Kemikaalin käyttöturvallisuustiedote

raita.com

Kemikaalin käyttöturvallisuustiedote

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / 6PIX-105= FENNOFLOC F 105Päiväys: 18.3.2010 Edellinen päiväys: 20.1.20109.2.10 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi epäorgaaninen9.2.11 Viskositeetti 20 - 30 mPa*s (23 °C)9.3 Muut tiedotJäätymispiste : - 15 °CLämpöhajoaminen : Hajoaa kuumennettaessa.10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS10.1 Vältettävät olosuhteetKuumuus. Hajoaa kuumennettaessa.10.2 Vältettävät materiaalitEmäkset , Hapettavat aineet.Syövyttää metalleja: Rauta, Kupari, Alumiini.10.3 Vaaralliset hajoamistuotteetRikkioksidit11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT11.1 Välitön myrkyllisyysToksikologiaan vaikuttavat aineosatferrisulfaatti: LD50/suun kautta/rotta = 500 - 2000 mg/kg.ferrosulfaatti: LD50/suun kautta/rotta = 319 mg/kg.Rikkihappo:LD50/suun kautta/rotta = 2140 mg/kg.LC50/hengitysteitse/4h/rotta = 0.375 mg/l.11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyysSyövyttävää. Silmiä syövyttävä . Ihoa syövyttävä .Limakalvot: Syövyttävää.11.3 Herkistyminen-11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyysPitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon ärsytystä.11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiinSaattaa ärsyttää limakalvoja. Saattaa aiheuttaa silmien/ihon ärsytystä. Saattaa aiheuttaa syöpymiä tai ulkoisiahaavaumia. Nieleminen aiheuttaa palovammoja yläruoansulatus- ja hengitysteihin.12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE12.1 Ekotoksisuus12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöilleTiedot koskevat pääaineosaa. ferrisulfaattiLC50/96t/kirjolohi = 93 mg/l, EC50/48t/vesikirppu (Daphnia )= 86 mg/l.12.2 KulkeutuvuusVesiliukoisuus: täysin liukeneva12.3 Pysyvyys ja hajoavuus12.3.1 Biologinen hajoavuusBiologisen hajoamisen määritysmenetelmät eivät sovellu epäorgaanisille aineille.12.4 BiokertyvyysBiokertyminen on epätodennäköistä.13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

More magazines by this user
Similar magazines