Lataa (pdf) - Kuntatekniikka

lehti.kuntatekniikka.fi
  • No tags were found...

Lataa (pdf) - Kuntatekniikka

Vanhan Porvoon koko rakennuskannastasäilytettävien rakennusten osuus on 77 prosenttia.Tämän tekivät mahdolliseksi paloteknisestikehittyneemmät rakennusmateriaalit.kaava vahvistui 1911. Komitea olikuitenkin joutunut myöntymäänlisääntyneen liikenteen ja uudenaikaisenterveydenhuollon vaatimuksiin.Sivistysarvojen säilyttämistätarkoittavat näkökohdatolivat jääneet toiselle sijalle, elleitahdota sanoa, että ne oli kokonaansyrjäytetty.Kadut olivat likimain entisilläpaikoillaan, mutta ne oli piirrettyleveämmiksi ja niitä oli suoristettu.Kaikille tonteille annettiinmyös uudisrakentamismahdollisuus.Reilut parikymmentävuotta myöhemmin todettiin,että ”olosuhteiden ollessa nykyisellään,on asemakaava huomattavastienemmän pahasta kuinhyödyksi”.Vuoden 1936 asemakaavaSisäministeriön julistettua19.4.1933 Porvoon vanhimmanosan ”vanhaksi kaupunginosaksi”tarjoutui kaupungille tilaisuusuuden asemakaavalain jarakennussäännön nojalla suojatatehokkaasti Vanhaa Porvoota.Kaupunginosaan laadittiin uusiasemakaava 1936, joka on ollutpohjana myöhemmillekin suojelukaavoille.Siinä oli mm. seuraavia määräyksiä: Alueen käyttötarkoituksesta. Rakennusaineesta ja niidenpaloluokituksesta, etäisyydestätoisiin rakennuksiin. Pihatilan avoimeksi jättämisestä. Rakennuksen paikasta tontilla(kadun varressa asuinrakennusoli rakennettava kiinnitontin rajaan ja talousrakennusainoastaan tontin sisäosaan ”rumennuksenvälttämiseksi”). Rakennuksen korkeudesta(myös tornien, päätyjen taimuiden sellaisten rakennuksenosien rakentaminen yli sallitunkorkeuden ei ollut luvallista).Ranta-aitoista määrättiin: ”Rantapuotiaälköön rakennettakokorkeammaksi kuin asemakaavakartallaoleva korkeusnumeroosoittaa, laskien keskivedenpinnasta katonrajaan”. Kerrosluvusta (asuinrakennuksetsai rakentaa korkeintaanyksi- tai kaksikerroksisiksi). Ulkonemista, kattokaltevuudesta,asuinhuoneen korkeudestasekä ikkunoiden etäisyydestänaapurirakennuksestaja niiden suuruudesta. Rakentamisesta yleensä:”Kaikissa rakennustöissä onotettava huomioon, että historiallisestitai taiteellisesti arvokkaitakaupunki- tai katukuvia eisaa turmella ja että rakennettavateivät saa muodollaan, rakennusaineellaan,värillään eivätkämuutenkaan ulkonäöllään häiritäkokonaisvaikutusta tai kaupunginosanvanhanaikaista leimaa”.Lisäksi laadittiin kaupunginosaakoskeva erillinen rakennusjärjestys. Yhdeksän rakennusta tuomiokirkonja siihen liittyvienrakennusten lisäksi oli määrätty”sivistyshistoriallisen arvonsavuoksi säilytettäviksi ja ne oliotettu kaupungin suojelukseen”.Rakennusjärjestyksessä määriteltiinluvanvaraisiksi rakennuksenkäyttötarkoituksen muutos,julkisivun muuttaminen, yksityistenrakennustaiteellisesti arvokkaidenosien tai koristeellistenmuotojen poistaminen rakennuksesta,palaneen rakennuksensaattaminen ennalleen,tontin aitaaminen ja portin rakentaminen,rakennuksen purkaminen,maanleikkaus-, louhimis-,kaivamis- ja täyttämistyösekä koristeina arvokkaiden puidenkaataminen, puu- tai muuntavaran varastoiminen, kattamisaineentai julkisivuvärin muuttaminen,pylväiden, kiinnikkeiden,tukien, kalusteiden, johtojen, kilpien,mainoslaitteiden, näytekaappienja valaisinlaitteiden sijoittaminen.Vuoden 1974 ja 1993asemakaavatEdellä mainitut asiat on sisällytettysekä vuonna 1974 että 1993vahvistettuihin Vanhan Porvoonasemakaavoihin.Vuoden 1974 asemakaavassasäilytettäväksi merkittiin rantaaitatja suurin osa kadunvarsirakennuksista.Pysäköintinormitja palokuorman pienentäminenvaativat osaa piharakennuksistapoistettavaksi. Tonteilla asemakaavaei kuitenkaan toteutunut,vaan talousrakennukset säilyivätvarastokäytössä.Vuoden 1993 edelleen voimassaolevassa asemakaavassa lisättiinsäilytettävien rakennustenmäärää siten, että asuin- ja päärakennuksista87 prosenttia ja ulkorakennuksista65 prosenttia onsäilytettäviä. Koko rakennuskan-Katujen pintaa on laskettu. Aidan alla näkyvä asfalttiosoittaa aiemman kadun tason.Kiveyksen yhteydessä kaduille on rakennettu hidasteita.Kirkkokadulla kevyelle liikenteelle on sileämpiosuus paasilaatoilla. Rakennusten vierellä on perinteinenmukulakiveys.22 Kuntatekniikka 1/2008

More magazines by this user
Similar magazines