Ranta-Kartanon alue - Lahti

lahti.fi
  • No tags were found...

Ranta-Kartanon alue - Lahti

RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSKAUPUNGINHALLITUS 04.05.2009Anne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSAnne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSAsemakaavatyön yhteydessä ratkaistaan:• alueen liikennejärjestelyjen muutokset• alueen rakentuminen vaiheittain• urheilutalon ja linja­autoaseman toimintojensiirtyminen, ajoitusta ei päätetä• taidemuseon toteuttamisille osoitetaanmahdollisuus• alueelle sijoittuvien uusien toimintojenkehityssuunta; asumista, palveluasumistajulkisia ja yksityisiä palveluja,korttelirakenne ja kaupunkikuvallinen ilme Kisapuiston kehittämiseen tämäkaavahanke ei vaikuta.Anne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala 04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSKilpailutyöEhdotusKaavarunkoAnne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimialaKorttelialueita ja rakentamisenmäärää on pienennetty niin paljonkuin se kaavan pohjaksi valitunkaupunkirakenteellisen ratkaisunosalta on ollut mahdollista.Luonnos04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSKaavatyö on jatkoa Kartanon alueen kaavarunkotyölle 1998­2000toukokuu 2004Lahden keskustavisio valmistui24.5.2004 Kartanon kaavarungon osallistumis­ jaarviointisuunnitelma laadittiin.OAS:ssa mainittiin, että kaavarunko tehdäänKartanon alueen asemakaavan tarkistamisen pohjaksi sekäkäsittelyaikataulussa: alueen ideointi, mahdollisesti avoin taikutsukilpailu vuoden 2005 alussa.01.06.2004 Osallistumis­ ja arviointisuunnitelma saatettiinteknisen lautakunnan tiedoksi.20.9.2004 615 § Kaupunginhallitus hyväksyi Lahden keskustaalueenkehittämisperiaatteet, Keskustavision.Kartanon alueen suunnittelu sisältyy lähimmän2­3 vuoden aikana toteutettaviintoimenpiteisiin.29.11.2004 204 § Lahden kaupunginvaltuusto varasi 78 000 €Kartanon alueen suunnittelukilpailuunhyväksyessään vuoden 2005 talousarvion.Anne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS10.5.2005 140 § Tekninen lautakunta nimesipalkintolautakunnan Lahden kaupunginedustajat. Suomen Arkkitehtiliitto SAFApuolestaan nimesi kaksi omaa edustajaa.21.6.2005 Palkintolautakunta hyväksyikilpailuohjelman, joka saatettiin teknisellelautakunnalle tiedoksi.1.8.­1.11.2005 Ydinalueen yleinen kaupunkirakenteellinen ideakilpailuKilpailu osoitti, että tiiviit, kaupunkimaiset maankäytönratkaisut toteuttavat parhaiten kilpailualueen ja senlähiympäristön kaupunkikuvalliset vaatimukset. Kaikkiansiokkaimmat kokonaisuudet perustuvatliikenneratkaisuun, jossa pääkadut sijoittuvatkilpailualueen ulkoreunoille.Palkintolautakunta allekirjoitti arvostelupöytäkirjan22.2.2006ja esitti kaavarunkotyön jatkamista voittaneen työn”Laituri”pohjalta.Palkinnonjakotilaisuus pidettiin 2.3.2006 Historiallisessamuseossa.Anne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS15.6.2006 Kaavarungon tarkennettuOAS nähtäville20.6.2006 Tarkistettu osallistumis­ jaarviointisuunnitelmasaatettiin teknisenlautakunnan tiedoksi.19.9.2006 228 § Tekninen lautakunta hyväksyi31.8.2006 päivätyn Kartanonkaavarunkoluonnoksenasetettavaksi julkisestinähtäville luonnosvaiheenkuulemista varten.Kaavarunkoluonnoksen käsittelyn yhteydessä tekninenlautakunta linjasi linja­autoasematoiminnan siirtyvänalueelta pois tulevaisuudessa.Kaavarunkoluonnos oli julkisesti nähtävillä28.9.­30.10.2006Anne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS16.1.2007 5 §Tekninen lautakunta hyväksyi 31.8.2006päivätystä Kartanon kaavarunkoluonnoksestaesitettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditutvastaukset sekä esitti kaavarunkoatarkistettavaksi vastausten mukaisesti.26.6.2007Ranta­Kartanon tarkistettu kaavarunkoraporttivalmistui.Eri toimintoja alueellePaikoitus kellariin Korttelipihat 9 tornia04.05.2009Anne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSASEMAKAAVAVAIHE12.10.2007 asemakaavan muutoksenosallistumis­ ja arviointisuunnitelma valmistui ja6.11.2007 siitä pidettiin viranomaisneuvottelu,jonka perusteella OAS:aa tarkennettiin.12.11.2007 284 §Tekninen lautakunta päätti asemakaavanmuutoksen laatimisesta viranomaisneuvottelunperusteella laajennetulle suunnittelualueelleOAS:Asemakaavan muutoksen yhteydessä ontarkoitus laatia vaihtoehtoisia luonnoksiaalueella olevien toimintojen säilymisen jaeriaikaisen muuttumisen perusteella.Anne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSAsemakaavatyön luonnosvaihtoehdot yleisesti nähtävillä 29.5.­1.8.2008Yleisötilaisuus 2.6.20081163 allekirjoittama adressi23 mielipidettä7 yhteisön /yhtiön lausuntoa5 viranomaislausuntoaAnne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSLuonnosEhdotusAsemakaavan muutosluonnos oli yleisesti nähtävänä 16.9.­3.10.2008.Yleisötilaisuus 14.9.2008.Luonnoksesta esitettiin 24 mielipidettä ja 10 lausuntoa, joiden perusteella luonnostatarkennettiin:­ korttelialueita on pienennetty näkymien avaamiseksi. Kekkosen aukio kapeimmillaan 20 m.­ kortteleiden väliset puistot min. 14 m. Kortteleiden rakennusoikeuksia tarkistettiin.­ yleisen paikoitushallien ja korttelin muun toiminnan keskinäistä sijaintia muutettiin.Anne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSTekninen lautakunta käsitteli 14.10.2008 245 § asemakaavan muutosluonnoksestaesitetyt mielipiteet ja lausunnot sekä päätti asettaa Ranta­Kartanon alueenasemakaava­ ja asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville.Asemakaava­ ja asemakaavan muutosehdotus oli MRL 65 §:n ja MRA 27§:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 30.10.­8.12.2008.Anne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSAsemakaava­ ja asemakaavan muutosehdotuksensuunnittelualueen pinta­ala n. 30,8 ha ja rakennusoikeutta yhteensä 158 973 k­m2.Koko alueella rakennusoikeutta uuteen käyttötarkoitukseen64 335 k­m2.­asumisen korttelialuetta n. 1,8 ha,uutta rakennusoikeutta 35 486 k­m2.­ liike­ ja palvelurakentamisen korttelialuetta n. 0,4 h,uutta rakennusoikeutta 12 800 k­m2.­ julkisen rakentamisen korttelialuetta n.0,3 ha,rakennusoikeutta 7 500 k­m2.­ virkistysaluetta lisää noin 2,7 haUutta asemakaava­aluetta on kaavoitettu noin 0,2 ha ja silläosoitetaan rantapenkan kaakkoisreuna puistoksi.Katu­ ja puistoalueiden toteuttamisen alustavakustannusarvio on noin 6,9 milj.€.Karkea arvio rakentamisesta saatava tuotosta onnoin 2 milj.€.Anne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSRAKENTAMISTAPAOHJEET vahvistuvat kaavaehdotuksen yhteydessä­ Matalaenergiataloja­ Esteetön liikkuminen­ Puisto­ ja katualueiden kokonaissuunnitelma, korkeatasoinen­ Kortteleista laadittava korttelisuunnitelma­ Maaperä tulee tutkia, pilaantuneet maa­ainekset poistaa ennenrakentamista.­ Pohjavedenpinnan korkeus tulee tarkistaa­ Rakentaminen ei saa vaikuttaa puupaaluperustuksiin eikämuuttaa pohjaveden virtaussuuntaa.­ Kellarikerrosta ei saa sijoittaa pohjavesipinnan alapuolelle­Julkisivuissa, paikoitushallienkin, tulee käyttää korkeatasoisiamateriaaleja­ Harmaat betonipinnat eivät ole sallittuja­ I­kerroksen asuntojen lattiatason tulee olla riittävän korkealla,palveluasuntojen, liike­ ja yhteistilojen lattiataso alempana­ Paikoitushalli viereisten II­ tai III­kerroksisten rakennustenmukainen.­ II­III­ krs viherkatto, VIII­krs harjakattoAnne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05..2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSKaavaehdotusta koskeva (MRL 66) viranomaisneuvottelu pidettiin 6.2.2009.Hämeen ympäristökeskusPäijät­Hämeen liittoLahti Aqua OyPäijät­Hämeen pelastuslaitos­eivät edellyttäneet muutoksiaLahden kaupunginmuseoLahti Energia Oy­ lausuntojen perusteella tarkennettiin kaavamääräyksiäLahden seudun ympäristöpalvelut­ lausunto sisältää useita muistutuksissakinesitettyjä näkemyksiäAnne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSMuistutuksia 26 (10 yhteisöä/ yhtiötä, 21 yksityistä allekirjoittajaa)Suurin osa muistutuksista kohdistuu kaupunkirakenteelliseen ratkaisuun:­ maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten tavoitteiden toteutumiseen­ rakentamisen määrään Fellmaninpuiston ja Kisapuiston välisellä alueella­ selvitysten riittävyyteen­ osallistumisen lainmukaisuuteenVE 0+Kyösti Kallion kadunvarren rakentaminenVE 0+ +Anne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimialaLinja­autoasemansäilyttäminen04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS•Hulevesien käsittely puistoissa ei ole mahdollista näin keskeisellä alueella.•Aukiot parantavat pintavesien imeytymistä.•Hulevesien käsittelyyn tarkoitettu maanalainen aluevaraus perustuutoistaiseksi tiedossa oleviin mitoitusperusteisiin.•Kisapuiston pysäköinti ja kehittäminen on otettu huomioon•Liikenneverkko mahdollistaa mitoitukseltaan kapeammat kadut•Parantaa kevyen liikenteen olosuhteita•Mahdollistaa kävelypainotteisen keskustan kehittämisen•Ei aiheuta merkittävää haittaa viereisille puistoille•Kartanonkatua ei voida sijoittaa maan alle• Pilaantuneiden maa­ainesten mahdollisuus onotettu huomioon eikä niillä katsota olevan olennaistapainoarvoa eri vaihtoehtojen tarkastelussa.•Pohjaveden suojelu on otettu huomioon.Maaperä ja pohjavesiVesijärven ylävedenpinta + 81.8Urheilutalon kellarin lattia + 83.60 ...+85.5 sali +84.80Pellonkulman kellarin lattia + 86.00 … 88.50Pohjaveden / orsiveden pinta n. 3,24 metrin syvyydessä.Maaperä pääosin silttimoreenia.Moreenikerros 7­17 metrin syvyydessäLinja­autoaseman paikoitusalueella täyttöä jopa 3,5 m.Rakentaminen ei aiheuta pysyvää haittaa pohjavedelle.Kellarikerroksen toteuttaminen on pohjaveden kannalta mahdollista.AutopaikkojaNytPaikoitusalueella /P­halleissa 320 (10h) 320Linja­autoasemalla 24 ( 2h ) 40Pikku­Vesijärven rannassa 160 160Jalkarannantien reunassa 20 ­Kyösti Kallionkadun varressa 85 45Kartanonkadun varressa ­ 30Ståhlberginkadun varressa 100 n.140Paasikivenkadun varressa 140 140Ent, huoltoasemien tonteilla 165 ­Mahd. Paasikivenaukion alla ­ n.140EhdotusYhteensä 1014 n.1015Anne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS•Rakentamistehokkuus on alueen keskeinensijainti, rakenteelliset autopaikkaratkaisut jasuojaisat pihat mahdollistavaumpikorttelirakenne huomioon ottaen sopiva.•Kaava mahdollistaa julkisen ja eri ikäisilletarkoitettujen hyvinvointipalvelujenrakentamisen.•Kaupunkitilallisesti kaava avaa suorannäkymän Fellmanin ja Kisapuiston välillemuseokorttelin läpi sekä Risto Rytin aukion jaHalosen aukion kautta. Muilta osin näkymätporrastuvat keskeiseltä Kekkosen aukiolta.•Merkittävin muutosalue on nykyisinhuoltoasemien korttelialuetta sekä katu­ japaikoitusaluetta. Ilmastonmuutokseenvarautumisen ja kestävän kehityksennäkökulmasta yhdyskuntarakenteentiivistäminen olemassa olevan rakenteensisällä on kannatettavaa.Anne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSMuistutusten edellyttämät rakentamisenmäärää, korttelialueiden sijoittumista jaliikenneverkkoa koskevat muutokset tailinja­autoaseman ja urheilutalonsäilyttäminen edellyttävät päätöstäkaavatyön aloittamisesta toisenlaisenkaupunkirakenteellisen ratkaisun pohjalta.Viranomaisneuvottelussa Hämeenympäristökeskus totesi osallistumisenkaavan valmistelun yhteydessä olleenriittävää.Anne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05..2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSToteuttaminen tapahtuu vaiheittain ja todennäköisesti pitkän ajan kuluessa, koska alueellaolevien toimintojen siirtäminen edellyttää päätöksiä ja korvaavien tilojen osoittamista.Huoltoaseman ympäristölupa on voimassa vuoden 2010 loppuun.Urheilutalon toiminnoille tulee osoittaa korvaavat tilat.Linja­autoaseman toimintojen siirtyminen edellyttää matkakeskusta tai muuta sijoitustakoskevia päätöksiä, todennäköisesti asemakaavan laatimista ja rakennussuunnitelmia,niiden hyväksymistä ja toteuttamista. Kartanonkadun itäpään ja nk. museokorttelinrakentamista ei voida aloittaa ennen linja­autoasematoimintojen siirtymistä.Toteuttaminen voidaan aloittaa todennäköisimmin kortteleista 2150 ja 2152.Anne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala21.04.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSAnne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimialaPaasikivenpatsaalta Vesijärvelle21.04.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSPaasikivenaukioAnne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSAnne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimialaVapaudenkadulta Teivaanmäkeä kohti04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSAnne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimialaHistoriallisen museon takaa Fellmaninpuistoon04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSJalkarannantieltä keskustaanAnne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSKisapuiston reuna/Kartanonkatu linja­autoasemaltaAnne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSAnne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimialaKisapuiston reuna / Kartanonkatu Kariniemekadulta04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSKariniemenkadultaAnne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSAnne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimialaJalkarannatieltä kohti Kisapuistoa04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSUrheilutalolta olympiaportilleAnne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSKyösti Kallion katuAnne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSAnne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSAnne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSAnne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSKilpailun tulos sekä kaavarungon ja asemakaavan muutoksenaikataulu on esitelty kaupunginvaltuustolle 2.5.2006.Asemakaavan muutosalueen rajaus, laaditut selvitykset,luonnosvaihtoehdot sekä kaavatyön etenemisen aikataulu onesitelty valtuuston tiedotustilaisuudessa 29.5.2008.Asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotus sekä kaavanvalmistelu kilpailun, kaavarungon, luonnosvaihtoehtojen jaluonnoksen kautta sekä saatu palaute on esitelty valtuustontiedotustilaisuudessa 28.11.2008.Asemakaava­ ja asemakaavan muutosehdotus esitelläänkaupunginhallitukselle 4.5.2009 ja valtuustontiedotustilaisuudessa 13.5.2009.Kaavaehdotus on tarkoitus saattaa kaupunginhallituksenkäsiteltäväksi yksityisen maanomistajan aluetta koskevanmaankäyttösopimuksen valmistuttua ( touko­kesäkuu tai elosyyskuu)Anne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009


RANTA­KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA­ JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSKilpailusta tiedotettiin julkisesti ja kilpailuohjelma liiteaineistoineen oli luettavissamm. kaupungin internet­sivuilla.Kaikki kilpailutyöt olivat yleisön nähtävissä 3.­12.3.2006.Kilpailuun sai ja osallistui myös lahtelaisia suunnittelijoita.Anne Karvinen­Jussilainen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala04.05.2009

More magazines by this user
Similar magazines