Keski-Pohjanmaan keskussairaalan alue - Kokkola

kokkola.fi

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan alue - Kokkola

Kokkolan kaupunki - Kantakaupungin yleiskaava 2030Kuva: Minna TorppaKokkolan rakennusperintöä IKeski-Pohjanmaan keskussairaalan alueTekninen palvelukeskusKaavoituspalvelut 15.01.2008


JohdantoKokkolan rakennusperintöä I on yksi Kantakaupungin yleiskaavan 2030 selvityksistäja täydentää osaltaan vuonna 1992 ilmestynyttä Kristina Ahmaksen Kokkolanrakennuskulttuuria –inventointia.Kokkolan rakennusperintöä I kuvaa lyhyesti keskustan pohjois- ja itäpuolellasijaitsevien K.H. Renlundin museon vuosina 2003-2004 inventoiman 4. kaupunginosanja kesällä 2007 inventoitujen alueiden asemakaavoituksen vaiheita, arvokkaitapiirteitä ja yksittäisiä kohteita. Inventoinnit on ulotettu ennen vuotta 1980valmistuneisiin kohteisiin.Kesän 2007 inventoinnissa on käytetty apuna tietokantapohjaista inventointisovellusKIOSKIA, josta alueiden ja kohteiden kuvaukset on tulostettu. Koska aineisto on laaja,se julkaistaan erillisinä vihkosina. Kokkolan rakennusperintöä I koostuu seuraavistaosista:- Kaavoituksen vaiheita 4. ja 5. kaupunginosassa, Hollihaassa,Leenalanperällä, Leenalassa ja Mäntykankaan koulun ympäristössä,Kiviniityssä sekä Keski-Pohjanmaan keskussairaalan alueella- 4. kaupunginosa- Hollihaka, osia kaupunginosista 5 ja 24- Leenalanperä, osia kaupunginosista 5 ja 24- Leenala ja Mäntykankaan koulun ympäristö- Kiviniityn eteläosa- Kiviniityn pohjoisosa- Keski-Pohjanmaan keskussairaalan alueKokkolan rakennusperintöä I on apuväline arvotettaessa alueita ja muotoiltaessaniiden kehittämisen reunaehtoja, jotka kirjataan kantakaupungin yleiskaavaan.Inventoijat ovat esittäneet teksteissään oman arvionsa alueiden ja kohteidenmerkityksestä keskustelun pohjaksi.Vuoden 2007 rakennetun ympäristön inventointi ja Kokkolan rakennusperintöä I ovatK.H. Renlundin museon ja Kokkolan kaupungin kaavoituspalvelujen yhteistyön tulos.Alueiden ja kohteiden esittelyt ovat arkkit.yo Leena Aunion, artenomi ja arkkit.yoPirkko Kankaan sekä HuK Minna Torpan käsialaa. Piirtäjä Tanja Hakala on osallistunutinventoinnin arkistotyöhön ja julkaisujen toimittamiseen. Kaavoituksen historiasta onkirjoittanut kaavoitusarkkitehti Kirsti Reskalenko.


Inventoidut kohteet on merkitty oranssilla pallolla. Vuosina 1900-1939 valmistuneetrakennukset on rajattu oranssilla, vuosina 1940-1959 valmistuneet rakennukset vihreällä,vuosina 1960-1979 valmistuneet rakennukset sinisellä ja vuoden 1980 jälkeenvalmistuneet harmaalla viivalla. Tieto valmistumisajankohdasta pohjautuuVäestörekisterikeskuksen ylläpitämään rakennus- ja huoneistorekisterin tietoihin15.6.2006.


AlueraporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030, rakennusinventointiKOKKOLAKESKI-POHJANMAAN KESKUSSAIRAALAKeskussairaalan päärakennuksen sisäänkäynti kuvattunakaakostaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Sairaalan eteläisten siipien sisäpihojaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Sairaalan eteläisiä siipirakennuksia kuvattuna kaakostaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Sairaalan pohjoisia siipirakennuksia kuvattuna koillisestaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007


Sairaalan pohjoisten siipirakennusten välisiä sisäpihojaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007L2 kuvattuna luoteestaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Sairaalan päärakennuksen ja asuinrakennusten välissäsijaitsevaa puistoaluetta kuvattuna koillisestaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Sairaala-alueen asuntolarakennuksia (H-rakennukset)kuvattuna kaakostaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007H-rakennuksia kuvattuna lännestäKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007


Y-rakennus kuvattuna koillisesta. Nykyisin rakennuksessaon sairaalan hallinnollisia tilojaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Y-rakennus kuvattuna lounaastaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Sairaala-alueen lämpövoimalarakennusta kuvattunalounaastaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Id: 21111Pääas. kunta: KokkolaPääas. kylä: Kokkolan kaupunkiAluetyyppi: LaitosympäristöArvotus:maakunnallisesti arvokasAlueen sisältämät kohteet:AsuntolarakennusHenkilökunnan asuntolarakennukset; H1Henkilökunnan asuntolarakennukset; H2Henkilökunnan asuntolarakennukset; H3Henkilökunnan asuntolarakennukset; H4Henkilökunnan asuntolarakennukset; H5Henkilökunnan asuntolarakennukset; H6Henkilökunnan asuntolarakennukset; H7L1a-bL2Sairaalan lämpövoimalaSairaalan päärakennusY-rakennusKuvaus:


XXVI kaupunginosassa sijaitseva Keskussairalan alue rajautuu pohjoisessa Pohjoisväylään (ent. Pohjoinenohikulkutie), idässä Katariinankatuun, etelässä Mariankatuun ja lännessä Terveystiehen. Terveystien länsipuolellakaupunginosassa XXV sijaitsee Sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten alue.Kaupunginosan XXVI käsittävä Sairaalan alue sijaitsee loivassa Tulliharjua kohden nousevassa rinteessä. Alueenkeskellä sijaitsee Keskussairaalan päärakennus, alueen lounaiskulmassa 1970-luvun lopulla rakennettuTerveyskeskus, alueen luoteiskulmassa yksi mahdollisesti 1970-luvun alussa rakennettu asuntolarakennus, ja alueenitäosassa alunperin sairaalan henkilökunnan asuinkäyttöön varattujen H-ja L-rakennusten alue (yht. yhdeksänrakennusta; kahden Y-rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus on mahdollisesti myös ollut toimia asuntolana).Asuntolarakennusten länsipuolella sijaitsee sairaalan lämpövoimala.Alueen rakennukset on sijoitettu laajan puisto- ja viheralueen keskelle pääilmansuuntien mukaisesti. Alueenpohjoisreunalla Pohjoisväylän ja H-rakennusten välissä sijaitsee puistometsäkaistale, joka Lämpövoimalarakennuksenlänsipuolelta alkaen muuttuu harvemmaksi. Alempana sijaitsevien uusien pysäköintialueiden ja Pohjoisväylän pyörätienvälissä on istutettu nurmialue koivuineen. Sairaalan päärakennuksen itäpuolella, todennäköisesti 1960-luvun lopulla tai1970-luvun alussa rakennetun asuntolarakennuksen länsipuolella, ja Terveystien välisellä alueella on hoitamatontaviheraluetta, sekä rakennustyömaa-alue. Sairaala-alueen lisä- ja uudisrakentaminen on tällä hetkellä keskittynyt juurinäihin alueen länsiosiin.Alueen itäosassa Katariinankadun puoleisella sivulla, Y-rakennusten eteläpuolella, ja Päärakennuksen eteläpuolellapuistoalue muodostuu pääasiassa nurmialueilla sijaitsevista pienistä koivikoista, sekä esim. entisten asuinrakennustenpiha-alueille ja osin laatoitettujen jalankulkuväylien, sekä ajopolkujen varsille istutetuista koriste/hedelmäpuista ja -pensaista. Alueen kulkuväylät rakennusten välillä ovat nykyisin pääasiassa asfaltoituja kapeita ajoväyliä.Päärakennuksen asemaa on korostettu rakennuksen itäjulkisivun edustalle tehdyllä aukiosommitelmalla, johon kuuluuistutusten lisäksi kolmion muotoinen suihkulähde. Suihkulähteessä sijaitsevat Risto Saalastin Linnut vuodelta 1979.Asuntolarakennusten alue muodostuu lähes puoliympyrän muotoon väljästi ryhmitellyistä seitsemästä H-rakennuksesta, niiden keskellä sijaitsevasta kahdesta L-rakennuksesta, sekä viimeksi mainittujen eteläpuolellasijaitsevasta Y-rakennuksesta.H-rakennukset ovat tasakattoisia, kaksikerroksisia, kellarikerroksella varustettuja, ja julkisivuiltaan selkeästi jäsenneltyjäH-kirjaimen muotoisia rakennuksia. Lähes valkoiseksi rapattujen rakennusten julkisivun yhtenäiset ikkunanauhatsijaitsevat rakennusten itä- ja länsijulkisivuissa; etelä- ja pohjoisjulkisivut on varattu symmetrisesti sijoitettujenikkunoiden välisessä syvennyksessä sijaitseville pääsisäänkäynneille portaikkoineen, sekä parvekkeille. Lähespuoliympyrän muotoon väljästi ryhmiteltyjen rakennusten kaikki ikkunat on uusittu, ja rakennusten käyttötarkoitus onilmeisesti muuttunut asuntolakäytöstä sairaalan toimitiloiksi. Edellisten lisäksi H7 -rakennus on liitetty osaksiKehityspoliklinikan ja Maria-Katarinantalon uudisrakennusta.L-rakennukset ovat kaksikerroksisia ja kellarikerroksella varustettuja, tasakattoisia, suorakaiteen muotoisiarakennuksia, joiden pääsisäänkäynnit sijaitsevat selkeästi jäsennellyssä pohjoisjulkisivussa. L-rakennuksista L1 onsäilyttänyt ikkunoiden uusimista lukuunottamatta ulkoasunsa; L2-rakennusta on laajennettu etelään suuntautuvallasiipirakennuksella 1994. L1 rakennuksen julkisivussa etelään sijaitsevilta entisiltä huoneistoparvekkeilta avautuunäkymä rakennuksen eteläpuolella sijaitsevalle hiekkakäytävien halkomalle puistoalueelle ja sen istutuksille.L-rakennuksen eteläpuolella sijaitsevia Y-rakennuksia on alunperin ollut kaksi. Jäljellä oleva Y-rakennus on matala,tasakattoinen, valkoiseksi slammatulla tiilella verhoiltu, ja maaston muotojen mukaan lievästi polveilevarivitalorakennus. Rakennuksessa on nykyisin hallinnollisia tiloja.Kuvaus:


Sairaala-alueen keskellä lounaaseen viettävässä rinteessä sijaitseva Keskussairaalan tasakattoinen päärakennusmuodostuu kahdeksasta rakennuksen suorakaiteen muotoisesta keskiöstä pohjoiseen ja etelään suuntautuvastasiipirakennuksesta, sekä siipien välisistä piha-alueista. Matalana, yksikerroksisena ja selkeänäsisäänkäyntijulkisivultaan näyttäytyvä päärakennus on todellisuudessa kellarikerroksen lisäksi kaksi- jakolmikerroksinen.Rakennuksen pohjoispuolella siivet ovat kaksikerroksisia, ja kellarikerroksella varustettuja. Siipiä yhdistävät toisenkerroksen tasalla sijaitsevat umpinaiset yhdyskäytävät. Rakennuksen eteläpuolella siipirakennukset ovatkolmikerroksisia, ja siipien väliset piha-alueet leveämpiä. Siipiosia kiertävät lähellä maantasoa umpinaisellabetonikaiteella rajatut avonaiset terassit. Läntisin rakennuksen eteläisistä siipiosista on todennäköisesti vuonna 1989tehty arkkitehtitoimisto Veijo Martkaisen suunnittelema laajennus.Päärakennuksen julkisivun kuorielementit on vaihdettu myöhemmin, sekä valtaosa ikkunoista ja ovista on uusittu.Päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on kuitenkin joissain kohdin säästetty alkuperäisiä ikkunoita ja oviakehysratkaisuineen.Päärakennuksen ja sen koillispuolella sijaitsevan Lämpovoimalan välinen alue on kulkuväylien lisäksi varattu suureltaosin paikoitusalueeksi. Tilanahtauden vuoksi pysäköintiin käytetään myös ajoväylien ja muiden alueen sisäistenajopolkujen reunamia, sekä osin myös viheralueita.Ensimmäisenä sairaalan alueen rakennuksista rakennettu Lämpövoimala on massaltaan selkeä muodostuen kahdestaL-muotoon sijoitetusta suorakaiteesta. Rakennuksen etelä-pohjois -suuntainen osa on kaksikerroksinen, ja itä-länsi -suuntainen osa yksikerroksinen. Julkisivu etelään sairaalan päärakennuksen edusaukiolle on täysin umpinainen,lukuunottamatta länsipäädyn tuntumassa sijaitsevaa sisäänkäyntiä muuutamine ikkunoineen. Pohjois- etelä- suuntaisenosan julkisivu länteen on lähes kokonaan lasipintaa, ja siinä sijaitsee yksi sisäänkäynneistä.Lämpövoimalarakennuksen eteläinen piha-alue sijaitsee rakennuksen lounaispuolelle muodostettua pysäköintialuettakorkeammalla.Historia:Esimmäisen kerran esitys Keski-Pohjanmaan yleisen sairaalan rakentamisesta Kokkolaan tehtiin valtioneuvostolle jo1910-luvulla. Kaupunginvaltuusto teki aloitteen toisen kerran vuonna 1924, ja sitoutui samalla luovuttamaan tarvittavanmaa-alueen.Vuonna 1941 laadittiin ja 1943 vahvistettiin laki yleisen sairaanhoidon järjestämisestä (Keskussairaala-laki), minkäjohdosta kaupunginhallitus yhdessä lähikuntien edustajien kanssa ryhtyi edistämään sairaalahanketta. Sairaalansijoituspaikaksi tarjottiin Mäntykankaan koulun takana sijaitsevaa aluetta, tai vaihtoehtoisesti Kustaa Adolfinkadunläntisellä puolella Mariankadun tuntumassa sijaitsevaa aluetta, eli nykyistä XXVI kaupunginosaa.Vuonna 1944 perustettiin 19 kunnan muodostama Keski-Pohjanmaan keskussairaalapiiri. Vuonna 1948 valtioneuvostomääräsi Kokkolaan perustettavan keskussairaalan nimeksi Keski-Pohjanmaan keskussairaala, ja sijaintipaikaksiKokkolan kaupungin, sekä määritteli sairaalan toiminta-alueen. Valtion ja kuntien toimesta Keski-Pohjanmaankeskussairaalan perustamisasiakirja allekirjoitettiin vuonna 1949. Samana vuonna muodostettiin Keskussairaalalainperusteella ja valtioneuvoston päätöksellä 20 keskussairaalapiiriä.Vuonna 1950 laaditussa keskussairaaloiden rakentamisjärjestyksessä Keski-Pohjanmaan sairaala-hanke oli sijaillayhdeksän. Mm. tästä syystä sairaalan rakentamishanke viivästyi. Vuonna 1956 valtio myönsi lainan, ja kaupunki lahjoittisairaala-alueen tarvitseman tontin valtiolle.Vuonna 1961 päätti keskussairaalan rakennustoimikunta (puheenjohtajanaan kauppaneuvos Evald Vainio) järjestääluonnospiirustusten aikaansaamiseksi kutsukilpailun. Palkintolautakunnan kokoonpano oli: Evald Vainio (pj), ylilääkäriYrjö Hongisto, arkkitehti Einari Teräsvirta ja kilpailijoiden valitsema arkkitehti Lars Hedman. Kilpailun tulostenanalysoinnissa pidettiin tärkeänä että toutumisasteeseen edelleen kehitettävä ehdotus soveltuisi Kokkolan kaupunginasemakaavallisen luonteeseen; matalahkoa sairaalaratkaisua ja horisontaalisesti pienehköihin rakennusmassoihinjäsentyviä ehdotuksia pidettiin arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti luontevimpinaEnsimmäiselle sijalle valittiin kilpailuehdotus nimim. "septetti", jonka olivat laatineet arkkitehdit Veijo Martikainen ja Erkki


Helamaa. Vuonna 1964 sisäministeriö vahvisti sairaalan pääpiirustukset.Vuonna 1964 vahvistetussa Marjatta Mäkisen laatimassa asemakaavan muutoksessa sairaalan alue varustettiin Ys -merkinnällä (sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue)Vuonna 1965 alkoivat varsinaiset rakentamistyöt. Rakentaminen tapahtui kolmessa vaiheessa: ensimmäisenä sairaalanlämpökeskus, sekä sairaalan ja voimalan yhdistävä käytävä (lopputarkastus 1966), toisena varsinainensairaalarakennus (loppukatselmus 1969), ja kolmantena henkilökunnan 11 asuinrakennusta (loppukatselmukset 1969).Sairaala-alueen viheralueiden yleisuunnitelman oli laatinut arkkitehti Leena Iisakkila. Sairaala vihittiin käyttöönmaaliskussa 1970.Vuonna 1989 pidettiin sairaalarakennuksen laajennuksen vastaanottotarkistus. Laajennuksen oli suunnitellutarkkitehtitoimisto Veijo Martikainen.Sairaala-alueen asuntorakentaminen jatkui vielä 1970-luvulla. Keski-Pohjanmaan keskussairaalan Asuntola Oyperustettiin vuonna 1971. Vuonna 1972 valmistui uusi lääkäririvitalo. Asuntoja rakennettiin myös Koivuhakaan.Asuntojen tarpeen vähetessä ja sairaalan tilatarpeiden kasvaessa, useita asuinhuoneistoja ja kokonaisia rakennuksiamuutettiin toimitiloiksi. Nykyisin tiettävästi alueen H-rakennuksia hallinnoi vuonna 1996 perustettu H-kiinteistöt Oy.Arviointi:Sairaala-alue on arkkitehtonisesti korkeatasoisten rakennusten muodostama kokonaisuus, johon olennaisesti liittyyalueen väljästi ryhmiteltyjen rakennusten väliset ja rakennuksia ympäröivät puisto-, ja muut viheralueet. Tärkeä osakokonaisuutta ovat myös alueen sisäiset säilyneet kulkuväylät.Alueen ehdottomasti säilytettäviin kuuluvat Päärakennus, Lämpövoimala ja asuinrakennukset (H-, ja L-rakennukset,sekä Y-rakennus) ympäristöineen, ja alue tulisi säästää enemmältä lisä/uudisrakentamiselta. Alueen väljyys on jokärsinyt lisärakentamisesta, ja yksi rakennus alueelta on uudisrakennuksen tieltä purettu. Asuntolarakennuksistahuomionarvoinen (ja asuntolarakennusten kokonaisuuteen liittyvä) on myös erillään muista, alueen luoteiskulmassaPäärakennuksen länsipuolella sijaitseva kaksikerroksinen rivitalo.Arkkitehti Leena Iisakkilan viheraluesuunnitelman toteutuneisuutta ei tässä inventioinnissa tutkittu. Keskussairaalanpuistoalueet tulisi tästäkin syystä inventoida erikseen.Lähteet:Mentula, Antti. Suuntaviivoja. Pohjanmaan arkkitehtuuri 1900-luvulla. Alueelliset ympäristöjulkaisut n:o 363. Vaasa2005.Lankila, Esko. Terveyden puolesta. Erikoisosaamista, hoitoa ja huolenpitoa 30 vuotta. Keski-Pohjanmaankeskussairaala 1969-1999. Kokkola 1999.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAASUNTOLARAKENNUSSairaala-alueen länsikulmassa sijaitseva ilmeisestiasuntolarakennus kuvattuna kaakostaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 6.8.2007Asuntolarakennus kuvattuna koillisestaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 6.8.2007Asuntolarakennuksen yksi soluista kuvattuna kaakostaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 6.8.2007Rakennuksen julkisivua länteenKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 6.8.2007


Rakennuksen yhden solun julkisivua länteenKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 6.8.2007Rakennuksen eteläpulella sijaitseva autotallirakennuskuvattuna koillisestaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 6.8.2007Id: 31151Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: ? 272-026-0001-0006Sijainti:Rakennus sijaitsee Sairaalan päärakennuksesta länteen, Terveyskeskuksen luoteispuolellaItäkoordinaatti: 3308527Pohj.koordinaatti: 7088533Tyyppi:sairaanhoito ja sosiaalihuoltoAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite:Todennäköisesti asuntolarakennus, rakennettu 1960-l lopussa tai 1970-l alussaLuokitus:ei määriteltyInventoija:Minna TorppaInventointipvm: 06.08.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Rakennus on tällä hetkellä osittain tyhjillään, ja siinä sijaitsee viereisen uudisrakennuksen työmaatoimisto.Rakennuksen perusmuoto, ja käytetyt julkisivumateriaalit viittaavat siihen, että rakennus on peräisin joko 1960-luvunlopulta tai 1970-luvun alusta. Lähteiden mukaan kyse saattaa olla "uudesta lääkäri-rivitalosta".Arviointi:Rakennus edustaa sairaala-alueen ilmeisesti 1970-luvulle ajoittuvaa asuinrakentamista. Rakennus on julkisivuiltaan japerusrakenteeltaan säilynyt alkuperäisessä arkkitehtonisesti harkitussa ja viimeistellyssä asussa. Rakennuksensäilyminen osana sairaala-alueen kokonaisuutta, ja esimerkkinä (mahdollisesti) myöhemmästä rakennusvaiheesta olisisuotavaa.Rakennus olisi tärkeää inventoida rakennustasolla!Lähteet:Lankila, Esko. Terveyden puolesta. Erikoisosaamista, hoitoa ja huolenpitoa 30 vuotta. Keski-Pohjanmaankeskussairaala 1969-1999. Kokkola 1999.


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHENKILÖKUNNAN ASUNTOLARAKENNUKSET; H1Lääkärien asuntolarakennuksia kuvattuna idästä. H1kuvassa taustalla vasemmall, ja H2 edessä oikealla.Kuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007H1 kuvattuna kaakostaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007H1 kuvattuna lounaastaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007H1 kuvattuna lännestä. Taustalla H2.Kuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007


Asuntolarakennusten pohjoispuolella sijaitsevaapuistoaluetta.Kuvaaja: Minna torppaKuvausaika: 5.6.2007H1 kuvattuna pohjoisesta. Syvennyksessäpohjoisjulkisivun parvekkeetKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Id: 29799Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-026-0001-0006Sijainti:Mariankatu 16, 67200 KokkolaItäkoordinaatti: 3308916Pohj.koordinaatti: 7088727Tyyppi:sairaanhoito ja sosiaalihuoltoAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: Asuntola H1 rakennettu 1969Luokitus:ei määriteltyInventoija:Minna TorppaInventointipvm: 05.06.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Rakennuksessa toimii nykyisin ainakin Lastenpsykiatrian osasto, sekä puheterapian yksikkö.Rakennuksen pääsisäänkäynnin portaikossa porrashissi. Rakennuksen länsipuolella sijaitseva alunperin tenniskenttänätoiminut aidattu alue muutettu osin leikkialueeksi. Rakennuksen pohjoispuolella sijaitsevalla puistoalueella aidattu tilaroska-astioille.Arviointi:Ikkunoiden uusimisesta huolimatta julkisivuiltaan alkuperäisessä asussaan säilynyt arkkitehtonisesti korkeatasoinenrakennus. Arvokas osa asuntolarakennusten kokonaisuutta. Rakennus lähiympäristöinen, ja piha-alueineen olisi syytäsäilyttää, ja välttyä lisä/uudisrakentamiselta.Rakennus olisi syytä inventoida rakennustasolla.


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHENKILÖKUNNAN ASUNTOLARAKENNUKSET; H2H2 kuvattuna idästä. Taustalla H1 sekä lämpövoimalanpiippuKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007H2:n säilynyt eteläisen julkisivun pääsisäänkäyntiKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007H2 kuvattuna kaakostaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007H2 lähiympäristöineen kuvattuna lännestä. Oikealla H1:nluoteisnurkkaaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007


H2 julkisivua itäänKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Id: 29804Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-026-0001-0006Sijainti:Mariankatu 16, 67200 KokkolaItäkoordinaatti: 3308946Pohj.koordinaatti: 7088739Tyyppi:sairaanhoito ja sosiaalihuoltoAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: Asuntolarakennus H2 rakennettu 1969Luokitus:ei määriteltyInventoija:Minna TorppaInventointipvm: 05.06.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaArviointi:Ikkunoiden uusimisesta huolimatta julkisivuiltaan alkuperäisessä asussaan säilynyt arkkitehtonisesti korkeatasoinenrakennus. Arvokas osa asuntolarakennusten kokonaisuutta. Rakennus lähiympäristöineen, ja piha-alueineen olisi syytäsäilyttää, sekä välttyä lisä/uudisrakentamiselta.Rakennus olisi syytä inventoida rakennustasolla.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHENKILÖKUNNAN ASUNTOLARAKENNUKSET; H3H3 kuvattuna kaakostaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007H3 kuvattuna lounaastaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Id: 29806Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-026-0001-0006Sijainti:Mariankatu 16, 67200 KokkolaItäkoordinaatti: 3308978Pohj.koordinaatti: 7088757Tyyppi:sairaanhoito ja sosiaalihuoltoAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: Asuntolarakennus H3 rakennettu 1969Luokitus:ei määriteltyInventoija:Minna TorppaInventointipvm: 05.06.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaArviointi:Ikkunoiden uusimisesta huolimatta julkisivuiltaan alkuperäisessä asussa säilynyt arkkitehtonisesti korkeatasoinenrakennus. Arvokas osa asuntolarakennusten kokonaisuutta. Rakennus lähiympäristöineen ja piha-alueineen olisi syytäsäilyttää, sekä välttyä lisä/uudisrakentamiselta.Rakennus olisi syytä inventoida rakennustasolla.


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHENKILÖKUNNAN ASUNTOLARAKENNUKSET; H4H4 kuvassa vasemmalla kuvattuna lännestä. Taustallaoikealla H5Kuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007H4 kuvattuna kaakosta. Taustalla vasemmalla H3Kuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Id: 29810Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-026-0001-0006Sijainti:Mariankatu 16, 67200 KokkolaItäkoordinaatti: 3309002Pohj.koordinaatti: 7088735Tyyppi:sairaanhoito ja sosiaalihuoltoAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: Asuntolarakennus rakennettu 1969Luokitus:ei määriteltyInventoija:Minna TorppaInventointipvm: 05.06.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaArviointi:Ikkunoiden uusimisesta huolimatta julkisivuiltaan alkuperäisessä asussa säilynyt arkkitehtonisesti korkeatasoinenrakennus. Arvokas osa asuntolarakennusten kokonaisuutta. Rakennus lähiympäristöineen ja piha-alueineen olisi syytäsäilyttää, sekä välttyä lisä/uudisrakentamiselta.Rakennus olisi syytä inventoida rakennustasolla.


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHENKILÖKUNNAN ASUNTOLARAKENNUKSET; H5H5 kuvattuna kaakostaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007H5 kuvattuna lounaastaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007H5:n pohjoisjulkisivun parvekesyvennys.Kuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Id: 29816Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-026-0001-0006Sijainti:Mariankatu 16, 67200 KokkolaItäkoordinaatti: 3309032Pohj.koordinaatti: 7088723Tyyppi:sairaanhoito ja sosiaalihuolto


Ajoitus: 1945-1974Ajoitusselite: Asuntolarakennus H5 rakennettu 1969Luokitus:ei määriteltyInventoija:Minna TorppaInventointipvm: 05.06.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaArviointi:Ikkunoiden uusimisesta huolimatta julkisivuiltaan alkuperäisessä asussa säilynyt arkkitehtonisesti korkeatasoinenrakennus. Arvokas osa asuntolarakennusten kokonaisuutta. Rakennus lähiympäristöineen ja piha-alueineen olisi syytäsäilyttää, sekä välttyä lisä/uudisrakentamiselta.Rakennus olisi syytä inventoida rakennustasolla.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHENKILÖKUNNAN ASUNTOLARAKENNUKSET; H6H6 kuvattuna kaakostaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007H6 kuvassa oikealla, sekä rakennuksen eteläpuolenkulkuväylääKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Id: 29817Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-026-0001-0006Sijainti:Mariankatu 16, 67200 KokkolaItäkoordinaatti: 3309030Pohj.koordinaatti: 7088689Tyyppi:sairaanhoito ja sosiaalihuoltoAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: Asuntolarakennus H6 rakennettu 1969Luokitus:ei määriteltyInventoija:Minna TorppaInventointipvm: 05.06.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaArviointi:Ikkunoiden uusimisesta huolimatta julkisivuiltaan alkuperäisessä asussa säilynyt arkkitehtonisesti korkeatasoinenrakennus. Arvokas osa asuntolarakennusten kokonaisuutta. Rakennus lähiympäristöineen ja piha-alueineen olisi syytäsäilyttää, sekä välttyä lisä/uudisrakentamiselta.Rakennus olisi syytä inventoida rakennustasolla.


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHENKILÖKUNNAN ASUNTOLARAKENNUKSET; H7H7:n alkuperäistä osaa kuvattuna koillisestaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007H7:n yhteyteen rakennettu lisäosaa/laajennusta kuvattunalounaastaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007H7.n yhteyteen rakennettu laajennusta kuvattuna etelästäKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Id: 29818Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-026-0001-0006Sijainti:Mariankatu 16, 67200 KokkolaItäkoordinaatti: 3309028Pohj.koordinaatti: 7088657


Tyyppi:sairaanhoito ja sosiaalihuoltoAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: Asuntolarakennus H7 rakennettu 1969, laajennus 200?Luokitus:ei määriteltyInventoija:Minna TorppaInventointipvm: 05.06.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Laajennettu Kehityspoliklinikaksi ja Maria-Katariinan taloksi. Rakennuksen taustalla Katariinankadun puolella pienehköleikkialue välineineen.Arviointi:Alunperin asuntolarakennuksena toimineen H7-rakennuksen näkyvyyden etelään, lounaaseen ja länteen peittäärakennukseen liitetty uudisrakennus. Uudisrakennuksen tieltä purettu myös toinen alkuperäisistä Y-rakennuksista.Paikalla nykyisin paikoitusalue. Alkuperäinen asuntolarakennusosa osittain säilynyt, samoin kuin rakennuksenitäpuolelta Katariinankadulle saakka ulottuva viheralue. Lähiympäristön ja viheralueiden osalta lisärakentamiselta tulisijatkossa ehdottomasti välttyä.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAL1A-BL1 kuvattuna koillisestaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007L1 kuvattuna luoteestaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007L1 kuvattuna kaakostaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007L1:n etelä- ja lounaispuolella sijaitsevaa puistoaluetta.Taustalla sairaalan päärakennuksen edustan aukiotaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007


L1 päätyjulkisivu itäänKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007L1b:n sisäänkäynti, sekä kellarikerroksen sisäänkäyntirakennuksen pohjoisjulkisivussaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Id: 29819Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-026-0001-0006Sijainti:Mariankatu 18, 67200 KokkolaItäkoordinaatti: 3308926Pohj.koordinaatti: 7088687Tyyppi:sairaanhoito ja sosiaalihuoltoAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1969Luokitus:ei määriteltyInventoija:Minna TorppaInventointipvm: 05.06.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Rakennuksessa toimii nykyisin Lasten- ja nuorten terapiaklinikka, Patologian laboratorio ja ATK-toimistoArviointi:Rakennus on pääpiirteissään alkuperäisen asunsa säilyttäneenä - huolimatta ikkunoiden uusimista - tärkeä osaSairaalan asuntolarakennusten kokonaisuutta. Arkkitehtonisesti korkeatasoinen rakennus ympäristöineen ja pihaalueineentulisi säilyttää.Rakennus olisi syytä inventoida rakennustaolla.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAL2L2a-b kuvattuna lounaastaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007L2a:n sisäänkäynti rakennuksen pohjoissivullaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007L2:n itäpäätyKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007L2 laajennusosaa kuvattuna koillisesta. Oikeassa laidassaalkuperäisen rakennuksen itäpäätyKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007


L2. alkuperäinen osa vasemmalla ja laajennusosa oikeallakuvattuna etelästäKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Id: 29826Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-026-0001-0015Sijainti:Mariankatu , 67200 KokkolaItäkoordinaatti: 3308980Pohj.koordinaatti: 7088703Tyyppi:sairaanhoito ja sosiaalihuoltoAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: asuntolarakennus 1969, laajennus 1994?Luokitus:ei määriteltyInventoija:Minna TorppaInventointipvm: 05.06.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Entinen asuinrakennus peruskorjattiin vuonna 1994 psykiatrian hoitoyksiköksi. Rakennuksessa toimii nykyisin nuorisoosasto17.Arviointi:Rakennuksen pohjoinen julkisivu on ikkunoiden uusimista lukuunottamatta pääpiirteissään säilynyt. Rakennuksenitäpäädyltä etelään suuntautuvassa lisä/uudisrakennusosassa on selkeästä tavoiteltu ympäristöön soveltuvaa ilmettä.Kokonaisuutena lisärakennuksesta ja viereisestä uudisrakennuksesta johtuen rakennusten alunperin väljä muttasäännönmukainen sijoittelu on kärsinyt.Rakennuksen alkuperäinen osa olisi syytä inventoida rakennustasollaLähteet:Lankila, Esko. Terveyden puolesta. Erikoisosaamista, hoito ja huolenpitoa 30 vuotta. Keski-Pohjanmaan keskussairaala1969-1999. Kokkola 1999.


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLASAIRAALAN LÄMPÖVOIMALASairaalan lämpövoimalan eteläinen- eli sairaalanpäärakennuksen puoleinen julkisivuKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Sairaala-alueen lämpövoimala (osa) kuvattuna lounaastaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Sairaalan lämpövoimalaa kuvattuna kaakostaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Lämpövoimalarakennusta kuvattuna idästäKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007


Lämpövoimalaa kuvattuna idästäKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Lämpövoimalan julkisivua itäänKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Lämpövoimalan länsisiipeä kuvattuna lounaastaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Lämpövoimala kuvattuna lännestäKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Id: 29827Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-026-0001-0006Sijainti:Mariankatu 18, 67200 KokkolaItäkoordinaatti: 3308848Pohj.koordinaatti: 7088695Tyyppi:tekninen huoltoAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: Lämpövoimalarakennus 1965Luokitus:ei määriteltyInventoija:Minna TorppaInventointipvm: 05.06.2007Kohteen sisältämät rakennukset:


Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaArviointi:Pääpiirteissään alkuperäisessä asussaan säilynyt voimalaitosrakennus. Rakennus arvokas osa sairaala-alueen eritoimintoihin ja -tarkoituksiin jaettua arkkitehtonisesti korkeatasoista kokonaisuutta. Rakennus lähiympäristöineen, japiha-alueineen olisi syytä säilyttää, sekä välttyä lisä/uudisrakentamiselta.Rakennus olisi syytä inventoida rakennustasolla, myös tekniset järjestelmät huomioiden.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLASAIRAALAN PÄÄRAKENNUSKeskussairaalan päärakennuksen sisäänkäynti kuvattunakaakostaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Sairaalan edustan aukiota. Aukiolla Risto Saalastin Linnutvuodelta 1979Kuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Sairaalan pääsisäänkäynnin yhteydessä aikaisemmanensiavun sisäänkäynnin tilalle muodostettuikkunaseinämä.Kuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Sairaalan pohjoisia siipirakennuksia kuvattuna koillisestaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007


Sairaalan pohjoisten siipirakennusten välisiä sisäpihojatoisen kerroksen tasolla kulkevine yhdyskäytävineenKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Sairaalan pohjoispuolella sijaitseva alkuperäinen ulko-ovikehysratkaisuineen. Myös ikkunoiden karmit ovatsäilyneet.Kuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Sairaalan eteläisiä siipirakennuksia kuvattuna kaakostaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Sairaalan yksi eteläisten siipien itäjulkisivuista jaulkokäytävää reunustava betonielementtikaideKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007


Yhdet portaat eteläisiä siipirakennuksia reunustavillekulkukäytävilleKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Sairaalan edusaukiolle rakennuksen kaakkoiskulmastanousevat portaat kaideratkaisuineenKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Sairaalan eteläisiä siipirakennuksia kuvattuna lounaastaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Eteläisen siipirakennuksen pohjakerroksen säilyneetosastohuoneiden (?) ovet kehysratkaisuineenKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Id: 29822Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-026-0001-0006Sijainti:Mariankatu 20, 67200 KokkolaItäkoordinaatti: 3308758Pohj.koordinaatti: 7088593Tyyppi:sairaanhoito ja sosiaalihuoltoAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: Sairaalarakennus 1969Luokitus:ei määriteltyInventoija:Minna TorppaInventointipvm: 05.06.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaHistoria:Päärakennuksen ikkunat ja ovet ovat alunperin olleet tammea.Ikkunoiden väliset kentät, ja mm. ovien kehykset ovat alunperin olleet lakattua kuparimetallia. Lakkaus epäonnistui jaem. rakennusosat on korvattu myöhempien korjausten yhteydessä tummanruskeaksi maalatulla pellillä, ja ikkunoidenulkopuitteet vaihdettu tummanruskeiksi alumiinipuitteisiksi ikkunoiksi.Päärakennuksen sisäänkäynnin vasemmalla puolella olevat ikkunat on suullisen tiedonannon mukaan lisätty 1980-luvulla. Aikaisemmin ikkunoiden paikalla on sijainnut ensiavun sisäänkäynti.Arviointi:


Keskusairaalan päärakennus on arkkitehtonisesti korkeatasoinen rakennus, jonka monet yksityiskohdat esim.itäjulkisivu pääsisäänkäynteineen ja katoksineen, siipiosia kiertävät terassit (kulkukäytävät)varustuksineen jakaideratkaisuineen, sekä rakennuksen kaakkoiskulmalta alas laskeutuvat portaat kaideratkaisuineen ovat säilyneet.Erityisesti huomionarvoisia ovat ikkunoiden ja ovien uusimisesta huolimatta yksittäiset, paikallaan säilytetyt esimerkitalkuperäisistä ovista ja ikkunoista kehysratkaisuineen. Lisärakennusosa on sopeutettu olemassa olevaanrakennukseen. Rakennus on sairaala-alueen keskiössä syytä yksityiskohtineen, lähiympäristöineen,aukiomuodostelmineen, ja piha/puistoalueineen syytä säilyttää, sekä välttää lisä/uusirakentamista. Rakennuksenlänsipuolella on valmistumassa ilmeisesti aikuispsykiatrian toimitilat.Lähteet:Kirjallinen ja suullinen tiedonanto: Markku Peltoniemi, Anne-Marie Kolehmainenwww.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAY-RAKENNUSY-rakennus kuvattuna koillisesta. Nykyisin rakennuksessaon sairaalan hallinnollisia tilojaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Y-rakennus kuvattuna kaakostaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Y-raklennuksen yksi neljästä sisäänkäynnistärakennuksen itäsivulla.Kuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Y-rakennuksen ent. asuntojen varastosiipien (?)suojaamia eduspihojaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007


Y-rakennusta kuvattuna luoteestaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Y-rakennus kuvattuna lounaastaKuvaaja: Minna TorppaKuvausaika: 5.6.2007Id: 29828Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-026-0001-0006Sijainti:Mariankatu 18, 67200 KokkolaItäkoordinaatti: 3308940Pohj.koordinaatti: 7088591Tyyppi:sairaanhoito ja sosiaalihuoltoAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1969(?)Luokitus:ei määriteltyInventoija:Minna TorppaInventointipvm: 05.06.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaArviointi:Ikkunoiden uusimisesta huolimatta julkisivuiltaan alkuperäisessä asussaan säilynyt rakennus. Arvokas osa sekäasuntolarakennusten kokonaisuutta, että säilynyt arkkitehtonisesti korkeatasoinen esimerkki asuntolarakennustenkolmesta erityyppisestä talotyypistä. Rakennus lähiympäristöineen, ja piha-alueineen olisi syytä säilyttää, sekä välttyälisä/uudisrakentamiselta. Rakentamaton viherympäristö rakennuksen lähiympäristössä maisemallisesti arvokas.Rakennus olisi syytä inventoida rakennustasolla.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

More magazines by this user
Similar magazines