Kommunikaatiohäiriöt, niiden tunnistaminen ja huomioiminen

lamk.fi
  • No tags were found...

Kommunikaatiohäiriöt, niiden tunnistaminen ja huomioiminen

Kommunikaatiohäiriöt, niidentunnistaminen ja huomioiminenPuheterapeutti Pirjo PyrhönenPäijät-Hämeen keskussairaalaNeurologian yksikkö11.5.2007Pirjo Pyrhönen 1


Kommunikointikeinoja‣ Puhekieli: tuotettuna puheena tai kirjoituksena• Täysin tietoista‣ Symbolikieli: kuvat, merkit• Täysin tietoista‣ Ele- ja ilmekieli:• Osittain tietoista‣ Kehonkieli:• Osittain tiedostamatonta11.5.2007Pirjo Pyrhönen2


KommunikointiOlemme kommunikoidessamme koko ajan sekävastaanottajana että lähettäjänä, lisäksi on huomioitavatilanne ja ympäristön tapahtumia.Kommunikointitilanteet siis elävät koko ajan eikä niitävoi täysin suunnitella etukäteen.Tästäkin syystä kommunikaatiohäiriöisen on useinvaikea pysyä keskustelussa ja yleensäkommunikointitilanteissa mukana.11.5.2007Pirjo Pyrhönen3


Kommunikoinnin esteetMOTORISET KIELELLISET KONTAKTICP vammat Dysfasiat AutismiDystrofiat Afasiat AspergerKehitysvammaAivovammat taiaivohalvauksetNeurologisetsairaudet (ms, als)MutismiPsyykkiset häiriöt11.5.2007Pirjo Pyrhönen4


….kommunikoinnin motoriset esteet 1‣ Motoriset häiriöt‣ Dysartriat puheeseen liittyvien lihasten halvauksesta taitoimintahäiriöstä johtuvaa epäselvyyttä puheessa.• Lievänä hiukan epäselventää puhetta, vaikeana estääpuhumisen täysinPuheen ymmärtäminen normaalia ja ilmaisu esimkirjoittamalla on mahdollista (ellei ole muita motorisiaesteitä sille)‣ Dyspraksiat tahdonalaisten lihasliikkeiden säätelynhäiriöt, yleensä kielellisiin häiriöihin liittyen,aiheuttavat epätarkkuutta artikulointiin11.5.2007Pirjo Pyrhönen5


….kommunikoinnin motoriset esteet 2‣ Motoristen häiriöiden kohdallakommunikointikeinojen löytäminen yleensäonnistuu, koska ”kieli” on kuitenkin olemassa‣ Kielellisten häiriöiden kohdalla tilanne on paljonhaastavampi11.5.2007Pirjo Pyrhönen6


Mihin me puhetta ja kieltä tarvitsemme ?11.5.2007Pirjo Pyrhönen7


Julistaa,ilmoittaa,esittäytyä….Vaihtaa kokemuksia jajättää niitä jälkipolvilleEsittää mielipiteitä,haluta, kieltää….Neuvoa, ohjata,kuvailla ja opettaa11.5.2007Pirjo Pyrhönen8


Suunnitella,ratkaista ongelmiaja pohdiskellaVitsailla, kertoajuttuja, keventää,muistella…..Jutella ja jutustellamukaviaSopia, tutustua,juonitella….Lähestyä toistaja ryhmittyä….Ilmaista, iloita,,jakaa kokemuksiaja iloa, ilmoittaa11.5.2007Pirjo Pyrhönen9


Puhutun / kirjoitetun kielen avulla voimme:‣ pyytää, kysyä, ilmoittaa, toivoa, haluta, kieltä‣ vaihtaa kokemuksia ja jättää niitä jälkipolville‣ neuvoa, ohjata ja opettaa‣ ratkaista ongelmia ja pohdiskella vaikka mitä‣ suunnitella, julistaa, juonitella‣ lähestyä toisia ja ryhmittyä‣ myös pitää välimatkaa toisiin‣ käyttää huumoria (monipuolisesti)‣ jutella ja jutustella mukavia11.5.2007Pirjo Pyrhönen10


Kieltä ilman puhetta tarvitsemme ainakin‣ Tiedon käsittelyn, mieleen painamisen, päättelyn jaoppimisen apuna‣ Ajattelun ja suunnittelun apuvälineenä‣ Toiminnan ohjelmointiin‣ Ainakin osittain muistamiseen ja muisteluun11.5.2007Pirjo Pyrhönen11


Dysfasia / AfasiaKäyttöön on yleistynyt terminologia:Dysfasia: synnynnäinen (tai ennen 2 ikävuotta ilmaantunut)kielenkehityksen häiriöAfasia: kielen oppimisen jälkeen ”hankittu” häiriö, jonkayleisimmin aiheuttaa aivohalvaus tai aivovamma11.5.2007Pirjo Pyrhönen12


Kommunikoinnin kielelliset esteet / dysfasia‣ Dysfasia on yläkäsite vaikeille kielen- japuheenkehityksen häiriöille.‣ Se sisältää monia erilaisia oirekuvia javaikeusasteiltaan erilaisia ongelmaryhmiä.‣ Dysfaattisia piirteitä voidaan havaita noin 2-vuotiaasta alkaen, mutta lievä dysfasia voi ilmetävasta kouluiässä oppimisvaikeuksina.11.5.2007Pirjo Pyrhönen13


Kommunikoinnin kielelliset esteet / dysfasia 2‣Dysfasia ilmenee erityisesti puheen tuottamisen ja/taiymmärtämisen vaikeutena.‣Dysfaattisen lapsen kielen ja puheen kehitys viivästyytai on poikkeavaa; sanaston, lauseiden, käsitteiden jakieliopin oppiminen on hidasta.‣Lapsen voi olla vaikea käyttää puhettaan luontevastikeskustelussa.‣Kouluiässä vaikeudet tulevat esille lukemisessa jakirjoittamisessa ja joskus myös matematiikassa.11.5.2007Pirjo Pyrhönen14


Kommunikoinnin kielelliset esteet / afasia‣ Kielelliset häiriöt eli afasiat‣ puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtämisen ja/taituottamisen häiriöt‣ usein myös symbolien oppiminen, tulkinta ja käyttövaikeaa‣ vaikeissa afasioissa kuvien ja eleidenkin tulkinta jakäyttö vaikeutuu11.5.2007Pirjo Pyrhönen15


Afasiat ovat erilaisia 1‣ Se millaisen kielellisen häiriön aivotapahtumaaiheuttaa riippuu vaurion paikasta ja laajuudesta‣ Häiriön vaikeusaste riippuu vaurion laajuudesta,mutta myös paikasta (”tärkeitä” alueita)‣ Henkilön persoonallisuus ja aiemmat kielellisettaidot tuovat oman mausteensa soppaan11.5.2007Pirjo Pyrhönen16


Afasiat ovat erilaisia 2Aivotapahtuma voi vaikeuttaa:‣ Kuullun puheen tulkintaa‣ Puheen suunnittelua‣ Sanojen hakemista‣ Sanojen merkitysten muistamista (löytäminen jatulkinta)‣ Lauseiden rakentamista‣ Lauserakenteiden ymmärtämistä‣ Motorista suorittamista‣ Mielessä säilyttämistä11.5.2007Pirjo Pyrhönen17


Juuttuvat afasiat (vaurio aivojen etuosissa)‣ Tyypillistä etenemisen jähmeys sekä suunnittelun,valmistelun että puheen motorisen toteuttamisen tasolla‣ Jähmeys usein myös muussa kognitiivisessatoiminnassa (ja yleensäkin toiminnassa)‣ Juuttuminen ja hitaus heijastuu myös ymmärtämiseen‣ Äänteisiin tai tavuihin juuttuminen tai toisto,sanojen hakeminen tai toisto,lausetasoinen kerronta ei etene11.5.2007Pirjo Pyrhönen18


Sujuvat afasiat (vaurio aivojen takaosissa)‣ Tyypillistä puheen suhteellisen sujuva eteneminen,MUTTA….‣ Vaikeuksia ymmärtämisessä sekä oman puheensisällöllisessä tuottamisessa: vääriä sanavalintoja,merkityksettömiä uudissanoja, ”jargonia”‣ Joissakin afasiatyypeissä myös oman puheenkontrollointi ja oiretietoisuus heikkoa11.5.2007Pirjo Pyrhönen19


Esimerkki ”jargon”-kertomuksen toistostaVaris ja kyyhkyset:”aavis hyökkäsi oman penansa ryövätäkseen sentuntovaistokset itselleen ja hanviksen pois. Eitullut muuta kun että kanda rovatsia yhtyi omaanyhteisyynsä ja alkoi………”11.5.2007Pirjo Pyrhönen20


Yhteisiä piirteitä 1‣ Lähes kaikkiin afasiatyyppeihin liittyy (ainakinvaikeissa muodoissa) jonkinasteisia ymmärtämisvaikeuksia,perushäiriö niiden taustalla kuitenkinerilainen. Tästä syystä myös ymmärtämisen tukeminentapahtuu eri tavoin.‣ Moniin afasiatyyppeihin liittyy sanojen löytämisenvaikeuksia, nekin eri häiriön pohjalta.‣ Lievissäkin afasioissa saattaa kielellinen kuormitusnopeasti vaikeuttaa suoriutumista. Menee ”jumiin”.Tilanteen huomionti aina tärkeää.11.5.2007Pirjo Pyrhönen21


Yhteisiä piirteitä 2‣ Etenkin ymmärtämisen häiriöissä tilanteen tuttuusja sen antamat vihjeet auttavat suoriutumaanparemmin.‣ Vaikeillakin afaatikoilla yleensä säilyy puheenprosodisten piirteiden tulkinta (rytmi, painotukset,sävyt). Normaali puhetapa antaa näihinmahdollisuuden.‣ Myös normaali ele- ja ilmekielen tulkinta yleensäsäilyy. Nämä yhdessä tilannevihjeiden kanssahelpottavat huomattavasti ymmärtämistä.11.5.2007Pirjo Pyrhönen22


Voinko auttaa ? Perusasioita 1:‣ Varaa tarpeeksi aikaa = paljon‣ Rauhoita tilanne hälinältä, vilinältä ja kaikelta kiireeltä‣ Keskitä koko huomiosi keskustelukumppaniin, sulje ovi,radio ja puhelinkin, jos se on herkkä soimaan‣ Käytä tavallista arkikieltä‣ Puhu aivan normaalilla äänellä ja äänenpainoilla(voimista vähän ääntäsi vain jos tiedät afaatikon olevanhuonokuuloinen)‣ Puhu selkeästi ja yksiselitteisesti, älä tarjoa liikaavaihtoehtoja11.5.2007Pirjo Pyrhönen23


Voinko auttaa ? Perusasioita 2 :‣ Käsitellään vain yksi asia kerrallaan - loppuun asti‣ Ilmeistä ja eleistä on paljon apua ymmärtämiselle,suositeltavia !!‣ Anna aikaa miettiä ja etsiä sanoja, mutta auta harkinnan jatilanteen mukaan - liika arvailu hämmentää ja ärsyttää‣ Korjaa virheet tai epäselvyydet toistamalla jaselkeyttämällä afaatikon ilmaisema asia‣ Kirjoita tärkeimmät sanat ja asiat paperille, myös ohjeet(kotona rauhassa luettavaksi)11.5.2007Pirjo Pyrhönen24


Vivahteita keskusteluun / elämään?Onko meillä yleensä muuta kysyttävää kuin kivut,lääkkeet, kaavakkeet …. ?Uskalla kysyä ja kommentoida!Onko kohtaamistilanne se, että toinen vain kysyy ja toinenvain vastaa?Anna tilaa, aikaa ja välineitä kysymyksille ja spontaaneillekommenteilleVaikean afaatikon kohdalla syytä miettiä kysymyksiä jamyös vastaustapoja etukäteen11.5.2007Pirjo Pyrhönen25


Vastaustapoja ja vivahteita 1‣ KYLLÄ EI -vastaukset usein onnistuvat. Taulu taiilmekuvat avuksi‣ Mitäs sinä ajattelet tästä asiasta ? - Ilmekuvat avuksi‣ Miten toivot että teemme tämän ? - Lyhyt selkeä listavaihtoehtoja‣ Jokos se lapsenlapsi kohta syntyy ? - Kalenteri11.5.2007Pirjo Pyrhönen26


Vastaustapoja ja vivahteita 2‣ Miten aiot viettää kesäsi ? - Kuvia tai tekstiävaihtoehtoina‣ Haluatko että kerron muillekin tämän uutisen ?‣ Kerrotaanko me ollenkaan tästä ...lle ? (Annamahdollisuus itse päättää)11.5.2007Pirjo Pyrhönen27


Vastaustapoja ja välineitä‣ Kynä ja paperi• Piirrä, kirjoita - tarjoa avuksi‣ Kuvat, kuvastot• Mikäli voit valmistautua tilanteeseen etukäteen• Tarkista onko asiakkaalla käytössä kuvakansio‣ Tutut symbolit‣ Puhelaitteet , jos on käytössä11.5.2007Pirjo Pyrhönen28


TIETOLÄHTEITÄwww.compaid.fiwww.kajoteca.fiwww.stroke.fiwww.papunet.netwww.neuvokas.org11.5.2007Pirjo Pyrhönen29


11.5.2007Pirjo Pyrhönen30

More magazines by this user
Similar magazines