Views
3 years ago

n?u=RePEc:rif:report:32&r=edu

n?u=RePEc:rif:report:32&r=edu

Nuorten työllistyminen

Nuorten työllistyminen ja työllisyys työvoimapolitiikan valossaTiivistelmäTässä raportissa pohditaan aluksi yleisellä tasolla nuorten ryhmää sekä nuorten erityyppistä toimintaa, erityisestinuorisotyöttömyyttä ja sen vaihtoehtoisten laskentatapojen antamia tuloksia. Tämän jälkeen tarkastellaannuorille kohdennettavia toimia suomalaisen ja kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden valossa.Tällöin käsitellään erikseen nuorisokoulutuksen ja työvoimapoliittisten aktiivitoimien roolia ja merkitystä,koska pääsääntöisesti ne kohdistuvat varsin eri-ikäisiin nuoriin. Lopuksi pohditaan kahden nuorten erityisryhmän– osatyökykyisten sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten – tilannetta koulutuksen ja aktiivitoimienvalossa. Kirjoituksen päätteeksi esitetään ja pohditaan nuorisotarkastelun keskeisimpiä tuloksia.Asiasanat: Nuoret, koulutus, koulupudokas, työvoimapolitiikka, arviointi, vaikuttavuusJEL: I20, I38, J08, J70Youth Employability and Employment from the Perspective of Active LabourMarket PoliciesAbstractThis literature review starts with a general discussion of young people and their various activities with specialemphasis on youth unemployment and the outcome of alternative ways of measuring the prevalenceof unemployment among young people. Thereafter the focus turns to measures targeted at young peoplebased on the knowledge provided in relevant national as well as international literature. A distinction isthereby made between the role and impact of the education system, on the one hand, and active labourmarket policies (ALMP), on the other. The main reason for making this distinction is that early-year educationand ALMP measures are typically targeted at differently aged young people. Apart from young peoplein general, attention is also paid to two special groups of young people: disabled young people andyoung immigrants. The review concludes with a discussion of main findings and their policy implications.Key words: Young people, education, dropouts, ALMP, evaluation, impactJEL: I20, I38, J08, J70

Nuorten työllistyminen ja työllisyys työvoimapolitiikan valossa31 Nuorten ryhmä heterogeeninenNuorten ryhmä on koostumukseltaan laaja ja heterogeeninen. Iän suhteen ryhmään kuuluvattyypillisesti kaikki nuoret 15/16-vuotiaista ainakin 24/25-vuotiaisiin mutta usein aina30/31-vuotiaisiin asti. Esimerkiksi Suomen nuorisolaki (72/2006) määrittelee nuoren alle29-vuotiaaksi, mutta julkisissa työvoimapalveluissa nuorten yläikäraja saavutetaan 25-vuotiaana,mikä itse asiassa vastaa ILO:n nuorten määrittelyssä käyttämää ikärajaa. Nuorten ryhmänlaajan ikäasteikon takia ei ole yllättävää, että ryhmässä esiintyy monentyyppisiä aktiviteetteja,jotka lisäksi saattavat vaihtua toisiin suhteellisen nopeassa tahdissa. Moni nuori onedelleen koulutuksessa, toiset ovat jo siirtyneet työelämään enemmän tai vähemmän vakituiseentyösuhteeseen. Usein ollaan koulutuksen ohessa töissä. Työttömyysjaksojen lisäksi onmonesti ehditty jo kokea myös lyhyempiä tai pidempiä jaksoja kokonaan työvoiman ulkopuolellaesimerkiksi perhevapaan tai toiminta-, kouluttautumis- ja/tai työkykyyn liittyvien ongelmientakia.Keskiasteen loppuun saattaminen, nopea työllistyminen ja työssä pysyminen sekä työttömyysjaksojenmuodostuminen mahdollisimman lyhyiksi edustavat jo pitkään esillä olleita nuorisopolitiikankeskeisimpiä tavoitteita. Uusimman tutkimustiedon valossa näiden tavoitteidenmerkitys korostuu entisestään: nuorisotyöttömyyden korkea taso Euroopassa on pysyvä ilmiö(Carporale ja Gil-Alana, 2014). Erityisen paljon huomiota on (esim. OECD, 2010a; EuropeanCommission, 2012) monissa maissa kiinnitetty niin sanottuihin koulupudokkaisiin eli nuoriin,jotka uhkaavat jäädä enintään peruskoulutodistuksen varaan. Korkeaa osaamista suosivannopean teknologisen kehityksen ja työmarkkinoiden rakenteiden suurten muutosten takia(esim. Acemoglu ja Autor, 2011) heikosti koulutettujen nuorten työllistymisnäkymät huononevatja heidän syrjäytymisvaaransa kasvaa.Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaissa, koulunkäynti on yleistä ja suurin osa nuorista suorittaajossain vaiheessa vähintään keskiasteen tutkinnon (esim. Albæk ym., 2014a). Koulunkäynninyleisyyden takia keskimääräinen työllisyysaste on nuorten keskuudessa tyypillisestisuhteellisen matala varsinkin, jos laskelmasta poistetaan työssä käyvät opiskelijat. Työelämänja koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten osuus (niin sanottu NEET rate) jää siksi verrattainpieneksi. Nuorten työttömyysaste arvioidaan sitä vastoin hyvin korkeaksi kaikissa Pohjoismaissa,ainoana poikkeuksena Norja (ks. luku 2). Muiden keskeisten indikaattoreiden vertailutiedotvuodelle 2012 on kerätty Suomen, muiden Pohjoismaiden, valikoitujen muidenlänsimaiden sekä EU:n ja OECD:n keskiarvojen osalta taulukkoon 1.Seuraavassa luvussa tarkastellaan hieman yksityiskohtaisemmin nuorten työttömyysastettasekä sen vaihtoehtoisia laskentatapoja ja niiden antamia tuloksia. Sen jälkeen siirrytään tarkastelemaannuorille kohdennettavia toimia. Tällöin käsitellään erikseen nuorisokoulutuksenja työvoimapoliittisten aktiivitoimien roolia ja merkitystä, koska pääsääntöisesti ne kohdistuvatvarsin eri-ikäisiin nuoriin. Lopuksi pohditaan kahden nuorten erityisryhmän – osatyökykyistensekä maahanmuuttajataustaisten nuorten – tilannetta koulutuksen ja aktiivitoimienvalossa. Näiden kahden nuorisoryhmän erityistarkastelua voidaan perustella etenkin sillä, ettänuorten tyypillisesti kokemien koulunkäyntiin ja työelämään siirtymiseen liittyvien haasteidenja esteiden lisäksi nämä nuoret usein kohtaavat myös muuntyyppisiä ongelmia edetessäänkoulujärjestelmän sisällä ja sieltä kohti työmarkkinoita. Viimeisessä luvussa esitetään japohditaan nuorisotarkastelumme keskeisimpiä tuloksia.

b e ar in g mo n it o r in g a s y o u ha ... - SPM Instrument
n e e e r us o u p t - Ähtäri
ÿþS o n y E r i c s s o n M o b i l e C o m m u n i c a t i o n s A B
Roto NT R o to N T - Scanfinn Oy
Kiasma-lehti 32 - 2006
O R O N Y S T Ä V Ä
U U T I S E T 1 / 2003
b u s i n e s s & t e c h n o l o g y - Joensuu REGION
e n e r g i s t ä o s a a m i s ta - Vaasan ammattikorkeakoulu
S V U L : n L l l t t o h d l l l n n o n pöytäkirjat V. 1927 NS 1 - it
U U T I S E T 3/ 2003
liï -'rf S V U L : n L i l t , t i t c k o u k a t n pöyttklfja • . 1932 tS 1 -i!-'-'
ey064s22-32 - SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry
U POFLOOR – B ALTERIO LAMINAATTILATTIAT - Rakentaja.fi
Käsikirja R 1200 R, Classic - BMW Motorrad International
u K v er a k k o v - Kuvaverkko
U U T I S E T 2 / 2003
U U T I S E T 1 / 2003
U U T I S E T 3/ 2004
taistelulaulu 1 / 2 - Jesus är Herren!
D R I V E R'S W O R L D - Mercedes-Benz