SVTL:n puheenjohtajalta - Kirkonpalvelijat ry

kirkonpalvelijat.fi

SVTL:n puheenjohtajalta - Kirkonpalvelijat ry

Työ jatkuuYhdistyksemme jäsen SVTL:nnykyinen puheenjohtaja Matti Löppönensai edustajiston kokouksessayksimielisen tuen tulevalle 3-vuotiskaudelleliittomme puheenjohtajaksi.Onnittelemme kaikki Mattiaja toivomme hänelle voimia tässätehtävässä.Tätä kirjoittaessa neuvottelutpalkkaus-uudistuksesta ovat vieläkesken. Mahdollisesta sopimuksestatiedotetaan jokaiselle jäsenellehenkilökohtaisella extra-uutisellaSVTL:n taholta.Jäsenmaksumme on ensi vuonnaedelleen 1,45%. Liitossa edellytetäännykyisen palvelutason säilyminen,että jäsenmaksun alentamiseenei ole nyt mahdollisuutta. Paineitaalentamiseksi olisi ollut. Edustajistohyväksyi hallituksen esityksen entisensuuntaisena.Muistuttaisin jäsenistöä, että meilläon mahdollisuus anoa liitolta opintoavustuksia.Kirkonpalveluskuntaon anonut avustuksia aika vähän.Monet seurakunnat ovat liittyneetyhteen kuluvien vuosien aikana seuratenkuntaliitoksia. Kirkko suosittaayhteistyötä myös taloudellisin perustein.Valitettavasti monet työntekijätovat joutuneet seuraamaan liitosneuvottelujailman vaikutusmahdollisuuksia.Tämä heijastuu monestimotivaation ja ihmissuhteiden heikentymisenä.Millaisia henkilöstömuutoksia nämä tuokaan tulevaisuudessa.Kirkon henkilöstössä on tapahtumassasuuria muutoksia. 40-luvullasyntynyt ikäluokka on jäämässäeläkkeelle. Vuonna 2005 jäi SVTL:n jäsenistä eläkkeelle 370 henkilöä.Kirkonpalvelijoista on jäänyt myösvarsin paljon eläkkeelle, mutta vastapainonameille on liittynyt marraskuunloppuun mennessä 130 uuttajäsentä myös monet muista liitoista.Mutta jäsenhankinta-kampanja jatkuutäydellä voimallaan.Edustajisto hyväksyi liittommeuuden nimen kokouksessa monieneri vaiheiden jälkeen. Viime vuosinaSeppo PyykkönenPuheenjohtajaKirkonpalvelijat ryon liiton toiminta- ja edunvalvontatyölaajentunut käsittämään kirkonsopimusalan lisäksi myös ortodoksi-kirkkoasekä kristillisiä järjestöjä.Liittomme uusi nimi on Kirkonalojen ammattijärjestö SVTL ry.Merkittävää on lyhenteen säilyminenentisellään. SVTL; sillä on oma sisäinenarvonsa ja on kaikkien tuntemalyhenne entisestä nimestä.Toivotan teille kaikille HyvääJoulua ja Onnellista Uutta Vuotta.Seppo PyykkönenpuheenjohtajaKirkon alojen ammattijärjestö SVTL rySVTL:n hallitus hyväksyi 11.12.2006 luterilaisen kirkon kaksi vuottavalmistellun sopimuskokonaisuudenpalkkausjärjestelmän uudistamisesta.Sopimus pannaan toimeen asteittain1.5.2007 lukien: ensin tehtäväkohtainenpalkkaus, vuoden 2008alusta on mahdollisuus palkita myöstyön tuloksellisuutta (henkilökohtainenharkinnanvarainen osa).Uudistus merkitsee kirkon työpaikoillasuurta muutosta. Nimikkeisiinja koulutukseen perustuvatpalkkataulukot (H, R ja L) poistuvatja tehtävien palkkaus määräytyyvastaisuudessa työn vaativuudenperusteella, myös työn laadusta jatuloksellisuudesta voidaan palkita.Uusi järjestelmä säilyttää kokemuslisäjärjestelmäneli vuosisidonnaisenosan. Sen sijaan kalleusluokituspoistuu.Suuri muutos on paikallisen päätöksenteonlisääntyminen niin, ettävaativuuden mukaiset palkat sekäasetetaan että niitä tarkistetaan seurakunnissa.Paikallinen työnantajapäättää myös työn tuloksellisuuteenperustuvasta osasta. Paikallinen päätöksentekokattaa nyt kaikki seurakunnat,kun nykyisen sopimuksenrajattu paikallinen sopiminen koskeevain suurimpia, niin sanottuja liite 10seurakuntia.Kirkon palkkausjärjestelmän uudistamismallivastuuttaa aikaisempaaenemmän työnantajia ja korostaayhteistoiminnallisuutta. Paikallinenpäätöksenteko on hyvin itsenäistä,mutta kunkin seurakunnan sisälläsovitaan työnantajan ja työntekijöidenkesken menettelytavoista jatasapuolisuuden noudattamisestaeri työntekijöitä ja työntekijäryhmiäkohtaan.Osana sopimuspakettia uudistettiinmyös luottamusmiessopimus.Se mahdollistaa pääsopijajärjestöilleyhteisen luottamusmiehen asettamisen.Se antaa myös luottamusmieskorvauksenkaikkien seurakuntienpääluottamusmiehille tai ainoilleluottamusmiehille.www.svtl.fi2


SVTL:n puheenjohtajaltaSVTL:n kolmevuotinen edustajistokausion aivan pian lopussa jaallekirjoittaneen ensimmäinen kausiliiton puheenjohtajana on ohi.SVTL:n edustajisto kokoontui viimeiseenkokoukseensa 23.-24.11.2006 ja siinä kokouksessa tulin valituksijatkamaan uuden kolmivuotiskaudenSVTL:n puheenjohtajana.Minulla on lehtemme välityksellä ilokiittää kirkonpalvelijoita siitä kaikestatuesta jota yhdistyksen johto jajäsenet ovat minulle antaneet, niinkoko kolmivuotiskaudella kuin uudelleenvalinnassanikin.Uskon ettäyhteistyömme tulevaisuudessa onyhtä vankalla pohjalla kuin tähänkinasti.Kun lähdemme tulevalle kolmivuotiskaudellemeillä on SVTL:n toiminnankannalta kaikki osa-alueetkunnossa. Eläkkeelle lähtemisestäja muista tekijöistä huolimatta jäsenmäärämmeon nousussa, liitontalous on kunnossa ja vahvalla pohjalla.toimisto on ”trimmattu” kuntoonja liiton työntekijät ovat työhönsäsitoutuneita ja ammattitaitoisia. Liitonhallinnossa olevat henkilöt ovatmotivoituneita hoitamaan luottamustehtäväänsä.Liitossamme on 12jäsenyhdistystä, jotka lähes kaikkiovat ammattikuntapohjaisia. Tästäjäsenliittojen erilaisuudesta huoli-matta SVTL on yhtenäisempi kuinkoskaan. Näistä kaikista seikoistajohtuen voimme katsoa tulevaisuuteenja sen haasteisiin luottavaisinmielin.Elämme muutoksen aikaa jamuutosvauhti tuntuu vain kiihtyvän.Tulevaisuuden haasteista ehkämerkittävimmäksi nousee kirkonuusi palkkausjärjestelmä ja senkäyttöönotto. Tulevaisuus näyttäätoteutuuko uudistus oikein tarkoitetullatavalla, hallitseeko työnantajauuden järjestelmän soveltamisen,Kirkonpalvelijat on taustatukena Matin puheenjohtajakaudella.”Jäsenistö ei ole liittoa varten, vaan liitto jäsenistöä varten.”sekä palkkakehityksen. Tätä kirjoitettaessaneuvottelut ovat loppusuoralla.Uusi palkkausjärjestelmänäyttäisi radikaalilla tavalla lisäävänseurakuntatasolla tehtävää päätöksentekoaja antavan lisää vastuutapaikallistasolle palkkausasioissa.Kirkossa on meneillään suurinmuutos vuosikymmeniin kun seurakuntiaja palveluja yhdistellään. Rakennemuutoskoskettaa jo nyt myösmonia kirkonpalvelijoita ja tulevaisuudessavielä enemmän. Tämä vaikuttaamyös työssä jaksamiseen. SVTLon mukana muutoksessa tukemassajäseniä, auttamassa jaksamisessa jaosana muutoksen hallintaa.Monen kirkonpalvelijan kiireisintyösesonki on juuri meneillään.Toivon että kaikki jaksamme tehdätyömme iloisella mielellä ja voisimmeiloita tulevasta vapahtajammesyntymäajasta. Oikein hyvää jouluakaikille kirkonpalvelijoille ja heidänperheilleen ja hyvää uutta vuotta2007.Matti LöppönenPuheenjohtajaSVTL3


SVTL:n edustajistonsääntömääräinen syyskokous 2006SVTL:n edustajiston sääntömääräinensyyskokous pidettiin 23.-24.11.2006 Helsingissä.Vuoden 2006 Kirkon työntekijä–palkinto luovutettiin Katri Tatille (58)Lahdesta.SVTL:n puheenjohtajaksi valittiinuudelleen vuosiksi 2007-2009seurakuntamestari Matti Löppösen(57) Asikkalasta. Matti Löppönen onollut SVTL:n liittohallituksen jäsenvuosina 1995-2003, Kirkonpalvelijatry:n hallituksen ja työvaliokunnanjäsenenä vuosina 1987-2003 sekäSVTL:n työttömyyskassan hallituksenpuheenjohtajana.NIMENAJANMUKAISTAMINENVuonna 2007 Seurakuntien Viran-ja Toimenhaltijain Liitto SVTLry täyttää 50 vuotta.Viime vuosina SVTL:n toimintajaedunvalvontatyö on laajentunutkäsittämään evankelisluterilaisenkirkon sopimusalan lisäksi ortodoksisenkirkon ja kristillisten järjestöjensopimusalan. Osana juhlavuodenvalmisteluja SVTL:n hallitus esittiedustajistolle uuden nykyaikaisennimen käyttöönottamista. Edustajistohyväksyi nimeksi Kirkon alojenammattijärjestö SVTL ry.KIRKONPALVELIJOIDENEDUSTAJAT SVTL:nHALLITUKSEENKAUDELLE 2007 - 2009SVTL:n hallitukseen valittiin Kirkonpalvelijatry:stä varsinaiseksijäseneksi Seppo Pyykkönen varajäsenenäänJaakko Lampinen sekäKaarina Yli-Somero varajäsenenäänKari Hartikainen.KIRKONPALVELIJOIDENEDUSTAJATSVTL:n EDUSTAJISTOONKAUDELLE 2007 – 2009SVTL:n edustajistoon valittiinKirkonpalvelijat ry:stä seuraavathenkilöt:Varsinaiset jäsenet (Varajäsenet)Kari Hartikainen(Hannu Korhonen)Hilkka Heliö-Virtanen(Maija Haukkaniemi)Jouni Honkanen(Osmo Nissi)Jaakko Lampinen(Anna-Liisa Tikkala)Yrjö Leppänen(Martti Ora)Eija Jaakola(Mirja Kaaretkoski)Tuomas Leminen(Jalo Katiska)Harri Kosola(Maarit Ilonen)Seuraava edustajiston kokous ontorstaina 26.4.2007 Helsingissä.SVTL ry 50 VUOTTALiiton 50-vuotisjuhlan pääjuhla,ekumeeninen jumalanpalvelus,järjestetään pe 8.6.2007 klo 11.00Kallion kirkossa Helsingissä. KokoontuminenHakaniemen torilleklo 10.30.Jumalanpalveluksen jälkeen tarjotaanjuhlaväelle kirkkokahvit. Illallalähtö jäsenristeilylle Tallinnaan m/sGalaxylla. Liiton toimisto tiedottaatarkemmin juhlista ja risteilystä.Katso myös www.svtl.fiKuopiossa 26.11.2006Kari HartikainenLUPAUKSETTÄYTTYVÄTTänä yönä lupaukset täyttyvät.Tänä yönä si nun sanasi käy toteen meidänkeskellämme. Vedä meidät kaikki seimen äärelle. Vedä sinne väsyneetja elämässä pettyneet, epäilevät ja toi vonsa menettäneet. Vedä sinnene joiden usko on vahva ja ne, joilla se on heikko. Vedä sinne kaikki,joiden sydämessä elää kaipaus, jonka yksin sinä voit täyttää. Avaasydämemme ih meelle ja ilolle.KokouskutsuOulun alueen Kirkonpalvelijoidenvuosikokous pidetäänHeinätorin seurakuntatalolla 20.02.2007 klo. 18.00.Esillä sääntöjen määräämät asiat.Toimikunta– Sinä out joulupukki taenna köyhtyä,vaekka toettiin näetä pakettija.– Mitenkä minä oun köyhtynnä.– Sinulla on jalassas isän vanahatsuappaat, jotka äet vei just ennenjouluva kirpputorille.4


Kirkonpalvelijoiden Kymenlaaksonalaosastoon uusi sihteeriKuka olet ?Olen Nina Palm. 30-vuotias, kahdenlapsen äiti Haminasta.Millaista työtä teet ?Mitä pidät työstäsi ?Työskentelen siivooja- vahtimestarinnimikkeellä Hamina-Vehkalahdenseurakunnassa ja olen viihtynyt täällävuoden 2000 kesäkuusta lähtien.Teen myös suntioiden sijaisuuksiatarvittaessa. Siirryn ensi vuodenalusta hoitamaan kappeleiden vahtimestarintehtäviä. Pidän työstänitodella paljon, koska voin toimiatyössäni itsenäisesti ja työn kuvaon monipuolinen. Myös koulutuksenimyötä olen saanut työhöni uuttavirtaa ja työpäivät ovat monipuolistuneetentisestään.Aloitat yhdistyksen alaosastonsihteerinä. Mitä uutta haluaisit tuodayhdistyksen toimintaan?En osaa aivan sanoa mitä ihan uuttavoisin tuoda yhdistyksen toimintaan,paitsi yrittämällä saada useampiaihmisiä innostumaan aktiivisemminosallistumaan yhdistyksen/liiton tarjoamiintilaisuuksiin. Toivon tietystivoivani tuoda uusia ideoita koulutusjaneuvottelupäivien sisältöön.Olet suorittanut kirkonpalvelijanammattitutkinnon. Miten se on hyödyttänytsinua työssäsi ?Koulutukseni ansiosta työnkuvanitulee monipuolistumaan vuodenalusta lähtien entisestään kun siirrynkappeleiden vahtimestarin tehtäviin.Olen myös koulutuksen aikanasaanut mahdollisuuden nähdä seurakunnantoimintaa ja työmuotojalaajemmin ja tietysti saanut paljonuutta tietoa suntion työstä ja sen monipuolisuudesta.Suuri kiitos kuuluumyös työpaikkakouluttajalleni SeijaKormulle, joka innostuneesti on jakanutminulle laajaa ammattitaitoaan.Ja kaikille niille jotka ovat tehneetopiskeluni mahdolliseksi.Lopuksi haluaisin pukea sanoiksiterveiseni kaikille kirkonpalvelijoilleseuraavan virren sanoin.; Tahtoisin toivoa sinulle jotakinoikein hyvää. Enkelin siipien havinaaja iloa, onnea syvää ;5


TyöaikakysymyksistäOheisena on Kirkonpalvelija –lehteentoimitettuja työaikaa koskeviakysymyksiä. Toimitus on pyytänytSeurakuntien Viran- ja ToimenhaltijainLiitto SVTL ry:n lakimiestävastaamaan kysymyksiin.Yleistä ennen yksityiskohtaistavastaamista:Vastaukset on laadittu Kirkonyleisen virka- ja työehtosopimuksen2005-2007 perusteella. Tämävirka- ja työehtosopimus tulee ollaviranhaltijoiden/työntekijöiden nähtävilläsiten, että työnantaja on tästähuolehtinut.SVTL ry on lisäksi julkaissut jajäsenilleen toimittanut Kirkon töissä–oppaan, joka on jaettu jäsenille.1.Virkasuhteessa oleville viikonloppukorvauksetvoidaan maksaavapaana, mutta kuinka toimitaaniltatyökorvauksien kanssa?Vastaus:Ilta- ja yötyökorvaus on määriteltyKirVESTES 200 §:ssä. Pykälässä onmääritelty korvauksen suuruus, jalisäksi on todettu, että pääsääntönäviranhaltijan kohdalla on suorittaailtatyökorvaus palkallisena vapaana.Mikäli näin ei voida menetellä, iltatyökorvausmaksetaan rahana.Vastaavasti taas työsuhteisen osaltalähtökohtana on, että korvaussuoritetaan rahana. Työsuhteisentyöntekijän ja työnantajan on erikseensovittava menettelystä, jossakorvaus maksetaan rahana.2.Työpäivä voidaan jakaa kahteenjoskus jopa kolmeen osaan, muttamikä on työhön sidonnaisuusaikavuorokaudessa. Voiko olla esim.klo 8-11, 16-18 ja 22.30-00.30?6Vastaus:Työpäivän yhdenjaksoisuus onmääritelty KirVESTES 166 §:ssä.Tämän säännöksen mukaan työpäiväon pyrittävä järjestämään niin, ettäse jakautuu enintään kahteen jaksoon.Lisäksi on säädetty, että edelläolevasta pääsäännöstä voidaanpoiketa, mikäli se on seurakunnantoiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisentai muun erityisen syynvuoksi välttämätöntä.Pääsäännöstä tulee pitää kiinni, javain mikäli todella on seurakunnantoiminnan kannalta välttämätöntä,niin työpäivä jaetaan useampaanjaksoon. Sopimustekstissä ei otetakantaa kysyjän esittämään ”työhönsidonnaisuusaikaan”. Tosiasiassatiedämme, että tällainen osiin jaettutyöpäivä lisää työn rasittavuutta. Siksitulee välttää työpäivän jakamistaosiin. Kysymyksestä ei ilmene, mitäeri työtehtävät päivän aikana ovatolleet, ja olisiko työ tosiasiallisestivoitu järjestää muulla tavoin.Edellä olevan perusteella sanotunlainenpäivä on mahdollinen, jostodella työtehtävät tätä edellyttävät.Katsoisin, että jatkuva käytäntö tällainenei voi olla, vaan työajat pitäisipyrkiä toteuttamaan sopimuksen166 §:n mukaisesti.3.Jos ei ole periodityössä, vaanon normaali viikkotyöaika, missäajassa on ylityötunnit tasattava.Vastaus:Ymmärrän tässä esitetyn kysymyksensiten että, missä ajassaylityötunnit on suoritettava vapaana.Varsinaisesti ei nimittäin voida jo syntyneitäylityötunteja hävittää. Yleistäsäännöllistä työaikaa noudatettaessamuodostuu työajan ylittyessä jokolisätyötä tai vuorokautista ylityötätaikka vuorokautista ylityötä.Työaikakorvausten suorittamisajankohtaon määritelty KirVESTES205 §:ssä. Tämän mukaan työaikakorvauksetannetaan vapaana tairahana viimeistään korvaukseenoikeuttavan työn tekemistä seuraavankalenterikuukauden aikana, kuntyöjakson pituus on yksi viikko. Tämäkorvauksen suorittamisajankohtakoskee myös ylityökorvauksia.4.Ovatko kaikki työ- ym. suojavaatesopimuksetvain suositussopimuksia,vai onko jotakinlakisääteisiä tai muita ns. pakollisiatyönantajan korvattavia taikustannettavia työvaatteita?Vastaus:Suojavaatetussopimus on suositussopimus.Kun seurakunnan kirkkovaltuustoon hyväksynyt suojavaatetussopimuksen,sitoo sopimusseurakuntaa.Seurakunnan ei ole kustannettavatyövaatteita työntekijöille. Erikseenon huolehdittava siitä, että kaikkitarvittavat turvavarusteet ovat seurakunnassakäytettävissä.5.Viranhaltijan työaika voidaanjärjestää kolmen viikon pituisenaajanjaksona 114 tuntia 45minuuttia. Montako työpäiväävoi tai saa tehdä yhtäjaksoisestiilman viikottaista vapaapäivää.Näin joulun alla monessakin seurakunnassaon vaikeuksia pitäävapaapäiviä tai viikkolepoa.Vastaus:Tämä kysymys voidaan ratkaistaseuraavasti. KirVESTES 172 §määrittää viikottaista vapaa-aikaa.Tämän säännöksen mukaan työaikaon järjestettävä niin, että viranhaltija/työntekijäsaa kerran viikossavähintään 35 tuntia kestävän kes-


keytymättömän vapaa-ajan. Tämävapaa-aika on työn laatu huomioonottaen sijoitettava, mikäli mahdollista,sunnuntain yhteyteen.Saman pykälän 4 momentissa säädetään,että mikäli viikkolepopäivääei voi pitää, niin viikkolepopäivänätehdystä työstä maksetaan taikkaannetaan palkallisena vapaana tehdyttyötunnit. Esim. Mikäli viikkolepopäivänätekee 6 tuntia työtä, niinsaa muiden työaikakorvausten lisäksiviikkolepokorvauksena 6 tunnin palkanvapaana tai rahana.Viikkolevon tulee toteutua kerranviikossa, mikä tarkoittaa ajanjaksoamaanantaista sunnuntaihinPisimmillään siis voidaan menetelläseuraavasti: Maanantaina pidetäänviikkolepopäivä. Sitten tehdään töitätiistaista sunnuntaihin. Tämän jälkeenalkaa uusi viikko. Tällä viikollatehdään töitä maanantaista lauantaihinja sunnuntaina annetaan viikkolepopäivä.Tällä tavalla järjestellen voidaantehdä 12 työpäivää yhtäkyytiä.Tällaista menettelyä ei voida suosia.Tämä on erittäin raskas työntekijälle.Tällä järjestelyllä myös kolmas viikkojää lähes vaille työntekijää, jotentämä ei helpota töiden järjestämistä.Tällainen työputki voi myös johtaatyöntekijän uupumukseen.6.Saako pyhäinpäivästä sunnuntaityökorvauksenja onko se arkipyhäksiluokiteltava. Ja mitense muutetaan ajaksi, jos sunnuntaityötäei korvata rahana vaanaikana.Vastaus:Arkipyhät on lueteltu KirVESTES165 §:ssä. Pyhäinpäivä ei kuulu tähänluetteloon.Pyhäinpäivää koskevat määräyksetlöytyvät KirVESTES 199 §:stä. Tämänsäännöksen mukaisesta pyhäinpäivänätyöskentelystä maksetaansunnuntaityökorvaus joko rahanatai vapaana.Anna-Maria NumminenSVTL:n lakimiesSuntioiden työtaipumus/vastakohtatyöuupumusSen ilmaantuminen on äkillistä,joka kasautuu viikonloppuihin sekäerityisesti juhlapyhiin ja kun vielätyönjohto ilmoittaa muutamista vainajista,jotka pitäisi pikaisesti saadasiunattuun maahan ja vielä kun onnoita pikku hommiakin tekemättä !Kun suntiota tällä tavoin kuormitetaan,niin hänellä alkaa muodostuahitaasti omituinen tunne että hänkinon tarpeellinen tässä työyhteisössä.Tällainen tunne nostaa rinnuksiakummasti ylöspäin, varsinkin kunseurakuntalaisetkin muistavat mainitaettä taasko sinä olet työssä.Nämä tämän tyyppiset normaalistaolotilasta poikkeavat muutokset olivatjotenkin vieraita työtaipumuksentartunnan saaneelle suntiolle.Hän esitti itselleen kysymyksen,mikä minusta tällaisen tekee, onkose kutsumus, palkka, kunnianhimo,”päänsilityksen tarve”, ajatus ettäminusta joskus joku pappi lausuukauniita sanoja, joita en itse kuule,noh, enpä tiedä tuota.Kuitenkin tämä ns. suntioiden työtaipumuson varsin yleistä seurakunnissaja siitä kärsii hyvin moni, näinainakin minulle on kerrottu, joten eiliene ”syytä huoleen”.Kuitenkin joku väittää että tällainentyötaipumus olisi jonkinlainen yhtymäjoten pieleen meni kun kuvittelintällä tarkoittavan seurakuntayhtymää.Onhan niitä tutkittukin seurakuntieneri ammattiryhmiä, jopa pappejakinja myös heilläkin on ollutsamanlaisia ongelmia. Seurakunnat,joissa on ongelmia esiintynyt, onollut työtaipumusta keskimääräistäenemmän.Kyseinen ongelma on hyvin vakavasiinäkin mielessä, kun viikko- ja jaksotunniton ylitetty reippaanlaisesti,eikä oikein tunnu sijainenkaan hyvältäsaati sitten mitä minusta ajatellaankun olen viikkovapaalla, ja kännykkäsoittaa virttä 433, ja ilmoittaa ettätaas minua tarvitaan. Vai liittyykö tämä” syndrooma ” tähän tunteeseentyötaipumuksesta, kyllä se varmaanon nyt jotain vakavampaa kun nuounetkin on jääneet vähänlaiseksi jaon tuo selkäkin oikutellut, niin ettätaidanpa soittaa huomenna lääkärilleajan, jos sieltä löytyisi apua näihinvaivoihin.Suntio Sulo7


8Seurakuntayhtymän 12 työntekijääsuoritti tutkinnon yhtä aikaaPorin ev.lut. seurakuntayhtymä lähtirohkeasti ja ennakkoluulottomastimukaan koulutushankkeeseen, jonkamoottorina toimi Porin Aikuiskoulutuskeskus(AKK). Seurakuntayhtymästä12 kiinteistöhenkilökuntaan kuuluvaasuoritti suntion ammattitutkinnontyön ohessa. Osa heistä toimii suntioinatai vahtimestareina, osa hautausmaallatai muissa kiinteistönhoitotehtävissä.Nyt seurakuntayhtymänkuuden seurakunnan palveluksessaon jo 14 suntion ammattitutkinnonsuorittanutta ammattilaista. Tämä onyli kolmannes yhtymän kiinteistö- jasiivoustoimen työntekijöistä.Porilaisten kirkonpalvelijoidenkouluttamisen teki mahdolliseksiEuroopan sosiaalirahaston (ESR)projektirahoitus. Porin AKK käynnistiyli 40-vuotiaille rakennus- japalvelualojen ammattilaisille suunnatunDeltaStream-hankkeen, jossatavoitteena oli edistää osaamistahenkilökohtaistamalla opiskelua.Hankkeessa on koulutettu korjausrakentajia,märkätilojen vedeneristämisenvalvojia ja ravintola- ja suurtalouskokkeja.Samalla huomattiin, ettäkirkonpalvelijoiden ammattikunnassaon sekä rakennus- että palvelualojenammattilaisia ja että heillekin voitaisiinmyös räätälöidä koulutusta.Kirkonpalvelijoiden koulutushankkeessahaluttiin kehittää ja vahvistaapitkään työssä olleiden ammattilaistenosaamista syventävillä opinnoillasekä pätevöittää heidät seurakunnaneri palvelutehtäviin. Suntion ammattitutkinnonsuorittamisella työntekijöilletarjottiin mahdollisuus parantaa jalaajentaa toimenkuvaa ja työtehtäviinsijoittumista. Koulutuksen suunnittelussahuomioitiin osallistujilla jo olevaosaaminen ja suunnattiin tietopuolisetopinnot niihin osa-alueisiin, joissatarvittiin vahvistusta.Koulutus toteutettiin työelämälähtöisesti.Koulutuksen ”teoriaopintoja”oli 24 päivää, yksi päivä viikossa.Työntekijöillä oli mahdollisuus osallistuanoihin Porissa järjestettyihinpäiviin omalla työajallaan. Työnantajajousti tekemällä työvuoro- jasijaisjärjestelyin mahdolliseksi sen,että 12 työntekijää saattoi olla samanaikaisestikoulutuksessa ilman,että seurakuntien normaali toimintahäiriintyi. Lisäksi koulutukseen kuuluityössäoppimista sekä omalla työpaikallaettä seurakuntayhtymän muissatoimipisteissä. Opettajat vierailivattyöpaikoilla ohjaamassa opiskelua.Koska näytöt järjestettiin seurakuntienaidoissa työ- ja toimintaympäristöissä,vaadittiin kaikilta osapuoliltajoustoa. Kokonaisuudessaan tutkinnonsuorittamisen prosessi kesti hiemanyli vuoden ja kaikki 12 saivattutkintonsa suoritettua suunnitellussaaikataulussa.Porin AKK, Porin seurakuntayhtymäja Turun kristillinen opisto räätälöivätyhteistyönä sekä koulutuksen ettämahdollisuudet tutkintoon kuuluviennäyttöjen antamiseen. Niissä huomioitiinsekä työnantajan että työntekijöidentoiveita ja tarpeita. Koulutuspaitsi lisäsi ja syvensi pitkään työelämässätoimineiden ammattilaistenosaamista, myös tutustutti yhtymäntyöntekijöitä toisiinsa ja loi työntekijöilleverkoston Helpompaa on, kunvoi ”kilauttaa kaverille” saati ettäjoutuu painiskelemaan työasioidenja ongelmien kanssa yksin. Koulutuksenpäätösjuhlallisuuksissa tutkinnonsuorittaneista huokui tyytyväisyys jailo: opiskelu oli ollut antoisaa ja kokeneetammattilaisetkin saivat uusiaeväitä ja lisää varmuutta työhönsä.Lisäksi tuntui hyvältä, kun sai suntionammattitutkinnon suoritettua ja sitenmyös osoitettua oman ammattitaitonsa.Työnantajan näkökulmasta koulutuksensuuri anti oli se, että se kehittipaitsi työntekijöiden osaamista,myös työyhteisöä. Työntekijät tutustuivateri toimipisteisiin ja toisaaltaseurakuntien eri työntekijäryhmät tutustuivatuudella tavalla kirkonpalvelijoidentehtäviin ja työn vaatimuksiin.Porin koulutushanke oli onnistunutesimerkki siitä, että ammatillinenaikuiskoulutus voi toimia työelämänkehittäjänä ja palvelijana. Koulutussiis paitsi antaa tilaisuuden itsensä kehittämiseen,myös mahdollisuuksiatyöpaikkojen ja -yhteisöjen kehittämiseen.Työnantajien kannattaakin pohtiahenkilöstön kouluttamista myössiitä näkökulmasta, että yksittäisentyöntekijän tutkinnon suorittaminenvoi toimia useiden ihmisten työn sekäkoko työyhteisön kehittäjänä.Opetushallitus on antanut marraskuun2006 lopulla ammatillista aikuiskoulutustatarkentavan määräyksenopintojen henkilökohtaistamisessa.Siinä korostuu se, että tutkinnonsuorittajan aiempi osaaminen pitäätunnistaa ja tunnustaa. Koulutukseenohjataan vain niiltä osin, kuntutkinnon suorittamisen kannaltapitää hankkia lisää ammattitaitoa jatutkintotilaisuuksien aikataulut sekäkäytännön järjestelyt pitää suunnitellatutkintoa suorittavalle henkilöllemahdollisimman hyvin soveltuviksi.Oman ammattialansa näyttötutkinnonsuorittamisesta kiinnostuneidenkannattaakin olla itse aktiivisia ja tiedustellaaikuiskoulutusta järjestävistäoppilaitoksista mahdollisuuksiatutkinnon suorittamiseen.Suntion ammattitutkinnon suorittaneetolivat Esa Simojoki, Jouni Lehto,Sinikka Hannula, Altti Erkkilä, RaijaHoro, Markku Mäkelä, Arja-Liisa Laiho,Hannu Mäkelä, Timo Kuuri-Riutta,Ulla Korhonen, Pekka Rosengren jaHannu Suomalainen.Jyrki LumiainenViestinnän lehtoriTurun kristillinen opisto


Kirkkorakennusten suojelustaKIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 20/2006 7.6.2006Porvoon tuomiokirkon tuhopolttoantaa aiheen palata 1900-luvunlopulla tehtyihin havaintoihin ja niidenperustella annettuihin ohjeisiin.Myös silloin koettiin kirkkorakennuksiinkohdistuvan tahallisen vahingoittamisenuhkan kausi.Tuhopoltoista javahingonteoistaKoska monet tuhopoltot ovat julkisuushakuisia,silloinkin kun toimijatitse pyrkivät pysymään piilossa,voi olla eduksi pyrkiä tiedottamisessaniin matalaan profiiliin kuinmahdollista. Tiedottamisessa onmyös syytä varoa kertomasta, ettäseurakunnan kirkon turvallisuus onvarmistettu aukottomasti. Sellainenväite voidaan kokea haasteena jakimmokkeena näyttää tuhopolttajanolevan ovelampi kuin kirkon suojelijat.Tiedottamisessa ei myöskääntule kertoa suojelun yksityiskohdista,se tarjoaa tuhotyöntekijälle valmiinkartoituksen suojelussa olevista aukoista.Harkitessaan toimenpiteitä, joihinseurakunta voi ryhtyä, on niistä syytäaina keskustella paikallisen poliisi- japelastusviranomaisen kanssa. Koskavalvonta harvoin on täysin kattavaa,on järjestelyiden yksityiskohdat syytäpitää niin harvojen tiedossa kuinon mahdollista.Välittömästi tehtävissäolevista toimenpiteistäAlueellisesti tai tiettyyn ajankohtaanrajoittuvan riskin ollessakyseessä on mahdollista järjestäävartiointi. Vartioliikkeiden palvelukseton helppo järjestää ja niiden mukanaseurakunta saa myös tarvittavanasiantuntemuksen ja osaamisen.Vartioliikkeiden palvelukset ovatkuitenkin kalliita eikä niitä kaikillapaikkakunnilla ole saatavilla. Mikäliseurakunta ryhtyy omatoimisestijärjestämään valvontaa, esimerkiksitalkootyönä, on se syytä tehdäyhteistyössä poliisin kanssa. Kaikillevartiointitoimintaan osallistuvilleon selvitettävä vartijan oikeudet jaoikeuksien rajat sekä selvitettävätehtävässä huomioon otettavat turvallisuusnäkökohdat.Tilapäisenä jamahdollisesti pitempiaikaisempanajärjestelynä on mahdollista parantaavalvonnan tasoa kohtuullisin kustannuksinkäyttäen itse aktivoituvia jakuvaa lähettäviä matkapuhelimia.Tällaisten järjestelmien tekninenlaatu on viime aikoina parantunutsamalla kun niiden aiheuttamat kustannuksetovat muuttuneet jokaisenseurakunnan mahdollisuuksienmukaisiksi. Suunnittelemattomastitapahtuneiden vahingontekojenmahdollisuutta voi vähentää poistamallakaikki sytykkeeksi kelpaavamateriaali ja esimerkiksi lukitsemallaroska-astiat yöksi. Ovien lukituksentoimivuus ja perustusten tuuletusluukkujenja kattoluukkujen varmistaminenon ajoittain syytä tarkista.Kattotikapuiden alapää on yleensämahdollista poistaa mielijohteestatapahtuvan katolle menemisen estämiseksi.Joissain seurakunnissaon kielletty kirkon pihalla ja hautausmaallaoleskelu öiseen aikaanilman, että seurakuntalaiset olisivatkokeneet sen häiritsevän heidänasianmukaista liikkumistansa taitoimintaansa. Kielto helpottaa valvontaa,henkilöihin perustuvassavalvonnassa voidaan jokainen alueeltatavattu poistaa sieltä ilman, ettävahingon tekoon olisi jo ryhdytty jateknisen valvonnan järjestelmät eivättarpeettomasti aktivoidu tai aiheutahälytyksiä.www.evl.fiSyvästi huolestuneena kirkkojensäilymisestä Esko Laaksohaluaa antaa meille ammattitovereilleenuseita vinkkejä, mitenvoimme itse työssämme vaikuttaaturvallisuuden laajentamiseenja opimme kiinnittämäänhuomiomme vahinkoja ehkäiseviinasioihin.1. Älä koskaan jätä rakennuksiatai hautausmaata kokonaanilman ulkovalaistusta.2. Lukitse kaikki ovet ja ikkunatsekä muut lukittavatreitit.3. Tarkkaile päivittäin työpisteesiympäristöä havaitaksesimahdollisen rikoksen suunnittelu.4. Laadi pelastus- ja sammutussuunnitelma,joissa onselkeät toimintaohjeet.5. Laadi kiinteistökohtainenturvallisuusohje , jossa on selkeätoimintaohjeistus ja hälytysnumerot.6. Huolehdi, että alkusammutuskalustoja ensiaputarvikkeetovat saatavilla ja näkyvästimerkittyinä.7. Helposti syttyvät, myrkyllisetja räjähtävät aineetmerkittyinä lukollisiin säilytyskaappeihin.8. Pidä varaulostiet aina esteittäja merkattuina. Muistamerkitä myös väliaikaiset esteetesim. remonttien aikana.9. Opettele tuntemaan omatyöpaikkasi niin hyvin, ettäpystyt hädän hetkellä ottamaanvastuun ja opastamaanmuita.10. Osallistu koulutuksiin.9


JouluevankeliumiLuukkaan (2 : 1-20) mukaanSiihen aikaan antoi keisari Augustuskäskyn, että koko valtakunnassaoli toimitettava verollepano. Tämäverollepano oli ensimmäinen ja tapahtuiQuiriniuksen ollessa Syyriankäskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaanveroluetteloon, kukinomaan kaupunkiinsa.Niin myös Joosef lähti Galileasta,Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoavarten Juudeaan, Daavidinkaupunkiin Betlehemiin, sillä hänkuului Daavidin sukuun, Hän lähtisinne yhdessä kihlattunsa Mariankanssa, joka odotti lasta.Heidän siellä ollessaan tuli Mariansynnyttämisen aika, ja hän synnyttipojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsenja pani hänet seimeen, koskaheille ei ollut tilaa majapaikassa.Sillä seudulla oli paimenia yölläulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiäheidän edessään seisoi Herranenkeli, ja Herran kirkkaus ympäröiheidät. Pelko valtasi paimenet, muttaenkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö!Minä ilmoitan teille ilosanoman, suurenilon koko kansalle. “Tänään onteille Daavidin kaupungissa syntynytVapahtaja. Hän on Kristus, Herra.Tämä on merkkinä teille: te löydättelapsen, joka makaa kapaloitunaseimessä.”Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärilläsuuri taivaallinen sotajoukko,joka ylisti Jumalaa sanoen: ”Jumalanon kunnia korkeuksissa, maan päällärauha ihmisillä, joita hän rakastaa.”Kun enkelit olivat menneet takaisintaivaaseen, paimenet sanoivat toisil-leen: “Nyt Betlehemiin! Siellä menäemme sen, mitä on tapahtunut,sen minkä Herra meille ilmoitti.” Helähtivät kiireesti ja löysivät Marianja Joosefin ja lapsen, joka makasiseimessä. Tämän nähdessään hekertoi vat, mitä heille oli lapsesta sanottu.Kaik ki, jotka kuulivat paimentensanat, olivat ihmeissään.Mutta Maria kätki sydä meensä kaiken,mitä oli tapahtunut, ja tut kistelisitä. Paimenet palasivat kiittäen jaylistäen Jumalaa siitä, mitä olivatkuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuriniin kuin heille oli sanottu.Taivaalliset sanansaattajatVarhaiset kristityt tunsivat en kelienläsnäolon keskuudessaan, ja heodottivat Jeesuksen las keutuvantaivaasta tulisen enke lijoukon kanssa.Mutta eivät en kelit jääneet Vanhaanja Uuteen testamenttiin, vaanne vaikutta vat yhä monin eri tavoinja mo nilla eri elämänaloilla tämänpäivän maailmassa.Nyt näistä sanansaattajiksi mielletyistäenkeleistä on ilmes tynyt kaunisteos Enkelit taivaan (Atena), jonkakirjoittaja on brit tiläinen MargaretBarker. Kir jassa kerrotaan enkeleistäkristil lisessä ja juutalaisessa kulttuurissa.Lisäksi siinä on pari sataa toi nentoistaan kauniimpaa kuvaa, jotkaesittelevät enkelitaidetta keskiajan jarenessanssin käsi kirjoituksissa, vanhoissamaa lauksissa, nykytaiteessa,mosaii keissa ja lasimaalauksissa.Enkelit puhuivatpsalmien kauttaEnkelit liittyvät kiinteästi Jeesuksenmaallisen elämän tär keisiinvaiheisiin. Jumala lähetti ylienkeliGabrielin Nasaretin kaupunkiin Maria-nimisenneit syen luo. Siellä enkelikertoi, et tä Maria tulee raskaaksija syn nyttää pojan, joka on olevasuu ri, ja jota kutsutaan Korkeim manPojaksi.Gabriel on arkkienkeli Mika elin jälkeenylin enkeli. Vanhim missa kuvissahän kantaa Mar garet Barkerinmukaan miekkaa, myöhemmin liljaa.Valkoinen lil ja on Marian neitsyydenja puh tauden vertauskuva.Jotkut alkukirkon kristityt kä sittivätGabrielin Pyhänä Hen kenä ja Raamatuninnoittajana. Heidän mukaansaPyhän Hen gen Enkeli kannusti psalmienkirjoittajia ja puhui uskovaistenkautta.Kristuksen synnyttyä Herran enkeliilmoitti Betlehemissä pai menilleMessiaan syntymästä. Tuo enkeli oliluultavasti Gabriel.10


Opinto- jakoulutuspäivätSavonlinnassa 26.-27.6.2007Majoittumiset on järjestetty Kylpylä Hotelli Casinolle.Hinnat ovat seuraavat: Kaksi yötä, täysihoito, osallistumismaksu 280e. Yksi yö, täysihoito, osallistumismaksu 220 e. Ruokailut, osallistumismaksu140 e.Vuosikokous on 26.7.2007 klo 18.30 Savonlinnan seurakuntakeskuksella,Kirkkokatu 17.Alustava ohjelma on nähtävissä vuoden 2007 alussa www.kirkonpalvelijat.fiLisätietoja sihteeri Kari Hartikaiselta, puh. 050 520 7003, sähköposti;kirkonpalvelijat@kolumbus.fiTEILLE ONSYNTYNYTVAPAHTAJA!Kansa, joka pimeydessä vaeltaa,näkee suuren va lon. Niille,jotka asuvat kuoleman varjonmaassa, loistaa kirkkaus. Sinäteet runsaaksi riemun, annat suurenilon. - - Sillä lapsi on syntynytmeille, poi ka on annettu meille.Hän kantaa valtaa harteil laan,hänen nimensä on IhmeellinenNeuvontuoja, Väkevä Jumala, IankaikkinenIsä, Rauhan Ruhtinas.- - Jes. 9: 1-6.Joulun viettoa ennen vanhaanMuistan joulun lapsuudestani1920-luvun lopulta täällä Savossa,pienestä torpasta. Sinä talvena olipaljon lunta ja jouluna kova pakkanen.Mökkimme oli lumettu ikkunoitamyöten, ja se toi lämpöä hataraanrakennukseen. Lumi toi valoakin, jotamuuten oli vain päreessä uuninraossa,jossain pieni öljytuikku ja lyhtynavettapolulla.Aattoaamuna tupa oli siistitty joulukuntoon,ja kiviuuni tuvan keskellelämmitetty valmiiksi. Uunissa paistuijoulu puuro ja ihana kapapaistintuoksu täytti tuvan. Uunin peräl le oliheitetty lanttuja ja nauriita aamuksi jasuupuolelle perunat paistin kera.Kinkkuun ei ollut varaa, elettiinpula-aikaa. Näin valmis tui jouluateriaillaksi muiden töiden lomassa.Aikuisten touhu ihmetytti lasta, ymmärrystuli sitten kun ukki kantoiolkia uunin solaan ja sitten hän toisinne märän vasikan. Vasikka tuotiintupaan kuivumaan, kun navetta olikylmä. Penkki laitettiin esteeksi, etteise pääse pois karsinastaan muualle.Se oli joulun lapsi.Entä kuusi. Se oli jakkaralla lasipurkissa,olkitähti latvas saan, muutamakuusen karamelli ja paperista leikattujalippuja koristeenaan, odottamassajoulupukkia.Iltahämärissä syötiin jouluateriaja ukki kertoi lapsesta, joka nukkuuolkien päällä. ”Aivan kuin meidänvasikka”, ajattelin mielessäni. Kiireessäänjoulupukki oli viskannutlahjat kuusen alle, meitä käskettiinkatsomaan sieltä. Siellä oli hammasharjaja kuttaperkka pieni nukke,ensimmäiset joululahjani.Unen tullessa ukilla oli tapanasanoa ”lamppu” lampulle ja se olimerkki siitä että nyt nukkumaan.Minua pelotti tuo joulunlapsi. Ukkiymmärsi, sanoi levittävänsä sänkynsäja pääsen hänen selkänsätaakse vasikalta turvaan. Laittoi vielärekiturkkinsa päälleni, ettei minua palelisi.Lampulle sanottiin ”lamppu”,ja niin alkoi uni.Yöllä herättiin kovaan jyskytykseenovelta, sieltä tuli kulkumies, ”sälli”,kuten heitä nimitettiin, pyysi yösijaapakkasen keskeltä. Täti otti uuninsuulta paistin ja puuron, antoi kulkijallesyömistä ja teki uunin kupeellelämpimään petin, johon matkalainenpääsi nukkumaan. ”Nyt meillä onjouluvieraskin”, tuumi ukki.Sitten nukuttiin hyvässä sovussa.Ukki orpolapsi selkänsä takanarekiturkissa kuin orava pesässään,kädessään rak kaat joululahjansa,täti omassa nurkassaan, joulunlapsioljillaan toisella puolella uunia jajouluvieras kylläisenä toisella puolenlämmintä uunin kuvetta. Nukkumassaja oottamassa jouluaamua ja kirkkoonmenijöiden hevosten kulkustenkilinää.Ei ollut radiota, televisiota eikäkaupallista viihdettä. Vain ihanajoulurauha pakkasen ja lumen keskellä.Muistoihin kauniina mieleenjäämässä.Savon Sanomat/Aikojen takaa/A. H. (Varkaus)11


Rauhallista JouluaKirkonpalvelijalehden lukijoilleN:o 4/2006 – 53. vuosikertaJulkaisija/Tilaukset:Kirkonpalvelijat r.y. - Kyrkotjänare r.f.Puh./Fax: (017) 281 1697GSM 050 520 7003E-mail: kirkonpalvelijat@kolumbus.fihttp://www.kirkonpalvelijat.fiKansikuva: Topi Ikäläinen, RiistavesiLehden toimitus:PL 421, 70101 KUOPIOToimitussihteeri Kari HartikainenToimituskunta:Yhdistyksen hallitusIlmoitushinnat:Kokosivu 200 €1/2 sivua 110 €1/3 sivua 70 €Pankit:Nordea 202718-136346Sampo Pankki 800015-252706OP 560005-293207Paino:Suomen Graafiset Palvelut Oyaineisto@graafisetpalvelut.comSeuraava lehti ilmestyymaaliskuussa 2007.ISSN 0 355-8258

More magazines by this user
Similar magazines