Views
3 years ago

n?u=RePEc:rif:report:32&r=edu

n?u=RePEc:rif:report:32&r=edu

14ETLA Raportit – ETLA

14ETLA Raportit – ETLA Reports No 32varsin tehoton mutta ennen kaikkea kallis ratkaisu myös nuorten kohdalla. Varttuneemmantyövoiman varhaiseläkkeelle siirtäminen ei ole myöskään ratkaisu nuorisotyöttömyyteen. Monessayhteydessä on osoitettu, että nuoret ja vanhat työntekijät eivät kilpaile keskenään työmarkkinoillavaan he pikemminkin täydentävät toisiaan tuotantoprosessissa. Toistuvasti esilletuotu ratkaisu on Saksan tyyppinen duaalijärjestelmä, joskin sitä on ajoittain arvosteltu liianhitaasta sopeutumisesta työelämässä tarvittavan osaamisen jatkuviin muutoksiin. Työmarkkinoidentoimivuuden suhteen pohdinnan kohteeksi on usein puolestaan noussut työsuhdeturva.Joskin vahvan työsuhdeturvan on yleensä osoitettu haittaavan työmarkkinoille ensimmäistäkertaa pyrkivien työllistymistä, on myös todettu, ettei työsuhdeturvan heikentäminen yksinlisää nuorten työllistymistä. Edelleen tehokkaana toimenpiteenä nuoria ja erityisesti heikostikoulutettuja nuoria ajatellen pidetään työllistämistukia. Mutta tukien tulisi olla määräaikaisia,tarkasti kohdistettuja ja huolellisesti valvottuja niin, että nuori hyötyy työkokemuksestaan jaoppii työssään uutta.Arvioidessaan heikosti koulutettujen nuorten nykytilannetta Yhdysvalloissa Edelman ja Holzer(2013) painottavat erityisesti yhtä seikkaa: tarjonta- ja kysyntäpuolen politiikkatoimenpiteidenyhdistämistä. Ei riitä, että pyritään edistämään heikosti koulutettujen nuorten työntarjontaa.Yhtälailla tulisi huolehtia siitä, että kannustetaan työnantajia työllistämään näitä nuoriaja myös tarjoamaan heille olosuhteisiin nähden mahdollisimman laadukkaita työtehtäviä.Tällaiset pohdinnat vievät heidät pitkälti samoille poluille kuin millä esimerkiksi Eichhorstym. (2013) ovat: koulutusta ja toimenpiteitä, joissa yhdistyvät osaamisen kehittäminen ja työkokemuksenkertyminen. Työnantajien keskeistä roolia heikosti koulutettujen nuorten työmarkkina-asemanparantamisessa korostetaan itse asiassa varsin monessa tuoreessa raportissa(esim. Scarpetta ym., 2010; Duell ja Vogler-Ludwig, 2011).5.2 Monenmuotoisia aktiivitoimien arviointejaNuorten työllistymistä ja työllisyyttä edistäviä toimia on eri maissa toteutettu valtava määrä.Ne ovat usein määräajaksi luotuja tai muista syistä tilapäisiksi rakennettuja järjestelyjä. Monestiniitä on myös muutettu toimeenpanon aikana suuntaan tai toiseen, esimerkiksi koskemaanlaajennettua nuorisoryhmää. Jotkut toimenpiteet on toteutettu paikallisella, toiset kansallisellatasolla. Osittain on myös suoritettu puhtaita kokeiluja esimerkiksi kuntatasolla. Välilläon ollut kyse yksittäisistä toimenpiteistä, välillä ohjelmiksi yhdistetyistä toimista. Muttatästä kirjavuudesta huolimatta on vuosien varrella tuotettu erinomaisia sekä laajempia ettäsuppeampia katsauksia ja yhteenvetoja eri maissa toteutetuista nuorille kohdistetuista aktiivitoimista.Tähän joukkoon kuuluvat muun muassa Paparella ja Savino (2008), OECD (2010a),Duell ja Vogler-Ludwig (2011) sekä European Employment Observatory -verkoston tuottamatmaaraportit ja yhteenvetoraportit.Vaihtoehtoisista työttömille nuorille kohdistettavista aktiivitoimista ei ole puutetta. Nuorillesuunnattujen toimien vaikuttavuutta on sitä vastoin arvioitu varsin vähän. Arviointituloksistaon laadittu pieni määrä katsauksia, joista toiset käsittelevät nuoria koskevia tuloksia osanalaajempaa aktiivitoimien vaikuttavuuden kartoitusta (esim. Kluve, 2006; Card ym., 2010).Toiset puolestaan tuottavat katsauksen yksinomaan tai erikseen myös nuorille kohdistettujentoimien vaikuttavuuteen (esim. White ja Knight, 2002; Nekby, 2008). Todettakoon myös, ettämainituissa katsauksissa nuorille kohdistetuista toimista tuodaan kiitettävästi esille sekä laadullisiaettä määrällisiä arviointituloksia. Näiden lisäksi on myös laadittu varsin monta katsa-

Nuorten työllistyminen ja työllisyys työvoimapolitiikan valossa15usta ns. hyviin käytäntöihin. Youth on the Move -aloitteen ohjelmasivulla on tarjolla laaja valikoimanäitä katsauksia.Koska työttömille nuorille kohdistettujen työvoimapoliittisten toimien arviointituloksia onviime vuosina käsitelty useissa kirjallisuuskatsauksissa, nostetaan tässä luvussa esille vain tiettyjätoimenpiteitä koskevia tuloksia. Osatyökykyisille nuorille ja maahanmuuttajataustaisillenuorille kohdennetut ohjelmat ja toimenpiteet käsitellään erikseen jäljempänä. Jako jää kieltämättäosittain keinotekoiseksi, koska työttömille nuorille kohdistettujen toimien piiriin kuuluvatväistämättä myös näiden kahden muun ryhmän nuoret. Tämän jaon hyöty on lähinnäsiinä, että osatyökykyisten sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten erityisongelmat nousevatselkeämmin esille, kun heitä koskevia arviointeja käsitellään erikseen.Mutta ennen kuin siirrytään tarkastelemaan eri aktiivitoimien arvioitua vaikutusta työttömiennuorten työllistymiseen ja työntekoon tiedossamme olevien tutkimusten valossa, muutamavaroituksen sana saattaa olla paikallaan. Ensiksi, nuorille kohdistettuja aktiivitoimia lisätäänmerkittävästi talouden laskusuhdanteessa nuorten työttömyyden usein nopean kasvun takia.Siksi arviointitulokset tyypillisesti valaisevat toimien vaikuttavuutta tilanteissa, joissa työvoimankysyntä on hiipumassa tai on edelleen heikohkoa. Suhdannevaihe ja siinä tapahtuneitamuutoksia otetaan harvoin arvioinneissa huomioon.Toiseksi, eri maissa toteutettujen toimien vaikuttavuutta koskevia arviointituloksia on vaikeaverrata toisiinsa. Tämä johtuu paitsi eri maiden instituutioiden välisistä eroista, myös muunmuassa siitä, että jopa hyvin samankaltaiset toimet on lähes poikkeuksetta rakennettu ja toteutettueri tavoilla. Myös käsitteiden käyttö on arviointitutkimuksissa hyvin vaihtelevaa. Välilläkäytetään erilaisille toimille likimain samaa nimitystä, välillä erilaisia nimityksiä varsinsamankaltaisille toimille. Lisäksi arvioitavat ohjelmat koostuvat yleensä joko erilaisista tai sittensamantyyppisistä mutta eri nimityksillä kulkevista toimenpiteistä, vaikka itse kohderyhmävoi olla hyvin samanlainen.Edelleen, toimen vaikuttavuutta arvioidaan yleensä pelkästään lyhyellä tähtäimellä, harvemminmyös pidemmällä tähtäimellä. Samalla näiden aikavälien määritelmä saattaa vaihdellamelkoisesti eri arviointitutkimusten välillä myös sellaisissa tapauksissa, joissa arvioinnin kohteenaon luonteeltaan samankaltaisia toimia: toisissa tutkimuksissa esimerkiksi kaksi vuottatoimenpiteessä aloittamisen jälkeen tulkitaan lyhyeksi aikaväliksi, toisissa pitkäksi. Tosin tämäsaattaa osittain johtua arvioinnin kohteena olevien toimien eri pituudesta, mutta yleisselitykseksitämä ei näytä pätevän. Kaiken kaikkiaan tällaiset asiat on hyvä pitää mielessä, kun seuraavassatutustutaan arviointitutkimuksen antiin työttömien nuorten osalta.Alla lyhyesti selostettavat aktiivitoimet ja niistä laaditut arvioinnit jakautuvat periaatteessakahteen ryhmään: yksistään nuorille kohdennetut toimet sekä kaikille työttömille suunnatutaktiivitoimet (kuten työvoimakoulutus), joihin yleensä myös nuorilla on mahdollisuus osallistua.Yksinomaan nuorille kohdistettujen toimien osalta todettakoon, että arviointitutkimustentuloksiin perustuvien ns. meta-analyysien mukaan näiden toimien vaikutus työllistymisentodennäköisyyteen on tyypillisesti selvästi heikompaa aktiivisen työvoimapolitiikan yleistoimiinverrattuna (esim. Kluve, 2006). Mistä tämä tulos johtuu, voidaan spekuloida, mutta varmaavastausta ei ole toistaiseksi esitetty. Lisäksi näiden yleistoimien tuloksia on arviointitutkimuksissaajoittain verrattu aikuisten vastaaviin tuloksiin. Kuten myöhemmin käy ilmi, tämävertailu on välillä johtanut yllättävänkin ristiriitaisiin päätelmiin. Lopuksi tarkastellaan vielä

b e ar in g mo n it o r in g a s y o u ha ... - SPM Instrument
n e e e r us o u p t - Ähtäri
ÿþS o n y E r i c s s o n M o b i l e C o m m u n i c a t i o n s A B
Roto NT R o to N T - Scanfinn Oy
Kiasma-lehti 32 - 2006
O R O N Y S T Ä V Ä
b u s i n e s s & t e c h n o l o g y - Joensuu REGION
U U T I S E T 1 / 2003
e n e r g i s t ä o s a a m i s ta - Vaasan ammattikorkeakoulu
S V U L : n L l l t t o h d l l l n n o n pöytäkirjat V. 1927 NS 1 - it
U U T I S E T 3/ 2003
liï -'rf S V U L : n L i l t , t i t c k o u k a t n pöyttklfja • . 1932 tS 1 -i!-'-'
ey064s22-32 - SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry
U POFLOOR – B ALTERIO LAMINAATTILATTIAT - Rakentaja.fi
Käsikirja R 1200 R, Classic - BMW Motorrad International
u K v er a k k o v - Kuvaverkko
U U T I S E T 2 / 2003
U U T I S E T 1 / 2003
U U T I S E T 3/ 2004
taistelulaulu 1 / 2 - Jesus är Herren!
D R I V E R'S W O R L D - Mercedes-Benz