11.07.2015 Views

Integraatio kv-Lahti 120523

Integraatio kv-Lahti 120523

Integraatio kv-Lahti 120523

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Integraatio</strong>Kv-päivät, <strong>Lahti</strong>Kristiina Ranta 23.5.2012HAMK, DP in IndustrialManagement, Valkeakoski


ToimintaympäristöHAMK Valkeakoski


HAMKissa 7 vk-koulutusohjelmaa,5 insinööri-, 2 bisnes-5 Beng + 1 BBAValkeakoski:Automation EngineeringIndustrial ManagementInternational BusinessHämeenlinna:Construction EngineeringHämeenlinna:1 MBABusiness Managementand EntrepreneurshipRiihimäki :Mechanical Engineering andProduction TechnologyForssa:Supply Chain Management


UlkomaisiaopiskelijoitaValkeakoskellaYht. n. 700opiskelijaa(nuoriso & aikuis), joistan. 300ulkomaalaistan. 40 maasta


Challenges of a Multicultural Student groupBEIMNU10A7, May 2011, 24 students(16 Europeans, 4 Africans and 4 Asians. 13 males, 11 females• Improvement in English language proficiencyof Lecturers and Students.• Encourage more multinational integration through socialevents that bring people of different cultures together.Example is Frendit programme in Valkeakoski campus.• More lectures on cultural differences and appreciation.• More multinational projects.Not all the nationalities in their own group.• School rules should become stricter.++ 2012: Finnish practice, help in finding job


Nyk. integrointiaSurvival Guide,Boarding Gate, Street teamOrientationCommon roomGymBuddyTandemFrenditKamuSrk:tYhdistykset , urheiluseurat, opistotYksityinen apuHAMK passportKerhot***Opiskelijayritys-suunnitelma


Ei riitä Ulkomaisten opiskelijoiden ongelmatsaada- osa-aika/kesätyötä- harjoittelupaikka- opinnäytetyötoimeksianto- työpaikka


Integroitumisen keinona- opiskelijayrittäjyys ja- yrittäjyys


KasvuyrityksillämenestystäSuomeenGordon Murray,professor, Exeter University, GBTalouselämä 18/2011Suomen pitäisi tuodaulkomailtayrittäjähenkisiähuippuosaajia,jotka tiedemaailmanja bisnesmaailmanvälimaastossa


Hankkeen nykytila jatämänhetkiset tuotokset / tulokset• Innostusta ja riskinottoa, Yrittäjyyteenohjaamisen erikoistumisopinnot, 30 op• Kampus-yhteistyön odottelua• HAMK-yhteistyön ihmettelyä• Idean tiedottamista• Reaktioiden arviointia• Opiskelijoiden motivointia/rauhoittelua.


Hankkeen pedagoginen malliAbout (kognitiivinen)For (taidollinen)Through (kokemuksellinen)EntrepreneurialLearning Environment(yrittäjämäinenoppimisympäristö)Team Entrepreneurship(tiimiyrittäjyys)Entrepreneurship (yrittäjyys)Yrittäjyyskykyisyys


Hankkeen jatko jaseuraavat vaiheetHyvät käytänteetkartoitetaan,kootaan,luodaan,mallinnetaan,jalostetaan,levitetään.


IloMyönteisillä tunteilla mestaruuteenHeidi Hammarsten, Fakta 5/2011InnostusItseluottamusRohkeusMyönteisyysVälittäminenJoukkueelleJos mokaan,kaveri paikkaa

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!