pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi 2007 - Opetushallitus

oph.fi

pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi 2007 - Opetushallitus

Pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi LOPPURAPORTTI 5(41)Oph:n päätös 263/422/2006 27.2. 20082 Työnantajahaastattelun lähtökohdatTAO, Turun Ammattiopistosäätiön toteuttaman työnantajahaastattelun työvälineeksilaadittiin alakohtaiset kyselylomakkeet, joissa otettiin huomioon sillähetkellä voimassa olevat Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman janäyttötutkinnon perusteet pintakäsittelyalalla. (OPH 2000). Haastattelulomakkeenperusrakenteessa seurattiin tutkintorakennetta siten, että jokaiselle koulutusohjelmallelaadittiin omat ammatilliset erityiskysymyksensä. Lisäksi pyrittiinselvittämään myös sitä, paljonko työelämän osaamistarpeissa ilmeneemuita ammattialoja sivuavia taitovaatimuksia.Haastateltaviksi valittiin pääasiassa niitä pintakäsittelyalan yritysten edustajia,jotka ovat jo aikaisemmin osoittaneet jotakin kiinnostusta ammatilliseen koulutukseenesimerkiksi tarjoamalla työssäoppimispaikkoja ammattioppilaitostenopiskelijoille. Pääpaino kohdistui maalausalalle (Kuvio 1).Haastattelun lähestymistapa suunniteltiin 3-tasoiseksi; tiedot, taidot ja asenteet.Käytäntö osoitti kuitenkin hyvin äkkiä, että työelämäedustajien on vaikeaeritellä määrätyn osaamisalueen ammattitaitovaatimuksia kolmeen eri näkökulmaan,joten siinä suhteessa haastattelu ei antanut mitään olennaista uuttatietoa yksittäisten työtehtävien vaativuudesta.Haastattelun yhteydessä kysyttiin myös haastateltavan arvio edustamansayrityksen rekrytointitarpeesta (kuvio 4). Yritysten melko pienestä lukumärästäjohtuen näistä vastauksista ei ollut tarkoitus vetää mitään määrällisiä johtopäätöksiä;kysymyksillä pyrittiin ainoastaan johdattelemaan keskustelua yritystenkannalta olennaisimpiin lähtökohtiin.Vastaukset pintakäsittelyaloittain181614121086420B1 Maalausala B2 Lattianpäällystys B3 MetalliteollisuudenpintakäsittelyB4 PuuteollisuudenpintakäsittelyKuvio 1. Haastateltavien henkilöiden edustamat yritykset

More magazines by this user
Similar magazines