2/2011 - Väestöliitto

vaestoliitto.fi

2/2011 - Väestöliitto

Maailma Maailma ja meja meKehitys ja Kehitys hyvinvointi ja hyvinvointiUseat tutkimukset ovat osoittaneet, ettäyhteisöissä, joissa on tehty tasa-arvotyötäja panostettu tyttöjen koulutukseen, tytötaloittavat myöhemmin sukupuolielämän,avioituvat myöhemmin ja saavat vähemmänlapsia. He käyttävät palkkatulonsamiehiä todennäköisemmin omien lastensaja muiden perheenjäsenten hyväksi.Seksuaalikasvatuksen avulla nuorille voidaankertoa seksuaali- ja lisääntymisterveydenmerkityksestä sekä saatavilla olevistapalveluista. Jotta nuoret uskaltaisivatoikeasti käyttää palveluja, palveluntarjoajienon otettava huomioon nuorten erityisettarpeet ja säilytettävä hyvin luottamuksellinensuhde nuoriin asiakkaisiin.Esimerkiksi Egyptissä on päädytty aivanpäinvastaisiin ratkaisuihin. Hallitus onpoistamassa kaiken seksuaalisuuteen liittyvänmateriaalin oppikirjoista ja jättämässäseksuaalikasvatuksen opettajien harteille.Opettajilla ei kuitenkaan ole valmiuksiaeikä rohkeutta asiasta nuorten kanssa keskustella.Perhesuunnitteluun on mahdollisuusvain pareilla, joiden toivottu lapsilukuon jo täynnä.Kun aktiiviset vaikuttajanuoret saavatitse olla mukana kehittämässä nuorisoystävällisiäseksuaaliterveyspalveluja, kaikillenuorille avautuu mahdollisuus huolehtiaseksuaaliterveydestään, kouluttautua,hankkia sopivaksi katsomansa määrä lapsiaja kouluttaa myös heidät. Vain terveetja hyvinvoivat nuoret voivat olla tehokkaastirakentamassa parempaa tulevaisuuttavahvistamalla oman maansa inhimillistä,taloudellista ja teknistä kehitystä. l”Vain terveetja hyvinvoivatnuoret voivatolla tehokkaastirakentamassaparempaatulevaisuutta.Teksti Hilkka Vuorenmaa Kuva Riikka NärhiNaistenasemanparantaminen–avain tasapainoiseenväestönkehitykseenKuva Thomas HagströmVäestönkasvu on aihe, josta on vaikea keskustella. Siihen liittyy hyvinjakautuneita kantoja. Se johtaa helposti sormella osoitteluun. Vaikkakaikilla on oltava oikeus hankkia haluamansa lapsiluku, aihetta hallitseekysymys: ketkä hankkivat liikaa lapsia? Tämä kysymys ei kuitenkaanota huomioon, että lasten hankinnassa ei ole aina kyse valinnasta.On totta, että suurimmat syntyvyysluvutesiintyvät vähiten kehittyneissämaissa. Keskustelussa jää kuitenkinusein ottamatta huomioon lastenhankintaan liittyvät valinnat tai valinnanmahdollisuuden puute. Useat eri tekijätvaikuttavat pariskunnan lapsilukuun: terveys,uskonto, kulttuuri, taloudellinen tilannesekä kyky ja mahdollisuus hankkiahaluamansa määrä lapsia. Monet näistätekijöistä liittyvät naisten asemaan – naistensosiaaliseen, taloudelliseen ja kulttuuriseentilanteeseen yhteiskunnassa. Naistenaseman parantaminen on näin keskeinenkeino tasapainottaa väestönkehitystä.Kysymys valinnasta?Länsimaissa lasten hankkiminen mielletäänusein pelkästään kysymyksenä valinnasta.Mutta asia ei ole kaikkialla näinyksinkertaista. Kehitysmaissa lapset tarjoavatperheelle parhaan mahdollisuudensosiaaliturvasta: he osallistuvat maataloustyöhön,hoitavat sisaruksiaan jaovat vanhemmilleen vanhuudenturva.Useissa kulttuureissa lasten määrä ontärkeä naisten identiteetille ja sosiaalisellestatukselle. Myös sosioekonomiset tekijätovat tärkeitä vaikuttajia hedelmällisyyteen.Naisten koulutus, pääsy terveyden-28 Pari&Perhe 2/2011

More magazines by this user
Similar magazines