pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi 2007 - Opetushallitus

oph.fi

pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi 2007 - Opetushallitus

Pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi LOPPURAPORTTI 4(41)Oph:n päätös 263/422/2006 27.2. 20081 JohdantoTyöelämässä vaadittavien osaamistarpeiden on arvioitu muuttuneen viimevuosina merkittävästi lähes kaikilla ammattialoilla. Eniten muutoksia lienee aiheuttanutteknologian nopea kehitys ja sen mukana seuranneet mahdollisuudettyön tuottavuuden lisäämiseksi. Monet, aikaisemmin itsestään selvyytenäpidetyt, palvelut ovat saaneet väistyä, ja yhä useammin asiakas joutuu selviytymäänitsenäisesti niistä teknisistä toiminnoista, jotka mahdollistavat hänellekulloinkin kyseessä olevien tarpeiden tyydyttämisen. Teollisuustuotannossaon tapahtunut merkittäviä alueellisia siirtymisiä ja monet tuotannot ovat siirtyneetmyös maasta toiseen ja usein jopa kokonaan toiseen maanosaan. Myöstyövoiman liikkuvuus on lisääntynyt ja työperäinen maahanmuutto lisääntynyt.Näillä perusteilla voisi arvella, että myös pintakäsittelyala kuuluu niihin aloihin,joissa työelämä ei toimi enää täysin samalla tavalla kuin esimerkiksi vieläkymmenisen vuotta takaperin, jolta ajalta alkavat olla peräisin nykyisin voimassaolevat ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmien perusteet.Edellä kuvatusta lähtötilanteesta Opetushallitus käynnisti vuonna 2006 hankkeen,jonka avulla pyrittiin ennakoimaan, mitkä ovat tämän tulevaisuuden todellisettyöelämän osaamisvaatimukset pintakäsittelyalan yrityksissä. Hankejakautui kahdessa alan oppilaitoksessa tehtäväksi selvitystyöksi, joista toinentoteutettiin alan yrityksiin lähetettävien kyselykirjeiden (Välkkilä 2007) avulla jatoinen yritysten edustajien henkilökohtaisiin haastatteluihin. Kummankinhankkeen yhteyshenkilönä ja alakohtaisena asiantuntijana Opetushalloituksessatoimi yli-insinööri Seppo Valio. Tässä raportissa tarkastellaan pääasiassajälkimmäisenä mainittua selvitystä, joka laadittiin Turun Ammattiopistosäätiöntoimesta koskien lähinnä Lounais-Suomen alueella toimivia pintakäsittely-,maalaus-, ja lattianpäällystysalan yrityksiä.Haastattelut suoritti projekti-insinööri Heikki Haltia. Haastateltavia osallistuitähän selvitystyöhön 23 henkilöä. Näiden lisäksi osaamistarpeita pyrittiin kartoittamaanTAO:n järjestämissä muissa tilaisuuksissa, joihin oli kutsuttu paikalletyöelämäedustajia. Tällaisia olivat esimerkiksi ammattiosaamisen näyttöjensuunnittelu ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen suunnittelu.Tämän raportin luvussa 7 on pyritty vetämään joitakin johtopäätöksiä selvitystyöntuloksista. Olennaisimmaksi työelämävaatimukseksi näytti nousevan – einiinkään varsinainen ammatillinen osaaminen, vaan asenteellinen suhtautuminenniin työhön kuin yritystoimintaakin. Siinä suhteessa tuloksia kannattaakintarkastella mieluummin kokonaisuutena kuin yhtenä osa-alueena. Numeerisestikatsottuna vastaukset voivat olla myös siinä suhteessa harhaan johtavia,että haastateltaville ei tehty kysymyksiä ainoastaan heidän vahvimmaltaosaamisalueeltaan, vaan jokainen on saanut sanoa oman käsityksensä kaikkiinniihin asioihin, mitkä yleensä liittyvät heidän yrityksensä toimintaan.

More magazines by this user
Similar magazines