Lakeuden kutsu Tervetuloa Etelä-Pohjanmaalle - Kirkonpalvelijat ry

kirkonpalvelijat.fi
  • No tags were found...

Lakeuden kutsu Tervetuloa Etelä-Pohjanmaalle - Kirkonpalvelijat ry

Vuorovaikutus ja luottamuspaikallisessa yhteydenpidossa– Mitteepä oot mieltä siitä, kun Suomeentulloo ulukomaelta rosvoporukoetavarastelemmaa?– Onhan se sekkii vuan viärin. Kyllä pitäsnekkii hommat antoo olla vuan suomalaesilla.Kirkon sopimusjärjestelmää on suunnitelmallisestikehitetty viime vuosinaniin, että soveltamisen ja päätöksenteonpainopistettä on siirretty seurakuntatasolle.Aivan erityisesti tämäkoskee palkkauksen määrittelyä, muttamyös työaikamääräysten paikallisetsovellutukset ovat lisääntyneet (mm.työaikapankki).Kirkon alan neuvottelutoimintaa janeuvottelumenettelyjä säänteleväPääsopimus uudistettiin viimeksi käydylläneuvottelukierroksella. Siinä täsmennettiinja selkeytettiin keskustasollakäytäviä sopimus- ja tulkintaneuvottelujakoskevia määräyksiä, muttaaivan erityisesti palkallistason täytäntöönpanoneuvottelujaja tulkintaneuvottelujaja niiden välistä rajanvetoa.Yleissopimuksen tilalle neuvoteltiinja sovittiin uusi Kirkon yhteistoimintasopimus,joka koskee työnantajanja henkilöstön väliseen yhteistoimintaanja työsuojelun yhteistoimintaan.Uudessa sopimuksessa korostetaanasioiden yhteistoiminnan tavoitteidenkannalta riittävän ajoissa tapahtuvaakäsittelyä ja niistä tiedottamista. Työsuojeluvaltuutetunja varavaltuutettujenasemaa ja kouluttautumisoikeuttavahvistettiin ja yhteistoiminnallisuuttaylipäänsä korostettiin.Luottamusmiessopimuksen mukaisillapääsopijajärjestöjen luottamusmiehilläon jo ennestään merkittäväasema seurakuntatason paikallisessatoiminnassa Kirkon luottamusmiessopimuksenmukaisesti sekä Pääsopimuksenja Yhteistoimintasopimuksenkäytännön toiminnassa.On siis perusteltua sanoa, että kirkonhenkilöstöhallinnossa paikallinentoiminta on noussut merkittävään asemaankun samanaikaisesti keskitettyäsopimis- ja neuvottelujärjestelmääon kevennetty. Valtaa ja samalla myössiis vastuuta on siirretty paikallistasolle.Yhteistoiminta vaatii sen osapuoliltaniin työnantajapuolella kuin työntekijäpuolellaoikeaa asennetta, vuorovaikutustaitojaja tahdikkuuttakin. Vanhatuomarinohje sanoo, että hyvä tuomarion parempi kuin huono laki. Vastaavastivoi todeta, että hyvätkin pykälätkääntyvät huonoiksi huonon soveltajankäsissä. Hyvän keskustelu- ja vuorovaikutusilmapiirinluominen seurakuntatasollaon onnistuneen yhteistoiminnankulmakivi. Hyvä vuorovaikutusilmapiiritarkoittaa rehellisyyttä,avoimuutta, luottamusta sekä oman jakumppanin toimivallan rajojen ymmärtämistäja sovitusta kiinni pitämistä. Eiole huono sääntö, että toinen toisennekunnioittamisessa kilpailkaa. Hyvävuorovaikutusilmapiiri ei synny siitä,että yhteisymmärryksen saavuttamiseksiolisi toisen tai kaikkien voitavapoiketa säännöistä ja määräyksistä.Luottamus syntyy vain sillä, että ymmärretäänja kunnioitetaan sitä, mikäon keskustelu- ja neuvottelukumppaninmahdollisuuksien puitteissa ja vallassa.Luottamuksen rakentaminen vievuosia, mutta se menetetään hetkessä.Seurakuntien edessä olevat haasteetniin taloudessa kuin henkilöstöhallinnossaja –politiikassakin ovat niinsuuret ja vaativat, että luottamusmiehiksija työsuojeluvaltuutetuiksi ja heidänvarahenkilöiksensä soisi hakeutuvanjatkossakin henkilöstön parhaidennaisten ja miesten, joilla on valmiudethyvään vuorovaikutukseen niin edustamansahenkilöstön suuntaan kuinsuhteessa työantajan edustajiin. Tätämenestyksellinen paikallinen toimintaedellyttää. Myös virka- ja työehtosopimuksissaon koetettu ajankäytöstä,koulutuksesta ja palkkioista sovittaessaottaa huomioon lisääntyneet haasteetja vaatimukset.Risto VoipioSopimusjohtajaKirkon työmarkkinalaitosHerra, olen saanut paljonanteeksi. Olet päästänytminut vapaaksi. Oletantanut minulle uudenmahdollisuuden. Herra,auta minua suhtautumaantoisiin niin kuin sinäsuhtaudut minuun. Autaminua suhtautumaantoisten tekemiin virheisiinlempeästi. Ohjaa minuanäkemään toisissa semikä on hyvää. Pehmitäsydämeni, niin että osaisinantaa anteeksi.11

More magazines by this user
Similar magazines