Kemikaalin käyttöturvallisuustiedote

raita.com

Kemikaalin käyttöturvallisuustiedote

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / 6PIX-105= FENNOFLOC F 105Päiväys: 18.3.2010 Edellinen päiväys: 20.1.20109.2.10 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi epäorgaaninen9.2.11 Viskositeetti 20 - 30 mPa*s (23 °C)9.3 Muut tiedotJäätymispiste : - 15 °CLämpöhajoaminen : Hajoaa kuumennettaessa.10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS10.1 Vältettävät olosuhteetKuumuus. Hajoaa kuumennettaessa.10.2 Vältettävät materiaalitEmäkset , Hapettavat aineet.Syövyttää metalleja: Rauta, Kupari, Alumiini.10.3 Vaaralliset hajoamistuotteetRikkioksidit11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT11.1 Välitön myrkyllisyysToksikologiaan vaikuttavat aineosatferrisulfaatti: LD50/suun kautta/rotta = 500 - 2000 mg/kg.ferrosulfaatti: LD50/suun kautta/rotta = 319 mg/kg.Rikkihappo:LD50/suun kautta/rotta = 2140 mg/kg.LC50/hengitysteitse/4h/rotta = 0.375 mg/l.11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyysSyövyttävää. Silmiä syövyttävä . Ihoa syövyttävä .Limakalvot: Syövyttävää.11.3 Herkistyminen-11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyysPitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon ärsytystä.11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiinSaattaa ärsyttää limakalvoja. Saattaa aiheuttaa silmien/ihon ärsytystä. Saattaa aiheuttaa syöpymiä tai ulkoisiahaavaumia. Nieleminen aiheuttaa palovammoja yläruoansulatus- ja hengitysteihin.12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE12.1 Ekotoksisuus12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöilleTiedot koskevat pääaineosaa. ferrisulfaattiLC50/96t/kirjolohi = 93 mg/l, EC50/48t/vesikirppu (Daphnia )= 86 mg/l.12.2 KulkeutuvuusVesiliukoisuus: täysin liukeneva12.3 Pysyvyys ja hajoavuus12.3.1 Biologinen hajoavuusBiologisen hajoamisen määritysmenetelmät eivät sovellu epäorgaanisille aineille.12.4 BiokertyvyysBiokertyminen on epätodennäköistä.13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT


KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / 6PIX-105= FENNOFLOC F 105Päiväys: 18.3.2010 Edellinen päiväys: 20.1.2010Laimennettava runsaalla vedellä. Neutralisointimenetelmät : kalkki, Kalkkikivijauhe.Hävitettävä vaarallisena jätteenä paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti.13.1 Likaantunut pakkausPuhdistettava säiliö vedellä. Tyhjät säiliöt palautettava toimittajalle.14. KULJETUSTIEDOT14.1 YK-numero 326414.2 Pakkausryhmä III14.3 Maakuljetukset14.3.1 Kuljetusluokka 814.3.2 Vaaran tunnusnumero 80ADR/RID-varoituslipukkeet 814.3.3 Rahtikirjan mukainen nimitys UN 3264 - Syövyttävä nestemäinen aine, hapan,epäorgaaninen, n.o.s. (Ferrisulfaatti), 8, III, (E)14.3.4 Muita tietoja Syövyttää alumiinia ja rautaa.14.4 Merikuljetukset14.4.1 IMDG-luokka 814.4.2 Oikea tekninen nimi Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Diiron tris(sulphate))PakkausryhmäMerta saastuttava aineOheisvaarat -IMO-Varoituslipukkeet 814.4.3 Muita tietoja EmS: F-A, S-BCorrodes aluminium and iron.14.5 Ilmakuljetukset14.5.1 ICAO/IATA-luokka 814.5.2 Oikea tekninen nimi Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Diiron tris(sulphate))ICAO-Varoituslipukkeet 814.5.3 Muita tietoja Corrodes aluminium and iron.IIIno15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT15.1 Varoitusetiketin tietojaEY-numero -15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimiCSyövyttävä15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimetferrisulfaattirikkihappo15.1.3 R-lausekkeetR34R2215.1.4 S-lausekkeetS26S28S45S36/37/39Syövyttävää.Terveydelle haitallista nieltynä.Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä.Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon(näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.


KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / 6PIX-105= FENNOFLOC F 105Päiväys: 18.3.2010 Edellinen päiväys: 20.1.201015.1.5 Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset-15.2 Kansalliset määräykset-16. MUUT TIEDOT16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeistaR22Terveydelle haitallista nieltynä.R34Syövyttävää.R35Voimakkaasti syövyttävää.R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa.R48/20/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydellehengitettynä ja nieltynä.R51Myrkyllistä vesieliöille.R53Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.16.2 Koulutusohjeet-16.3 Käyttörajoitukset-16.4 LisätiedotAlgol Chemicals Oy16.5 Käytetyt tietolähteetKäyttöturvallisuustiedote , 4.11.200916.6 Lisäykset, poistot ja muutokset-Päiväys 18.3.2010

More magazines by this user
Similar magazines