Olli Ristaniemen esitys. - Keski-Suomen liitto

keskisuomi.fi

Olli Ristaniemen esitys. - Keski-Suomen liitto

Jarmo KoskinenOlli RistaniemiReima Välivaara3. VAIHEMAAKUNTAKAAVATurvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima1


KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVATKeski-Suomen maakuntakaava - kokonaismaakuntakaavaVahvistus 14.4.2009, lainvoima 10.12.20091.Vaihemaakuntakaava (Jätkä) – Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskusVahvistus 16.12.2009, lainvoima 4.2.20112.Vaihemaakuntakaava (Poski) – maa-aineshuolto ja siihen liittyvät luontoarvotVahvistus 11.5.2011, 1 valitus KHO:ssa3.Vaihemaakuntakaava (Turva) – turvetuotanto ja suoluonto sekä tuulivoimaMaakuntavaltuusto 14.11.20124.Vaihemaakuntakaava (Paikko) - kauppa, puolustusvoimien melu- ja suojaalueet,virkistystoimintojen tarkistuksia, Jämsän Länkipohjan alueLuonnos nähtävillä 3.9.-5.10. 2012, maakuntavaltuusto kevät 2013?


3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA (TURVA) /TAVOITTEETMAAKUNTAVALTUUSTON ASETTAMIA TAVOITTEITA:• Vuoteen 2015 mennessä maakunnassa on tavoitteena lisätävuotuista tuotantoa paikallisista (mm. puu, turve, peltobiomassa,jätteet) energialähteistä 4 TWh vuoteen 2002 verrattuna.• Vuoteen 2020 mennessä on tavoitteena, että maakunnassa eikäytetä ulkomailta tuotavia fossiilisia polttoaineita lukuunottamatta osaa liikenteen käyttämästä energiasta.-> Maakunnassa on investoitu kotimaista energiaa käyttäviin laitoksiin


3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA (TURVA) /Mustalipeä 2,5 TWhMustalipeä 2,0 TWh


3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA (TURVA) /TAVOITTEETMAAKUNTAHALLITUKSEN ASETTAMIA TAVOITTEITA:• Vaihemaakuntakaavan tavoitteena on turvata Keski-Suomenmaakunnassa energiahuollon tarvitseman turvetuotannon tarpeet jaturvata samalla suojelullisesti arvokkaita suoluonnon kohteita.• Kaavassa osoitetaan myös energiahuollon kannalta maakunnallisettuulivoimapuistojen alueet (noin 10 voimalaa tai enemmän).


3. VAIHEMAAKUNTAKAAVAAIKATAULU• Tutkimukset ja selvitykset 2007 – 2010• Kaavavalmistelu 2010 – 2012- Kaavaluonnos (14.11. – 30.12.2011)- Kaavaehdotus (14.5. – 19.6.2012)- Maakuntavaltuuston päätös (14.11.2012)• Ympäristöministeriön vahvistus 2013 (tavoite)


3. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LÄHTÖKOHTIA• Maankäyttö- ja rakennuslaki• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet• Kansallinen suo- ja turvemaastrategia• Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia• Tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta• Uhanalainen suoluonto: suotyypit ja –lajisto• Maakuntasuunnitelma• Energiaturpeen käyttö K-S: uutta turvetuotantopinta-alaatarvitaan 6 000 ha vuoteen 2020 mennessä (VTT 2009)• 2 % sähköenergiasta tuulivoimalla (K-S ilmastostrategia)• K-S pintavesien toimenpideohjelma


3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / SELVITYKSET• Turvetutkimukset (turvevarat ja –laatu, 430 kohdetta)• Ojituskartoitus (ojitustilanne, luonnontilaisuus)• Kasvillisuuskartoitus (suotyypit, lajisto)• Linnustokartoitus (lajisto, parimäärät)• Vesistövaikutustarkastelu (riskiarviointi, yhteisvaikutus)• Suopeltokartoitus• Soiden priorisointi luontoarvojen suhteen (Zonation)• Tuulivoimaselvitykset (Sisä-Suomen ja K-S:n selvitykset;potentiaaliset tuulialueet, alustava teknistaloudellinentarkastelu, linnusto, visualisointi, yhteismitallinen tarkastelu)


TURVE- JA LUONTOARVOJEN YHTEENSOVITUSTurpeen määrä ja laatuLuonnontilainen pinta-alaKasvillisuusLinnusto1. SUOT: ei merkittäviä luontoarvoja2. SUOT: luontoarvoiltaan merkittäviä osa-alueita3. SUOT: luontoarvot merkittäviä -> koko suo suojelullisestiarvokasVesistövaikutusarvio osana yhteensovitusta


3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / SISÄLTÖTuulivoimapuiston alue9 kpl (n. 83 km 2 )• kokoluokka noin 10 tai enemmäntuulivoimalaa / puisto


3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / SISÄLTÖKoko maakunnan turvetuotantoakoskeva sekä valuma-aluekohtaisiasuunnittelumääräyksiäTurvetuotantoon soveltuva alue155 kpl (7 100 ha / 17 300 ha)Lisäksi poistetaan 10 kpl lainvoimaisenmaakuntakaavan EO/tu -aluevarausta


3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / SISÄLTÖLuonnon monimuotoisuudenkannalta tärkeä alue• 38 kohdetta (4 534 ha)• Osassa suota luontoarvoja tailuonnontilainen kokonaisuus• Alueen maankäytössä otettavahuomioon ko. luontoarvot


3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / SISÄLTÖLuonnonsuojelualue• 36 kohdetta (5 677 ha)• Luonnonsuojelulailla suojeltavaksitarkoitettu alue• Luonnontilaisuudeltaan jaerityisiltä luontoarvoiltaanmerkittäviä• Ojitettuja ennallistettavia osia• Taloudellisten arvojen korvaus


3. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET• Strategiset tavoitteet (maakunta, valtakunta)• Naapurimaakunnat• Alue- ja yhdyskuntarakenne, rakennettu ympäristö, liikenne• Maakunnan energiahuolto• YmpäristöVesistö, ilmasto, luonnonsuojelu, maisema• Naturan tarveharkinta• Talous, yrittäjyys• Sosiaaliset vaikutukset• KESKEISET KOKONAISVAIKUTUKSET (MRA 1 §)


KOKONAISMAAKUNTAKAAVA +3. VAIHEMAAKUNTAKAAVASUOPINTA-ALA:SuojeluarvojaTurvetuotantoarvojaMAKA 12 900 ha 7 000 ha (9 000 ha)3. VMK 10 200 ha 7 145 ha (17 300 ha)- 320 ha (kumotaan)YHTEENSÄ 23 100 ha 13 800 ha (26 000)


3. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN MERKITYS / ASEMA• Kokonaisvaltainen, yhteen sovittava maakäytön ohjaus• Kaavalla ei ratkaista turvetuotannon jatkumista ja lopullista sijoittumista;tuotannon aloittaminen (10 ha) vaatii ympäristöluvan (YSL)• YSL 6.2 §: Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa onotettava huomioon:… 2) …, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettukäyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset• YSL:a ollaan uudistamassa, ympäristöluvan jamaakuntakaavoituksen kytkentä tulee olemaan tarkastelussa• Edistää suoluonnon säilymistä ja suojelua• Laskennallinen tuulivoimalle asetettu sähköenergiantuotantotavoite saavutetaan


KESKI-SUOMEN SUOT• Suopinta-ala 343 000 ha (metsätieteellinen)• Ojitettu 244 000 ha• Ojittamattomia soita 44 000 ha• Suo-ojia (


183. VAIHEMAAKUNTAKAAVAValtakunnallisia lähtökohtia


3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA (TURVA)Maankäyttö- ja rakennuslaki:Maankäyttö- ja rakennuslain 25 §:n mukaisesti maakuntakaavassa esitetäänalueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaanmaakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita.Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueidenkäyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteidenkannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteensovittamiseksi on tarpeen.Maakuntakaavaa laadittaessa ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteetotettava huomioon. Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiotamaakunnan oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin.


3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA (TURVA)VAT:Yleistavoitteiden mukaan alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistäsiten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sensuunnittelussa otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet.Erityistavoitteiden mukaan-on otettava huomioon turvetuotantoon soveltuvat suot ja sovitettava yhteen tuotanto- jasuojelutarpeet.-Turpeentuotantoalueiksi varataan jo ojitettuja tai muuten luonnontilaltaan merkittävästimuuttuneita soita ja käytöstä poistettuja suopeltoja.-Turpeenoton vaikutuksia on tarkasteltava valuma-alueittain ja otettava huomioon erityisestisuoluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja muiden ympäristönäkökohtien sekätaloudellisuuden asettamat vaatimukset.Tuulivoimasta yleistavoitteissa todetaan, että alueidenkäytössä edistetään uusiutuvienenergialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.Erityistavoitteiden mukaan maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseenparhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useammanvoimalan yksiköihin.


3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA (TURVA)Valtioneuvoston pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaStrategian mukaan turve on kotimainen energialähde, jonka käyttö onenergiahuollon normaali- ja poikkeusaikojen varmuuden jaenergiarakenteen monipuolistamisen kannalta tärkeää. Turve korvaatuontipolttoaineista erityisesti kivihiiltä ja kaasua.


3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA (TURVA)Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta-Tavoitteena on vuoteen 2050 mennessä luopua energiantuotannossavoimaloiden käyttöiän päätyttyä vaiheittain sellaisesta fossiilistenpolttoaineiden ja turpeen käytöstä, jossa hiilidioksidia ei oteta talteen.-Soiden hiilitasetta tulee parantaa kohdentamalla turpeenottovaltakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti jo ojitetuille taimuutoin luonnontilansa menettäneille soille, joissa kuivunut pintaturve onalkanut hajota.Tuulivoiman osalta todetaan, että tavoitteena on- nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho noin 2 000 MW:iin vuoteen 2020mennessä, jolloin vuotuinen sähkön tuotanto tuulivoimalla olisi noin 6 TWh.Tavoite on 2 % maan energiakulutuksesta ja vaatii noin 650 uutta voimalaa.- Laitosrakentamisessa pyritään laajoihin yhtenäisiin alueisiin, tuulipuistoihin.


3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA (TURVA)Valtioneuvoston tavoitteet huoltovarmuudelleValtioneuvosto on asettanut maamme huoltovarmuudelle tavoitteet, jossamääritellään väestön toimeentulon, välttämättömän talouselämän jamaanpuolustuksen kannalta välttämätön huoltovarmuus (Vnp 350/2002).Tavoitteen mukaisesti edistetään energian saannin varmistamiseksi useisiinpolttoaineisiin ja hankintalähteisiin perustuvaa energiantuotantoa.Kotimaisilla polttoaineilla on huomattava huoltovarmuudellinen merkitys.Polttoturpeen merkitystä korostaa se, että turve on erityisesti yhdyskuntienenergianlähde. Yhdistetty kaukolämmön ja sähkön tuotanto on energiahuollonkriittisin kohta. Se vaikuttaa välittömästi yhdyskuntiin ja asumiseen.

More magazines by this user
Similar magazines