredd 340 mmKatso kohta 2.3.Syv./Djup 200 mmSe punkt 2.3.Kork./Höjd 635 mmPaino/Vikt 8 kgmin. max. min.Kiviä/Stenar max. 11 kgkW m 3 m 3 mm mm 2 A mm 2 AD23EE (* 2,3 1,3 2,5 1700 4 x 1,5 2 x 10 3 x 1,5 1 x 10D29EE (* 2,9 2,0 4,0 1700 4 x 1,5 2 x 10 3 x 2,5 1 x 13D36EE (* 3,6 2,0 4,5 1700 4 x 1,5 2 x 10 3 x 2,5 1 x 16Taulukko 1. DEE-kiukaan asennustiedot*) Kaapeli termostaatille 4 x 0,5 mm 2 (D23EE, D29EE, D36EE)Tabell 1. Monteringsdata för DEE-aggregat *) Anslutningskablel för termostat 4 x 0,5 mm 2 (D23EE, D29EE, D36EE)Kuva 4. Kiukaan mitatBild 4. Mått av aggregatetKuva 5. Kiukaan suojaetäisyydetBild 5. Säkerhetsavstånd11


FImukana tulevilla ruuveilla noudattaenkuvassa 5 annettuja minimisuojaetäisyyksiä.Asennustelineen asennusmitat on esitettykuvassa 6.HUOM! Asennustelineen kiinnitysruuvien kohdalla,paneelin takana tulee olla tukirakenteena esim. vanerilevytai lauta, johon ruuvit kiinnittyvät tukevasti.Jos paneelin takana ei ole vanerilevyä tai lautoja, nevoidaan kiinnittää tukevasti myös paneelin päällekin.Huom! Paneeleiden varaan kiukaan kiinnitystä ei tulejättää!2. Nosta kiuas seinässä olevaan telineeseen siten,että telineen alaosan kiinnityskoukut menevätkiukaan rungon reunan taakse ja kiukaanyläosan ura painuu asennustelineen päälle.3. Lukitse kiuas yläreunasta ruuvillaasennustelineeseen.SV1. Fäst monteringsställningen på väggenmed de medföljande skruvarna. Iakttasäkerhetsavstånden som anges i bild 5.Ställningens installationsmått visas i bild 6.OBS! Monteringsställningens fästskruvar börplaceras så att de fäster i en stödkonstruktion bakompanelen t.ex. i en plywoodskiva eller bräda. Om detsaknas plywoodskiva eller bräder bakom panelen,kan sådana också fästas utanpå panelen. Obs!Aggregatet får inte fästas enbart i väggpanelen!2. Lyft upp aggregatet på ställningen så attfästkrokarna i ställningens nedre del nårbakom aggregatstommens kant och spåret iaggregatets övre del trycks in på ställningen.3. Lås aggregatet i ställningen med hjälp avfästskruvarna i övre kanten.Kuva 6. Kiukaan asennustelineen paikkaBild 6. Placering av aggregatets monteringställining3.3. SuojakaideJos kiukaan ympärille tehdään suojakaide, onnoudatettava kuvassa 5 ja 7 annettuja suojaetäisyyksiä.Kuvassa 7 oleva suojaetäisyys pätee kiukaanulkovaipan yläreunan alapuolella.3.4. Termostaatin anturin asennus seinäänTermostaatin anturi löytyy kiukaan kytkentäkotelosta.Katso kuva 8 (A, B, C ja D). Anturin asennus seinäänon esitetty kuvassa 14.3.5. Delta EE-kiukaan ohjauspaneelin asennusOhjauspaneeli voidaan pienjännitteisenä ja roisketiiviinäasentaa melko vapaasti mihin tahansa paikkaan.Jos paneeli asennetaan saunatiloihin, tuleeasennuspaikan olla vähintään minimi-suojaetäisyydenpäässä kiukaasta ja paneeli tulee asentaa korkeintaanmetrin (1 m) korkeuteen. Kiinnitys voidaantehdä saunatiloissa esim. kiukaan suojakaiteeseen,seinään tai vaikkapa kiinteään laudeosaan. Katsokuva 12. Paneeli voidaan asentaa pesuhuoneeseen,pukuhuoneeseen tai asuintilaan.Paneelin mukana toimitetaan n. 3 m:n mittainenasennuskaapeli, jota voidaan tarvittaessa lyhentää.Saatavana on lisätarvikkeena 5 ja 10 m mittaisetkaapelit. Suojatulla kaapelilla voi paneelin viedäkauemmaksikin kuin 10 m.Delta EE -kiukaan ohjauspaneelin mukana toi-12Kuva 7. Kiukaan suojakaideBild 7. Skyddsräcke runt aggregat3.3. SkyddsräckeOm ett skyddsräcke monteras runt aggregatet,måste de säkerhetsavstånd som visas i bild 5 och7 följas.Säkerhetsavståndet som visas i bild 7 gäller underaggregatets yttermantels övre kant.3.4. Montering av termostatens sensor på väggTermostatens sensor finns i aggregatets kopplingshölje.Se bild 8 (A, B, C och D). Sensorns monteringpå vägg visas på bild 14.3.5. Montering av Delta EE-aggregatetskontrollpanelKontrollpanelen har låg spänning och är stänkskyddadoch kan därför monteras relativt fritt på vilkenplats som helst. Om panelen monteras i bastun, börden placeras minst på minimiavstånd från aggregatetoch monteras på högst en meters (1 m) höjd. Ibastun kan panelen fästas exempelvis i aggregatetsskyddsräcke, på väggen eller en fast del av bastulaven.Se bild 12. Panelen kan också monteras itvättrummet, omklädningsrummet eller bostaden.Med panelen följer en ca 3 m lång installationskabelsom kan förkortas vid behov. Som tillbehör finns 5och 10 meters kablar. Med skyddade kablar kanpanelen placeras på större avstånd än 10 m.Med Delta EE -aggregatets kontrollpanel levererastre täcklister i trä för anslutningskabeln, en monte-


FISVABElektroniikan virtakytkinStrömställare för elektronikenCDKuva 8.KytkentäkotelonavaaminenBild 8.Kopplingshöljetsöppning230V 1N~OhjauspaneeliKontrollpanel400V 2N~OhjauspaneeliKontrollpanelI/O-+MENUI/O-+MENUD23EE; 2x1150 WD29EE; 1x1150 W, 1x1800 WD36EE; 2x1800 WD23EE; 2x1150 WD29EE; 1x1150 W, 1x1800 WD36EE; 2x1800 WX3X6AnturiSensorX3X6AnturiSensorAC+5VOhjauselektroniikkaElektronisk kontroller1 2 3 4punainen/rödkeltainen/gulsininen/blåvalkoinen/vitAC+5VOhjauselektroniikkaElektronisk kontroller1 2 3 4X4X8X11X10X12X9X4X8X11punainen/rödkeltainen/gulsininen/blåvalkoinen/vit7 458X106X129X9ABK17 45869ABK1GNDGNDN 12Elektr. kytkinStrömbrytareON/OFFN 12Elektr. kytkinStrömbrytareON/OFFGNL1KuparisiltaKopparbygelGNL1L2Kuva 9a. Kiukaan 1-vaihekytkentäBild 9a. Aggregatets 1-fas elanslutningKuva 9b. Kiukaan 2-vaihekytkentäBild 9b. Aggregatets 2-fas elanslutning13


FISVABLiitinrima 1Kopplingslist 1Liitinrima 2Kopplingslist 2AsennuskaapeliInstallationskabelKuva 10 A ja B. Kiukaan 2-vaihe sähkökytkennätBild 10 A och B. Aggregatets 2-fas elanslutningCDLiitinrima 1Kopplingslist 1Kuva 11.YlikuumenemissuojanpalautuspainikeBild 11.ÖverhettningsskyddetsåterställningsknappLiitinrima 2Kopplingslist 2AsennuskaapeliInstallationskabelKuva 10 C ja D. Kiukaan 1-vaihe sähkökytkennätBild 10 C och D. Aggregatets 1-fas elanslutningmitetaan kolme puista liitäntäkaapelin peitelistaa,asennuskaulus ja kaksi ruuvia, joilla paneeli kiinnitetäänsopivalle korkeudelle. Johtoputkitus seinänrakenteissa antaa mahdollisuuden viedä kaapelipiiloasennuksena ohjauspaneelin asennuspaikalle,muutoin joudutaan asennus tekemään pinta-asennuksena.Katso kuva 12. Ohjauspaneelin kaapelinsignaalit ovat heikkovirtasignaaleja, joten paneelivoidaan asentaa turvallisesti mille tahansa alustamateriaalille.Delta EE -kiukaan ohjauspaneelin asennusohje:1. Asennuskaapelin liitin yhdistetään ohjauspaneeliin.2. Asennuskaapelin vapaa pää pujotetaanpäältä päin kauluksen läpi ja asetetaankulkemaan kaulukseen tehdyn kolon kautta,jolloin kaapeli jää kiinnitysalustan jakauluksen väliin.3. Asennuskaulus asennetaan sopivaankäyttöpaikkaan pakkauksessa olevallakahdella ruuvilla.4. Ohjauspaneeli työnnetään kaulukseenvetämällä ylimääräinen johtolenkki kauluksenläpi. Paneeli lukittuu asennuskaulukseenpaneelin sivuilla olevilla jousipidikkeillä.5. Tarvittaessa voidaan asennuskaapelisuojata puulistoilla (3 kpl). Katso kuva12.6. Asennuskaapelin vapaa pää liitetäänkiukaan liitinrimaan (1) väri vastaavaanväriin -periaatteella. Katso kuvat 10 B jaD.14ringskrage och två skruvar, med vilka panelen fästspå lämplig höjd. Rördragning i väggkonstruktionenmöjliggör dold montering av kabeln till kontrollpanelen.I annat fall måste ytmontering ske. Se bild 12.Signalerna i kontrollpanelens kabel är svagströmssignaler.Därför kan panelen utan risk monteras påvilket material som helst.Installationsanvisning för Delta EE-aggregatetskontrollpanel:1. Anslut installationskabeln till kontrollpanelen.2. Trä installationskabelns friaända ovanifrån genom kragenoch placera kabeln så att den löpergenom kragens fördjupning.Kabeln kommer då att ligga mellanmonteringsunderlaget ochkragen.3. Fäst monteringskragen på ettlämpligt ställe med de båda skruvarnai förpackningen.4. Skjut in kontrollpanelen i kragengenom att dra den extra ledningsöglangenom kragen. Panelenlåses fast i monteringskragenmed fjäderhållarna på panelenssidor.5. Vid behov kan installationskabelnskyddas med trälister (3 st.).PuulistatTrälisterAsennuskaapeliInstallationskabelKuva 12. Ohjauspaneelin asennusBild 12. Montering av kontrollpanelSe bild 12.6. Koppla installationskabelns friaända till aggregatets kopplingslistenligt principen färg till motsvarandefärg. Se bild 10 Boch D.


FI3.6. SähkökytkennätKiukaan liitännän sähköverkkoon saa suorittaa vainsiihen oikeutettu ammattitaitoinen sähköasentajavoimassaolevien määräysten mukaan.Kiuas liitetään puolikiinteästi saunan seinälläolevaan kytkentärasiaan. Katso kuva 13. Liitäntäjohtonatulee käyttää kumikaapelityyppiä H07RN-F tai vastaavaa.HUOM! PVC-eristeisen johdon käyttö kiukaanliitäntäkaapelina on kielletty sen lämpöhauraudentakia. Kytkentärasian on oltava roiskevedenpitäväja sen korkeus lattiasta saa olla korkeintaan 50cm.Jos liitäntä- tai asennuskaapelit tulevat saunaantai saunan seinien sisään yli 100 cm:n korkeudellelattiasta, tulee niiden kestää kuormitettuina vähintään170 °C lämpötilan (esim. SSJ). Yli 100 cm:n korkeudelle saunan lattiasta asennettavien sähkölaitteidentulee olla hyväksyttyjä käytettäviksi 125°C:n ympäristölämpötilassa (merkintä T125).Tarkempia ohjeita poikkeaviin asennuksiin antavatpaikalliset sähköviranomaiset.Kiukaan sähkökytkennät (1- ja 2-vaiheiset) onesitetty kuvissa 9 (a ja b) ja 10 (B ja D).3.7. Ylikuumenemissuojan palautusOhjauskeskuksen toimintoja ohjaavat anturikotelonkomponentit. Anturikotelossa on lämpötila-anturija ylikuumenemissuoja. Lämpötilaa tunnusteleeNTC-termistori ja ylikuumenemissuojana toimiilämpösulake, joka katkaisee vikatapauksensattuessa kiukaan virrat pysyvästi. Lämpösulake onpalautettavissa painamalla, katso kuva 11.3.8. Sähkökiukaan eristysresistanssiSähköasennusten lopputarkastuksessa saattaakiukaan eristysresistanssimittauksessa esiintyä“vuotoa”, mikä johtuu siitä, että lämmitysvastuksieneristeaineeseen on päässyt imeytymään ilmassaolevaa kosteutta (varastointi/kuljetus). Kosteus saadaanpoistumaan vastuksista parin lämmityskerranjälkeen.Älä kytke sähkökiukaan tehonsyöttöä vikavirtakytkimenkautta!SV3.6. ElinstallationEndast en auktoriserad elmontör får, mediakttagande av gällande bestämmelser, anslutaaggregatet till elnätet.Aggregatet monteras halvfast till en kopplingsdosapå bastuns vägg. Se bild 13. Anslutningskabeln skallvara gummikabel typ H07RN-F eller motsvarande.OBS! Det är förbjudet att använda anslutningskabelmed PVC-isolering, eftersom PVC:n blir skör ivärme. Kopplingsdosan skall vara stänkskyddadoch placeras högst 50 cm över golvytan.Om anslutnings- eller installationskabelnplaceras i bastun eller i bastuväggen på över100 cm höjd över golvet skall kablarna belastadetåla en temperatur på minst 170 °C (t.ex. SSJ).Elutrustning som installeras mer än 100 cm överbastugolvet måste vara godkända för användningi omgivningstemperaturer på 125 °C (märkningT125).De lokala elmyndigheterna ger närmare anvisningarvid avvikande installationer.Bastuaggregatets elanslutningar (1- och 2-fas)visas i bild 9 (a och b) och 10 (B och D).3.7. Återställning av överhettningsskyddStyrcentralens funktioner styrs av komponentersom finns i sensordosan. Sensordosan innehållerett värmesensor och ett överhettningsskydd.Temperaturen registreras av en NTC-termistor ochsom överhettningsskydd fungerar en värmesäkring,som i händelse av fel permanent bryter strömmentill aggregatet. Värmesäkringen återställs genomatt man trycker på knappen, se bild 11.3.8. Elaggregatets isolerings-resistansVid slutgranskningen av elinstallationerna kan detvid mätningen av aggregatets isoleringsresistansförekomma “läckage”, till följd av att fukt från luftenträngt in i värmemotståndens isoleringsmaterial(lager/transport). Fukten försvinner ur motståndenefter några uppvärmningar.Anslut inte aggregatets strömmatning viajordfelsbrytare!1. Liitäntäkotelo2. Kytkentärasia3. Liitäntäjohto1. Kopplingslåda2. Kopplingsdosa3. AnslutningskabelKuva 13. Kiukaan kytkentäBild 13. Anslutning av aggregat15


FISV1!AnturikaapeliSensorkabelKuva 14.Bild 14.Anturin asennus seinäänSensorns installation i väggLämpötila-anturin asentaminentuuletusaukkojen läheisyyteen.16Installation av temperaturgivaren tillnärhet av ventilationsventilerna.


FISV4. VARAOSAT / RESERVDELARSSTL/EGFF1. Vastus Värmeelement 1800W/230V ZSN-160 8261423 D29EE (1 kpl/st), D36EE (2 kpl/st)2. Vastus Värmeelement 1150W/230V ZSN-150 8261421 D23EE (2 kpl/st), D29EE (1 kpl/st)3. Termostaatti/ Termostat/Ylikuumenemissuoja Överhettningsskydd WX-232 D23EE, D29EE, D36EE4. Ohjauspaneeli/ KontrollpanelElektroniikka Elektronik ZSM-90 D23EE, D29EE, D36EE5. Seinäasennuskaulus Väggmonteringskrage ZSME-100 D23EE, D29EE, D36EE6. Ohjauspaneelin Kontrollpanelensasennuskaapeli installationskabel WX238 D23EE, D29EE, D36EE7. Tehoyksikkö Effektenhet ZSN-580 D23EE, D29EE, D36EE8. Sähkökotelon pääty Elboxens gavel ZST-350 D23EE, D29EE, D36EE17

More magazines by this user
Similar magazines