Allaway keskuspölynimurijärjestelmän suunnittelu- ja asennusohje

allaway.fi
  • No tags were found...

Allaway keskuspölynimurijärjestelmän suunnittelu- ja asennusohje

ONNITTELEMME SINUA PÄÄTÖKSESTÄSI HANKKIA ALLAWAY-KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄ.DU HAR GJORT ETT GOTT VAL NÄR DU BESLUTAT DIG ATT SKAFFA ALLAWAYCENTRALDAMMSUGARE.p u t k i s t o n o s a t7r ö r s y s t e m e t s d e l a rFI: Tämä ohje koskee kotikäyttöön tarkoitettuja Allaway-keskuspölynimurijärjestelmiä. Tutustu tähän ohjeeseenhuolella ennen asennustyön aloittamista. Keskusyksikön käyttö- ja huolto-ohjeet löytyvät aina keskusyksikön paketista.Suunnittelussa ja asennuksessa tulee noudattaa viranomaismääräyksiä. Noudattamalla ohjeita ja käyttämällä vainalkuperäisiä Allaway-osia ja -tarvikkeita saat toimivan, tehokkaan ja pitkäikäisen keskuspölynimurijärjestelmän.Asentajan on itse harkittava ohjeessa annettujen tietojen sopivuus kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin.SV: Den här anvisningen gäller endast Allaway-centraldammsugare för hemmabruk. Läs noga igenom anvisningeninnan du påbörjar installationen. Centralanvisningens bruks- och serviceanvisningar finns alltid i samma paket somcentralenheten. Förvissa dig om att installationsanvisningen och de anvisningar (bl.a. bruks- och serviceanvisningen)som finns i förpackningen med centralenheten blir hos användaren efter att du avslutat installationen. Vid planering ochinstallation ska myndighetsbestämmelser iakttas. Genom att följa de givna instruktionerna och endast använda Allawaydelar och tillbehör i original får du ett fungerande, effektivt och mångårigt centraldammsugarsystem. Montören böröverväga de i anvisningarna givna uppgifternas lämplighet för användningsomständigheterna i fråga.8965432117j ä r j e s t e l m ä n s u u n n i t t e l up l a n e r i n g a v s y s t e m e t10FI:ASENNUSTYÖN VAIHEET1. PÄÄTÄ SUUNNITTELETKO JA ASENNATKO JÄRJESTELMÄN ITSE VAI KÄYTÄTKÖ AMMATTILAISTA.2. SUUNNITTELE JÄRJESTELMÄ ASUNTOOSI.3. ASENNA PÖLYPUTKISTO, PIENJÄNNITEJOHDOT JA POHJARASIAT. KANNAKOI PUTKET TUKEVASTI.4. KYTKE IMURASIOIDEN KÄYNNISTYSVIRTAPIIRIT JA ASENNA KANSIASENNELMAT.5. ASENNA KESKUSYKSIKKÖ.6. TESTAA JÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS JA TIIVIYS ENNEN RAKENTEIDEN SULKEMISTA.7. ASENNA SIIVOUSVÄLINEIDEN SÄILYTYSTELINE TAI TARVITTAESSA USEAMPIA.8. TALLETA SUUNNITTELUDOKUMENTIT TALOKANSIOON.9. TALLETA TUOTETARRAT JA TUOTTEIDEN OHJEET TALOKANSIOON.SV:MONTERINGSARBETETS SKEDEN1. BESTÄM OM DU VILL PLANERA OCH MONTERA SYSTEMET SJÄLV ELLER OM DU VILL HAPROFESSIONELL HJÄLP.2. PLANERA ETT SYSTEM FÖR DIN BOSTAD.3. MONTERA RÖRSYSTEMET, LÅGSPÄNNINGSLEDNINGAR OCH MONTAGESTÄLLNINGAR. STÖD RÖRENSTADIGT.4. MONTERA STARTKRETSARNA FÖR SUGDOSORNA OCH MONTERA DOSLOCKEN.5. MONTERA CENTRALENHETEN.6. TESTA ATT SYSTEMET FUNGERAR OCH ÄR TÄTT INNAN KONSTRUKTIONERNA TÄCKS.7. MONTERA EN, ELLER VID BEHOV FLERA, HÅLLARE FÖR STÄDREDSKAPEN.8. SPARA PLANERINGSDOKUMENTEN I HUSMAPPEN.9. SPARA PRODUKTDEKALERNA OCH PRODUKTERNAS ANVISNINGAR I HUSMAPPEN.Pidätämme oikeuden muutoksiin.Vi förbehåller oss rätten till ändringar.2 31115FI:1 Kulma 90°2 Kulma 15°3 Pienjännitejohdin4 Putkikiinnike 44 mm5 Y-haara 45°6 Kulma 45°7 Pölyputki ø 44 mm8 Lukitustiiviste9 Muhviton putki10 Imurasian kulmayhde11 Pohjarasia Optima12 Valusuoja Optima13 Kansiasennelma Optima14 Pinta-asennuskotelo Optima15 Jatke 13 cm16 Ulospuhallusventtiili17 Poistoäänenvaimennin1213Huom! Kaikki tässäosaluettelossa esiintyvätkomponentit eivät sisälly vakionaputkipaketteihin tai ne ovattoisensa korvaavia osia.1416SV:1 Vinkel 90°2 Vinkel 15°3 Lågspänningsledning4 Rörfäste 44 mm5 Y-gren 45°6 Vinkel 45°7 Dammrör ø 44 mm8 Tätning, låsande9 Rör utan muff10 Anslutningsböj till sugdosa11 Montageställning Optima12 Gjutskydd Optima13 Sugdosa med lock Optima14 Ytmonteringskåpa Optima15 Förlängningshylsa 13 cm16 Utblåsningsventil17 UtblåsningsdämpareObs! Alla dekomponenter som anges ikomponentförteckningen ingårinte som standard i rörsatsernaeller så de kan vara delar somersätter varandra.


p u t k i s t o n s u u n n i t t e l up l a n e r i n g a v r ö r s y s t e mp u t k i s t o n a s e n n u sFI: Aloita järjestelmän suunnittelu imurasioiden sijoitussuunnitelmasta.Se on helpointa tehdä työpiirustukseen eli pohjakuvaan 1:50 tai 1:100.Käytä suunnittelun apuna langan tai sähköjohtimen pätkää, jonkapituus vastaa imurointiletkun pituutta kyseisessä mittakaavassa.Esim. 1:50=16 cm ja 1:100=8 cm vastaa 8 metriä imurointiletkua.Imurointiletkun pituus on 8, 9, 10 tai 12 m siivousvälinesarjan sisällöstäriippuen.Sijoita imurasiat kalustus huomioiden siten, että järjestelmä kattaakaikki siivottavat tilat. Huomioi Allaway lisävarusteiden, kutenesierottelijan ja rikkaimurin tarve. Sijoita rikkaluukku keittiöön ja/tai kodinhoitohuoneeseen, tiloihin, joissa tarvitaan usein toistuvaasiivousta. Rikkaimurille tarvitaan imurasia eteisen ja keittiön sekämahdollisen kodinhoitohuoneen välittömään läheisyyteen. Esierottelijaavarten voi imurasian asentaa lähelle tulisijaa.Imurasiat sijoitetaan tavallisesti valaisinkytkimien korkeuteen tai seinänalaosaan sähköpistorasioiden korkeuteen.SV: Börja planeringen av systemet med att planera placeringen av sugdosorna. Det är enklast att projektera placeringen av sugdosorna på enarbetsritning (planritning) i skalan 1:50 eller 1:100. Ta till hjälp ett snöre eller en bit sladd motsvarande sugslangens längd i den aktuella skalan. Iskalan 1:50 blir 8 m slang 16 cm och i skalan 1:100 8 cm. Sugslangens längd är 8, 9,10 eller 12 m beroende på städutrustning.Placera sugdosorna – med beaktande av inredningen – så att systemet täcker hela den yta som behöver städas. Ta även hänsyn ett eventuelltbruk av Allaways tillvalsutrustning som t.ex. föravskiljare och skräpsugare. Skräpluckans plats är i köket och/eller grovköket, dvs. rum där det oftabehöver städas. Sugdosan för föravskiljaren ska helst monteras i närheten av eldstaden (eldstäderna) och för skräpsugaren behövs det sugdosori hallen, köket och ett eventuellt grovkök.Dosorna placeras vanligen i höjd med strömbrytarna till belysningen eller eluttagen nertill på väggen.p u t k i e n l i i t t ä m i n e ni n s t a l l a t i o n a v r ö r s y s t e ms k a r v n i n g a v r ö rFI: Putkistoa voit lähteä asentamaan joko keskusyksiköltähaaroittamalla putkistoa eri suuntiin tai kauimmaiselta imurasialtakohti keskusyksikköä runkolinjaa pitkin. Tee valinta rakennuksen tairemontin valmistumisaikataulujen mukaisesti.Tarkista osien moitteettomuus sisä- ja ulkopuolelta ja puhdista nemahdollisista epäpuhtauksista. Asenna keltainen lukitustiivistemuhvin sisään. Paina putki muhviin kohtisuorassa asennossa sitäsamalla hieman kiertäen niin pitkälle, että putken pää tiivistyy muhvinpohjaan. Putki on riittävän pitkällä, kun putkien liitoskohta on putkenvalkoisen merkkiviivan päällä. Mikäli katkaiset putken, merkitsemerkkiviiva oikeaan kohtaan käyttäen apuna toista merkattua putkea.Lukitustiiviste varmistaa ja lukitsee liitoksen. Haaroituksen tulee liittyärunkoputkeen aina sivulta tai yläpuolelta.Jotta putkistoon ei jää törmäyspintoja, joihin lasinsirut, hammastikut,naulat, tms. voisivat tarttua kiinni, on liitosten oltava ehdottomastioikein päin. Putkiston osissa olevat nuolet osoittavat ilmanvirtaussuunnan.Huomioi putkistoa asentaessasi, että putken muhvi tulee ainaimurasialle päin. Poistopuolella pitää muhvin olla aina keskusyksikönpuoleisessa päässä.SV: Rörsystemet kan monteras antingen från centralenheten genom att förgrena rörsystemet i olika riktningar eller från den mest avlägsnasugdosan mot centralenheten längs huvudlinjen. Välj enligt tidtabellen för färdigställandet av byggnaden eller renoveringen.Kontrollera att delarna är oskadda och hela både på in- och utsidan. Rengör dem från eventuell smuts. Placera den gula låsande tätningen inutimuffen. Tryck in röret vinkelrätt i muffen och skruva lätt in det så långt att röränden ligger tätt mot muffbottnen. Röret är tillräckligt långt inne dårörens anslutning är ovanpå den markerade vita linjen på röret. Om du kapar röret bör du märka ut den rätta punkten genom att använda röretmed markering som hjälp. Tätningen säkrar och fixerar skarven. Förgreningar ska alltid anslutas till stomröret antingen från sidan eller ovanifrån.För att det inte ska uppstå ställen i rören där glassplitter, tandstickor, spikar osv. kan fastna måste anslutningarna absolut vara rätt vända. Pilarnapå rördelarna visar luftens strömningsriktning.~600/~1200/~2400Kom ihåg när du monterar att muffen på alla rör ska finnas på änden mot sugdosan.p u t k i e n e r i s t ä m i n e ni s o l e r i n g a v r ö r e n50FI: Suosittelemme pölyputkiston asentamista yläpohjaan, useampikerroksisessa talossa kerrosten väliseen pohjaan esim. seuraamaanmuun talotekniikan kuten ilmanvaihtokanavien, vesijohtojen javiemäreiden linjoja. Mikäli asennat putkistoa kylmiin tiloihin kutenyläpohjaan, eristä putki lämpöeristeellä. Putkiston asentamistasaunatilojen ylärakenteisiin ja lämmityselementtien läheisyyteen tuleevälttää. Näissä tapauksissa putket tulee eristää kuumenemiselta.Ota putkilinjan suunnittelussa huomioon putkireittiin vaikuttavatrakenteet ja muu talotekniikka kuten katon korotus jailmanvaihtoputkisto. Asennettaessa keskusyksikkö ylempäänkerrokseen on suositeltava kertanousu enintään 4 metriä. Nousuja voiolla useita kun niiden välillä on nousun suuruinen vaakaosuus.Allawayn pölyputkiston osat ovat:Y-haara 45°Kulma 90°Kulma 45°Kulma 15°Pölyputki ~ 0,6 m, ~ 1,2 m ja ~ 2,4 mPutken ulkohalkaisija on 44 mm. Muhvin ulkohalkaisija on 50 mm.SV: Vi rekommenderar att rörsystemet monteras antingen ivindsbjälklaget eller i bjälklaget mellan våningarna i hus medflera våningar, eller så att rören i den mån det är möjligt följerlinjerna för den övriga tekniken i huset (ventilationskanaler, vattenochavloppsledningar). Om rören dras i kalla utrymmen (t.ex.vindsbjälklaget) måste de isoleras. Undvik att installera rören ovanförbastun eller i närheten av värmeelement. Om sådant förekommermåste rören isoleras mot för hög värme.Vid planeringen av rörlinjen bör du ta i beaktande de konstruktioneroch övrig husteknik som påverkar rörleden, såsom höjning avtaket och ventilationskanal. Om centralenheten monteras på övrevåningen är den högsta rekommenderade stigningen på en gång4 m. Stigningsrören kan vara flera, om det mellan dem finns ett minstlika långt vertikalt rör.Delarna i Allaway-rörsystemet:Y-gren 45°Vinkel 90°Vinkel 45°Vinkel 15°Dammrör ~0,6 m, ~1,2 m och ~2,4 mPAROC Hvac SectionAluCoat 48-50FI: Mikäli asennat putkistoa kylmiin tiloihin esim. yläpohjaan, eristä sevähintään 50 mm paksulla lämpöeristeellä esimerkiksi PAROC HvacSection AluCoat 48-50. Muutoin putken sisäpinta hikoilee, huurtuu jalikaantuu.SV: Om du monterar rörsystemet i ett kallt utrymme, såsom ettvindsbjälklag, bör det isoleras med en minst 50 mm tjock värmeisolering,till exempel PAROC Hvac Section AluCoat 48-50. Annars fuktas rörensinre ytor, frostar och blir smutsiga.4 Rörets yttre diameter är 44 mm. Skarven vid muffen är Ø 50 mm.5


HöyrynsulkeminenÅngspärrFI: Poistoputki täytyy kylmässä tilassalämpöeristämisen lisäksi höyrynsulkea.Kun viet putkea seinän läpi lämpimästäkylmälle puolelle, lämpöeristä jahöyrynsulje myös putken läpivientikohtaesimerkiksi LVI-liikkeestä saatavanläpivientilevyn avulla.SV: I ett kallt utrymme börutblåsningsröret förses med bådevärmeisolering och ångspärr. Vidgenomföring av röret genom väggfrån varm sida till kall sida, bör röretsgenomförning förses med värmeisoleringoch ångspärr till exempel med hjälp av engenomföringsskiva som fås i en VVS-affär.p u t k i e n k a n n a k o i n t is t ö d a v r ö r e np u t k i e n k a t k a i s uk a p n i n g a v r ö rFI: Tee putkien katkaisu kohtisuoraan hienohampaisella sahalla.Poista sahausjäyste. Putkien katkaisupinnan poistamaton jäysteaiheuttaa virtausvastusta, vuotoa ja tukkeutumisvaaran.FI: Asenna putkisto siten, että putkiston lämpötila pysyy lähellä huoneenlämpötilaa. Muussa tapauksessa esimerkiksi yläpohjassa putkistoon syytä lämpöeristää.Käytä kannakointiin putkenkiinnikkeitä tai putkipaketin mukana tulevia metallipantoja. Tee kannakointi seinän, lattian ja yläpohjanrunkorakenteisiin. Valitse kannakointiväli rakenteiden mukaan. Jos koolausväli on 600 mm, kannakoi putki 1200 mm tai 1800 mm välein.Jokainen putki on hyvä olla kannakoitu. Huomioi kannakointia tehdessäsi, että putkiston lähellä tehtävät myöhemmät rakennuksenhuoltotoimet ovat mahdollisia.Kannakoi eristetty putki eristeen päältä esim. metallipannalla, jolloin kannake toimii joustimena ja äänieristeenä.Putkiston alueet, jotka asennusvaiheessa altistuvat suurille lämpötilanvaihteluille, on tuettava seuraavasti:- Käytä putkiston tukemisessa vain Allawayn putkenkiinnikettä. Se kantaa ja ohjaa putkea, eikä estä putken luontaista lämpöliikettä.- Asenna putkenkiinnike siten, että putki pääsee vapaasti liikkumaan putken suuntaisesti.- Tue putkisto siten, että putken suuntainen lämpölaajeneminen ja supistuminen on mahdollista. Varsinkaan vetorasitusta ei saa kohdistuamuhviliitoksiin putkiston kutistuessa.- Asenna putkenkiinnikkeet vain putken suoralle osalle riittävän etäälle muhviliitoksista niin, että lämpölaajeneminen ja supistuminen ei esty.Putken lämpölaajenemiskerroin on noin 0,1 mm / m / C°.- Jotta putken liikkuminen on mahdollista, kulmakappaleen läheisyydessä saa olla vain yksi putkenkiinnike seuraavan kuvan mukaisesti.Kulmakappaleen toisella puolella oleva putkenkiinnike pitää olla kauempana kuin 70 cm kulmakappaleesta. Alle 70 cm:m pituisille suorilleosuuksille ei asenneta putkenkiinnikkeitä.o p t i m a i m u r a s i aSV: Rören kan kapas med en fintandad såg. Kapsnittet ska görasvinkelrätt och eventuella grader ska alltid avlägsnas. Om dessalämnas kvar orsakar de strömningsmotstånd, läckage och risk förtilltäppningar.o p t i m a-su g d o s aSV: Montera rörsystemet så att temperaturen inne i rörsystemet är nära rumstemperaturen. I övrigt fall är det bra att värmeisolerarörsystemet till exempel i vindsbjälklag.Använd rörfästen eller de metallband som medföljer i rörpaketen för att stöda rören. Stöd rören till väggen, golvet eller vindsbjälklagetskonstruktioner. Välj mellanrummet mellan stöden enligt konstruktionerna. Om skålningsmellanrummet är 600 mm, stöds röret med avståndpå 1 200 mm eller 1 800 mm. Varje rör bör stödas väl. När du stöder rören bör du ta i beaktande att byggnadens serviceåtgärder ska gå attutföra i närheten av rörsystemet.Stöd det isolerade röret ovanpå isoleringen, varpå stödet fungerar som dämpning och samtidigt som ljudisolering.De avsnitt av rören, som i monteringsskedet utsätts för stora värmeväxlingar, bör stödas enligt följande:- Använd enbart Allaways rörfästen för stöd av rörsystemet. Fästet stöder och styr röret, men hindrar inte dess naturliga värmerörelse.- Montera rörfästena så att röret kan röras fritt i rörets riktning.- Stöd rörsystemet så att rörets värmeexpansion och krympning i rörets riktning är möjlig. I synnerhet dragspänning får inte riktas tillmuffkopplingarna då rörsystemet krymper.- Montera rörfästena enbart på rörets raka avsnitt med tillräckligt avstånd från muffkopplingarna så att värmeexpansion och krympning inteförhindras. Rörets värmeexpansionskoefficient är cirka 0,1 mm/m/C°.- För att rörets rörelse ska vara möjligt får det finnas enbart ett rörfäste i närheten av en böj enligt bilden vid. Rörfästet på andra sidan böjenbör vara mer än 70 cm från böjen. På avsnitt under 70 cm monteras inte rörfästen.6 7


a s e n n u s tiiliseinäänm o n t e r i n g i t e g e l v ä g gv a l e t t a v a t j a m u u r a t t a v a t r a k e n t e e tg j u t n a o c h m u r a d e k o n s t r u k t i o n e rFI: Mikäli kansiasennelman holkki ei ylety kulmayhteeseen, käytä apunajatketta. Jatkeen pituus on 13 cm. Katkaise jatke sopivan mittaiseksi japaina kulmayhde ja pölyputki tiukasti seinälevyä vasten. Tarvittaessajatkeita voi käyttää useampia peräkkäin. Liitä pienjännitejohtimet ja painakansiasennelma paikoilleen. Kiinnitä ruuvit. Paina pölyputki kulmayhteenjyrkkään 90º mutkaan asti.SV: Om den lockförsedda sugdosans muff inte når ända tillanslutningsböjen, kan du utnyttja en förlängningshylsa. Förlängningshylsanslängd är 13 cm. Kapa förlängningshylsan till lämplig längd ochtryck anslutningsböjen och dammröret tätt mot väggskivan. Vidbehov kan flera förlängningshylsor efter varandra användas. Anslutlågspänningsledningarna och tryck doslocket på plats. Fäst skruvarna.Tryck in dammröret ända till anslutningsböjens 90º vinkel.FI: Kun asennat imurasiaa valuun tai muuraukseen, käytä pohjarasiaaja valusuojaa. Asenna pienjännitejohtimen suojaputket ja valusuojapohjarasiaan. Tulppaa pohjarasian ylimääräiset pienjännitejohtimien reiät.Pohjarasian etupinta tulee valmiin pinnan tasalle. Kiinnityksen tulee olla niintukeva, että putkisto ja pohjarasia pysyvät paikoillaan valun tai muurauksenaikana. Tiivistä valuun jäävät putkiston liitoskohdat ilmastointiteipillä, etteimärässä valussa oleva vesi pääse putkistoon.Valun kuivuttua irrota valusuoja. Valusuojan löytymistä helpottaarappauksen pintaan jäävät punaiset piikit. Vedä pienjännitejohtimetsuojaputkien kautta pohjarasiaan. Jätä johtimille työvaraa noin 20 cm.Mikäli käytät jälkivalu- tai rappausmenetelmää imurasian asennuksessa, ontarvittava roilon koko imurasian kohdalla: leveys 75 mm ja syvyys 65 mm.Pelkälle pölyputkelle ja pienjännitejohtimien suojaputkille riittää leveys 75mm x syvyys 55 mm roilo.a s e n n u s h i r s i t a l o o nFI: Tiiliseinään imurasian asennus tapahtuu joko tiilethalkaisemalla tai tekemällä pölyputkelle sopivia roilotiiliä.Vie pienjännitejohdin imurasialle suojaputkessa. Mikäliseinä pinnoitetaan, sen voi muurata täysin valmiiksi. Sahaaputken roilo seinään pinnoitettavalta puolelta. Tilan putkellevoi jättää myös muurauksen yhteydessä.Asenna pölyputki, pienjännitejohdin ja suojaputki sekäpohjarasia ja valusuoja valmiiseen roiloon. Täytä roilotasoitteella seinäpinnan tasoon.SV: I en tegelvägg monteras en sugdosa antingen så attteglen klyvs eller genom att man gör speciella ihåliga tegelför dammrören. Lågspänningsledningen förs till sugdosani ett elrör. Om väggen kläs över kan den muras helt färdig.Slitsen för röret sågas upp på den sida som ska bekläs. Ettannat alternativ är att lämna plats för röret i samband medmurningen.Dammröret, lågspänningsledningen jämte elrör samtmontageställningen och gjutskyddet monteras i det färdigaurtaget som därefter fylls med puts jämnt med väggen.m o n t e r i n g i t i m m e r h u sFI: Hirsitaloissa imurasioiden asennuspaikoiksi soveltuvat parhaiten kevyet väliseinät (paneloidut seinät), muuratut seinät ja kalusteidensokkelit. Hirsi on arvokas materiaali, joten sitä on pyrittävä säästämään. Vältä turhaa hirsien läpi poraamista.Ota putkiston asennuksessa huomioon hirsikehikon painuminen. Hirsiseinä painuu 10-50 mm korkeusmetriä kohden. Jätä pitkissäpystylinjoissa putkelle riittävä liikkumavara talon pystytysohjeiden mukaisesti.SV: De lämpligaste ställena att placera sugdosorna i timmerhus är lätta mellanväggar (väggar med panel), murade väggar och socklar iinredningen. Timmer är ett värdefullt material som man bör behandla varsamt. Undvik därför onödiga borrningar.Beakta när du monterar rören att timmerstommen kan sätta sig. Stockväggar sjunker 10–50 mm per höjdmeter. Lämna tilläckligt med rum ilånga stående linjer för rören att röra sig i enlighet med husets bygginstruktioner.SV: När en sugdosa monteras i konstruktioner som gjuts eller muras skamontageställning och gjutskydd användas. Lågspänningsledningarnaselrör och gjutskyddet monteras i montageställningen (de extra hålen förlågspänningsledningar i montageställningen proppas). Montageställningenfästs så att framsidan kommer i nivå med den färdiga ytan. Fastsättningenska göras så stadig att rören och montageställningen hålls på plats undergjutningen och murningen. Det är anledning att täta de rörskarvar somblir kvar i gjutkonstruktionen med ventilationstejp så att inte vattnet igjutmassan kan komma in i rören.Ta bort gjutskyddet när gjutmassan torkat (de röda taggarna som syns påmurytan gör det lättare att hitta skyddet). Dra lågspänningsledningarna(arbetsmån ca 20 cm) via elrören till montageställningen.Om eftergjutning och putsning tillämpas behövs det för montering avsugdosan en 75 mm bred och 65 mm djup slits vid sugdosan. För enbartdammröret och elrören räcker det med en slits på bredd 75 mm x djup 55mm.i m u r a s i a p i n t a-as e n n u k s e n ay t m o n t e r a d s u g d o s aFI: Asennettaessa putkisto pinta-asennuksena käytetään pinta-asennus-koteloa (lisävaruste, kuvassa osa 2). Kiinnitä pinta-asennuskoteloseinään. Liitä kulmayhde (3) pölyputkeen ja pujota pölyputki koteloon. Liitä pienjännitejohdot kansiasennelmaan ja asenna kansiasennelmakoteloon. Paina pölyputki kulmayhteen jyrkkään 90º mutkaan asti.SV: Vid ytmontering av rören används en ytmonteringskåpa (tillvalsutrustning, 2). Fäst ytmonteringskåpan vid väggen. Anslutanslutningsböjen (3) till dammröret och för in dammröret i kåpan. Koppla lågspänningsledningarna till doslocket och montera locket påkåpan. Tryck in dammröret ända till anslutningsböjens 90º vinkel.10 11


i k k a l u u k u n a s e n n u sm o n t e r i n g a v s k r ä p l u c k aFI: Asenna rikkaluukku kaapiston sokkeliin (suositeltava vaihtoehto) tai tarpeeksipaksuun seinään (korkeus vähintään 100 mm, syvyys vähintään 110 mm)pakkauksessa tulevan asennusohjeen mukaisesti. Pölyputki rikkaluukulta lähtee lattiansuuntaisena. Putken yläpinnan korkeus tulevan valmiin lattiapinnan tasosta tulee olla 95mm. Huomioi seinäasennuksessa rikkaluukun mahdolliset huoltotoimet eli niin sanottuhuoltoluukku. Kulmayhde tulee voida nostaa ylöspäin, jotta rikkaluukun voi irrottaaseinästä mahdollisen huoltotoimen ajaksi.2Vilpe-pölyputki75/ER/500 +hattuSV: Montera skräpluckan i sockeln till ett skåp (rekommenderas) eller i en tillräckligttjock vägg (höjd min. 100 mm, djup min. 110 mm) enligt installationsanvisningen sommedföljer förpackningen. Dammröret från skräpluckan löper i golvets riktning. Röretsövre yta från det färdiga golvets nivå ska vara 95 mm. Vid installation i vägg skaeventuella underhållsåtgärder beaktas, en s.k. underhållslucka. Anslutningsböjen skakunna lyftas uppåt så att skräpluckan kan lösgöras från väggen före underhållet.Frånluftshuv förcentraldammsugareØ75/ISOL./300p a l o-os a s t o i v a n r a k e n n u s o s a n l ä p i v i e n t ig e n o m f ö r i n g a r i s e k t i o n e r a d e s t r u k t u r e rA PaloseinäB Tiivistys palamattomasta materiaalistaC Pölyputki Ø 44 mmD Palomansetti esim. Hilti CP 643-50/1,5’’E Palo-osastoiva seinä (levyrakenne)A BrandväggB Tätning av obrännbart materialC Dammrör Ø 44 mmD Brandstrypare (t.ex. Hilti CP 643-50/1,5”)E Brandsektionerande vägg (skivkonstruktion)FI: Eri palo-osastoja pientalossa ovat yleensä autotalli ja kattilahuone. Osastoivan rakennusosan läpi saa johtaa putken edellyttäen,ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan osastoivuutta. Noudata viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Palo-osastoivan rakennusosanläpiviennissä voit käyttää esimerkiksi tyyppihyväksyttyjä palomansetteja. Asenna palomansetti mansettivalmistajan ohjeen mukaisesti.Tarvittaessa varmista että keskusyksikön suojausluokka ja kotelointiluokka vastaavat sijoitustilan ja sen varusteiden asettamiavaatimuksia. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.SV: I friliggande fastigheter är vanligtvis garage och pannrum separata brandskyddade rum. Rör kan ledas genom sektionerade strukturermed förmodan att en genomföring inte märkbart reducerar brandskyddet mellan rummen. Följ alla myndigheters instruktioner och regler.Använd exempelvis godkända rörförslutare. Montera rörförslutaren enligt tillverkarens instruktioner. Om nödvändigt, säkerställ att skyddoch kapslingsklass för centralenheten motsvarar de krav som finns för dess placering och den tillhörande utrustningen. Kontaktalokala myndigheter för mer information.p o i s t o p u t k i j a ä ä n e n v a i m e n n u su t b l å s n i n g s r ö r o c h l j u d d ä m p n i n g1FI: Poistoilma johdetaan aina ulkoilmaan asti, paitsi Duossapoistoilman voi johtaa HEPA-poistoilmansuodattimen kauttatakaisin imurin sijoitustilaan. Johda poistoilma siten, että sehäiritsee mahdollisimman vähän pihakäyttöä, ei esimerkiksisuoraan terassille. Johda poistoilma mahdollisimman korkealleja riittävän kauas tuuletusluukuista, avattavista ikkunoista jailmanvaihdon korvausilma-aukosta. Katkaise seinän läpi meneväpoistoputki seinäpinnan tasalle ja kiinnitä ulospuhallusventtiiliseinän ulkopintaan. Ota poistoputken sijainnissa huomioonmahdollinen lumen kasautuminen seinustalle.Mikäli johdat poistoilman katolle, tee kattoläpivientikatevalmistajan ohjeiden mukaan. Estä sadeveden pääsypoistoputkeen ja äänenvaimentimeen. Kattoläpiviennissä voitkäyttää esimerkiksi Vilpe-poistoputkea (Pölyputki 75/ER/500 +hattu). Tuote sisältää sadehatun ja Ø44/50 putkiliittimen. Lisäksitarvitset katon läpivientisarjan, joka valitaan katteen mukaan.Suositeltava poistoputken pituus Allaway-pölyputkella on alle 5metriä. Muussa tapauksessa käytä sisähalkaisijaltaan suurempaasileäpintaista putkea, esim. Ø 75 mm. Muunna putken kokoamuunnosholkilla 44/75/80.Paras poistoäänenvaimentimen (kuva 1) paikka onmahdollisimman lähellä poistoputken loppupäätä.Tehoäänenvaimentimen (kuva 2) jälkeinen putki täytyy olla100 mm sisähalkaisijaltaan ulospuhallusaukkoon asti. Asennaulospuhallusventtiili poistoputken suojaksi ulkoseinään. Jätäulospuhallusritilän ja poistoputken väliin 2 cm tyhjää tilaa. Näinulospuhallusääni on alhaisempi.Poisto-/tehoäänenvaimenninta ei saa asentaa imupuolelle.Poistoäänenvaimennin (kuva 1) ja tehoäänenvaimennin (kuva2) ovat lisävarusteita. Tuotepakkaukset sisältävät tarvittavatliitososat Allaway-putkistolle. Huomioi että voit asentaapoistoputken loppupäähän yhden poistoäänenvaimentimen jalähelle keskusyksikköä poistoputken alkupäähän joko toisenpoistoäänenvaimentimen tai tehoäänenvaimentimen.SV: Frånluften leds alltid utomhus, förutom om utblåsluften frånDuo kan återföras till dammsugarens monteringsutrymme via HEPAutblåsfiltret.Led utblåsningsröret till en vägg där den stör användningenav trädgården så lite som möjligt, inte till exempel direkt på terrassen.Utloppet för frånluften bör ledas så högt från marken som möjligt ochpå tillräckligt stort avstånd från ventilationsöppningar, öppna fönsteroch andra öppningar för luft. Ett utblåsningsrör som går genom en väggska kapas jämnt med väggen och utblåsningsventilen fästs på utsidanav väggen. Om utblåsningen görs genom taket ska takgenomföringengöras enligt takbeläggningstillverkarens föreskrifter. Se till att regnvatteninte kan tränga in vare sig i utblåsningsröret eller i ljuddämparen. Förtakgenomföringar kan exempelvis Vilpe frånluftsrör användas (Dammrör75/ER/500 + cap). Ett regnskydd och en Ø44/50 röradapter ingår iprodukten. Du behöver även en takgenomföringssats som väljs eftertakets yta.Den rekommenderade längden på utblåsningsröret är under 5 m närAllaway-dammrör används. I annat fall måste rör med större diameter,t.ex. Ø 75 mm, och slät insida användas. Rördiametern anpassas medhjälp av en övergångsmuff 44/75/80.Det bästa stället att placera utblåsningsdämparen (fig. 1) ärså nära änden av utblåsningsröret som möjligt. Röret efterhögeffektljuddämparen (fig. 2) måste ha en inre diameter på 100mm ända till utblåsningsöppningen. Som skydd för utblåsningsröretmonteras ett galler på ytterväggen. Lämna ett tomt utrymme om2 cm mellan utblåsningsgallret och utblåsningsröret. På så sätt ärutblåsningsljudet lägre.Utblåsnings-/högeffektljuddämparen får inte monteras på sugsidan.Kontrollera vid behov att centralenhetens skyddsklass ochkapslingsklass motsvarar de krav som gäller för placeringsstället ochutrustningen. Närmare information fås av lokala myndigheter.Både utblåsningsdämparen (fig. 1) och högeffektljuddämparen (fig.2) är tillvalsutrustning. Produktförpackningarna innehåller nödvändigaanslutningsdelar till Allaway-rörsystemet. Observera att du kan installeraen frånluftsljuddämpare till änden av frånluftsröret, och ytterligare enfrånluftsljuddämpare eller turboljuddämpare till änden på tilluftsröret,nära centralenheten.p u t k i e n k ä s i t t e l y, k u l j e t u s j a v a r a s t o i n t ih a n t e r i n g, t r a n s p o r t o c h l a g r i n g a v r ö rFI: Käsittele putkia aina varoen. Vältä putkien käsittelyä alle-15°C lämpötilassa. Putkiin ei saa kohdistua kuormia, eikä niitäsaa päästää hankautumaan teräviä särmiä vasten. Varastoi putkettasaisella alustalla. Pitkäaikaisessa varastoinnissa, suojaa putketauringonvalolta.SV: Hantera alltid rören varsamt. Undvik att hantera rör itemperaturer under -15°C. Rören får inte belastas och de får inteheller låta skava mot vassa kanter. Lagra rören på ett jämnt underlag.Vid långvarig förvaring bör rören skyddas från solsken.12 13


k a n s i a s e n n e l m i e n a s e n n u sm o n t e r i n g a v s u g d o s o r m e d l o c kk ä y n n i s t y s v i r t a p i i r is t a r t k r e t sFI: Lyhennä johtimet siten, että kytkentää varten jää noin20 cm johdinta. Erota pienjännitejohtimet toisistaan noin10 cm:n matkalta ja poista noin 1 cm eristettä. Jos jatkatpienjännitejohdinta seuraavalle imurasialle, kierrä johtimienkuoritut päät yhteen. Aseta talttakärkisen (leveys 3 mm)ruuvimeisselin kärki kolmion muotoiseen uraan ja käännä jousenpää auki kiertämällä meisseliä 90°. Aseta johtimen kuorittu pääjousen pään alle ja vapauta jousi poistamalla ruuvimeisseli.Vaihtoehtoisesti voit asentaa johtimen myös vastakkaisestasuunnasta, kansiasennelman holkin juuresta. Kytke toinen johdinsamalla tavalla.SV: Korta av ledningarna så att det blir cirka 20 cm ledningför anslutningen. Skilj lågspänningsledningarna från varandralängs cirka 10 cm och ta bort isoleringen på cirka 1 cm. Om dudrar lågspänningsledningen till nästa sugdosa, tvinna ihop deavskalade ändarna. Placera en rak skruvmejsel (bredd 3 mm) i dentriangelformade skåran och vrid upp fjäderänden genom att vridaskruvmejseln 90°. Placera den avskalade änden på ledningen underänden på fjädern och frigör fjädern genom att ta bort skruvmejseln.Alternativt kan ledningen installeras från motsatt riktning, från bottnenav sugdosans muff. Koppla den andra ledningen på samma sätt.k a n s i a s e n n e l m a n a s e n n u sm o n t e r i n g a v s u g d o s a m e d l o c kFI: Käynnistysvirtapiiri toimii noin 24 V jännitteellä, jotensen asentajalta ei edellytetä sähköasennusoikeuksia.Vedä pienjännitejohdin keskusyksikön pienjänniteliittimestäimurasioiden ja mahdollisen rikkaluukun liittimille. Imurasiat voikytkeä rinnankytkentänä tai ketjuttaa pienjännitejohtimet toisiinsavasta keskusyksikön luona. Valettavissa ja muurattavissarakenteissa asenna pienjännitejohdin suojaputkeen.Suosittelemme suojaputken käyttöä myös hirsitaloissa. Muissatapauksissa seinän sisällä tai yläpohjassa johtimen voi kiinnittääpölyputken kylkeen esimerkiksi nippusiteillä, mutta sen voi vetäämyös helpointa mahdollista reittiä. Mikäli jatkat pienjännitejohdintamuualla kuin imurasian luona, huolehdi liitosten luotettavuudesta.SV: Startkretsen fungerar med ca 24 V spänning, varför den somgör den elektriska installationen inte behöver ha elbehörighet.Lågspänningsledningen dras från centralenhetens lågspänningskontakttill sugdosornas/skräpluckans anslutningspunkter(sugdosorna kopplas parallellt). Sugdosorna kan parallellkopplaseller kedjekopplas så att lågspänningsledningarna kopplas ihopvid centralenheten. I gjutna eller murade konstruktioner installeraslågspänningsledningen med elrör. Vi rekommenderar användningav elrör även i timmerhus. I annat fall kan ledningar inne i väggeneller vindsbjälklaget fästas vid dammröret med t.ex. buntband, menledningen kan även dras den lättast möjliga vägen. Om du skarvarlågspänningsledningen någon annanstans än vid sugdosan, se till attskarvarna är säkra.p i e n j ä n n i t e j o h t i m i e n a s e n n u s k a n s i a s e n n e l m a a nm o n t e r i n g a v l å g s p ä n n i n g s l e d n i n g i s u g d o s a m e d l o c kTilantarveBehov av utrymmeFI: Pölyputkiston ja kansiasennelman välissä tulee ainaolla asennettuna pohjarasia tai kulmayhde. Sen tehtävä onestää pitkien esineiden pääsy pölyputkistoon. Ne saattaisivataiheuttaa tukoksen. Huomioi kansiasennelman kiinnityksessäseinämateriaalin mukaiset kiinnikkeet.Kun seinäpinta on maalattu, tapetoitu tai muuten viimeistelty,asenna kansiasennelma seuraavasti:1. Poista pohjarasian valusuoja2. Mittaa pohjarasian tai kulmayhteen ja viimeistellyn seinäpinnanvälinen rako.3. Jos rako on suurempi kuin 20 mm, käytä jatketta pohjarasiantai kulmayhteen ja kansiasennelman välissä.4. Mikäli rako on 0-8 mm, poista kansiasennelman holkistakolme tiivisteuraa terävällä veitsellä tai hienohampaisella sahalla.Mikäli rako on 8-12 mm, poista kansiasennelman holkista kaksitiivisteuraa. Holkkia ei lyhennetä, mikäli rako on yli 12 mm.5. Asenna tiiviste holkin uloimpaan uraan ja sovitakansiasennelma paikoilleen.6. Ruuvaa kansiasennelman kaikki ruuvit yhtä kireälleruuvimeisselillä. Varmista että kehyksen kaikki reunat puristuvattasaisesti seinäpintaan. Ruuveja ei saa kiristää liian tiukalle.Huolehdi, että kaikki ruuvit ovat yhtä kireällä. Epätasainen tai liiantiukka kiristys voi vääntää kansiasennelmaa ja vaikeuttaa kannenavattavuutta.SV: Mellan rörsystemet och sugdosan med lock ska det alltid finnasmonterat en montageställning eller anslutningsböj vars uppgift är attförhindra att långa föremål som kan orsaka tilltäppningar kommer in irörsystemet. Använd fästen som lämpar sig för väggmaterialet när dufäster doslocket. När väggen har målats, tapetserats eller färdigställtspå annat sätt, montera sugdosan med lock på följande sätt:1. Avlägsna gjutskyddet i montageställningen.2. Mät springan mellan montageställningen för sugdosan och denytbehandlade väggytan.3. Använd en förlängningshylsa mellan montageställningen försugdosan eller vinkelanslutningen och sugdosan med lock, om springanär större än 20 mm.4. Om springan är 0–8 mm, tas tre tätningsspår bort från muffen påden lockförsedda sugdosan med en vass kniv eller en fintandad såg.Om springan är 8–12 mm, tas två tätningsspår bort från muffen på denlockförsedda sugdosan. Muffen kortas inte av om springan är större än12 mm.5. Lägg tätning i det yttersta spåret på muffen och sätt den lockförseddasugdosan på plats.6. Dra åt alla skruvar i den lockförsedda sugdosan lika hårt med enskruvmejsel. Försäkra dig om att alla kanter på ramen pressas jämntmot väggytan. Skruvarna får inte dras åt för hårt, och borrmaskin får inteanvändas vid åtdragningen.Var noga med att alla skruvar dras åt lika mycket. Ojämnt eller för hårtåtdragna skruvar kan orsaka vridningar i doslocket och hindra att detfungerar problemfritt.14 15


k e s k u s y k s i k ö tk e s k u s y k s i k ö n a s e n n u sm o n t e r i n g a v c e n t r a l e n h e tc e n t r a l e n h e t e rFI: Keskusyksiköt on tarkoitettu sijoitettavaksi lämpimään tilaan. Niitä ei tule sijoittaa tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle +5ºC:een tai noustayli +35°C:een, koneen käydessäkään. Keskusyksiköissä oleva liitäntäjohto on noin 1 metrin pituinen ja se liitetään vähintään 10 A:n hitaallatulppasulakkeella tai 16 A:n automaattisulakkeella suojattuun 230 V pistorasiaan. Keskusyksikön moottorin synnyttämä lämpö vapautuusijoitustilaan. Siksi tulee varmistaa, että ilma keskusyksikön ympärillä pääsee esteettä vaihtumaan ja sijoitustilan ilmanvaihto on riittävä.Keskusyksikkömallia valittaessa olennaisinta on mitata pölyputken pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle. Keskusyksikkömallienesitetiedoissa on kerrottu mille metrimäärälle enintään kukin malli sopii.ModellEffektiv,lämpar sig för hushålli alla storlekarA 60Bredd (mm) 340A 30A 40340A 40LCD340Liten,effektiv ochtystgående,lämpar sig förhushåll i allastorlekarC 30, C 40C 40 Sonis350C 40LCD350Liten ochekonomiskDV320I trångautrymmenOckså för bostädersom inte har någotutblåsningsrör förutblåsningsluftenDuo440MalliAsennustilaKotelointiluokkaI eli suojamaadoitettuSuojausluokkaRoskasäiliöntilavuus (litraa)Tehokas,kaikenkokoisiinasuntoihinA 60Leveys (mm) 340Tekniseentilaan taivarastoonIPx4 roiskevesisuojattu20A 30A 40340II elikaksoiseristetty20A 40LCD340IPx0kuiviintiloihinI eli suojamaadoitettu20C 30, C 40C 40 SonisKorkeus (mm) 730 730 730 595Tekniseentilaan taivarastoonIPx4 roiskevesisuojattuTekniseentilaan taivarastoonPieni, tehokasja hiljainenkaikenkokoisiinasuntoihin350- Sisätiloihin esim.siivouskomeroon taikosteaan tilaan- Myös A-sarjallesopiviin tiloihinIPx4roiskevesisuojattuII elikaksoiseristetty13C 40LCD350595- Sisätiloihinesim. siivouskomeroon- Myös A-sarjallesopiviin tiloihinIPx0kuiviin tiloihinI eli suojamaadoitettu13Pieni jataloudellinenDV320630Varastoontai muuhunsekundääritilaanIPx2tippuvesisuojattuII elikaksoiseristetty14AhtaisiintiloihinMyös asuntoon,jossa ei olemahdollisuuttapuhaltaa poistoilmaaulosDuo440300- Kuivaanhuone- taivarastotilaan- KomeroonIPx0kuiviin tiloihinII elikaksoiseristettyKäytettävä AINAAllaway-mikrokuitupölypussia.Pölypussinkoko on 10 litraa.SV: Centralenheterna är avsedda för montering i varma utrymmen. Placera dem inte på ställen där temperaturen kan sjunka under +5 ºCeller stiga över +35 °C ens när motorn är igång. Centralenhetens anslutningssladd, som är cirka 1 meter, ska kopplas till ett skyddsjordat230 V vägguttag med minst en 10 A trög proppsäkring eller en 16 A automatsäkring. Centralenhetens motor frigör värme som samlas i detutrymme enheten är placerad. Vid val av centralenhet är det viktigaste att mäta dammrörets längd från centralenheten till sugdosan längst bort.I broschyrerna för centralenhetsmodellerna anges för vilket antal meter modellen i fråga passar. Förvissa dig därför om att luften obehindrat kancirkulera runt centralenheten och att luftväxlingen i utrymmet är tillräcklig. Vid val av centralenhet är det viktigaste att mäta dammrörets längdfrån centralenheten till sugdosan längst bort. I broschyrerna för centralenhetsmodellerna anges för vilket antal meter modellen i fråga passar.Höjd (mm) 730 730 730 595MonteringsutrymmetKapslingsklassSkyddsklassI skyddsjordadDammbehållarensvolym (l)TeknisktutrymmeellerförrådetIPx4 stänkskyddad20TeknisktutrymmeellerförrådetIPx4 stänkskyddadII dubbelisoleradc-sa r j a n s e i n ä t e l i n e e n a s e n n u sm o n t e r i n g a v c-se r i e n s v ä g g s t a t i v20TeknisktutrymmeellerförrådetIPx0i torrautrymmenI skyddsjordad20- I bostadsrum t.ex.i städskåpet ellertvättrummet- På de ställensom lämpar sig förmodellerna i A-serienIPx4stänkskyddadII dubbelisolerad13595- I bostadsrumt.ex. städskåpet- På de ställensom lämpar sigför modellerna iA-serienIPx0i torrautrymmenI skyddsjordad13I förråd ellernågot annatsekundärtutrymmeIPx2droppskyddadFI: Käytä komeroasennuksessa vain C-sarjan tai Duo-keskusyksikköä. Koskakomeroasennuksessa jäähdytysilman vaihto estyy, on komeroon tehtäväjäähdytysilma-aukot keskusyksikön pohjan tasalle tai sen alapuolelle sekäkeskusyksikön yläpuolelle ja mahdollisiin välihyllyihin. Tarvittava koko onvähintään 6 x Ø 50 mm tai esim. 30 x 400 mm tai oviaukon leveys. Komeronvapaan leveyden on oltava vähintään 450 mm, korkeuden 700 mm ja syvyydenvähintään 450 mm. Jäähdytysilma-aukkoja ei saa peittää.SV: För montering i skåp används endast Duo eller C-seriens modeller.Eftersom tillgången på kylluft i skåp är begränsad, måste lufthål tas upp i skåpet,såväl i nivå med eller under centralenhetens botten som ovanför centralenhetenoch i eventuella hyllor. Hålen ska vara minst 6 x Ø 50 mm eller t.ex. 30 x 400 mmeller bredden på dörröppningen. Skåpet ska ha en fri bredd på minst 450 mm, enhöjd på 700 mm och ett djup på minst 450 mm. Öppningarna för kylluften får intetäckas över.630II dubbelisolerad14300- I torrarum ochlagerutrymmen- I skrubbIPx0i torrautrymmenII dubbelisoleradAnvänd ALLTID Allawaymicrofiberdammpåsari Duon. Dammpåsensstorlek är 10 liter.FI: Seinä, johon seinäteline asennetaan, on oltava suora.Tarkista seinän suoruus vatupassilla. Tarvittaessa seinää voioikaista asennuslevyllä.SV: Väggen som väggfästet monteras på bör vara rak. Kontrolleraatt väggen är rak med ett vattenpass. Vid behov kan väggen rätas utmed en monteringspanel.16 17


3s e i n ä t e l i n e e n u p p o a s e n n u s tiiliseinäänm o n t e r i n g a v v ä g g s t a t i v i t e g e l v ä g gFI: Tee pölyputkille roilot muurattaessa. Putkien ja seinätelineenasentamisen jälkeen roilot voi tasoittaa seinäpinnan tasoon.SV: I en tegelvägg monteras väggstativet infällt så att slitsar fördammrören görs under murningen. När rören och väggstativet ärfärdigmonterade kan urtagen jämnas ut jämnt med väggytan.FI: Seinätelineen voit asentaa haluamallesi korkeudelle kuitenkinniin, että keskusyksikön alle jää vähintään 50 mm vapaata tilaaroskasäiliön tyhjentämistä varten.Seinäteline sisältyy PPC-44-putkipakettiin tai sen voi hankkiaerikseen.SV: Väggstativet kan monteras på önskad höjd, men beakta att detmåste finnas minst 50 mm fritt utrymme under centralenheten förtömning av dammbehållaren.Väggstativet ingår i PPC-44-rörpaketet eller kan alternativt anskaffasseparat.s e i n ä t e l i n e e n p i n t a-as e n n u sy t m o n t e r i n g a v v ä g g s t a t i vAsenna seinäteline seinälevyn pintaan. Mikäli asennat putketpinta-asennuksena esim. jälkiasennuksen tai palo-osastoinninvuoksi, on seinätelineeseen saatavana erilliset pintaasennusraudat.ABCPoistoImuPienjännitejohdinHuomioi että keskusyksikölle tulevat tulo- ja lähtöputket tulevatkeskusyksikön oikeille puolille. Jätä seinätelineen takapuolellaolevan huoneen seinäpinta auki. Käytä lisärankaa normaalinrankajaon apuna. Tee seinälevyyn noin 290 x 290 mm aukkooikealle kohdalle kuvan 3 mukaisesti. Kuvassa on ympyröitynäkeskusyksikön edellyttämä vapaa tila aukon ympärillä. Jätäpienjännitejohtimiin noin 20 cm työvarat. Kiinnitä seinätelinetukevasti seinärakenteeseen. Käytä tarvittaessa isompia ruuvejaesimerkiksi kiviseinäasennuksessa. Asenna tulo- ja lähtöputkipaikoilleen ja kytke pienjännitejohtimet seinätelineen liittimiin.Pienjännitepistoke on helposti irrotettavissa. Kiinnitä seinätelineentakapuolella olevan huoneen seinälevy paikoilleen.Väggstativet monteras ovanpå väggskivan. Om rören ytmonteras,t.ex. på grund av eftermontering eller brandsektionering, kan separatadistanskonsoler fås för väggstativet.ABCUtblåsningSugLågspänningsledningObservera att de in- och utgångsrör som leder till centralenheten börfinnas på rätt sidor om centralenheten. Lämna väggytan öppen i detrum som finns bakom upphängningskroken. Använd tilläggsspantsom stöd för den normala spantfördelningen. Gör en ungefär290 x 290 mm stor öppning på rätt punkt i väggskivan i enlighetmed bild 3. På bilden har det fria utrymme som centralenhetenkräver runt öppningen ringats in. Lämna en arbetsmån på ungefär20 cm för lågspänningsledningarna. Fäst upphängningskrokenstadigt i väggkonstruktionen. Använd vid behov större skruvar tillexempel vid montering på stenvägg. Montera in- och utgångsrörenpå rätt plats och anslut lågspänningsledningarna till uttagen påupphängningskroken. Lågspänningskontakten är lätt att ta loss. Fästväggskivan i det rum som finns bakom upphängningskroken på dessplats.FI: Asennettaessa pölyputket pinta-asennuksena, käytäseinätelineessä pinta-asennusrautoja (6 kpl). Jätä seinätelineenympärille kuvan 3 mukaisesti keskusyksikön edellyttämä vapaatila. Kiinnitä pinta-asennusraudat seinätelineeseen. Käytäasennuksessa kaikki pinta-asennusraudat. Asenna pölyputketseinätelineen yhteisiin. Kiinnitä seinäteline seinään käyttäenseinään soveltuvia kiinnitystarvikkeita.SV: När dammrören monteras på ytan användsdistanskonsoler (6 st.) i väggstativet. Runt väggstativet skafinnas så mycket fritt utrymme som centralenheten kräver. Fästdistanskonsolerna vid väggstativet. Använd alla konsoler tillväggfästen vid montering. Montera dammrören i väggstativetsstosar. Fäst väggstativet vid väggen med lämpliga fästtillbehör.18 19


c-sa r j a n k e s k u s y k s i k ö n l i i t t ä m i n e n s e i n ä t e l i n e e s e e na n s l u t n i n g a v c-se r i e n s c e n t r a l e n h e t t i l l v ä g g s t a t i v e ta-sa r j a n k e s k u s y k s i k ö n a s e n n u sm o n t e r i n g a v a-se r i e n s c e n t r a l e n h e tFI: Kannattimet sisältyvät keskusyksikköpakettiin.Kiinnitä keskusyksikön kannattimet (E) seinätelineen levyyn. Kiristä ruuvittiukalle. Irrota imu- ja poistoputkien suojatulpat (N).SV: Konsolerna ingår i förpackningen med centralenheten.Fäst centralenhetens konsoler (E) vid väggstativets skiva. Dra åt skruvarnaordentligt. Ta bort skyddspropparna (N) i sug- och utblåsningsrören.HFI: Ruuvaa keskusyksikön mukana tuleva seinäteline (O) tukevasti seinään kiinni. Nosta keskusyksikkö seinätelineeseen. Yhdistäimuputkisto kierreletkulla (P) keskusyksikköön. Kytke pienjännitejohtimen päät koneen mallista riippuen joko koneen yläosassa (R1) taipienjännitejohdon päässä (R2) oleviin liittimiin. Yhdistä poistoputki ulos johdettuun poistoputkeen kierreletkulla (T).Tarkista keskusyksikön toiminta yhdistämällä laitteen käynnistysvirtapiiri pienjännitepistokkeesta metallilangalla. A 60 ja Allaway Combomalleissa pienjännitepistoke on laitteen sivussa (R1). A 30 ja A 40 malleissa pienjännitepistoke on pienjännitejohdon päässä (R2).A-sarjan keskusyksikköä ei saa asentaa komeroon tai muuhun ahtaaseen tilaan. Jotta keskusyksikön moottorin jäähdytys toimiimoitteettomasti, keskusyksikön sivuilla (koneen keskeltä seinään) ja yläpuolella on oltava vapaata tilaa vähintään 500 mm ja ilman onpäästävä esteettä vaihtumaan keskusyksikön ympärillä.SV: Skruva stadigt fast väggstativet (O), som följer med centralenheten, vid väggen. Lyft upp centralenheten i väggstativet. Sugrörenansluts till centralenheten med en spiralslang (P) och lågspänningsledningens ändar kopplas till kontakterna (R1) upptill på enheteneller i ändarna av lågspänningsledningen (R2). Utblåsningsröret ansluts med en spiralslang (T) till utblåsningsröret som leder ut.I närheten av enheten (på ca 1 m avstånd) ska för elanslutning finnas ett skyddsjordat 230 V eluttag med en minst 10A trög proppsäkring eller en 16 A automatsäkring. Kontrollera att centralenheten fungerar genom kortsluta startkretsen ilågspänningskontakten [i modellerna A 60 och Allaway Combo i sidan av enheten (R1), i modellerna A 30 och A40 modellerna i ändenav lågspänningsledningen (R2)].FI: Työnnä keskusyksikkö paikoilleen. Laitteen sivuilla olevat joustinkumit ohjaavat keskusyksikön oikealle paikalleen. Lukitse keskusyksikkökannattimiin päätytulpilla (F).Yhdistä keskusyksiköltä pienjännitepistoke (G) seinätelineessä olevaan liittimeen (H) sekä verkkojohto (I) pistorasiaan (K). Tarkistakeskusyksikön toiminta yhdistämällä keskusyksikön käynnistysvirtapiiri pienjännitepistokkeesta (G) metallilangalla.Centralenheterna i A-serien får inte monteras i skåp eller andra trånga utrymmen. För att säkra en klanderfri kylning av centralenhetensmotor ska det på sidorna av centralenheten (från mitten av enheten till väggen) och ovanför densamma finnas minst 500 mm frittutrymme så att luften obehindrat kan cirkulera runt centralenheten.SV: Skjut centralenheten på plats. De flexibla gummina på centralenhetens sidor styr den på rätt plats.Fixera centralenheten i konsolerna med ändpropparna (F).Lågspänningsstickproppen (G) från centralenheten kopplas härefter i kontakten (H) i väggstativet, och nätsladden (I) i eluttaget (K).Kontrollera att enheten fungerar. Centralenhetens funktion kan kontrolleras genom att man kortsluter startkretsen i lågspänningkontakten (G)med en bit elledning.20 21


d v 30 -m a l l i n k e s k u s y k s i k ö n a s e n n u sm o n t e r i n g a v d v 30 m o d e l l e n s c e n t r a l e n h e td u o-ke s k u s y k s i k ö n a s e n n u sm o n t e r i n g a v d u o c e n t r a l e n h e t e n4 5U6FI: Ruuvaa keskusyksikön mukana tuleva seinäteline (U) tukevasti seinään kiinni. Seinätelineen voit asentaa haluamallesikorkeudelle kuitenkin niin, että keskusyksikön alle jää vähintään 50 mm vapaata tilaa roskasäiliön tyhjentämistä varten. Nostakeskusyksikkö seinätelineeseen. Yhdistä imuputkisto kierreletkulla (V) keskusyksikköön. Yhdistä poistoputki ulos johdettuunpoistoputkeen kierreletkulla (X). Yhdistä pienjännitejohtimet koneessa olevaan pienjänniteliittimeen.SV: Med centralenheten följer ett väggstativ (U) som skruvas stadigt fast i väggen. Du kan montera väggstativet på önskad höjd,men så att det blir ett minst 50 mm fritt utrymme under centralenheten för att man ska kunna tömma skräpbehållaren. Lyft uppcentralenheten på väggstativet. Koppla sugröret med spiralslangen (V) till centralenheten, koppla utblåsningsröret med spiralslangen(X) till utblåsningsröret som leder ut. Anslut lågspänningsledningarna till lågspänningskontakten i enheten.FI: Duon voit asentaa joko pysty- tai vaaka-asentoon. Huomioi että Duon imuyhde ja mahdollinen imurasia ovat laitteen keskilinjantasolla tai yläpuolella, jotta imuroitu pöly ei valu takaisin putkistoon, kun laite sammutetaan. Kuvassa 4 on esitetty Duon vaatima tilavähintään. Duon mukana tulee eri seinärakenteisiin soveltuva teline, jonka asennukseen on ohjeet Duon käyttö- ja huolto-ohjeessa.Huomioi seinämateriaali ja seinän paksuus valitessasi kiinnitysruuveja.Johda Duon poistoilma ulos yhdistämällä Duon poistoyhde poistoputkeen kierreletkulla (kuva 5) tai hanki erikseen HEPApoistoilmansuodatin,jos ulospuhallusputken asennus ei ole mahdollista. Yhdistä imuputkisto kierreletkulla (kuva 5) keskusyksikköön.Yhdistä pienjännitejohtimet Duossa olevaan pienjänniteliittimeen (kuva 6). Duon pienjännitepistoke on pienjännitejohdon päässä.Tarkista keskusyksikön toiminta yhdistämällä laitteen käynnistysvirtapiiri pienjänniteliittimestä metallilangalla.SV: Duo kan monteras i vågrätt eller lodrätt läge. Observera att Duons suganslutning och en eventuell sugdosa är i nivå medanläggningens mittlinje eller ovanför denna så att det dammsugna dammet inte åker tillbaka till rörsystemet när dammsugaren stannas.På bild 4 visas det minsta utrymmet som centralenheten kräver. Med Duon kommer ett väggfäste som passar olika väggkonstruktioneroch monteringsanvisningen för denna finns i Duons bruksanvisning och serviceinstruktion. Ta väggmaterial och väggens tjocklek ibeaktande vid val av skruvar.Förena utblåsningsanslutning med utblåsningsröret som förs ut med spiralslang (bild 5) eller skaffa ett separat HEPA-utblåsfilter om ettutblåsningsrör inte kan monteras. Förena sugningsröret med spiralslang (bild 5) till centralenheten. Förena lågspänningsledningarnatill uttaget på Duon (bild 6). Duons lågspänningskontakt finns i ändan på lågspänningsledningen. Kontrollera centralenhetens funktiongenom att koppla anläggningens strömkrets från lågspänningsuttaget.22 23


j ä r j e s t e l m ä n t e s t a u st e s t n i n g a v s y s t e m e tFI: Testaa järjestelmän toimivuus kaikkien kiinteistöön tehtävien asennustoimien jälkeen ennen rakenteiden sulkemista.Testaa järjestelmän toimivuus näin:1. Tee putkiston tiiviystarkastus:Sulje kaikki imurasiat. Sulje ohivirtausventtili pahvin palalla testin ajaksi (kuva 7). Käynnistä keskusyksikkö yhdistämällä käynnistysvirtapiirimetallilangalla esim. U:n muotoon väännetyllä paperiliittimellä. Pidä keskusyksikkö käynnissä enintään 20 sekuntia. Mikäli 10 sekunninkäynnin jälkeen poistoputkesta tulee ilmaa, putkisto vuotaa. Paikallista ja korjaa vuotokohta.Älä käytä laitetta kaikki imurasiat suljettuina yli 20 sekunnin ajan, koska täysin tiiviissä asennuksessa turbiini ei saa lainkaan ilmaa, seylilämpenee ja saattaa jopa vaurioitua.Tiiviystarkastusta ei saa tehdä ylipaineella.2. Testaa järjestelmän toimivuus kaikilta imurasioilta:Ime jokaiselta imurasialta jokin pieni esine, joka mahtuu rasiasta sisään. Esine voi olla esimerkiksi pieni superpallo tai pyyhekumi. Tarkastaettä esine tulee jokaiselta imurasialta roskasäiliöön asti.Mikäli esine jää joltakin imurasialta putkiston välille, paikallista ja korjaa tukos.SV: Testa att systemet fungerar efter att alla monteringsarbeten utförts i fastigheten innan konstruktionerna täcks.Testa systemets funktion så här:1. Test av rörsystemets täthet:Stäng alla sugdosor. Stängs shuntventilen med en bit papp under testet (bild 7). Starta centralenheten genom att tillkoppla startkretsenmed en metalltråd, t.ex. en pappersklämma som formats till ett U. Håll centralenheten i gång i högst 20 sekunder. Om luft strömmar utfrån utblåsningsröret efter 10 sekunder i drift läcker rörsystemet. Lokalisera läckaget och åtgärda det.Använd inte anläggningen med alla sugdosor stängda längre än 20 sekunder eftersom då monteringen är helt tät får inte turbinen luft,varpå den överhettas och kan t.o.m. ta skada.Test av tätheten får inte utföras under övertryck.2. Testa systemets funktion från alla sugdosor:Sug ett litet föremål som ryms genom sugdosan från en dosa i taget. Föremålet kan vara till exempel en liten studsboll eller ettradergummi. Kontrollera att föremålet kommer från varje sugdosa fram till dammbehållaren.Om föremålet blir kvar på vägen i rörsystemet från sugdosan, bör du lokalisera och åtgärda stockningen.7JYVÄSKYLÄ, FINLANDwww.allaway.fiinfo@allaway.fi2413653 rev09 fi/sv 06/2011

More magazines by this user
Similar magazines