Kirkonpalwelija - Kirkonpalvelijat ry

kirkonpalvelijat.fi
  • No tags were found...

Kirkonpalwelija - Kirkonpalvelijat ry

Kirkossa on tilaamonenlaisilleseurakuntalaisilleKuopion hiippakunnan uudeksipiispaksi 20.2. valittu piispainkokouksenpääsihteeri Jari Jolkkonen pitäätärkeänä luottamuksen ja yhteydenrakentamista hiippakunnassaja koko kirkossa.Seurakunnan olisi oltava rakaskoti kaikille.– Kirkossa on oltava tilaa sekärohkeasti tunnustaville että arastitunnusteleville, linjasi Jari Jolkkonenheti valintansa jälkeen.– Kirkko olkoon rohkeasti oma itsensä.Sen on autettava kärsiviä,puolustettava lasten kasvurauhaaja osallistuttava yhteiskunnan rakennustalkoisiin.Vaalin jälkeisessä tiedotustilaisuudessaJolkkoselta kysyttiinmyös kuntauudistuksen vaikutuksistaseurakuntiin.– Seurakuntarakenne uudistuumyös väistämättä, mutta sen ontapahduttava kirkon omista lähtökohdista,sanoi Jolkkonen.Hän vakuutti, että seurakuntienomaa ääntä kuullaan työn järjestämisessä.– Seurakunnan perustoiminnot,jumalanpalvelus, diakonia ja sielunhoitoon joka tapauksessa säilytettäväihmistä lähellä.Kirkosta eroamista harkitsevalleJolkkonen sanoisi:– Rakas ystävä, pysy nyt vain kotona.Jolkkonen huomautti, että kirkkoei ole palvelulaitos, eikä se voi klpaillajäseneduillaan.Hän muistutti kuitenkin, että seurakunnanjäsenmaksulla tehdäänKirkonpalwelijaKuopion hiippakunnanpiispaksi valittu JariJolkkonenhyvää: puolet siitä käytetään diakoniaanja lasten ja nuorten toimintaan.– Kun elämässä kompastellaan,seurakunta voi kannatella. Ja seurakunnassasaa elää myös etsivänä.Jolkkosesta tulee keväällä Kuopionhiippakunnan seitsemäs piispa.Samalla 41-vuotiaasta Jolkkosestatulee kautta aikojen nuorin Kuopionpiispa. Häntä nuorempi piispaon ollut vain 39-vuotiaana Porvoonhiippakunnan piispaksi valittuJohn Vikström. Vikströmistä tulimyöhemmin arkkipiispa ja ikänsäpuolesta Jolkkosella on mahdollisuussamaan.Jolkkonen itse vierastaa tapaamitata piispoja ja pappeja heidänliberaalisuutensa tai konservatiivisuutensamukaan, mikä onkin kovinyksipuolinen ja mielivaltainenkintapa. Jos hänet kuitenkin haluaajohonkin asettaa, voi ehkä puhuakeskitien kulkijasta, jollaisia todennäköisestion suurin osa luterilaisenkirkon papeista.Tällainen asemointi antaa Jolkkosellehyvät mahdollisuudet ”toimialuottamuksen ja yhteyden rakentamiseksiKuopion hiippakunnassa jakoko kirkossa”.Jolkkonen esimerkiksi ymmärtääherätysliikkeiden merkityksen Suomenluterilaisessa kirkossa, muttahaluaa järjestää herätysliikkeidenja kirkon suhteet niin, että niistäon hyötyä kaikille. Toisaalta hänon valmis käymään dialogia myösateistien kanssa, koska kristittyjenpitää osata perustella uskoaanmyös älyllisesti.Luterilaisen kirkon suuren enemmistönkanssa samoilla linjoillaJolkkonen on myös ihmisten seksuaalistasuuntautumista koskevissakysymyksissä. Hänen mielestäänseksuaalinen suuntautuminen eiole este pappisvihkimykselle. Ratkaisevaaon kokonaisarvio vihittävästä.Jolkkonen on syntynyt Ilomantsissa,jossa toimii vahva ortodoksinenseurakunta. Luterilaisen kirkonKuopion piispa on eräänlaisessaerityisasemassa sen vuoksi, ettäKuopio on Suomen ortodoksisenkirkkokunnan keskus. Kuopion piispanodotetaan luovan toimivat yhteistyösuhteetortodoksisen kirkonarkkipiispaan, ja siihen Jolkkonenepäilemättä kykenee.(Savon Sanomat 21.2.2012)3


löytyvät helposti googlettamallapäivittäin tutkittavaksi).Työni, näitä suuria haasteita antaneidentehtävien ympärillä, vaatiisitkeyttä, määrätietoisuutta jaluonteen lujuutta. Työ on myös yksinäistäja siksi omista voimavaroistanihuolehtiminen on tärkeää.Olenkin löytänyt suurenmoisentyönohjaajan, joka tuutoroinnillaantuo uusia näkökulmia ja auttaa minuakehittymään tehtävissäni. Työyhteisössänion myös aloitettu lähiesimiespalaveritviime syksynä.Kokoonnumme keskustelemaan jajakamaan kokemuksiamme suunnilleenkerran kuukaudessa. Tuonvertaistuen lisäksi vapaa-aikanatulisi pyrkiä irtaantumaan työstä.Se sujuu vaihtelevalla menestykselläkuten työajan rajaaminenkin.Onkohan montaa ylivahtimestaria,jolla ei olisi ylitöitä?Suuret kirkkopyhät ja sairauslomataiheuttavat järjestelyjä, muttaKirkon kiusauksetKirkonpalwelijaniistä on selvitty joustavien työntekijöidenavulla. Ylivahtimestari joutuukenttätöihin jos ei muuta mahdollisuuttaole ollut.Työyhteisön ja koko seurakunnantuntemisen myötä lisääntyy luottamus,joka helpottaa meidän kaikkientyöskentelyä. Nyt on jo paljonhelpompaa kuin on yhteinen vuositakana. Olen viihtynyt työssänija koen, että minut on otettu hyvinvastaan. Tästä on hyvä jatkaa. Pyrkimyksenion säilyä omana itsenänija haluan parhaani mukaan toimiaoikeudenmukaisesti. En mielelläniryhdy päättämään asioita, joistaolen epävarma, joten tarvitaanaikalisää ja kärsivällisyyttä. Toivon,että minussa on ihminen tavattavissaja sen myötä minua olisi helppolähestyä, vaikka en voi aina mieliksiollakaan. Lähiesimiehen tehtäväon vastuullinen ja vaativa, jossatulee laittaa itsensä likoon ja sitoutuatoimimaan kaikkien eduksi.Työpaikkakiusaamiset ovat lähesjokapäiväistä uutisaineistoaeri medioissa. Kansallis-luterilainensielunhoito- ja autuuteenohjaamislaitoksemmeon pysyttäytynytEedenin pyhässä ja varjoisassapuutarhassa. Eihän armoa jakavassalaitoksessa voi olla muuta kuinyksi kiusaaja, se jonka nimi mainitaanmonena muunnoksena aivanmaallisissakin keskusteluissa. Seurakuntientärkeimmät työntekijätkuten kirkonpalvelijat, mestarit(?) ja emännät ja diakoniavirkailijatvarsin kuulo- ja näköhavainnoillaanvarsin tietoisia hengellisen säädynmaallisesta toimeliaisuudesta tälläinhimillisellä sektorilla. Eikä kiusaamisentapakulttuuri ole heillekääntuntematon.Kiusaamisen motiivit ovat moninaiset.Alentunut itsetunto on Saatananparhaimpia aseita.Kiusaamisenkohteeksi asettuminen on toinen.Papin pitkä saarna klisee-toistoineennostaa lukkarin verenpainettasiinä missä samoina toistuvatvirsivalinnat. Liian lyhyt saarnataas keskeyttää urkuparvella nuotistoselailuntai mykkäharjoittelunuruilla. Myös lähimmäisen kanssakumpuava keskustelu saa liianusein aamenen toisesta päästätemppeliä. Kenen autolla mennäänpitäjän perimmäiseen kinkeripiiriinja ketä päästetään kirkonkylästämukaan? Siinä maalaisseurakunnanvanha simplisitaarinen ongelmajonka kiusauskerroin on salattu.Ylipainoinen emäntä on kiusaantunutkanslistineitosen liian kutsuvastameikistä parfyymeineen japäinvastoin. Diakonissatar tietääKukkosen mummun perintöasiatmutta ei kerro! Lääninrovasti kyttääpiispan paikkaa ja harjoitteleepaavin roolia. Lukkari ei vieläkäänosaa Albinonin Adagiota ja lauloiHändelin Largon liian korkealta.Mistä hauturille saisi tilanteeseensopivan vaatetuksen ja vilttihatuntuon perintölippiksen tilalle ?Hänen tulee olla joukkueensa tukenaja valmentaa heitä mahdollistamaankirkon perustehtävää. Työntekijäniovat olleet menneen vuodenaikana minulle armollisia jaolen heille siitä kiitollinen. Mielestäniminulla on hyvät suhteet työyhteisömmekaikkiin jäseniin.Olen myös täysin vakuuttunut,että seurakunnassamme on myötätuntoaja rakkautta ja pystymmeyhdessä voittamaan meitä vastaantulevat ongelmat.Tyyneys rukous:”Jumala suokoon minulle tyyneyttähyväksyä asiat,joita en voi muuttaa.Rohkeutta muuttaa mitkä voin javiisautta erottaa nämä toisistaan”Tuula Tuominenylivahtimestari, Kirkonpalvelijatry:n hallituksen jäsenKeravan seurakuntaPäävastustaja, Saatana, on oveluudessaanlaitostanut autuuttamislaitoksenja vetänyt sen organisaationkäsijarrun päälle. On herraaja mestaria. Kirkon ovet ovatturvalukossa, virkailijat vapaapäivilläänja lomillaan, puhelin ei vastaatai pyytää viestiä. Eipä ole juurisielunhätiäkään ja jos on, diakoniaviranhaltijahoitaa ne tilastoihinkirjaamatta. Todellinen sielunhoitotapahtuu seurakuntatalon keittiössä,hauturin kanssa hautaausmaanportilla tai lukkarin kanssa kuoronjälkeen. Jos Villasen muori odottaapapin virkahuoneen oven takana,Pussisen isännällä on kerrottavaavaimolleen ja raitilla tiedetään pyhiäsalaisuuksia jo seuraavana tiistaina.Ja sitten vielä paradoksi: monetkirkkotyöläiset ovat kiusanneet jakiusaantuneet itsestään ja itsessään? Uskokaa vaikka !Kiusausvapaata armonaikaatoivoo Snap5


Äläkä saata meitä kiusaamaan…Kiusaamiseksi määritellään tilanne,jossa yksi tai useampi työyhteisönjäsen joutuu toistuvasti järjestelmällisenkielteisen tai vihamielisenkäyttäytymisen kohteeksi.Kiusaajat ja kiusatut vaihtelevatesimiehistä alaisiin. Kiusatuksi tulemisenkokeminen on yksilöllinenja arvioitava jokaisen kiusatun kohdallaerikseen. Toisaalta uhrin voimakas,jopa aggressiivinen reaktiokiusaamiselle voi heikentää käsitystäsiitä, kumpi on kiusaaja jakumpi uhri. Pelottavaa on, että kiusaamisenhiljainen hyväksyntä voityöpaikoilla muuttua myötäilyksi jajopa edistää kiusaamista.6Miksi sallimme tämänväkivallantyöpaikoillamme?Kiusaamisen vaikutukset eivätpelkästään rajoitu kiusaajaanja kiusattuun vaan koko työyhteisöön.Seurauksena voi olla huonontunutilmapiiri, joka vaikeuttaa normaalintyörutiinin hoitamista. Työpaikkavoi jakautua leireihin aiheuttaenjännitteitä työyhteisöön.Kiusaamisen uhrille seurauksetvoivat olla tuntuvia ja pitkälle ulottuvia.Ne ilmenevät fyysisenä japsyykkisenä oireiluna. Pitkään jatkuvakiusaaminen voi johtaa uhrinterveyden murtumiseen tai sosiaaliseneristäytymiseen.Epäasiallinen kohtelun taustallavoi olla monenlaisia tilanteita, joissasyyt saattavat vaihdella. Työpaikanrakennemuutokset, organisaatiomuutoksetja epätasaiset työjärjestelytvaikuttavat kiusaamisensyntymiseen.KiusaamiseenpuuttuminenKiusaamistilanteet selvitetäänparhaiten työpaikalla. Epäasialliseenkohteluun joutuneen työntekijänja asiasta tietävien työtovereidentulee välittömästi ilmoittaaasiasta joko esimiehelle, työsuojeluvaltuutetulletai työsuojelupäällikölle.Työntekijän ilmoittaessa esimiehellehäirinnästä työpaikalla, onesimiehen ryhdyttävä välittömästitoimiin asian selvittämiseksi. Aluksiselvitetään mistä on kysymys jamitkä ovat keskeiset ongelmat sekämiten niitä tulisi ratkoa.Lievissä tapauksissa asioista voidaansopia ja työntekijöitä ohjeistaa.Monesti voi olla kysymys kiireestä,työjärjestelyistä ja työmenetelmistä.Mikäli tilanne jatkuu edelleen, järjestetäänosapuolten kesken neuvottelu,jossa ovat läsnä esimies jaasianosaiset ja mahdollisesti työsuojeluvaltuutettu.Esimies voi pyytäämukaan työsuojelupäällikön.Neuvotteluissa pyritään kartoittamaankokonaiskuva, asetetaantavoitteet, sovitaan ratkaisukeinoistaja parannus- sekä kehittämistoimista.Esimiehen tulee tämänjälkeen seurata tilannetta.Monet ristiriidat työyhteisöissävarsinkin kirkon piirissä johtuvatsiitä, ettei asioihin puututa riittävänripeästi. Liiallinen vakaumus ja tunteetvoittavat järjen monissa tilanteissa.Jos kiusaaminen jatkuu, laki velvoittaaensisijaisesti lähiesimiestäja koko työyhteisöä puuttumaantyöntekoa häiritsevään toimintaan.Jos kiusaaja on lähiesimies, hänenesimiehensä puuttuu häirintään.Yhteistyö javuorovaikutusAvoin vuorovaikutus ja säännöllisetkeskustelufoorumit ovat tarpeen,jotta työpaikalla voidaan puhuatyöstä ja työn pulmista. Yhteistyötyöntekijöiden kanssa, toimivatsuunnittelukäytännöt ja pelisäännöt,organisaation perustehtävän,toiminnan ja oman työn tavoitteidentunteminen sekä selkeä tehtävänkuvavähentävät ristiriitojensyntymistä. Työn suunnittelullavoidaan vähentää kiirettä ja ristiriitatilanteidensyntyä. Esimiehentulisi tarttua aktiivisesti havaitsemiinsaristiriitatilanteisiin, ettei asioitaei lakaistaisi maton alle. Toistuvatväärinkäsitykset ovat merkkejälaimeasta vuorovaikutuksesta.Työntekoa tukevaorganisaatioTyön organisoinnin selkeys ja oikeudenmukaisuusovat työntekoatukevan organisaation tunnusmerkkejä.Työprosessin toimivuuttakannattaa tarkkailla jatkuvasti.Työorganisaatio voi hoitaa työhyvinvointiajärkiperäisesti ainoastaansiten, että työhyvinvoinninkoko aluetta johdetaan tavoitteellisestija vuorovaikutteisesti. Epäselvyydettyöyhteisössä voivat ilmetämm. asioiden siirtämisenä sattumanvaraisestihenkilöltä toiselletai päällekkäisen työn tekemisenä.Tyypillistä on myös, että esimiestenohjeet voivat olla ristiriitaisiatai ylempi esimies kumoaa alemmanmääräyksiä. Lähiesimiehestälähtien jokainen esimiesasemassaoleva on velvollinen puuttumaantyöpaikkakiusaamiseen omilla valtuuksillaan.Ylempi esimies ei voipaeta omaa toimintavelvollisuuttaan,jos alempi esimies toimii väärintai jättää asian hoitamatta.Työntekoa palvelevajohtaminenJohtamisen tavoitteena on saadaorganisaatio toimimaan tavoitteidensaavuttamiseksi. Toimiva,työntekoa palveleva johtaminennäkyy työn tavoitteiden toteutumisena.Työntekijöillä on kunnollisettyövälineet ja työolot, työn vaati-Kirkonpalwelija


mukset on oikein mitoitettu, valtaja vastuu ovat tasapainossa ja esimiehettoimivat työntekijöiden tukenajokaisen työpanosta arvostaen.Lisäksi turvallisuusjohtaminenja turvallisuuden hallinta on kytkettyosaksi työtä. Puutteet johtamisessanäkyvät mm. työturvallisuudenlaiminlyömisenä. Seurakunnissa,kuten muissakin työpaikoissa,johtajilta ja esimiehiltä vaaditaanuusia moderneja johtamistaitoja.Henkilöstöltä vaaditaan uudenlaisiaryhmä- ja tiimityötaitoja, yhteistyökykyjäja vuorovaikutustaitoja,yhteen hiileen puhaltamistasekä muutosten vaatimaa uuttaosaamista. Monesti työhyvinvointiaja kehittämistä ei ole vieläymmärretty, osattu tai haluttu johtaanormaalijohtamisen keinoin läpityöorganisaation.Uudistetut perusteet esiteltiin23.3 2012 Helsingissä, Bulevardinseurakuntatalolla.Paikalla oli edustajia kaikista järjestävistäoppilaitoksista, työelämästä,järjestöistä, lehdistöstä, sekäkirkon koulutuskeskuksesta.Uudistustoimikunta työsti perusteitanoin vuoden. Työn pohjana olivatvuonna 2006 hyväksytyt perusteet.Toimikunnan kokoonpano perustuikolmikantaisuuteen, eli työnantajien,työntekijöiden, sekä koulutuksenjärjestäjien edustukseen.Uudistustoimikunta käsittelynjälkeen, ennen hyväksymistä, esityslähetettiin keskeisten asiantuntijatahojenlausuntokierrokselle.Tulleiden lausuntojen perusteellatehtiin joitain lisäyksiä ja tarkistuksia.Työelämä lähtöisissä tutkinnoissauudistuksen tarvetta tulee aikaToimivassa työyhteisössä työntekijättietävät tehtävänsä ja esimiehetovat huolehtineet hyvästäperehdytyksestä. Työtehtävät, työaika,työtavat, vastuut ja valtuudeton selkeästi määritelty ja ne tarkistetaansäännöllisesti. Tehtäväkuvienlaatiminen on aiheellista.Työ hallitsee suurta osaa ajastamme.Tämän vuoksi tasapainoinentyöilmapiiri ja viihtyminen työssäovat tärkeitä elementtejä. Monenlaisetrakennemuutokset, epävarmuus,henkilöstövähennykset sekäuudenlaiset tehokkuus- ja säästövaatimuksetovat uusia ilmiöitäjulkisella sektorilla. Epäselvyydettöiden järjestelyissä näkyvät useinmuutos- ja poikkeustilanteissa, jolloinsyntyy helposti häiriöitä. Epäselvyydettyöyhteisössä voivat ilmetämm. asioiden siirtämisenäajoin. Muuttuvathan sekä ammattitaitovaatimukset että työelämäntarpeet koko ajan.Suntion ammatin arvoperusteet,eli kristillinen ihmiskäsitys, oikeudenmukaisuus,tasa-arvo, vastuuluonnosta ja ympäristöstä, ovatedelleen mukana myös uusissa perusteissa.Uusien perusteiden mukaan tutkintokoostuu kahdesta pakollisestaja kahdesta valinnaisesta osasta.Pakollisina osina ovat Jumalanpalveluksissaja kirkollisissa toimituksissatoimiminen, sekä seurakunnankiinteistöjen hoitaminen.Valinnaisosioon tuli mahdollisuuskäyttää osaa jostain muusta perus-,ammatti-, tai erikoisammattitutkinnosta.Muina vaihtoehtoina ovat hautauksientoimittaminen ja viheralueidenhoito, ruokapalvelujen järjestäminen,sekä ohjaaminen ja esimiestehtävissätoimiminen.sattumanvaraisesti henkilöltä toiselletai päällekkäisen työn tekemisenä.Tyypillistä on myös, ettäesimiesten ohjeet voivat olla ristiriitaisiatai ylempi esimies kumoaaalemman määräyksiä.…vaan päästä meidätpahasta...Ristiriidat kuuluvat normaaliinelämään, mutta ratkaisemattominane kuluttavat koko työyhteisöätappaen työnilon. Seurakunnatovat rakkauden ja armon yhteisöjä.Niiden työyhteisöön kuuluminentulisi olla jokaiselle työntekijällelahja. Meidän kaikkien olisi syytämuistaa, että yhdessä, yhteisestirakkaudella rakennettu ja jaettuhyvä antaa parhaan hedelmän.Via SacraSuntion ammattitutkinnon perusteeton uudistettuPerusteissa on tarkat kuvaukset,osioittain, ammattitaitovaatimuksista,arviointi kriteereistä, sekä arvioinninkohteista.Tietoa aikataulusta, uusiin kriteereihinsiirtymisestä, saa parhaitenolemalla yhteydessä järjestäviinoppilaitoksiin.Uusiin perusteisiin siirryttäessäon käytössä siirtymäaika. On hyväkeskustella oppilaitoksen kanssa,jatkatko vanhoilla perusteilla vaisiirrytkö uusiin, jos olet jo opiskelijana.Myös Kirkonpalvelijoiden koulutuspäivilläKuusamossa 26. ja 27.6on mahdollisuus saada lisätietoauusista tutkintoperusteista.Eija JaakolauudistustoimikunnanpuheenjohtajaKirkonpalwelija7


TIISTAI 26.6.2012Kirkonpalvelijat ry:nOPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄTKuusamossa 26.– 27.6. 2012KESKIVIIKKO 27.6.20128.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvit* Sokos Hotel Kuusamo,Kuusamosali, Kirkkotie 23, Kuusamo9.30 Kesäpäivien avaus* Puheenjohtaja Kaarina Yli-Somero* Juhlatoimikunnan puheenjohtajaVäinö Kokkonen* Khra, rovasti Veli-Matti Koivuranta10.15 Suntion uusi ammattitutkinto* Eija JaakolaTutkinnon uudistamistoimik. puh.joht.10.30 Turvallisuusasiat srk-työssä* Pentti PuuronenTurvakoulutus Puuronen, Rovaniemi12.00 Lounas* Sokos Hotel Kuusamo12.45 Suntion uusi ammattitutkinto* Eija JaakolaTutkinnon uudistamistoimik. puh.joht.13.00 Monikulttuurisuus kirkonpalvelustyössä* Mark SabaSeurakuntapastori, Hgin tuomiokirkkosrk14.15 Kahvit* Sokos Hotel Kuusamo14.30 Kirkkovuosi ja symboliikka* Helena TurjaPastori, Seinäjoen srk16.00 Ajankohtaiset asiat* Risto Voipio, kirkkoneuvos, KiTi* Ritva Rasila, toiminnanjohtaja,Kirkon alat ry17.00 Päivällinen* Sokos Hotel Kuusamo18.00 Vuosikokous* Sokos Hotel Kuusamo,Kuusamosali, Kirkkotie 23, Kuusamo8.30 Kuusamon seurakunnan esittely* Kuusamon seurakuntatalo* Suntio Heli Posio9.00 Piispanmessu* Kuusamon seurakuntatalo* Toimittaa piispa Samuel Salmi* Saarnaa khra, rovasti Veli-Matti Koivuranta10.30 Valokuvaus* Kuusamon seurakuntatalon edustalla11.00 Lounas* Sokos Hotel Kuusamo12.00 Esiintymistaito ja kehon kieli* Sokos Hotel Kuusamo,KuusamosaliKirkkotie 23, Kuusamo* Laura Jurkka, näyttelijä14.30 Kesäpäivien päätös* Sokos Hotel Kuusamo* Seuraavat opinto- ja koulutuspäivät25.–26.6.2013 Jyväskylä,Rantasipi Laajavuori* Puheenjohtaja Kaarina Yli-Somero15.00 Lähtökahvit* Sokos Hotel KuusamoSitovat ilmoittautumiset pyydetään tekemään18.5.2012 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetäänlaskulomake osallistumismaksujen suorittamistavarten kesäkuun alussa. Lisätietojasaa sihteeri Kari Hartikaiselta puh. 050 5207003, kirkonpalvelijat@kolumbus.fiwww.kirkonpalvelija.fiHinnat: kaksi yötä, täysihoito ja osallistumismaksu,tulo hotelliin 25.6.2012 320,-. Yksi yö,täysihoito ja osallistumismaksu 260,-. Ruokailutja osallistumismaksu 180,-.8Majoitus: Sokos Hotel Kuusamo, Kirkkotie 23, KuusamoKirkonpalwelija


Työni lähiesimiehenäOlen aloittanut urani kirkonpalvelijanavuoden 1983 alusta Karvianseurakunnan seurakuntamestarina.Toimin siellä 16 vuotta. Senjälkeen minut valittiin Hämeenlinnankirkon suntioksi Hämeenlinnanja Vanajan seurakuntayhtymään.Aloitin tehtävässä vuoden1999 alusta. Vuonna 2003 työnantajannimeksi tuli Hämeenlinna-Vanajanseurakunta ja minä sain ylivahtimestarinnimikkeen. Työnantajannimi vaihtui jälleen 2009. Siitälähtien se on ollut Hämeenlinnanseurakuntayhtymä. Tällä nimiviidakollahaluan kuvata millaisessamuutoksessa seurakunnat ovat olleetja ovat edelleen.Lähiesimiestyöni sisältö on kuitenkinpysynyt suhteellisen vakaana.Teen normaalia suntion työtä.Sehän on jumalanpalveluselämää,toimituksia, konsertteja seurakuntatilaisuuksia,järjestelyjä,siivoustayms.Tämän lisäksi toimin neljän henkilönesimiehenä. He toimivat eriseurakunnissa yhtymän alueella.Suunnittelen työvuorolistoja, laskenja tarkistan tuntilistat ja osinmyös matkalaskut. Hoidan tarviketilauksetja muutakin ”toimistotyötä”.Koen alaiseni työtovereiksi, teemmepaljolti samaa työtä. He ovatKirkonpalvelijat ry:n vuosikokouspidetään 26.6.2012 klo 18.00 alkaen Sokos Hotel Kuusamo, Kirkkotie23, Kuusamo. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.Tampereella 28.2.2012Kirkonpalvelijat ry:n hallitusKaarina Yli-Somero, puheenjohtajaKari Hartikainen, sihteerikokeneita suntioita, työhön liittyvätasiat ja työtavat ovat hallussa.Olen kuunteleva ja keskustelevaesimies. Pyrin ohjaamaan esimerkilläni.Vaadin itseltäni aika paljon,ehkä sen takia koen myös epäonnistumisia.Alaisiltani ehkä en vaadi tarpeeksi,mutta epäkohtiin kyllä puutun.Minun on helppo lähestyä alaisiani,välimme ovat mutkattomat. Tällaistapalautetta heiltä olen saanut.Enemmän pitäisi pystyä käymäänheidän luonaan, tukea ja hoitaa asioita,mutta se aika. Kun suurin osatyöajasta kuluu perustyöhön, suntiontehtäviin, niin aika ei riitä kaikkeenmihin pitäisi.Kuitenkin, pidän työstäni. Se onantoisaa ja mielenkiintoista.Kirkonpalvelija valmistaa tilan jossamahdollistuu Jumalan sanan julistusja sakramenttien jakaminen.( Vapaasti lainaten Yrjö Sariolaa)Osmo NissiIlmakuva Kuusamosta.Kirkonpalwelija9


- palveleva ammattiliittoAsemamiehenkatu 2, 6. krs.00520 HELSINKIpuh. 0207 912 530fax 0207 912 531www.kirkonalat.fietunimi.sukunimi@kirkonalat.fiToimisto on avoinna ma-pe klo9-15, kesäaikana klo 9-14.Ritva RasilaToiminnanjohtajaToimiston johtaminen, hallintojaneuvotteluasiat,julkaisujen päätoimittaja0207 912 534,040 8280 656Chanthy HengToiminnanjohtajan assistenttiJohdon avustaminen, taloudenvalmistelu,viestintäpalvelut0207 912 536,040 5086 606Paula KokkoJärjestösihteeriAlue-ja opiskelijatoiminta, liitonkurssit, yhteydet järjestöihin,kouluttaviin laitoksiin jaopintomatkat0207 912 539,0400 157 992Pääsiäispäivän rukousKirkonpalwelijaAnna-Maria NumminenLakimiesEvl ja ort. sopimusneuvonta ja-neuvottelut, lainopillinenneuvonta, sosiaaliturva-asiat,liittojuristi0207 912 538,040 5040 770Heidi ElviläLakimiesEvl ja kr.järjestöjen sopimusneuvontaja -neuvottelut,lainopillinen neuvonta, luottamusmieskoulutus0207 912 537,040 7753 889Hannele HalinenJäsenpalvelusihteeriJäsenpalvelu, jäsenmaksuasiat,kuntoremonttilomat0207 912 530,0400 882 011Galina VoloshinaToimistopalvelusihteeri,Jäsenrekisteri, osoitteenmuutokset,kurssi-ilmoittautumiset0207 912 533,0400 882 012Sinun rakkautesi valo voittaa sen pimeyden joka piileemeissä, pimeyden joka lamauttaa, riistää meiltä ilon javoiman.Sinä voitit kaikki kielteiset voimat, kaikentarkoituksettomuuden, itse kuolemankin noustessasikuolleista.Sinun rakkautesi voitto vapauttaa meidätkin pimeydensortovallasta elämään valossa ja yhteydessä.Kirkonpalvelijat ry:nhallitus 2012KAARINA YLI-SOMEROpuheenjohtajapuh. 0400 797 230kaarina.yli-somero@kirkonpalvelijat.fiEIJA JAAKOLAvarapuheenjohtajapuh. 040 595 7001eija.jaakola@evl.fiOSMO NISSIpuh. 050 326 5874osmo.nissi@evl.fiKARI HARTIKAINENsihteeriPL 421, 70101 KUOPIOpuh. 050 520 7003kirkonpalvelijat@kolumbus.fiMAARIT ILONENpuh. 050 339 2903maarit.ilonen@evl.fiJOUNI HONKANENpuh. 050 404 7194jouni.honkanen@evl.fiTUULA TUOMINENpuh. 0400 378 069tuula.tuominen@evl.fiTUOMAS LEMINENpuh. 044 744 0049tuomas.leminen@evl.fiSAILA KOSTIAINENpuh. 050 3377 148saila.kostiainen@evl.fiKRISTIINA SANAKSENAHOpuh. 040 527 2107kristiina.sanaksenaho@evl.fi11


Kiitos ja ylistys sinulle, kuoleman kukistanut Herramme Kristus !Ilon ja riemun lähteet ovat avautuneet, kun kivipaasi haudaltasi ontyönnetty sivuun ja käärinliinat on taiteltu kasaan.Anna pääsiäisen ilon valloittaa minunkin sydämeni,anna tyhjän haudan toivon luoda ikuisuuden silta elämääni.KirkonpalwelijaN:o 1/2012 – 59. vuosikertaJulkaisija/Tilaukset:Kirkonpalvelijat r.y. - Kyrkotjänare r.f.Puh. 050 520 7003E-mail: kirkonpalvelijat@kolumbus.fihttp://www.kirkonpalvelijat.fiLehden toimitus:PL 421, 70101 KUOPIOToimitussihteeri Kari HartikainenToimituskunta:Yhdistyksen hallitusIlmoitushinnat:Kokosivu 350,-1/2 sivua 200,-1/3 sivua 150,-Pankit:Nordea 202718-136346Sampo Pankki 800015-252706OP 560005-293207Paino:Kopijyvä OyTaitto: Jarmo Salonenaineisto@graafisetpalvelut.comSeuraava lehti ilmestyy 6/2012.ISSN-L 0355-8258