LUCAS 1 Käyttöohjeet (PDF) - Physio-Control

lucas.cpr.com

LUCAS 1 Käyttöohjeet (PDF) - Physio-Control

LUCAS ®Ulkoinen paineluelvytyslaiteKäyttöohjeetSuomi100081-02 REV. B, VOIMASSA ALK. CO J2061


Tärkeitä tietoja käyttäjälleKaikkien käyttäjien on luettava nämä käyttöohjeetkokonaan ennen ulkoisen LUCAS ® -paineluelvytyslaitteenkäyttöä.Käyttöohjeita on säilytettävä sellaisessa paikassa,että ne ovat helposti LUCAS ® -paineluelvytyslaitteenkäyttäjän saatavilla.VAADITTAVAT TAIDOTJolife AB suosittelee ehdottomasti, että ulkoistaLUCAS ® -paineluelvytyslaitetta käyttää vain:Ambulanssi-, hoito- tai lääkintähenkilöstö, joka:• on saanut Euroopan elvytysneuvoston (EuropeanResuscitation Council) ohjeiden tai vastaavienohjeiden mukaisen ensiapukoulutuksen JA• joka on perehdytetty LUCAS ® -paineluelvytyslaitteenkäyttöön.TUOTEMERKITLUCAS ® on Jolife AB:n tavaramerkki.CIDEX ® on Advanced Sterilization Productsintavaramerkki.YHDENMUKAISUUSILMOITUSUlkoinen LUCAS ® -paineluelvytyslaite on lääkinnällisiälaitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY mukainen, jasillä on CE-merkintä:VASTUUVAPAUTUSLAUSEKEJolife AB ei ole missään vastuussa ulkoisen LUCAS ® -paineluelvytyslaitteen käytöstä, jos käyttäjänä onjoku muu kuin edellä luetellut vaatimukset täyttävähenkilö.Jolife AB ei ole vastuussa henkilöstön loukkaantumisestaeikä laitteen vahingoittumisesta, jonka syynäon ulkoisen LUCAS ® -paineluelvytyslaitteen virheellinenkäyttö.Jolife AB ei ole missään olosuhteissa vastuussaulkoisen LUCAS ® -paineluelvytyslaitteen käytöstäjohtuvasta suorasta tai epäsuorasta vahingosta.© Copyright Jolife AB 2005. Kaikki oikeudet pidätetään.Valmistajan pääkonttoriJolife ABScheelev. 17SE-223 70 LUNDSverigePuh. +46 46 286 50 00ULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖOHJEET 2ART. NO. 100081-02 REV. B, VOIMASSA ALK. CO J2061, ©JOLIFE AB 2005


1 Johdanto1.1 KÄYTTÖTARKOITUSUlkoinen LUCAS ® -paineluelvytyslaiteon tarkoitettu käytettäväksi sydämenulkoiseen paineluun aikuisilla potilailla,joilla on akuutti sydämenpysähdys. Sevoidaan tunnistaa luonnollisen hengityksenja pulssin puuttumisesta ja tajunnanmenettämisestä.LUCAS ® -paineluelvytyslaitetta voidaankäyttää tapauksissa, joissa sydämen käsinelvytys on aiheinen. LUCAS ® -paineluelvytyslaiteon tarkoitettu vain väliaikaiseenkäyttöön.1.2 VASTA-AIHEETUlkoista LUCAS ® -paineluelvytyslaitettaEI SAA käyttää seuraavissa tapauksissa:• Liian pieni aikuinen potilas:Painetyynyn ja potilaan rintalastanvälinen etäisyys on yli 15 mm.• Liian kookas potilas: LUCAS ® -paineluelvytyslaitteentukijalkaa ei voi lukitaselkälevyyn painamatta potilasta.• Potilas on lapsi.• Raskaana olevat potilaat. Naisen onoltava 10–15 asteen kulmassa toisellakyljellä, jotta vena cava-oireyhtymävoidaan välttää (laskimoveren paluusydämeen on vajavaista, koska kohtupuristaa alaonttolaskimoa).• Kun ei ole aihetta olettaa rintakehänpainelun hyödyttävän potilasta.1.2.1 HAPPIKÄYTÖN VASTA-AIHEET• Tulen tai kipinöiden vaara: Jos potilastai LUCAS ® -paineluelvytyslaite onympäristössä, jossa hapen käyttö onvaarallista, LUCAS ® -paineluelvytyslaitettavoi käyttää vain ilmalla.1.3 ULKOINEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITELUCAS ® on kannettava laite, jonka avullavoidaan antaa potilaalle paineluelvytystä.Laitetta on helppo kuljettaa ja säilyttäälaukussa, jolloin käyttäjällä on kädetvapaana niin kauan, kunnes laite otetaankäyttöön.LUCAS ® -paineluelvytyslaitteen osat onesitelty kuvassa 1 seuraavalla sivulla.1.3.1 KUVAUSPääosatLUCAS ® -paineluelvytyslaite koostuuyläosasta ja selkälevystä. Selkälevyasetetaan potilaan alle niin, että se toimiitukena ulkoisella laitteella suoritetunrintakehän painelun aikana.Yläosassa on pneumaattisesti toimivamännänvarsi, joka painelee potilaan rintaapainetyynyn välityksellä. Painetyynynympärillä on imukuppi.Yläosan tukijalat kiinnitetään selkälevyynennen painelun aloittamista.KaasuliitäntäLUCAS ® -paineluelvytyslaitetta käytetäänhengityshapella tai sairaalan taiambulanssin kaasunottoventtiilistä taikaasupullosta saatavalla hengitysilmalla.Kaasuletku on asennettu kiinteästi LUCAS ® -paineluelvytyslaitteeseen. Letkun avoimessapäässä on erikoisvalmisteinen urosliitin.Urosliitin sopii vain erillisen liitosletkunnaarasliittimeen, ja LUCAS ® -paineluelvytyslaitteenkaasuliitännässä tulee käyttää tätäerillistä liitosletkua. Liitosletkuun saa erikaasuliitäntästandardeihin sopivia liittimiä.LUCAS ® -paineluelvytyslaite toimii ilmansähkövirtaa eikä sen ulkopinnassa olemitään muita sähköä johtavia osia kuinletkun liitäntä ja kynsilukitusosa.ULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖOHJEET 4ART. NO. 100081-02 REV. B, VALID FROM CO J2061, ©JOLIFE AB 2005


ON/OFF-nappiKoteloPotilaankiinnitysnauhatRenkaat potilaankiinnitysnauhoilleYläosaLetkunliitäntäVapautusrengasKorkeudensäätökahvaImukuppiTukijalkaKynsilukitusSelkälevyErityisvalmisteinen liitin Ilmaliitin Happiliitin KaasuletkuKuva 1. Ulkoisen LUCAS ® -paineluelvytyslaitteen osat.PalkeetMäntäImukuppiPainetyynyKiinnitysrengasKuva 2. Kuva yksityiskohdasta: männänvarsi ja palkeet sekä imukuppi ja painetyyny.Painetyyny pysyy paikallaan kiinnitysrenkaan avulla.Huomaa: Painetyynyn litteän puolen on oltava kohti potilasta.ULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖOHJEET 5ART. NO. 100081-02 REV. B, VALID FROM CO J2061, ©JOLIFE AB 2005


1.3.2 ON/OFF-NAPPION/OFF-napissa on kolme eri asentoa:Symboli Tarkoitus KuvausSäädäImukuppia voidaan säätää potilaalle sopivaksikorkeudensäätökahvojen avulla.LockPainelumekanismi on lukittu. Tätä asentoakäytetään defibrillaation aikana ja silloin, kunpotilasta siirretään.Aktivinen Tämä on käyttöasento. Kun ulkoinen LUCAS ® -paineluelvytyslaite liitetään ilmoitettujen tietojenmukaiseen kaasunsyöttöön, painelunopeus onnoin 100 painallusta minuutissa.1.3.3 LAITTEEN SYMBOLITSymboli Tarkoitus KuvausTyyppitarrassa toisentukijalan sisäpuolella.Huomaa – Katso käyttöohjeet. Kaikkien käyttäjienon luettava nämä käyttöohjeet kokonaan ennenulkoisen LUCAS ® -paineluelvytyslaitteen käyttöä.Kotelossa korkeudensäätökahvojenyläpuolella.Tukijaloissakynsilukitustenyläpuolella.VAROITUS – Liikkuvia osia. Painetyyny ja imukuppipainautuvat palkeisiin suurella voimalla, kunLUCAS liitetään kaasuletkuun. Männänvarttaei saa koskaan koskettaa. Pidä kaikki kehonosatkaukana imukupista, palkeista ja korkeudensäätökahvoista,kun liität kaasuletkun ja kunlaite on käytössä.Huomautus. Pidä sormet poissa kynsilukituksista,kun kiinnität yläosan selkälevyyn.Selkälevyssä.Aseta imukuppi heti rintalastan pään päällekuvan mukaisesti. Imukupin pitäisi olla rintalastankeskikohdalla.Vapautusrenkaan allatukijaloissaVedä vapautusrenkaita ylös, jotta tukijalatirtoavat selkälevystä.ULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖOHJEET 6ART. NO. 100081-02 REV. B, VALID FROM CO J2061, ©JOLIFE AB 2005


1.4 TOIMITUSSISÄLTÖUlkoinen LUCAS ® -paineluelvytyslaitetoimitetaan kolmessa tai useammassalaatikossa. Ennen kuin käytät LUCAS ® -paineluelvytyslaitetta, varmista, ettätoimituksee sisältyvät seuraavat osat:1. LUCAS ® -paineluelvytyslaitekuljetuslaukussa.2. Maakohtainen paketti, johon sisältyvätkäyttöohjeet ja potilaankiinnitysnauhat paikallisilla kielillä.3. Tilatut liittimet.Käyttöohjeissa puhutaan ”LUCAS ® -ryhmästä”, jolla tarkoitetaan kahdensivulla 2 mainitut taidot hallitsevanihmisen muodostamaa ryhmää.1.5 POTILAAN KIINNITYSNAUHOJENKIINNITTÄMINENKiinnitä potilaan kiinnitysnauhattukijalkoihin.1. Pujotta kumpikin kiinnitysnauhatukijalan yläosassa sijaitsevien kahdenrenkaan läpi.2. Taita kiinnitysnauha niin, että varoitustekstinäkyy, kuten kuvassa 1.3. Paina kiinnitysnauhojen osat lujastiyhteen.1.6 LIITTIMEN KIINNITTÄMINENKaasuliitännän liitin tulee liittääkaasuletkuun, ennen kuin LUCAS ® -paineluelvytyslaitetta voi käyttää:1. Kun pakkaat LUCAS ® -paineluelvytyslaitetta,varmista, että sinulla on sopivatliittimet.2. Liitä liittimen naarasliitin kaasuletkuunpainamalla lujasti, kunnes osat ovatlukittuneet paikalleen.3. Irrota liitin vetämällä liittimen vihreäkeltaisestarenkaasta.Kuva 3. LUCAS ® -ryhmä1.8 TAUSTATIETOJALänsimaissa yleisin kuolinsyy ovatsydän- ja verisuonisairaudet itsessään taimyötävaikuttavana tekijänä.Sydämenpysähdyksen jälkeen on vainhyvin vähän aikaa, jonka kuluessa voidaansaada sydän jälleen toimimaan ja palauttaaluonnollinen verenkierto.Jos sydäntä ei hyvin nopeasti saadatoimimaan, kaksi tärkeintä elintä eli sydänja aivot, vahingoittuvat hapenpuutteenvuoksi.Tehokkaalla rintakehän painelulla voidaanpalauttaa verenkierto sellaiselle tasolle,että sydämen ja aivojen vahingoittuminenvoidaan välttää lyhyeksi aikaa.Jotta painelulla saataisiin mahdollisimmanhyvät tulokset, se olisi tehtävä niin, ettärintakehää painetaan alas puolet ajasta japäästetään nousemaan normaaliasentoonpuolet ajasta 1 .1.7 LUCAS ® -RYHMÄOn suositeltavaa, että koulutettuhenkilöstö työskentelee kahden ihmisenryhmissä. Näin toinen voi suorittaapuhallus-paineluelvytystä samalla, kuntoinen ottaa ulkoisen LUCAS ® -paineluelvytyslaitteenesille laukusta.1American Heart Association in collaboration withInternational Liaison Committee on Resuscitation.Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation andEmergency Cardiovascular Care: International Consensuson Science, Part 3: Adult Basic Life Support.Circulation 2000;102(suppl 1):I-43.ULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖOHJEET 7ART. NO. 100081-02 REV. B, VALID FROM CO J2061, ©JOLIFE AB 2005


Tehokas käsin painelu voi kuitenkin ollahyvin vaikeaa jopa kokeneelle ensihoitajalleerityisesti, kun ollaan ajoneuvossa,liikkuvassa ambulanssissa, kuljetuksenaikana tai kun potilas ei ole vakaallaalustalla 2 3 .1.9 MEKAANINEN RINTAKEHÄNPAINELUMonet käsin paineluun liittyvät ongelmatvoidaan välttää tilanteissa, joissa onmahdollista käyttää ulkoisen LUCAS ® -paineluelvytyslaitteen kaltaista laitetta.Mekaaniset rintakehän painelulaitteettoimivat niin, että ne painavat rintakehääalas hyvin nopeasti ja pitävät rintakehääalas painettuna puolet ajasta/kierroksesta.Mekaanista rintakehän painelua pitäisikäyttää aina, kun se vain on mahdollista,koska sillä saavutetaan käsin paineluunverrattuna seuraavat edut:• Laitteen käytöllä varmistetaan pitkäänjatkuva tasainen rintakehän painelu.• Yksi ihminen vapautuu huolehtimaanmuusta hoidosta.• Sillä voidaan ja on turvallisempaa antaatehokasta rintakehän painelua jopaliikkuvassa ajoneuvossa.2Hightower D, Thomas SH, Stone CK et al. Decay inQuality of Closed-Chest Compressions Over Time.Ann Emerg Med 1995;26:300-303.3Sunde K, Wik L, Steen P A: Quality of Mechanical,manual Standard and active compression-decompressionCPR on the arrest site and during transport in a manikinmodel. Resuscitation 1997;34:235-242.ULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖOHJEET 8ART. NO. 100081-02 REV. B, VALID FROM CO J2061, ©JOLIFE AB 2005


2 Varoitukset ja varotoimenpiteetTärkeääTässä kohdassa annetaan tietojaturvallisuudesta. Jokaisen laitteen käyttäjän onluettava tämä kohta ennen ulkoisen LUCAS ® -paineluelvytyslaitteen käyttöä ja otettavahuomioon turvallisuuteen liittyvät tiedot kokolaitteen käytön ajan.Kohdissa 2.1–2.5 on esitetty yhteenvetokaikkein vakavimmista vaaratilanteista,joita ulkoisen LUCAS ® -paineluelvytyslaitteenkokoamisen ja käytön aikana voisyntyä.Muut vaaratilanteet on kuvattu Käyttöohjeenvastaavissa luvuissa. Laitteenkaikkien käyttäjien on ulkoisen LUCAS ® -paineluelvytyslaitteen käytön aikanaotettava huomioon Varoitus- ja Huomautuskohdissaannetut turvallisuustiedot.VAROITUS – LAITTEEN TILAJos LUCAS ® -laite ei näytä samalta kuinpiirrettynä kuvassa 1 tai jos laite ei toimisamalla tavalla kuin koulutustilanteessaeikä laitteesta ilmoitettujen teknistentietojen mukaisesti:keskeytä käyttö ja jatka rintakehänpainelua käsin.VAROITUS – TOIMINTAHÄIRIÖJos ilmenee kaasuvuoto, painelu keskeytyytai on riittämätöntä, jos painelutiheys onväärä, jos laite tärisee tai huomataan jotainmuuta tavallisesta toiminnasta poikkeavaa:irrota kaasuletku välittömästi, käännä ON/OFF nappi asentoon ”Säädä” ja irrota laitepotilaasta. Aloita rintakehän painelu käsin.2.1 LAITTEEN KOKOAMINENVAROITUS – KUOLEMAAN JOHTAVAPURISTUMISVAARAJos kaasunsyöttö liitetään laitteeseenkokoamisen aikana ja ON/OFF-nappi on”Aktivinen”-asennossa, painelu voiaiheuttaa potilaalle vakavia vammoja taisaada aikaan tilanteen, joka johtaapotilaan kuolemaan.Noudata kaasun liittämisessä ja laitteenkokoamisessa aina ilmoitettua järjestystä.2.2 ULKOISEN LUCAS ® -PAINELU-ELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖVAROITUS– VÄÄRÄNLAINEN KÄYTTÖLaitteen vääränlainen käyttö voi aiheuttaapotilaalle vakavia vammoja ja johtaarintakehän painelun tehottomuuteen.Jolife AB suosittelee ehdottomasti, ettälaitetta käyttää vain ulkoisen LUCAS ® -paineluelvytyslaitteen käyttöön jakäsittelyyn perehdytetty henkilöstö.Muut työntekijät voivat avustaa niitä, joillaon asianmukainen koulutus LUCAS ® -paineluelvytyslaitteen käyttöön.VAROITUS – IMUKUPPI LIUKUUGEELIN PÄÄLLÄJos potilaan rintakehään on levitetty geeliä(esimerkiksi ultraäänitutkimuksen vuoksi),imukupin sijainti voi muuttua käytön aikana.Poista kaikki iholla oleva geeli ennen kuinkäytät imukuppia.VAROITUS – POTILAANLOUKKAANTUMINEN TAI KUOLEMAÄlä jätä potilasta ja laitetta ilman valvontaa,kun LUCAS ® -paineluelvytyslaite ontoiminnassa.2.3 KAASULIITÄNTÄVAROITUS – SYTTYMIS-JA RÄJÄHDYSVAARAJos potilas tai LUCAS ® -paineluelvytyslaiteon ympäristössä, jossa voi esiintyä tulta taikipinöitä, LUCAS ® -paineluelvytyslaitetta eisaa käyttää hapella.Kytke LUCAS ® -paineluelvytyslaiteilmaliitäntään aina, jos on tulen taikipinöiden vaara.ULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖOHJEET 9ART. NO. 100081-02 REV. B, VALID FROM CO J2061, ©JOLIFE AB 2005


VAROITUS – HAPEN KÄYTTÖLUCAS ® -paineluelvytyslaitteen jadefibrillaattorin samanaikaisessa käytössäon oltava hyvin huolellinen.Siirrä syttyvät esineet, kuten peitot, poispotilaan rintakehän alueelta ja kipinöidenvälttämiseksi varmista, että elektrodienkiinnitys on asianmukainen.Jos ulkoista LUCAS ® -paineluelvytyslaitettakäytetään hapella ahtaissa tiloissa, kutenambulanssissa, ahtaan tilan happipitoisuussaattaa kohota käytön aikana.Säädä ambulanssin tuuletus ainamahdollisimman voimakkaaksi LUCAS ® -paineluelvytyslaitteen käytön ajaksi. Äläkierrätä ilmaa.VAROITUS – KAASUNSYÖTÖNKESKEYTTÄMINEN ELÄMÄÄYLLÄPITÄVIIN LAITTEISIINJos muut elämää ylläpitävät laitteet onirrotettu kaasuliitännästä, seurauksena voiolla vakavia vammoja tai kuolema.Älä koskaan irrota kaasuliitäntöjä ennenkuin olet varmistanut, että siitä ei aiheuduvaaraa potilaalle.VAROITUS – KAASUSÄILIÖ TYHJÄKun kaasupullosta loppuu kaasu, painelaskee ja LUCAS ® -paineluelvytyslaitteenpainallukset heikkenevät.Aloita välittömästi rintakehän painelu käsinja varmista, että kaasupullo vaihdetaan.Vaihda kaasupullo aina, jos painemittari onpunaisella alueella.2.4 ULKOISEN LUCAS ® -PAINELU-ELVYTYSLAITTEEN SÄÄTÄMINENPOTILAAN MUKAANVAROITUS – VÄÄRÄ ASENTOJos imukuppi ei ole oikeassa paikassasuhteessa rintalastaan, rintakehän jasisäelinten vahingoittumisen vaara kasvaa.Lisäksi se voi vaikuttaa haitallisestipotilaan verenkiertoon.Varmista, että imukuppi on kohdassa 3.4annettujen ohjeiden mukaisessa kohdassa,ennen kuin aloitat painelun.Jos imukupin paikka siirtyy painelunaikana, paina välittömästi ON/OFF nappiasentoon ”Säädä” ja säädä imukupinasentoa.2.5 ULKOISEN LUCAS ® -PAINELU-ELVYTYSLAITTEEN KÄSITTELYVAROITUS – PURISTUMISVAARAVältä panemasta käsiä tai muita kehonosiaimukupin ja palkeiden väliselle alueelle.VAROITUS – PURISTUMISVAARAPidä sormet poissa kynsilukituksista,erityisesti silloin, kun potilasta nostetaanlattialta paareille ja hänelle on asennettuLUCAS ® -paineluelvytyslaite.VAROITUS – KUUMENTUNUTKAASU ON MYRKYLLISTÄPaineilmasylintereissä ja männänvarressakäytetty voiteluaine muodostaa myrkyllistäkaasua, jos sen lämpötila nousee yli300 celsiusasteen. Pyri välttämäänvoiteluaineen joutumista männänvarrestasormiisi. Älä tupakoi, jos sormissasi onvoiteluainetta.VAROITUS – VÄÄRÄKORKEUDENSÄÄTÖJos imukuppi painaa rintakehää liianvoimakkaasti tai liian kevyesti, se voi ollahaitaksi potilaan verenkierrolle.Käännä välittömästi ON/OFF nappiasentoon ”Säädä” ja säädä imukupinkorkeus sopivaksi.ULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖOHJEET 10ART. NO. 100081-02 REV. B, VALID FROM CO J2061, ©JOLIFE AB 2005


3 LUCAS ® -paineluelvytyslaitteen käyttöTässä kohdassa kuvataan ulkoisenLUCAS ® -paineluelvytyslaitteen käyttöä.Käyttö on jaettu seuraaviin kahdeksaanvaiheeseen:1. Potilaan luo saapuminen2. Laitteen pakkauksesta esille ottaminenja kaasun liittäminen3. Laitteen kokoaminen4. Säätäminen5. Ulkoisen LUCAS®-paineluelvytyslaitteenkäyttö6. Defibrillaatio7. Potilaan kuljettaminen8. Kaasupullojen vaihtaminen3.2 LAITTEEN PAKKAUKSESTA ESILLEOTTAMINEN JA KAASUNLIITTÄMINENKun saavutaan potilaan luon, yhdenLUCAS ® -ryhmän jäsenistä on välittömästiryhdyttävä ottamaan LUCAS ® -paineluelvytyslaitettaesille pakkauksesta jaliittämään se kaasupulloon.3.2.1 LUCAS ® -PAINELUELVYTYS-LAITTEEN ESILLE OTTAMINEN1. Aseta laukku lattialle/maahan niin, ettäkantonauhat ovat alaspäin ja laukunyläpuoli itseäsi kohden.3.1 POTILAAN LUO SAAPUMINENKun on saavuttu potilaan luo,sydämenpysähdys varmistetaanmäärittelemällä potilaan tajunnantila,hengitys ja pulssi.Jos potilaan sydän on pysähtynyt,LUCAS ® -ryhmä aloittaa välittömästipuhallus-painelu-elvytyksen.Kuva 5. Laukun avaaminen.2. Tartu laukun sivussa oleviinkantonauhoihin ja avaa laukku niin,että se on kokonaan pois laitteen päältä.Kuva 4. Potilaan luo saapuminenJos potilaalle annetaan jo puhalluspaineluelvytystä,kun saavut paikalle, autaelvytyksessä tarpeen mukaan. On tärkeää,ettei puhallus-paineluelvytystä keskeytetä.Kuva 6. Laukku on auki, niin ettäLUCAS ® -paineluelvytyslaite voidaan ottaaesille.ULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖOHJEET 11ART. NO. 100081-02 REV. B, VALID FROM CO J2061, ©JOLIFE AB 2005


3.2.2 KAASUN LIITTÄMINENVAROITUS – KAASUNSYÖTÖNKESKEYTTÄMINEN ELÄMÄÄYLLÄPITÄVIIN LAITTEISIINJos muut elämää ylläpitävät laitteet onirrotettu kaasuliitännästä, seurauksena voiolla vakavia vammoja tai kuolema.3. Toimikaa parina, yksi potilaankummallakin puolella.Älä koskaan irrota kaasuliitäntöjä ennenkuin olet varmistanut, että siitä ei aiheuduvaaraa potilaalle.VAROITUS – PURISTUMISVAARAPainetyyny ja imukuppi painautuvatpalkeisiin suurella voimalla, kun kaasuletkuliitetään.Männänvartta ei saa koskaan koskettaa.Pidä kaikki kehonosat kaukana imukupista,palkeista ja korkeudensäätökahvoista, kunliität kaasuletkun.1. Varmista, että ON/OFF-nappi onSäädä -asennossa.2. Liitä kaasuletku liittimeen, ellei sitä olejo liitetty.3. Liitä liitin seinässä olevaan kaasunottoventtiiliintai kannettavaankaasupulloon.Huomaa: Käytä aina seinässä olevaakaasunottoventtiiliä, jos sellainen onkäytettävissä! Jos seinässä on kaasunottoventtiili,joka paraikaa on jossainmuussa käytössä, haaraliitännällä siitäsaa kaksi kaasunottoventtiiliä.4. Jos käytät säädintä, avaa kaasuventtiili.3.3 LAITTEEN KOKOAMINENKuva 7. LUCAS ® -ryhmäläiset toimivatparina.4. Tartu potilaan käsivarsiin. ToinenLUCAS ® -ryhmän parista tukee samallapotilaan päätä.5. Nosta potilaan kehon yläosaa ja asetalaitteen selkälevy kainaloiden alle.Varmista, että potilaan käsivarret eivätjää selkälevyn päälle.Kuva 8. Selkälevyn asettaminen paikalleen.6. Jatka rintakehän painelua käsin.7. Ota LUCAS ® -paineluelvytyslaitteenyläosa ulos laukusta. Nosta se ylöstarttumalla tukijalkojen kahvoihin.Varmista sitten, että tukijalat ovatasennossa, jossa ne ovat toisistaanmahdollisimman kaukana.VAROITUS – KUOLEMAAN JOHTAVAPURISTUMISVAARAJos kaasunsyöttö liitetään laitteeseenkokoamisen aikana ja ON/OFF-nappi on”Aktivinen”-asennossa, painelu voiaiheuttaa potilaalle vakavia vammoja taisaada aikaan tilanteen, joka johtaapotilaan kuolemaan.Noudata kaasun liittämisessä ja laitteenkokoamisessa aina ilmoitettua järjestystä.1. Ota laitteen selkälevy ulos laukusta jamene potilaan luo.2. Pyydä elvytystä antavia keskeyttämäänrintakehän painelu.Kuva 9. Yläosan valmistelu.8. Vedä yhden kerran vapautusrenkaistavarmistaaksesi, että kynsilukituksetovat auki.ULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖOHJEET 12ART. NO. 100081-02 REV. B, VALID FROM CO J2061, ©JOLIFE AB 2005


9. Keskeytä rintakehän painelu käsin.10. Aseta LUCAS ® -paineluelvytyslaitteenyläosa potilaan rintakehän päälle niin,että tukijalkojen kynsilukituksetkiinnittyvät selkälevyyn.Imukupin alareunan pitää olla aivanrintalastan reunan yläpuolella. Imukupinpitäisi olla rintalastan keskikohdalla.Kuva 12. Imukupin oikea sijainti.Kuva 10. Yläosan kiinnittäminenselkälevyyn.11. Paina ensin itseäsi lähempänä olevaatukijalkaa ja sitten ulompana olevaatukijalkaa niin, että ne lukkiutuvatselkälevyyn.12. Varmista ylöspäin nostamalla, ettäkumpikin tukijalka on lukkiutunutselkälevyyn.3.4 SÄÄTÄMINEN3.4.1 JOHDANTOJotta rintakehän painelu olisi tehokasta, ontärkeää, että imukuppi asetetaan oikeaankohtaan potilasta.Kuva 11. Ulkoinen LUCAS ® -paineluelvytyslaiteasetetaan potilaan päälle.3.4.2 SÄÄTÖTOIMENPIDEVAROITUS – POTILAANVÄHIMMÄISKOKOJos potilaan rintalastan ja laitteenpainetyynyn väliin jää 15 mm väliä, potilason liian pieni hoidettavaksi LUCAS ® -paineluelvytyslaitteella.Jatka painelua käsin.LUCAS ® -paineluelvytyslaitteen asennonsäätäminen:1. Käännä ON/OFF-nappi Säädä-asentoon.2. Laske imukuppia alaspäin korkeudensäätökahvojenavulla, kunnes imukupinsisällä oleva painetyyny osuu potilaanrintakehään painamatta kuitenkaanrintakehää kokoon.Kun kyseessä on pieni potilas,painetyyny ei ehkä lainkaan osupotilaan rintaan.Varmista painetyynyn ja rintakehänetäisyys työntämällä suorassaasennossa olevan käden sormetpainetyynyn ja rintakehän väliin.Jos etäisyys ylittää 15 mm (suorassaasennossa olevan käden sormienpaksuus) silloin, kun painetyyny onylhäällä imukupin sisällä, LUCAS ® -paineluelvytyslaitetta ei voi käyttääkyseisen potilaan hoitoon.ULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖOHJEET 13ART. NO. 100081-02 REV. B, VALID FROM CO J2061, ©JOLIFE AB 2005


Huomaa: Pidä samanaikaisesti ylhäälläimukupin ulkoreunaa, jolloin voitparemmin tunnustella, milloinpainetyyny osuu rintakehään.>15 mmKuva 13. Imukuppi alas painettuna,valmiina käytettäväksi. B. Potilas on liianpieni, keskeytä LUCAS ® -paineluelvytyslaitteenkäyttö.3. Jos imukuppi on sijoitettu väärinsuhteessa potilaaseen, säädä LUCAS ® -paineluelvytyslaitteen sijaintiavetämällä tukijaloista. Laitteenkoonnut henkilö määrittää, onkolaitteen asento oikea.3.6 DEFIBRILLAATIOVAROITUS – VÄÄRÄ EKG-KÄYRÄPainelu häiritsee EKG-tutkimusta.Kytke ulkoinen LUCAS ® -paineluelvytyslaitepois toiminnasta ennen EKG-tutkimuksentekoa ja defibrillaatiota.VAROITUS – RIITTÄMÄTÖN PAINELUPotilaan liikkuminen voi muuttaaimukupin säätöä.Tarkista imukupin asento defibrillaationjälkeen ja korjaa säätö tarpeen mukaan.Huomaa: Defibrillaatiossa olisi hyvä käyttääitseliimautuvia elektrodeja, koska netekevät LUCAS ® -paineluelvytyslaitteenkäytöstä helpompaa.Defibrillaatio voidaan suorittaa, kunpotilasta hoidetaan LUCAS ® -paineluelvytyslaitteella.Kuva 14. Asennon säätäminen3.5 ULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖKun painetyyny koskettaa potilaanrintakehää oikeassa asennossa, LUCAS ®voidaan kytkeä päälle:1. Käännä ON/OFF-nappi Aktivinen-asentoon. LUCAS ® -paineluelvytyslaitealoittaa rintakehän painelun.VAROITUS – POTILAANLOUKKAANTUMINEN TAI KUOLEMAÄlä jätä potilasta ja laitetta ilman valvontaa,kun LUCAS ® -paineluelvytyslaite ontoiminnassa.2. Tarkista, että laitteen painelutiheys javoimakkuus ovat oikeat, kun se ontoiminnassa.3. Kun haluat lopettaa rintakehänpainelun, käännä ON/OFF-nappiLock -asentoon muuttamattakuitenkaan potilaan tai laitteenasentoa.1. Käännä ON/OFF-nappi Lock-asentoon.2. Käytä elektrodeja ja suoritadefibrillaatio defibrillaattorinvalmistajan ohjeiden mukaan.3. Varmista defibrillaation ja senvaikutuksen jälkeen imukupin asentoja säädä sitä tarpeen mukaan.4. Aloita rintakehän painelu uudelleen,jos se on tarpeen.Kuva 15. Defibrillaation suorittaminenULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖOHJEET 14ART. NO. 100081-02 REV. B, VALID FROM CO J2061, ©JOLIFE AB 2005


3.7 POTILAAN KULJETTAMINENVAROITUS – SYTTYMIS- TAIRÄJÄHDYSVAARA HAPPEAKÄYTETTÄESSÄJos ulkoista LUCAS ® -paineluelvytyslaitettakäytetään hapella ambulanssissa,ambulanssin sisätilojen happipitoisuussaattaa kohota kuljetuksen aikana.LUCAS ® -paineluelvytyslaitteen jadefibrillaattorin samanaikaisessa käytössäon oltava hyvin huolellinen.Sivulla olevat nostavat yhdellä kädelläselkälevyn kynsilukitusten alta. Toisellakädellä nostetaan potilaan vyöstä, housuistatai potilasta reiden alta.Käytä oikeaa nostotekniikkaa potilaannostosta aiheutuvien vammojenvälttämiseksi.VAROITUS – PURISTUMISVAARAÄlä työnnä sormia kynsilukituksiin.Siirrä syttyvät esineet, kuten peitot, poispotilaan rintakehän alueelta ja kipinöidenvälttämiseksi varmista, että elektrodienkiinnitys on asianmukainen.Säädä ambulanssin tuuletus ainamahdollisimman voimakkaaksi LUCAS ® -paineluelvytyslaitteen käytön ajaksi. Äläkierrätä ilmaa.3.7.1 POTILAAN KÄSIVARSIENKIINNITTÄMINENPotilaan käsivarret voidaan kuljetuksenajaksi kiinnittää laitteeseen tukijaloissaolevilla kiinnitysnauhoilla. Tällä tavoinpotilasta on helpompi siirtää, varsinkinkun ollaan muualla kuin sairaalassa.VAROITUS – SUONENSISÄINENKATETRI TUKOSSAÄlä kiristä potilaan kiinnitysnauhaa tai-nauhoja, jos potilaalle annetaan lääkettäsuonensisäisen katetrin kautta.Huomautus – Älä nosta kiinnitysnauhoistaKiinnitysnauhat on tarkoitettu vain potilaankäsivarsien kiinnittämiseen LUCAS ® -paineluelvytyslaitteeseen.Kiristä kiinnitysnauhat riittävän tiukalle,kun kiinnität käsivarret laitteeseen, muttavaro kiristämästä niitä liikaa, sillä sevähentää verenkiertoa potilaan käsiin.Kuva 16. Potilaan noston valmistelua.Potilaan nostaminen:1. Kiinnitä potilaan käsivarretkiinnitysnauhoilla tukijalkoihin.2. Käännä ON/OFF-nappi Lock-asentoon , jolloin painelu keskeytyypotilaan noston ajaksi, esimerkiksikun:– potilas nostetaan paareille– potilas siirretään paareilta toisille.3. Kun potilas on nostettu paareille (taimuulle alustalle), varmista imukupinoikea asento potilaan rintakehän päällä.4. Käännä ON/OFF-nappi Aktivinen-asentoon.Kun potilas on asetettu paareille, LUCAS ® -paineluelvytyslaitetta voidaan käyttääkaikkien vaakatasossa tapahtuvien nostojenja siirtymisten aikana.3.7.2 POTILAAN NOSTAMINENVähintään kolmen ihmisen pitää nostaapotilasta ja LUCAS ® -elvytyslaitetta– yksi tukee potilaan päätä, ja potilaankummallakin puolella on yksi ihminenNostotilanne on suunniteltava huolellaennen potilaan nostamista. On mietittävä,mitä laitteita pitää siirtää ja mihin kohtaanpotilas lasketaan paareille.ULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖOHJEET 15ART. NO. 100081-02 REV. B, VALID FROM CO J2061, ©JOLIFE AB 2005


3.7.3 VAAKA-ASENNOSSALIIKUTTAMINENKun tilanne ehdottomasti edellyttää, ettäpotilasta liikutetaan rintakehän painelunaikana, potilaan rintakehän pitää ollavaaka-asennossa koko sen ajan, kun häntäliikutetaan (katso seuraavaa kuvaa).3.8 KAASUPULLOJEN VAIHTAMINENVAROITUS – PAINELU KESKEYTETTYKaasupullojen vaihtoaika on liian pitkä, josniihin samalla on asennettava myössäätimet.Käytä aina varakaasupulloja, joissa onvalmiiksi asennetut säätimet.Kaasulähteen vaihtaminen:Kuva 17. Paarit on säädetty niin, ettäpotilaan rintakehä pysyy koko ajan vaakaasennossa.3.7.4 POTILAAN KULJETTAMINENSÄÄDETTÄVILLÄ PAAREILLATilanteissa, joissa rintakehä ei olosuhteidenvuoksi voi olla vaaka-asennossa:1. Käännä ON/OFF-nappi Lock-asentoon, jolloin painelu lakkaa.2. Heti kun potilas on jälleen vaakaasennossa,paina ON/OFF-nappiAktivinen -asentoon.1. Käännä ON/OFF-nappi Säädä-asentoon.2. Sulje käytössä olevan kaasupullonventtiili.3. Irrota kaasuletku kaasupullosta.4. Avaa uuden kaasupullon venttiili.5. Irrota kaasuletku kaasupullosta.6. Säädä imukupin korkeus potilaanrintakehän päällä, kuten sivulla 13kuvataan.7. Käännä ON/OFF-nappi Lock-asentoon.8. Käännä ON/OFF-nappi Aktivinen-asentoon, jolloin painelu jatkuu.Kuva 18. Kytke ulkoinen paineluelvytyslaitepois päältä silloin, kun potilas ei voi ollavaaka-asennossa.3.7.5 AMBULANSSIKULJETUSVarmista, että potilas on kiinnitettypaareihin, kun häntä hoidetaan ulkoisellaLUCAS ® -paineluelvytyslaitteella ambulanssikuljetuksenaikana. Ambulanssin vuoteessapitäisi olla nelipistevyö potilaan kehonyläosan kiinnittämiseen alaosan kahdenkiinnityksen lisäksi.ULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖOHJEET 16ART. NO. 100081-02 REV. B, VALID FROM CO J2061, ©JOLIFE AB 2005


4 Laitteen pakkaaminenLUCAS ® -paineluelvytyslaitteenpakkaaminen käytön jälkeen:1. Kytke laite pois päältä kääntämälläON/OFF-nappi Säädä -asentoon.2. Nosta imukuppi ylös ja asetakorkeudensäätökahva ylimpäänasentoon.3. Jos on käytetty kaasupulloa, suljepullon venttiili ja irrota kaasuletkukaasunlähteestä.4. Irrota LUCAS ® -paineluelvytyslaitteenyläosa panemalla toinen sormitukijaloissa olevien kahvojenvapautusrenkaaseen ja vetämällä siitäniin, että yläosa irtoaa selkälevystä.Laske yläosa varovasti lattialle.5. Jos potilaan tila sallii, ota selkälevypois potilaan alta.6. Pane selkälevy laukun alaosassaolevaan suurempaan taskuun.7. Aseta yläosa laukkuun niin, että letkuon kohti laukun avointa päätä.8. Kääri kaasuletku rullalle ja aseta selaitteen päälle.9. Sulje laukku.Kuva 19. LUCAS ® -paineluelvytyslaitepakattuna laukkuunsa.ULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖOHJEET 17ART. NO. 100081-02 REV. B, VALID FROM CO J2061, ©JOLIFE AB 2005


5 Käytön jälkeiset toimetTässä kohdassa kuvaillaan ulkoisenLUCAS ® -paineluelvytyslaitteen jokaisenkäytön jälkeen suoritettavat toimet.5.1 PUHDISTUSTOIMENPITEETVAROITUS – KUUMENTUNUTKAASU ON MYRKYLLISTÄPyri välttämään voiteluaineen joutumistamännänvarresta sormiisi.Käytä käsineitä koko puhdistuksen ajan.Älä tupakoi, jos sormissasi onvoiteluainetta.Huomautus – Laitetta ei saa upottaaveteen eikä desinfiointiaineeseenPainelumekanismi voi vahingoittua, joskoteloon pääsee nestettä. Älä upota laitettaveteen tai desinfiointiaineeseen. Älä roiskutanestettä kotelon päälle.5.1.1 NORMAALI PUHDISTUS1. Liitä yläosa selkälevyyn.2. Puhdista kaikki ulkopinnat pehmeälläpyyhkeellä, joka on kostutettulämpimällä vedellä, jossa on mietoapesuainetta.3. Poista tarvittaessa potilaankiinnitysnauhat ja pese ne erikseen(katso kohta 1.5).4. Irrota yläosa. Puhdista tukijalkojenkynsilukitukset ja selkälevy.5. Pyyhi kaikki pinnat puhtaalla kosteallapyyhkeellä.5.1.2 DESINFIOINTI”Normaalin” likaantumisen jälkeen riittäänormaali puhdistaminen. Jos laite onveren tahraama tai jos sillä on hoidettuinfektoitunutta potilasta, laite on desinfioitavajommallakummalla seuraavistatavoista:• 0,5%:sella natriumhypokloriitilla: 1 osanestemäistä talouskäyttöön tarkoitettuavalkaisuainetta (5 %) yhdeksään osaanvettä tai• CIDEX ® -aktivoidulla dialdehydiliuoksella.1. Valmista desinfiointiliuos. Muista, ettänatriumhypokloriittiliuos on käytettävävälittömästi valmistamisen jälkeen.2. Kostuta kaikki laitteen pinnat liuoksellaja anna aineen vaikuttaa 10 minuuttiatai desinfiointiaineen valmistajanilmoittaman ajan.3. Pyyhi desinfiointiaine puhtaaseenveteen kastetulla pyyhkeellä. Varmista,että desinfiointiainetta ei jää laitteenpintaan.4. Aseta ämpärillinen desinfiointiainettaselkälevyn päälle. Laske imukuppiliuokseen 15 minuutiksi5. Huuhtele imukuppi huolellisestipuhtaalla vedellä, jotta kaikki siinäoleva desinfiointi aine lähtee pois.Varmista, ettei laitteen sisälle pääsevettä.6. Anna imukupin kuivua, ennen kuinpakkaat LUCAS ® -paineluelvytyslaitteenjälleen laukkuunsa.5.2 MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSETSeuraavat tarkastukset tehdään käytönjälkeen tai muuten kerran viikossa. Merkitsejokainen kohta liitteessä A olevaanlomakkeeseen:1. Tarkista, että laite on puhdas.2. Varmista, että painetyyny jakiinnitysrengas on kiinnitetty oikeinkuvassa 2 kuvatulla tavalla.3. Tarkista, että kaasuletku ei oletaittunut ja on tiiviisti kiinni LUCAS ® -paineluelvytyslaitteessa.4. Tarkista, että liitin tai liittimet ovattallella ja vahingoittumattomia.5. Tarkista, että ON/OFF -nappi on Säädä-asennossa.6. Vedä vapautusrengasta ylös niin, ettäkynsilukitukset ovat valmiiksi aukiasennusta varten. Liitä yläosaselkälevyyn. Liitä yläosa selkälevyyn.7. Varmista, että painelumekanismiavoidaan säätää ylimmästä alimpaanasentoon tärinättä ja ripeästi.8. Liitä kaasuletku kaasupulloon jakäynnistä laite 1–2 minuutiksi.Tarkista, että se toimii normaalisti.Laske paineluiden määrä minuutissa.100 painelua/min ± 10 on hyväksyttävämäärä.ULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖOHJEET 18ART. NO. 100081-02 REV. B, VALID FROM CO J2061, ©JOLIFE AB 2005


5.3 SÄILYTYSSäilytä LUCAS ® -paineluelvytyslaitettapaikassa, josta kaikki sen käytön hallitsevatsaavat sen helposti käyttöönsä. Laitettaei saa altistaa pölylle eikä kosteudellesäilytyksen aikana.5.4 HUOLTOLUCAS ® -paineluelvytyslaite on huollettavakerran vuodessa, jolloin tarkistetaan, ettäse toimii asianmukaisesti. Käytä alkuperäispakkausta,kun lähetät LUCAS ® -paineluelvytyslaitteenhuoltoon. Säilytä tämänvuoksi pakkaus ja pehmusteet, joihinLUCAS ® -paineluelvytyslaite oli pakattu,kun otit sen vastaan ensimmäistä kertaa.LUCAS ® -paineluelvytyslaitteen koteloa eisaa avata missään oloissa. Laitteen sisässäei ole käyttäjän huollettavia osia.Myyjältä ja valmistajalta saat tiedon siitä,mihin osoitteeseen LUCAS ® -paineluelvytyslaitelähetetään huollettavaksi (osoitteetovat sivuilla 2 ja 22).ULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖOHJEET 19ART. NO. 100081-02 REV. B, VALID FROM CO J2061, ©JOLIFE AB 2005


6 Tekniset tiedotTOIMINTAVoimanlähdeKaasunkulutusKaasuletkuLiitosletkuLUCAS ® -paineluelvytyslaitteenkanssa käytettäväksi hyväksytytkaasupullotIlma tai happi70 litraa minuutissa.Kiinteästi asennettu 3,3 m pitkä letku, jossa on erikoisvalmisteinenurosliitin. Kaasuletkua pitää aina käyttää yhdessä liitosletkunkanssa.Letkun pituus 0,2 m. Saatavana erilaisten ilma- tai happiliitäntästandardienmukaisilla urosliittimillä.Kaasun säätimet tai kaasun- tai ilmanottoventtiilit(lääketieteelliseen tai hengityskäyttöön soveltuvat) seuraavientietojen mukaisesti:Syöttöpaine 4–6 baaria.1. Huippukulutuksella 130 litraa/minuutti syöttpaineen painehäviömukaan lukien ei tule laskea alemmaksi kuin 3,7 baaria.2. Lisäksi suurin sallittu painehäviö kulutuksella 130 litraa/minuuttia on syöttöpaineesta riippumatta 0,8 baaria.PAINELUTHoidettavaksi sopivat potilaatPainelun syvyysPainelun voimaTiheysAikuiset potilaat, joiden rintalastan pituus on 175–265 mm jajotka mahtuvat laitteeseen. Laitteella ei voi hoitaa lapsia.Painaa rintakehän 4–5 cm:n syvyydelle530–600 N95–105 painelua/min., +5–25 ºC (+41–77 °F)105–110 painelua/min., +25–35 ºC (+77–95 °F)110–120 painelua/min., +35–50 ºC (+95–122 °F)YMPÄRISTÖLämpötila-alue – käyttöLämpötila-alue – säilytys+5–50 °C (+41–122 °F)-30–60 °C (-22 °F–140 °F)ULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖOHJEET 20ART. NO. 100081-02 REV. B, VALID FROM CO J2061, ©JOLIFE AB 2005


Liite AVIIKKOTARKASTUS JA KÄYTÖN JÄLKEINEN TARKASTUSKäytä tätä pöytäkirjaa laitteen viikkotarkastuksen ja käytön jälkeisten tarkastusten yhteydessä.Säilytä täytetty tarkistuslista. Tätä lomaketta saa kopioida.Päivämäärä:Toiminta Hyväksyntä Tehdyt säädöt Vakava ongelmaTarkista, että laite on puhdas.Varmista, että painetyyny jakiinnitysrengas on kiinnitetty oikeinkuvassa 2 kuvatulla tavalla.Tarkista, että kaasuletku ei ole taittunutja on tiiviisti kiinni LUCAS ® -paineluelvytyslaitteessa.Tarkista, että liitin tai liittimet ovattallella ja vahingoittumattomia.Tarkista, että ON/OFF-nappi onSäädä -asennossa.Vedä vapautusrengasta ylös niin,että kynsilukitukset ovat valmiiksiauki asennusta varten. Liitä yläosaselkälevyyn.Varmista, että painelumekanismiavoidaan säätää ylimmästä alimpaanasentoon tärinättä ja ripeästi.Liitä kaasuletku kaasunsyöttöön.Kytke laite päälle 1–2 minuutiksi.Tarkista, että se toimii normaalisti.Laske paineluiden määrä minuutissa.100 painelua/min ± 10 on hyväksyttävämäärä.Jos et saa jotain virhettä korjattua, kytke laite pois päältä ja merkitse ongelma ”vakavienongelmien” sarakkeeseen. Lähetä laite sitten välittömästi valmistajalle huollettavaksi.Kun suoritat tarkastuksia, käytä keskitetystä kaasunottoventtiilistä saatavaa kaasua tai erillistäkaasupulloa. Älä käytä kaasupulloa, joka on tarkoitettu käytettäväksi hätätilanteissa.ULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖOHJEET 21ART. NO. 100081-02 REV. B, VALID FROM CO J2061, ©JOLIFE AB 2005


JälleenmyyjätAlankomaatMedtronic Nederland B.V.P.O.Box 25426401 OA HeerlenTHE NETHERLANDSPuh: +31 45 566 88 00Fax: +31 45 566 82 77EurooppaMedtronic Europe S.A.Route du Molliau 31Case PostaleCH-1131 TolochenazSWITZERLANDPuh: +41 21 802 7000Fax: +41 21 802 7900BelgiaMedtronic BelgiumBoechoutlaan 551853 Strombeek-BeverBELGIUMPuh: +32 2 456 09 00Fax: +32 2 460 26 67ItaliaMedtronic Italia S.p.A.Piazza Indro Montanelli, 3020099 - Sesto San Giovanni, MilanoITALIAPuh: +39 02 241371Fax: +39 02 241381EspanjaMedtronic Iberica S.A.Calle Caléndula 93Alcobendas28109 MadridSPAINPuh: +34 91 625 0400Fax: +34 91 650 7410ItävaltaMedtronic Österreich GmbHHandelskai 94–961200 ViennaAUSTRIAPuh: +43 1 240 44Fax: +43 1 240 44 100KreikkaMedtronic Hellas S.A.5, Ag. Varvaras Str.15231 Halandri, AthensGREECEPuh: +30 1 677 90 99Fax: +30 1 677 93 99PortugaliMedtronic Portugal S.A.Torres de LisboaRua Tomas de Fonseca, Torre EFloor 8, Side B1600-209 LisboaPORTUGALPuh: +351 217 245 100Fax: +351 217 245 199KroatiaMedtronic Adriatic RegionTrg Drazena Petrovica 3/VI10000 ZagrebCROATIAPuh: +385 1 334 466Fax: +385 1 340 561PuolaStr. Siemenskiego 10/950228 WroclawPOLANDPuh: +48 22 465 69 00Fax: +48 22 465 69 17NorjaMedtronic-Vicare A/SFjordeveien 1N-1322 HØVIKNORGEPuh: +47 6 758 06 80Fax: +47 6 710 12 12RanskaMedtronic France S.A.122, Avenue de General LeClerc92514 Boulogne–BillancourtCedex ParisFRANCEPuh: +33 1 55 38 1700Fax: +33 1 55 38 1800RuotsiMedtronic ABBox 265177 25 JärfällaSVERIGEPuh: +46 8 522 200 00Fax: +46 8 522 200 50SveitsiMedtronic Schweiz AGBahnhofstrasse 608600 DuebendorfSWITZERLANDPuh: +41 21 802 7000Fax: +41 21 802 7010SaksaMedtronic GmbHEmanuel-Leutze-Str. 2040547 DüsseldorfDEUTSCHLANDPuh: +49 211 529 30Fax: +49 211 529 31 00TanskaMedtronic-Vicare A/SBirkerød Kongevej 150BDK-3460 BirkerødDENMARKPuh: +45 45 82 33 66Fax: +45 4 582 33 65SuomiMedtronic Finland OYSahaajankatu 24FIN-00880 HELSINKISUOMIPuh: +358 9 755 2500Fax: +358 9 755 25018Yhdistynyt kuningaskuntaMedtronic LtdSuite One, Sherbourne House,Croxley Business CentreWatfordWD18 8WW,UNITED KINGDOMPuh: +44 1923 212 213Fax: +44 192 324 10 04ULKOISEN LUCAS ® -PAINELUELVYTYSLAITTEEN KÄYTTÖOHJEET 22ART. NO. 100081-02 REV. B, VALID FROM CO J2061, ©JOLIFE AB 2005

More magazines by this user
Similar magazines