TEKNOLOGIA - Keski-Suomen liitto

keskisuomi.fi
  • No tags were found...

TEKNOLOGIA - Keski-Suomen liitto

KONETEKNIIKKAKohdejärjestelmän käyttövarmuusanalyysiKoulutuksen tavoitteena on tunnistaa ne vikaantumisen riskitekijät,joilla on suuri vaikutus kohteen epäkäytettävyyteen ja sitäkautta elinkaarikustannuksiin sekä etsiä kehitysehdotuksia esiintulleiden riskien pienentämiseen. Koulutus valmentaa käyttämäänerityyppisiä syy-seurausketjun tunnistamismenetelmiä.Käyttövarmuusmallinnus antaa myös konkreettisen kuvan eri vikaantumisriskientaloudellisista vaikutuksista.Koulutuspaketissa on mahdollisuus:• perehtyä järjestelmän käyttövarmuuden analysointiin vikapuu-sekä vika- ja vaikutusanalyysien avulla• tunnistaa analyysin pohjalta parannuspotentiaalit ja todentaaparannuskeinojen vaikutus käytettävyyteen ja kustannuksiinsimuloinnin avulla• perehtyä ELMAS-ohjelmiston toiminnallisuuteen ja mahdollisuuksiin.Laajuus: 2 pvToteutus: Sisällöt ovat määriteltävissä ja kohdennettavissa osallistujientarpeiden mukaan.Hinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaanHuoltopäällikkövalmennus kunnossapidonesimiehille ja kehittäjilleTavoitteena on valmentaa huolto- ja kunnossapitopäälliköitä taisellaiseksi pyrkiviä soveltamaan moderneja kunnossapidon jaelinkaariajattelun menetelmiä tehokkaan kunnossapidon kehittämiseenja jatkuvaan parantamiseen.Valmennus pyrkii nostamaan alalla toimivien henkilöiden osaamistasoasekä ohjaamaan heitä uudenlaiseen kunnossapidolliseenajatteluun yrityksen oman strategian mukaisesti. Se auttaamyös tunnistamaan ja vastaamaan kasvaviin asiakasvaatimuksiinkäyttövarmuuden ja käytettävyyden osalta.Kohderyhmä: Kunnossapidon palveluyrityksissä tai teollisuuslaitoksissatoimivat, tulevat kunnossapidon/huollon esimiehetsekä kehitystoimintaa johtavat henkilöt tai vastaavat. Koulutussoveltuu eri teollisuuden aloille niin suuriin kuin PK -yrityksiin.Laajuus: Asiakkaan toiveiden mukaan.Toteutus: 5 lähijaksoa eri teemoilla. Opiskelu painottuvatvahvasti osallistujien työtehtävien ja toimintaympäristöjenmukaan. Valmennus alkaa teoreettisen viitekehyksen opiskelulla,jonka jälkeen opittua sovelletaan käytännön harjoituksissa.Koulutukseen sisältyy etätehtäviä sekä yrityksen tarpeistalähtevä kehittämishanke. Valmennus voidaan toteuttaajoko asiakkaan tai JAMK:n tiloissa (vaatii ELMAS -ohjelmiston).Hinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaanRCM- Luotettavuuskeskeinen kunnossapitoLuotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) ajattelu tarjoaasystemaattisen lähestymistavan järjestelmän ennakoivan kunnossapidonkehittämiseen tai parantamiseen. Ajattelu huomioimyös huoltovaatimukset jo järjestelmän hankintavaiheessa.Koulutuksen tavoitteena on perehtyä luotettavuuskeskeisenkunnossapidon hyödyntämiseen kohdejärjestelmän huoltovaatimustentunnistamisessa sekä ennakoivan kunnossapidonkehityksessä. Koulutuksessa perehdytään RCM- menetelmäntaustoihin, sen toteuttamisen eri vaiheisiin sekä analyysin onnistumisenedellytyksiin. Opiskelijat saavat omakohtaista kokemustaRCM- analyysin läpiviennistä ja pääsevät samalla testaamaanmenetelmän toimivuutta ja kehityskelpoisuutta omaan työympäristöön.Laajuus: 3 pvHinta: räätälöidään koulutuksen laajuuden mukaanLisätietoja:Kari M. Mäki, 040 747 0238, etunimi.sukunimi@jamk.fiTUOTANTOTuotannon kehittäminenTuotannon kehittäminen on asiantuntijoidemme suunnittelemakoulutuspaketti, jonka tavoitteena on tuotannon kilpailukyvynja tehokkuuden parantaminen. Se tarjoaa tietoa tuotantoteknologiasta,verkostoitumisesta, prosessien kehittämisestä, toiminnanohjauksesta, taloudesta ja jatkuvasta parantamisesta.Koulutuskokonaisuus tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksentuotannon kehittämisestä, jolloin vältetään mm. osaoptimoinnintuomat ongelmat.Kohderyhmä: Teollisuuden tuotannon johto- ja kehitystehtävissätoimivat henkilöt.10

More magazines by this user
Similar magazines