Palvelun käyttöehdot Sonera Laskuta

sonera.fi
  • No tags were found...

Palvelun käyttöehdot Sonera Laskuta

Palvelun käyttöehdotPäiväSivu1.1.2012 2 (6)TunnisteVersioTS1109115792FI 3.0KäyttäjätunnuksetSonera Laskuta -palvelua varten asiakas saa yhden yritystasoisen käyttäjätunnuksen jasalasanan. Käyttäjätunnuksena käytetään yrityksen määrittämää sähköpostiosoitetta.Samanaikaisesti palvelua voi käyttää vain yksi henkilö kerrallaan.Sonera Laskuta -web-käyttöliittymäSonera Laskuta -palvelua yritys käyttää tietokoneella web-käyttöliittymällä.Sonera Bill -mobiilisovellusPalvelun käyttöönoton jälkeen palvelua on mahdollista käyttää mobiilipäätelaitteellalataamalla Sonera Bill -mobiilisovellus iPhone ja/tai iPad -päätelaitteeseen. Mobiilisovellusmahdollistaa käytetyn ajan laskemisen ja muuttamisen laskuriviksi, esimerkiksiasentamiseen kuluneen ajan. Mikäli Sonera Bill -sovellusta käytetään alueella, jossa ei olemobiiliverkkoyhteyttä, se toimii offline-tilassa ja tiedot synkronoituvat automaattisestiSonera Laskuta -palveluun, kun verkkoyhteys on saatavilla.Yrityksen omien tietojen hallintaYritystietojen luonti ja tallennusKäyttäjä luo palveluun laskujen lähettämistä varten oman yrityksensä tiedot, jotkaasetetaan laskupohjiin oletustiedoiksi. Tarvittaessa tietoja voidaan muuttaalaskukohtaisesti.Yrityksen liikemerkin liittäminen palveluunPalvelu mahdollistaa yrityksen yhden tai useamman liikemerkin lisäämisen laskupohjiin.Perustietojen hallinta laskutusta vartenAsiakasrekisteriKäyttäjä voi luoda ja ylläpitää tietoja ja listaa asiakkaistaan sekä käyttää niitä hyväksilaskuja luotaessa.TuoterekisteriKäyttäjä voi luoda ja ylläpitää tietoja ja listaa tuotteistaan sekä käyttää niitä hyväksi laskujaluotaessa.Ryhmittely: asiakkaat / tuotteetSekä asiakkaita että tuotteita voidaan ryhmitellä erilaisia käyttötarkoituksia varten.Laskuaineiston hallinta: luonti ja lähetysLaskupohjatPalvelussa on valittavissa kaksi erilaista laskupohjaa. Kielivalinnat ovat suomi, ruotsi jaenglanti. Laskupohjat ovat Suomen käytäntöjen mukaiset.Liite laskulleKäyttäjä voi lisätä laskulle liitteen erilaisia käyttötarkoituksia varten, esimerkiksi yrityksenasioista asiakkaille tiedottamista varten.EsikatseluKäyttäjä voi esikatsella laskua ennen lähettämistä.Laskun lähetys: verkkolasku, sähköpostilasku ja paperilaskuPalvelussa laskun toimitustavaksi voi valita sähköisen tai paperisen laskun. Laskutoimitetaan palvelunkäyttäjän määrittämään vastaanottajaosoitteeseen suoraan palvelusta.Sähköisellä laskulla tarkoitetaan sähköpostilaskua sekä yritysten verkkolaskua operaattorijapankkikanavaan.Verkkolaskuina lähetettävät laskut toimitetaan verkkolaskuosoitteen perusteella eteenpäinpalvelua käyttävän yrityksen määrittelemän vastaanottajan verkkolaskuoperaattorille, jokatoimittaa sen edelleen vastaanottajalle omien toimitusehtojensa puitteissa.


Palvelun käyttöehdotPäiväSivu1.1.2012 3 (6)TunnisteVersioTS1109115792FI 3.0Laskun lähtiessä Suomen rajojen ulkopuolelle käyttäjä voi lähettää ainoastaan paperi- jasähköpostilaskuja.Laskuaineiston hallinta: seurantaLaskuarkistoLähetetyt laskut arkistoituvat palvelun tietokantaan, joten asiakas voi myöhemmintarkastella lähettämiään laskuja.Maksusuoritusten seuranta ja kirjausPalvelussa käyttäjä voi itse päivittää laskukohtaisesti lähettämiensä laskujenmaksusuoritukset, jolloin maksusuoritusten tilanne pysyy ajan tasalla.Laskuaineiston siirto tilitoimistolleKäyttäjä voi halutessaan lähettää laskuaineiston sähköisesti tilitoimistolle valitsemanaanajankohtana ja/tai aikavälein.1.3 Muut asiatYhteystiedot ja yhteydenottolomakkeetInternetissä Sonera Laskuta -palvelusivulta kohdasta Asiakastuki löytyvät yhteystiedot jayhteydenottolomakkeet yhteydenottopyynnön, vikailmoituksen tai palautteen antamistavarten.Palvelun käyttöönoton edellytyksiäPalvelun käyttö edellyttää toimivaa internet-yhteyttä. Palvelu toimii kaikilla yleisimmilläselainohjelmilla.Vastuu käyttäjätunnuksistaPalvelua käyttävä yritys vastaa käyttäjätunnuksen säilyttämisestä siten, että tunnus eijoudu kolmansien osapuolten haltuun. Sonera ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvatpalvelua käyttävälle yritykselle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesta tunnuksenhäviämisestä tai paljastumisesta tahoille, joilla ei ole oikeutta saada käyttää tai pitäätunnusta hallussaan. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa yhteyshenkilönsä vaihtumisestavälittömästi Soneralle. Ilmoituksen voi tehdä palvelussa sijaitsevalla yhteyslomakkeella.Sopimuksen tehnyt asiakas vastaa palvelusta perittävien maksujen suorittamisestaSoneralle vaikka joku muu kuin asiakas itse olisi käyttänyt palvelua. Poikkeuksena tähänon tilanne, jossa asiakas pystyy osoittamaan, että palvelua on käytetty oikeudettomasti ja,että oikeudeton käyttö on käynyt mahdolliseksi Soneran tuottamuksen johdosta.Palvelun käytöstäPalvelua käyttävä yritys vastaa siitä, että tiedostot eivät sisällä haitallisia osia, esim.viruksia, haittaohjelmia tai vastaavia, jotka saattaisivat vahingoittaa Sonera Laskuta -palvelun toimivuutta tai vaarantaa palvelun tietoturvaa. Tiedostojen tiedostomuodot jamuotoilu tulee olla Soneran antamien ohjeiden mukaista.Soneralla on oikeus olla prosessoimatta osaa tai kaikkea palvelua käyttävän yrityksentoimittamaa aineistoa, mikäli siinä esiintyy puutteellisuuksia tai se voi muodostaa uhanSonera Laskuta -palvelun toimivuudelle tai sen tietoturvalle. Mikäli tiedot ovat puutteellisia,Soneralla on velvollisuus mahdollisimman pian ilmoittaa puutteellisuuksista yrityksenyhteyshenkilölle Soneran parhaaksi katsomalla tavalla. Mikäli palvelua käyttävän yrityksenaineisto muodostaa uhan palvelun toimivuudelle tai sen tietoturvalle, Soneralla on omanharkintansa mukaan oikeus keskeyttää palvelun toimittaminen yritykselle tai laajemmallejoukolle yrityksiä toistaiseksi tai pysyvästi, kunnes uhka ja/tai sen aiheuttama syy on saatupoistettua.Soneralla on oikeus keskeyttää Sonera Laskuta -palvelun toimittaminen väliaikaisestihuollon tai ylläpitotöiden ajaksi. Soneran tulee varmistaa, että tällaisessa tilanteessaasiasta tiedotetaan yritykselle mahdollisimman pian Sonera Laskuta -verkkosivulla tai


Palvelun käyttöehdotPäiväSivu1.1.2012 4 (6)TunnisteVersioTS1109115792FI 3.0henkilökohtaisesti yrityksen yhteyshenkilön sähköpostiin. Sonera ei ole velvollinenkorvaamaan yritykselle mahdollisesti keskeytyksistä aiheutuvia suoria tai epäsuoriakustannuksia tai vahinkoja myöskään tilanteessa, että palvelun keskeytyminen on johtunutennakoimattomasta virhetilanteesta.Sonera hankkii sekä kirjepostin postinkantopalvelut normaalien postinkantopalveluitakoskevien yleisehtojen puitteissa että verkkolaskujen edelleenvälityspalvelut yleisestitunnetuilta postinkanto - ja verkkolaskuoperaattoreilta. Mikäli Sonera Laskuta -palvelussaesiintyy häiriöitä, jotka johtuvat kirjepostin vastaanotosta, lajittelusta, jakelusta, kannosta,postin vastaanotosta lähetysosoitteeseen, muusta postinkantajan toiminnasta taiverkkolaskuoperaattoreiden toiminnan katkoksista tai virheistä, Sonera ei vastaa näistähäiriöistä aiheutuneista suorista tai epäsuorista kustannuksista tai vahingoista.Sonera ei anna mitään takuita Sonera Laskuta -palvelun käytettävyydestä,häiriöttömyydestä, virheettömyydestä tai toimivuudesta, eikä vastaa mistään vahingoista,jotka aiheutuvat palvelua käyttävälle yritykselle tai kolmannelle Sonera Laskuta -palvelunkäytöstä tai sen käyttämisestä.Palvelukuvauksen muutoksetSonera voi muuttaa tätä palvelukuvausta. Kun palvelukuvaus muuttuu olennaisestiasiakkaan vahingoksi, niin niissä tapauksissa asiakkaalle tiedotetaan muutoksestavähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Muissa tilanteissa Sonera ilmoittaamuutoksista parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikataululla.2 Muut ehdot2.1 Palvelun laskutuksestaAsiakas maksaa palvelun käytöstä seuraavastiLaskutustapaPalvelun laskutustapa on lasku. Laskun voi saada veloituksetta sähköposti- taiverkkolaskuna ja lisämaksua vastaan paperilaskuna. Asiakas voi itse vaihtaa palvelunOmat tiedot -osiossa laskutapaa.LaskutuskausiAsiakas saa laskun kerran kuukaudessa. Laskutuskausi sisältää edellisen kuukaudenkäyttömaksut sekä kuluvan kuukauden palvelumaksut.Huomautukset laskuilleMahdolliset huomautukset laskua vastaan on asiakkaan tehtävä kirjallisesti enneneräpäivää palvelun yhteystietolomakkeella. Asiakkaan on tästä huolimatta maksettavalaskun riidaton osa eräpäivään mennessä. Jos huomautus on tarkistuksessa todettuaiheettomaksi, tulee asiakkaan suorittaa lasku viivästyskorkoineen kahden viikon kuluessasiitä, kun hänelle on ilmoitettu tarkastuksen tuloksesta. Mikäli laskua ei ole maksettueräpäivään mennessä, veloittaa Sonera asiakkaalta seuraavalla mahdollisella laskullamaksukehotusmaksun sekä korkolain mukaisen viivästyskoron.2.2 Palvelun käytön lopettamisestaToistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa noudattaenkahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa. Sonera Laskuta -palvelun asiakas ilmoittaaSoneralle palvelun käytön lopettamisesta internetistä palvelun yhteydessä löytyvälläyhteyslomakkeella. Asiakkaalta veloitetaan palvelumaksut irtisanomisajan loppuun astinormaalisti.Kun yritys on irtisanonut palvelun tai palvelumaksu on jäänyt maksamatta, laskun luonti jalähetys estyvät viimeisen maksetun palvelumaksujakson päätyttyä. Palvelunkäyttäjä voipalvelun käytön lopettamisen jälkeen kuuden kuukauden ajan:


Palvelun käyttöehdotPäiväSivu1.1.2012 5 (6)TunnisteVersioTS1109115792FI 3.0- kirjautua palveluun- katsoa tietojaan (omat tiedot, lasku-, asiakas- ja tuotetiedot)- aktivoida palvelun käyttöön maksamalla erääntyneet laskutPalvelunkäyttäjä vastaa itse palvelussa säilytettyjen tietojen siirrosta ja arkistoinnistapalvelun käytön lopettamisen jälkeen ottaen huomioon lain vaatimanvähimmäissäilytysajan. Palvelunkäyttäjän kirjaamia tietoja säilytetään 12 kuukauden ajan,minkä jälkeen ne poistetaan palvelusta.2.3 Salassapito ja luottamuksellisuusAsiakas ja Sonera sitoutuvat pitämään salassa tietoonsa tulleen toista, tämän asiakkaita,alihankkijoita tai muita kolmansia osapuolia koskevan liike- tai ammattisalaisuuden ja muunluottamuksellisena pidettävän tiedon ja materiaalin. Tämä salassapitovelvollisuus onvoimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen viisi vuotta.Salassapitovelvollisuuden estämättä Sonera voi kuitenkin luovuttaa Sonera Laskuta -palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisia ja olennaisia asiakasta koskevia tietojakäyttämilleen alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille sekä luovuttaa ja muutenkin käsitelläsopimuksiin, palvelun käyttöön ja asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä asiakasta koskeviatietoja Soneran sisäisessä toiminnassa. Myös asiakas voi luovuttaa Sonera Laskuta -palvelun käyttämisen kannalta tarpeellisia tietoja käyttämilleen alihankkijoille taiyhteistyökumppanille.Sopimusosapuolet vastaavat siitä, että niiden käyttämät alihankkijat ja yhteistyökumppanitsitoutuvat pitämään luottamuksellisina saamansa tiedot ja käyttävät niille luovutettuja tietojavain palvelun toteuttamisen kannalta perusteltuihin tarkoituksiin. Sonera sitoutuu myössiihen, että asiakasta koskevia tietoja käsitellään ja käytetään Soneran sisäisessätoiminnassa vain siinä laajuudessa ja niin kauan, kuin se on perusteltua asiakkuudenhoitamisen tai palvelun kehittämisen kannalta.Sonera käsittelee palveluun liittyvää asiakkaan aineistoa luottamuksellisesti. Avoimessatietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta ei kuitenkaan voida taata.2.4 Soneran vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuusSoneralla ei ole vastuuta tai vahingonkorvausvelvollisuutta mistään asiakkaalle taiasiakkaan alihankkijalle, sopimuskumppanille tai kolmannelle aiheutuneesta vahingosta,joka on johtunut- Soneran toteuttamien maksuttomien palveluiden tai ohjelmistojen käytöstä- palvelun virheellisestä käytöstä riippumatta siitä, onko virheellinen käyttö ollut tahallistavai ei- tietoverkon, sähköverkon tai tietoliikenneyhteyksien vioista tai häiriöistä- kolmansien osapuolten toimittamien laitteiden, palveluiden tai ohjelmistojenaiheuttamista Sonera Laskuta -palveluun kohdistuneista häiriöistä- asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta jatästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisenaiheuttamista kustannuksista.- asiakkaalle luovutettujen palvelutunnusten väärästä käytöstä.Sonera ei ole velvollinen korvaamaan välillisiä tai seurannaisvahinkoja taikka vahinkoja,joita se ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Sonera ei myöskään ole velvollinenkorvaamaan asiakkaan tai kolmannen tahon vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja(kuten esimerkiksi vahinkoja, jotka johtuvat asiakkaan, Sonera Laskuta -palvelun käyttäjän,muun teleyrityksen tai palveluiden tuottajan toiminnasta tai näiden vastuulla olevistalaitteista, teleyhteyksistä tai ohjelmistoista) eikä Sonerasta riippumattomasta syystä


Palvelun käyttöehdotPäiväSivu1.1.2012 6 (6)TunnisteVersioTS1109115792FI 3.0aiheutuvia vahinkoja (kuten esimerkiksi jännitehäiriöistä, ukkosesta, sähköverkosta,tulipalosta, vesivahingosta tai muusta onnettomuudesta johtuvia vahinkoja). Soneralla eiole vahingonkorvausvelvollisuutta tämän sopimuksen mukaisten oikeuksiensa käytöstä,kuten esimerkiksi Sonera Laskuta -palvelun tuottamisen tilapäisistä keskeytyksistäaiheutuvista ongelmista tai vahingoista.Mikäli voidaan osoittaa, että asiakkaalle on aiheutunut vahinkoa Soneran käyttöehtojen,palveluun liittyvän muun dokumentaation, kuten palvelukuvausten, tuottamuksellisestarikkomisesta, Sonera on velvollinen korvaamaan tästä asiakkaalle aiheutuneet välittömätvahingot. Soneran enimmäisvastuu on kuitenkin aina rajattu enintään määrään, joka vastaaasiakkaan välittömästi rikkomusta edeltäneen kalenterikuukauden aikana palvelustamaksamia maksuja.2.5 Asiakkaan vastuutAsiakkaan tulee noudattaa Sonera Laskuta -käyttöehtoja ja kaikkia Soneran antamiaohjeita palvelun käytöstä riippumatta siitä, missä muodossa nämä ohjeet on annettu.Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Sonera Laskuta -palvelussa käytetyille palvelimillesiirretyt tiedostot sisältävät kaikki ohjeissa annetut tiedot oikeassa muodossa.Asiakas vastaa palveluun toimittamiensa tiedostojen sisällöstä ja niiden virheettömyydestä.Sonera ei puutu tiedostojen sisältöön ja siten asiakkaan vastuulla on, että tiedostot eivätsisällä mitään lainvastaista materiaalia tai haittaohjelmia, jotka voivat häiritä tai vahingoittaaSonera Laskuta -palvelua, tietoverkkoja tai Soneran, Soneran alihankkijoiden taikolmannen järjestelmiä.Asiakas toimii käsiteltävien henkilötietojen suhteen henkilötietolain mukaisenarekisterinpitäjänä pitäessään Sonera Laskuta -palvelussa asiakasrekisteriään ja vastaasiitä, että asiakkaalla on kaikki tarvittavat oikeudet ja suostumukset henkilötietojenkäsittelyyn.Asiakas vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisestasekä niiden toimivuuden tarkastamisesta.Asiakas vastaa kaikista Soneralle aiheutuneista vahingoista ja kuluista, jotka ovataiheutuneet siitä, että asiakas on toiminut, käyttänyt palvelua tai sallinut palveluakäytettävän Sonera Laskuta -palvelun käyttöehtojen tai Soneran muun palvelun käyttöäkoskevan ohjeistuksen vastaisesti.Asiakas vastaa kaikesta siitä Sonera Laskuta -palvelun käytöstä ja käytöstä mahdollisestiaiheutuvista vahingoista Soneralle, Soneran alihankkijalle, asiakkaalle tai kolmannelle, jokaon tapahtunut Asiakkaalle myönnettyjen palvelutunnusten perusteella.2.6 Soneran palveluiden yleiset toimitusehdot yritysasiakkailleMuilta osin noudatetaan kulloinkin voimassaolevia Soneran palveluiden yleisiätoimitusehtoja yritysasiakkaille.

More magazines by this user
Similar magazines