Vuosikertomus 2011 - Zimbabwen Aids-Orvot ry

zim.orvot.org

Vuosikertomus 2011 - Zimbabwen Aids-Orvot ry

ZIMBABWENAIDS-ORVOT RYVUOSIKERTOMUS & TILINPÄÄTÖS2011ORPOLAPSET OPINTIELLESUORAA TUKEA KEHITYSMAAN LAPSILLE1


SISÄLTÖPUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS........................................................................................................... 3AVAINLUKUJA TOIMINNASTA................................................................................................................. 4Zimbabwen Aids-Orvot Ry................................................................................................................... 4Yhteistyökumppani Dzikwa Trust Fund................................................................................................ 5ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY................................................................................................................. 6Toiminta-ajatus ja tavoitteet................................................................................................................. 6Toiminnan toteutus............................................................................................................................... 7YHTEISTYÖKUMPPANI DZIKWA TRUST FUND...................................................................................... 9Toimintaorganisaatio ja valvonta.......................................................................................................... 9Talous vuonna 2011........................................................................................................................... 11VIRSTANPYLVÄITÄ 20 VUODEN AJALTA.............................................................................................. 13TOIMINTAVUOSI 2011.............................................................................................................................. 15Koulunkäynnin tukitoiminta................................................................................................................ 15Muu säännöllinen tukitoiminta............................................................................................................ 17Orpolasten toimintakeskus................................................................................................................. 21Kontti 2011......................................................................................................................................... 23Metsänistutus ja ympäristökasvatus.................................................................................................. 23Toiminnan vaikuttavuus...................................................................................................................... 25TILINPÄÄTÖS........................................................................................................................................... 26HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011.................................................................................... 26Toimintaympäristö ja talouskehitys............................................................................................. 26Toiminnan rahoitus ja varojen käyttö........................................................................................... 26Hallinto ja valvonta...................................................................................................................... 28Tiedotus ja tapahtumat................................................................................................................ 29Lähiajan näkymät ja haasteet toiminnan kestävyydelle.............................................................. 29TULOSLASKELMA............................................................................................................................ 31TASE.................................................................................................................................................. 32TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT............................................................ 33TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT.............................................................................................................. 34TILINTARKASTUSKERTOMUS......................................................................................................... 35YHTEYSTIEDOT....................................................................................................................................... 362


AVAINLUKUJA TOIMINNASTAZIMBABWEN AIDS-ORVOT RYTukijamäärät ja lasten määrät yhdistyksen perustamisesta asti:Jäsenten, kummien ja lasten lukumäärät4504003503002502001501005002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Yhdistyksen jäsenmäärä Kummien lukumäärä Tuettavien lasten lukumääräYhdistyksen koko rahoituksen kehitys:Yhdistyksen rahoituksen kehitysEuroa4500004000003500003000002500002000001500001000005000002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011UM:tä saatu hanketukirahoitusYhdistyksen keräämät varat & saatujen tavaralahjoitusten arvo4


YHTEISTYÖKUMPPANIDZIKWA TRUST FUNDDzikwan muiden kulujen suhteellinenkasvu vuonna 2011 selittyy lähinnä toimintakeskuksenylläpitokuluilla ja poistoilla.Dzikwa Trust Fundin varojen käyttö varsinaiseen toimintaanEuroa300000250000200000150000Dzikwan varojen käyttö toimintaan1000005000002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tukitoiminnan kulutMuut kulutDzikwan varojen käyttö lasten toimintakeskuksen rakennushankkeeseen:Dzikwan toimintakeskuksen rakennnuskulut,yhteensä €275 647Euroa1800001600001400001200001000008000060000400002000002006 2007 2008 2009 2010 2011Rakentamiseen käytetyt varatDzikwan toiminnan keskimääräiset kokonaiskulut per lapsi ja varsinaisentukitoiminnan kulut keskimäärin per lapsi:Keskimääräisten kulujen kehitykseenon vaikuttanut eniten kaksi seikkaa:• Lasten määrä kasvoi rajusti vuonna2006 ja tällöin kustannukset lastakohti alenivat selvästi.• Tämän jälkeen kehitykseen oneniten vaikuttanut lasten ikäjakauma,joka on vuosien mittaan muuttunutselvästi. Tukiohjelma oli ensin alaastepainotteinen,mutta vuosien mittaanyläasteilla, lukiossa ja jatkokoulutuksessaolevien määrä on kasvanutja näiden ryhmien koulunkäynninkulut ovat korkeammat kuin ala-asteilla.Euroa80070060050040030020010005Dzikwan kulut / lapsi keskimäärin2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Kokonaiskulut / lapsi Koulunkäynnin & hyvinvoinin tuki / lapsi


ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RYTOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEETLasten oikeudet kuuluvat kaikille:YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisellalapsella on oikeus mm:• ilmaiseen peruskouluun,• turvalliseen elämään,• riittävään ruokaan,• terveydenhoitoon,• lepoon, vapaa-aikaan ja leikkiinZimbabwen Aids-orvot ry on perustettu vuonna 2003tukemaan suoraa kehitysyhteistyötä Zimbabwen orpolastenhyväksi. Toiminnan tarkoituksena on varmistaarunsaan 400 orpolapsen peruskoulunkäynti ja huolehtiamonipuolisesti heidän hyvinvoinnistaan ja kehityksestään.Lasten tarpeet määräävät toiminnan sisällön jasuunnan.Suomen 16.2.2012 päivätty Kehityspoliittinen toimenpideohjelmakorostaa: ”Erityisesti haavoittuvien ja helpostisyrjäytyvien ryhmien aseman vahvistaminen vähentääeriarvoisuutta ja luo edellytyksiä kestävään kehitykseen.”Osallistumme suoraan vastuun kantamiseenkehitysmaan haavoittuvimpien lasten oikeuksien toteuttamiseksi.Zimbabwe on noin 13 miljoonan asukkaan kehitysmaaeteläisessä Afrikassa. HIV-positiivia on UNICEF:in ”TheState of World’s Children”- raportin mukaan Saharaneteläpuolisessa Afrikassa noin 23.2 miljoonaa, joistanoin 1.2 miljoonaa Zimbabwessa. Aikuisväestössä HIVtartuntojenlevinneisyys on raportin mukaan 14.3 %. Orvoksijääneitä lapsia on noin 1.4 miljoonaa joista HIV:invuoksi noin yksi miljoona. Monet heistä jäävät kokonaanperuskoulutuksen ulkopuolelle, sillä koulunkäynti ei oleilmaista, eikä valtiolla ole varoja riittäviin sosiaalitukiin.Vuosien 2005-2010 tietojen mukaan ala-asteikäisistälapsista noin 90 % aloittaa koulunkäynnin, mutta vanhemmistakoulussa on enää 45 %.Lapsista oman maansa hyvinvoinnin rakentajia:Hyvä peruskoulutus on olennainen osa kunkin maankilpailukykyä ja kehitystä. Koulutuksella ja osaamisellasaadaan avaimet yhteiskunnalliseen osallistumiseen jataloudelliseen päätöksentekoon. Inhimillisen pääomankasvattaminen ja sitä kautta hyvän elämän eväiden antaminenlapselle on välttämätöntä maan tulevaisuudelle.Uskomme, että panostus peruskoulutukseen on yksiparhaita sijoituksia yhteiskunnan kannalta.Meistä kasvaa osaavia kansalaisia6


Strategiamme on auttaa oppimisesta innostuneita orpolapsia,jotka muutoin syrjäytyisivät jäädessään vaillekoulutusta. Keskitämme tukitoimet yhteen lähes 100.000asukkaan köyhään kaupunginosaan nimeltä Dzivarasekwa,maan pääkaupungin Hararen liepeillä. Tuemme tämänalueen lapsia pitkäjänteisesti, heidän omassa ympäristössään.Tuettavien lasten kokonaismäärä pidetään400 tuntumassa ja tyttöjen osuus on noin 65 %.Kaikki tytöt kouluun!Suomessa perustettiin vuonna 2003 Zimbabwen Aidsorvotry, jonka tehtävänä on löytää halukkaita kummejasekä kerätä varoja ja muita resursseja toimintaa varten.Yhdistyksen toiminta on täysin vapaaehtoispohjalta ponnistavaakansalaisjärjestötoimintaa.Yhdistyksen varainhankinnan periaatteet:Yhdistys kerää toimintansa rahoittamiseen jäsenmaksuja,kummimaksuja, muita kohdennettuja tukimaksuja,yleislahjoituksia ja tavaralahjoituksia. Suomessa hallintoontarvittavat rahat katetaan jäsenmaksuilla. Hyvinvoinnintukitoimintoihin, kuten ruokailuun, terveydenhoitoon,urheilu- ja muuhun virkistystoimintaan yhdistyshankkii kohdennettuja avustuksia pitämällä suoraan yhteyttäsäännöllisiin lahjoittajiin ja tuomalla kohteita esiinsosiaalisessa mediassa. Yhdistys kannustaa kummejaja tukijoita ohjaamaan merkkipäivälahjoituksia toiminnanhyväksi sekä ottaa vastaan testamenttilahjoituksia.Tapahtumien yhteydessä on pientä käsityötuotteidenmyyntiä.Yhdistys on saanut vuodesta 2006 alkaen toimintaansakansalaisjärjestöjen hanketukea Suomen valtion kehitysyhteistyömäärärahoista.Meille läheisiä arvoja toiminnassa ovat:• Rehellisyys• Avoimuus ja vastuunalaisuus• Ahkeruus ja aloitteellisuus• Heikompien auttaminen• Oman ympäristön suojelu ja kehittäminenToimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.Yhdistys sitoutuu Suomen valtion tuella toteutettavankehitysyhteistyön eettisiin periaatteisiin.TOIMINNAN TOTEUTUSYhden pojan tukemisesta merkittäväksi toimijaksi:Toiminta käynnistyi suomalaisten perustajien aloitteestajo vuonna 1992. Zimbabween perustettiin vuonna 2002säätiö Dzikwa Trust Fund, jonka tehtävänä on tukitoimiensuunnittelu, ohjaaminen, toteutus ja valvonta. Zimbabweenollaan rekisteröimässä myös kansalaisjärjestöänimeltä Friends of Dzikwa Society paikallisen kummi- javarainhankinnan tehostamiseksi.Me opimme helposti tekniikkaa7Yhdistyksen ja säätiön kesken on voimassa kirjallinenyhteistyösopimus. Yhdistys lahjoittaa varat suoraanDzikwalle yhteistyösopimuksen linjaamiin tarkoituksiin.Investointihankkeiden rahoitus ja niiden varainhankintapidetään erillään muusta toiminnasta. Erityishankkeille(esim. metsänistutus) tehdään oma budjetti ja seurataanerillään tukitoiminnasta. Yhdistys ei ota pitkäaikaista velkaatoiminnan tai rakennusinvestointeihin.Zimbabwessa oppioikeus – ei oppivelvollisuutta:Zimbabwen kouluverkko on kattava, mutta koulunkäyntivaatii aina rahaa. Pakollisia koulumaksuja ovat:• lukukausimaksut (tuition fees)• koemaksut (exam fees)• koulujen kannatusyhdistysten keräämät koulujenylläpitomaksut (levy)• erityismaksut esim. kirjoihin, käytännön aineisiin taikoulun investointeihin jne. (book levy, practicals,building fund levies)• koulupuvut ja –kengätTuettavat lapset käyvät pääosin Dzivarasekwan kaupunginosanjulkisia päiväkouluja, joista seitsemän on alaasteenkouluja ja kaksi yläasteen kouluja/lukioita. Pienijoukko Dzikwan nuoria käy yksityistä yläastetta/lukiotaDzivarasekwassa tai kahta sisäoppilaitosta Hararen ulkopuolella.Tuemme lasten inhimillistä kehitystämonipuolisesti:Yhdistyksen keräämä tuki kattaa koulumaksut, koulupuvut,kengät ja urheiluasusteet, kirjat, vihot ja muutkoulutarvikkeet sekä osallistumisen tarpeen mukaan tukiopetukseen.Lapsille tarjotaan lämmin ateria vuodenjokaisen päivänä. Lisäksi lapset saavat perusterveydenhoitoasekä mahdollisuuden osallistua metsänistutukseenja ympäristökasvatukseen. Lapsille järjestetään


urheilu-, taide- ja kulttuurikasvatusta sekä luontoretkiä.Jokaiselle tarjotaan mahdollisuus osallistua ainakin yhteenyhteiseen urheilu- ja yhteen kulttuuritapahtumaanvuodessa. Yhdistyksen tuella ylläpidetään edelleen turvallistasuojakotia alle 20 täysin kodittomalle orvolle.Siirtyminen jatkokoulutukseen ja työelämään:Toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on peruskoulunkäynninvarmistaminen. Jatko-opintojen tukemisestapäätetään aina yksilöllisesti kummin kanssa. Dzikwaohjaa nuoria jatko-opintopaikkojen ja stipendimahdollisuuksienetsinnässä sekä hankkii tarvittavia suosituksiaja harjoittelupaikkoja. Useille nuorille annetaan mahdollisuuskirjoittaa uudelleen päättötutkintojen heikoimpiaaineita.Työelämään siirtyminen Zimbabwessa ilman vähintäänkeskiasteen tutkintoa on vaikeata. Useat koulunsa päättäneetnuoret auttavat Dzikwaa kenttätyössä tai toimistotöissä.Dzikwan kautta koulutuksen saaneita nuoria onvalmistunut mm. kampaajaksi, farmanomiksi, automekaanikoksi,kaupan alalle, matkailualalle ja opettajaksi.Neljä opiskelijaa on suorittanut hum. kand.-tasoisen yliopistotutkinnonlaskentatoimessa tai historia/ kehitystieteissä.Dzikwan nuorista kuusi on saanut stipendinPresidentin rahastosta ja opiskelee yliopistoissa Etelä-Afrikassa.Kummius on palkitsevaa:Kummiksi voi ryhtyä ottamalla yhdistykseen yhteyttäpuhelimitse, kirjeellä, sähköpostilla tai nettisivuston jaFacebookin kautta ja lähettämällä omat henkilö- ja yhteystiedot.Muodollista kirjallista sopimusta kummiudestaei tehdä. Kummiudesta voi luopua ilmoittamalla tästä yhdistykselle,mielellään ennen uuden kouluvuoden alkua.Jokainen kummi päättää itse sen, miten läheistä yhteydenpitoon omaan kummilapseen. Kummien yhteystietojaei anneta lapsille tai heidän huoltajilleen. Yhteydenpitoja kummivierailujen järjestäminen tapahtuu yhteistyössätoiminnan vetäjien kautta.Kummiksi voi ryhtyä yhdelle tai useammalle nimetyllelapselle, olla yleiskummina tai Dzikwan suojakodin kummina.Vuotuiset kiinteät kummimaksut päätetään joulukuunyhdistyskokouksessa. Kummi maksaa kummimaksunyhdistyksen tilille joko kerralla tai itselle sopivissaerissä.Elämä edessäYhdistyksen pj. Peter Rehnström puolisoineen antoi kummipoikaMugovelle polkupyöränNuoret suomalaiskummit Aino & Maarja iloitsivat Lillyn& Kudzain tapaamisesta8


YHTEISTYÖKUMPPANIDZIKWA TRUST FUNDTOIMINTAORGANISAATIO JA VALVONTAOperatiivinen tiimi kentällä:Zimbabwessa Dzikwalla on tehokas pieni palkattu kenttäorganisaatio,joka toteuttaa tukitoimet käytännössä.Dzikwan organisaatiota supistettiin vuonna 2011 siten,että toinen kenttätyöntekijä, suojakodin emännöitsijä jakeittiötiimin vetäjä jäivät loppuvuodesta pois. Vuodenvaihteessa kiinteästi palkattuun operatiiviseen tiimiinkuuluivat: kirjanpitäjä Assan Mponda, kenttätyöntekijäLevita Chenera sekä suurista hankinnoista, sisäoppilaitoslapsistaja jatko-opiskelijoista vastaava PriscillaTakawira. Lisäksi Dzikwan määräaikaisina työntekijöinätoimii viisi keittäjää, kaksi toimintakeskuksen vartijaa,puutarhuri ja metsänistutushankkeen työntekijä sekä vapaaehtoisenaaloittanut ATK-opettaja, joka myös vastaasuojakodista. Paikallisessa kenttäorganisaatiossa toimivatmyös kolme ympäristötieteiden opiskelijaa ja yksi sosiaalitieteidenopiskelija Binduran yliopistosta. He tulivatDzikwaan opintoihin liittyvään työelämävalmennukseennoin vuodeksi.Suomalaiset perustajat Seppo Ainamo ja Oili Wuolleohjaavat toimintaa, hallintoa, talous- ja sidosryhmäraportointiaja viettävät kenttätyössä Zimbabwessa noinpuolet vuodesta.Suoraa ja tehokasta toimintaa:Dzikwa maksaa koulunkäyntiin liittyvät menot ja hankkiitarvikkeet suoraan, eikä rahaa anneta lapsille tai heidänhuoltajilleen. Suurin osa uusista lapsista tulee koulujenehdotusten perusteella. Lapsiin ollaan jatkuvasti kiinteässäyhteydessä ja heidät tunnetaan hyvin. Dzikwan tiimikerää ja analysoi todistukset kolme kertaa vuodessa,lukukausittain.Toimintakeskuksella tapahtuu:Vuonna 2006 tontin ostolla alkunsa saanut hanke lastenoman toimintakeskuksen rakentamiseksi on edennythyvin. Dzikwa Activity Centre Rujeko-kadulla, keskelläkaupunginosaa kerää nyt eri tukitoiminnot yhteen ja onvilkas kokoontumispaikka lapsille. Keskuksessa on toimivaiso keittiö/ruokasali, ATK-keskus, palloilukenttä, porakaivovesisäiliöineen, keittiöpuutarha ja pieni toimisto/varastorakennus.Johdossa ja valvonnassa hyvät käytänteet:Käytännön kenttätyön koordinointi tapahtuu viikoittaisessaoperatiivisessa kokouksessa, johon osallistuvatvastuulliset työntekijät, suomalaiset vetäjät ja tarpeenmukaan vapaaehtoisia ja työharjoittelijoita. Vastuuhenkilötraportoivat toiminnan eri alueiden tapahtumista janäkymistä vakiomuotoisen työjärjestyksen mukaan. Kokouspäättää tulevista toimista ja kerää yhteen seuraavanviikon normaalit rahantarpeet ja mahdolliset suurethankinnat.Seppo tapaa uusia lapsia9


Toiminnan vuosibudjetointi tehdään kuukausikohtaisesti.Dzikwan kirjanpitäjä hoitaa keskitetysti kuukausibudjetissahyväksyt säännölliset menoerät. Budjetin toteutumistaseurataan vähintään lukukausittain, ja vuonna 2012pyritään vielä ajantasaisempaan seurantaan. Dzikwankirjanpidossa tehdään tilintarkastettu välitilinpäätös lukukausittain,neljän kuukauden välein. Erityishankkeistatehdään oma tilintarkastus.Zimbabwessa monet maksut ja ostokset joudutaan suorittamaankäteismaksuina, jolloin käteisvarojen käytönjatkuva seuranta sekä täsmällisesti tapahtuvat tilityksetovat oleellinen osa tehokasta valvontaa. Rahan käytönjatkuva valvonta perustuu viikoittaisiin käteiskassatilityksiin.Kukin vastuuhenkilö tilittää asianmukaiset kuitit jajäljellä olevat käteisvarat viikoittain. Kaikki isot hankinnatvalmistellaan viikkokokouksissa. Isot hankinnat maksetaanerikseen, ja niissä pyritään käyttämään tilisiirtoja.Viikkokokouksista pidetään pöytäkirjaaSäätiöllä osaava hallitus:Toimintaa Zimbabwessa ohjaa ja valvoo Dzikwa-säätiönhallitus. Hallituksen puheenjohtajana toimi edelleenStephen Chifunyise, joka on opetusministeriön entinenkansliapäällikkö, kulttuurivaikuttaja ja maan tunnetuinnäytelmäkirjailija. Varapuheenjohtajana toimi vammaistenkoulun rehtori Mrs. Y.R. Dune (Mrs. Dune menehtyi17.12.2011). Hallitukseen kuuluivat lisäksi asianajotoimistoKantor & Immermanin osakas, juristi Unity Sakhe,Hararen kaupungin kiinteistöviraston apulaisjohtaja E.T.Francisco, Friends of Dzikwa Societyn puheenjohtajaMarah Hativagone ja tukiohjelman perustaja ja vetäjäSeppo Ainamo. Hallitus kokoontui 3 kertaa vuonna 2011.Tämän lisäksi oli viisi työvaliokuntakokousta.Lapset käyvät harrastuskerhoissa ja askartelevat toimintakeskuksen tiloissa10


DZIKWAN TALOUS VUONNA 2011Takana kolme vuotta yhtenäishallintoa:Zimbabwen yleinen taloustilanne ja rahatalous ovat vakiintuneetja elpyneet kolmatta vuotta kahden suurenpuolueen yhtenäishallituksen kaudella. Kasvun vetureinaovat olleet lähinnä kaivosteollisuus ja maatalous.Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste nousi kohti 50 %:iaja vuoden 2011 kansantuotteen (BKT) kasvuarviot vaihtelevat5 %:sta 9 %:iin. Zimbabwen keskeisin käytettyvaluutta on edelleen US-dollari, eikä omaan rahaan siirtyminenole vielä mahdollista. Ongelmallista on edelleenmm. investointien ja pitkäaikaisten rahoitusmarkkinoidenpuuttuminen. Maan julkisen talouden tila pysyi varsinheikkona ja julkinen velka ylittää kansantuotteen. Pohjavireon yhä epävarma, sillä talouspolitiikasta tulee ristiriitaisiasignaaleja. Avainasia on luottamus vakaaseenpoliittiseen kehitykseen ja pitkän ajan uudistusten johdonmukaiseentoteutukseen.Tilastojen mukaan Zimbabwen inhimillisen kehityksenindeksi on nyt sijalla 173 ”Human Development Raport”-tilaston kaikkiaan 187:sta maasta. Zimbabwe julkistisyyskuussa 2011 orpojen ja haavoittuvien lasten asemaakohentavan maaohjelman ”National Action Planfor Orphans and Vulnerable Children – Phase II, 2011-2015”. EU tukee uutta vaihetta €6 miljoonan avustuksella(”Child Protection Fund”). Lisäksi Zimbabwe sai viimevuonna ja saa edelleen vuonna 2012 merkittävää apuamm. opetussektorille UNICEF:in koordinoiman EU:n erityisenyhteisrahaston kautta. UK:n kehitysrahasto DFIDjulkisti maaliskuussa 2012 myöntävänsä £10 miljoonaa(noin €12 milj.) varattomien lasten peruskoulunkäynninjulkiseen tukiohjelmaan ”BEAM” (Basic Education AssistanceModule).Seuraavat tiedot ja kuviot Dzikwan tuotoista ja kuluistaperustuvat Grant Thornton Camelsa -tilintarkastusyhteisöntarkastamaan säätiön tilinpäätökseen vuodelle 2011:Dzikwan kokonaistuotot olivat €265 493. Tuotot kasvoivatnoin 6%:illa vuoden 2010 tasosta. Suomen yhdistyksensuorat kohdeavustukset Dzikwalle olivat yhteensä€272 500 ja Dzikwan tilinpäätöksessä tulot on kohdistettuseuraavasti:• tukitoiminnalle €254 109• metsähankkeelle €6 000• rakennushankkeelle €12 391Paikallisten lahjoitusten arvo oli €5 492, joka kertyi Henderson& Rugg -vakuutusmeklarin lahjoittamasta vakuutuksestatoimintakeskukselle, Kuwaitin suurlähettiläänruoka-avusta, Diplomatic Spouses Associationin lahjoituksestakeskuksen rakennusten ulkomaalaukseen jakahden lapsen kummimaksuista.Dzikwa käytti lisäksi rakentamiseen €24 884. Nämä kuluton aktivoitu suoraan taseeseen. Taseen loppusumma oli€319 662.Dzikwan kokonaiskulut vuonna 2011 ja 2010:Pääkululaji v. 2011 € %-osuus v. 2010 € %-osuusKoulunkäynnin tuen kulut 130 670 46 114 270 44Muun tukitoiminnan kulut 78 615 28 87 509 34Ajoneuvo- ja huoltokulut 17 701 6 21 010 8Hallintokulut 18 027 6 16 688 6Henkilöstökulut 10 541 4 11 247 4Toiminta-keskuksen ylläpito ja muut kulut 11 282 4 4 547 2Poistot 11 423 2 2 308 1Metsänistutushanke 4 961 4 - -Kokonaiskulut €283 220 100 €257 579 10011


Dzikwan kokonaiskulujen jakaantuminenDzikwan kokonaiskulut 2011: €283 2202 %4 %4 %4 %Koulunkäynnin tukitoiminnan kulutMuut toimintokulut kulut6 %Ajoneuvo- ja huoltokulut6 %46 %HallintokulutHenkilöstökulutToimintakeskuksen ylläpito ja muut kulut28 %MetsänistutushankePoistotKoulunkäynnin tukikulut nousivat lähes 14.5 %:lla edellisvuodesta. Nousu selittyy ennen muuta koulupukujen, koulukirjojenja –tarvikkeiden sekä tukiopetuksen ja oman ATK-opetuksen kuluilla. Muihin toimintokuluihin kuuluvat ruokailuja keittiöpuutarha, terveydenhuolto, urheilu-, kulttuuri- ja muu virkistystoiminta, suojakoti, lasten matkakulut,puuttuvien syntymätodistusten hankinta, yksinhuoltajaäitien käsityöprojekti ja muut toimintokulut.Toimintavuoden 2011 tulos ennen poistoja oli tappiollinen €6 304 ja kokonaistulos poistojen jälkeen oli tappiollinen€17 727 (€6 826 v. 2010). Vuonna 2011 kirjattiin kuluksi poikkeuksellinen €1 269 suuruinen erä, joka syntyi kassavarojenväärinkäytöksestä. Kyseinen työntekijä ei jatka Dzikwassa.Koulunkäynnin kulujen jakaantuminen:1 %Koulunkäynnin tukitoiminnan kulut 2011: €130 67010 %3 %KoulumaksutKoulu- ja urheiluasusteet19 %Koulukirjat ja -varusteet67 %TukiopetusATK-opetus12


VIRSTANPYLVÄITÄ 20TOIMINTAVUODEN AJALTATukitoiminta kasvoi ja syveni:• 1992 Seppo Ainamon tuella ensimmäinen poika kouluun• 1996 Oili Wuolle mukaan projektiin; lasten määränousi18:sta 36:een• 2002 Hararessa perustettiin Dzikwa Trust Fund• 2003 Suomessa perustettiin Zimbabwen Aids-orvot ry• 2005 Dzikwan suojakoti 30 lapselle. Suomen Maputonsuurlähetystön €21 000 tuki Dzikwalle ruokailuun jatietokoneiden ostoon. UM:n hanketukipäätös vuosille2006-2008 yht. €180 000• 2006 Ensimmäinen kontti. Lasten määrä lähes 300• 2007 Ensimmäinen kummitapaaminen; Dzikwaan ensimmäinenopintoharjoittelija Zimbabwesta ja ensimmäinenvapaaehtoinen Suomesta• 2007 Ykköspalkinto pienten yhdistysten ja säätiöidensarjassa PwC Finlandin ”Open Report 2007” -kilpailussasidosryhmä- ja talousraportoinnista• 2008 Toinen tavarakontti. Dzikwan metsänistutusohjelmakäyntiin. UM-hanketukipäätös vuosille 2009-2011yht. €280 000• 2009 Kolmas kontti. Lapsia 400; Dzikwan kultturiryhmäensimmäistä kertaa HIFA:ssa (Harare InternationalFestival of the Arts). Kolmas kontti• 2010 Neljäs kontti. Dzikwaan ensimmäinen opintoharjoittelijaSuomesta. Kunniamaininta pienten yhdistystenja säätiöiden sarjassa ”PwC Finlandin Open Report2010”-kilpailussa sidosryhmä- ja talousraportoinnista.• 2010 Kaksi opiskelijaa stipendillä yliopistoihin Etelä-Afrikkaan. UM-tukea metsänistutushankkeelle vuosille2011-2013 yht. €68 000• 2011 Viides kontti. Dzikwaan ensimmäinen opintoharjoittelijaRuotsista. Vuokrasopimus Hararen kaupunginkanssa 60 hehtaarista; metsänistutuksessa yhteistyösekä Binduran että Helsingin yliopiston /VITRIn kanssa• 2011 Kolmas hanketukipäätös UM:ltä vuosille 2012-2014 yht. €150 000• 2011 Neljä uutta Dzikwan nuorta eteläafrikkalaisiinyliopistoihin• 2012 Viisi opintoharjoittelijaa Zimbabwesta ja neljäSuomestaToimintakeskus toteutunut vaihe vaiheelta:• 2006 Tontti Skotlannin Royal Arch -vapaamuurareidentuella• 2007 Rakennuspiirustukset ja –luvat; tontin julkisivuaitaus• 2008 Palloilukentän pohjat; vartiokoppi; tontille porakaivoAustralian suurlähetystön tuella• 2009 Varastorakennus; sähkö-, vesi- ja viemärikytkennät;10 000 litran vesisäiliöt; koko tontin aitaus; keittiöpuutarha;Suomen ulkoministeriön €80 000 rakennustukikeittiölle• 2010 Toukokuussa toimintakeskuksen palloilukenttävalmiina• 2010 Marraskuussa uusi keittiö/ruokasali valmiina• 2010 Suomen Lusakan lähetystön €54 100 tuki DzikwalleATK-keskuksen rakentamiseksi• 2011 toukokuussa ATK-keskus valmiina; rakennustenulkomaalaus; aurinkopaneelit keittiöveden lämmitykseenAustralian suurlähetystön tuella• 2012 Toiveena lasten kunnolliset pesutilatDzikwan hyvin varusteltu toimintakeskuspalvelee nyt lapsia monin tavoin13


TOIMINTAVUOSI 2011KOULUNKÄYNNIN TUKITOIMINTAYhdistyksen antama tuki kohdistettiin vuonna 2011 entiseentapaan kahteen lapsiryhmään: Dzikwan Alfa-listanjokaisella orvolla on nimetty kummi, ja lapset saavatDzikwan tarjoamat täydet tukipalvelut koulunkäynnille jahyvinvoinnille. Suppean tuen piirissä eli Omega-listallaolevat lapset eivät täytä Dzikwan ohjelman kaikkia perusvaatimuksia,eikä heillä ole omaa kummia. Nämä lapseton valittu sosiaalisin perustein kaikkein hädänalaisimmista.Vuonna 2012 Dzikwalla ei ole varaa ylläpitääOmega-listaa lainkaan.Tuen piirissä olevien lasten jakaumat vuoden 2011 III lukukaudella ja I lukukaudella vuonna 2012KouluasteIII/2011TytötIII/2011PojatIII /2011Yht.I/2012TytötI/2012PojatI /2012Yht.Ala-aste Grades 1-7 142 79 221 149 72 221Yläaste Forms 1-4 72 48 120 75 49 124Lukio Forms 5-6 12 11 23 18 13 31Vammaisten koulut 3 1 4 2 2Peruskoulut hteensä 229 139 368 244 134 378Jatko-opinnoissa 12 12 24 15 13 28Yhteensä 241 151 392 259 147 406Yläasteen ja lukion oppilaista 31 oppilasta (15 tyttöä +16 poikaa) kävi kahta sisäoppilaitosta noin 250 km Hararestaetelään. Dzikwa voi lähettää lapsen sisäoppilaitokseenkummin suostumuksellaja tuella, mikäli huoltajantilanne ja lapsen kotiolot ovat erityisen hankalat ja koulumenestyson riittävän hyvä (vähintään 70 %).Tukiohjelmasta poistui vuoden mittaan omista syistä 6oppilasta; syinä mm. pois muutto tai naimisiin meno.Kummittomien, puhtaasti sosiaalisin perustein tuettujenlasten (Omega-lista) koulunkäynnin tuki lopetettiin vuodenlopussa varojen vähäisyyden vuoksi.Tyttöjen osuus tuettavista lapsista on pysynyt lähes65 %:ssa.Päättötutkintoja suoritettiin:Tutkinto Lukumäärä v. 2010 Lukumäärä v. 2011 Ennuste v. 2012Grade 7 Exam / ala-asteen tutkinto 29 28 34O-Level Exam / yläasteen tutkinto 39 40 33A-Level Exam / yo-tutkinto 6 11 16Yhteensä 74 79 83Zimbabwessa koulu aloitetaan yleensä 6-vuotiaana jaala-aste (Grades 1-7) kestää seitsemän vuotta. Yläaste(Forms 1-4) kestää neljä ja lukio (Forms 5-6) kaksivuotta.Keskiasteen tutkinnon suorittaneista Dzikwan oppilaistarunsas puolet sai lukioon kelpaavat tulokset. Lukionpäättötutkinnossa Dzikwan kaksi parasta poikaa sai 12pistettä ja kaksi parasta tyttöä sai 11 pistettä, kun maksimipistemääräon 15 pistettä. Vuonna Dzikwalaisistakaikkiaan 40 valittiin luokanvalvojiksi (edellisvuonna 25).Dzikwa panostaa lasten koulumenestystä haittaavien tekijöidenkartoitukseen ja poistamiseen. Lapsille tarjotaanlisää ohjausta koti- ja harjoitustehtävien tekoon. Jokaisessaikäluokassa on tarve lisätä ryhmäopiskelua ja vertaistukea.Vapaaehtoiset selvittävät nyt lasten kanssa,missä syyt heikkoon koulumenestykseen piilevät. Lastakannustetaan käyttämään aikaa opiskeluun. Dzikwanhaaste on myös sitouttaa huoltajat seuraamaan ja tukemaanlastensa ahkeraa koulunkäyntiä.Koulutodistusten analysointi vuoden 2011 lopulla osoitti,että vain puolet kaikista kummillisista lapsista (Alfa-lista)täytti hyvin koulunkäynnissä vaaditun vähimmäistason.Ala-asteen alimmilla luokilla lapsista lähes 90 % saavuttikirkkaasti vaaditun tason.15


Numerot elävät omaa elämäänsä!ATK -opetus käynnissäTukiopetusta oli tarjolla:Matematiikka on jatkuvasti yksi heikoimpia aineita todistuksissa.Dzikwa järjesti tukiopetusta yläasteen ja lukionmatematiikassa lukukausilomien aikana 120 oppilaalle.Tämän lisäksi annettiin tukipetusta vuoden mittaan keskeisissämuissa aineissa kaikkiaan noin 40 oppilaalle.Koulujen tukiopetukseen ala-asteen ja yläasteen päättävilleosallistui 58 oppilasta. Viisi vapaaehtoista opettajaaEspoosta järjesti kesä-heinäkuussa toimintakeskuksessanoin 135 ala-asteen oppilaalle tavoitteellista matematiikantukiopetusta suomalaisin menetelmin.Kaikki saivat palkintoja tukiopetuksessaSuurlähettiläs Sinikka Antila avasi ATK-luokan; iloitsemassaDzikwan pj. Stephen Chifunyise, Old Mutual vakuutusyhtiön tj.Jonas Mushosho, opetustarkastajaJ. Kagora & Seppo AinamoATK-opetus siirtyi omiin tiloihin:Datanomi-kummi Markku antoi maalis-huhtikuussa atkalkeisopetustanoin 20 ala-astelaiselle ja 15 yläasteentai lukion oppilaalle. Dzikwan säännöllinen ATK-opetusyläasteen ja lukion oppilaille sekä jatko-opiskelijoillekäynnistyi omissa tiloissa toimintakeskuksessa toukokuussa2011. Kaikkiaan vajaat 70 nuortaosallistui opetukseen. Vuonna 2012 onkäynnistetty opetusta myös ala-asteenryhmille.Nuorille pyritään antamaan yläasteellaopinto-ohjausta lukion aineyhdistelmienvalintaan, koska heillä on vähän tietoasiitä, mitä opintoaineita tietty ura edellyttää.Dzikwa järjesti 5.10.2011 noin50 yläasteen ja lukion oppilaille ammatinvalinnanohjaustilaisuuden, jonka tavoitteenaoli valottaa mm. liikeyrityksenjohtajan/ henkilöstöpäällikön, lakimiehenja tietoliikenneinsinöörin ammattien vaatimaaopintotaustaa ja osaamista. VapaaehtoisetMaya ja Virva järjestivät 14vanhemman oppilaan ryhmälle työpajojamm. opiskelu- ja mind mapping-tekniikoistaja CV:n kirjoittamisesta.16


MUU SÄÄNNÖLLINEN TUKITOIMINTAKöyhien alueiden lapsille oikeus riittävään ruokaan, terveyteen,suojeluun ja turvalliseen vapaa-aikaan, leikkiinja lepoon toteutuu usein heikosti.Nälkäinen lapsi ei opi:Dzikwan tarjoama päivittäinen lämmin ateria on monenDzivarasekwan lapsen pääateria. Ruokaa on tarjottuvuodesta 2003 saakka ja vuoden 2010 marraskuustalähtien ruuan valmistus ja ruokailu tapahtuvat Dzikwanhyvin varustetussa toimintakeskuksessa. Lapset voivatlounastaa arkisin klo 10.00-14.30 välillä ja viikonloppuisinklo 11.00-13.30 välillä. Ruokailussa voi käydä myösjoukko Dzikwan ulkopuolisia hädänalaisia lapsia.tomaattia ja vihreitä vihanneksia. Kerran kuukaudessaon kanaa ja riisiä. Dzikwa sai useita ruokalahjoituksiavuoden mittaan.Kahden viime vuoden aikana ruokailussa käyvien lastenlukumäärä on laskenut, vaikka toiminta siirtyi ajanmukaisiintiloihin. Dzikwa on käynnistänyt lasten ruuan saantiaja toimintakeskuksen ruokailussa käymistä kartoittavanselvityksen. Ruokailijoiden määrä on noussut alkuvuodesta2012.Päivän annos koostuu ”sadzasta”, joka on perinteistämaissimuhennosta ja sen ohella naudan- tai jauhelihasta,kapenta-kalasta tai pavuista, höysteenä sipulia,Dzikwan tarjoamat ateriamäärätvuodessa1400001200001000008000060000400002000002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Perusterveydenhuolto toimii:Dzikwa pyrki antamaan lapsille hyvä tuen perusterveydenhuollossaja akuuttien sairastumisen hoidossa.Vuonna 2011 Dzikwan lapsilla oli kaikkiaan 159 käyntiäterveysasemalla ja lääkärissä (140 käyntiä v. 2010).Paikallinen Dr. Chagondan klinikka ja Metodistikirkonhammashoitola antoivat edelleen 50%:in alennuksetDzikwalle. Vuoden 2012 aikana suomalaiset terveysalanopintoharjoittelijat tekevät terveyskortin jokaiselle tuettavallelapselle.Kaikki nauttivat esiintymisestä ja teatterista:Kulttuurikasvatus jatkui säännöllisenä taiteilijaryhmä Pamuzindanopastuksella, Saksan Harare e.V:n rahoittamana.Toukokuun alun upea kulttuurifestivaali HIFA olijälleen menestys myös Dzikwan 30 hengen Marimba-jakansantanssiryhmälle, joka esiintyi 29.4. Youth Zonellajo kolmatta kertaa. Kaikkiaan 120 dzikwalaisia pääsi yleisöksija lisäksi toiset 70 lasta ja nuorta vietiin ilmaiseksimuihin esityksiin. Katso HIFA netistä: www.hifa.co.zw17


Dzikwan kansantanssiryhmä &marimbasoittajat vauhdissa HIFAssaDzikwan kulttuuriryhmä esiintyi vuoden mittaan 10 omassatilaisuudessa Dzivarasekwassa.Teatteriharrastus jatkui aktiivisena. Vuoden mittaan kaikkiaanrunsaat 300 lasta pääsi joko REPS- tai Theatrein the Park-teatterin esityksiin. Koulujen yhteiskonserttiin22.9. pääsi 92 lasta. Pamuzindan kulttuuripäivillä olimukana kuusi tanssija Dzikwasta. DVD-elokuvaesityksiäjärjestettiin kahdeksan kertaa toimintakeskuksen ruokasalissayhteensä 325 lapselle/nuorelle.Dzikwan yläasteen ja lukion nuorista kuusi pääsi palkinnoilleJunior Chamber Internationalin järjestämässä puheviestinnänkisassa 8.10.Urheilupäivä ja pallopelejä:Zimbabwen yliopiston urheilukenttä kuhisi sunnuntaina4.9., kun 290 lasta kokoontui Dzikwan vuotuiseen yleisurheilutapahtumaan.Jokainen osallistui kahteen kenttälajiinja kahteen juoksulajiin; lisäksi oli viestijuoksutja köydenveto. Kunniavieraana oli Karina-lankatehtaanmarkkinointijohtaja.Toimintakeskuksen pallokentällä pelattiin koripalloa, lentopalloaja tennistä. Harare Sports Clubin tennisvalmentajakävi 4.11. opettamassa lapsia. Dzikwan jalkapallojoukkueosallistui useisiin paikallisiin kisoihin.Hei….missä pallo?18


Zimbabwen luontoa ihailemassa:Yksi tapa palkita hyviä suoriutujia ja ahkeria oppilaitaon ottaa heitä mukaan retkille tutustumaan Zimbabwenluontoon ja villieläimiin. Vuoden aikana 44 lasta pääsimukaan Imire Safari Ranch, Bally Vaughn, AntelopePark tai Wild Is Life–luonnonpuistohin, Kumbi Shiri-lintutarhaan,Chipangali Wild Life Orphanage-eläinpuistoon,Great Zimbabwe-raunioille tai huvipuistoon Hararessa.Tendai syöttää Imire Safari Ranchin kilttejä elefanttejaHararen kansainvälinen koulu (HIS) ja Arundel HighSchool jatkoivat Interact-toimintaansa Dzikwan lastenhyväksi ja yli 260 lasta pääsi neljän toimintakeskukseentehdyn oppilasvierailun aikana nauttimaan oppimisesta,puuhaamisesta ja pelaamisesta yhdessä Interact-klubilaistenkanssa. Klubit lahjoittivat lapsille myös ruokaa,koulutarvikkeita ja pelivälineitä.Yhdistyksen pj. puolisoineen & ”Wild isLife” eläinpuiston gepardiHistoriaa Great Zimbabwenihmeellisillä unioilla19


Vapaaehtoiset säännöllinen ilmiö Dzikwassa:Vuoden mittaan Dzikwan toiminnassa Zimbabwessaoli mukana kaikkiaan 13 vapaaehtoista. Heistä yksi olizimbabwelainen USA:ssa taloustieteitä opiskeleva poikaja yksi kehitystieteen opintoharjoittelija Ruotsista, Göteborginyliopistosta. Lisäksi lyhyillä vierailuilla kävi neljäkummia. Vapaaehtoiset auttoivat erilaisen tukiopetuksenohella ATK-keskuksen suunnittelussa, taloushallinnossa,tietokantojen päivittämisessä, puuttuvien syntymätodistustenhankinnan valmistelussa, koulutodistustenanalysoinnissa, kontin purkamisessa ja tavaroiden jakelussa,toimintakeskuksen ympäristön kohennuksessa jaympäristökasvatuksessa.Syntymätodistus kriittinen asiakirja:Puuttuva syntymätodistus on ollut ongelma lähes 90 lapselle,sillä ilman syntymätodistusta koulutie nousee pystyynviimeistään ala-asteen viimeisellä luokalla. Dzikwakäynnisti lakiasiaintoimisto Kantor & Immermanin juristitiiminvapaaehtoistyöllä toukokuussa 2011 erityisen projektin,jossa lasten tilanne kartoitettiin järjestelmällisesti.Sittemmin osa-aikainen toimihenkilö hankki puuttuviaasiakirjoja ja tuloksena oli 16 syntymätodistusta. Binduranyliopiston sosiaalialan opintoharjoittelija jatkaa näitäponnistuksia vuonna 2012.Dzikwan supistuva suojakoti:Hararen sosiaaliviranomaisten määräyksestä Dzikwajoutui vähentämään suojakodissa asuvien lasten lukumäärää30:stä 17 lapseen. Suojakodin tiloissa asuu nytmyös vapaaehtoisia ja opintoharjoittelijoita.Ruotsalainen opintoharjoittelija Mayaja uudet rakkaat ystävätMatematiikkaa suomalaisin menetelmin20


ORPOLASTEN TOIMINTAKESKUSRakentamisessa alkoi suvantovaihe:Vuosi 2011 oli tärkeiden rakennushankkeiden kulminaatiovuosi,sillä Dzikwan oma ATK-keskus avattiin 2.5.2011ja sen jälkeen rakentamisessa on ollut suvantovaihe.Kunniavieraina olivat Suomen Lusakan lähetystöstäsuurlähettiläs Sinikka Antila, joka myönsi rahoituksenhankkeelle ja opetustarkastaja K.J. Kagoro. ATK-luokkaon täydessä käytössä, mutta Internet-pisteen avaaminenyleisölle odottaa ADSL-liittymän saamista Dzivarasekwaan.Tätä varten keskukseen asennettiin lankalinjayhteydet.Vuonna 2011 toimintakeskuksen ympäristöä kohennettiinistutuksilla ja aluetta nurmetettiin. Turvallisuutta lisättiinasentamalla hälytysjärjestelmä ja palkkaamallatoinen vartija. Toimintakeskus on nyt Dzikwalle ja sentukemille lapsille keskeinen kokoontumispaikka. Ruokailunja ATK-opetuksen lisäksi sinne on koottu tukiopetus,harrastuspiirit, Dzikwan tapahtumat ja yleiskokouksetlapsille, kirjasto ja tarvikevarastoja. Palloilukenttä onhyvässä käytössä ja vesi omasta porakaivosta palveleelasten ja työntekijöiden lisäksi ajoittain satoja lähikatujenasukkaita.Toimintakeskuksen tärkeitä yhteisiätapahtumia olivat:• lasten yleiskokoontuminen 22.2.• Skotlannin Royal Arch-vapaamuurarijärjestönedustajien vierailu 28.2.• Sepon syntymäpäiväjuhlat 14.5.• UNICEF Zimbabwen maajohtajan Dr. Peter Salamanvierailu perheineen 24.9.• vierailu Saksasta, tukijoita Münchenistä 1.11.• lasten joulujuhla 3.12.• harrastuspiirit, useat muut vierailut & läksiäisjuhlatkummeille ja vapaaehtoisille• tavarakontin vastaanotto ja lahjoitustenjakelutilaisuudet• ympäristötempauksetUNICEF Zimbabwen maajohtajaPeter Salama toi hienot T-paidatVedenkanto on naisten työtäTässä punotaan ystävänauhoja21


Keskuksen jatkohankkeista on tarkoitus vuoden 2012 aikanatoteuttaa lasten kunnollisten pesutilojen rakentaminen.Rahoitustarve on €20 000 ja siitä 2/3 osa saadaanUNICEF Zimbabwelta Catholic Relief Service-järjestönkautta. Talonmiehen asunnon rahoitus, ml. toimistohuonekenttätyöntekijöille, €60 000 on vielä auki.Toimintakeskuksenterassilla harjoitellaanuseinVapaaehtoinen & kummi Saara auttoi joulupukkia22


KONTTI 2011Dzikwa vastaanotti jo viidennen yhdistyksen tuella lähetetynkontin. Kontin lähettäminen on iso ponnistus japerusteltua vain, mikäli sisältä antaa Dzikwalle rahanarvoistaetua ja näin säästää toimintokustannuksia. Merkittävintavaralahjoitus vuonna 2011 oli 60 Suomen Pankinantamaa hyvää pöytätietokonetta. Muuta käyttökelpoistatavaraa kertyi runsaasti. Lahjoituksista pääsi osalliseksiyli 400 lasta ja 80 toimintakeskuksen lähialueen perhettä.Lisäksi jaettiin tietokoneita tai tarvikkeita mm. kouluihin,vammaisten kouluihin, Rujeko-kadun terveysasemalle,St. Giles-kuntoutuslaitokselle, urheilukisojen avustajilleja jatko-opiskelijoille.METSÄNISTUTUS JAYMPÄRISTÖKASVATUSDzikwan tärkeä ympäristöhanke eteni vuonna 2011.Yhteistyösopimus Binduran yliopiston kanssa allekirjoitettiin9.11. ja yliopisto lähetti kolme metsä- ja ympäristötieteidenopiskelijaa opintoharjoitteluun. SuunnitelmatHelsingin yliopiston VITRIn kahden opiskelijan tulostaopintoharjoitteluun vuonna 2012 saatiin päätökseen.Vuokrasopimus 60 hehtaarin alueesta Hararen kaupunginkanssa eteni päätösvaiheeseen, ja sopimus allekirjoitettiinalkuvuodesta 2012. On todennäköistä, ettähankkeeseen allokoitu maa-alue kasvaa 90 hehtaariin.Kontin pakkaus ei suju ilmanTimoa, Cesarea & TapiotaPolttopuuta kuluu paljonJokainen lapsi sai paljon käyttötavaraaDzikwan lasten kanssa metsätyöntekijä Mr. Mhakayakora23


Joulukuun alussa Dzikwan lapset istuttivat yhdessä vajaat3 000 puuntainta. Binduran yliopiston kaksi opiskelijaaovat päätoimisesti mukana metsänistutushankkeessaja yksi muissa ympäristökasvatukseen ja omanympäristön suojeluun ja kehittämiseen liittyvissä toiminnoissa.Lele taustalla odottaa Munasheltauutta puuntaintaLapset rekisteröityivät istutukseen Oilin kanssaMuu ympäristökasvatus keskittyi keittiöpuutarhan uudistamiseenja sen tuotannon parantamiseen, uusiin istutuksiin,jätteiden lajittelujärjestelmän luontiin ja kompostointiinsekä ympäristöklubin toimintaan. Dzikwa järjestilapsille yhdessä vapaaehtoisten kanssa ympäristökasvatuksentempauksia ja tapahtumia toimintakeskuksessa.Hanna Suomesta sai istuttaa oman puunTytöillä kantotekniikka hallussa24


TOIMINNAN VAIKUTTAVUUSDzikwa on tunnettu ja luotettavana pidetty toimija Dzivarasekwassa.Tukiohjelmaan on voitu ottaa kaupunginosansellaiset varattomat orpolapset, joiden keskiarvo onvähintään 60 %:ia ja joilla näin ollen on mahdollisuus viedäkoulunkäynti menestyksellisesti päätökseen. Lastenhuoltajat, koulut, opetussektorin viranomaiset ja muuttoimijat tuntevat Dzikwan toiminnan. UNICEF Zimbabweon tullut vuoden 2011 aikana mukaan tukemaan Dzikwantoimintaa. Dzikwa osallistuu Hararen maakunnallisenopetustoimen johtajan koolle kutsumiin StakeholderMeeting –tapaamisiin ja sai erittäin hyvät arviot sidosryhmäraportoinnistaan,jota pidetään esimerkillisenä.Toimintakeskus on tapahtumineen Dzikwan näkyvät kasvotkaupunginosassa. Hyvin varustetun ATK-keskuksenavaaminen lisää tietoteknologian saatavuutta orpojenelämässä ja hanke sai myönteistä julkisuutta mm. maanjohtavan sanomalehden puolen sivun artikkelissa. Lehtikirjoitti myös näyttävän artikkelin yhdestä Dzikwan nuoresta,joka on koulunkäynnin ohella toiminut vuosikausiaperheen päänä. Lähiympäristön asukkaita kutsutaanmukaan ympäristötempauksiin. He saavat hakea vettäpahojen vesikatkojen aikana keskuksen porakaivosta.Vilkkaimpana viikonloppuna vettä haki yli 400 asukasta.Metsänistutushankkeen myötä yhteistyö Hararen kaupunginhallinnonkanssa on entisestään tiivistynyt, jahanke tuo yhteistyökumppaneiksi paikallisia ympäristöalanvakiintuneita ja arvostettuja toimijoita. Laajan joutomaa-alueenkehittäminen kestävällä tavalla edellyttääkaupunginosan asukkaiden ottamista mukaan suunnitteluunja toimintaan. Vaikuttavuutta lisää hyvä yhteistyöBinduran yliopiston ja Helsingin yliopiston/ VITRI kanssa.Dzikwa on yhä suositumpi paikka zimbabwelaistenja suomalaisten opiskelijoiden työelämäharjoittelulle javapaaehtoistoiminnalle.Dzikwan oma kulttuuriryhmä saa esiintymistilaisuuksiaHararessa ja tämä vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntoaja osaamista.Vuonna 2012 Dzikwa teettää ulkopuolisen arvion toiminnantuloksellisuudesta ja tukiohjelman kestävyydestä.25


TILINPÄÄTÖSHALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TALOUSKEHITYSYhdistyksen toimintaedellytykset pysyivät vakainavuonna 2011 huolimatta Euroopan taloustilanteen epävarmuudesta.Tilinpäätös osoittaa, että yhdistyksen tulonmuodostusperustui vakiintuneisiin kanaviin ja UM:nmyöntämään kansalaisjärjestöjen hanketukeen. Pettymysoli, että noin €7 000 odotettuja maksuja, kutenjäsen- ja kummimaksuja jäi saamatta; osin siksi, etteiyhdistyksellä ole vielä käytössä automaattista laskutusjärjestelmää.Toimintavuoden kokonaistulot, ml. tavaralahjoitustenarvo, olivat €325 612, mikä oli hyvin lähellä talousarvionlukua, €326 000. Yhdistys lähetti Dzikwalle noin€14 000 budjetoitua enemmän rahaa lasten tukitoimintaan,sillä kustannuspaineita syntyi erityisesti koulunkäynninmenoissa.Yhdistyksen taseen loppusumma oli €42 607,50. Tilikaudentulos oli €21 354,86 ylijäämäinen. Oma pääomatilikauden lopussa oli €9 844,78.TOIMINNAN RAHOITUS JA VAROJEN KÄYTTÖVuoden 2011 kokonaistuotoista rahan osuus oli €313 681ja kontin tavaralahjoituksia kertyi €11 931 arvosta. Kummimaksujensuhteellinen osuus kokonaistuotoista kasvoi39 %:iin edellisvuoden 27 %:n tasolta. KummimaksuistaSuomen kummeilta tuli 90 % ja loput saatiin Saksasta,Englannista, Skotlannista, Ruotsista ja Belgiasta. Merkittäviäkummiklustereita löytyy Suomen Pankin ja FI-VAn henkilökunnasta, Odd Fellows–järjestöstä, Suomenja Skotlannin vapaamuurareista, englantilaisen CrownAgents–rahoituslaitoksen henkilökunnasta ja Saksasta.Kummimaksujen ohella lasten hyvinvoinnin tukitoimintoihinkohdennettuja avustuksia saatiin yhteensä €17 452eli runsas 5 % kaikista tuloista. Suurin erä olivat ruokaavustukset€10 227, jotka saatiin kokonaan kotimaasta.Varsinaisen toiminnan yleisiä avustuksia kertyi Suomesta€20 181 ja ulkomailta €7 433. Suomen Pankki vietti200-vuotistaivaltaan keskuspankkina ja antoi merkkivuodenkunniaksi €12 000 lahjoituksen. Lahjoituksenperustana oli vuoden mittaan pankin ja Finanssivalvonnanhenkilökuntaan kuuluvien kummien maksamat tukimaksut.Muita yleistuen suurlahjoittajia olivat SkotlanninRoyal Arch-vapaamuurarit €4 000 lahjoituksellaan, OddFellows-järjestön jäsenet kaikkiaan €1 730 yleistuellasekä eräs Joensuun kummi €1 000 avustuksella.Yhdistyksen varainhankinta erotetaan varsinaisesta toiminnasta.Varainhankinnan tuottoja kertyi yhteensä€64 617. Yksityisiltä lahjoittajilta saatiin rahana €46 686ja tavaralahjoituksina €11 931. Jäsenmaksujen ohellatuottoja saatiin eniten merkkipäivätuottojen ja esiintymispalkkioidenlahjoituksista. Yhteensä kahdeksan suomalaistamerkkipäivän viettäjää keräsi €11 890 orpolastenhyväksi. Suurlahjoittaja oli Saksassa asuva suomalainentukija, joka lahjoitti esiintymispalkkioitaan yhteensä €20739. Tämän lisäksi kerättiin pienehköjä määriä tapahtuma-ja muulla myynnillä sekä lippailla. Osa varainhankinnanlahjoituksista, yhteensä €12 391, on kohdistettulahjoituksiksi rakennusprojektille.Testamenttilahjoituksia ei kertomusvuonna saatu.Ulkoministeriön hanketuki perustoimintaan, €90 000 onesitetty varsinaisen toiminnan tuotoissa. Sen sijaan metsänistutuksenerillistuen vuodelle 2011 kirjattu osuus,€6 000 on esitetty varainhankinnan tuotoissa.Rahalahjoitusten osuus kokonaistuotoista oli 67 % (54 %v. 2010), Suomen valtion kehitysyhteistyövarojen osuusoli 29 % (44 % v. 2010) ja lahjoitustavaran osuus 4 %(2 % v. 2010).26


Rahoituksen kertyminen vuonna 2011:1%1%Yhdistyksen rahoitus tulolähteittäin 2011, kokonaistuotot €325 6124%3%2%UM-hanketuki yht.Kummimaksut8%29%Muut varainhankinnan tuotot, ml.myyntiYleisavustukset12%Tavaralahjoitukset toimintakeskukselleRuoka-avustuksetTerveydenhoitoavustuksetSuojakotiavustukset39%JäsenmaksutSuomen valtion tuki yhdistykselle kehitysyhteistyön määrärahoista:Tukimuoto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141) Hanketuki - €60 000 €60 000 €60 000 €100 000 €90 000 €90 000 €60 000 €50 000 €40 000orpojen tukitoiminta2) Hanketuki - keittiön€80 000rakentaminen3)Viestintätuki-€15 000kansainvälisyyskas-vatus Suomessa4) Hanketuki –€6 000 €42 000 €20 000metsänistutusprojektiTuet yhteensä €60 000 €60 000 €60 000 €115 000 €170 000 €96 000 €102 000 €70 000 €40 000Yhdistys käyttää valtaosan keräämistään varoista suoriinkohdeavustuksiin Dzikwalle. Kohdeavustusten rahasiirrotolivat yhteensä €272 500, josta yli 93 %:ia menilasten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tukeen, loput toimintakeskuksenrakennushankkeelle ja metsäprojektiin.Tämän ohella kirjattiin tavaralahjoitusten siirtona€11 931.Hallintokuluja kertyi €7 180, mikä on vajaat 3 % kaikistakuluista. Hallintokulujen ja suomalaisten toimijoiden matkakulujenosuus yhteensä oli noin 5 %:ia varainkäytöstä.27


TIEDOTUS JA TAPAHTUMATYhdistyksen toiminta oli esillä Suomen lehdistössä mm.Helsingin Sanomissa, Eeva-lehdessä ja pienissä yhdistysjulkaisuissa.Tukiohjelman vetäjiä Seppoa ja Oiliahaastateltiin huhtikuussa MTV3:n ohjelmassa ”Studio55” ja puheenjohtaja Peteriä yleisradion ruotsinkielisessäaamuohjelmassa.Yhdistyksen vuosikertomus painettiin espoolaisen PainovoimaOy:n avustamana.Yhdistys lähetti sähköpostitse jäsenille, kummeille jamuille tukijoille toimintakertomuksen 2010 ja toimintasuunnitelman2011 talousarvioineen. Yhdistys teki toiminnastauuden perusesitteen. suomen, ruotsin ja englanninkielillä. Perusjulkaisut ja ajankohtaistiedotteetovat suomeksi ja englanniksi; vuonna 2011 tehtiin myöslyhennelmiä ruotsin kielellä. Uutta DVD-elokuvaa tukitoiminnastaei tehty Zimbabwessa resurssipulan vuoksi.Vuoden 2010 mittaan kummit ja tukijat saivat kaikkiaan15 kummikirjettä tai -tiedotetta, jotka myös käännettiinenglanniksi. Vuosiraportit ja kaikki kummitiedotteet julkaistiinyhdistyksen nettisivustolla Ajankohtaista -palstallasekä suomeksi että englanniksi.Yhdistys järjesti Oilin syntymäpäivän kunniaksi 65 osallistujankummijuhlan18.8.2011 ja jokavuotisen kummitapaamisenjoulukuun yhdistyskokouksen yhteydessä11.12.2011.Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteessa:www.zim-orvot.org.Yhdistyksen Facebook-sivusto on kerännyt noin 500 suosijaa:http://www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot.LÄHIAJAN NÄKYMÄT JA HAASTEETTOIMINNAN KESTÄVYYDELLEYhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle2012 vahvistettiin ylimääräisessä yhdistyskokouksessa11.12.2011. Talousarvion loppusumma varsinaiselle tukitoiminnalleon €264 000 ja varainhankinnalle €24 000.Yhdistys sitoutuu lähettämään €240 000 suoraa kohdeavustustaDzikwan toimintaan. Orpolasten lukumäärä pidetään400 tuntumassa. Lisäksi yhdistyksen kautta meneetukea metsänistutushankkeelle yhteensä €42 000(v. 2011 siirtymää €22 000 ja v. 2012 rahaa €20 000).Yhdistyksen tuki rakennushankkeisiin on kuluvana vuonnatalusarvion mukaan €14 000.on jatkuvasti valuuttakurssiriski, sillä pääosa tuloista oneuroissa ja menot US-dollareissa. Riskiä on pyritty pienentämäänvaihtamalla eurovaroja Zimbabwessa Dzikwanvuonna 2011 perustetulle USD-tilille.Vapaaehtoistoiminta näyttää jatkuvan myönteisenä,mutta vaatii riittävästi suunnittelu- ja ohjauspanostuksiaollakseen tehokasta.Tiedotustoiminnan terävöittäminen ja tehokas kampanjointiuusien pysyvien tukijoiden saamiseksi vaativat paljonhuomiota. Yhdistys ei saanut viime vuonna yhtäänkumppania koulujen päivätyökeräyksiin; tähän varainhankinnankanavaan onkin selkeästi panostettava. Samoinuusien suurlahjoittajien ja yritystukijoiden löytäminenvaatii kohdennettua tiedotusta ja kampanjoita.Yhdistyksen tietohallinnossa on toteutuksessa kaksikeskeistä uudistusta: säännöllisten maksujen laskutusjärjestelmäja perustietojen hyödyntämistä sekä raportointiatukeva Excel-tietokantauudistus. Access-pohjaisestatietokannasta on toistaiseksi luovuttu.Varainhankinta Zimbabwessa haasteellista:Zimbabwen talousnäkymät ja yhteiskunnallisen tilanteenlähiajan kehitys riippuvat pitkälti seuraavien parlamentti-ja presidentinvaalien ajankohdasta, toteutustavastaja tuloksista. Merkittävä paikallinen varainhankinta orpolastentukeen pysyy erittäin haasteellisena. Keskeinenlähitavoite on saada Friends of Dzikwa Society rekisteröidyksijulkiseen varainhankitaan oikeutetuksi kansalaisjärjestöksi.Rekisteröinnin jälkeen toiminta voi saadasuoraa tukea kansainvälisistä isoista apuohjelmista.Zimbabwessa tulee jatkuvasti vahvistaa kenttätoiminnanja johtamisen osaamista, toimintatapoja, seurantaa, arviointiasekä operatiivista ja taloudellista valvontaa.Dzivarasekwan orpolapset tarvitsevat paljon tukea koulunkäyntiinja hyvinvointiin. Zimbabwen opetussektorihyötyy edelleen sille kohdennetusta kansainvälisestä erityisavusta;mm koulukirjojen jakelu yläasteille ja lukioonkaikille oppilaille on käynnissä UNICEF:in toimesta. Toisaaltakustannuspaineet yhdistyksen ja Dzikwan toiminnassasäilyvät, sillä monet koulut pyrkivät kohentamaanopetustilojaan ja -välineitään ja velottavat investoinniterityismaksuilla (special levies). Maan yleinen taloustilanneja julkisen sektorin velkaisuus ovat estäneet opettajienpalkkojen merkittävät tasokorjaukset. Työtaistelupaineitapulpahtaa pintaan ajoittain ja koulujen toimintavoi taas vaikeutua.Tarvitsemme uusia kummejaja pysyviä muita tukijoita:Euroopan talousepävarmuus saattaa pahentuessaanheijastua yhdistyksen toimintaan, jos Suomen talouspainuu taantumaan ja kuluttajien tulonmuodostus heikkeneekovasti. Kummitoimintaan ja muiden toimintojenrahoitukseen voi tällöin olla vaikea saada uusi sitoutuneitatukijoita. Rahoitusriskeistä toiminnalle oleellinen riski29


Tuki Suomen kehitysyhteistyönmäärärahoista supistuu:Suomen ulkoasianministeriön kautta saatu kansalaisjärjestöjenhanketuki on selvästi entistä vähemmän jokuluvalle kolmivuotiskaudelle 2012-2014, eivätkä mahdollisuudethanketuen jatkumiseen vaikuta hyviltä. UMkorostaa tuen jatkuneen pitkään ja edellyttää lisää omistajuuttaZimbabwessa sekä kasvavaa paikallista rahoitusta.Yhdistys pohtii uuden selkeän erillishankkeen perustamistaesim. puuttuvien syntymätodistusten hankintaan.Syntymätodistuksen puuttuminen on vakava haitta Dzivarasekwanlapsille jo koulunkäynnissä ja estää myöhemminmyös muiden kansalaisoikeuksien toteutumisen.Vaikuttavuuden lisäämiseksi mukaan voidaan ottaajoukko tukiohjelman ulkopuolisia lapsia.30


ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY:N TASE 31.12.2011Tase 31.12.2011 31.12.2010Vastaavaa € €Pitkäaikaiset saamiset 10 000,00Lyhytaikaiset saamisetMuut saamiset 10 977,41 -Siirtosaamiset -Rahat ja pankkisaamiset 21 630,09 761,99Vastaavaa yhteensä 42 607,50 761,99VastattavaaOma pääomaEdellisten tilikausien yli-/alijäämä - 11 510,08 1 146,97Tilikauden yli-/alijäämä 21 354,86 - 12 657,05Vieras pääoma9 844,78 - 11 510,08LyhytaikainenSaadut ennakot 32 404,35 2 400,00Ostovelat 53,74 249,37Muut velat 7 292,36Siirtovelat 304,63 2 330,34Yhteensä 32 762,72 12 272,07Vastattavaa yhteensä 42 607,50 761,9932


Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedotTuloslaskelma:Rahastotalletus on arvostettu nimellisarvoon. Kontin tavaralahjoitukset on arvostettu tullintilastoarvon mukaisesti.Varsinaisen toiminnantuotot:Suomi muut maat yhteensäkummimaksut 113438,00 12489,83 125927,83terveydenhoitoavustukset 1580,00 2400,00 3980,00ruoka-avustukset 10227,25 10227,25suojakotiavustukset 3065,25 180,00 3245,25muut avustukset 20181,30 7432,90 27614,20Yhteensä ilman UM:tukea 148491,80 22502,73 170994,5386,8 % 13,2 % 100,00 %Varsinaisen toiminnan kulutVaroja siirrettiin Dzikwalle yhteensä 254 109,00 + 12 391,00 + 6 000 = 272 500,00 euroa.Ulkoministeriön metsähankkeelle kohdistamasta tuesta 28 000 euroa, 6 000 euroa kirjattiinvuodelle 2011 ja loput 22 000 euroa siirrettiin UM:n luvalla vuodelle 2012.Matkakulut koostuvat hankevastuuhenkilöiden lentokuluista ja ajokorvauksista Suomessa.Hallintokulut, jotka ovat 2,4 % kaikista kuluista, koostuvat atk-, tiedotus-, tietoliikenne-,pankki- ja toimistokuluista.Tase:VastaavaaPitkäaikaisiin saamisiin on kirjattu 10 000,00 euron rahastotalletus Nordean Kasvu Akorkorahastoon. Lyhytaikaisiin saamisiin on kirjattu muina saamisina vuonna 2011ulkomailta tehty lahjoitus, 10 000,00 euroa, joka ei ollut saapunut yhdistyksen tilille ennen31.12.2011. Loppuosa, 977,41 euroa on saaminen Seppo Ainamolta ja Oili Wuolteelta,joka on maksettu yhdistykselle alkuvuonna 2012 .VastattavaaSaadut ennakot 32 404,35 euroa koostuvat seuraavista eristä: UM:n metsähankkeelle vuonna 2011 myönnetyn tuen vuodelle 2012 siirretty osuus22 000,00 euroa. Kummien vuodelle 2012 kuuluvat kummimaksut 10 404,35 euroa.33


YHTEYSTIEDOTKotisivut: www.zim-orvot.orgFacebook: www.facebook.com/zimbabwenaidsorvotKummimaksut vuonna 2012:ala-aste (Grades 1-7) €270ylä-aste ja lukio valtion koulussa (Forms 1-6) €370yläaste/ lukio Pinewood High Schoolissa (Forms 1-6) €600yläaste/ lukio sisäoppilaitoksessa/Dewure (Forms 1-6) €700Suojakotikummius €300Vammaisten lasten erityiskoulut (Batsirai & St. Giles) €450Jatko-opinnot minimi €700Maksutili ja viite: Zimbabwen Aids-orvot ry, Nordea, tilinumero 174530-61640 ja IBAN-muodossa:FI7617453000061640. Kummimaksujen viite on 1012. SWIFT-koodi: NDEAFIHH.Suomessa:Zimbabwen Aids-orvot ryPurotie 3 A 33FI-00380 HELSINKIPuh: +358 50 322 6000 /Oili Wuolle tai+358 40 721 1405/ Seppo AinamoSähköposti:zim-orvot@hotmail.comtai seppo.ainamo@kolumbus.fiZimbabwessa:Dzikwa Trust FundP.O.Box HG 916HighlandsHARARE ZIMBABWEPuh: +263 772 210 855/ Seppo Ainamo tai+263 772 403 485/Oili WuolleSähköposti:dzikwatrust@africaonline.co.zwEspoon Painovoima OyKansikuvat Mari Waegelein36

More magazines by this user
Similar magazines