11.07.2015 Views

mitä se voisi olla? Pääsihteeri Juha Parikka - ELLO

mitä se voisi olla? Pääsihteeri Juha Parikka - ELLO

mitä se voisi olla? Pääsihteeri Juha Parikka - ELLO

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KANSAINVÄLISESTI SUOMI OLI EDELLISENKERRAN KIINNOSTAVA KUN SE LIITTYIEUROOPAN UNIONIIN12/11/20095


NYT SE ON JÄÄMÄSSÄ UUSIENJÄSENMAIDEN JA AASIAN VARJOONMUTTA NYT SE ON JÄÄMÄSSÄ UUSIEN, SITÄKIINNOSTAVAMPIEN JÄSENMAIDEN JAAASIAN VARJOON12/11/20096


Miten muualla• Vastaavia hankkeita käynnissä:• - Ruotsi• - Norja• - Tanska• - Kanada• - Uusi Seelanti• - Etelä-Korea• - Hong Kong


Maabrändihanke ja -valtuuskuntaUlkoministeri Stubb asetti syyskuussa 2008 korkeantason valtuuskunnan Suomen maabrändinkehittämistyön johtoon.Valtuuskunnan puheenjohtaja Nokian ja Shellinhallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila.12/11/20098


Toimikausi päättyy joulukuun lopussa 2010.Tehtäviin kuuluvat strategisten päävalintojenmäärittely jaydinsisältökysymykset sekä hankkeenseuranta ja ohjaaminen.12/11/200910


VALTUUSKUNNAN JÄSENETAho Esko, Yhteistyösuhteista ja yhteiskuntavastuusta vastaavan johtaja, NokiaAhokas Paulina, johtaja, Musex - Music Export FinlandAilasmaa Eija, toimitusjohtaja, Sanoma MagazinesEssak Batulo, kätilö, terveydenhoitaja, Vantaan vihreät ry.Helenius Kristiina, toimitusjohtaja, The American Chamber of Commerce in FinlandHienonen Jukka, toimitusjohtaja, Finnair OyjHultin Jan, oopperanjohtaja, Savonlinnan OopperajuhlatHyvönen Helena, rehtori, Taideteollinen korkeakouluIhamuotila Mika, toimitusjohtaja, Marimekko Oyj• Kolbe Laura, professori, Historian laitosLehtinen Lasse, kirjailija, Firma Brutto OyNiiniluoto Ilkka, kansleri, Helsingin yliopistoNyberg René, johtaja, East Office of Finnish IndustriesOllila Jorma, puheenjohtaja, Nokia Oyj• Petäistö Helena, kirjeenvaihtaja, MTV3• Piha Kirsi, viestintäkonsultti• Rauhala Osmo, taiteilija• Riihilahti Aki, jalkapalloilija, Djurgårdens IFSeikku Kai, toimitusjohtaja, HK Scan OyjToivanen-Koivisto Maarit, vuorineuvos, Onninen OyTuomi-Nikula Petri, osastopäällikkö, UM/VKO-01Virtanen Erkki, kansliapäällikkö, TEM12/11/200911


Finland Promotion Board• Toteutus public/private –yhteistyönä.• Hankkeesta vastaa valtioneuvoston asettama jaulkoministeriön johtama Finland Promotion Board, jonkajäseninä keskeisimmät Suomea kansainvälisesti jaammattimaisesti markkinoivat toimijat:• Ulkoministeriö, Matkailun edistämiskeskus, työ- jaelinkeinoministeriö, Invest in Finland, Tekes, Finpro,Taloudellinen Tiedotustoimisto/Finnfacts, Finnair, SuomenMetsäsäätiö. Uutena jäsenenä SITRA.


Mikä on maabrändi?– Jokaisella maalla on maakuva– Se syntyy ihmisen mielessä lukuisista pikku tiedonjyvistä, kuin pointillistinen taulu– Tiedot voivat olla esim mediasta, markkinointitoimenpiteistä, omista tai toistenkokemuksista ym.– Osin ”ohjattu”, paljolti ohjaamaton– Maakuva voi olla heikko, sekava, kielteinenkin– Yleensä äärimmäinen yksinkertaistus– Usein vanha– Kun maakuvasta aletaan tavoitella brändiä, tulee esiin brändidimension kaksipuolta:– Brändi-identiteetti eli se kuva, joka halutaan tuoda esille; ja– Brändi-imago eli se kuva, joka vastaanottajalle syntyy– Kun nämä kaksi lähestyvät toisiaan, voi syntyä maabrändi– Termi ”brändi” on vaikea• Maabrändi on osapuilleen sama kuin maan maine.


Suomen osalta päädyttiin neliosaiseen rakenteeseen:• Matkailumaabrändi – tarkoitus olla kiinnostava ja houkutteleva matkailumaa.• Kulttuurimaabrändi - tarkoitus olla kiinnostava ja huokutteleva kulttuurimaa,jolla on kansainvälisesti kiinnostavia kulttuurikohteita ja menestyviätaiteilijoita. Maabrändi tukee kulttuurivientiä ja taiteilijoita ja päinvastoin.• Kansainvälisen yritystoiminnan brändi – houkutteleva investointikohde ja• Kansainvälisen yritystoiminnan brändi – houkutteleva investointikohde jaosaavan työvoiman maahanmuuttokohde; Suomesta lähtevät tuotteet jayritysten etabloituminen ulkomailla tervetullutta (myönteinen country ofassociation -efekti).• Poliittis-yhteiskunnallinen brändi – tullaan kuulluksi paremminkansainvälisillä areenoilla. Suomen kaltaisen maan ulkopolitiikalle maanmaine on keskeisen tärkeä. Se ratkaisee hyvin usein miten ehdotuksiimmesuhtaudutaan.


Mikä erottaa meidät muista?• Suomella on "mainevaje" (reputational gap) eli se on mainettaanparempi maa. Tunnettuus on ohutta, jopa heikkoa javäärinkäsityksiä on paljon ja niissä on historian painolastia.• Suomen brändin vahvuudet uskallettava kertoa. Suomen• Suomen brändin vahvuudet uskallettava kertoa. Suomenolemuksesta/identiteetistä löydettävä asiat, jotka Suomenvahvuuksia ja erottavat meitä muista ja joiden taaksemahdollisimman moni suomalaisen ihiminen, yritys, kultuuriväki jainstituutio voi asettua. Suomen tarina on itse asiassa jännittävä.


SUOMEN BRÄNDI EI VOI OLLA PAREMPI KUINTODELLISUUS SUOMESSA•• Tämä on brändivaltuuskunnan ja koko hankkeen lähtökohta.• Kaiken sen mitä me Suomesta sanomme, pitää perustuatosiasioihin. Kuvan kiillotuksesta ei ole kyse.• On turha syyttää peiliä, jos naama on vino. Suomen kuvaahaittaavat tekijät tulee osoittaa.12/11/200917


BRÄNDIHANKE ON AVOIN PROSESSI• Jokaisella suomalaisella on käsitys siitä, mikä Suomi on, miltäsen pitäisi näyttää ja minkälainen sen brändin tulisi olla.• Suomalainen on Suomi-kuvan asiantuntija. Laajaakansalaisviestintää suunnitteilla.• Mitkä ovat Suomen vahvuudet, entä heikkoudet? Mitä Suomion? Mikä on nerokkuutemme? www.mitasuomion.fi• Brändihanke on avoin prosessi, eikä "komitealaitoksenviimeinen ponnistus".12/11/200918


Seuraavat askeleet• Valtuuskunnan työryhmät toimineet aktiivisesti ja työ on edennyt hyvin.• Työryhmäpuheenjohtajat:• toimitusjohtaja Mika Ihamuotila/ talouselämä• rehtori Helena Hyvönen/ kulttuuri ja elämysteollisuus• viestintäkonsultti Kirsi Piha/ viestintä• Jorma Ollila/ strategia• Kolme-neljä teemaseminaaria syys-talvella (nuoriso 3.12., kulttuuri&gastronomia,ympäristö) sekä muuta laajaa kansalaisviestintää suunnitteilla. MTV3:n kanssa TV-ohjelmahuhtikuussa 2010.• Valtuuskunnan loppuraportti vuonna 2010. Todennäköisesti kesän kynnyksellä.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!