Kokkolan rakennusperintöä I

kokkola.fi
  • No tags were found...

Kokkolan rakennusperintöä I

Kokkolan kaupunki - Kantakaupungin yleiskaava 2030Kokkolan rakennusperintöä IKuva: Kirsti Reskalenko4. kaupunginosaTekninen palvelukeskusKaavoituspalvelut 15.01.2008


Inventointiraportti 2005K.H.Renlundin museoKOKKOLAN IV KAUPUNGINOSAN INVENTOINTIKokkolan IV kaupunginosan inventointi suoritettiin K.H.Renlundin museon toimestasyksyllä 2003 ja keväällä 2004. Kyseessä oli kaavauudistuksen perustaksi tehty pohjatyö.Inventointi perustuu kokonaisuudessaan pintapuoliseen havainnointiin, valokuviin sekäarkistomateriaaliin. Työhön varatun ajan niukkuuden vuoksi haastatteluihin tai interiöörientutkimiseen ei ollut aikaa. Rakennusten vaiheiden selvittäminen oli monesti hankalaa;useiden rakennusten osalta arkistoasiakirjoja tai etenkin vanhempia rakennuslupaasiakirjojaei löytynyt, ajoittain arkistointi oli kaava- ja tonttiuudistusten seurauksenasekavaa. Inventointilomakkeissa Kokkolan kaupungin arkistosta on käytetty lyhennystäKKA.Inventoitu alueKokkolan neljäs kaupunginosa on kaupunkikuvallisesti heterogeeninen alue, jolletunnusomaista ovat rakennuskannan heterogeenisyys ja kerroksisuus. Inventoitu aluekoostuu kuudesta korttelista, joista kolme eteläisintä on kaavoitettu vuonna 1765 japohjoisempien kortteleiden asemakaava on vahvistettu vuonna 1901/1909.Vuonna 1765 kaavoitetun alueen alkuperäinen olemus on perustunut suljettuihinpihapiireihin sekä tiiviiseen ja kohtalaisen matalaan katukuvaan. Vanhemmalla alueellasäilynyt rakennuskanta on pääosin 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. Seurauksenavallinneesta kaavallisesta tilanteesta katunäkymän harmonisuuden rikkoo toistuvastiuudemmat, sekä mittasuhteiltaan katumaisemaan sopimattomat rakennukset.Kolmelle pohjoiselle korttelille tunnusomaista on väljempi puutarhakaupunkimainenrakennusryhmittely sekä suurempi tonttikoko. Rakennuskanta on pääosin 1920- ja 1930-luvuilta.Asuinkortteleiden lisäksi inventointiin sisällytettiin kaupunginosan itälaidalle,kaupunginsalmeen rajoittuva 1890-luvulla perustettu laaja puistoalue, jossa jo 1700-luvullaoli kaupungin tervakauppaa ja kaupankäyntiä tukevia toimintoja.Luettelointiperusteet ja suojeluperusteiden arvotSuojeluperusteiden arvot ja luettelointiperusteet ovat painottuneet kaupunkikuvallisiin jamaisemallisiin arvoihin, niin että alueen ja yksittäisten rakennusten alkuperäisyys,tyypillisyys ja kerroksisuus sekä alueen heterogeenisyys on huomioitu.


Inventoinnin yhteydessä haluttiin ottaa huomioon paitsi vanhan kaupunkinäkymänsäilyminen myös vanhojen tiiviiden pihapiirien ja piharakennusten säilyminen osanahistoriallista kaupunkikulttuuria. Yksittäiset asuin- ja piharakennukset muodostavatyhtenäisiä kokonaisuuksia, joita on kaupunkimaisemassa ihmisten tarpeiden muuttuessayhä vähenevässä määrin.Kaupunkikuvan säilymisen turvaaminenKaupunkikuvan ja maisemallisten arvojen turvaamiseksi alueen kulttuurihistorialliset,rakennustaiteelliset ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaat ominaispiirteet tulisimahdollisuuksien mukaan säilyttää. Jatkossa kaavoituksessa tulisi entistä enemmän ottaahuomioon katukuvan mittasuhteiden ja harmonian säilyminen.Laajennustyöt ja rakennusten toiminnalliset muutokset tulisi suorittaa siten, että neluontevasti sopivat sekä ulkonäöllisesti että mittasuhteiltaan alkuperäiseen rakennukseen.Korjausrakentamisessa materiaalien sopivuuteen ja kokonaisuuden harmonisuuteen tulisikiinnittää yhä tarkemmin huomiota. Erityisesti julkisivukorjauksissa olisi suositeltavaakäyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Milloin rakennuksessa on aikaisemminsuoritettu rakennustoimenpiteitä näiden tavoitteiden vastaisesti, suositellaan korjaus- jamuutostöiden tekemistä mahdollisuuksien mukaan entistäen.Myös katulinjojen korotuksiin tulisi tulevaisuudessa mahdollisuuksien mukaan kiinnittäähuomiota. Useiden rakennusten mittasuhteet ovat vääristyneet ja rakennusten perustatovat katoamassa katulinjan alle, minkä seurauksena rakennusten alapohjientuuletusolosuhteet heikkenevät.


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 1 / 157. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteIsokatu 49Härnösandinkatu 110. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:oasuinrakennus (1) Piharakennus (2) erillisellä lomakkeellaNyk.käyttöasuinrakennusAlkup.käyttöasuinrakennusRak. aika ? (1922) (1926)Suunnittelija? (Oskar Wiklund) (Alvar Åkerman)Kerrosluku ( ) + 1 + (1 )Perustalohkottu kivi, länsisiipi ja kuisti betoniRunkohirsiKattomuotosatulakatto, länsisiivessä poikkipäätyKatepeltiVuorauspuu: pysty ja vaaka (pontti)Ulkoväritvaaleanvihreä, nurkat ja ikkunanpielet vaaleatKuntohyväErityispiirteetPääosin pitkänurkkainen pseudovinkkeli asuinrakennus. Katujulkisivussa4-ruutuiset ikkunat, pihajulkisivussa erityyppisiä ikkunoita.Sekundäärinen umpikuisti.11. RAKENNUSHISTORIARakennuksen Isonkadun suuntainen osa vanhin.Vuonna 1922 rakennuksen pihajulkisivuun rakennettu umpikuisti. Tuolloin myös 4-ruutuiset ikkunat,vuoraus pysty-vaakalaudoitus. Pohjakerroksessa karoliininen pohjakaava, vintille suunniteltu kuusihuonetta (ilmeisesti ei toteutunut).Vuonna 1926 rakennusta on laajennettu pseudovinkkelisti Härnösandinkadun suuntaisesti.Härnösandinkadun puolelta laajennusosaan puhkaistu sisäänkäynti ja ullakolle rakennettu päivähuone.Näissä piirustuksissa 6-ruutuiset ikkunat ja vuoden 1922 piirustuksia yksinkertaisemmat ikkunanpuitteet.1980-luvun puolivälissä asuinrakennusta on peruskorjattu ja laajennettu. Härnösandinkadun puoleistasiipeä on jatkettu länteen sauna-, pesu- ja vaatehuoltotiloilla. Lisäksi julkisivuväri on muuttunut.Myös kuisti uusittu.Tilanne vuonna 2004: Rakennuksessa on säilyneitä piirteitä jokaisesta muutospiirustuksesta.12. LÄHIYMPÄRISTÖRakennus sijaitsee vuonna 1765 kaavoitetulla alueella, jolle tunnusomaista on rakennuskannanheterogeenisyys ja kerroksisuus. Tontti rajoittuu itälaidalla laajaan 1890-luvulla perustettuunpuistoalueeseen.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Kunto hyvä. Esitetään suojeltavaksi kaavalla.14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistus.Nykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan säilyvyyden turvaaminen.15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 1 / 157. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteIsokatu 49Härnösandinkatu 110. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:o piharakennus (2) vanha tonttinumero 234Nyk.käyttöpiharakennusAlkup.käyttöpiharakennusRak. aika1900-luvun alku? (1980-luku)SuunnittelijaKerrosluku ( ) + 1 + ( )Perustaluonnonkivi / betoniRunkoKattomuotosatulakattoKatepeltiVuorausvaakaponttiUlkoväritpunainen / nurkat ja listat valkoiset, ovet ruskeatKuntohyväErityispiirteetPitkänomainen lyhytnurkkainen alueelle tyypillinen piharakennus.Useita oviaukkoja. Tontin länsireunalla oleva osa vanhempi,laajennettu myöhemmin Härnösandinkadun suuntaisesti.11. RAKENNUSHISTORIAPiharakennuksen vanha kadunpuoleinen osa purettu ja tilalle rakennettu 1980-luvun lopullauudisosa. Samalla vanhaa osaa korjattu.12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus.Tontti rajoittuu itälaidalla laajaan viheralueeseen.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Kunto hyvä.Esitetään suojeltavaksi kaavassa14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusNykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan säilyvyyden turvaaminen,erityisesti pihakokonaisuudet huomioon ottaen.15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTA20. VALOKUVAT1. Piharakennus21. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETRakennusluvat 1987-1280, 1985-1278 (KKA)Kuva-aineisto erillisellä CD:lläMaastokäynti syksyt 2003 ja 200424. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoSyyskuu 2004


Kuvia kiinteistön 4-1-15 kohteista:4-1-15 asuinrakennus pohjapiirros 1922 asuinrakennus laajennus 1926pihajulkisivu 1 pihajulkisivu 2länsipääty 2asuinrakennuksen länsipääty 1


julkisivu Härnösandinkatujulkisivu Isokatuasuinrakennuksen katujulkisivupiharakennus


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 1 / 167. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteIsokatu 4710. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:o piharakennus (2)Nyk.käyttöpiharakennusAlkup.käyttöpiharakennusRak. aikaSuunnittelijaKerrosluku ( ) + 1 + ( )PerustaRunkohirsi?/puuKattomuotosatulakattoKatepeltiVuorauspystyrima / lautavuorausUlkoväritpunainen, ikkunanpielet valkoiset, ovet keltaiset ja ruskeatKuntohyväErityispiirteet11. RAKENNUSHISTORIAEteläpääty vanhempi. Pystyrimavuoraus, ovet ja ikkunat säilyneet. Vaakaponttilaudoitetut ovet ja 6- ja 8-ruutuiset ikkunat.Rakennusta jatkettu pohjoissuuntaisesti. Pystysuuntainen lautavuoraus, lisätty tallin ovet.Konesaumattu peltikatto mahdollisesti alkuperäinen.12. LÄHIYMPÄRISTÖSijaitsee vuonna 1765 kaavoitetulla alueella, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogeenisyys jakerroksisuus. Samalla tontilla uusi kaksikerroksinen asuinrakennus.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Kunto hyvä. Esitetään suojeltavaksi kaavassa.14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistus.Nykyisen rakennuskannan säilyvyyden ja omaleimaisuuden turvaaminen.15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTA20. VALOKUVAT1. Piharakennus2. Asuinrakennus1221. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETMaastokäynti syksy 2003Kuva-aineisto erillisellä cd:llä24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoHuhtikuu 2004


Valokuvia kiinteistön 4-1-16 kohteista:asuinrakennus katujulkisivuasuinrakennus pihajulkisivupiharakennus


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 1 / 177. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteIsokatu 4510. RAKENNUKSEN KUVAUSvanha tonttinumero 234Rakennus n:o asuinrakennus (1), piharakennus (2) erillisellä lomakkeellaNyk.käyttöasuinrakennusAlkup.käyttöasuinrakennusRak. aika 1900-luvun vaihde? (1925)Suunnittelija? (C.G. Indola)Kerrosluku ( ) + 1 + ( 1 )PerustabetonikuoriRunkohirsiKattomuotosatulakattoKatepelti / huopa kuistissa ja pihajulkisivun laajennuksessaVuorauspuu: pystylaudoitusUlkoväritvaaleanpunainen / nurkat ja listat valkoisetKuntokohtalainenErityispiirteetPitkänomainen rakennus, jossa sekundääriset neliruutuiset ikkunat jahaukanikkunat. Eteläpääty pitkänurkkainen, pohjoispääty lyhytnurkkainen.11. RAKENNUSHISTORIAPäärakennuksen eteläpääty vanhempi. Rakennusta laajennettu vuonna 1925 pohjoispäädyssäyhdellä huoneella. Muutospiirustuksessa T-ikkunat. Molemmissa päädyissä kuistit.Myöhemmin rakennusta laajennettu pihalle päin, molempien kuistien väli rakennettu umpeen.Rakennuksen yleisilme pihajulkisivussa antaa suunnittelemattoman vaikutelman ja pienetlaajennukset antavat sille rikkonaisen ilmeen.Vanha runko esitetään suojeltavaksi. Kunnostamistoimenpiteet tarpeellisia lähitulevaisuudessa.12. LÄHIYMPÄRISTÖSijaitsee vuonna 1765 kaavoitetulla alueella, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogeenisyysja kerroksisuus. Tontti rajoittuu idässä laajaan 1890-luvulla perustettuun puisto- ja viheralueeseen.Naapuritonteilla uudisrakennukset, etelänpuoleisella naapuritontilla pienkerrostalo.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Rakennuksen kuntoa syytä seurata, kunnostustoimenpiteet tarpeellisia.Esitetään suojeltavaksi kaavassa14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusRakennuskannan ja kaupunkikuvan säilyvyyden turvaaminen15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTAPohjapiirros 192520. VALOKUVAT1. Katujulkisivu2. Pihajulkisivu1 221. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETRitning till förändring och tillbyggnad 1925 (KKA) Julkisivupiirustus 1925Pohjapiirustus 1925Maastokäynti syksy 2003Kuva-aineisto erillisellä cd:llä24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoHuhtikuu 2004


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 1 / 177. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteIsokatu 4510. RAKENNUKSEN KUVAUSvanha tonttinumero 234Rakennus n:o piharakennus (2) asuinrakennus (1) erillisellä lomakkeellaNyk.käyttöpiharakennusAlkup.käyttöpiharakennusRak. aika 1900-luvun alku? (1935)Suunnittelija (Karl Jungell 1935)Kerrosluku ( ) + 1 + ( )Perustaluonnonkivi? (painunut)RunkopuuKattomuotosatulakattoKatehuopaVuorauspystylaudoitusUlkoväritpunamulta / nurkat ja listat valkoisetKuntohuonoErityispiirteetLyhytnurkkainen pitkänomainen alueelle tyypillinen 1900-luvun alkupuolenpiharakennus. Useita oviaukkoja, pohjoispäädyssä 4-ruutuinen ikkuna.Rakennus on keskiosastaan pahoin painunut.11. RAKENNUSHISTORIARakennukseen sisustettu sauna vuonna 1935. Aikasempi rakennushistoria tuntematon.Kunnostustoimenpiteet tarpeellisia.12. LÄHIYMPÄRISTÖSijaitsee vuonna 1765 kaavoitetulla, jolle tyypillistä rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Rakennuksen kuntoa syytä seurata.Esitetään suojeltavaksi kaavassa14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusRakennuskannan ja kaupunkikuvan säilyvyyden turvaaminen, erityisestipihakokonaisuudet huomioon ottaen.15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTA20. VALOKUVAT1. Piharakennus21. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETRitning till inredning av badstuga i uthusbyggnad 1935 (KKA)Kuva-aineisto erillisellä cd:lläMaastokäynti syksy 200324. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoHuhtikuu 2004


Kuvia kiinteistön 4-1-17 kohteista:4-1-17 asuinrakennus pohjapiirros 1925 asuinrakennus julkisivupiirros 1925asuinrakennus pihajulkisivu 1 pihajulkisivu 2pihajulkisivu 3asuinrakennus pohjoispääty


asuinrakennus katujulkisivupiharakennus


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 1 / 217. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteItäinen kirkkokatu 5210. RAKENNUKSEN KUVAUSvanha tonttinumero 226Rakennus n:o asuinrakennus (1) piharakennus (2) erillisellä lomakkeellaNyk.käyttöasuinrakennusAlkup.käyttöasuinrakennusRak. aika 1907SuunnittelijaAlvar Åkerman (vuonna 1907 hyväksytty piirros)Kerrosluku ( ) + 1 + ( 1 )PerustabetoniRunkohirsiKattomuotosatulakattoKatepeltiVuorauspuu: kolmijakoinen vuorausUlkoväritpunertavanruskea / beige nurkat ja listat, ikkunanpuitteet ruskeat ja valkoisetKuntohyväErityispiirteetJugendtyylinen rakennus. Satulakatto, jonka katujulkisivussa kaksi poikkipäätyä.Kolmijakoinen vuoraus: pysty-vaaka-pysty. Vaaka- ja pystylistoitusjakaa seinät kenttiin. Sekundääriset kaksijakoiset 50-60-luvun ikkunat.Poikkipäätyjen lappeiden alla 8-kulmaiset ikkunat. Umpikuisti.11. RAKENNUSHISTORIAVuoden 1907 piirustus koskee asuinrakennuksen muutosta. Aikaisemmalta ajalta mainitaan tällätontilla sekä naapuritontilla sijainneen yksikerroksiset talot. Todennäköisesti vuoden 1907 kuitenkinuudisrakennus.Vuoden 1907 rakennuspiirustuksissa katujulkisivun ikkunat ovat moniruutuiset varioidut T-ikkunat.Rakennuksessa ollut kaksi erillistä asuntoa ja kaksi sisäänkäyntiä kuistissa.Tilanne vuonna 2004: Rakennus on pitkälti säilyttänyt alkuperäisen ulkoisen asunsa. Sisätiloissa ontehty muutoksia. Kivijalassa olleet tuuletusaukot ovat jäänet katutasoa alemmaksi katutason nostonmyötä.12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus.Tontilla samana vuonna rakennettu piharakennus.Rajoittuu etelässä rakentamattomaan tonttiin.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Päärakennuksen kunto hyvä.Molemmat rakennukset esitetään suojeltavaksi kaavassa14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusNykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan säilyvyyden turvaaminen15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTAVuoden 1907 rakennuspiirustusten mukaantalossa ollut alun perin kaksi erillistäasuntoa; kamari + keittiö + eteinen, toistensapeilikuvat. Kuistissa alun perinkaksi erillistä sisäänkäyntiä porstuoineen.20. VALOKUVAT1. Katujulkisivu2. Pihajulkisivu1221. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETFörändring av bostadsbyggnad Julkisivupiirustus 1907och ombyggnad av uthusbyggnad 1907 (KKA) Pohjapiirros 1907Kuva-aineisto erillisellä cd:lläMaastokäynti syksy 2003 ja syksy 2004.24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoSyyskuu 2004


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 1 / 217. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteItäinen kirkkokatu 5210. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:opiharakennus (2); asuinrakennus (1) erillisellä lomakkeellaNyk.käyttöpiharakennusAlkup.käyttöpiharakennusRak. aika 1907SuunnittelijaAlvar Åkerman? (vuonna 1907 hyväksytty piirros)Kerrosluku ( ) + 1 + ( )Perustabetoni?/betonivahvistettu? (painunut)RunkohirsiKattomuotosatulakattoKatehuopaVuorauspuu: pysty, ullakko vaakaUlkoväritbeige / nurkat vaalean beigetKuntokohtalainenErityispiirteet11. RAKENNUSHISTORIAVuoden 1876 asemapiirroksessa piharakennus sijaitsi tontin taka(itä)reunalla samansuuntaisesti asuinrakennuksenkanssa. Tuolloin tontilla oli yksikerroksinen asuinrakennus.Vuonna 1907 rakennettu piharakennus sijoitettiin pihan pohjoisreunalle itä-länsisuuntaisesti.Länsipäädyssä lähinnä asuinrakennusta oli kaksi makasiinia, keskellä kaksi suurta liiteriä jaitäpäädyssä ulkohuone.Päädyn makasiinien ovet on sittemmin korvattu ikkunoilla. Länsipäätyyn on ilmeisesti rakennettusauna ja pesutilat (tässä osassa muurattu piippu).12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan kerroksisuus ja heterogenisyys.Sijaitsee samalla tontilla jugendtyylisen asuinrakennuksen kanssa. Naapuritontti rakentamaton.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Esitetään suojeltavaksi kaavassa. Rakennus osittain painunut.14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistus. Nykyisen kaupunkikuvan ja kerroksisen rakennuskannansäilyvyyden turvaaminen. Erityisesti huomioitu pihakokonaisuudet.15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTAPohjapiirros 190720. VALOKUVAT1. Piharakennus21. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETFörändring av bostadsbyggnad och ombyggnad avuthusbyggnad 1907 (KKA)Kuva-aineisto erillisellä cd:llä24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoSyyskuu 2004


Kuvia kiinteistön 4-1-21 kohteista:4-1-21 pohjapiirros 1907 asuinrakennus julkisivupirustus 1907asuinrakennus pihajulkisivuasuinrakennus pohjoispääty


asuinrakennus katujulkisivu 1 katujulkisivu 2piharakennus pohjapiirros 1907piharakennuspiharakennus


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 1 / 227. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteItäinen kirkkokatu 5410. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:oNyk.käyttöasuinrakennusAlkup.käyttöasuinrakennusRak. aika 1930SuunnittelijaAlvar ÅkermanKerrosluku ( 1 ) + 1 + ( 1 )PerustabetoniRunkopuuKattomuotosatulakattoKatepeltiVuorauspuu: kolmijakoinen ala- ja keskiosa pystyrimalaudoitus, ullakkokenttä vaakal.Ulkoväritvaaleanharmaa / nurkat ja listat valkoisetKuntohyväErityispiirteetPohjakerroksessa primääriset varioidut T-ikkunat. Yläkerrassa sekundäärisetikkunat. Sekundäärinen kolmijakoinen laudoitus jaettu kapeallavaakalistalla. Sekundäärinen umpikuisti, jonka vuoraus noudattaa muunrakennuksen laudoitusta.11. RAKENNUSHISTORIAPäärakennus rakennettu vuonna 1930. Sen alta tontilta purettu vanha asuinrakennus, joka sijainnuttontin länsikulmassa.Omakotitaloa peruskorjattu 1990-luvun puolivälissä (mm. sauna-pesuhuone-keittiö).Uusi piharakennus rakennettu 1993.12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus.Samalla tontilla uusi piharakennus.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Rakennus hyvin hoidettu, peruskorjattu 1990-luvulla.Esitetään suojeltavaksi kaavassa14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusRakennuskannan ja kaupunkikuvan säilyvyyden turvaaminen.15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTAVuonna 1930 pohjakerroksessa ollut 3 hja keittiö. Yläkerrassa avovintti ja päivähuone.Kellarissa pesutupa ja ruokakellari.Yläkerrassa tehty myöhemmin huonetilamuutoksia.20. VALOKUVAT1. Katujulkisivu2. Pihajulkisivu3. Piharakennus1 2321. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETRitning till nybyggnad å tomterna 227-228, 1930 (KKA)Rakennusluvat 1992-308, 1995-281Maastokäynti syksy 200323. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETJulkisivupiirustus 1930 (cd)Valokuvat erillisellä cd:llä24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväysNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoHuhtikuu 2004


Kuvia kiinteistön 4-1-22 kohteista:4-1-22 asuinrakennus julkisivupiirros 1930asuinrakennus pihajulkisivuasuinrakennus eteläpäätyasuinrakennus katujulkisivupiharakennus


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 1 / 257. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteItäinen kirkkokatu 6010. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:oNyk.käyttöasuinrakennusAlkup.käyttöasuinrakennusRak. aika1900-luvun alku?SuunnittelijaKerrosluku ( ) + 1 + ( 1 )Perustalohkotut kivet, eteläpäädyssä + pihajulkisivu betonikuori, kuisti betoniRunkohirsiKattomuotosatulakattoKatepeltiVuorauspuu: alaosa vaakalaudoitus, ullakkokenttä pystylaudoitusUlkoväritvaaleanharmaa / harmaaKuntokohtalainenErityispiirteetLyhytnurkkainen asuinrakennus. Katujulkisivussa primääriset T-ikkunat,joissa yksinkertainen profiloitu ylälista. Ullakkokentässä haukanikkunat,eteläpäädyssä 6-ruutuinen ikkuna. Korkea sekundäärinen umpikuisti.Huonejako erottuu katujulkisivussa ikkunoiden jaksotuksessa.11. RAKENNUSHISTORIARakennushistoria tuntematon. Kuistissa ollut kaksi sisäänkäyntiä, joista toinen laudoitettu umpeen.Vanhat tonttinumero 231, 612. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus.Samassa pihapiirissä osittain lautarakenteinen ulkorakennus, jota ei esitetä suojeltavaksi.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Esitetään suojeltavaksi kaavassa14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusRakennuskannan ja kaupunkikuvan säilyvyyden turvaaminen.15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTA20. VALOKUVAT1. Katujulkisivu2. Pihajulkisivu3. Kuisti4. Piharakennus1 24321. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETMaastokäynti syksy 2003.Valokuvat erillisellä cd:llä24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoSyyskuu 2004


Kuvia kiinteistön 4-1-25 kohteista:4-1-25 asuinrakennus pihajulkisivu asuinrakennus kuistiasuinrakennus kuistiasuinrakennus katujulkisivuasuinrakennus katujulkisivupiharakennus


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 1 / 267. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteItäinen kirkkokatu 6210. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:o asuinrakennus (1) vanha tonttinumero 232Nyk.käyttöasuinrakennusAlkup.käyttöasuinrakennusRak. aika 1912 (2002)SuunnittelijaKerrosluku ( ) + 1 + 1Perustalohkottu kivi / laajennusosa sementtiRunkohirsi?KattomuotosatulakattoKateprofiilipeltiVuorauspuu: pohjakerros vaakaponttilaudoitus, ullakkokerros kapea pystylaudoitusUlkoväritpunainen / nurkat ja listat valkoisetKuntohyväErityispiirteetAlakerrassa osittain primääriset varioidut T-ikkunat, joissa sorvatuinyksityiskohdin koristellut ylälistat. Laajennusosassa 6-ruutuiset ikkunat.11. RAKENNUSHISTORIARakennuspiirustuksissa vuodelta 1912 kolmijakoinen puuvuoraus; pysty-vaaka-pysty. Ikkunoissakorkea geometrisin leikkauksin koristeltu ylälista.Rakennusta laajennettu pihalle päin vuonna 2002. Lisärakennuksessa parveke.Tilanne vuonna 2004: Ikkunajaksotus noudattaa alkuperäistä, puitteet sekundääriset?. Yläkerrassa4-ruutuiset ikkunat. Katujulkisivu on pitkälti säilyttänyt alkuperäisen ulkoasunsa.12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus.Samalla tontilla vuonna 1912 rakennettu piharakennus.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Hyvin hoidettu pihakokonaisuus, fyysiset säilymisedellytykset hyvät.Esitetään suojeltavaksi kaavassa14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusNykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan säilyvyyden turvaaminen15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTAVuonna 1912 rakennuksessa kaksi erillistäasuntoa (keittiö + huone )20. VALOKUVAT1-4. Katujulkisivu5. Pihajulkisivu6. Julkisivupiirustus 19121 23 45 621. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETRitning till boningshus och uthusbyggnad 1912 (KKA) Julkisivupiirustus 1912Rakennuslupa 2002-229Kuva-aineisto erillisellä cd:llä24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoSyyskuu 2004


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 1 / 267. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteItäinen kirkkokatu 6210. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:o piharakennus (2)Nyk.käyttöpiharakennusAlkup.käyttöpiharakennusRak. aika 1912SuunnittelijaKerrosluku ( ) + 1 + ( )Perustabetonikuori? luonnonkivi?RunkoKattomuotosatulakattoKatepeltiVuorausvaakaponttiUlkoväritpunainen / nurkat ja listat valkoisetKuntohyväErityispiirteetLyhytnurkkainen ulkorakennus. Pohjoispäädyssä häränsilmäikkuna,pihajulkisivussa kaksijakoinen ikkuna ja räystää alla haukanikkuna.Eteläpäädyssä pariovet. Sekundäärinen ulkovuoraus.11. RAKENNUSHISTORIAUlkorakennus rakennettu vuonna 1912, jolloin siinä pesutupa, rehuvarasto, talli, ulkohuone ja navetta.Myöhempiä muutostöitä tehty.12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Hyvin hoidettu pihakokonaisuus, fyysiset säilymisedellytykset hyvät.Esitetään suojeltavaksi kaavassa14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusNykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan ja erityisestipihakokonaisuuksien säilyvyyden turvaaminen.15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTA20. VALOKUVAT1. Piharakennus kuvattuna luoteesta121. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETRitning till boningshus och uthusbyggnad 1912 (KKA) Piharakennuksen pohjoispääty 1912Kuva-aineisto erillisellä cd:llä24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoSyyskuu 2004


Kuvia kiinteistön 4-1-26 kohteista:4-1-26 asuinrakennus julkisivupiirustus 1912 asuinrakennus pihajulkisivuasuinrakennus idästäasuinrakennus pohjoispäätyasuinrakennus katujulkisivu 1 asuinrakennus katujulkisivu 2


piharakennus pohjoispääty 1912piharakennus


Neljännen kaupunginosan korttelin 1 rakennukset, joita ei ole inventoitu4-1-7 asuinrakennus pihajulkisivu 4-1-7 asuinrakennus katujulkisivu4-1-18 asuinrakennus pihajulkisvu 4-1-18 asuinrakennus katujulkisivu4-1-18 autokatos


4-1-23 asuinrakennus pihajulkisivu 4-1-23 asuinrakennus katujulkisivu4-1-24 asuinrakennus pihajulkisivu 4-1-24 asuinrakennus katujulkisivu4-1-24 piharakennus


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 2 / 157. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteItäinen kirkkokatu 55-57Härnösandinkatu 510. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:o piharakennus vanha tonttinumero 220Nyk.käyttövarastorakennus / verstasAlkup.käyttöverstasRak. aika 1936SuunnittelijaAlvar ÅkermanKerrosluku ( ) + 2 + ( )PerustabetoniRunkotiiliKattomuotoepäsymmetrinen satulakattoKatepeltiVuorausrapattuUlkoväritvaaleanharmaaKuntokohtalainenErityispiirteetKorkea, kapea, laatikkomainen rakennus. Yläkerrassa 8-ruutuiset ikkunat.Itäpäädyn seinässä pilasterimaisesti savupiippurakennelma, alaosastaanvalkoiseksi rapattu.11. RAKENNUSHISTORIAVuonna 1923 tontin länsi-etelä kulmaan suunniteltu L-muotoinen ulkorakennus, jonka eteläisessäsiivessä olivat iso sekä pieni verstas ja länsisiivessä liiteri ja ulkohuoneet. Länsisiiven pohjoinen osa jatkuitätä vanhempana ulkohuonerakennusena. Ilmeisesti suunnitelma toteutui jossain määrin.Vuonna 1936 tehdyn uuden rakennuspiirustuksen mukaan rakennettaisiin uusi tiilinen verstas L-muotoisenrakennelman jatkeeksi tontin luoteisnurkkaan. Rakennus rakennettiin tiilestä, perustus ja kivijalkabetonista ja wuoliaiset parrusta. Werstaan katto pellitettiin ja wesikatto tehtiin galvanoidusta pellistä.Rakennukseen asennettiin myös sähkövalot, puuportaat ja sementtilattia.Vuoden 1936 suunnitelma toteutunut ainakin jossain muodossa, selviä yhteneväisyyksiä nykyiseenrakennukseen havaittavissa. Rakennuspiirustuksissa olleet alakerran moniruutuiset ikkunat on ilmeisestimyöhemmin siirretty rakennuksen yläkertaan. Verstaan jatkeena olleet ulkorakennukset on purettu jatilalle on rakennettu yksinkertainen lautarakenteinen varastosiipi.12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogeenisyys ja kerroksisuusSamalla tontilla 60-luvun kerrostalon kanssa, pihakokonaisuus irrallinen.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Kunto kohtalainenEsitetään suojeltavaksi kaavassa14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusNykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan monimuotoisuuden jasäilyvyyden turvaaminen.15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTASisätiloissa ollut vuoden 1936rakennuspiirustusten mukaanpuuportaat, sementtilattia ja sähkövalo.Alakerrassa verstas ja yläkerrassaavovintti.20. VALOKUVAT1. Rakennus kuvattuna pohjoisesta2. Rakennus kuvattuna idästä3.-4. Päärakennus katu- ja pihajulkisivu1 23 421. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETRakennuskatselmus 21.4.1923 (KKA) Julkisivu 1936Rakennuslupapiirustus 14.12.1936 (KKA) Pohjapiirros 1936Kuva-aineisto erillisellä cd:lläMaastokäynti syksyt 2003 ja 200424. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoMarraskuu 2004


Kuvia kiinteistön 4-2-15 kohteista:4-2-15 asuinrakennus pihajulkisivu asuinrakennus katujulkisivu4-2-15 verstasrakennus idästä verstasrakennus pohjoisesta4-2-15 tonttikartta 1936


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni 3. Kohde2. Kunta4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 2 / 167. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteItäinenkirkkokatu 5310. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:oasuinrakennusNyk.käyttöasuinrakennusAlkup.käyttöasuinrakennusRak. aika1900-luvun alku?SuunnittelijaKerrosluku ( ) + 1 + ( 1 )Perustalohkottu kivi, pihajulkisivussa luonnonkiveäRunkohirsiKattomuotosatulakattoKatepeltiVuorauspuu: pystyvuoraus, kuistissa kolmijakoinen vuoraus: pysty-vaaka-pystyUlkoväritvihreä / nurkat ja listat valkoisetKuntohyväErityispiirteetLyhytnurkkainen asuinrakennus. Pohjakerroksessa 4-ruutuiset ikkunat, joissaprofiloidut ulkonevat ylälistat. Räystään alla haukanikkunat. Ullakkokerroksenpohjoisikkuna 6-ruutuinen. Umpikuisti, jossa kolmijakoinenvuoraus.Pohjoispäädyssä kattopelti kiinnitetty viereisen talon seinään.11. RAKENNUSHISTORIARakennushistoria tuntematon.12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuusViereinen kerrostalo on rakennettu lähes kiinni pohjoispäätyyn, inventoidun rakennuksen kattopellin reunakiinnitetty pienkerrostalon seinään.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Esitetään suojeltavaksi kaavassa14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusNykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan säilyvyyden turvaaminen15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTA20. VALOKUVAT1. Katujulkisivu2. Pihajulkisivu1221. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETMaastokäynti syksy 2003Kuva-aineisto erillisellä cd:llä24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoMarraskuu 2004


Kuvia kiinteistön 4-2-16 kohteista:4-2-16 asuinrakennus pihajulkisivu 1 asuinrakennus pihajulkisivu 2asuinrakennus katujulkisivu 1 asuinrakennus katujulkisivu 2


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 2 / 177. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteItäinen kirkkokatu 5110. RAKENNUKSEN KUVAUSVanhat tonttinumerot 13 ja 222Rakennus n:opäärakennus (1); piharakennus (2) erillisellä lomakkeellaNyk.käyttöasuinrakennusAlkup.käyttöasuinrakennusRak. aika 1937 (1941)SuunnittelijaKarl Jungell (Kurt Broman)Kerrosluku ( 1 ) + 2 + ( )PerustabetoniRunkohirsiKattomuototasakattoKatepeltiVuorausrapattuUlkoväritharmaa / ikkunanpielet punaruskeatKuntohyväErityispiirteetFunktionalistishenkinen kaksikerroksinen asuinrakennus, kellarikerroksenikkunat katutasossa. Sisäänkäynnin yläpuolella parveke.Kaksi- ja kolmejakoiset ikkunat.11. RAKENNUSHISTORIAAlkuperäisessä rakennuspiirustuksessa vuodelta 1937 rakennuksessa on kaksi erillistä asuntoa. Kellarinpohjoisosassa pesutupa, ruokakellari ja puuvarasto. Rakennuksen pohjoispäädyssä tiilestä rakennettuautotalli/varasto. Vintillä parveke ja kaksi huonetta, avovintti ja kylpyhuoneet.Rakennuslupahakemuksessa kerrotaan mm. seuraavaa: "Grund och sockel av betong. Alla väggar avstock, ytterväggarna rappade på pärtor och stängselnät. Galvaniserat plåttak. Murade eldstäder i allarum. Vatten- och kloakledning. Badvatten uppvärmes i speciella spisar försedda med kopparrör i eldstaden.Vuonna 1941 tehty sisätilamuutoksia - väliseinä- ja ovimuutoksia. Vintillä otettu huonetilaa käyttöön.Talossa alun perin olleista kahdesta sisäänkäynnistä toinen on laudoitettu umpeen. Kuistin yhteyteenrakennettu punamaalattu lautarakenteinen vaja.Kokonaisuutena rakennus on ulkoisesti hyvin säilyttänyt alkuperäisen ulkoasunsa.12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 asemakaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Fyysisesti hyvässä kunnossa. Esitetään suojeltavaksi kaavassa.14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusNykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan monimuotoisuuden jasäilyvyyden turvaaminen.15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTAVuonna 1937 rakennuksessa kaksi erillistäasuntoa: 2 h + k ja 3 h + k. Kellarin pohjoisosassapesutupa, ruokakellari japuuvarasto. Vintillä parveke ja kaksi huonetta,avovintti ja kylpyhuoneet.Vuonna 1941 tehty väliseinä- ja ovimuutoksia.Vintillä otettu huonetilaa käyttöön.20. VALOKUVAT1. Katujulkisivu2. Pihajulkisivu1221. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETHuvudritning till bostadsbyggnad av stock 1937 (KKA)Kuva-aineisto erillisellä cd:lläRitning till omändring av bostadsbyggnad 1941 (KKA)24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoMarraskuu 2004


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 2 / 177. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteItäinen kirkkokatu 5110. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:opiharakennus (2); asuinrakennus (1) erillisellä lomakkeellaNyk.käyttöpiharakennusAlkup.käyttöpiharakennusRak. aika1900-luvun alku?SuunnittelijaKerrosluku ( ) + 1 + ( )Perustaluonnonkivi (vajonnut)RunkohirsiKattomuotosatulakattoKatepeltiVuorauspuu: pystyrimaUlkoväritpunamulta / valkoinen / keltaiset ovetKuntokohtalainenErityispiirteetAlueelle tyypillinen pitkänomainen ulkorakennus. Kahdet parivovet ja viisipienempää ovea.11. RAKENNUSHISTORIARakennushistoria tuntematon.12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuusPäärakennus funkis-tyylinen.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Kunto kohtalainen, perusta painunut.Esitetään suojeltavaksi kaavassa14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusNykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan monimuotoisuuden jasäilyvyyden turvaaminen15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTA20. VALOKUVAT1. Piharakennus suoraan edestä2. Piharakennuksen eteläinen pääty3. Piharakennuksen pohjoinen pääty1 2321. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETMaastokäynti syksy 2003Kuva-aineisto erillisellä cd:llä24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoMarraskuu 2004


Kuvia kiinteistön 4-2-17 kohteista:4-2-17 asuinrakennus pihajulkisivu asuinrakennus katujulkisivu pohjoisestaasuinrakennus katujulkisivu etelästäpiharakennuspiharakennus pohjoisestapiharakennus etelästä


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 2 / 197. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteLäntinenkirkkokatu 5410. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:oNyk.käyttötyhjilläänAlkup.käyttöasuinrakennusRak. aika1700-luvun lopulta?SuunnittelijaKerrosluku ( ) + 1 + ( 1 )Perustalohkottu katujulkisivussa, betonilohkareet eteläpäädyssä, luonnonkiveäRunkohirsiKattomuotosatulakattoKatepeltiVuoraus puu: pystyrima, eteläpäädyssä myös profiloitua pystyrimaa (2003)Ulkoväritpunainen / valkoinenKuntohuonoErityispiirteetPitkänurkkainen, punamullattu, pystyrimoitettu rakennus. Eteläpäädyssäprofiloitua pystyrimaa. Alaspäin kapeneneva runko. Katujulkisivussa T-ikkunat, joissa korkeat, profiloidut, ulkonevat, reliefikoristeiset ylälistat.Eteläpäätyyn kiinnitetty rumentavasti antenni + kaapeleita (syksy 2003)11. RAKENNUSHISTORIAVuonna 1765 kaavoitetun alueen todennäköisesti vanhin säilynyt rakennus. Tuulensuojana tuohi, jokakiinnitetty käsin taotuin nauloin. Tuohen ohella käytetty myös tervattua paperia.Pseudovinkkeli asuinrakennus, vinkkelin kulmassa sekundäärinen lautarakenteinen kuisti. Pihalle päintyöntyvä osa myös pitkänurkkainen, todennäköisesti kuitenkin kadun suuntaista osaa myöhemminrakennettu. Jatkeena on ollut rakennettu tila, joka on purettu uuden autotallin alta pois. Purkukohtanäkyy selvässä, alla vuoraamaton vaakahirsi. Piippu uusittu.Erityyppisiä ikkunoita: katujulkisivussa T-ikkunat, kuistissa korkeat kapeahkot 3-osaiset ikkunat, pihallepäin työntyvässä osassa kaksijakoinen ikkuna, ullakolla 6-ruutuinen ikkuna.Kesällä 2004 ulkovuoraus uusittu Kokkolan kaupungin rakennusvalvonnan kehotuksesta.Ohjeistuksen mukaan ulkoväri ja vuoraustyyppi säilytettävä. Vanhinta profiloitua pystyrimaa oli ehdittyhävittää. Myös kuistin vuoraus ja väritys muuttunut pystyrimaksi ja punaiseksi.12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus.Samassa pihapiirissä uudisrakennuksen kanssa13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Rakennuksen ulkovuoraus uusittu rakennusvalvonnan kehotuksesta kesällä 2004.Muuten kunto kohtalainen. Esitetään suojeltavaksi kaavassa.14. LUETTELOINTIPERUSTE15. RakennushistoriallinenKaavauudistus.16. HistoriallinenVuonna 1765 kaavoitetun alueen ilmeisesti vanhin rakennus.17. MaisemallinenRakennuksen ja katukuvan säilyvyyden turvaaminen.


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTA20. VALOKUVAT1. Katujulkisivu syksy 20032. Pihajulkisivu syksy 20033-5. Vuoraamaton kesällä 20046. Uusi asuinrakennus1 23 45 621. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETMaastokäynnit syksy 2003, kesä ja syksy 2004Kuva-aineisto erillisellä cd:llä24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoMarraskuu 2004


Kuvia kiinteistön 4-2-19 kohteista:4-2-19 vuonna 2003 pihajulkisivu 1 asuinrakennus pihajulkisivu 2asuinrakennus eteläpäätyasuinrakennus katujulkisivu4-2-19 uudisrakennus katujulkisivu uudisrakennus pihajulkisivu


4-2-19 asuinrakennus vuonna 2004 asuinrakennus vuoraamaton päätykatujulkisivu vuoraamatontuohisalvos


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 2 / 217. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteLäntinenkirkkokatu 5610. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:oNyk.käyttöasuinrakennusAlkup.käyttöasuinrakennusRak. aika1900-luvun alku?SuunnittelijaKerrosluku ( ) + 1 + ( 1 )Perustalohkottu kivi / lisärakennuksessa betoniRunkohirsiKattomuotosatulakattoKatepeltiVuorauspuu: pystyponttiUlkoväritvaalea aprikoosi / nurkat ja listat valkoisetKuntohyväErityispiirteetLyhytnurkkainen asuinrakennus. Katujulkisivussa huonejärjestys erottuuikkunajaksotuksella ja pystylistalla. Sekundääriset 4-ruutuiset ikkunat.Lisärakennus.11. RAKENNUSHISTORIARakennusta laajennettu pihalle päin lisäsiivellä vuonna 1968. Tuolloin alta purettu vanha kuisti.Vuonna 1988 kylmällä, matalalla ullakolla on otettu makuutilaa käyttöön.12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus.Etelänpuoleinen naapuritalo ilmeiset alueen vanhin säilynyt rakennus.Pihapiirissä uusi, ilmeisesti asuinkäyttöön suunniteltu piharakennus sekä hirsinen punamullattu aitta.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Hyvin hoidettu rakennus.Esitetään suojeltavaksi kaavassa14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusNykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan säilyvyyden turvaaminen15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTA20. VALOKUVAT1. Katujulkisivu2. Pihajulkisivu3. Lisäsiipi4. Piharakennus5. Aitta1 23 421. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEET5Maastokäynti syksy 2003Kuva-aineisto erillisellä cd:lläRakennusluvat 1968-111, 1988-109624. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoMarraskuu 2004


Kuvia kiinteistön 4-2-21 kohteista:4-2-21 asuinrakennus pihajulkisivu asuinrakennus katujulkisivuasuinrakennus lisäsiipi4-2-21 piharakennusaitta


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 2 / 227. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteLäntinenkirkkokatu 5810. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:o asuinrakennus (1)Nyk.käyttöasuinrakennusAlkup.käyttöasuinrakennusRak. aika 1900-luvun alku? (1933)Suunnittelija? (Karl Jungell)Kerrosluku ( ) + 1 + ( )Perustalohkottu kivi, vahvistettu sementilläRunkohirsiKattomuotosatulakattoKatepeltiVuorauspuu: vaakaponttiUlkoväritvaaleanvihreä / nurkat ja ikkunanpielet valkoisetKuntohyväErityispiirteetLyhytnurkkainen asuinrakennus. Katujulkisivussa varioidut T-ikkunat, pohjoispäädyssäja pihajulkisivussa kaksijakoiset ikkunat.Sekundäärinen umpikuisti, jossa huopakatto ja vaakalaudoitus.11. RAKENNUSHISTORIAVuonna 1933 rakennuksessa tehty sisätilamuutoksia. Vanhat uunit on purettu ja siirretty rakennuksenkeskelle. Ovia on siirretty ja ikkunoita suurennettu (nykyiset ikkunat). Välikattoa on korotettu niin, ettähuonekorkeudeksi on tullut 2,9 m. Muutospiirustuksissa myös maininta ettei ullakkohuoneita tailisärakennuksia ole.12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 asemakaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus.Tontin pohjoisreunalla vanha piharakennus, jota myös esitetään suojeltavaksi kaavassa.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Esitetään suojeltavaksi kaavassa14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusNykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan monimuotoisuudenja säilyvyyden turvaaminen.15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTA20. VALOKUVAT1. Katujulkisivu2. Pihajulkisivu3. Piharakennus1 2321. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETHuvudritning till byggnadsändring i bostadsbyggnad 1933 (KKA)Maastokäynti syksyt 2003 ja 2004Kuva-aineisto erillisellä cd:llä24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoMarraskuu 2004


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 2 / 227. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteLäntinenkirkkokatu 5810. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:o piharakennus (2) vanha tonttinumero 215Nyk.käyttöpiharakennusAlkup.käyttöpiharakennusRak. aika 1912? (1927)Suunnittelija? (Alvar Åkerman)Kerrosluku ( ) + 1 + ( )PerustaLuonnonkivi? Painunut.RunkohirsiKattomuotosatulakattoKatepeltiVuorauspuu: vaakaponttiUlkoväritkeltainen / nurkat, ovet ja ikkunanpielet vaalean vihreätKuntokohtalainenErityispiirteetLyhytnurkkainen pitkänomainen piharakennus, joka rakennettu kahdestahorisontaalisesti eri tasolla olevasta kokonaisuudesta. Itäisessä osassamoniruutuinen ikkuna sekä kolme pientä kaksijakoista ikkunaa. Läntisessäosassa kaksi kuusiruutuista ikkunaa ja T-ikkuna.11. RAKENNUSHISTORIAPiharakennuksen tontin pohjois-itä nurkassa oleva osa vanhin. Siinä ollut keittiö, makasiini ja käymälä.Rakennusta jatkettu tontin pohjoisreunaa pitkin (vanhaa osaa leveämmin) vuonna 1927. Uuteen osaanrakennettu eteinen, huone ja komerotilaa. Ulkohuonerakennuksen jatkeeksi tontin itäreunalle olimyös suunniteltu rakennettavan liiterirakennus, mutta vuoden 1933 asemapiirroksen mukaan se näyttäisijääneen toteuttamatta. Myöhemmin sen tilalle on pystytetty pieni lautarakenteinen puuvaja.12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 asemakaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Kunto kohtalainen, perusta painunut.Esitetään suojeltavaksi kaavassa14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusNykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan säilyvyyden turvaaminenmyös pihakokonaisuudet huomioon ottaen.15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTA20. VALOKUVAT1. Piharakennus2. Asuinrakennus1 121. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETRitning till tillbyggnad av uthusbyggnad 1927 (KKA)Kuva-aineisto erillisellä cd:llä24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoMarraskuu 2004


Kuvia kiinteistön 4-2-22 kohteista:4-2-22 asuinrakennus pihajulkisivu asuinrakennus katujulkisivu 1asuinrakennus katujulkisivu 24-2-22 piharakennus


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 2 / 247. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteLäntinenkirkkokatu 6210. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:oasuinrakennusNyk.käyttöasuinrakennusAlkup.käyttöasuinrakennusRak. aika 1850-1900?SuunnittelijaKerrosluku ( ) + 1 + ( 1 )Perustakatujulkisivussa lohkottu kivi, pihajulkisivussa luonnonkiviRunkohirsiKattomuotosatulakattoKatepeltiVuorauspuu:kapea pystyrimalaudoitusUlkoväritpunainen, keltainen / valkoinenKuntohyväErityispiirteetPitkänurkkainen (?), pitkänomainen asuinrakennus. Sekundääriset T-ikkunat,joissa leveät, profiloidut ja koristellut ylälistat. Ullakkokentässähaukanikkunat. Sekundäärinen pystyrimavuoraus. Sekundäärinen kuistijossa koristeelliset pieniruutuiset ikkunat. Kuisti vaakalaudoitettu.11. RAKENNUSHISTORIARakennusta peruskorjattu 1980-luvun lopulla (sisäpinnan lisäeristys ja uudet ikkunat).Museoviraston päätös koskien kyseistä rakennuksen korjausta: "rakennuksen arvon säilyminen edellyttääettä korjaustyöt tehdään vanhaa rakennustapaa, rakennusosia ja rakenteita säilyttäen ja ensisijassakunnostaen" (Museoviraston lausunto 633/22.4.1987) Suositus että ikkunat säilytetään ja ulkovuorauksessakäytetään pystysahalautaa)12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus.Pihalla uusi piharakennus.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Hyvin hoidettu pihakokonaisuus.Päärakennus esitetään suojeltavaksi kaavassa.14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusNykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan säilyvyyden turvaaminen.15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTAPohjakerros karoliininen pohjakaava:keskiakselissa sali ja eteinen, jokakulmassa kamari. Ullakolla päätykamarit,aula ja ullakkokomerot.20. VALOKUVAT1.-2. Katujulkisivu3. Pihajulkisivu4. Piharakennus1 23 421. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETMaastokäynnit syksyt 2003 ja 2004Kuva-aineisto erillisellä cd:lläRakennuslupa 1987-3197 (KKA)24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoMarraskuu 2004


Kuvia kiinteistön 4-2-24 kohteista:4-2-24 asuinrakennus pihajulkisivu asuinrakennus katujulkisivu 1asuinrakennus katujulkisivu 24-2-24 piharakennus


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 2 / 257. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteLäntinen kirkkokatu 64Härnösandinkatu 910. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:o päärakennus (1)Nyk.käyttöasuinrakennusAlkup.käyttöasuinrakennusRak. aika 1900-luvun alku? (1935)Suunnittelija(Jungell)Kerrosluku ( ) + 1 + ( 1 )Perustalohkottu kivi, osittain laastittuRunkohirsiKattomuotosatulakattoKatetiili, kuistissa peltiVuorauspuu: kaksiosainen, pysty-vaakaUlkoväritvaaleanpunainen / valkoinenKuntohyväErityispiirteetLyhytnurkkainen asuinrakennus, jossa kaksiosainen sekundäärinen vuoraus.Katujulkisivussa keskiakselissa lunetti-ikkuna. Ullakkokentässä haukanikkunat.Sekundääriset T-ikkunat. Sekundäärinen kuisti.11. RAKENNUSHISTORIARakennusta koskevia muutospiirustuksia on useita. Ensimmäiset muutossuunnitelmat tehty vuonna1919 (hyväksytty 1921). Ikkunajako tuolloin sama kuin nykyisin, neliruutuiset ikkunat sekä koristeellinennikkarityylinen poikkipääty katujulkisivun pohjoispäädyssä. Muutospiirustuksessa rakennusta esitetäänlaajennettavan lähes koko pituudeltaan pihalle päin. Ei toteutunut.Vuonna 1928 ehdotettu pienempää laajennusta pihalle rakennuksen keskiakselissa sekä huonetilamuutoksia.Kattomuoto on edelleen satulakatto, poikkipääty katujulkisivun eteläpäädyssä. Holvikaarenmuotoisia ikkunoita sekä Läntisen kirkkokadun julkisivuun että rakennuksen pohjoispäätyyn. Tämäkäänsuunnitelma ei toteutunut.Vasta vuoden 1935 muutospiirustus näyttää pitkälti toteutuneen. Sen mukaan rakennusta korotetaan0,8 metriä. Julkisivun keskiakselissa poikkipääty ja lunetti-ikkuna, muuten 4-ruutuiset ikkunat. Kapeapystyrimavuoraus, korotettu ullakkokenttä kapeaa vaakalautaa. Ullakkokentässä ei ikkunoita. Kaksisisäänkäyntiä, joista toinen (pohjoispäädyssä) umpikuisti.Tilanne vuonna 2004: Poikkipääty toteutunut vuoden 1935 piirustusta loivempana. Ullakkokenttään lisättyhaukanikkunat. Julkisivuväri muutettu nykyiseksi vuonna 1994.12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus.Hoidettu pihakokonaisuus. Pihapiirissä hyvin säilynyt talous/ulkorakennus13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Kunto hyvä.Esitetään suojeltavaksi kaavassa14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusNykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan monimuotoisuuden jasäilyvyyden turvaaminen15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTAVuoden 1935 muutostöiden yhteydessärakennuksessa suunniteltu purettaviksiseinä ja leivinuuni, rakennettavaksi uusirappu vinttiin ja avattavaksi ikkunapohjoispäätyyn. Vinttikerrokseen suunniteltuuusi huone, eteinen ja alkovi.Pohjakerroksessa kaksi erillistä asuntoa.(kts pohjapiirros)20. VALOKUVAT1. Katujulkisivu2. Pohjoispääty3. Julkisivupiirros 19281 2321. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETRitning till fasadförändring och ombyggnad av uthus och Julkisivumuutossuunnitelma 1928boningsbyggnad 1919 (KKA) Julkisivumuutos 1935Pohjapiirros 1935Ritning till tillbyggnad av boningshus 1928 (KKA)Kuva-aineisto erillisellä cd:llä24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväysRitning till höjning och inredning av sovrum i vindsvåning1935 (KKA) Nina Axelqvist / K.H.Renlundin museoMaastokäynti syksy 2003 Marraskuu 200423. SUULLISIA TIETOJA ANTANEET


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 2 / 257. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteLäntinenkirkkokatu 6410. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:o piharakennus (2.)Nyk.käyttöpiharakennusAlkup.käyttöpiharakennusRak. aikavanha osa 1800-luvun loppu? (1900-luvun alku?)SuunnittelijaKerrosluku ( ) + 1 + ( 1 )Perustalohkottu kivi ja luonnonkiviRunkohirsiKattomuotosatulakattoKatepelti / huopaVuorauspystyrima / vaakalautaUlkoväritpunainen / nurkat ja ikkunalistat valkoiset, ovet vihreätKuntohyväErityispiirteetPohjoisosa kaksikerroksinen. Pystyrimalaudoitus. Eteläpäädyssävaaka- ja pystylaudoitusta. Eteläpäädyssä koristeelliset pariovet.Kaikissa ovissa pitkät kapeat saranat. Pohjoispäädyssä 6-ruutuinen ikkuna,pihajulkisivussa neliömäinen 4-ruutuinen ikkuna.11. RAKENNUSHISTORIATalonpoikaisrakennus n. 1800-luvulta, mahdollisesti osia 1700-luvulta.Rakennuksen kaksikerroksinen pohjoisosa vanhin, jatkettu myöhemmin etelän suuntaisesti.Vuoden 1919 piharakennusta koskevassa muutosehdotuksessa asemapiirroksessa on merkittyL-muotoinen piharakennus tontin etelä-itä-reunalle. Suurin osa määrätty purettavaksi, muutostavarten jätetty ainoastaan nykyisen piharakennuksen pohjoisosa. Muutoksia ei piharakennuksen osalta olemääritelty, epäselvää ovatko toteutuneet.12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Hyvin hoidettu pihakokonaisuus.Esitetään suojeltavaksi kaavassa.14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusNykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan sekä erityisestipihakokonaisuuksien säilyvyyden turvaaminen.15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTA20. VALOKUVAT1. Piharakennus2. Rakennuksen eteläpääty3. Rakennuksen pohjoispääty1 2321. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETMaastokäynti syksyllä 2003Ritning till fasadförändring och ombyggnad av uthus ochboningsbyggnad 1919 (Alvar Åkerman) KKA23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETKuva-aineisto erillisellä cd:llä24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväysNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoMarraskuu 2004


Kuvia kiinteistön 4-2-25 kohteista:4-2-25 asuinrakennus julkisivuehdotus 1928 asuinrakennus pohjoispäätyasuinrakennus katujulkisivu4-2-25 piharakennus pihajulkisivupiharakennus pohjoispäätypiharakennus eteläpääty


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 2 / 267. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteHärnösandinkatu 710. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:o päärakennus (1)Nyk.käyttöasuinrakennusAlkup.käyttöasuinrakennusRak. aika noin 1900? (1926)SuunnittelijaKerrosluku ( ) + 1 + ( 1 )Perustalohkottu kivi, betonikuoriRunkohirsiKattomuotosatulakattoKatepeltiVuorauspuu: alaosa pystyvuoraus, ullakkokenttä vaakavuorausUlkoväritlohenpunainen / nurkat, listat ja ikkunanpielet valkoisetKuntohyväErityispiirteetPseudonvinkkeli asuinrakennus. Rakennuksensisäkulmassa puolipyöreä umpikuisti, jonka yläosassa parveke.Sekundääriset 4-ruutuiset ikkunat, ullakkokentässä haukanikkunat.11. RAKENNUSHISTORIARakennus ollut alun perin yksikerroksinen. Rakennusvuosi tuntematon, ollut pohjakaavaltaannykyisen mallinen ja kokoinen ainakin jo vuonna 1921 (selviää viereisen tontin 219 asemapiirroksesta)Rakennusta korotettu ullakkokerroksella vuonna 1926. Katon poikkipääty ollut aikaisemmin Härnösandinkadunjulkisivun itäpäädyssä, korotuksen yhteydessä siirretty länsipäätyyn. Haukanikkunat lisätty ullakkokerrokseen.4-ruutuiset ikkunat. Rakennuksessa kaksi erillistä asuntoa, yksi molemmissa siivissä.Vanha tonttinumero 21912. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Kunto kohtalalaisen hyvä.Ehdotetaan suojeltavaksi kaavassa14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusNykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan säilyvyyden turvaaminen.15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTA20. VALOKUVAT1. Katujulkisivu2. Pihajulkisivu1 221. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETRitning till fasadförändring av boningshus 1926 (KKA)Kuva-aineisto erillisellä cd:llä24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoMarraskuu 2004


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 2 / 267. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteHärnösandinkatu 710. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:o piharakennus (2)Nyk.käyttöpiharakennusAlkup.käyttöpiharakennusRak. aika1800-luku?SuunnittelijaKerrosluku ( ) + 1 + ( )PerustaluonnonkiviRunkohirsiKattomuotosatulakattoKatehuopaVuoraushirsi / pystyrimaUlkoväritpunamulta / listat valkoisetKuntohyväErityispiirteetPitkänurkkainen kolmihuoneinen ulkorakennus, hirsisalvokset näkyvissä.Keskimmäisessä kentässä pariovet. Kaikkien oviaukkojen yläpuolella ikkunat.11. RAKENNUSHISTORIARakennushistoria tuntematon, mutta päärakennusta koskevassa julkisivumuutospiirustuksessavuodelta 1926 asemapiirrokseen on merkitty myös piharakennus.Vanhemman osan jatkeeksi on itäpäädyssä rakennettu lisäosa, jossa pystyrimalaudoitus.12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Kunto hyvä.Esitetään suojeltavaksi kaavassa14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusNykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan ja erityisestipihakokonaisuuksien säilyvyyden turvaaminen.15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTA20. VALOKUVAT1. Piharakennus121. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETMaastokäynti syksy 2003Kuva-aineisto erillisellä cd:llä24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoMarraskuu 2004


Kuvia kiinteistön 4-2-26 kohteista:4-2-26 asuinrakennus pihajulkisivu asuinrakennus katujulkisivu4-2-26 piharakennus


Neljännen kaupunginosan korttelin 2 rakennukset, joita ei ole inventoitu4-2-18 asuinrakennus pihajulkisivu 4-2-18 asuinrakennus katujulkisivu4-2-23 asuinrakennus pihajulkisivu 4-2-23 asuinrakennus katujulkisivu4-2-23 piharakennus


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 3 / 87. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteLäntinen kirkkokatu 7910. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:o asuinrakennus (1)Nyk.käyttöasuinrakennusAlkup.käyttöasuinrakennusRak. aika 1800-luvun puoliväli - 1879?SuunnittelijaKerrosluku ( ) + 1 + ( 1 )Perustalohkottu kivi, laastittu / lisärakennus betoniRunkohirsiKattomuotosatulakattoKatepeltiVuorauspystylaudoitusUlkoväritvihreä / valkoinenKuntokohtalainenErityispiirteetPitkänurkkainen pseudovinkkeli asuinrakennus. Alakerrassa primäärisetT-ikkunat, yläkerrassa primääriset 6-ruutuiset ikkunat. Ullakkokentässähaukanikkunat. Sekundäärinen ulkovuoraus. Rakennettu yhteen Härnösandinkadunsuuntaisesti olevan talon kanssa.11. RAKENNUSHISTORIAVuoden 1879 asemapiirroksesta ilmenee, että jo tuolloin Läntisen kirkkokadun varrella sijaitsiasuinrakennus. Kirkkokadun suuntaisesti oleva osa rakennuksesta onkin talon vanhin osa.Rakennusta laajennettiin vuonna 1933 Härnösandinkadun suuntaisesti, nin että se kasvoi yhteensamalla tontilla sijaitsevan toisen rakennuksen kanssa.Aikaisemmin rakennuksen vanhemmassa osassa oli ollut kolme huonetta. Laajennukseen tehtiinpäivähuone, eteinen ja porstua. Vanhassa osassa oli keskiakselissa keittiö, jonka toisella puolella oliherrainhuone ja toisella puolella makuuhuone.12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Kunto kohtalainen. Tontin kaikki rakennukset esitetään suojeltaviksi kaavassa.14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusNykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan säilyvyyden turvaaminen.15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTAEnnen vuotta 1933 rakennuksessa ollutkeskiakselissa keittiö ja molemminpuolin kamarit.Pohjapiirros 193320. VALOKUVAT1. Katujulkisivu Läntinen kirkkokatu2. Katujulkisivu Härnösandinkatu3. Pihajulkisivu4. Julkisivupiirros 19335. Piharakennus1 23 4521. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETRitning till uthusbyggnad 1879 (KKA) Julkisivupiirustus 1933Pohjapiirros 1933Huvudritning till tillbyggnad av boningshus 1933 (KKA) Kuva-aineisto erillisellä cd:lläMaastokäynti syksy 200323. SUULLISIA TIETOJA ANTANEET24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväysNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoSyyskuu 2004


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 3 / 87. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteLäntinen kirkkokatu 7910. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:o piharakennus (2)Nyk.käyttöpiharakennusAlkup.käyttöpiharakennusRak. aika1900-lukuSuunnittelijaKerrosluku ( ) + 1 + ( )PerustaRunkohirsiKattomuotosatulakattoKatepeltiVuorausleveä pystyrimavuorausUlkoväritpunamulta / valkoinenKuntokohtalainenErityispiirteetAikakaudelle tyypillinen pitkänomainen lyhytnurkkainen ulkorakennus.Pohjoispäädyssä pariovet, yläluukku. Keskiakselissa kaksiruutuinen ikkuna.11. RAKENNUSHISTORIARakennushistoria tuntematon. Tontilla ollut L-muotoinen ulkorakennus osittain samalla paikalla kuinnykyinen jo vuoden 1879 asemapiirroksessa. Nykyinen kuitenkin uudempi. Nykyisellä paikallaanpiharakennus on vuoden 1930 asemapiirroksessa.Rakennusasiakirjoissa mainitaan tontilla uudisrakennus vuodelta 1950. Voisi mahdollisesti olla kyseinenulkorakennus.12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus.Samalla tontilla kaksi yhteenkasvanutta asuinrakennusta ja kaksi ulkorakennusta.Tontin rakennusten ryhmittely sekava ja tukkoinen.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Kunto kohtalainen. Esitetään yhdessä tontilla sijaitsevien muiden rakennusten kanssa suojeltavaksikaavassa.14. LUETTELOINTIPERUSTE15. RakennushistoriallinenKaavauudistus16. HistoriallinenNykyisen rakennuskannan, kaupunkikuvan ja erityisesti17. Maisemallinenpihakokonaisuuksien säilyvyyden turvaaminen.


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTA20. VALOKUVAT1. Piharakennus21. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETRitning till uthusbyggnad 1879 (KKA)Ritning till ändring av uthusbyggnad 1930 (KKA)Kuva-aineisto erillisellä cd:llä24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoSyyskuu 2004


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 3 / 87. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteHärnösandink. 1110. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:o asuinrakennus (3)Nyk.käyttöasuinrakennusAlkup.käyttöasuinrakennusRak. aikan.1880-1930?SuunnittelijaKerrosluku ( ) + 1 + ( 1 )PerustagraniittilohkoRunkohirsiKattomuotosatulakattoKatepeltiVuorauspuu: pysty-vaakaUlkoväritkeltainen / valkoinenKuntokohtalainenErityispiirteetSekundääriset kaksijakoiset neliömäisetikkunat, ullakkokentässä haukanikkunat. Sekundäärinen lyhytnurkkainenumpikuisti.Rakennettu yhteen viereisen rakennuksen kanssa.11. RAKENNUSHISTORIARakennushistoria tuntematon. Rakennusta ei ole piirretty vuoden 1879 asemapiirrokseen. Vuoden 1930asemapiirroksessa se on. Viereistä samalla tontilla sijaitsevaa rakennusta on laajennettuvuonna 1933, jolloin rakennukset ovat kasvaneet kiinni toisiinsa.12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus.Tontti puolitettu mielikuvituksellisella epäsymmetrisellä tavalla.Rakennusten ryhmittely tontilla ahdas.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Esitetään suojeltavaksi kaavassa.14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusNykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan säilyvyyden turvaaminen.15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTA3 huonetta ja keittiö sekä kuisti.(kts liite)Pohjapiirros 193320. VALOKUVAT1.-2. Katujulkisivu3. Pihajulkisivu4. Piharakennus5. Julkisivupiirros 19331 23 421. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEET5Julkisivupiirustus 1933Ritning till uthusbyggnad 1879 (KKA) Pohjapiirustus 1933Ritning till ändring av uthusbyggnad (KKA)Kuva-aineisto erillisellä cd:lläHufvudritning till tillbyggnad av boningshus 1933 (KKA)Maastokäynti syksyt 2003 ja 200423. SUULLISIA TIETOJA ANTANEET24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväysNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoSyyskuu 2004


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 3 / 87. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteHärnösandinkatu 1110. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:o piharakennus (4)Nyk.käyttöpiharakennusAlkup.käyttöpiharakennusRak. aika 1879? (1930) (1937)Suunnittelija(Alvar Åkerman)Kerrosluku ( ) + 1 + ( )PerustagraniittilohkoRunkohirsi / puuKattomuotosatula / pulpettiKatepelti / huopaVuorausvaaka-pysty / pystyrimalaudoitusUlkoväritkeltainen / punamulta / valkoinenKuntokohtalainenErityispiirteetPiharakennus jossa selkeästi näkyvissä aikakerrostumat ja rakennuksenlaajentaminen pieninä palasina. Pohjoisosa pitkänurkkainen, eteläpäädyssäkaksi erillistä pulpettikattoista osaa.11. RAKENNUSHISTORIAPiharakennuksen pitkänurkkainen pohjoisosa (pääty Härnösandinkadulle) on suunniteltu rakennettavaksijo vuonna 1879. Tuolloin rakennuksessa olisi olleet rehuvarasto, navetta ja liiteri.Ilmeisesti vanhoja elementtejä on vielä olemassa.Vuonna 1930 laaditun muutospiirustuksen mukaan Härnösandinkadun päähän puhkaistaisiin ikkuna jarakennusta laajennettaisiin etelään pulpettikattoisella liiteri-ulkohuoneella. Vanhaan osaan sisustettaisiinkeittiö, pesutupa, makasiini ja pieni kuisti. Vuoden 1937 piirustuksiss sitä vastoin eteläpäädyssä olevaliiteri ja ulkohuone määrättiin purettaviksi ja vanhaan osaan tulisi liiteri, vanha porstua ja päätyyntilat puodille. Epäselvää mitkä muutokset toteutuneet, mutta jossain määrin kyseiset muutoksetovat edelleen nähtävissä.12. LÄHIYMPÄRISTÖVuonna 1765 kaavoitettu alue, jolle tunnusomaista rakennuskannan heterogenisyys ja kerroksisuus.Tontilla useampi rakennus, rakennusten ryhmittely ja tontin jako sekava.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Kunto kohtalainen. Esitetään yhdessä tontilla sijaitsevien muiden rakennusten kanssa suojeltavaksikaavassa.14. LUETTELOINTIPERUSTE15. RakennushistoriallinenKaavauudistus16. HistoriallinenNykyisen rakennuskannan, kaupunkikuvan ja erityisesti17. Maisemallinenpihakokonaisuuksien säilyvyyden turvaaminen.


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTA20. VALOKUVAT1. Pohjoispääty Härnösandinkadulle2. Pihajulkisivu1 221. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETRitning till uthusbyggnad 1879(KKA)Kuva-aineisto erillisellä cd:lläRitning till ändring av uthusbyggnad 1930 (KKA)Hufvudritning till byggnadsförändring av uthusbyggnad (1937) 24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys(KKA)Nina Axelqvist / K.H.Renlundin museoMaastokäynti syksyt 2003 ja 2004 Syyskuu 200423. SUULLISIA TIETOJA ANTANEET


Kuvia kiinteistön 4-3-8 kohteista:4-3-8 asuinrakennukset 1 ja 3 julkisivupiirros 1933asuinrakennukset 1 ja 3 pohjapiirros 1933asuinrakennus 1 pihajulkisivuasuinrakennus 1 katujulkisivu


asuinrakennus 1 pohjoispääty piharakennus 2asuinrakennus 3 pihajulkisivuasuinrakennus 3 katujulkisivuasuinrakennukset 1 ja 3 katujulkisivu piharakennus 4


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 3 / 107. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteLäntinen kirkkokatu 7510. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:oNyk.käyttöasuinrakennusAlkup.käyttöasuinrakennusRak. aika1900-luvun alku?SuunnittelijaKerrosluku ( ) + 1 + ( 1 )Perustaladottu harkkokiviRunkohirsiKattomuotosatulakattoKatepeltiVuorauspuu: kolmijakoinen pysty-vaaka-pystyUlkoväritvaaleanruskea / valkoinen / punaruskea "jalkalista"KuntohyväErityispiirteet Lyhytnurkkainen asuinrakennus, jossa kolmijakoinen vuoraus: pysty -vaaka - pysty. Katujulkisivussa primääriset T-ikkunat, joiden ulkonevissaylälistoissa sorvatut yksityiskohdat. Ikkunajaksotus ilmentää huonejakoa.Ullakkokentässä haukanikkunat. Sekundäärinen umpikuisti.11. RAKENNUSHISTORIAKatujulkisivu antaa vaikutelman kapeasta ja korkeasta rakennuksesta. Kapeat korkeat ikkunat.Vanha tonttinumero 206.12. LÄHIYMPÄRISTÖ1765 kaavoitettu alue, jonka rakennukset heterogeenisia, monia aikakerrostumia.Samassa pihapiirissä uusi hirsinen piharakennus.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Esitetään suojeltavaksi kaavassa14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistus15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTA20. VALOKUVAT1. Katujulkisivu2. Pihajulkisivu3. Piharakennus1 2321. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETMaastokäynti syksy 2003Kuva-aineisto erillisellä cd:llä24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoSyyskuu 2004


Kuvia kiinteistön 4-3-10 kohteista:4-3-10 asuinrakennus pihajulkisivu asuinrakennus katujulkisivupiharakennus


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 3 / 117. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteLäntinen kirkkokatu 7310. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:o asuinrakennus (1)Nyk.käyttöasuinrakennusAlkup.käyttöasuinrakennusRak. aika 1800-1900-luvun vaihde? (1925) (1955)SuunnittelijaKerrosluku ( ) + 1 + ( 1 )PerustagraniittilohkoRunkohirsiKattomuotosatulakattoKatepeltiVuorauspuu: pystyponttivuoraus, ullakkokentässä vaakaponttiUlkoväritkermanvaalea / nurkat ja ikkunanpielet valkoisetKuntohyväErityispiirteetPääosin pitkänurkkainen asuinrakennus. Katujulkisivussa sekundääriset4-ruutuiset ikkunat, joissa voimakkaasti ulkonevat profiloidut ylälistat japuuleikkausyksityiskohdat. Ullakkokentässä haukanikkunat. Pihajulkisivussa4-ruutuiset ikkunat, kolmijakoinen ikkuna sekä frontoni.11. RAKENNUSHISTORIARakennuksen pohjoisosa vanhempi. Myös ikkunajaksotus eroaa eteläisestä päädystä. Vanhan osanpihajulkisivu mukailee katujulkisivun ilmettä. Rakennusta jatkettu etelään päin vuonna 1925. Jatketun osankattokorkeus hieman korkeampi.Rakennusta laajennettu / tehty sisätilamuutoksia vuonna 1955. Laajennusosaan rakennettu eteinen,pesutilat ja keittiö.12. LÄHIYMPÄRISTÖ1765 kaavoitettu alue, jolle tyypillistä heterogenisyys ja rakennuskannan eri aikakerrostumat.Kaunis pihapiiri, jossa mm. vanhan sementtitehtaan ikkunoista rakennettu savustuskatos.13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Rakennus hyvässä kunnossa ja hyvin hoidettu.Esitetään suojeltavaksi kaavassa14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistusNykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan säilyvyyden turvaaminen15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTA20. VALOKUVAT1. Katujulkisivu2. Pihajulkisivu3. Pihajulkisivun laajennus4. Piharakennus5. Savustuskatos1 23 421. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEET5Ritning till tillbyggnad av boningshuset 1925 (KKA)Ritning över lokalförändring 1955 (KKA)Rakennuslupa 1955-25Maastokäynti syksy 200323. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETKuva-aineisto erillisellä cd:llä24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväysNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoSyyskuu 2004


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELOKOHDEINVENTOINTILOMAKE1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde2. Kunta Kokkola4. Kylä / Rekisterinumero 5. Kaup.osa / Kortteli / Talo 6. KohdetyyppiIV / 3 / 117. Peruskartta / Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoiteLäntinen kirkkokatu 7310. RAKENNUKSEN KUVAUSRakennus n:o piharakennus (2)Nyk.käyttöpiharakennusAlkup.käyttöpiharakennusRak. aika 1900-luvun alku? (1948)SuunnittelijaKerrosluku ( ) + 1 + ( )Perusta luonnonkivi (?)RunkohirsiKattomuotosatulakattoKatepeltiVuorauspuu: pystylaudoitusUlkoväritpunamultaKuntorakennus kohtalainen, perusta vajoaaErityispiirteetPiharakennus, jossa eri aikakerrostumia.11. RAKENNUSHISTORIAPihapiirin rakennusten vanhimmat osat ovat sijoittuneet tontin pohjoiselle reunalle. Piharakennuksen,kuten myös asuinrakennuksen pohjoispäädyt ovat eteläpäätyjä vanhemmat.Piharakennuksen pohjoispääty pitkänurkkainen, päätyseinä vuoraamaton punamullattu vaakahirsi.Vanhimmassa osassa ollut navetta ja kaksi makasiinia. Tässä osassa kolme ovea sekä pariovi, jonkayläpuolella ikkuna.Rakennusta on laajennettu etelään vuonna 1948 (piirustukset vuodelta 1946), jolloin on rakennettupuuliiteri - makasiini - spillningskast - puuliiteri. Eteläpäätyyn pesutilat.12. LÄHIYMPÄRISTÖ1765 kaavoitettu alue, jolle tyypillistä rakennusten heterogenisyys ja kerroksisuus.Pihapiirissä myös nykyisen omistajan vanhan sementtitehtaan ikkunoista tekemä savustuskatos.Kaunis, hyvin hoidettu puutarha!13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)Rakennusta hoidettu hyvin, ongelmana perustan vajoaminen.Esitetään suojeltavaksi kaavassa.14. LUETTELOINTIPERUSTEKaavauudistus.Nykyisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan ja erityisestipihakokonaisuuksien säilyvyyden turvaaminen.15. Rakennushistoriallinen16. Historiallinen17. Maisemallinen


18. OTE PERUSKARTASTA 19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJATAI ASEMAPIIRROSSISÄTILOISTA20. VALOKUVAT1. Piharakennus kokonaisuudessaan2. Pohjoispääty, vuoraamaton vaakahirsi3. Eteläpääty sekä pihapiirissä oleva vanhan sementtitehtaan ikkunoista tehty savustuskatos.1 2 321. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 22. LIITTEETRitning till en uthusbyggnad att uppföras å tomt 206,vuosiluku tuntematon (KKA)Förslag till tillbyggnad av uthusbyggnad 1946 (KKA)Maastokäynti syksy 200323. SUULLISIA TIETOJA ANTANEETKuva-aineisto erillisellä cd:llä24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväysNina Axelqvist / K.H.Renlundin museoSyyskuu 2004


Kuvia kiinteistön 4-3-11 kohteista:4-3-11 asuinrakennus pihajulkisivu asuinrakennus pihajulkisivun muutosasuinrakennus katujulkisivuasuinrakennus pohjoispäätypiharakennuspiharakennus pohjoispääty


piharakennus eteläpääty

More magazines by this user
Similar magazines