Sosiaalipolitiikka, arvot ja hyvinvointi. Sosiaalipolitiikan päivät ...

sosiaalipoliittinenyhdistys.fi

Sosiaalipolitiikka, arvot ja hyvinvointi. Sosiaalipolitiikan päivät ...

61puheenvuorotsaan selvitetään laajaan rekisteriaineistoon perustuenmasennuslääkkeiden käytön muutoksiaennen ja jälkeen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä.Juha Knuutin tutkimuksessa ”Kasvaakopalkka eläkeikään saakka? - Kohorttianalyysi yli53-vuotiaiden ikä-palkkaprofiileista ja muutoksista”selvitetään vuosina 1934–1950 syntyneidenikä-palkkaprofiilia ja sen muotoa. Tutkimuksessatarkastellaan vuosina 1987–2007 toteutuneitatyötuloja. Pauli Forma esitteli Kevan osatyökyvyttömyyseläketutkimusta.Kevassa on vuoden2011 aikana toteutettu osatyökyvyttömyyseläkkeisiinkohdistuva tutkimus, jossa on hyödynnettyerilaisia aineistoja. Ensimmäisessäosatutkimuksessa on haastateltu osatyökyvyttömyyseläkkeelläolevia työntekijöitä esimerkiksisiitä, miten heidän työpaikallaan on suhtauduttuosatyökyvyttömyyseläkkeellä olevaan työntekijäänja miten erilaiset käytännön järjestelyt työpaikallaovat sujuneet. Toisessa osatutkimuksessaon tarkasteltu, miten osatyökykyisten työssäjatkaminen näkyy kunta-alan organisaatioidenstrategioissa ja kolmannessa osatutkimuksessaon seurattu osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevienpysymistä osatyökyvyttömyyseläkkeellä jasiirtymistä muille eläkkeille.Eurooppalaisten elinolot -työryhmä koostuikuudesta esityksestä. Markus Kainu tarkasteliesityksessään Eurooppa 2020 kasvustrategianköyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisen tavoitteisiinliittyviä seurantaindikaattoreita 27EU-maassa, erityisesti sitä, miten köyhyydenja syrjäytymisen riski paikantuu maantieteellisestija sosioekonomisesti sekä mitä yhteyksiäon makrotason muuttujien ja köyhyyden eriulottuvuuksien välillä. Jani Erolan esitys käsittelilasten vaikutusta miesten ja naisten taloudelliseenhyvinvointiin, elämään tyytyväisyyteenja sosiaalisiin suhteisiin 14 Euroopan maassavuosina 1994–2001. Heikki Ervasti ja AnniinaKaittila analysoivat parisuhteessa riitelyä valtaresurssiteorian,työn ja perheen yhdistämisensekä sukupuolirooliasenteiden lähtökohdista.Kaikki nämä teoreettiset oletukset saavat jossainmäärin tukea, mutta eri teorioiden saamatuki on ehdollista pariskuntien iän suhteen. IlpoAirio esitteli alustavia tuloksia avo-/avioeron taloudellisista,sosiaalisista ja terveydellisistä vaikutuksistaeri Euroopan maissa. Tulosten mukaannaisten taloudellinen asema heikkenee eronjälkeen, kun taas miesten taloudellisessa tilanteessaon havaittavissa lievää paranemista. AnitaHaatajan esitys oli metodologinen opetus siitä,mitä rajoituksia eurooppalaiset elinoloaineistotsisältävät. Haataja esitteli kahta tutkimusaihetta– yksinasumista ja työllisyyttä. Hän havainnollisti,millä tavoin aineistot saattavat rajoittaa sitä,mihin tutkimuskysymyksiin ylipäänsä voidaanvastata. Työryhmän päätti Jenni Blomgreninesitys eläkkeelle siirtymisen vaikutuksista koettuunterveyteen ja elämään tyytyväisyyteenEuroopassa. Koettua terveyttä koskevien alustavientulosten mukaan eläkkeelle siirtymiselläoli pieni myönteinen vaikutus Suomessa, muttatoisin kuin Tanskassa, Iso-Britanniassa ja Italiassa,joissa eläkkeelle siirtyminen ei vaikuta koettuunterveyteen.Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit -työryhmässäpidettiin kahdeksan esitystä. AnttiTanskanen tarkasteli markkinaehtoisen vuokratyönyleistymistä ja sitä, miten vuokratyö onhuonolaatuisempaa kuin pysyvä työ ja mitenmarkkinaehtoisuudella on selkeä yhteys tähän.Minna van Gerven tarkasteli sitä, miksi työkyvyttömyyspolitiikassaja työkyvyttömyyseläkkeissäei ole tapahtunut paradigmasiirroksiaSuomessa, mutta Alankomaissa on tapahtunutselkeä muutos. Eroa hän selitti institutionaalisillarakenteilla. Laura Toivonen ja Lauri Mäkinenesittelivät, miten kollektiiviset järjestelmät vaikuttavatolennaisesti eri hyvinvointivaltioregiimiensuhteellisiin asemiin järjestelmien kattavuudenja toimintaperiaatteiden osalta. AnneMäättä tarkasteli poiskäännyttämistä empiirisenäkysymyksenä kuvaten asiakkaiden kokemustasiirrännästä, sulkeumasta ja torjunnasta. MikaelNygård esitteli Gunborg Jakobssonin kanssatyöstämäänsä eläkeläisten poliittista toimintaa01_12.indd 61 15.3.2012 18:30:35

More magazines by this user
Similar magazines