Palveluopas - Tieteiden talo

tsv.fi

Palveluopas - Tieteiden talo

TIETEELLISTEN SEURAINVALTUUSKUNNANPALVELUTTieteellisten seurain valtuuskuntaHelsinki 2011


Tieteellisten seurain valtuuskuntaMariankatu 500170 HelsinkiPuhelin *(09) 228 691Sähköposti: tsv@tsv.fiToimihenkilöiden henkilökohtainen sähköposti osoite on etunimi.sukunimi@tsv.fi.Lisätietoja Tieteellisten seurain valtuuskunnasta ja tieteellisten seurain toiminnasta:• www.tsv.fi• Ilkka Niiniluoto, Tiedeyhteisön ytimessä: TSV 110 vuotta, Tieteessä tapahtuu6/2009, s. 1–2.• Aura Korppi-Tommola ja Hannu Heikkilä, Hyvässä seurassa Tieteellisten seurainvaltuuskunnassa, Tieteessä tapahtuu 6/2009, s. 3–9.• Suomen tieteelliset seurat 1999 Finlands vetenskapliga samfund (TSV, Espoo1999)• Hannu Heikkilä, Lisan koulusta Tieteiden taloksi Tieteessä tapahtuu 7/1997, s.423–452.• Tieteellisten seurain valtuuskunnan synty, Suomen tieteen historia osa 4 (WSOY2002), s. 68–69.• Tieteelliset seurat, julkaisutoiminta ja tieteen popularisointi, Suomen tieteenhistoria osa 4 (WSOY 2002), s. 564–601.• Tieteellisten seurain valtuuskunta. Säädökset; De vetenskapliga samfundensdelegation. Statuten, TSV 2007.Toimittanut: Aura Korppi-TommolaUlkoasu: Heikki KalliomaaKannen kuva: Jari LoisaISBN 978-952-99486-8-0 (nid.)ISBN 978-952-99486-9-7 (pdf)Painopaikka: Vammalan Kirjapaino, Sastamala 2011.


SISÄLLYSTIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA 51. JÄSENSEURAT 61.1 Jäsenseurat 61.2 Tiedeakatemiajaosto 61.3 Jäsenyys 71.4 Seuraluettelo 72. TIETEELLISTEN SEUROJEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN 72.1 Kokoustilat 82.1.1 Tieteiden talo 82.1.2 Säätytalo 122.1.3 Tiedekeskus Heureka 132.1.4 Jäsenseurojen toimitilat 132.1.5 Toimistopalvelut 132.1.6 Arkistonhoito 143. JULKAISUTOIMINNAN TUKEMINEN 153.1 Julkaisukeskus 153.1.1 Julkaisupalvelut 163.1.2 Julkaisujen myynti ja markkinointi 183.1.3 Julkaisujen varastointi ja postitus 203.1.4 Seurojen julkaisujen kansainvälinen vaihto 224. TIETEEN TIEDOTUS 234.1 Tieteessä tapahtuu -lehti 234.2 Tieteen päivät 245. AVUSTUKSET JA APURAHAT 255.1. Yleiset avustusten haku- ja raportointiohjeet 255.2 Julkaisutoiminta ja kansainvälinen toiminta 255.3 Kansainväliset konferenssit ja kansalliset seminaarit 275.4 Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahasto 286. YLEISTÄ TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNASTA 296.1 Kokoukset 296.2 Hallitus 296.3 Talous 316.4 Aloitteita ja vaikuttamista 316.4.1 Julkaisufoorumi 326.4.2 Tieteen termistötalkoot 33


6.4.3 Kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurit: nykytila ja tiekartta 346.4.4 Suomen tieteen historia 347. NEUVOTTELUKUNNAT 367.1 Tutkimusetiikka 367.1.1 Tutkimuseettinen neuvottelukunta 367.1.2 Pohjoismainen bioetiikkakomitea 387.2. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta 39LIITTEETLiite 1: TSV:n jäseneksi hakeminen ja jäsenkriteerit 41Liite 2: Yhdistystoimintaa koskevaa kirjallisuutta ja lainsäädäntöä 42


TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTATieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) perustettiin vuonna 1899 senaatin määräyksellä.Tuolloin elettiin Suomen tieteen voimakkaan kehityksen aikaa. Kansallisten tieteidenedistämistä pidettiin tärkeänä, ja autonomisen Suomen senaatti halusi tukea myös tieteenharjoittajienvapaaehtoisuuteen perustuvien tieteellisten seurojen toimintaedellytyksiä,koska yliopiston tulevaisuus oli epävarma venäläistämispaineiden alla.Valtuuskunta toimi senaatin määräyksen pohjalla aina vuoteen 2007, jolloin tuli voimaanLaki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta (938/2006). Laki vahvisti valtuuskunnanasemaa julkisoikeudellisena yhteisönä. Lain edellyttämä sääntömuutos toteutettiinseuraavana keväänä. Valtuuskunnalla on laajat itsenäiset toimivaltuudet ja setoimii kyseisen lain, sääntöjensä ja osin yhdistyslain puitteissa.Lain mukaan valtuuskunnan tehtävänä on1) edistää valtuuskunnan jäsenyhteisöjen yhteistyötä ja tukea niiden toimintaedellytyksiä;2) kehittää tieteellisen tiedon välitystä ja julkaisutoimintaa sekä hoitaa tieteellisen kirjallisuudenkansainvälistä vaihtoa;3) edistää tutkimustiedon tunnetuksi tekemistä ja sen käyttöä yhteiskunnassa; sekä4) hoitaa muut valtuuskunnalle sen säännöissä määrätyt tehtävät.Aluksi jäsenseuroja oli kaikki tieteenalat kokoavan Suomen Tiedeseuran lisäksi kahdeksanmuuta tieteellistä seuraa ja vuonna 1908 joukkoon liittyi tuolloin perustettuSuomalainen Tiedeakatemia. Kolmella akatemialuontoisella jäsenyhteisöllä, SuomenTiedeseuralla, Suomalaisella Tiedeakatemialla ja Teknillisten Tieteiden Akatemialla onerityisasema siten, että niillä on oikeus nimittää edustajansa TSV:n hallitukseen.Toimintatilojen tarjoaminen tieteellisille seuroille on opetus- ja kulttuuriministeriöltäsaatava merkittävä tuki tiedeyhteisössä harjoitettavalle vapaalle kansalaistoiminnalle.Vuosina 1899–1932 tieteelliset seurat ja niiden kirjasto toimivat ns. Pöllölässä Kasarmikadulla.Sitten valtuuskunta toimi 1980-luvun loppuun Säätytalossa Snellmaninkadulla.Säätytalo on ollut pääasiassa valtioneuvoston käytössä vuonna 1990 toteutetun remontinjälkeen. Tieteelliset seurat ovat edelleen voineet varata sieltä kokoustiloja, mutta vainrajoitetusti. Vuonna 1997 tieteelliset seurat saivat käyttöönsä Kirkkokatu 6:ssa sijaitsevanentisen koulurakennuksen, joka nimettiin Tieteiden taloksi. TSV:n toimisto sijaitsee samassakorttelissa Mariankatu 5:ssä, Helsingin Kruununhaassa.TSV on julkaissut erillisenä kirjasena valtuuskuntaa koskevat säädökset vuonna 2007.


1. JÄSENSEURAT1.1 JäsenseuratValtuuskuntaan kuuluu 256 tieteellistä seuraa, joissa on yli 200 000 henkilöjäsentä. Seurojenjäsenistö koostuu tutkijoista, alojensa ammatinharjoittajista ja harrastajista. Tällätavalla TSV edustaa laajaa tiedeyhteisöä eikä tiettyä yliopistoa, tieteenalaa tai laitosta.TSV:n jäsenseurat ovat joko yhdistyksiä tai säätiöitä, joita siis koskee yhdistyslaki (n:o503/1989) ja laki yhdistyslain muuttamisesta (678/2010) tai säätiölaki (n:o 109/1930).Yhdistyksen toimintaa ja päätöksentekoa koskevissa asioissa voivat jäsenseurat kysyäneuvoa toiminnanjohtaja Aura Korppi-Tommolalta. Tämän oppaan lopussa on liitteessän:o 2 lueteltu yhdistystoimintaa koskevia lakeja ja asetuksia sekä asiaa koskevaakirjallisuutta.1.2 TiedeakatemiajaostoTiedeakatemiajaosto on Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä toimiva tiedeakatemioidenyhteistyöelin. Sen tavoitteena on edistää kansainvälisesti korkeatasoistatieteellistä tutkimusta kaikilla tieteenaloilla. Tiedeakatemiajaosto osallistuu kansalliseenja kansainväliseen tiedepoliittiseen toimintaan, tieteelliseen tutkimukseenperustuvien asiantuntijaraporttien ja lausuntojen laatimiseen, tutkimuksen arviointiinja palkitsemiseen sekä tieteen tunnetuksi tekemiseen yhteiskunnassa.Tiedeakatemiajaosto edustaa suomalaisia tiedeakatemioita kansainvälisissä tiedejärjestöissä.Lisäksi se vastaa 31:n eri tieteenaloja edustavan kansalliskomitean toiminnankoordinoinnista.Tiedeakatemiajaostoon kuuluu kahdeksan jäsentä, kaksi Suomalaisen Tiedeakatemiannimeämää jäsentä, kaksi Suomen Tiedeseuran nimeämää jäsentä sekä yksi TeknillistenTieteiden Akatemian ja yksi Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finlandinnimeämä jäsen. Lisäksi jaostoon kuuluu kaksi TSV:n nimeämää jäsentä, joiden tuleeolla jonkin tiedeakatemian jäseniä. Jäsenyys TSV:n hallituksessa ei ole ehto Tiedeakatemiajaostoonnimeämiselle.Tiedeakatemiajaoston nimittää Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallitus kolmeksivuodeksi kerrallaan.Yhteystiedot:Kansainvälisten asiain päällikkö Irina Piippo, puh. (09) 228 69 226Tiedesihteeri Katri Mäkinen, puh. (09) 228 69 242


1.3 JäsenyysJäsenseurat maksavat valtuuskunnalle jäsenmaksun, joka määräytyy henkilöjäsentenmäärän mukaan. Vuonna 2011 maksu on 25 senttiä henkilöjäseneltä, kuitenkin vähintään100 € ja enintään 1300 €. Maksu vahvistetaan vuosittain syyskokouksessa ja laskutetaanseuroilta keväällä valtuuskunnan jäsenseuraluetteloon ilmoitetun jäsenmääränperusteella.Ohjeet tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseuraksi hakemisesta ja hallituksenmäärittelemät jäsenkriteerit ovat liitteessä 1.1.4 SeuraluetteloTSV ylläpitää jäsenseuraluetteloa, joka on verkkosivuilla www.tsv.fi. Siinä esitelläänseuran nimi eri kielillä, yhteystiedot, luottamushenkilöt, jäsenmäärä ja jäseneksi hyväksymiskäytäntö,julkaisut, kansainväliset yhteydet, seuran hallinnassa olevat kokoelmatja muita kyseisen seuran antamia tietoja. Luettelo julkaistaan myös painettuna kirjasena,viimeksi vuonna 2008.Jäsenseurat voivat päivittää tietojaan verkossa. Päivityssivulle pääsee TSV:n verkkosivultawww.tsv.fi linkistä Jäsenseurat / Tietojen päivitys. Päivitystä varten tarvittavat käyttäjätunnukseton lähetetty seuroille. Samalla tunnuksella pääsee tekemään varauksiaTieteiden talosta. Päivitystä koskeviin kysymyksiin vastaa Raija Mankki (09) 228 69 231.Tunnuksen saa myös ylivahtimestari Antonio Rodríguezilta puh. (09) 228 69 264.2. TIETEELLISTEN SEUROJEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINENTSV toimii aktiivisesti turvatakseen jäsenseurojen toimintaedellytyksiä ja auttaa seurojatieteellisten julkaisujen tuottamisessa, myymisessä ja markkinoinnissa, varastoinnissaja kansainvälisessä vaihdossa. Valtuuskunta hallinnoi niitä toimitiloja, jotka valtiovaltaon asettanut seurojen käyttöön. Valtuuskunnassa työskentelee 29 toimihenkilöävuonna 2011.Jäsenseurat voivat kysyä neuvoa kaikkiin seurojen toimintaan liittyviin kysymyksiinvaltuuskunnan toimistosta. Yleisiin yhdistystoimintaa koskeviin kysymyksiin vastaatoiminnanjohtaja Aura Korppi-Tommola, kirjanpitoa ja muuta taloudenhoitoa, kutenverotusta koskeviin kysymyksiin vastaa talouspäällikkö Satu Kumlin, puh. (09) 228 69223. Julkaisu- ja konferenssiavustuksien maksatusta koskeviin tiedusteluihin vastaahallinnollinen avustaja Anneli Rossi, puh. (09) 228 69 225.


2.1 Kokoustilat2.1.1 Tieteiden taloKirkkokatu 600170 HelsinkiTieteellisten seurojen kokoustilat ovatTieteiden talolla, Kirkkokatu 6.Kuva Jari Loisa.Valtioneuvosto on luovuttanut Tieteiden talon Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja senjäsenseurojen käyttöön. Seurat voivat käyttää tiloja arkisin klo 8–20 välisenä aikana korvauksetta.Salin 104 käytöstä maanantaista torstaihin klo 8–16 seura maksaa kuitenkinpienen vuokran. Arkisin klo 20 jälkeen sekä viikonloppuisin laskutettava vuokra kattaalähinnä vahtimestarikuluja. Iltatilaisuuksien tulee päättyä viimeistään klo 24.Tieteiden talo pidetään kesällä suljettuna kahden viikon ajan siivouksen ja kesälomientakia. Kiinnioloa sovitellaan siten, että se haittaisi mahdollisimman vähän seurojentoimintaa, kongresseja yms. Kesätapahtumista ja muista lomakausina, kuten jouluna japääsäisenä, järjestettävistä tilaisuuksista on hyvä neuvotella etukäteen.Tieteiden talon ja Säätytalon varaus koskee vain varattuja tiloja ja varattua aikaa. Seuranedustajien on huolehdittava, erityisesti illan viimeisten tilaisuuksien jälkeen, ettävieraat poistuvat ajallaan. Yhteistyö vuorossa olevan vahtimestarin kanssa auttaa asioidensujumista.TilavarauksetJäsenseurat voivat tehdä varauksen sähköisesti osoitteessa www.tieteidentalo.fi. Tila-


varaukset-linkistä voi katsoa tilojen esittelyä ja nähdä varaustilanteen. Kuka tahansaasiakas voi tehdä varauksen, johon tulee myöhemmin vahvistus. Kanta-asiakkaat-linkistäseurat pääsevät omille sivuilleen ja voivat tehdä varauksia. Seurakohtaiset käyttäjäkooditon lähetetty jäsenkirjeen 3/2002 (17.5.2002) mukana ja sen jälkeen jäseneksitulleille seuroille hyväksymiskirjeen mukana. Sivujen käyttöön liittyvissä asioissa voikääntyä suunnittelija Sari Lehtisen puoleen puh. 040 720 8328.Tiloja voi varata vahtimestarilta puh. (09) 228 69 265, ja hänen kanssaan sovitaan myösav-laitteiden käytöstä. Laskutuksesta neuvotellaan ylivahtimestari Antonio Rodríguezinkanssa puh. (09) 228 69 264. Suurta konferenssia ja tieteenalan päiviä suunniteltaessaon hyvä neuvotella erikseen ylivahtimestarin kanssa.TSV:llä on oikeus vuokrata Tieteiden talon kokoustiloja muillekin kuin jäsenseuroille, jasiitä on tullut suosittu kokouspaikka. Opetus- ja kulttuuriministeriö on varannut osansaleista vakituisesti omaan käyttöönsä. Muu käyttäjäkunta muodostuu ministeriöistä,muista valtionhallinnon virastoista ja yleishyödyllisistä yhdistyksistä. TSV:n hallitusvahvistaa vuokrahinnaston ja sen soveltamisesta päättää toiminnanjohtaja. Vuokratuloillakatetaan talon käyttökulut.Silloin kun seura järjestää Tieteiden talolla tilaisuuksia yhdessä muiden toimijoidenkanssa, tilan saa käyttöön alennettuun hintaan. Seuroja pyydetään ilmoittamaan yhteistyöstätiloja varatessaan väärinkäsitysten välttämiseksi.Jotta TSV:n yli 200 jäsenseuralla olisi samanlaiset mahdollisuudet tilojen käyttöön, onsovittu seuraavasta käytännöstä:a) Varauksia voi tehdä vain seuran sihteeri tai muu hallituksen jäsen, jonka nimi onvahtimestarin tiedossa.b) Tilaisuuksissa on aina jäsenseurasta vastuuhenkilö, jonka nimi ilmoitetaan tilaavarattaessa. Vastuuhenkilö ottaa tilaisuuden alussa yhteyttä vahtimestariin jaon järjestelyissä tämän apuna.c) Useiden yhteisöjen yhteisistä tilaisuuksista, joissa yhteistyökumppani ei ole toinenjäsenseura, neuvotellaan erikseen.d) Jäsenseurat voivat käyttää korvauksetta isoja saleja (104 ja 505) säännöllisestikerran kuukaudessa lukukausien aikana. Muista kerroista neuvotellaan erikseen.e) Yliopisto-opetuksen antamisesta Tieteiden talolla maksetaan aina vuokraa.


KokoustilatVakiovarusteet kaikissa saleissa:Dataprojektori, kannettava PC, langaton verkkoyhteys, piirtoheitin, lehtiötaulu (fläppitaulu),liitutaulu ja valkokangas. Lisävarusteet pyydettäessä: TV, videonauhuri, diaprojektoriSuuri sali 104 (juhlasali)135 paikkaa tuoliriveissä5 tuolia kateederillaIlman kalusteita tilaan mahtuu 250 henkilöäSali 20818 paikkaa pöydän ääressä6 lisätuoliaSali 30930 paikkaa luokkamuodossa10 lisätuolia1 tuoli kateederillaSali 31230 paikkaa luokkamuodossa1 tuoli kateederillaSali 31320 paikkaa U-muotoisen pöydän ääressäSali 40118 paikkaa U-muotoisen pöydän ääressäAlkovia voidaan käyttää esim. näyttely- tai tarjoilutilanaSali 40430 paikkaa pöydän ääressä1 tuoli kateederillaSali 40524 paikkaa pöydän ääressä1 tuoli kateederillaSali 504Näyttely- tai tarjoilutilaVitriinipöydät ja näyttelytaulutLisäksi aulatilaa ja pieni keittiöSali 505 (penthouse)76 paikkaa ilman pöytiä4 tuolia kateederilla tai 34 paikkaa U-muotoisen pöydän ääressätai40 paikkaa pöytien ääressä, 10 lisätuolia ja 4 tuolia kateederillaLisäksi aulatilaa ja pieni keittiöTurvallisuussyistä ilmoitettuja henkilömääriä ei voi ylittää.10


Tieteiden talossa on myös lukollinen vaatekaappi ja säilytyslokeroita, joita tilaisuuksienjärjestäjillä on mahdollisuus saada käyttöönsä sopimalla vahtimestarin kanssa.YhteystiedotYlivahtimestari Antonio Rodríguez, puh. (09) 228 69 264Vahtimestari Alexander Hadjikov, puh. (09) 228 69 265Sähköiset varaukset: www.tieteidentalo.fiSähköposti tieteidentalo@tsv.fiTiedekahvilaKahvila on auki lukukausien aikana ma–to klo 8.30–18 ja pe 8.30–15, muulloin sopimuksenmukaan. Lounasbuffet on katettu klo 11–14. Kesäkuukausien aukiolosta ilmoitetaanerikseen.Tieteiden talon Tiedekahvilassa voi hengähtäähetkeksi kahvikupin tai lounaan ääreen. Sieltävoi tilata kokoustarjoiluja talon kaikkiin tiloihin,myös iltatilaisuuksiin kahvilan ollessa kiinni. Koskakahvilassa ei ole suuria varastoja, kokoushuoneidenja salien tarjoiluista sovitaan etukäteen.Tiedekahvilalla on anniskeluoikeus koko talossa,joten kaikki mahdollinen alkoholitarjoilutilataan sieltä. Tiedekahvilalla on erityishinnatjäsenseurojen tilaisuuksia varten. Ne eivät näyverkkosivuilla, vaan jäsenhinnaston voi tilata sähköpostilla tai pyytää kahvilasta. Erityishinnateivät koske seurojen yksittäisiä jäseniä.Viidennessä kerroksessa on pieni keittiö, jonka voi varata seuran käyttöön. Suurtentilaisuuksien tarjoilujen järjestelyistä sovitaan aina etukäteen vahtimestarin kanssa.YhteystiedotPuh. (09) 228 69 280Sähköposti: tarjoilu@tiedekahvila.fiwww.tiedekahvila.fi11


2.1.2 SäätytaloSnellmanink. 9-11Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseuroilla on oikeus järjestää tilaisuuksia Säätytalossa,Snellmaninkatu 9–11.Säätytalossa järjestettävissä tilaisuuksissa pyritään sovittamaan yhteen valtioneuvostonturvallisuusnäkökohtia ja tieteen tiedottamisen edellyttämää avoimuutta. Tämäntakia on sovittu valtioneuvoston kanslian kanssa tilaisuuksien kolmesta turvallisuuskategoriasta.Turvallisuuskategoria ilmoitetaan varausta tehtäessä:1) Avoimet yleisötilaisuudetYleisölle avoimissa tilaisuuksissa osallistujat kirjoittavat nimensä joko vieraskirjaantai salissa kiertävään osallistujaluetteloon. Osallistujat voidaan näinjälkikäteen tarvittaessa ilmoittaa valtioneuvoston tilojen turvallisuudesta vastaavilleviranomaisille.2) KutsutilaisuudetTilaisuuksista, joihin on kutsuttu rajoitettu määrä vieraita, Säätytalolle toimitetaanluettelo kutsutuista henkilöistä. Kutsutilaisuuksia ovat esimerkiksi vainseuran jäsenille tarkoitetut kokoukset, joita varten Säätytaloon toimitetaanjäsenluettelo.3) Tilaisuudet, jotka edellyttävät ennakkoilmoittautumistaTilaisuuksista, joihin ilmoittaudutaan etukäteen, kuten maksulliset kongressit,Säätytalolle toimitetaan etukäteen osallistujaluettelo.Valtioneuvoston kanslian kanssa on sovittu myös seuraavista menettelytavoista:• järjestävän seuran edustaja on ennen tilaisuuden alkua yhteistyössä Säätytalonvahtimestarin kanssa ala-aulassa ottamassa vastaan vieraita ja ohjaamassa heitävaatesäilytykseen ja oikeaan saliin• tilaisuuden päätyttyä seuran edustajat huolehtivat yhteistyössä vahtimestarinkanssa siitä, että vieraat poistuvat talosta, ja lähtevät itse viimeisenä• arkisin klo 20 jälkeen sekä viikonloppuisin järjestävä seura maksaa Säätytalonvahtimestarin ylityökorvaukset. Maksamiskäytännöstä sovitaan valtioneuvostonkanslian kanssa.Jäsenseuroja pyydetään keskittämään Tieteiden talolle sellaiset rutiiniluonteiset kokoukset,jotka sinne mahtuvat. Säätytalo sopii erinomaisesti seurojen merkittävientapahtumien, vuosijuhlien ja kongressien järjestämiseen. On kuitenkin huomioitava,että Säätytalon käyttöoikeus koskee vain seurojen varsinaista toimintaa eikä siellä voi12


järjestää yksityisluonteisia vastaanottoja yms. Valtioneuvostolla on aina etuoikeus Säätytalonkäyttöön jopa siten, että se voi lyhyelläkin varoitusajalla peruuttaa seurojenvaraukset. Näin on käytännössä tapahtunut erittäin harvoin.YhteystiedotTilavaraukset ja tarjoilutilaukset tehdään valtioneuvoston edustustilojen varauksista:puh. (09) 160 24040.Käytännön järjestelyistä voi sopia Säätytalon emännän Raisa Laatikaisen kanssa (09)160 22220. Säätytalon vahtimestari (09) 160 22200 ja faksi (09) 160 22201.2.1.3 Tiedekeskus HeurekaValtuuskunnan jäsenseuroilla on mahdollisuus korvauksetta käyttää kerran vuodessaTiedekeskus Heurekan ryhmätyötiloja maksutta. Varaukset tehdään suoraan markkinointisuunnittelijaRiitta Parikalle, etunimi.sukunimi@heureka.fi, puh. 040 9015 283.2.1.4 Jäsenseurojen toimitilatUseilla seuroilla oli Säätytalolla myös toimisto, ja muutoksen yhteydessä 1990-luvullanämä seurat saivat toimistotilat Tieteiden talon 2. kerroksesta.Lisäksi muutama seura sai Säätytalosta muutettaessa toimitilat TSV:n vuokraamissahuoneistoissa Kruununhaassa.2.1.5 ToimistopalvelutTieteiden talossa on jäsenseurojen käytettävissä kirjanpito-ohjelma. Ohjelman käyttöönopastaa talouspäällikkö Satu Kumlin. Hän neuvoo kirjanpidossa ja tilinpäätöksentekemisessä. Hallinnollinen avustaja Anneli Rossi neuvoo julkaisu- ja konferenssiavustustenmaksatus- ja raportointiasioissa. Satu Kumlin on tavoitettavissa toimistossa puh.(09) 228 69 223 ja Anneli Rossi (09) 22869 225. Tieteiden talon koneella ja ohjelmallaseurojen tulee kuitenkin tehdä varsinainen kirjanpito itse. Neuvoa voi aina kysyä.Erityisen huolellinen tulee olla arvonlisäveroasioissa. Jos seuran myynti on sellaista,että se on katsottava elinkeinotoiminnaksi ja liikevaihto ylittää 8500 € vuodessa, onpyydettävä verovirastolta vero-ohjausta. Verohallinnon verkkosivuilla on ohjeita yhdistystenja säätiöiden verotuksesta osoitteessa http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=5478;298999.Kirjoittajan ja kustantajan välisiä tekijänoikeuksia koskevat mallisopimukset löytyvätSuomen tiedekustantajien liiton verkkosivulta www.tiedekustantajat.fi/sopimukset.htm.13


Jäsentietoja ja osoitteistoja saa antaa muiden yhteisöjen tai henkilöiden käyttöönvain, jos kukin jäsen on antanut siihen luvan. TSV ja useat jäsenseurat ovat omaksuneetkäytännön, ettei tietoja luovuteta lainkaan. Jos seura haluaa tiedottaa jäsenistölleesim. seuran tieteenalaa lähellä olevasta seminaarista tai julkaisusta, niistä voi liittäätietoja seuran oman jäsenpostin yhteyteen. Luottamuksellista materiaalia (esimerkiksiosoitteistoja, jäsenluetteloita, kopioita palkkatiedoista jne.) seurat voivat tuoda tuhottavaksivaltuuskunnan toimistoon. Asiassa voi kääntyä virastomestari Pekka Saarenpäänpuoleen, puh. (09) 228 69 230.2.1.6 ArkistonhoitoTieteellisten seurojen kuten kaikkien taloudellista toimintaa harjoittavien yhteisöjenon säilytettävä kirjanpitoaineisto kuitteineen kuusi vuotta, tilinpäätökset kymmenenvuotta ja palkkatiedot 50 vuotta. Muuten yhdistyksen arkiston säilyttäminen on lainsäätäjänkannalta yhdistyksen päätettävissä. Tieteellisissä seuroissa tehdään tieteenhistorian kannalta niin mielenkiintoista ja merkittävää työtä, että seurojen asiakirjaaineistonsäilyttäminen jälkipolville on tärkeää. Vähintäänkin toimintakertomukset japöytäkirjat olisi säilytettävä.Vanhat arkistot on tarkoituksenmukaista tallentaa Kansallisarkistoon tai muuhun julkiseenarkistoon, jossa säilytysolosuhteet ovat sopivat. Tällöin niiden omistusoikeusja mahdollisuus määritellä arkiston käyttöehdot säilyy seuralla itsellään. TavallisestiKansallisarkistoon tallennettu seurojen materiaali on joko vapaasti tutkijoiden käytettävissätai käyttöluvan voi myöntää arkistolaitoksen pääjohtaja. Jos seura katsootarpeelliseksi, se voi pidättää käyttöluvan myöntämisen myös itsellään. Tällöin tutkijantulee itse hankkia lupa seuralta.Arkistoinnista kannattaa pitää hyvää huolta myös keskellä jokapäiväistä toimintaa. Silloinse säilyykin parhaiten. Jälkikäteen järjestettäessä arkistointi on työlästä ja vie paljonaikaa. Hyvän arkistonhoidon eräs tärkeä osa on tallennettavan aineiston seulontaja turhan paperin vieminen kierrätykseen. Näin tallennettava määrä pysyy kohtuullisena.Huomatkaa, että asiakirjoista arkistoidaan toistaiseksi aina paperikopio, vaikkasähköisiä arkistointitapoja on jo koekäytössä ja valtionhallinnon asiakirjat arkistoidaansähköisesti. Sähköinen arkistointi edellyttää sitä varten luotua ohjelmaa.TSV:llä on Kansallisarkiston kanssa yhteinen arkistotyöryhmä, jonka tehtävänä on edistääjäsenseurojen arkistojen järjestämistä ja tallentamista sekä neuvoa säilytettävänaineiston seulonnassa. Työryhmää johtaa johtaja Lauri Harvilahti Suomalaisen KirjallisuudenSeurasta. Sen muut jäsenet ovat arkistonhoitaja Petra Hakala Svenska Littera-14


tursällskapetista, yksikönjohtaja Marja Pohjola ja ylitarkastaja Kenth Sjöblom Kansallisarkistostasekä TSV:stä toiminnanjohtaja Aura Korppi-Tommola ja julkaisupäällikköEeva-Liisa Aalto.Valtuuskunta on julkaissut ohjekirjan Arkistot kuntoon! Yhdistyksen arkistokäsikirja/Taghand om arkivet. Arkivhandbok för föreningar (toim./red. av Marja Pohjola, Petra Hakalaja Lauri Harvilahti). Siitä on otettu useita painoksia. Uusittu laitos ilmestyi v. 2010. Teoson kokonaan kaksikielinen. Teosta saa Tiedekirja–Vetenskapsbokhandeln-myyntinäyttelystä15 euron hintaan.Arkistoasioissa voi ottaa yhteyttä ylitarkastaja Kenth Sjöblomiin, etunimi.sukunimi@narc.fi.3. JULKAISUTOIMINNAN TUKEMINEN3.1 JulkaisukeskusJulkaisukeskuksen johtokunnan puheenjohtaja (vuonna 2011): professori RenéGothóni, varapuheenjohtaja (vuonna 2011): vararehtori Ulla-Maija Forsberg.Valtuuskunnan hallitus nimeää julkaisukeskuksen johtokunnan kolmeksi vuodeksikerrallaan. Sen puheenjohtajaksi nimetään tavallisesti TSV:n hallituksen jäsen. Lisäksijohtokuntaan kuuluu kolme jäsenseuroja edustavaa jäsentä ja kolme muuta tieteellisenjulkaisutoiminnan asiantuntijaa.Julkaisukeskukseen kuuluvat Tiedekirja–Vetenskapsbokhandeln -myyntinäyttely, Tieteellisenkirjallisuuden julkaisuvarasto, Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus sekäjulkaisupalveluyksikkö painatus- ja verkkopalveluineen.Säännöllisten palvelujen lisäksi julkaisukeskus järjestää yhteistyössä mm. Suomentiedekustantajien liiton kanssa tieteellistä julkaisutoimintaa käsitteleviä seminaarejaja luentotilaisuuksia, joista ilmoitetaan TSV:n verkkosivuilla, jäsenkirjeellä ja Tieteessätapahtuu -lehdessä. Julkaisukeskuksesta saa myös neuvoja kaikkiin julkaisutoimintaakoskeviin kysymyksiin. Esimerkiksi tekijänoikeuksia ja julkaisusopimuksia koskevia asioitakysytään usein.YhteystiedotSihteeri: Julkaisupäällikkö Eeva-Liisa AaltoPuh. (09) 228 69 229, 040 580 560115


3.1.1 JulkaisupalvelutMariankatu 5, 4. krs00170 HelsinkiVerkkopalvelutJulkaisupalveluyksikön verkkopalvelut tarjoaa PRO TSV:lla palveluja jäsenseurojen digitaalisenjulkaisemisen tarpeisiin. PRO TSV:lle on sijoitettu seurojen kotisivuja ja sähköpostipalveluja.PRO TSV -palvelut:Kotisivupaketti (veloituksetta)• osoite on muotoa www.protsv.fi/seuran_nimi• 500 MB kotisivutilaa (tarvittaessa lisätilaa)• FTP-tunnus tukipalveluineen kotisivujen siirtoa varten• CGI-skriptien käyttömahdollisuus (PHP ja Perl)• päivittäinen tietojen varmuuskopiointiOma verkkotunnus (domain)• verkkotunnuksen isännöinti TSV:n palvelimella sopimuksen mukaan• autamme tarvittaessa verkkotunnuksen rekisteröinnissä eli omanverkkotunnuksen hankkimisessa (esim. www.seuran_nimi.fi)• Fi-verkkotunnuksia ylläpitää Viestintävirasto (http://www.viestintavirasto.fi/index/internet/fi-verkkotunnukset.html).Muut• www-sivujen suunnittelu, toteutus ja ylläpito• sivujen päivitys ja verkon käyttöön liittyvät ylläpitotyöt.KoulutusJulkaisupalveluyksikkö järjestää julkaisutoimintaan liittyvää koulutusta yhteistyössämm. Suomen tiedekustantajien liiton kanssa.Yksikön tarjoamiin palveluihin liittyen annetaan koulutusta FTP:n ja webmailin käytössäsekä verkon käyttöön liittyvää tukea (ei ohjelmistotukea). Sopimuksen mukaanvoidaan antaa koulutusta esimerkiksi sivujen päivityksen perusteissa.Open Access -julkaiseminenTieteellisten seurain valtuuskunta ylläpitää ja kehittää ja tarjoaa avoimeen koodiin perustuvaaOpen Journal Systems (OJS) -julkaisualustaa jäsenseurojensa käyttöön. TSVantaa tarvittaessa verkkolehden julkaisemiseen liittyvää opastusta.16


TSV ylläpitää openaccess.fi-sivustoa (www.openaccess.fi), johon on koottu tietoa OpenAccess -julkaisemisesta. www.tisci.fi -sivustolla on myös hakemisto Suomessa julkaistavistatieteellisistä verkkolehdistä.Palveluhinnasto 1.1.2011 alkaen:Kotisivut:• peruspaketti veloituksetta• www-sivujen suunnittelu, toteutus ja ylläpito sopimuksen mukaan (peruspakettinoin 700–1000 euroa)• sivujen päivitys 35 €/h• oma verkkotunnus (domain):• isännöinnin vuosimaksu 40 € (sisältää 5 sähköpostilaatikkoa, MySQL käyttömahdollisuuden,PHP käytettävissä, kävijämäärän tilastoinnin)• viestintävirasto perii rekisteröintimaksun oman hinnastonsa mukaan• PRO TSV hoitaa rekisteröinnin ilman lisämaksua.Julkaisuluettelo seuran sivulle:• 60 € / perustaminen +10 € / sarja, vuosimaksu 20 €.Muut palvelut:• sivujen päivitys 35 €/h• verkon käyttöön liittyvät ylläpitotyöt 35 €/h• koulutus 35 €/h.YhteystiedotJärjestelmäasiantuntija Jani Laatikainen: verkko-, järjestelmä- ja tekniset asiatpuh. (09) 228 69 220, 040 864 9878Suunnittelija Sari Lehtinen: avoin verkkojulkaiseminen ja OJS puh. 040 720 8328Mediasuunnittelija Jari Loisa: verkkosivujen suunnittelu, grafiikka ja luontipuh. (09) 228 69 237PainatuspalvelutValtuuskunta neuvoo ja auttaa jäsenseuroja painotöiden tuottamisessa ja projektienhallinnassa (suunnittelu, sivunvalmistus ja painatus- ja muiden palvelujen kilpailutus).Painatuspalveluyksikkö auttaa kaikissa painettaviin julkaisuihin liittyvissä kysymyksissäja tarvittaessa kouluttaa esimerkiksi taitto-ohjelmien käytössä.Painatuspalveluyksikkö seuraa alan kehitystä ja ohjaa seuroja käyttämään kulloinkintarkoituksenmukaisia palveluja. Painotöiden tilaamisen keskittäminen TSV:n kauttahelpottaa edullisen ratkaisun löytämistä.17


Tarvitessaan neuvoja ja palveluja seurat voivat ottaa yhteyttä toimittajaan. Julkaisujenilmestyminen ajallaan onnistuu parhaiten siten, että julkaiseva seura ottaa mahdollisimmanaikaisessa vaiheessa yhteyttä toimittajaan ja neuvottelee aikataulusta jatyöprosessista. Käytettävissä on vain yhden henkilön työpanos, siitäkin osa menee Tieteessätapahtuu -lehden tekoon ja valtuuskunnan omien julkaisujen valmistamiseen.Sivunvalmistuspalveluja (taitto) tarjotaan vain niille jäsenseuroille, joilla ei ole palkallistahenkilökuntaa.YhteystiedotToimittaja Tiina Kaarela (sijaisena Anssi Sinnemäki 31.5.2011 asti)Puhelin (09) 228 69 228Faksi (09) 228 69 2913.1.2 Julkaisujen myynti ja markkinointiTiedekirja – VetenskapsbokhandelnKirkkokatu 14, 00170 Helsinki.Aukioloajat: maanantai klo 10–17, tiistai-perjantai klo 10–16.30Kesällä: maanantai klo 10–16, tiistai-perjantai klo 10–15.30Verkkokauppa: www.tiedekirja.fiJäsenjärjestöjen julkaisuja on esillä ja myydään myyntinäyttelyssä Tiedekirja – Vetenskapsbokhandeln.Pääosaa julkaisuista myydään Tiedekirjan verkkokaupassa www.tiedekirja.fi.Tiedekirja-Vetenskapsbokhandeln, Kirkkokatu 14, myy ja välittääjäsenseurojen julkaisuja. Kuva Jari Loisa.18


Jäsenseurat tekevät myyntisopimuksen valtuuskunnan kanssa Tiedekirjassa myytävistäjulkaisuista. Sopimukseen voidaan sisällyttää teosten varastointi julkaisuvarastossa(ks. 21) ja jäsenseurojen julkaisemien lehtien irtonumeroiden myynti. Tiedekirja huolehtiimyös julkaisujen jatkotilauksista ja postimyynnistä. Sopimusasioita hoitaa julkaisupäällikköEeva-Liisa Aalto, puh. (09) 228 69 229.Tiedekirjassa myytävät teokset ovat julkaisevan seuran omaisuutta ja myydään senhyväksi. Tulot tilitetään seuran tilille neljä kertaa vuodessa kuitenkin niin, että valtuuskuntapidättää omasta myynnistään 15 %:n myyntiprovision ja muihin kirjakauppoihinvälittämistään julkaisuista 5 % provision. Tiedekirjan kirjanpitoa ja tilityksiä jäsenseuroillehoitaa toimistosihteeri Heli Liimatainen, puh. (09) 228 69 224, faksi (90) 22869 291.Tiedekirjan myynnistä noin 80 % on postimyyntiä. Yli kolmannes on kansainvälistämyyntiä.Uudet julkaisut tallennetaan Tiedekirjan tietokantaan ja uudet teokset esitellään Tieteessätapahtuu -lehden Uutta Tiedekirjassa -palstalla. Julkaisutietokannasta voidaantulostaa erilaisia luetteloita sekä verkkojakelua että painamista varten. ToimistosihteeriRaija Mankki tallentaa tietoja uutuuksista myös verkkokirjakauppa Granumiin (http://granum.uta.fi) niin sovittaessa. Granum on liittymisvuonna maksuton ja sen jälkeensiitä peritään vuosimaksu. Suomen tiedekustantajien liitto maksaa vuosimaksun jäsenyhteisöjensäpuolesta.Seurat markkinoivat itse yksittäisiä julkaisuja. Julkaisutoimisto neuvoo ja auttaa tarvittaessa.Julkaisujen markkinointiasioissa voi ottaa yhteyttä myynti- ja markkinointisihteeriEija Lappiin, puh. (09) 228 69 260.Tiedekirjassa myytävät teokset ovat esillä Tiedekirjan verkkosivuilla. Verkkokaupassa asiakkaatvoivat tehdä aihepiiri- ja seurakohtaisia hakuja ja tehdä tilaukset sähköisesti.Monet seurat myöntävät julkaisuistaan jäsenalennuksia. Tiedekirjan yleisöpalvelu sujuumutkattomasti ja ripeästi, kun alennukset ovat seura- tai sarjakohtaisia prosenttialennuksia.Tiedekirja osallistuu erilaisille kirjamessuille ja myyntitapahtumiin, joissa teoksia myydäänja markkinoidaan. Merkittävimpiä niistä ovat olleet Vanhan kirjallisuuden päivätSastamalassa kesäkuun lopulla ja syksyiset kirjamessut Turussa ja Helsingissä. Tiedekirjaon mukana myös muissa tapahtumissa kuten Kirjan ja Ruusun päivänä toukokuussa19


Helsingissä ja tietenkin joka toinen vuosi Tieteen päivillä. Tiedekirja tulee mielelläänmyymään julkaisuja myös seurojen suuriin tilaisuuksiin.Uutuusteoksia on esillä Tieteiden talon aulassa vitriinikaapeissa. Niitä voi ostaa vahtimestariltasiten, että ne laskutetaan jälkikäteen tai vahtimestarille voi jättää tilauksen,jolloin teokset toimitetaan postissa. Talolla on myös näyttöpääte, jossa Tiedekirjan julkaisujentietokantoja voi selailla ja tehdä tilauksia.Valtuuskunta asettaa yhdessä Suomen tiedekustantajien liiton kanssa raadin valitsemaanVuoden tiedekirjaa. Tarkoituksena on kohdistaa julkista huomiota ansiokkaaseentutkimuskirjallisuuteen. Raadin sihteerinä ovat vuorovuosin julkaisupäällikkö Eeva-LiisaAalto ja tiedotuspäällikkö Ilari Hetemäki.YhteystiedotMyymälänhoitaja Ari JuntunenMyynti- ja markkinointisihteeri Eija LappiPuhelin (09) 635 177Faksi (09) 635 017Sähköposti tiedekirja@tsv.fiToimistosihteeri Heli Liimatainen, puh. (09) 228 69 2243.1.3 Julkaisujen varastointi ja postitusTieteellisen kirjallisuuden julkaisuvarastoRauhankatu 15 B, 00170 HelsinkiTieteellisen kirjallisuuden julkaisuvarastossa säilytetään jäsenseurojen julkaisuja, vanhimmatsäilytettävät teokset ovat ilmestyneet 1800-luvun alkupuolella. Varasto toimiimyös Tiedekirjan myyntivarastona. Yhteensä varastotilaa on 6 hyllykilometriä. Julkaisujenvarastokiintiöt ovat tällä hetkellä seuraavat:Monografiat• ilmestymisen jälkeen varastoidaan koko painos• kolmen vuoden jälkeen julkaisuvarastossa voidaan säilyttää 100 kpl kutakinjulkaisua• viiden vuoden jälkeen 50 kpl kutakin julkaisua• kymmenen vuoden jälkeen 10 kpl kutakin julkaisua.20


LehdetIlmestymisen jälkeen varastoidaan koko painos, kolmen vuoden jälkeen voidaan säilyttää30 kpl kutakin numeroa. Varastokiintiöihin sisältyy 10 arkistokappaletta, jotkasäilytetään ”ikuisesti”. Seurojen kannattaa kiinnittää huomio siihen, ettei varastossaole arkistointiin sopivia olosuhteita. Kansalliskirjasto ja yliopistojen kirjastot säilyttävätkaikesta Suomessa julkaistusta materiaalista kuusi kpl asianmukaisissa olosuhteissa.Vuonna 2010 varastossa on 88 seuran julkaisuja, joista 68:lla on myös myyntisopimusTiedekirjan kanssa ja muiden 15 seuran julkaisuja menee vaihtokeskuksen kautta kansainväliseenvaihtoon. Varastoidut julkaisut ovat seurojen omaisuutta eikä TSV ole niitävakuuttanut.Varastolla on mahdollisuus ottaa tilojen salliessa muidenkin jäsenseurojen julkaisuja säilytettäväksi.Etusija annetaan niille seuroille, joilla on myyntisopimus Tiedekirjan kanssa.HuomioitavaaJäsenseuroja pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin, jotta Tiedekirjaja julkaisuvarasto voisivat palvella kaikkia sujuvasti:• myyntiin ja varastoon tulevista teoksista ja niiden ilmestymisestä ilmoitetaanvaraston henkilökunnalle hyvissä ajoin• myyntihinta on tiedossa silloin, kun teos tulee varastoon ja myymälään• seura hoitaa julkaisujen teoskohtaisen mainonnan ja markkinoinnin. TSV:nhenkilökunta auttaa ja neuvoo markkinoinnissa• seura huolehtii yhteistyössä varaston henkilökunnan kanssa varastokiintiöistä• seura nimeää henkilön (hallituksen jäsen, toiminnanjohtaja, sihteeri tms.),joka on yhdyshenkilö Tiedekirjaa ja julkaisuvarastoa koskevissa asioissa. Tärkeääon myös muistaa ilmoittaa yhteyshenkilön vaihtumisesta.Julkaisuvarasto voi pakata ja postittaa seurojen arvostelu- ja ilmaiskappalelähetyksiä.Pakattavista lähetyksistä seura maksaa postimaksun lisäksi työstä ja pakkausmateriaalista2,5 € paketilta (ei siis kirjalta). Valmiit kirjekuoret ja muut valmiiksi pakatut lähetyksetfrankeerataan varastossa ja seuroilta laskutetaan vain postimaksu.YhteystiedotJulkaisuvarastonhoitaja Kristiina Koivisto, puh. (09) 228 69 253Varastonhoitajat Sami Jokinen, puh. (09) 228 69 251Hannu Merranmaa, puh. (09) 228 69 250Toimistosihteeri Anita Leskinen, puh. (09) 228 69 278Faksi (09) 228 69 252Sähköposti: julkaisuvarasto@tsv.fi21


3.1.4 Seurojen julkaisujen kansainvälinen vaihtoTieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskusMariankatu 5, 00170 HelsinkiTieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus huolehtii jäsenseurojen julkaisujen kansainvälisestävaihdosta. Sen vastuulla on 69 julkaisijan 156 julkaisusarjan kansainvälinenvaihto ja vaihdossa saatujen julkaisujen (yli 7 700 sarjaa tai lehteä) sijoittaminen Suomessayli sataan tieteelliseen kirjastoon.Kirjallisuuden vaihdon tarkoituksena on mm. tehdä seurojen julkaisuja tunnetuksi ulkomaillasekä saada Suomeen eri kirjastoihin tutkijoiden käyttöön ulkomaisia tieteellisiäjulkaisusarjoja. Näin saadaan Suomeen myös julkaisuja, joita ei kaupallisten kanavienvälityksellä ole mahdollista tavoittaa tai taloudellisista syistä mahdollista hankkia.Seurat luovuttavat haluamansa määrän julkaisujaan vaihtoa varten ja yhteistyössävaihtokeskuksen henkilökunnan kanssa katsovat sopivat ulkomaiset vaihtokumppanitsekä vastineena saatavan ulkomaisen aineiston sijoituskirjastot Suomessa. Vaihtokeskushuolehtii vaihtojen solmimisen käytännön työstä, vaihtolähetysten postituksestasekä kuluista. Seura saa vuosittain raportit omista vaihdoistaan. Vaihtosuhteiden solmimisestakiinnostuneet seurat voivat ottaa yhteyttä johtavaan kirjastonhoitaja GeorgStrieniin.Vaihtotoiminnasta ja vaihtona lähetettävistä julkaisuista sekä vastaavasti ulkomailtasaapuvista julkaisuista saa tietoa verkosta osoitteesta www.tsv.fi linkki Vaihtokeskus.Vaihdossa mukana olevat seurat voivat erillisellä tunnuksella katsoa vaihtosuhteitaansuoraan verkon palvelusivuilta em. osoitteesta.Vaihtokeskus ei harjoita kotimaista vaihtotoimintaa. Jos jäsenseurat haluavat lähettääilmaislähetyksiä, kuten. arvostelukappaleita, ne voivat kääntyä julkaisuvaraston puoleen.Sieltä hoidettavasta postituksesta peritään postimaksun lisäksi pieni toimitusmaksu(ks. s. 21).YhteystiedotJohtava kirjastonhoitaja Georg Strien, puh. (09) 228 69 238Informaatikko Hannele Pakarinen, puh. (09) 228 69 240Suunnittelija Sari Lehtinen, puh. 040 720 8328Osastosihteeri Inga Kontula, puh. (09) 228 69 23922


4. TIETEEN TIEDOTUS4.1 Tieteessä tapahtuu -lehtiTieteessä tapahtuu -lehti on tieteen yleislehti. Siitä on muodostunut eri tieteenalat kokoavafoorumi ajankohtaisille yleistajuisille tiedeartikkeleille ja keskustelulle. Se ilmestyyvuodessa seitsemänä numerona, joista yksi on kaksoisnumero.Lehden pääkirjoituksessa käsitellään ajankohtaisia tiedepoliittisia kysymyksiä ja artikkeleissaesitellään eri tieteenalojen tutkimusta. Artikkelit perustuvat mm. jäsenseurojentilaisuuksissa pidettyihin esitelmiin. Lehdessä käydään keskustelua, julkaistaankirja-arvosteluja ja kolumneja. Lisäksi siinä esitellään Tiedekirjan uutuusteokset ja seurojentapahtumakalenteri.Tiedekirjaan myyntiin tulleet teokset esitellään lehdessä ilman eri pyyntöä. Tapahtumakalenteriinsen sijaan pyydetään tietoja jäsenseurojen kokouksista, esitelmätilaisuuksista,seminaareista ja kongresseista hyvissä ajoin. Ne voi ilmoittaa osoitteeseentoimitussihteeri@tieteessatapahtuu.fi. Virheiden välttämiseksi tapahtumatiedot toimitetaanlehdessä julkaistavassa muodossa (pvm, tapahtumaotsikko, paikka, keskeinensisältö ja lisätiedot).Lehden painos on 6200 kpl (2010). Se on tilaajalle maksuton ja lisäksi sillä on jakelupisteitäTiedekirjassa, Tieteiden talossa ja Helsingin yliopiston Porthania-rakennuksessa.Irtonumeroita myydään Akateemisessa kirjakaupassa. Lehteä jaetaan tieteellisille seuroille,tiedotusvälineille, toimittajille ja tiedehallintoon (mm. yliopistot, Suomen Akatemia,opetusministeriö), eduskuntaan ja valtioneuvostolle, tasavallan presidentille jakirjastoihin. Lisäksi sen saavat yliopistojen laitokset ja yksittäiset tutkijat erikseen pyytämällä.Lehti on luettavissa myös verkossa www.tieteessatapahtuu.fi.YhteystiedotPäätoimittaja, tiedotuspäällikkö Ilari Hetemäki, puh. (09) 228 69 227Toimitussihteeri ja ilmoitusmyynti (mieluiten sähköpostilla) Tiina Kaarela,puh. (09) 228 69 228 (toimitussihteerinä 4.10.2010–30.5.2011 Anssi Sinnemäki)Uutta Tiedekirjassa -palstan toimittaja Raija Mankki, puh. (09) 228 69 231.23


4.2 Tieteen päivätHelsingissä joka toinen vuosi järjestettävät Tieteen päivät on keskeinen suomalainentiedetapahtuma. Se tavoittaa niin tutkijayhteisön kuin suuren yleisön ja tiedotusvälineet.Päivät ovat luonteeltaan valtakunnalliset, ja puhujat tulevat maan eri yliopistoistaja tutkimuslaitoksista. Vuonna 2011 pidetään päivien rinnakkaistapahtumia Jyväskylänja Itä-Suomen yliopistoissa.Tieteelliset seurat ovat keskeisellä tavalla päivien taustalla: päivien järjestäjinä toimivatTieteellisten seurain valtuuskunta, Suomen Kulttuurirahasto, Suomalainen Tiedeakatemia,Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien,jotka asettavat järjestelytoimikunnan. Päivät pidetään perinteisestitammikuussa ennen yliopisto-opetuksen alkamista Helsingin yliopiston tiloissa. Seuratvastaavat monista oheistapahtumista. Päivien aikana vietettävän Tieteiden yön organisoimisessajäsenseuroilla on keskeinen rooli.Ohjelma on verkkosivuilla www.tieteenpaivat.fi.Tieteen päivien esitelmiä julkaistaan Tieteessä tapahtuu -lehdessä ja niistä kootaanjulkaisu. Aiempien Tieteen päivien julkaisuista on Tiedekirjassa saatavilla:• Kaikki evoluutiosta (toim. Ilkka Hanski, Ilkka Niiniluoto ja Ilari Hetemäki,Gaudeamus ja Tieteellisten seurain valtuuskunta 2009• Rajalla. Tiede rajojaan etsimässä (toim. Kari Raivio, Jan Rydman ja Anssi Sinnemäki)Gaudeamus ja Tieteellisten seurain valtuuskunta 2007• Suhteellista. Einsteinin suhteellisuusteorian jalanjäljillä (toim. Jan Rydman),Yliopistopaino Kustannus ja Tieteellisten seurain valtuuskunta 2005• Tiede ja elämä (toim. Jan Rydman), Tieteellisten seurain valtuuskunta2001• Matkalla tulevaisuuteen (toim. Jan Rydman), Tieteellisten seurain valtuuskunta1999.Aiemmista Tieteen päivien teoksista on muissa kirjakaupoissa vielä saatavana vuoden1997 Tieteen päivien teoksen Maailmankuvaa etsimässä (toim. Jan Rydman).YhteystiedotTiedotuspäällikkö Ilari Hetemäki, puh. (09) 228 69 22724


5. AVUSTUKSET JA APURAHAT5.1. Yleiset avustusten haku- ja raportointiohjeetHakeminenAvustushakemus tehdään TSV:n verkkosivujen sähköiseen hakemustietokantaan, johonhakijan on ensin rekisteröidyttävä. Rekisteröinnin jälkeen TSV lähettää tunnuksen tietokantaankirjautumista varten. Rekisteröinnit käsitellään manuaalisesti, joten rekisteröityminentulee tehdä viikkoa ennen hakuajan umpeutumista ja tunnuksen saa yhdessätyöpäivässä. Tietokanta avautuu hakuajan alkaessa ja sulkeutuu hakuajan päättyessä.Myös liitteet (talousarvio, tapahtuman ohjelma sekä tiedot puhujista) tulee toimittaasähköisesti. Hakemusta on mahdollista täydentää tietokantaan hakuajan puitteissa.Sähköisen hakemustietokannan käyttö edellyttää, että selain tukee javascriptiä ja salliievästeet. Hakemuksen huolellinen täyttäminen ja tallentaminen helpottaa päätöksentekoaja tukee hakijoiden tasa-arvoista kohtelua.Avustuksen maksamisesta tehdään yksityisoikeudellinen sopimus TSV:n kanssa. Hakulomakkeellailmoitetaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Myöntöpäätös ja maksatuspyyntölomakelähetetään hänelle. Sopimusasiakirjat tulee säilyttää huolellisestija siinä sovittua käytäntöä on noudatettava. Yhteyshenkilön vaihtumisesta ja muistamuutoksista on ilmoitettava TSV:lle.RaportointiValtionavustuksen käytöstä raportoidaan mahdollisimman pian täyttämällä sähköinentiliselvityslomake, kuitenkin viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun 15. päiväänmennessä. Konferenssiavustuksista tulisi raportoida neljän kuukauden kuluessa konferenssinpäättymisestä. Selvityksen tulee perustua tilinpäätökseen, josta julkaisutoiminnantai tuettavan julkaisusarjan tulot ja menot ovat nähtävissä.Koko julkaisuyhteisön (pääasiassa jäsenseurat) ja koko konferenssin tilinpäätös toimitetaantiliselvityksen liitteenä. Mikäli tulot lopullisessa tilinpäätöksessä ovat suuremmatkuin menot, on ylijäämästä palautettava myönnettyä avustusta vastaava osa.Syksyisin TSV kysyy avustuksen saajilta kuluvan vuoden tilannetta. Saman vuoden aikanapalautettuja varoja voidaan ohjata muille tarvitsijoille. Vuodenvaihteen jälkeen palautetutrahat tilitetään edelleen opetus- ja kulttuuriministeriölle.25


5.2 Julkaisutoiminta ja kansainvälinen toimintaTieteellisten seurain valtuuskunnan merkittävä tehtävä on huolehtia jäsenseurojenmahdollisuuksista välittää tieteellistä tietoa ja saattaa tutkimustuloksia julkisuuteen.Tähän liittyen Suomen Akatemia delegoi 2.6.2005 valtuuskunnalle valtion tieteellistenseurojen julkaisutoimintaan ja kansainväliseen toimintaan (kansainvälisten liittojenjäsenmaksut ja niiden luottamushenkilöiden sekä kansainvälisten julkaisujen toimituskuntiensuomalaisten jäsenten matkakulut) osoittaman määrärahan jakamisen. Julkaisutukion sidoksissa valtion budjettiin ja myönnetään vuodeksi kerrallaan. Hakuaikaon vuosittain syyskuussa.Julkaisutuesta päätettäessä kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:• kyseessä on jatkuvasti ilmestyvä julkaisusarja• laajuus ja painoksen suuruus huomioon ottaen kirjoittajan ja toimittajankulut ovat kohtuulliset suhteessa painatuskuluihin• sarjalla on myyntituloja tai muuta tukea niin, että valtion tuki ei kata valtaosaakaikista kuluista. Jäsenmaksuihin sisällytetty tilaushinta otetaanhuomioon tulona• tukea myönnetään myös verkkojulkaisuille• myös open access -julkaisemisen tukeminen edellyttää, että seura tukeeverkkojulkaisua jollain muulla tavalla (paperiversion myynti, jäsenmaksutyms.). Vapaasti verkossa luettavien julkaisujen tuki on muutosvaiheessa jasen osuus jaettavista avustuksista tullee kasvamaan.• sarja on hyvin toimitettu ja artikkeleilla on laadukas ennakkotarkastus: julkaisuissakäytetään vertaisarviointia tai tieteellisen tason takaa joku muu,kuten toimittaja tai toimitusneuvosto. Tällöin voidaan julkaisun tieteellistäuskottavuutta arvioida• painatustyö ja graafinen suunnittelu on kilpailutettu• seuran tilinpäätöksessä julkaisutoiminnan kulut ja tulot ovat erillään seuranmuusta toiminnasta. Tämä helpottaa myös raportointia.• tuen tarve sekä julkaisun että julkaisijayhteisön (kustantajan) kannalta• populaarisuusaste otetaan huomioon niin, että tukea voidaan myöntäämyös sellaiseen julkaisutoimintaan, jolla tiedotetaan laajalle yleisölle tutkimustuloksistatai jossa tiedeyhteisö keskustelee yli tieteenalojen rajojen• yhteiskustanteisen sarjan (muut kustantajat Suomessa tai ulkomailla) tapauksessakumppanin rooli (osuus kustannuksista, markkinointi yms.) onselvästi näkyvissä• tukea ei myönnetä TSV:n jäsenmaksuun.26


Lisätietoja:Hakemista koskevat tiedustelut: Julkaisupäällikkö Eeva-Liisa Aalto, puh. (09) 228 69 229Toiminnanjohtaja Aura Korppi-Tommola, puh. (09) 228 69 222Maksatusasiat: Hallinnollinen avustaja Anneli Rossi, puh. (09) 228 69 225.5.3 Kansainväliset konferenssit ja kansalliset seminaaritHakuajatVuosittain järjestetään kaksi hakua: päähaku lokakuussa ja toinen haku helmi–maaliskuussa.Konferenssiavustusta voidaan myöntää kolmen seuraavan vuoden aikana järjestettävillekonferensseille. Päätökset tehdään helmikuun alussa ja toukokuun alussa.Etusijalla ovat kansainvälisten tieteellisten järjestöjen toistuvat konferenssit, joita suomalaisetomalla vuorollaan järjestävät Suomessa. Merkittävä osa kuluista tulee kattaaosallistumismaksuilla. Budjetin tasapainoisuuteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.Mikäli koko konferenssin lopputulos on ylijäämäinen, avustus on palautettava.Valtionavustusta myönnetään ensisijaisesti ulkomaisten esitelmöitsijöiden matkakuluihin.Kansainvälisiä konferensseja varten voidaan lisäksi myöntää tukea vuokra-, sihteeristö-ja postituskuluihin. Avustusta myönnetään esitetyn talousarvion perusteella. Avustustamyönnetään vain Suomessa järjestettäviin tapahtumiin. Poikkeuksen tästä muodostavatSuomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien yhteydessä järjestettävät konferenssit ja seminaarit.Avustusta haettaessa konferenssin tai seminaarin alustava talousarvio ja ohjelma ovatjo tiedossa. Hakemuksesta tulee ilmetä, että taloudellinen suunnittelu on vakaallapohjalla. Myös kutsuttavat puhujat ovat tiedossa ja heidät tulee lyhyesti esitellä. Lisäksihakijan on esitettävä lyhyt kuvaus siitä, mikä on tapahtuman merkitys omalle tieteenalalle,suomalaiselle tiedeyhteisölle ja kansainväliselle tiedeyhteisölle.Tuettavien kansallisten tieteellisten seminaarien, työpajojen ja muiden kokousten tavoitteenaon vahvistaa tieteellistä tutkimusta, edistää tutkimuspoliittista keskusteluasekä lisätä tutkijoiden yhteyksiä sidosryhmiinsä. Rahoitusta voidaan osoittaa myössellaisten tilaisuuksien järjestämiseen, joiden tavoitteena on selvittää jonkin tutkimusalantilaa, tutkimustarvetta, tutkijakapasiteettia ja tutkimusohjelmien tarvetta.Rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä seuraaviin tarkoituksiin:• kansalliset seminaarit, joissa ei ole ulkomaisia puhujia• tutkimushankkeiden sisäiset työseminaarit• kansainvälisten järjestöjen vuosikokoukset27


• kansainvälisten tutkimushankkeiden valmisteluun tähtäävät työkokoukset• ulkomailla järjestettävät konferenssit• tutkijakoulutuskurssit ja -kesäkoulut• konferenssit, joiden järjestelyt ovat niin alussa, että ohjelmaa ei ole saatavissatai kutsuttavat puhujat eivät ole tiedossaTiedustelut:Toiminnanjohtaja Aura Korppi-Tommola, puh. (09) 228 69 222Maksatusasiat: Hallinnollinen avustaja Anneli Rossi, puh. (09) 228 69 225.5.4 Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahastoTieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahasto perustettiin Alfred Kordelininyleisen edistys- ja sivistysrahaston yhteyteen valtuuskunnan satavuotisjuhlan johdostavuonna 1999. Rahaston tarkoitus on tukea• suomalaisen tieteen tulosten merkityksen tunnetuksi tekemistä kotimaassa jakansainvälisesti• ulkomaisen tieteen ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä Suomessa sekä• erilaisten tiedetapahtumien järjestämistä Suomessa.Rahasto jakaa apurahoja joka toinen vuosi (parittomina vuosina). Kordelinin säätiönerillisrahastojen apurahojen hakuaika on tammikuussa ja hakemukset tehdään Kordelininsäätiön erillisrahastojen lomakkeelle. Se on täytettävissä säätiön verkkosivuillawww.kordelin.fi edellisen vuoden marraskuusta lähtien. Tulostetut hakemukset lähetetäänTSV:n toimistoon Mariankatu 5, 00170 Helsinki.Päätökset julkistetaan valtuuskunnan kevätkokouksen yhteydessä maaliskuussa.28


6. YLEISTÄ TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNASTA6.1 KokouksetKevätkokousValtuuskunnan kevätkokous on maaliskuussa, tavallisesti Tieteiden talossa. Jokaisellajäsenseuralla on oikeus lähettää edustajansa, jolla on yksi ääni käytettävänään. Seurankokousedustajalla tulee olla valtakirja, ja hän voi käyttää vain yhden jäsenseuranäänen. Kokouskutsu ja -asiakirjat lähetetään viimeistään kaksi viikkoa ennen kokoustajäsenseuran postin vastaanottajaksi ilmoittamaan osoitteeseen.Kokouksessa hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ja hyväksytäänuudet jäsenseurat.Kevätkokouksen yhteydessä järjestetään esitelmätilaisuus, jossa kuullaan ajankohtainentiedettä, tiedepolitiikkaa tai tieteen tiedotusta koskeva esitelmä. Vuoden tiedekirja-palkinto jaetaan parillisina vuosina kevätkokouksen yhteydessä ja parittomina vuosinaTieteen päivillä.Esitelmätilaisuus on yleisölle avoin ja sinne toivotetaan tervetulleeksi jäsenseurojenkaikki edustajat. Ennakkoilmoittautuminen helpottaa tarjoilun järjestämistä.SyyskokousSyyskokous pidetään syys–lokakuun vaihteessa. Kokouksessa päätetään seuraavanvuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.Kokouksen jälkeen alkaa valtuuskunnan vuosipäivävastaanotto, johonkutsutaan jäsenseurojen ja yhteistyökumppaneiden edustajia. Virallisena vuosipäivänäpidetään lokakuun 2. päivää.6.2 HallitusTSV:n hallitus valitaan vuosikokouksessa. Hallituksen 15 jäsentä valitaan kolmivuotiskaudeksisiten, että viisi jäsentä on vuosittain erovuorossa. Suomalainen Tiedeakatemiaja Suomen Tiedeseura nimeävät kumpikin kaksi jäsentä ja Teknillisten TieteidenAkatemia yhden jäsenen. Muut kymmenen jäsentä valitaan jäsenseurojen edustajistavuosikokouksessa. Valinnassa pyritään siihen, että eri tieteenalat ja maan eri osat olisivatmahdollisimman tasapuolisesti edustettuina. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaisetvarajäsenet.29


Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan.Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.Puheenjohtaja (vuonna 2010): kansleri Ilkka NiiniluotoVarapuheenjohtaja (vuonna 2010): professori Juhani KeinonenTieteellisten seurain valtuuskunnan hallitus vuonna 2011Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenetValittuina vuosiksi 2009–2011Prof. Erkki Hollo (varajäsen prof. Jaana Norio-Timonen)Suomalainen LakimiesyhdistysProf. Seppo Laaksonen (varajäsen prof. Lauri Tarkkonen)Suomen Tilastotieteen SeuraProf. Henrik Meinander (varajäsen prof. Håkan Andersson)Svenska litteratursällskapet i FinlandKansleri Ilkka Niiniluoto (varajäsen prof. Matti Saarnisto)Suomalainen TiedeakatemiaProf. Ari Sihvola (varajäsen prof. Aarne Halme)Teknillisten Tieteiden AkatemiaValittuina vuosiksi 2010 –2012Prof. René Gothóni (varajäsen prof. Leif C. Andersson)Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen TiedeseuraProf. Juhani Keinonen (varajäsen dos. Niklas Meinander)Suomen FyysikkoseuraVararehtori Ulla-Maija Forsberg (varajäsen pääsihteeri Tuomas Lehtonen)Suomalais-Ugrilainen Seura (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura)Professori Pirjo Markkola (varajäsen professori Kimmo Katajala)Suomen Historiallinen Seura30


Professori Harry Schulman (varajäsen professori John Westerholm)Suomen Maantieteellinen SeuraValittuina vuosiksi 2011–2013Prof. Carl G. Gahmberg (varajäsen prof. Pekka Pyykkö)Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen TiedeseuraDos. Tuija Laine (varajäsen prof. Matti Kotilainen)Suomen kirkkohistoriallinen seuraProf. Markku Leskelä (varajäsen prof. Marc Baumann)Suomalaisten Kemistien Seura ja Suomen Kemian Seura–Kemiska Sällskapet i FinlandProf. Hannu Sariola (varajäsen kustannusjohtaja Pekka Mustonen)Suomalainen Lääkäriseura DuodecimProf. Olli Martio (varajäsen prof. Olavi Nevanlinna)Suomalainen Tiedeakatemia.6.3 TalousTSV:n toiminta rahoitetaan pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavan valtionavustuksenturvin. Julkaisu- ja konferenssiavustuksia varten saadaan varat SuomenAkatemialta. Jäsenseurojen jäsenmaksut ovat melko pieni, mutta merkittävä tulonlähde.Tieteiden talon toiminta katetaan vuokratuloilla, ja Tiedekirja–Vetenskapsbokhandelnsaa myyntiprovision myymistään ja välittämistään julkaisuista. Tieteen päivientaustaorganisaatiot osallistuvat päivien kustannuksiin.Sen lisäksi TSV saa hankekohtaisia apurahoja ja osallistuu yhteishankkeisiin muidentoimijoiden kanssa. Suomen tiedekustantajien liitto on läheinen yhteistyökumppani.6.4 Aloitteita ja vaikuttamistaValtuuskunnan merkittävä tehtävä on koota jäsenseurojen ehdotukset Suomen Akatemiantoimikuntien jäseniksi ja tehdä niiden pohjalta esitys opetus- ja kulttuuriministeriölle.Lisäksi valtuuskunta antaa lausuntoja tiedeyhteisöä koskevista asioista, kutenlakihankkeista.31


Valtuuskunta on ollut mukana useissa julkaisutoimintaa ja julkaisujen saatavuuttaedistävissä hankkeissa, kuten Electra ja Open Access.Tieteellisten seurain valtuuskunta on ollut aloitteentekijänä ja toimii taustayhteisönäuseissa tieteenharjoittamista ja tiedottamista edistävissä hankkeissa. Se on• Tiede-lehden taustayhteisö• Tiedekeskus Heurekan perustaja- ja taustayhteisö• useiden Suomen ulkomailla toimivien tiede- ja kulttuurisäätiöiden perustaja- jataustayhteisö• Helsingin yliopistomuseon säätiön perustaja- ja taustayhteisö• Suomen kirjainstituutin säätiön perustaja- ja taustayhteisö.Sen lisäksi valtuuskunta on toteuttanut useita merkittäviä hankkeita.6.4.1 JulkaisufoorumiTieteellisten seurain valtuuskunta on perustanut Suomen yliopistot ry:n Unifin aloitteestajulkaisujen laadunarvioimista varten Julkaisufoorumi-hankkeen. Hankkeenohjausryhmän puheenjohtajana on valtuuskunnan puheenjohtaja, kansleri Ilkka Niiniluotoja varapuheenjohtajana Aalto-yliopiston vararehtori Heikki Mannila. Hanke toteutetaanopetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen turvin.Tavoitteena on luoda julkaisufoorumi-järjestelmä, jossa julkaisutoimintaa voidaan arvioidamäärän lisäksi myös laadullisesti. Julkaisufoorumiin perustuva tieteellisen tutkimuksenlaadunarviointi tukee bibliometrisiä menetelmiä. Erilaisia laadunarviointimenetelmiävoidaan alasta riippuen käyttää myös rinnakkain toisiaan täydentävinä. Kansainvälisiäesikuvia on mm. Tanskassa ja Norjassa, joiden kokemuksia voidaan käyttäähyväksi ja joita voidaan soveltaa suomalaisiin oloihin sopiviksi.Julkaisufoorumin avulla voidaan laatua arvioida lähinnä suurten yksiköiden tasolla.Yliopistot ovat autonomisia soveltaessaan erilaisia ja toisiaan täydentäviä arviointimenetelmiäoman toimintansa kehittämisessä. Yksittäisen tutkijan tieteellistä pätevyyttäarvioitaessa arvioidaan hänen julkaisujensa sisältöä.Työ on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2011 loppuun mennessä. Sen avulla voidaanrakentaa yliopistojen tutkimuksen laatua ilmaiseva indikaattori OKM:n rahoitusmalliinkaudella 2013–2016.32


Ohjausryhmä on perustanut 23 paneelia, joiden tehtävänä on arvioida omien alojensajulkaisukanavien laatua. Yksittäisiin paneeleihin kuuluu useampia tieteenaloja, muttakaikki tieteenalat liitetään julkaisufoorumi-järjestelmään. Paneelien tieteenalat palautuvatTilastokeskuksen käyttämään luokitukseen sekä OECD FOS –luokitukseen.6.4.2 Tieteen termistötalkootSuomen kielen kielipoliittisessa ohjelmassa Suomen kielen tulevaisuus esitettiin yhtenäsuosituksena, että eri tahoilla (sanastokeskus, tieteelliset seurat, yliopistojen opintosuunnat,tutkimuslaitokset) tehtävän termityön systemaattinen kartoitus on käynnistettävä.Tämän johdosta Tieteellisten seurain valtuuskunta on ottanut tehtäväkseen Termistötalkoot-hankkeen,jonka tavoitteena on luoda termityölle selkeät rakenteet ja ratkaistavaltion osuus toiminnan rahoittamisessa. Valtuuskunnalla ja sen yli 200 jäsenseurallaon yhteys kaikkiin tieteenaloihin. Jäsenseuroissa on myös paljon vapaaehtoisuuteenpohjautuvaa innostusta ja resursseja kehittää tieteestä ja tutkimustuloksista tiedottamistasekä tiedeyhteisön sisällä että suurelle yleisölle.Hanketta varten selvitetään aluksi nykytilannetta. TSV järjestää vuonna 2011 tieteellisilleseuroille kyselyn, jossa tiedustellaan,• miten eri tieteenaloilla on kehitetty ja kehitetään termistöä sekä missä sitä säilytetäänja ylläpidetään• onko TSV:n jäsenseuroilla tällaista toimintaa tai halua sellaisen käynnistämiseen,jos siihen saadaan varoja ja tekniset edellytykset.Kyselyn tulokset esitellään seminaarissa, jossa kuullaan myös suomenkielistä terminologiaaaktiivisesti kehittäneiden seurojen sekä Sanastokeskus TSK:n asiantuntijoidenkokemuksia termistötyöstä.Päämääränä on laatia suunnitelma kattavaksi tieteelliseksi termipankiksi, joka olisikaikkien, mm. tutkijoiden, toimittajien ja kielenkääntäjien vapaasti käytettävissä.Työtä johtaa valtuuskunnan hallituksen nimittämä ohjausryhmä, johon kuuluvat professoriemerita Auli Hakulinen, professori Lea Laitinen (Helsingin yliopisto) ja professoriPirkko Nuolijärvi (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) sekä Tieteellisten seurainvaltuuskunnan hallituksen jäsenet professori Seppo Laaksonen ja professori HannuSariola. Hankkeen sihteeristöön kuuluvat koordinaattorin lisäksi valtuuskunnan toiminnanjohtaja,professori Aura Korppi-Tommola ja julkaisupäällikkö Eeva-Liisa Aalto.33


6.4.3 Kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurit: nykytila ja tiekarttaEuroopan tutkimusinfrastruktuuristrategiafoorumi ESFRI laati vuonna 2006 julkistetunsuunnitelman, ns. tiekartan, Euroopan tason tutkimusinfrastruktuurien rakentamis- japäivitystarpeista. EU:n kilpailukykyneuvosto suositteli jäsenmaille kansallisten tiekarttojenlaatimista. Tieteellisten seurain valtuuskunnan vuonna 2008 asettama työryhmälaati kartoituksen ja tiekartan. Hankkeen johtoryhmän puheenjohtajana oli korkeakouluneuvosMirja Arajärvi, projektipäällikkönä johtava asiantuntija Eeva Ikonen japrojektisihteerinä Katri Mäkinen.Raportin Kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurit. Nykytila ja tiekartta (Opetusministeriönjulkaisuja 2009:3) julkistamistilaisuus järjestettiin 11.2.2009 Finlandia-talolla.Raportti julkaistiin myös englanniksi nimellä National-level research infrastructures. Presentstate and roadmap (Opetusministeriön julkaisuja 2009:4) sekä yhteenveto ruotsiksinimellä Forskningsinfrastrukturerna på nationell nivå. Nuläge och vägvisare. Sammanfattningoch rekommendationer (Opetusministeriön julkaisuja 2009:5).Merkittäviksi kansallisen tason infrastruktuureiksi hyväksyttiin 16 hanketta ja tiekartalle20 esitystä, joista 13 liittyy ESFRI:n (European Strategy Forum on Research Infrastructures)tiekarttahankkeisiin. Johtoryhmä tunnisti lisäksi tiekarttaehdotuksista 13kansallista tai kansainvälistä ehdotusta, joilla voisi olla mahdollisuudet kehittyä merkittäviksikansallisiksi infrastruktuureiksi.Raportit ovat luettavissa opetusministeriön verkkosivuilta www.minedu.fi/OPM/Julkaisut(2009).6.4.4 Suomen tieteen historiaTieteellisten seurain valtuuskunta laati akateemikko Päiviö Tommilan johtamassahankkeessa neliosaisen perusteellisen teoksen Suomen tieteen historia, jonka osat ilmestyivätvuosina 2000–2002 WSOY:n kustantamana. Tätä laajaa usean vuoden tutkimushankettarahoittivat opetusministeriö, Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto,Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja eräät muutyksityiset säätiöt.Laajasta teossarjasta laadittiin yksiosainen yleistajuinen teos, joka käännettiin englanniksija lyhennettynä myös ruotsiksi:Suomen tieteen vaiheet (toim. Päiviö Tommila ja Aura Korppi-Tommola), Tieteellistenseurain valtuuskunta ja Yliopistopaino 2003, 324 s.34


Research in Finland – A History (eds Päiviö Tommila and Aura Korppi-Tommola), HelsinkiUniversity Press and The Federation of Finnish Learned Societies, 2006, 2nd edition2009, 351 pp.Forskning i Finland genom tiderna (red. av Päiviö Tommila och Aura Korppi-Tommola),De vetenskapliga samfundens delegation 2007, 208 s.KOKOUSPAIKKA KESKELLÄ KAUPUNKIAKokous-, seminaarijavastaanottotiloja18–135 hengelle.Ajanmukaiset laitteet javerkkoyhteyssekä vahtimestarin palvelutsisältyvät edullisiin hintoihimme.Tieteiden talopuh. (09) 228 69 265Kokoustarjoilut TiedekahvilastaKahvila aukima-to 8.30–18.00, pe 8.30–15.00Salaatti- ja keittolounasklo 11.00–14.00Iltaisin ja viikonloppuisintilauksesta.KIRKKOKATU 600170 HELSINKITiedekahvilapuh. (09) 228 6928035


7. NEUVOTTELUKUNNAT7.1 Tutkimusetiikka7.1.1 Tutkimuseettinen neuvottelukuntaOpetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteerityöskentelee Tieteellisten seurain valtuuskunnassa. Neuvottelukunnan puheenjohtajanatoimii v. 2010–2012 kansleri Krista Varantola Tampereen yliopistosta javarapuheenjohtajana professori Veikko Launis Turun yliopistosta.Neuvottelukunta on asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on edistää tutkimusetiikkaa koskevaakeskustelua, tiedotustoimintaa sekä tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja tutkimusetiikkaanliittyvistä kysymyksistä. Neuvottelukunta järjestää seminaareja, luentotilaisuuksiaja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä.Neuvottelukunnan asioita hoitaa pääsihteeri. Pääsihteeriin voi olla yhteydessä mm.seuraavissa asioissa:• neuvonta ja koulutus tutkimusetiikkaan liittyvissä asioissa• ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohjeistus• ilmoitusten ja lausuntopyyntöjen vastaanotto hyvään tieteelliseenkäytäntöön liittyvistä loukkauksista kuten vilppiepäilyistä• tutkimusetiikkaan liittyvä kansainvälinen yhteistyöHyvä tieteellinen käytäntö -ohjeistusNeuvottelukunta on laatinut yhdessä tiedeyhteisön kanssa ohjeistuksen, joka on julkaistukolmikielisenä kirjasena Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen(God vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser från den / Good scientificpractice and procedures for handling misconduct and fraud in science). Julkaisuon maksuton. Sitä voi tilata neuvottelukunnasta ja se on jaossa Tiedekirja–Vetenskapsbokhandeln-myyntinäyttelyssäja Tieteiden talolla.Kirjasessa julkaistiin vuonna 2002 uudistetut menettelyohjeet hyvän tieteellisen käytännönloukkauksia koskevien epäilyjen käsittelemiseksi. Yliopistot, ammattikorkeakoulutja muut tutkimusorganisaatiot ovat sitoutuneet noudattamaan niitä. Opetus- jakulttuuriministeriö on esittänyt toivomuksen, että myös tieteelliset seurat sitoutuisivatohjeisiin. Sitoumislomakkeen voi tulostaa neuvottelukunnan verkkosivuilta.36


Lisää aiheesta:Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen -ohjeistuswww.tenk.fi/HTK/htkfi.pdf.Ohjeistukseen sitoutuneet organisaatiotwww.tenk.fi/HTK/allekirjoittajat.pdfIhmistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja eettinen ennakkoarviointiTutkimuseettinen neuvottelukunta on antanut vuonna 2010 ohjeistuksen humanistisen,yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteistasekä ehdotuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi näillä aloilla. Ohjeistukseenovat jo sitoutuneet lähes kaikki alalla toimivat korkeakoulut ja tutkimuslaitoksetSuomessa.Ihmistieteisiin luettavaa tutkimusta koskevia eettisiä periaatteita ovat tutkittavien itsemääräämisoikeusja vahingoittamisen välttäminen sekä yksityisyys ja tietosuoja. Ihmistieteellisessätutkimuksessa eettiset kysymykset painottuvat tutkijan ja tutkittavankohtaamiseen, johon voi sisältyä ennakoimattomia tekijöitä. Tutkija vastaa aina itsetutkimuksensa eettisistä ja moraalisista ratkaisuista.Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tieteenalakohtaisteneettisten käytänteiden mukaisesti painottuen tutkimuksesta tai sen tuloksistatutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakointiin. Ennakkoarviointi koskeevain tarkoin määriteltyjä tutkimusasetelmia. Ennakkoarviointi voidaan toteuttaamyös, jos tutkimuksen julkaisufoorumi, rahoittaja tai kansainvälinen yhteistyötaho sitäedellyttää.Seurat voivat omassa toiminnassaan välittää tietoa hyvästä tieteellisestä käytännöstäja järjestää tutkimusetiikkaan liittyviä tilaisuuksia.Lisää aiheesta:Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisetperiaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi www.tenk.fi/ennakkoarviointi/eettisetperiaatteet.pdfOhjeistukseen sitoutuneet organisaatiotwww.tenk.fi/ennakkoarviointi/sitoutuneet.pdf37


Tutkimusetiikkaa käsitellään tutkimuseettisen neuvottelukunnan aloitteesta toimitetuissateoksissa ja verkkojulkaisuissa:• Tutkijan eettiset valinnat, toim. Sakari Karjalainen, Veikko Launis, Risto Pelkonenja Juhani Pietarinen, Gaudeamus 2002.• Etiikkaa ihmistieteille, toim. Jaana Hallamaa, Veikko Launis, Salla Lötjönen ja IrmaSorvali, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2006. Teoksessa käsitellään tieteellistenseurojen roolia Aura Korppi-Tommolan artikkelissa ”Tieteelliset seurattutkimusetiikan edustajina”, s. 79–89.Yhteystiedot:Pääsihteeri (mvs.) dosentti, FT Sanna Kaisa SpoofMariankatu 7 C 1, 00170 Helsinki, puh. (09) 228 69 234 ja gsm. 050 594 1909Neuvottelukuntien avustaja, puh. (09) 228 69 235, sähköposti tenk@tsv.fiwww.tenk.fi7.1.2 Pohjoismainen bioetiikkakomiteaPohjoismainen bioetiikkakomitea pitää yllä bioetiikkaan liittyvää pohjoismaista keskusteluaja edistää yhteistyötä pohjoismaisten tutkijoiden, viranomaisten, parlamentaarikkojenja muiden vaikuttajatahojen välillä. Se seuraa pohjoismaisen ja kansainvälisenlainsäädännön kehittymistä ja järjestää konferensseja ja seminaareja ajankohtaisistaaiheista sekä julkaisee niiden pohjalta tiedotus- ja koulutusmateriaalia. TSV:ntoimisto hoitaa komitean taloushallinnon.Komitea on julkaissut useita teoksia, joissa käsitellään biotieteellisen tutkimuksen etiikaneri aspekteja. Teoksia voi tilata komitean verkkosivuilta.Sihteeri teologian maisteri Lotta Knutsson Bråkenhielmsähköposti: secretary@ncbio.orgwww.ncbio.org38


7.2. Tiedonjulkistamisen neuvottelukuntaTiedonjulkistamisen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin,joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomaillasekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. Neuvottelukunta onasetettu valtioneuvoston päätöksellä 13.1.1972. Tiedonjulkistamisen neuvottelukuntaon tiedonjulkistamista edistävä ja koordinoiva tiedehallinnon toimija.Neuvottelukunnan tehtäviksi on tulosneuvotteluissa ja erillisissä päätöksissä asetettuseuraavat tehtävät:• tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksiä ja aloitteita eri tavoista edistää tiedonlevittämistä maassamme, antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä kysymyksistäja herättää keskustelua alan kysymyksistä• tehdä vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotus tiedonjulkistamisen valtionpalkintojenjakamiseksi• myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahat• laatia tietokirjallisuuden osalta laadukkaan vähälevikkisen kirjallisuuden kirjastojenostotukiesitys• tehdä tutkimuksia ja selvityksiä tiedonjulkistamisen alueelta• koordinoida Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelua, Research.fi• osallistua Euroopan yhteisön tieteen ja teknologian puiteohjelman Tiede yhteiskunnassa-erityisohjelman toteuttamiseen (SiS NCP)• edistää tiedeviestinnän ja tietokirjoittamisen koulutusta• suorittaa opetus- ja kulttuuriministeriön antamat muut tehtävät.Neuvottelukunnan asioita hoitaa pääsihteeri. Häneen voi olla yhteydessä kaikissa asioissa,jotka koskevat neuvottelukunnalle asetettuja tehtäviä. TSV:n jäsenseurojen kannaltakeskeisiä toimintoja ovat:• tiedeviestinnän edistäminen• tiedonjulkistamisen apurahat• esitykset tiedonjulkistamisen valtionpalkinnoista ja tieteellisestä populaarikirjallisuudesta.Jäsenseuroja kehotetaan tutustumaan neuvottelukunnan verkkosivuihin (www.tjnk.fi).YhteystiedotTiedonjulkistamisen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kolmivuotiskaudella39


1.6.2009–31.5.2012 professori Risto Nieminen Aalto-yliopiston teknillisestä korkeakoulustaja varapuheenjohtajana professori Laura Kolbe Helsingin yliopistosta.Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan toimisto sijaitsee Tieteellisten seurain valtuuskunnanyhteydessä. Sen henkilökuntaan kuuluvat pääsihteeri ja yhteinen avustaja tutkimuseettisenneuvottelukunnan kanssa.Pääsihteeri FT Reetta Kettunen, puh. (09) 228 69 236; 040 7335935Neuvottelukuntien avustaja, puh. (09) 228 69 235; 044 346 9990Mariankatu 7 C 1, 00170 Heldinkisähköposti tjnk@tsv.fiwww.tjnk.fiTiedekirjaKirkkokatu 14, HelsinkiTiedekirjan aukioloajatma klo 10–17ti–pe klo 10–16.30Kirjat kotiin verkkokaupastammewww.tiedekirja.fi40


Liite 1TSV:n jäseneksi hakeminen ja jäsenkriteeritSääntöjen mukaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseuraksi valitseminen tapahtuuvaltuuskunnan hallituksen esityksestä valtuuskunnan vuosikokouksessa. Valtuuskunnanjäsenseuraksi valitsemisen edellytyksenä on, että asianomainen seura onrekisteröity yhdistys tai muu yhteisö, joka on osoittanut edistävänsä tieteellistä tutkimusta.Opetusministeriö vahvistaa jäsenseuraluettelon valtuuskunnan esityksestä.Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäseneksi hyväksytään seuroja, jotka ovat vakiinnuttaneetasemansa edustamansa tieteenalan etujen ajajana. Tämä tarkoittaa tavallisestisitä, että TSV:n jäseneksi tullessaan seura on toiminut jo useita vuosia ja onnähtävissä, ettei se ole syntynyt vain yhden innostuneen tieteenharjoittajaryhmän taihenkilön harrastuksesta ja että toiminta jatkuu alkuinnostuksen jälkeenkin. Tieteellisenseuran katsotaan voivan vakiintua noin viidessä vuodessa.Jäsenseurojen toiminnan fokus on tieteen edistämisessä (kuten julkaisutoiminta, tutkimusprojektit,kokoukset ja seminaarit). Useilla jäsenseuroilla on sen lisäksi toissijaisestimyös muita tehtäviä. Ne kouluttavat ammatinharjoittajia sekä ovat tutkijoiden,ammatinharjoittajien ja tieteenalansa harrastajien yhdyssiteenä ja harrastavat yleistätieteenalansa valistustyötä.Useimmilla jäsenseuroilla on julkaisutoimintaa. On kuitenkin tieteenaloja, joilla tutkimuksetjulkaistaan kokonaan muilla foorumeilla mm. kansainvälisissä julkaisusarjoissa,joten julkaisutoiminta ei ole ehdoton jäsenkriteeri. Jäsenseurojen jäsenistö voi koostuatutkijoista, ammatinharjoittajista ja harrastajista, mutta tieteenalan tutkijakunnanoletetaan olevan hyvin edustettuna sekä jäsenkunnassa että seuran johtoelimissä.Tieteellisten seurain valtuuskunta on merkittävä tiedepoliittinen vaikuttaja ja lausunnonantaja.Sitä varten valtuuskunta tarvitsee jäsenseurojen asiantuntemusta mahdollisimmanmonelta tieteenalalta. Jäsenhakemuksia hyväksyttäessä pyritään kuitenkinmyös välttämään päällekkäisyyttä. Maan eri puolilla toimivat tieteelliset seurat voivatkuitenkin olla alueellisesti niin merkittäviä, että saman alan seurojen jäsenyys on perusteltua.TSV:n verkkosivuilta tulostettava hakulomake lähetetään liitteineen TSV:n toimistoon(Mariankatu 5, 00170 Helsinki) vuoden loppuun mennessä. Hakemuksiin liitetään seuransäännöt ja edellinen toimintakertomus ja mahdollisesti muita seuran tieteellistätoimintaa koskevia liitteitä, jotka hakijayhteisö katsoo tarpeelliseksi.41


Liite 2Yhdistystoimintaa koskevaa kirjallisuutta ja lainsäädäntöäKirjallisuusRosengren, Pirjo – Törrönen, Anneli, Yhdistystoiminnan avaimet. Kansan sivistystyönliitto KSL, 2008.Halila, Heikki, Yhdistyslain osittaisuudistus ja tieteelliset seurat. Tieteessä tapahtuu8/2010.Halila, Heikki – Riitesuo, Risto, Yhdistystoiminnan perusteet. 3. painos, Helsinki 1999.Loimu, Kari, Yhdistystoiminnan käsikirja. WSOY 2000.Nurminen, Herman, Järjestöjen uusi tiliopas. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Jyväskylä1998.Lait ja asetuksetHenkilötietolaki n:o 523/1999 ja Laki henkilötietolain muuttamisesta n:o 986/2000Kirjanpitolaki n:o 1336/1997Kirjanpitoasetus n:o 1339/1997Tilintarkastuslaki (459/2007)Säätiölaki n:o 109/1930.Yhdistyslaki n:o 503/1989 ja Laki yhdistyslain muuttamisesta (678/2010)Paperipinkat ja mappikasat arkistoksiYhdistyksesi arvokas työ ansaitseearvokkaan kohtelun. Käsikirjaauttaa vanhan arkiston järjestämisessäja nykyisessä toiminnassasyntyvän aineiston arkistoinnissa.Selkeät ohjeet myös sähköiseenarkistointiin ja materiaalin säilyttämiseenjulkisissa arkistoissa.Alla artiklar även på svenska!Arkistot kuntoon. Yhdistyksen arkistokäsikirja– Tag hand om arkivet.Arkivhandbok för föreningar.ISBN 978­952­99486­4­2.Ovh 15 €.TIEDEKIRJA, Kirkkokatu 14,00170 Helsinki, puh. (09) 635 177Nettikauppamme on aina auki!www.tiedekirja.fi42


kaikkitieteestä!Tieteen päivien mainiotteemajulkaisut kertovatkaiken tieteestä tiiviistija viihdyttävästi.Ainakin melkein kaiken.43

More magazines by this user
Similar magazines