Kuntoutussäätiön strategian 2012-2016 lyhennelmä (pdf)

kuntoutussaatio.fi

Kuntoutussäätiön strategian 2012-2016 lyhennelmä (pdf)

Kuntoutussäätiönstrategia20122016


3öKehitämme ja koulutamme, tutkimme ja tiedotammeOlemme asiantuntijoita kuntoutusjärjestelmientoimivuuteen, kuntoutustarpeeseen, toimintakykyyn,työhyvinvointiin ja syrjäytymiseen liittyvissäkysymyksissä. Tavoitteenamme on:f f kehittää ja arvioida kuntoutuksen uusia toimintamallejaerityisesti heikossa sosioekonomisessaasemassa olevien väestöryhmien tarpeisiinf f tutkia ja arvioida nykyisten kuntoutuskäytäntöjenkustannustehokkuutta ja vaikuttavuuttaf f tutkia ja arvioida koko kuntoutusjärjestelmäntoimivuuttaf f kehittää sairausryhmäkohtaista kuntoutustaf f kehittää ja arvioida työssä jatkamista tukeviatoimintamallejaf f välittää ajankohtaista kuntoutusalan tietoaasiantuntijoille, järjestöille ja kansalaisille.Toimintamme onnistuminen edellyttää yhteistyötätiedeyhteisön, työelämän kehittäjien, terveys-ja sosiaalitoimen kehittäjien sekä tutkimus-ja kehittämistoiminnan rahoittajien kanssa.Raha-automaattiyhdistyksen lisäksi tärkeitäyhteistyökumppaneitamme ovat Kansaneläkelaitos,kuntoutusasiain neuvottelukunta, sosiaali-ja terveysalan järjestöt, ministeriöt sekäyliopistot ja muut tutkimuslaitokset.Toiminta-ajatus


4Arvot ja visiVastuullisuusTyön laatu, toiminnan luotettavuus ja eettisetperiaatteet ovat meille ehdottoman tärkeitätutkimus-, arviointi- ja kehittämishankkeidenvalinnassa, toteuttamisessa ja raportoinnissa.Vastuullisuus on tärkeää työyhteisössä, suhteessakumppaneihin ja asiakkaisiin sekä yhteiskuntaan:pyrimme vaikuttamaan toimintammekautta yhteiskunnallisesti tärkeisiin kysymyksiinja lisäämään oikeudenmukaisuutta.ArvostusToimintaamme ohjaa ihmisten tasa-arvoisuuden,erilaisuuden ja itsemääräämisoikeudenkunnioittaminen. Arvostamme asiakkaitamme,kumppaneitamme, työtovereitamme ja toistemmetyötä.DynaamisuusVastaamme yhteiskunnan sekä asiakkaidemmeja kumppaneidemme muuttuviin tarpeisiin. Dynaamisuustoteutuu, kun henkilöstö on osaavaaja hyvinvoivaa ja yhteistyösuhteet ovat toimivia.Avoimuus – LuovuusOlemme avoimia uudelle, haemme yhdessä uusiaratkaisuja, arvostamme oppimista, kehittymistäja luovaa ajattelua.


o5Visio 2016Kuntoutussäätiö on tunnustettu, riippumaton, valtakunnallinenkuntoutuksen ja sen lähialojen asiantuntija, kehittäjäja arvioija. Tutkimus- ja kehittämistoiminta, palvelut,koulutus, arviointi ja viestintä ovat vaikuttavia ja uudistuvia.Yhteistyömme kolmannen sektorin kanssa on vahvaa.Olemme arvostettu asiantuntija eri väestöryhmien työ- jatoimintakyvyn sekä elämänhallinnan kannalta keskeisissäkuntoutuskysymyksissä.Tutkimushankkeidemme ja arviointitoimintammetuloksia hyödynnetään päätöksenteossa ja kuntoutuksenkehittämisessä. Kehittämishankkeemme muokkaantuvatkäytäntöön soveltuviksi toimintamalleiksi.Kaikki kuntoutuksen alalla olevat tutkimus- ja kehittämishankkeetovat säätiön ylläpitämässä yhteisessätietokannassa. Kansainvälinen yhteistyömme on aktiivista.Tarjoamme koulutusta ja tiedotamme kuntoutuksenuusista toimintamalleista ja innovaatioista.


7ttäminenTyökyvyn edistäminenja työssä jatkamisentukeminenOsallisuus työelämään on yksi hyvinvoinnintärkeä osa-alue. Tuemme erilaistenihmisten mahdollisuutta osallistuatyöelämään. Kehittämistyössämmeja tutkimuksessamme etsimme malleja,joiden avulla osatyökykyiset voivatpalata ja osallistua työelämään työyhteisöntäysivaltaisina jäseninä ja varhaiskuntoutusmalleja,jotka tukevattyössä jatkamista.Tavoitteenamme on terveyspalvelujärjestelmänja kuntoutuksentoimijoiden yhteistyön kehittäminentyöikäisen väestön työssä jatkamisentukemiseksi. Työpaikan, työterveyshuollonja kuntoutuksen toimijoidenentistä tiiviimpi yhteistyö ja aiempaasujuvammat prosessit mahdollistavatvarhaisen puuttumisen työkykyongelmiin.Tavoitteenamme on kehittäämalleja, jotka perustuvat yhteistyöhönja eri tahojen osaamisen yhdistämiseen,niin että palveluja voidaan tuottaamyös pienemmissä yksiköissä.Yhteiskunnassa kehittämistyömmeon osa työurien pidentämiseen,työelämään osallistuvien osuudenkasvattamiseen ja ennenaikaiseneläkkeelle siirtymisen vähentämiseenliittyvää työtä.Sosiaalisen osallisuudenedistäminen jatyöstä syrjäytymisenehkäisyKuntoutus on yksi niistä toimintamuodoista,joilla voidaan konkreettisestivähentää sosioekonomisia eroja ja ehkäistäsyrjäytymistä. Kuntoutussäätiöntavoitteena on kehittää kuntoutuspalvelujaerityisesti sosioekonomisestiheikossa asemassa olevien väestöryhmientarpeisiin.Kehitämme uusia toimintamallejatyövalmentajapalveluihin ja muuhunsosiaalista osallisuutta edistävääntoimintaan, joka kohdentuu edellämainittuihin ryhmiin. Toteutamme tutkimus-ja kehittämishankkeita, joidenpainopiste on työikäisten ammatillisessaja sosiaalisessa kuntoutuksessa.Tähän tarvitaan uutta tutkimustietoaeri sektoreiden ja järjestelmien välisenyhteistyön toimivuudesta; erityisenähuomionkohteena on kolmannen sektorinja kuntien välinen yhteistyö.


Viestint8Arviointi ja koulutArvioinnilla ja koulutuksella vaikuttavuuttaKuntoutussäätiön yhtenä perustehtävänä onarvioida kuntoutuksen ja siihen läheisesti liittyviensosiaali- ja terveysalojen palvelu- ja kehittämistoimintaa.Arvioinnin tavoitteena on tuottaa uuttatietoa sosiaali- ja terveys-, työllisyys- sekäkoulutuspolitiikan toimijoiden päätöksenteontueksi. Keskitymme arviointi- ja konsultaatiopalveluihin,jotka ovat tavoitteiltaan tutkivia,kehittäviä ja työyhteisöä tai hanketta tukevia.Olemme myös kuntoutusalan aktiivinen täydennyskouluttaja.Tuotamme kysyntälähtöistäja uusimpaan tietoon pohjautuvaa koulutustamm. kuntoutuksen toimintamalleista sekä lainsäädäntöönliittyvistä kysymyksistä. Järjestämmemyös vuosittain Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät.Toimintaa ohjaavia periaatteita ovatkäyttäjä- ja käytännönläheisyys, kehittämiskumppanuus,monipuolisten tutkimusmenetelmienja lähestymistapojen hyödyntäminen,tulevaisuusorientaatio sekä eettisyys.


9usä ja tietopalveluTietoa kuntoutuksestaKuntoutustoiminnan ennakoinnin, suunnittelunja päätöksenteon tulee pohjautua kaikkienkäytössä olevaan, puolueettomaan ja todennettuuntietoon, riippumatta siitä onko tiedonkäyttäjä kuntoutusasiakas, kansalaisjärjestö,julkinen hallinto, yritys tai media. Kuntoutustakoskevan tiedon avoin jakaminen hyödyttääkaikkia kuntoutuksen toimijoita. Myös kuntoutuksenvaikuttavuuden näkökulmasta on olennaista,että koko kuntoutuskenttä tekee työtäajanmukaisen tiedon varassa.Tiedotamme aktiivisesti uusista alan tutkimustuloksistasekä kuntoutusasiakkaan oikeuksiinliittyvistä asioista. Neljästi vuodessa ilmestyvätieteellis-ammatillinen Kuntoutus-lehti julkaiseeartikkeleita kuntoutusalan tutkimuksesta jakehittämisestä sekä seuraa alan keskustelua jamuutoksia. Kuntoutusportti.fi -verkkopalvelusisältää tietoa kuntoutuksesta, alan toimijoista,tiedonlähteistä ja ajankohtaisista asioista.Kuntoutusalan tutkimukset ja muut alaa käsittelevätaineistot löytyvät tutkimus- ja hanketietokannasta.


10HenkilöstöHenkilöstön osaaminen ja hyvinvointiAmmattitaidon jatkuvan kehittämisen ja ylläpitämisenedellytyksenä ovat henkilöstön jäsentenomat kehittymissuunnitelmat, joista sovitaanesimiesten ja alaisten välisissä säännöllisissäkehityskeskusteluissa. Kouluttautumistatuetaan myös työaikajärjestelyillä. Säätiön sisäisissäkehittämishankkeissa keskitytään henkilöstönosaamisen ja työkyvyn kehittämiseen.Henkilökunnan koulutukseen ja rekrytoinninsuunnitelmallisuuteen panostamisella huolehditaansiitä, että henkilöstössä on monipuolistaosaamista eri tieteenaloilta. Systemaattisellaperehdyttämisellä uudet työntekijät tutustuvatsäätiön organisaatioon ja toimintaan siten, ettäjokaisella on tarvittavat perustiedot kuntoutuksestaja säätiön toiminnasta.Henkilöstön työkyvyn ylläpidon perustanaovat lakisääteiset sekä Kuntoutussäätiössälaaditut toimintaohjeet. Työyhteisön rakenteitasekä johtamis- ja palkitsemisjärjestelmääkehitetään kannustavaksi.Kans


11ainvälinen toimintaKuntoutussäätiö on Rehabilitation Internationalin(RI) suomalaisen järjestön RIFI ry:n jäsenja mukana International Council on Social Welfare(ICSW) -järjestön Suomen toimikunnassa.Lisäksi säätiö tekee yhteistyötä erimaiden kuntoutusorganisaatioiden kanssa,esimerkkinä kumppanuusseminaarit saksalaisenDeutsche Vereinigung für Rehabilitationin(DVfR) kanssa.Vuosittain järjestettävillä ValtakunnallisillaKuntoutuspäivillä esitellään mm. uusimpiakansainvälisiä tutkimustuloksia sekä tutustaaneri maiden kuntoutusjärjestelmiin ja asiakkaanasemaan.


12Kuntoutussäätiön strategia vuosille 20122016 on kokonaisuudessaanhyväksytty Kuntoutussäätiön hallituksessa 18.3.2011.Tässä lyhennelmässä esitellään strategian keskeisimpiä osia.


III


KuntoutussäätiöPakarituvantie 4–5, PL 39, 00410 HelsinkiPuh. (09) 530 41www.kuntoutussaatio.fietunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi

More magazines by this user
Similar magazines