nuoriso - CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus

home.cimo.fi

nuoriso - CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus

EUROOPAN UNIONIN NUORISO-OHJELMAUUDISTUI 1.1.2002 ALKAENKuluva vuosi on merkinnyt Nuoriso-ohjelmallejoitain uudistuksia.Ohjelmalle on laadittu uusikäyttöopas ja myös lomakkeistoon uusittu. Uuden käyttöoppaanja lomakkeet löydät CIMOnwww-palvelusta http://www.cimo.fi| Nuoriso-ohjelmat | Lomakkeet.Tässä expressissä kerrataan vielälyhyesti kunkin alaohjelman keskeisinsisältö ja mahdolliset muutokset.HakuajatTänä vuonna on jäljellä vielä yksihakuaika:• 1.11. 2002 mennessä hankkeet,jotka alkavat 1.2.2003-.30.6.2003Yhteisön tasosalaisjärjestöjen esittämät hankkeet,käsitellään suoraan yhteisöntasolla, ja valinnan suorittaa Euroopankomissio. Näissäkin tapauksissahakemus jätetään kuitenkinNuoriso-ohjelman kansalliseentoimistoon. Kuluvan vuodenviimeinen hakuaika päättyy 1.11.ja silloin voi hakea tukea hankkeille,jotka alkavat 1.4.- 30.9.2003.Ohjelmaan osallistuvatmaat• Euroopan unionin 15 jäsenvaltiota• Kolme Euroopan talousalueeseenkuuluvaa Efta-maata(Norja, Islanti ja Liechtenstein)• Euroopan unionin 12 ehdokasmaata(Bulgaria, Kypros, Latvia,Liettua, Malta, Puola, Romania,Slovakia, Slovenia,Tšekki, Unkari ja Viro)• Muut ohjelmaan osallistuvatmaat: Välimeren alueen yhteis-Jotkin hankkeet, esimerkiksi yhteistyöhankkeetyhteisön ulkopuolistenmaiden ja Välimerenalueen yhteistyömaiden kanssa,alaohjelma 2:een kuuluvat Euroopanlaajuiset hankkeet sekä kantyömaatAlgeria, Egypti, Israel,Jordania, Kypros, Libanon,Malta, Marokko, Palestiina,Syyria, Tunisia ja Turkki, Itsenäistenvaltioiden yhteisönIVY:n maat Armenia, Azerbaizan,Georgia, Moldova, Ukraina,Valko-Venäjä ja Venäjä,Kaakkois-Euroopan maat Albania,Bosnia ja Hertsegovina, entinenJugoslavian tasavaltaMakedonia, Kroatia ja Jugoslavianliittotasavalta sekä seuraavatLatinalaisen Amerikanmaat: Argentiina, Bolivia, Brasilia,Chile, Costa Rica, Ecuador,El Salvador, Guatemala,Honduras, Kolumbia, Kuuba,Meksiko, Nicaragua, Panama,Paraguay, Peru, Uruguay ja Venezuela.Suunnitellessasi yhteistyötä Euroopanulkopuolelle ota yhteys hyvissäajoin CIMOon!Muut yhteistyömaatOhjelmamaat:EU- ja Eftamaat sekä hakijamaat2


EU:N NUORISO-OHJELMA LYHYESTINUORTEN RYHMÄTAPAAMINEN (ALAOHJELMA 1)MultitapaamisettapetillaKomissio on nostamassa tavoitteeksi,että 40% ryhmätapaamisiinosoitetusta tuesta jaettaisiin monenmaan välisille tapaamisille. Joentisen 30% täyttäminen nielaisisikohtuuttoman osan jaettavastaavustusrahasta; pelkillä yhdenmonenvälisen hankkeen matkakustannuksillavoidaan tukea jopakahta kahdenvälistä hanketta.Halutaanko Nuoriso-ohjelmaakehittää tähän suuntaan?Ideanahan on vastuun ja kokemuksenmahdollistaminen nuorille,nuorten osallistuminen hankkeeseenalusta loppuun. Monenmaan välisen hankkeen pyörittäminenon vetäjien mukaan niinsuuri projekti, että käytännössäsen toteutus on ohjaajien käsissä.Mikäli avustuksia halutaanohjata niille nuorille, joilla onmuita huonommat mahdollisuudetliikkuvuuteen, ei monen maanvälinen hanke välttämättä oleideaalein ratkaisu, ovat kokeneetryhmänvetäjät itse painottaneet.Monen maan välisten hankkeidentulee tuoda Nuoriso-ohjelmaanerityistä lisäarvoa. Kustannuksellisistaseikoista johtuen niitä eivoida jatkossa priorisoida.VakiosummatEdellisen Nuoriso-ohjelmakaudenaikana avustussummat olivat huomattavastipienemmät, keskimäärinnoin 50% kokonaiskustannuksista.Nyt uudessa Nuoriso-ohjel-massa lähettävä ryhmä saa 70%matkakustannuksista. Isännöivänryhmän tuki on myös noussutvakiosummien ansiosta. Kilpailuavustuksista on koventunut. Jottajatkossa pystytään tukemaanuseampia korkeatasoisia hankkeita,on isännöivän ryhmän vakiosumma25 euron sijasta 15 euroavuonna 2002. Näin myös varmistetaan,että ryhmät sitoutuvat toteuttamaantapaamisen edullisimmallamahdollisella tavalla sekähankkimaan omarahoitusta Nuoriso-ohjelmanlinjauksen mukaisesti.Esim. 20 hengen Suomessaisännöitävän, viikon mittaisenryhmätapaamisen avustus olivuonna 2001 5 000 euroa (29 729markkaa). Vuonna 2002 avustusvastaavalle ryhmälle on 3 600euroa (21 405 markkaa)ErityisryhmätRyhmätapaaminen on periaatteessanuorille “kerran elämässähanke”, jossa suositaan järjestöjenja ryhmien uusia kumppanuuksia.Erityisryhmillä (sosiaalinen,psyykkinen, fyysinen, taloudellinentai maantieteellinen erityisasema)on kuitenkin mahdollisuuskäyttää ryhmätapaamistapitkäkestoisena työmuotona parhaidenmahdollisten tulosten saavuttamiseksija rakentaa hankkeitaluotettavien, pysyvien kumppaneidenkanssa. Erityisryhmätvoivat myös hakea tukea sellaisiinerityiskustannuksiin, joita vakiosummateivät kata.PrioriteetitErityisesti ohjelmaan kannustetaanosallistumaan sellaisia toimijoita,joilla on vähän tai ei lainkaankokemusta kansainvälisestäliikkuvuudesta ja nuorisotyöstä, jajoilla on muita huonommat edellytyksetliikkuvuuteen. Tärkeimpänävalintakriteerinä hankkeitaarvioidessa katsotaan nuortenomaa aktiivisuutta, sitä miten nuoretovat omalla vapaa-ajallaan mukanahankkeessa.RyhmätapaamisettiiviistiNuorten ryhmätapaaminen kokoaanuoret eri maista toimimaanyhdessä - suunnittelemalla ryhmätapaamisennuoret voivat luodakumppanuuksia ja tavata toisiaeurooppalaisia nuoria. Alaohjelmastatuetaan hankkeita, joissanuoret suunnittelevat ja toteuttavatvapaa-ajallaan, yhdessäkumppaniryhmän nuorten kanssa,omannäköisensä tapaamisenitse ideoimansa teeman ympärille.Kenelle?Ryhmätapaamisiin voivat osallistua15–25-vuotiaat nuoret. Tapaamisenvoi järjestää joko kahdentai useamman maan välisenä. Setoteutetaan aina tapaamiseenosallistuvassa maassa. Kahdenvälisetryhmätapaamiset on tarkoitettuensisijaisesti niille, jotkavasta aloittelevat kansainvälistä3


... EU:n Nuoriso-ohjelma lyhyestiRyhmätapaamisetyhteistyötä, eivät ole aikaisemminosallistuneet EU:n Nuoriso-ohjelmanryhmätapaamiseen tai ryhmille,joiden erityisluonteesta johtuenkahden ryhmän välinen tapaaminensopii paremmin.Kumppaniryhmän etsintäänsaa tarvittaessa apua. Etsinnänhelpottamiseksi suomalainen ryhmävoi toimittaa itsestään sähköpostitseenglanninkielisen esittelynKansainvälisen henkilövaihdonkeskukseen CIMOon,nina.hollenberg@cimo.fi, 1.9. lähtiensari.rehell@cimo.fi.Tapaaminen kestää 6-21 päivää,ja siihen voi osallistua yhteensä16–60 nuorta. Osallistuvienryhmien on oltava samankokoiset.Kukin ryhmä valitsee keskuudestaanyhden vähintään 18-vuotiaanvetäjän. Vetäjiä voi olla korkeintaanyksi jokaista kymmentänuorta kohden.Nuoret itse vastaavat tapaamisensuunnittelusta ja toteutuksestaaina loppuarviointiin asti.He määrittävät tapaamiselle tavoitteenja teeman, joka voi ollaesimerkiksi päihteiden väärinkäytöntorjunta, taide, musiikki, ympäristö,media tai paikallinen kulttuuriperintö.Tapaamiselle suunnitellaantavoitetta ja teemaa tukevapäivittäinen ohjelma.Tapaamiseen saatava tukiRyhmätapaamisiin myönnettäväavustus kattaa osan tapaamisestaaiheutuneista kustannuksista.Nuoriso-ohjelmasta saatavan tuenlisäksi hankkeita rahoitetaan siihenosallistuvien kumppaneiden, paikallistenviranomaisten ja mahdollistensponsorien tuella. Osallistuvatnuoret voivat itse järjestäätapahtumia rahoituksen kartuttamiseksi.Tuen määräRyhmätapaamista isännöivä ryhmä:• Ohjelma- ja ylläpitokulut: 1000euroa/ryhmä ja 15 euroa/osallistuja/kokonainenohjelmapäivä• Valmistelukulut: 500 euroa/ryhmäTapaamiseen lähtevä ryhmä:• Matkakulut: 70 % osallistujienmatkakuluista• Valmistelukulut: 500 euroa/ryhmäNeljän tai useamman maan välinenryhmätapaaminen:• Matkakulut: 70 % kaikkien osallistujienmatkakuluista• Ohjelma- ja ylläpitokulut: 2000euroa / isännöivä ryhmä ja 15euroa /osallistuja/päivä.• Valmistelukulut: 500 euroa/ryhmäMyös ryhmätapaamista valmistelevaantapaamiseen voi saadatukea. Tuen valmistelutapaamiseenhakee lähtevä ryhmä jatapaaminen järjestetään ainavastaanottavassa maassa. Tapaamisenkesto on noin kaksi päivää.Matkakulut: 100% yhdenosallistujan matkakulut ja ylläpitoon100 euroa. Tukea voidaanmyöntää kahdelle osallistujalle silläedellytyksellä, että toinen henkilöon vaihtoon osallistuva nuoriLisäksi erityiskuluja (esimerkiksiviisumit) voidaan kattaaharkinnanvaraisesti jopa 100% silloinkun ne aiheutuvat ryhmänerityisluonteesta. Erityiskustannuksettulee eritellä selkeästihakemuksessa.Miten eteenpäin?Ryhmätapaamisen suunnittelukannattaa aloittaa ajoissa, silläonnistuneen hankkeen valmisteluvie aikaa. Vuodessa on viisi hakuaikaa.Kahden- ja kolmenvälisissätapaamisissa ryhmät hakevattukea kukin omasta maastaan.Mikäli osallistujia on neljästä taiuseammasta maasta, hakee isännöiväryhmä tuen kaikille kumppaneilleomasta maastaan.Huom! Ryhmätapaaminentulee suunnitella ja toteuttaa tapaamiseenosallistuvien nuortenvapaa-ajalla. Nuoriso-ohjelmastaei tueta koulun opetussuunnitelmaan,urheilukilpailuun, esiintymismatkoihin,luokkaretkiin, festivaaleihin,kielikursseihin, opintoretkiin,kilpailumatkoihin, lomamatkoihin,rippileireihin, järjestöjensääntömääräisiin kokoontumisiintai voittoa tavoittelevaantoimintaan liittyviä tapaamisia.Lisätietoja, hakulomakkeita janeuvoja voit kysyä CIMOsta.Ryhmätapaamisia koskevissa asioissasinua auttavat Ahto Külvet,ahto.kulvet@cimo.fi (lähtevätryhmät) ja Nina Hollenberg,nina.hollenberg@cimo.fi (isännöivätryhmät).4


... EU:n Nuoriso-ohjelma lyhyestiVAPAAEHTOISTYÖ (ALAOHJELMA 2)VAPAAEHTOISENLÄHETTÄMINEN JAVASTAANOTTAMINENMuutos lähettävienorganisaatioiden tukiin1.2.2002 hausta alkaen lähettävälleorganisaatiolle on maksettutukea 600 euroa (vakiosumma)+ 5 euroa/kk (entisen 20 euro/kksijasta). Vain erityistapauksissa jaainoastaan erityisen painaviensyiden takia voidaan tuki nostaa15 euroon kuukaudessa. Mikälilähettävä organisaatio hakee suurempaatukea, tulee organisaationottaa yhteys CIMOon KatiInkiseen jo etukäteen.Hankkeiden laatu paranivuonna 2001CIMO vastaanotti vuonna 200155 vapaaehtoistyöhankehakemusta.Kaksi nuorta perui Suomeentulemisensa ennen jaksonalkua, joten kaiken kaikkiaanvastaanotimme 53 nuorta vuoden2001 apurahoilla. Ilahduttavaa on,että yhtäkään projektinkeskeytystäei vuodelle 2001 kirjautunut. Vastaanottavatorganisaatiot suunnittelivathuolellisesti hankkeitaanyhteistyössä vapaaehtoisen ja lähettäväntahon kanssa ennen vapaaehtoisensaapumisista. Myösvapaaehtoisen valintaan kiinnitettiinhuomiota ja vapaaehtoisilleoli pyritty selventämään hankkeidentavoitteet, työtehtävät ja realiteetitpaikkakunnalla. Hankkeissahuomioitiin myös hyvin yksiNuoriso-ohjelman vapaa-ehtoistyöntärkeimmistä periaatteista,nimittäin se, että vapaaehtoistyöhankkeessaon aina kolme osapuolta.Vuonna 2001 Suomesta lähti77 vapaaehtoista ohjelmamaihinja 6 vapaaehtoista EU:n ulkopuolisiinmaihin.Uusia yhteistyömaitaNuoriso-ohjelman myötä avautuimahdollisuus myös ns. hakijamaidenorganisaatioille ja nuorilleosallistua vapaaehtoistyöhönEU:n jäsenmaissa ja päinvastoin.Olemme vastaanottaneet vuonna2001 nuoria vapaaehtoisia Unkarista(3), Puolasta (1), Slovakiasta(1), Tšekeistä (1) ja Romaniasta(1). On ollut mukava huomata,miten Suomen vapaaehtoistyönkenttä tarttui nopeasti uuteenhaasteeseen ja laajensi vapaaehtoistenkirjoa Suomessa.Nuoriso-ohjelma mahdollistaamyös muiden yhteistyömaidennuorten vapaaehtoistyönEuroopassa. Suomeen saapui viimevuonna kaksi vapaaehtoista:israelilainen tyttö (Villa Elba) sekähondurasilainen poika (Maailmanvaihtory / työkoti Lyhty ry).Muiden yhteistyömaiden kanssatoimiessa hakemukset lähtevätCIMOn kautta komissioon, jossapäätökset tehdään.Uusia vastaanottaviavapaaehtoistyöhankkeitaUusia vastaanottavia organisaatioitaon myös ilmestynyt vapaaehtoistyöntietokantaan (http://evs.cimo.fi). Vuonna 2001 liikuntajärjestötheräsivät vapaaehtoistyöntarjoamiin mahdollisuuksiin- esimerkiksi Poriin hyväksyttiinkolme liikunta-aiheista vapaaehtoistyöhanketta.Nuorisojärjestöjen aktiivisuusvapaaehtoistyön vastaanottamisenpuolella ei ollut aikaisemminSuomessa kovin aktiivista. Kuluvavuosi toi siihenkin muutoksenparempaan: Allianssi vastaanottiensimmäisen vapaaehtoisensa jaAllianssin vanavedessä ilmoittautuimuutamia uusia nuorisojärjestöjävastaanottaviksi tahoiksi.Komission inclusion-strategiaanvastasi Maailmanvaihto ry, jokatoimii Villa Elban kanssa vapaaehtoistyönkoordinoivana tahonaja ilmoitti pieniä lastensuojeluyksiköitä(mm. perhekoteja)vastaanottaviksi vapaaehtoistyöhankkeiksi.ValmennuksetCIMO on järjestänyt tulovalmennuksenyhteistyössä Viittakivenopiston ja Suomen ex-vapaaehtoistenverkoston IKINEUVOjenkanssa. Tulovalmennukset tullaanedelleen järjestämään Viittakivenopistolla Hauholla. Valmennuskestää viikon ja sen aikana vapaaehtoisetoppivat Nuoriso-ohjelmasta,oikeuksistaan ja velvollisuuksistaanvapaaehtoisina,Suomen kulttuurista ja kielestä,kulttuuriin sopeutumisesta janon-verbaalista kommunikaatiostasekä tutustuvat toisiinsa jaentisiin vapaaehtoisiin. Valmennuskielion englanti. Tulovalmennuksensuunnittelulle ja toteutumiselleasettaa haasteita vapaaehtoistenvaihteleva kielitaito ja ikäjakauma(18–25-vuotiaita).Syksyllä 2002 tulovalmennuksetjärjestetään 1.-8.9. ja 29.9.-6.10.2002.Välitapaamiset järjestetään erikoulutuskeskuksissa. Välitapaamisensuunnittelusta ja toteutuksestavastaa CIMO. Välitapaaminenkestää kaksi vuorokautta jasen tarkoituksena on käydä läpivapaaehtoisten oppimiskokemuksiavapaaehtoistyöhankkeissa.CIMO näkee välitapaamisen yhdessävastaanottavien tahojenarviointitapaamisen kanssa tärkeimmäksikanavaksi kehittäävapaaehtoistyötä Suomessa.5


... EU:n Nuoriso-ohjelma lyhyestiVapaaehtoistyöhanke alkaa ilmoittautumisella.Ilmoittautumislomakkeetkaikille osapuolille saaCIMOn www-palvelusta (http://www. cimo.fi | Nuoriso-ohjelmat).Ilmoittautumiselle ei oleerillisiä hakuaikoja. Kun kokohanke on valmis (lähettävä javastaanottava taho ja vapaaehtoinenovat yhdessä päättäneethankkeen suunnittelusta), tehdäänerillinen hakemus.Lisätietoja voit kysyä CIMOsta.Vapaaehtoistyöhön liittyvissä kysymyksissäsinua auttavat KatiInkinen, kati.inkinen@ cimo.fi (lähettävätorganisaatiot ja lähtevätvapaaehtoiset) ja Terhi Liintola,terhil@cimo.fi (vastaanottavat organisaatiotja saapuvat vapaaehtoiset).Vapaaehto i s t y öVapaaehtoistyönalaohjelma tiiviistiVapaaehtoistyö tarjoaa sekä nuorilleettä yleishyödyllisille organisaatioillemahdollisuuden tutustuauuteen kulttuuriin, kehittää omaaosaamistaan ja solmia kumppanuuksia.Vapaaehtoistyö voi olla melkeinmitä tahansa työtä, joka hyödyttääpaikallista yhteisöä. Se voiolla esimerkiksi nuorisotyötä,ympäristöprojektiin osallistumista,teatteriproduktion valmistamistatai työskentelyä vammaistenparissa. Pääpaino on nuoren onnistuneenoppimiskokemuksenedesauttamisessa. Vapaaehtoisentyö ei saa korvata palkkatyötä, eikävapaaehtoisen työpanos saa ollavastaanottavan tahon kannaltavälttämätöntä. Jakso ei myöskäänvoi korvata varusmies- eikä siviilipalvelua.Vapaaehtoistyöjakso kestää6–12 kuukautta. Nuoriso-ohjelmatarjoaa erityisnuorille myös mahdollisuudenlyhyisiin vapaaehtoistyöjaksoihin.Kenelle?Vapaaehtoistyön alaohjelma ontarkoitettu 18–25-vuotiaille nuorilleja heitä lähettäville sekävastaanottaville yleishyödyllisilleorganisaatioille (esim. yhdistykset,järjestöt, seurakunnat ja kunnallisetorganisaatiot). Ohjelman tavoitteenaon tukea nuorten vapaaehtoistyötäja samalla antaa paikallisilleorganisaatioille mahdollisuuskehittää toimintaansa jakäynnistää paikallista eurooppalaistayhteistyötä. Nuorille vapaaehtoisjaksoantaa työkokemusta,mahdollisuuden itsenäistyä ja tilaisuudenmiettiä tulevaisuudensuunnitelmia.Vapaaehtoistyöhankkeessa onaina mukana kolme osapuolta:· vapaaehtoisen lähettävä organisaatio(lähettävä taho),· vapaaehtoinen nuori ja· vapaaehtoisen vastaanottavaorganisaatio (vastaanottavataho).Lähettävä tahoLähettävä organisaatio valitseevapaaehtoisen ja vastaa hänenlähettämisestään. Lähettävä organisaatiovastaa yhdessä vastaanottavantahon kanssa siitä, ettävapaaehtoisen työtehtävät onmääritelty selkeästi ja että hän ontietoinen omasta roolistaan vapaaehtoistyöhankkeessa.Lähet-tävätaho vastaa myös vapaaehtoisenvalmistautumisesta hankkeeseen,yhteydenpidosta vapaaehtoiseenjakson aikana ja arvioinnista.Lähettävä taho raportoi hankkeestayhdessä vapaaehtoisen kanssa.Vastaanottava tahoVastaanottavan tahon vapaaehtoistyöhankehyväksytään komissiossa.Hyväksynnän jälkeen hankelöytyy tietokannasta (http://evs.cimo.fi) . Ilmoittautuneet lähettävättahot ja nuoret voivat etsiätietokannasta lisätietoa eurooppalaisistavapaaehtoistyöhankkeista.Tietokannasta löytyy kuvausvapaaehtoistyöhankkeen paikkakunnasta,organisaatiosta, hankkeentavoitteista ja työtehtävistä.Vastaanottava taho järjestääjakson aikana vapaaehtoisellemielekkään työtehtävän, majoituksen,ruokailun ja koulutuksensekä nimeää vapaaehtoiselle ohjaajanja tukihenkilön. Vapaaehtoisjaksonpäätyttyä vastaanottavataho tekee loppuraportin ja-tilityksen.Miten hanke rahoitetaan?Vapaaehtoiselle ohjelmaan osallistuminenon maksutonta. Vastaanottavataho kustantaa ruuan,asunnon ja valmennuksen jaksonaikana. Vapaaehtoiselle korvataanmatka vapaaehtoistyöhankkeeseen,hän saa jakson ajalta taskurahaaja hänet vakuutetaan.Lähettävälle organisaatiollemaksetaan tukea 600 euroa lähettämiseenliittyviin kustannuksiin.Hankkeen toteutumisen edellytyson, että myös vastaanottava tahosaa tukea omalta kansalliseltatoimistoltaan.Vastaanottaville tahoille maksetaanjakson ajalta tukea vakiosummienmukaan 600 euroa +300 euroa / kuukausi sekä 190euroa vapaaehtoisen taskurahaakuukaudessa. Tällä rahalla organisaationtulee järjestää vapaaehtoisenasuminen, ruokailu, tukihenkilö,hallinto, paikalliset kuljetuksetja kielikoulutus.Miten eteenpäin?6


... EU:n Nuoriso-ohjelma lyhyestiNUORISOALOITTEET (ALAOHJELMA 3.1)AjankohtaistanuorisoaloitteistaVuonna 2001 EU:n Nuoriso-ohjelmanalaohjelmaan nuorisoaloitteetsaapui ennätysmäärä hakemuksia– yhteensä 51. Tukeamyönnettiin 25 hankkeelle, yhteensä108 812 euroa (646 967 mk).Ravistus: asioita oikeillanimilläYksi vuonna 2001 tukea saaneistanuorisoaloitehankkeista oliRavistus. Neljä Lohjan humanistisessaammattikorkeakoulussakansalaistoimintaa ja nuorisotyötäopiskelevaa nuorta naista kiersivätkouluissa pitämässä 5.–9. -luokkalaisille tytöille toimintatuokioita,joiden tavoitteena olisaada tytöt arvostamaan itseään,suojaamaan kehoaan ja puhumaanvaikeista asioista kutenomista tunteista ja haluista. Ravistus-ryhmäänkuuluneen MinnaHeinosen mukaan on tärkeää, etteiseksuaalikasvatus ole “aggressiivistapaasausta”, vaan luottamuksellistakeskustelua, jonka aikanatytöt uskaltavat puhua jakysyä heitä askarruttavista asioista.NuorisoaloitteettiiviistiNuorisoaloitteista nuoret voivatsaada tukea hyvän idean toteuttamiseen.Nuorisoaloite voi olla paikallinen,alueellinen, kansallinen taieurooppalainen nuorten itsesuunnittelema hanke.Nuorisoaloitteiden tavoitteenaon lisätä nuorten omaa aktii-visuutta, oma-aloitteisuutta javastuuta yhteisistä asioista. Nuoriso-ohjelmastatuetaan ensisijaisestisellaisia nuorten tekemiä taiehdottamia paikallisia aloitteita,jotka vaikuttavat itse ryhmää laajempaanjoukkoon. Kannattaa siismiettiä, miten mahdollisimmanmoni nuori ja suuri osa paikallisyhteisöävoisi hyötyä aloitteestanne.Nuorisoaloitteen teemana voiolla esimerkiksi rasismin taipäihteiden vastustaminen, suvaitsevaisuudenlisääminen, ympäristöasiat,elinolojen parantaminen,nuorten oikeudet ja mahdollisuudetEuroopassa tai vaikkapa paikallisenkulttuuriperinnön säilyttäminen.Kenelle?Tukea voivat hakea 15-25-vuotiaatnuoret, jotka suunnittelevat jatoteuttavat aloitteen ryhmänä.Ryhmässä on oltava vähintäänneljä henkeä, yksittäinen henkilöei voi hakea tukea nuorisoaloitteista.Ryhmä nimeää keskuudestaantäysi-ikäisen vastuuhenkilön,joka allekirjoittaa rahoitussopimuksen.Nuorisoaloitteentoteuttamisessa voi neuvoa jaavustaa paikallinen taho, esimerkiksinuorisotyöntekijä.Nuorisoaloitteen kestoHankkeen kesto voi vaihdella kolmestakuukaudesta vuoteen.Erityistapauksissa aloite voi ollakaksivuotinen, jolloin ensimmäisenvuoden päätyttyä osallistujattekevät väliraportin. Tällaistenhankkeiden on liityttävä muidenNuoriso-ohjelman jäsenvaltioidenaloitteisiin.Tuen määräTuki määräytyy hankkeen ensisijaisuusasteenmukaan (asteet 1-3) ja se voi olla enimmillään 10000 euroa. Poikkeustapauksessa,jos esimerkiksi hankkeessa onmukana erityisryhmän nuoria,hanke on poikkeuksellisen innovatiivinentai sen tavoitteena onverkostoituminen, voi tuki ylittääedellä mainitun summan.HakeminenNuorisoaloitteen on oltava ryhmällesekä paikallisyhteisölle uusiaväyliä avaava ja edistyksellinen!Hakemuksessa keskeisiä ovatinnovatiivisuus ja yhteydet paikallisyhteisöön.Kiinteä kontakti paikallisiinviranomaisiin ja organisaatioihinvoi tarjota ryhmälle paitsitaloudellista myös henkistä tukeahankkeen onnistumisessa.Nuorisoaloitteen toteutusaikatauluja budjetti on hyväsuunnitella ja jäsennellä tarkoinhakemuksessa. Ryhmän on lisäksiesitettävä kuvaus tavoitteistaanja varmistettava, että tavoitteetvastaavat kaikkien hankkeeseenosallistuvien kiinnostuksenkohteitaja odotuksia.Huom! Nuorisoaloitteista eimyönnetä tukea koulun opetussuunnitelmaan,opiskeluun, ammatilliseenkoulutukseen taiammattipätevyyden hankkimiseenliittyviin projekteihin. Tukeaei voi saada myöskään pysyvienmateriaalien hankkimiseen.Lisätietoja, hakulomakkeita janeuvoja voit kysyä CIMOsta.Nuorisoaloite-asioissa sinua auttaaSalla Konsti, salla.konsti@cimo.fi7


... EU:n Nuoriso-ohjelma lyhyestiPALUU TULEVAISUUTEEN (ALAOHJELMA 3.2)Luovuuden ja yhteistyön ei tarvitselopahtaa vapaaehtoisjaksonpäätyttyä!Nuoriso-ohjelman Paluu Tulevaisuuteen-alaohjelma on jatkoavapaaehtoistyöjaksolle: nuorellaon mahdollisuus hyödyntäävapaaehtoistyöhankkeen aikanasaamiaan kokemuksia ja tietojaesimerkiksi työllistämällä itsensäinnovatiiviseen hankkeeseen.Mitä PaluuTulevaisuuteentarkoittaa?Jotta nuori voisi käyttää vapaaehtoisjaksollahankkimansa kokemuksetmahdollisimman tehokkaasti,hän voi jatkaa samantyyppistätoimintaa tai käynnistää uudenprojektin. Toiminnalla onmelko väljät puitteet: Euroopankomissio on määritellyt, että PThankevoi olla kertaluonteinenprojekti, kouluttautumiseen taipysyvän toiminnan käynnistämiseenliittyvä hanke. Nuori voi esimerkiksikehitellä sosiaali-, kulttuuri-tai ympäristöalan hankkeenja/tai osallistua alan täydennyskoulutukseen.Hanketta voi myöskehittää yritystoiminnan puitteissa.PT tarjoaa myös vapaaehtoistyönalaohjelman lähettäville javastaanottaville organisaatioillemahdollisuuden käynnistää taijatkaa yhteistyötä vapaaehtoisen jamahdollisten ulkomaisten kumppaneidenkanssa. Vaikka PT-hankkeetovatkin selkeästi nuorten hen-kilökohtaiseen elämään ja työllistymiseenliittyviä, niillä halutaanmyös kehittää pienten paikkakuntienja järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.Kenelle?Paluu tulevaisuuteen -hankkeen(PT) voi käynnistää ainoastaansiinä tapauksessa, että on aiemminosallistunut Nuoriso-ohjelmanvapaaehtoistyöhankkeeseenja suorittanut jakson loppuun.Enintään vuoden mittainen projektivoi alkaa vapaaehtoisjaksonpäätyttyä tai sitä seuraavien kahdenvuoden aikana joko vapaaehtoisenkotimaassa, vastaanottavassamaassa tai muussa ohjelmaanosallistuvassa maassa.Tarkoituksena on, että nuori voihankkeen kautta välittää paikallisyhteisölleja muille nuorillevapaaehtoisaikana hankkimiaankokemuksia ja taitoja. Hanke voimyös tukea ammatillista ja henkilökohtaistakehitystä.Vapaaehtoistyöhankkeen lähettäväorganisaatio, joka on vastuussanuoren paluun jälkeisestäseurannasta, voi olla avuksi samoinkuin vastaanottava organisaatio,erityisesti silloin kun hanketoteutetaan vastaanottavassamaassa.Tuen määräEntisen vapaaehtoisen on mahdollistasaada hankkeeseen tukeakorkeintaan 12 kuukaudeksi. Tukion enintään 5 000 euroa ja määräriippuu hankkeen ensisijaisuusasteesta(tasot 1-3).Muutama esimerkkitoteutuneistahankkeistaTaidetta tulevaisuudessakinVapaaehtoinen innostui jaksonsaaikana tekniikasta ja taiteesta. Innostuspoiki konkreettisen suunnitelmanhakeutua alan töihin.Vapaaehtoinen jatkoi ammatti- jakieliopintoja isäntämaassa. PThankkeenmyötä hänellä oli mahdollisuusrahoittaa opintonsa vieraassamaassa.Osaaja työllistää itsensäVapaaehtoinen osallistui ympäristönsuojeluhankkeeseen.Jaksonpäätyttyä hän halusi perustaametsänhoitopalveluja tarjoavanyrityksen. Nuori ehdotti ideaansakotimaassaan paikallisille viranomaisillehyvällä menestyksellä.PT-hanke mahdollisti toiminnankäynnistämisen ja kannusti hakemaantukea muista rahoituslähteistä.YhteystiedotJos suunnittelet Paluu Tulevaisuuteen-hanketta, ota yhteyttäCIMOon Kati Inkiseen, kati.inkinen@cimo.fi.8


... EU:n Nuoriso-ohjelma lyhyestiYHTEISTOIMET (ALAOHJELMA 4)Yhteistoimien alaohjelma onEU:n Sokrates-, Leonardo daVinci- ja Nuoriso-ohjelmia täydentävätoiminto, jonka tavoitteenaon edistää koulutus- ja nuorisoalallatoimivien välistä yhteistyötä.Yhteistoimet-alaohjelmasta onmahdollista hakea tukea em. yksittäistenohjelmien rajat ylittävillehankkeille. Hankkeiden tarkoituksenaon rohkaista kehittämään innovatiivistaja monialaista ongelmanratkaisuaja -analyysia ja avatauusia yhteistyömahdollisuuksia.Euroopan komissio käynnistiYhteistoimet-alaohjelman vuonna2000 ja ensimmäinen hakukierrosjärjestettiin vuonna 2001.Vuoden 2002hakukierrosYhteistoimien vuoden 2002 hakukierrospäättyi 30.6.2002. Euroopankomissio on ilmoittanut käyvänsähakemukset alustavasti läpi30.7. 2002 mennessä, jonka jälkeenkomissio konsultoi Leonardoda Vinci-, Sokrates- ja Nuoriso–ohjelmien komiteajäsenistäkoostuvaa Yhteistoimet-työryh-mää ja Euroopan parlamenttia.Hyväksyttyjen hankkeiden osaltasopimukset solmittaneen vuoden2002 loppuun mennessä. Yhteistoimet-hankkeilleon tänä vuonnajaossa n. 3,4 milj. euroa, jollavoidaan tukea arviolta 15:sta hanketta.Hankkeiden kesto tulee olemaanenintään 2 vuotta.Vuoden 2002 Yhteistoimethankkeidenteemoiksi komissiomääritteli• syrjäytymisvaarassa olevien väestöryhmien(esim. maahanmuuttajat,vammaiset ja vaikeuksissaolevat nuoret) sosiaalisenintegraation• nuorten aktiivisen kansalaisuudenedistämisen• paikallisten ohjaus- ja neuvontaverkostojenkehittämisen elinikäisenoppimisen edistämiseksiYhteistoimet-alaohjelman seuraavahakukierros järjestettäneen30.4.-30.6.2003. Tietoja vuoden2002 hakukierroksella tukea saaneistahankkeista saataneen mahdollisestivuoden 2002 lopulla.Lisätietoja:• Euroopan komission kulttuurinja koulutuksen pääosastonwww-sivut: http://europa.eu.int/comm/education/joint/jointactions_en.html(sivuilta löytyvät myös vuoden2002 hakukierroksen ehdotuspyyntöja hakulomake)• Sokrates-ohjelma:CIMOn EU:n koulutusohjelmat-yksikkö, asiantuntijaEija Wilén, p. 09-7747 7834,eija.wilen@cimo.fi• Leonardo da Vinci -ohjelma:Leonardo-keskus,Opetushallitus, asiantuntijaMika Saarinen, p. 7747 7218,mika.saarinen@oph.fi.• Leonardo da Vinci -ohjelmanliikkuvuusosiot: CIMOn Leonardo-yksikkö,vastaava suunnittelijaNina Eskola, p. 77477670, nina.eskola@cimo.fi• Nuoriso-ohjelma: CIMOnNuoriso-yksikkö, suunnittelijaSalla Konsti, p. 09-7747 7348,salla.konsti@cimo.fiTUKITOIMET (ALAOHJELMA 5)Tukitoimien vuosi 2001Vuonna 2001 vastaanotimme yhteensä22 tukitoimihakemusta,joista 13 hyväksyttiin ja kaksi lähetettiinedelleen Komission päätöksentekoavarten. Tukea kansallisestihyväksytyille hankkeillemyönnettiin 61 980 euroa. Hyväksyttyjenhankkeiden osallistujamääräon yhteensä 108 henkeä.Suomi lähetti lyhyille opintovierailuilleympäri Eurooppaa19 nuorison parissa työskentelevääosallistujaa. Mukana oli kunnannuorisotyöntekijöitä, järjestöissätoimijoita sekä seurakunnantyöntekijöitä. Opintovierailuidenteemat vaihtelivat aina seikkailukasvatuksestamaahanmuuttajanuorisovaltuustojenvaikuttavuuteen.Suomessa järjestettiin vuonna2001 kaksi opintovierailua. Toisenorganisoi Helsingin nuorisoasiainkeskus ja opintovierailunaiheena oli “Youth work – a toolof migrant youngsters integrationin local societies”. Inarin seurakuntajärjesti toisen opintovierailuistaaiheesta: “ Voluntarywork in extreme rural areas”.Kummassakin opintovierailussaoli useiden paikallisten toimijoidenlisäksi 13 eurooppalaistaosallistujaa.9


... EU:n Nuoriso-ohjelma lyhyestiTukitoimetTukitoimet tiiviistiTukitoimien tarkoitus on avustaaNuoriso-ohjelman tärkeimpientoimien, nuorten ryhmätapaamisten,nuorten eurooppalaisenvapaaehtoistyön ja nuorisoaloitteiden,kehittämisessä ja edistääNuoriso-ohjelman tavoitteidensaavuttamista.Tukea voidaan myöntää esimerkiksirajat ylittävien yhteistyöverkostojenrakentamiseen ja uusientoimintametodien luomiseen.Tukitoimien avulla voidaan myösparantaa nuorten parissa toimivienprojektiosaamista ja kokemustenvaihtoa. Tukea myönnetäänlisäksi seminaarien ja konferenssienjärjestämiseen, nuorisotiedotushankkeisiin,valmistelutapaamisiin,käytännön työharjoittelujaksoihinsekä opinto- jatutustumisvierailuihin.Tukitoimet on suunnattu erityisestinuorten parissa toimivillehenkilöille kuten esimerkiksinuorisotyöntekijöille, järjestöohjaajille,kouluttajille ja tukihenkilöille.Tukea voivat hakeayksityishenkilöiden (ilman ikärajaa)ohella erilaiset järjestöt ja organisaatiot.Toimia voidaan toteuttaakaikissa Nuoriso-ohjelmaanosallistuvissa maissa.1. Käytännön työharjoitteluNuorten parissa toimivilla ja esimerkiksinuorisotoimen päätöksentekijöilläon mahdollista suorittaakäytännön työharjoittelujaksotoisessa Nuoriso-ohjelmaanliittyvässä maassa. Työhön tutustumisjaksontarkoitus on vaihtaakokemuksia hankeosapuolten välillä,parantaa osanottajan monikansallisiinhankkeisiin liittyviätaitoja ja kehittää EU:n Nuorisoohjelmantavoitteiden mukaisiahankkeita.10Kesto: 1 – 3 viikkoaOsanottajat: periaatteessa kaksimaata (esim. suomalainen nuorisotyöntekijätutustuu nuorisotoimeenUnkarissa)Rahoitus: 100 % todellisista matka-kuluista+ 50 e vakiosumma /osallistuja päivää kohden2. SuunnittelukäynnitSuunnittelutapaamisen aikana joaiemmin yhteyden luoneet yhteistyökumppanitvoivat tavata ja keskustellahankeideoistaan ja niidentoteuttamisesta. Esimerkiksi tulevavapaaehtoinen ja lähettävä tahovoivat tavata vastaanottavan tahonja tutustua vapaaehtoishankkeeseenja siihen liittyviin yksityiskohtiin.Etusija annetaan sellaisillehankkeille, joihin osallistuvillaei ole aikaisempaa kansainvälistäkokemusta.Kesto: 2 – 3 päivää (matkat poisluettuna)Osanottajat: yleensä yksi edustajaorganisaatiota kohti, perustelluissatapauksissa kaksi edustajaa / yhteistyökumppaniRahoitus: 100 % todellisista matkakustannuksista+ 50 e vakiosumma/ osallistuja päivää kohden3. TutustumisseminaaritTutustumisseminaarit auttavatlöytämään kumppaneita tulevaisuudessatoteutettaviin Nuorisoohjelmahankkeisiin.Tutustumisseminaarillatulee olla aina teema.Teeman tarkoitus on auttaa yhteenesimerkiksi samanlaista toimintaaharrastavia nuorisojärjestöjäeri maista, jotta ne voivattutustua toisiinsa ja aloittaa tämänjälkeen hankeyhteistyön.Kesto: 2 – 4 päivää (matkat poisluettuna)Osallistujat: 20 – 50 osallistujaavähintään neljästä eri maasta,enintään kaksi edustajaa/organisaatioRahoitus: 100 % todellisista matkakuluista+ 50 e vakiosumma /osallistuja päivää kohden + järjestävälletaholle 2 500 e tuki toimintakulujavarten4. OpintokäynnitOpintovierailun aikana voivat erimaista kotoisin olevat ja nuortenparissa toimivat henkilöt tavata,luoda uusia kontakteja ja oppiauusia nuorisotyön menetelmiä.Tavoitteena on, että opintokäyntilisää tietämystä nuorisotyön menetelmistäja nuorten oloistavastaanottavassa maassa ja luoyhteistyökumppanuuksia jotkavoivat johtaa Nuoriso-hankkeeseen(esim. nuorten ryhmätapaamiseen,nuorten eurooppalainenvapaaehtoistyö –hankkeeseentai nuorisoaloitteeseen). Josopintovierailu toteutetaan Suomessa,niin sillä tulee olla lisäksijoku erityinen teema.Kesto: 3 – 6 päivää (matkat poisluettuna)Osanottajat: korkeintaan 20 osallistujaavähintään neljästä erimaasta, korkeintaan kaksi osallistujaa/organisaatioRahoitus: 100 % kokonaismatkakuluista+ 50 e vakiosumma /osallistuja päivää kohden,järjestävälle taholle 2 500 e tukitoimintakuluja varten5. SeminaaritTukea voidaan hakea seminaareilleja konferensseille, joiden teematliittyvät EU:n Nuoriso-ohjelmantavoitteisiin, ja joissa osallistujatvoivat oppia kansainvälisessäryhmässä hyviä toimintatapo-


... EU:n Nuoriso-ohjelma lyhyestiTukitoimetja ja vaihtaa kokemuksia vapaamuotoisenkoulutuksen alalta.Osallistuvasta ryhmästä riippuenne voivat olla ohjelmaltaan teoreettisempiakuin koulutustilaisuudet.Kesto: 2 – 5 päivää (matkat poisluettuna)Osallistujat: 20 - 50 osallistujaavähintään neljästä eri maastaRahoitus: 100 % kokonaismatkakuluista+ 50 e vakiosumma /osallistuja päivää kohden,järjestävälle taholle 2 500 e tukitoimintakuluja varten6. KoulutusjaksotNuorten parissa toimiville ja esimerkiksinuorisohankkeiden toteuttajillesuunnattua koulutustavoidaan järjestää jonkin teemanpuitteissa. Koulutus voi käsitelläesim. monikulttuurista oppimista,kansainvälisen hankkeenprojektihallintoa, informaatiotekniikkaaja viestintää nuorisotyössätai vaikkapa sitä, mitentyöskennellä sellaisten nuorisoryhmienkanssa, joilla on erityistarpeita.Kesto: 5 – 10 päivää (matkatpoisluettuna)Osallistujat: korkeintaan 25 henkeävähintään neljästä maastaRahoitus: 100 % kokonaismatkakuluista+ 50 e vakiosumma /osallistuja päivää kohden,järjestävälle taholle 2 500 e tukitoimintakuluja varten.7. NuorisotiedotusTukea voidaan hakea Nuorisoohjelmantavoitteita edistävientiedotuskampanjoiden suunnitteluunja toteuttamiseen tai tiedotus-ja koulutusmateriaalin (esitteet,kirjat, cd-rom-materiaalit,Internet jne.) tuottamiseen ja jakeluun.Painopiste on erityisestihankkeissa, jotka parantavat nuortenja yhteiskunnan välistä vuoropuhelua.Kesto: korkeintaan 12 kkOsallistujat: yhteistyökumppaneitavähintään kuudesta maastaRahoitus: periaatteessa 50 %kokonaiskustannuksista, enintään20 000 e8. Kansainvälisetyhteistyökumppanuudet javerkostotTukea voi hakea kestävän yhteistyönja kokemustenvaihdon kehittämiseksisekä yhteisten rakenteidenja pysyvien verkostojen rakentamiseksieri maiden nuorisonparissa toimivien välillä. Toiminnallatulee olla selkeä yhteys Nuoriso-ohjelmantavoitteisiin jaaktiviteetteihinKesto: korkeintaan vuosi, perustelluissatapauksissa korkeintaankolme vuottaOsallistujat: yhteistyökumppaneitavähintään kuudesta maastaRahoitus: periaatteessa 50 %kokonaiskustannuksista, korkeintaan20 000 e9. Laadun parantaminen jainnovaatioiden edistäminenTukea voi hakea alueelliseen taivaltakunnalliseen toimintaan, jollaparannetaan hankkeiden laatuatai luodaan alaohjelmissa 1, 2 tai3 uusia, muita heikommassa asemassaoleville nuorille suunnattujahankkeita. Toiminta voi sisältäämm. koulutusta ja seminaareja,jotka liittyvät suoraan alaohjelmien1, 2 ja 3 hankkeisiin,muita heikommassa asemassa olevillenuorille suunnattua neuvontaaja tiedotusta sekä toimintaa,joka voi johtaa innovatiivisiinhankkeisiin.Kesto: enintään 12 kuukauttaOsanottajat: Suomessa asuvatnuoret ja nuorten parissa toimivathenkilöt, toiminta ei edellytä yhteistyökumppaneitamuista maistaRahoitus: periaatteessa 50 %kokonaiskustannuksista, korkeintaan20 000 eKomission ehdotuspyynnötEdellä kuvailtujen toimintojen lisäksiEuroopan komissio esittäävuosittain ehdotuspyyntöjä virallisessalehdessään ja www-palvelussaan(http://www.europa.eu.int/comm/education/ youth.html) esimerkiksi nuorisotutkimukseenja laajamittaisiin yhteistyöhön,koulutukseen jatiedotukseen liittyvistä hankkeista.Miten hankerahoitetaan?Määrärahat perustuvat yhteisrahoituksenperiaatteeseen, toisinsanoen hankkeesta aiheutuvatkustannukset jaetaan yleensäNuoriso-ohjelman ja järjestäjienja/tai osallistujien kesken.Avustuksen hakeminenHankkeissa, joihin osallistuu useampiayhteistyökumppaneita, yksiosapuolina olevista organisaatioistavastaa hakemuksen tekemisestäja hankkeen täytäntöönpanosta.Kyseistä tahoa nimitetään hankkeenkoordinaattoriksi tai hakevaksiorganisaatioksi, ja sen onsijaittava maassa, jossa hanke toteutetaan.Kyseinen organisaatioon vastuussa määrärahahakemuksenesittämisestä; hakemuksentullessa hyväksytyksi myönnettymääräraha annetaan kokonaisuu-11


... EU:n Nuoriso-ohjelma lyhyestiTukitoimetdessaan sille ja se jakaa kullekinosapuolelle näille kuuluvat osuudet.Tämän organisaation onmyös laadittava raportti ja esitettävätilinpäätökset kansalliselletoimistolle tai Euroopan komissiolle.Koordinoivan organisaationtai hakijan on toimitettava hakemussen maan kansalliselle toimistolle,jossa hanke toteutetaan (toiminnot1.-6.) tai hanke koordinoidaan(toiminnot 7.- 9.)Huom. Tukitoimia yhteisönulkopuolisten ja Välimeren maiden(EuroMed) kanssa koskevatavustushakemukset on toimitettavakansallisille toimistoille. Vuoden2002 osalta hakuaika päättyy 1.11.hankkeille, jotka alkavat 1.4.-30.9.2003.Lisätietoja tukitoimista saatCIMOsta Mauri Uusilehdolta,mauri.uusilehto@cimo.fi sekäKomission www-palvelusta:http://www.europa.eu.int/comm/education/youth.htmlHYÖDYLLISIÄ WWW-SIVUJASALTOhttp://www.saltoyouth.net/SALTO (Support for AdvancedLearning and Training Opportunities)perustettiin vuonna 2000Nuoriso-ohjelman kansallistentoimistojen toimesta edistämäänNuoriso-ohjelman strategisia tavoitteitaja yhteistyötä komission,kansallisten Nuoriso-toimistojenja Euroopan neuvoston nuorisotoimintojenvälillä. SALTOn vastuullisinaorganisaattoreina toimivatBelgian (Fl.), Iso-Britannian,Saksan ja Ranskan kansalliset toimistotsiten, että niillä kaikilla onomat vastuualueensa koulutuksenja siihen liittyvän dokumentoinninja tiedotuksen järjestämisessä.SALTOn www-sivuilta löydätmm. tietoa Euroopassa järjestettävistänuorisoalan koulutustilaisuuksista,koulutusaineistoja ja–raportteja sekä tärkeitä yhteystietoja.EURODESKhttp://www.eurodesk.org/Eurodeskin Euroopan laajuinenverkosto käyttää toiminnassaanyhteistä tietokantaa, joka löytyyEurodeskin www-sivuilta. KansallisetEurodesk-partnerit, SuomessaCIMO, ovat vastuussa tiedonylläpitämisestä ja päivittämisestätietokannassa. Tietokannasta onhakusanojen avulla helppo etsiäkäyttäjän haluamaa tietoa. Tietokannastalöytyy tietoa EU:n ohjelmistaja kansallisesti rahoitettavistahankkeista, EU:n ohjelmiinja kansainvälisyyteen liittyvistäjulkaisuista sekä koulutusjanuorisoalan eurooppalaisista jakansallisista organisaatioista.http://www.trainingyouth.net/Sisältää erilaisia koulutuspaketteja.Euroopan komissionNuoriso-ohjelmanwww-sivuthttp://europa.eu.int/comm/education/youth.html/Kaikki Nuoriso-ohjelmasta jaEU:n nuorisopolitiikasta: Valkoinenkirja, Käyttöopas, hakulomakkeet,Komission ehdotuspyynnöt,yhteystiedot yms. Näitäsivuja kannattaa seurata säännöllisesti.Vinkkejä hyvistäsivuistaMikäli haluat suositella jotain hyödyllistäInternet-sivua, lähetäCIMOon Maukka Uusilehdolle(mauri.uusilehto@cimo.fi) sivujenosoite ja perustelut sille, miksisivut kannattaa esitellä muillekin!CIMON WWW-PALVELU HTTP://WWW.CIMO.FI12


HAKEMUSTEN SIETÄMÄTÖN KEVEYSKun haet hankkeellesi tukea Nuoriso-ohjelmasta,kannattaa sinunuhrata pari ajatusta myös itsehakemukselle. Vaikka hankkeen sisältöonkin kristallinkirkkaanaomassa mielessäsi, hakemuksenkäsittelijälle tilanne on tyystin toinen:hakemuksesi on yksi kymmenienhakemusten joukossa.Todennäköisesti hakemuksesi onmyös käsittelijän ensimmäinenkosketus hankkeeseesi. Päätöshankkeen tukemisesta tehdäänjuuri hakemuksen perusteella, jotenei ole siis aivan yhdentekevää,miten hakulomakkeesi on täytetty.Avustuspäätöksen tekemisenkannalta on tietysti tärkeintä, ettähanke jolle tukea haetaan, on kuvattutukihakemuksessa mahdollisimmanselvästi. Hakemuksestatulisi käydä ilmi mistä hankkeessaon kysymys, mihin sillä pyritäänja mikä on esimerkiksi nuortenrooli hankkeen ideoimisessaja toteuttamisessa.AINA SAA KYSYÄ...Mikäli et ymmärrä jotain hakemuksenkohtaa, älä epäröi ottaayhteyttä CIMOn nuorisoyksikköön.Meiltä saa aina kysyä neuvoa.Hakemusta voi lisäksi ainatäydentää jättämisen jälkeenkin,joten turhaa rimakauhua kannattaavälttää. Muista kuitenkin vanhaviisaus: byrokraatti rakastaatunnollista hakijaa!MUISTILISTASisällöllisten seikkojen lisäksi hakemusta täytettäessä on hyvä pitäämielessä ainakin seuraavat asiat:· Lähetä hakemuksesi ajoissa. Viimeinen hakemuksen jättöpäiväei ole todellakaan ainoa hakemuksen jättöpäivä. Kun lähetäthakemuksesi ajoissa, sinulla on tarvittaessa enemmän aikaa täydentääsitä ja käsittelijällä on enemmän aikaa perehtyä hankkeeseesija olla yhteydessä kanssasi.· Muista allekirjoitukset kaikkiin pyydettyihin kohtiin!· Hankkeen yhteenveto -kohta on todella tärkeä. Pyri tässä kohdassakiteyttämään hankkeesi ydinajatukset mahdollisimman tiiviistija selvästi.· Tarkista hakuajat ja niiden yhteensopivuus hankkeesialkamisajankohdan kanssa. Huomaa myös, että komissiolletoimitettavissa hakemuksissa on vain kolme hakuaikaa vuodessaja että komissiolta haettavien hankkeiden ensimmäinen mahdollinenaloittamisajankohta on vasta viisi kuukautta kunkin hakukerranviimeisen määräpäivän jälkeen.· Mieti ajoissa, oletko hakemassa oikeaa toimintoa oikeastaalaohjelmasta. Varmista käsitelläänkö hakemuksesi Suomessa vaikomissiossa.· Tarkista, että hakemuksessa pyydetyt tiedot ja liitteet ovatmukana ja täytetty asianmukaisesti. Vältä turhaa “runoilua”,sillä hakemusta ei punnita sen pituuden vaan sisällön mukaan.Käytä tarvittaessa hankkeen sisältöä selventäviä taulukoita jakaavioita.· Komissioon päätettäväksi lähetettävät hankkeet kannattaakirjoittaa englanniksi. Mikäli tiimistäsi löytyy lisää kielitaitoa,kannattaa pistää hakemuksen liitteeksi hanketiivistelmä vaikkaranskaksi tai saksaksi. Valintaryhmässä ei ole yleensä montaa sellaistaihmistä mukana, jotka puhuvat englantia äidinkielenään,joten omalla kielellä kirjoitetulla tiivistelmällä saattaa olla positiivinenvaikutus käsittelijään.· Katso, että tiedot projektin yhteistyöorganisaatioista on selvästitäytetty ja että kumppaneiden alkuperäiset allekirjoitetut versiotovat hakemuksen mukana· Tarkista vielä kertaalleen ennen hakemuksen lähettämistähakemasi avustussummat, niiden suuruudet ja se, että ne onlaskettu oikein.· Katso, ovatko hankkeeseen osallistuvat maat ja eri maistatulevien osallistujien lukumäärät tasapainossa13


EU:N NUORISO-OHJELMAN PRIORITEETTEJAKaikissa alaohjelmissa hankkeidentulee täyttää yleiset tukiehdot jakomission asettamia ylätavoitteita,jotka löytyvät CIMOn wwwsivuiltakäyttäjäoppaasta (www.cimo.fi | Nuoriso-ohjelmat | Lomakkeet:Hakulomakkeet ja -ohjeet,Käyttöopas). Yleisten ehtojenja tavoitteiden lisäksi asetetaanprioriteetteja, teemoja ja kriteerejä,joita erityisesti painotetaan.Prioriteetteja voidaan muuttaa japäivittää eikä niiden olemassaoloestä muut kriteerit täyttävän hyvänhankkeen toteutumista.Kullakin alaohjelmalla onomat vaihtuvat prioriteettinsa.Prioriteeteista ja alaohjelmastariippumatta hakemuksen käsittelynkannalta on erittäin tärkeää,että hakemus on saapunut ajoissaallekirjoitettuna ja että hakemustakoskevat täydennyspyynnöttoimitetaan määräajassa.ALAOHJELMA 1,RYHMÄTAPAAMISET• samalla hakukierroksella voidaanavustaa vain yhtä hanketta/ hakija (esim. ei voida tehdäpäätöstä tulevasta vastavierailusta)• tapaaminen, sen teema, tavoitteetja ohjelma on suunniteltuyhdessä kumppaniryhmän /ryhmien kanssa nuorten vapaaajalla• tapaamisen teema, tavoitteet jaohjelma tukevat toisiaan• tapaaminen on nuorten omahanke, jossa:• nuoret ovat hankkeen alusta astimukana suunnittelussa, toteutuksessaja arvioinnissa• nuoret ovat olleet etukäteen yh-teydessä kumppaniryhmiennuorten kanssa• hankkeessa on erityishuomiotatarvitsevia nuoria (sosiaaliset,taloudelliset tai maantieteellisetsyyt, fyysiset tai henkiset rajoitteet)• tapaaminen on luonteeltaan jateemaltaan innovatiivinen eikätoista samaa kaavaa saman tahonedellisten tapaamisten kanssa• ryhmätapaamisessa on kumppanimaanajokin EU:n hakijamaista(vuodesta 2003 alkaenerityisesti Viro on prioriteettina)• nuorilla ei ole merkittävää aiempaakokemusta kansainvälisestäyhteistyöstä eivätkä he ole aiemminsaaneet avustusta EU:nNuoriso-ohjelman ryhmätapaamisista• ryhmätapaamiseen osallistuvillatahoilla ei ole aiempaa kokemustakansainvälisestä yhteistyöstäeivätkä he ole aiemmin saaneetavustusta EU:n Nuoriso-ohjelmanryhmätapaamisista. Suomalaisenryhmän kumppanitahontulisi olla uusi taho (erityishuomiotatarvitsevat ryhmätkäsitellään erikseen).• ryhmätapaaminen on syntynytNuoriso-ohjelman parissa järjestettyjenkoulutuksien tai seminaarientuloksena• tapaaminen on syntynyt Nuoriso-ohjelmanmuissa alaohjelmissatoteutettujen hankkeidenkautta• tapaaminen on vastavierailu• Suomen määrärahojen pienuudenvuoksi multitapaamisia onvaikea rahoittaa Nuoriso-ohjelmasta:multitapaamisille voidaanmyöntää avustusta, josnuoret ovat erityishuomion tarpeessa(kts. edellä).ALAOHJELMA 2,VAPAAEHTOISTYÖ• nuori, lähettävä taho ja vastaanottavataho toimivat tiiviissäyhteistyössä hankkeen suunnittelussa,toteutuksessa sekä arvioinnissa• nuoret, joilla muita nuoria huonommatmahdollisuudet osallistuakansainväliseen yhteistyöhönja vuorovaikutukseen (sosiaaliset,taloudelliset tai maantieteellisetsyyt, fyysiset tai henkisetrajoitteet)• lähettävien ja vastaanottavientahojen vapaaehtoistyöhankkeetohjelman puitteissa ovat muitanuoria huonommassa asemassaolevien nuorten hyväksi jaheidän elinolojen parantamiseksi• nuoret ja tahot, joilla ei ole muitakanavia kansainvälistymiseen• nuoret ja tahot, joilla ei ole aikaisempiakansainvälistymiskokemuksia(ei koske tahojenkohdalla lyhyitä jaksoja)• lähettävät ja vastaanottavat tahot,jotka toimivat itsenäisesti japaikallisesti• lähettävät ja vastaanottavat tahot,jotka osallistuvat organisaationaensimmäistä kertaa EU:nNuoriso-ohjelman vapaaehtoistyöhön• vapaaehtoistyöhankkeessa onsamaan aikaan enintään kaksivapaaehtoista• Suomen ja Viron väliset hankkeet.14


ALAOHJELMA 3.1,PAIKALLISETNUORISO-ALOITTEET• aloite on nuorten oma hanke,jonka he itse suunnittelevat, toteuttavatja arvioivat• aloitteen tavoitteet, teema ja sisältötukevat toisiaan• aloitteessa on erityishuomiotatarvitsevia nuoria (sosiaaliset,taloudelliset tai maantieteellisetsyyt, fyysiset tai henkiset rajoitteet)• aloite on erityishuomiota tarvitseviennuorten hyväksi ja heidänelinolojensa parantamiseksi• aloite hyödyttää paikallisestialoitteen ydinryhmän lisäksiheidän ympärillään olevia jaasuvia nuoria• ryhmä ei ole aiemmin saanutavustusta aloitteen toteuttamiseen• aloite on innovatiivinen eikä setoista samaa kaavaa saman ryhmän/ tahon aikaisempien aloitteidenkanssa• aloite on syntynyt Nuoriso-ohjelmanparissa järjestettyjenkoulutuksien tai seminaarien tuloksena.ALAOHJELMA 3.2,PALUUTULEVAISUUTEEN-HANKKEET• hankkeen toteuttaja on osallistunutvapaaehtoistyön alaohjelmaanja suorittanut jaksonsaloppuun asti• hanke on toteuttajan oma hanke,jonka hän suunnittelee, toteuttaaja arvioi yhdessä lähettäväntai vastaanottavan tahonkanssa• hanke on innovatiivinen• hankkeen tavoitteet, teema jasisältö tukevat toisiaan• hanke hyödyttää erityishuomiotatarvitsevia nuoria tai muitanuoria tai paikallisyhteisöä• hanke johtaa hankkeen toteuttajanammatillisen toiminnanaloittamiseen ja se tukee paikallisenyhteisön kehittymistä• henkilökohtainen kehittyminen,jonka tavoitteena työllistymismahdollisuuksienparantaminen• hanke, joka tukee hankkeentoteuttajan henkilökohtaista kehitystä.ALAOHJELMA 5,TUKITOIMET• Suomen määrärahojen vähäisyydentakia priorisoidaan hankkeita,joiden avustus on keskimäärin4.000 euroa• hankkeessa on erityishuomiotatarvitsevia nuoria (sosiaaliset,taloudelliset tai maantieteellisetsyyt, fyysiset tai henkiset rajoitteet)• hanke on muita erityishuomiotatarvitsevien nuorten hyväksi jaheidän elinolojen parantamiseksi• Suomen ja Viron väliset hankkeet• hankkeet, jotka toteutetaanKaakkois-Euroopan, IVY- jaEuroMed-maiden kanssa• teemana on rasismin ja muukalaisvihankitkeminenPRIORITEETITPAINOPISTEETPRIORITEETIT15


ALGERIA, EGYPTI, ISRAEL, JORDANIA,KYPROS, LIBANON, MALTA, MAROKKO,PALESTIINA, SYYRIA, TUNISIA JATURKKI, ARMENIA, AZERBAIZAN,GEORGIA, MOLDOVA, UKRAINA,VALKO-VENÄJÄ JA VENÄJÄ, ALBANIA,BOSNIA JA HERTSEGOVINA, ENTINENJUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA,KROATIA JA JUGOSLAVIAN LIITTO-TASAVALTA, ARGENTIINA, BOLIVIA,BRASILIA, CHILE, COSTA RICA,ECUADOR, EL SALVADOR, GUATEMALA,HONDURAS, KOLUMBIA, KUUBA,MEKSIKO, NICARAGUA, PANAMA,PARAGUAY, PERU, URUGUAY JAVENEZUELA .MUUT YHTEISTYÖMAATNUORISO-OHJELMASSASuomalainen ja tanskalainen nuorisotyöntekijätapasivat opintovierailulla,jonka teemana oli työskentelynuorten työttömien parissa.Organisaatiot Tanskasta jaSuomesta suunnittelivat ja toteuttivatyhdessä nuorten ryhmätapaamisen,joka toteutettiin kahdessaosassa, ensin Suomessa jaseuraavana vuonna Tanskassa.Yhteistyö sai uusia muotoja, kunsuomalaisella kumppanilla olikontakteja Venäjälle. Venäläistenkumppanien kautta löydettiin yhteistyökumppaniUkrainasta.Tämä synnytti idean ryhmätapaamisenjärjestämisestä muidenyhteistyömaiden kanssa janeljän maan välinen vaihto järjestettiinVenäjällä kesällä 2000teemanaan nuorten työttömienelinolot ja nuorten vapaa-aika.Jokaisella osallistuvien maidennuorella oli oma vastuualueensaohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa.Nyt suomalainen organisaatiosuunnittelee ensimmäisenvapaaehtoisen lähettämistäkuudeksi kuukaudeksi Ukrainaan.Vapaaehtoisen työtehtäviin kuuluuvapaa-ajan toiminnan järjestäminennuorisotalolla.Algeria-Alajärvi-Azerbaijan-Albania-Argentina16Nuorisoalan hankeverkostoja voisolmia myös Euroopan unioninulkopuolelle.Ivy-maiden lisäksi verkkojavoi heittää Välimerelle, Kaakkois-Eurooppaan sekä LatinalaiseenAmerikkaan. Hankkeita näidenns. muiden yhteistyömaiden kanssavoi tehdä kolmessa alaohjelmassa:Alaohjelma 1 ryhmätapaamiset,alaohjelma 2 vapaaehtoistyöja alaohjelma 5 tukitoimet.Yhteisön ulkopuoliset maat,jotka voivat osallistua Nuorisoohjelmantoimiin 1, 2, ja 5 on jaettuseuraavasti:Ensisijaiset alueet 1:• Välimeren alueen yhteistyömaatAlgeria, Egypti, Israel, Jordania,Kypros, Libanon, Malta,Marokko, Palestiina, Syyria,Tunisia ja Turkki• Itsenäisten valtioiden yhteisön(IVY) maat Armenia, Azerbaizan,Georgia, Moldova, Ukraina,Valko-Venäjä ja Venäjä• Kaakkois-Euroopan maat Albania,Bosnia ja Hertsegovina,Entinen Jugoslavian tasavaltaMakedonia, Kroatia ja JugoslavianliittotasavaltaEnsisijaiset alueet 2 eli LatinalaisenAmerikan maat:• Argentiina, Bolivia, Brasilia,Chile, Costa Rica, Ecuador, ElSalvador, Guatemala, Honduras,Kolumbia, Kuuba, Meksiko,Nicaragua, Panama, Paraguay,Peru, Uruguay ja Venezuela.HakumenettelyTukien rahoituspäätökset on keskitettykomissioon, hakemuksetjätetään sinne CIMOn kautta.Hakuaikoja tuelle on kolme kertaavuodessa. Hanke voi alkaa viisikuukautta hakuajasta, muttakäytännössä päätöksen saaminenkestää reilut puoli vuotta.Hakuajat• 1. helmikuuta mennessähankkeet, jotka alkavat1.7.–31.12.• 1. kesäkuuta mennessähankkeet, jotka alkavat1.11.– 30.4.• 1. marraskuuta mennessähankkeet, jotka alkavat1.4.–30.9.1.Yksi yhteistyöorganisaatio vastaahakemuksen jättämisestä kansalliseentoimistoon ja hankkeen toteutuksesta.Koordinoiva tahoesittää tukihakemuksen, vastaanottaaavustuksen koko hankettavarten ja siirtää kullekin yhteistyökumppaninaolevalle organisaatiollesille kuuluvan osuudenmäärärahasta sekä vastaa raportoinnistaja esittää lopputilityksenyhteistyössä muiden osapuoltenkanssa.HakukriteerejäHankkeita muiden yhteistyömaidenkanssa tuetaan samojenhakukriteerien mukaan, kuin jostukea hakisi suoraan Suomesta,mutta lisäksi tuen saamiselle onolemassa seuraavia lisäehtoja:- Alaohjelmassa 2 ja 5 toimittaessatulee mukana olla vähintäänyksi unionin jäsenvaltio,alaohjelmassa 1 vähintään kaksijäsenvaltiota- Alaohjelmassa 1 ja 5 hankkeidentulee olla monen keskeisiä,niihin on osallistuttava siis vähintäänneljä maata- Alaohjelmasta 5 tuettavat toiminnotkäytännön työharjoitteluja suunnittelukäynnit haetaan


suoraan kansallisesta toimistosta,hakuaikoja on viisi ja hankkeissariittää kaksi tai kolmekumppania- Hankkeessa ei saa olla enemmänehdokasmaita tai ETA/Efta-maita kuin EU-maita.- Muista yhteistyömaista tulevienkumppanien, tulee sijaitasamalla toiminta-alueella. Marokkoja Moldova eivät siis voitoimia samassa hankkeessa muttaMarokko ja Algeria kylläkin.- Mikäli hankkeessa on mukanahakijamaita, osallistujien määräntulee olla tasapainossa jäsenvaltioidenja muiden yhteistyömaidenosallistujien kanssa- Hakijamaiden osallistumiselleon rajoituksia, mikäli suunnittelettehanketta muiden yhteistyömaidenja hakijamaidenkanssa kannattaa etukäteen ottaayhteyttä CIMOon.Ehdokasmaiden jamuiden yhteisönulkopuolisten maidenyhteistyönerityisehdotEhdokasmaat voivat osallistuayhteisön ulkopuolisissa maissatoteutettavaan toimintaan seuraavillaensisijaisilla niitä lähelläsijaitsevilla alueilla:Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasmaat(Bulgaria, Tšekki, Viro, Unkari,Latvia, Liettua, Puola, Romania,Slovakia, Slovenia) voivatosallistua vain monenvälisiin yhteisönulkopuolisten maidenhankkeisiin Itsenäisten valtioidenyhteisön (IVY) maiden ja Kaakkois-Euroopanmaiden kanssa.Kypros ja Malta ovat ehdokasmaita,mutta myös Välimeren alueenyhteistyömaita. Näin ollen nevoivat osallistua yhteisön ulkopuolisinamaina hankkeisiin yhdessäEU-maiden ja muiden Välimerenalueen yhteistyömaidenkanssa. Ne eivät kuitenkaanvoi osallistua hankkeisiinmuiden yhteisön ulkopuolistenmaiden kanssa.Hankkeet Välimerenalueen yhteistyömaidenkanssaHakijana voi olla mikä tahansahankkeen yhteistyötahoista –lähettävä tai vastaanottava ryhmätai organisaatio – joka toimii jossainohjelmaan osallistuvassamaassa tai Välimeren alueenyhteistyömaassa. Hakija toimittaahakemuksen asianmukaiseen kan-salliseen toimistoon tai kansallisellekoordinoijalle, joka toimittaa senEuroopan komissioon, joka valitseehankkeet.Hankkeet muidenyhteisön ulkopuolistenmaiden kanssaHakijan on oltava jokin ohjelmaanosallistuvassa maassa toimivayhteistyötaho. Se toimittaa hakemuksenasianmukaiseen kansalliseentoimistoon, joka toimittaasen Euroopan komissioon, jokavalitsee hankkeet.EurooppalaisetnuorisojärjestötEurooppalaiset nuorisojärjestöt,joiden päätoimipaikka on jossainohjelmaan osallistuvassa maassaja joilla on sivutoimistoja vähintäänkahdeksassa muussa ohjelmaanosallistuvassa maassa, voivatjättää hakemuksensa suoraanEuroopan komissioon tai kansallistensivutoimistojensa kautta asianomaiseenkansalliseen toimistoon.KOULUTUSTANUORISO-OHJELMASTA SEKÄ POTENTIAALISIA KUMPPANUUKSIASloveniassa järjestetään 2.-8. marraskuuta koulutusta ryhmätapaamisistakaakkoiseurooppalaisten kumppanien kanssa. Hakuohjeet ja lisää tietoa koulutuksestalöytyy kesän aikana CIMOn www-sivuilta (http://www.cimo.fi) Nuoriso-ohjelman kohdalta.Samoilta sivuilta löytyy mm. Nuoriso-ohjelman hakulomakkeita, tietoa ohjelmaanosallistuvista maista ja muita lisätietoja ohjelmasta.17


EURO-MEDITERRANEAN YOUTH ACTION“Youth exchanges should be the means to prepare future generations for acloser cooperation between the Euro-Mediterranean partners”Barcelona DeclarationPerustaKesäkuussa 1996, kuusi kuukauttaBarcelonan kokouksen jälkeen,aloitettiin ensimmäiset keskustelutnuorisoliikkuvuuden tärkeästäroolista EuroMed-yhteistyönpohjana ja sen tärkeydestä luotaessaEuroopan tulevaisuutta jakumppanuuksia eri maiden toimijoidenvälillä.Yhteistyön mahdollistamiseksiluotiin EuroMed-nuoriso-ohjelma(1999), joka pohjautui nuorisovaihdostasaaduille hyvillekokemuksille Euroopan tasolla.Tärkeänä painotuksena ohjelmassaon linkittää eri maiden toimijoitaja rohkaista ja tukea nuortenosallisuutta ja toimijuutta kansalaisyhteiskunnanrakentamisessa.Tärkeä painotus ohjelmassa ontoimijoiden kulttuurisen ymmärryksen,suvaitsevaisuuden ja dialoginlisääminen, nuorisojärjestöjentukeminen, erityisesti nuortennaisten osallisuuden esiin nostaminenja yleinen kannustaminentiedon, kokemuksien ja hyvienkäytäntöjen vaihtamiseen nuorisojärjestöjenja nuorisoalan toimijoidenvälillä.Ketkä toimivat?EuroMed-nuoriso-ohjelma koskee15 jäsenvaltiota ja 12 välimerellistäkumppania, jotka ovat:Tunisia, Algeria, Marokko, Egypti,Jordania, Syyria, Libanon, Palestiina,Israel, Turkki, Malta jaKypros. Näissä maissa on nimettykansallinen koordinaattori toteuttamaanNuoriso-ohjelmaa.Nuoriso-ohjelmassamahdollisuus toimiaNuoriso-ohjelma tarjoaa mahdollisuudenyhteistyöhön Välimerenmaiden kanssa (alaohjelmissa 1,2 ja 5). Vuosina 1999-2001 budjettiNuoriso-hankkeisiin oli 9.7miljoonaa euroa (6 miljoonaaeuroa MEDAsta ja 3.7 miljoonaaeuroa Nuoriso-ohjelmasta). Vuosille2002-2004 uuteen ohjelmaanon varattu jo 14 miljoonaa euroa(josta 10 miljoonaa euroa ME-DAsta ja 4 miljoonaa euroa Nuoriso-ohjelmasta)Ohjelman rahoitusperustuu siis yhdistettyynNuoriso-ohjelma ja MEDA-rahoitukseen.Komission tukemayhteistyö kansallistentoimistojen jakoordinaattorienvälilläJokainen kansallinen toimisto onsaanut kumppanitoimiston Välimerenalueelta, Suomen kumppanitovat Jordania ja Syyria. Komissionkannustama yhteistyöCIMOn ja Jordanian ja Syyriakoordinaattorien välillä on jo alkanutyhteydenottojen muodossaja ne jatkuvat lähiaikoinatoteutettavien työhön tutustumishankkeidenmuodossa.Mihin suuntaan ollaanmenossa, keskitettyynvai hajautettuun?Näyttäisi siltä, että EuroMedissäja yhteistyössä muiden maidenkanssa suunta on hajauttamiseenpäin. Haasteeksi nousee erityisestiapurahojen jakaminen, mikäline hajautetaan kansallisten toimistojenjaettavaksi.Toiset maat ovat ohjelmassaerittäin aktiivisia toimijoita ja toisillamailla ei ole yhtään hankettaEUROMED-ohjelmassa. Suomeenkinmahtuisi vielä lisääEuroMed-toimijoita!CIMOn nuoriso-yksikössäEuroMed-nuoriso-ohjelmastavastaa Kati Inkinen , puh. 09 77477765, kati.inkinen@cimo.fi. Lisätietojaohjelmasta löydät neljälläkielellä kätevästi Internetistä Komissionsivuilta osoitteesta:http://europa.eu.int/comm/education/youth.htmlyouthEUROMEDiterraneanaction18


CASE:JOUTSENON MUSIKANTIT AMAZONASILLATämän ryhmätapaamisen tarkoituksena oli havainnoida vieraan ja oman kulttuurin yhtene-väisyyksiämusiikin avulla ja kehittää musiikin avulla omaa osaamista ja kulttuurin tuntemusta. Idea ryhmätapaamiseentuli vuonna 2000 kontaktiseminaarista Ranskan Guyanasta. Rahoitus hankkeelle tuli Nuoriso-ohjelmastaCIMOn myöntämänä, sillä kaukaisesta sijainnistaan huolimatta Ranskan Guyana ei ole ns. muuyhteistyömaa vaan osa EU:ta! Suomalainen ryhmä koostuu neljästä eri bändistä, jotka kuuluvat Joutsenonkunnan vapaa-aikaosaston suojelukseen. Ryhmäläiset valmistelivat alusta lähtien aktiivisesti tapaamista.Tapaamiselle suunnitellaan tällä hetkellä jo jatkoa ja yhteistä levyä.Transamazonia,Ranskan Guyana,elokuu 2001Saavuttuamme pitkän lentomatkanjälkeen Ranskan Guyananmaaperälle meidät kiidätettiinpikkubusseilla St.Laurent duMaronin lähellä olevaan St. Jeaninvaruskuntaan, jonka vierastuvissavietimme ensimmäisen yömmeEtelä-Amerikassa. Seuraavana iltapäivänä,totuteltuamme jonkunaikaa paikalliseen aikakäsityksensuurpiirteisyyteen ja kiireettömyyteen,lähdimme veneillä trooppisensadekuuron saattelemanMaroni-jokea alaspäin Maimannimiseenpikkukylään. Veneilläajaminen osoittautui pääasialliseksikulkumuodoksi seuraavienkahden viikon aikana.Kylässä valmistimme yösijatensimmäiseksi yöksi ulos riippumattoihin,katoksen alle. Tutustuimmeviihtyisään kylään ja senystävällisiin asukkaisiin ja otimmeillalla osaa juhlaan, jossa itsekinsoitimme pari kappaletta. Enimmäkseenkeskityimme kuitenkinaistimaan mahtavaa ja välitöntätunnelmaa ja reggaen rytmejä.Päästyämme tositoimiin päivätkuluivat musiikin parissa.Kahteen monikansalliseen ryhmäänjakautuneina soitimme,sävelsimme, jamittelimme janauhoitimme tuotoksiamme. Välillätutustuimme lähiympäristöön,uimme paratiisinomaisillapikkusaarilla Maroni-joessa, kävimmenaapurikylässä Apatoussaja Energy Crew:n keikalla joenvastarannalla, Surinamin Albinassa.Muutaman päivän jälkeenvaihdoimme majapaikkaa. Viimeisenäiltana kylässä pidettiin illanvietto,jossa esiinnyimme kaikkisoittaen sekä omia kappaleitammeettä yhdessä tekemäämme materiaalia.Uteliasta ja innokasta yleisöäoli paljon ja tunnelma oli hieno.Hyvästeltyämme seuraavanaaamuna haikein mielin Maimaninsiirryimme treenaamaan St. Laurentinliepeillä sijaitsevalle talolle.Yöt vietimme St.Jeanin varuskunnassaja kävimme usein syömässälähistöllä olevassa viihtyisässäja laadukkaassa joenvarsiravintolassa,jossa myös eräänä iltanasoitimme.Vierailumme Ranskan Guyanassahuipentui lähtöämme edeltävänäiltana St.Laurentin satamassapidettäviin festivaaleihin.Esiinnyimme iltamyöhään tuhatpäisenyleisön edessä suomalaisruotsalais-guyanalaisellakokoonpanollammesoittaen kaksi yhteisvoiminsäveltämäämme kappaletta.Lavalla oli todella hauskaa jatunnelma oli sanoinkuvaamattomanupea – varmasti elämämmemieleenpainuvimpia hetkiä.Takaisin kotiin lähdimmejälleennäkemisen toivossa kahdenhienon viikon jälkeen mukanammemielikuvia auringonpaisteesta,uusista ystävistä, uusista kokemuksistaja ennen kaikkeakiireettömästä ja avoimesta, ystävällisestäja välittömästä ilmapiiristä.Matka oli meille kaikille ilmanepäilyksen häivää mittaamattomanantoisa ja avartava kokemus,jonka jälkeen koti-Suomeakinkatseli uudenlaisin silmin.“PS. Joutsenon kunnan vapaa-aikatoimihan se järjestävä organisaatiooli ja on edelleen. Palaute on ollut tosi positiivista joka puolelta ja yhteistyökumppaneiden kanssa erittäin todennäköistä samoissa merkeissämyös tulevaisuudessa. Pidetään jatkuvaa sähköpostiyhteyttä RanskanGuyanaan ja Ruotsiin ja tekeleet (siis musaosasto) olisi jatkossatarkoitus työstää oikein kunnolla studiossa. Senpä takia ollaan hostaustasuunniteltu tänne Joutsenoon, kun satun olemaan kunnan äänistudiollavastaavana... Cd tulee heti kun se saadaan työstettyä valmiiksi,musa kun on kasettimuodossa. Tarkoitus on työstää siitä kopioitamyös RG:n ja Ruotsin puolelle. Luulenpa, että yllätyt musan tasosta,se kun on sävelletty, sovitettu, sanoitettu, treenattu ja nauhoitettun. viikon sisällä. Yhteistyö kun nääs toimi aika pirun hyvin...T: Matti (mattipeltonen@yahoo.com)”19


TERMINOLOGIAAA01 = Alaohjelma 1 Ryhmätapaamiset15-25 -vuotiaillenuorilleAO2 = Alaohjelma 2Vapaaehtoistyöyleishyödyllisilleorganisaatioille ja18-25 -vuotiaille nuorilleAO3 = Alaohjelma 3 Nuorisoaloitteet15-25 vuotiaillenuorilleAO4 = Alaohjelma 4Yhteistoimet Socrates-, Leonardo-ja Nuoriso-ohjelmanulkopuoliset hankkeetAO5 = Alaohjelma 5 Tukitoimetnuorten parissa toimivilleAloitekoulutus =15-25 -vuotiaille nuorillejärjestettävä koulutusnuorisoaloit-teista. Koulutuksessakäydään nuorisoaloitehake-muksestaloppuraportointiin sekäprojektinhallintaa jabudjettikysymyksiä.BTM = BiTriMulti, koulutusnuorten parissa toimivilleryhmätapaamisistaEnne-verkosto = ValtakunnallinenNuoriso-ohjelmanverkosto, jossa on jäsenenä80 nuorten parissa toimivaahenkilöä. Verkoston jäsenNuoriso-ohjelman paikallisenaasiantuntijanaEUROMED = Välimeren maidenja jäsenmaiden Nuorisoohjelmantoimintaohjelma20European CommissionWhite Paper - A NewImpetus for EuropeanYouth = Euroopan unioninnuorisopolitiikan valkoinenkirjaHajautettu = Nuoriso-ohjelmanpäätökset tehdään kansallisestiHO = Hosting organisation,vapaaehtoistyön vastaanottavaorganisaatioKeskitetty = Nuoriso-ohjelmanpäätökset tehdään komissiossaLähtövalmennus = Valmennustilaisuusvapaaehtoisille,joka järjestetään kansallisestiennen jakson alkua. Suomenlähtövalmennukset järjestetäänviikonlopun aikana.Muut yhteistyömaat = Nuoriso-ohjelmaanosallistuviamaita, jotka eivät ole EU:njäsenmaita, ETA/Efta-maitatai EU:n ehdokasmaita. Ns.“kolmannet maat”.NA = National agency. Kansallinentoimisto.Palanneiden tapaaminen =Vapaaehtoistyöjakson jälkeenkotimaahan palaavillevapaaehtoisille järjestettäväarviointitapaaminen.PT = Paluu tulevaisuuteen onmahdollisuus vapaaehtoistyönjaksonsapäättäneillevapaaehtoisille, tehdä omaprojekti.SALTO = Support forAdvanced Training &Learning Opportunities inthe YOUTH programme.Resurssikeskukset, jotka järjestävätkoulutusta ja julkaisevatmateriaaleja Nuorisoohjelmaneri kohderyhmille.Resurssikeskukset sijaitsevatIsossa-Britannian, Belgian,Saksan ja Ranskan kansallisissatoimistoissa.Lisätietoja Internetistä:http://www.salto-youth.netSO = Sending organisation,vapaaehtoistyön lähettäväorganisaatioSOHO-koulutus = Koulutuslähettäville ja vastaanottavilleorganisaatioilleSSV = Short study visit, lyhyetopintovierailut nuortenparissa toimivilleToM = Training for multipliersToT = Training of trainers,kouluttajien koulutusTulovalmennus = Valmennustilaisuus,joka järjestetäänkansallisesti maahansaapuville vapaaehtoisille.Suomessa tulovalmennuksenkesto on yksi viikko.Välitapaaminen =Vapaaehtoistyöjakson puolessavälissä järjestettäväarviointitilaisuusvapaaehtoisille.NAPTaobtm


CIMO PALVELEECIMOn tieto- ja neuvontapalvelutneuvontapuhelin ma-to klo 10-12 ja 13-15kotimaasta 01080 6767 (pvm)ulkomailta +358 1080 6767 (normaali puhelumaksu)tietopalvelu ma-to klo 12-16Hakaniemenkatu 2 (2. krs), 00530 Helsinkisähköpostipalvelu cimoinfo@cimo.fihttp://www.cimo.fiDiscover Finland http://finland.cimo.fiCIMOn julkaisuluettelo on www-palvelussammewww.cimo.fi kohdassa Viestinnän palvelut | Julkaisut.Tilauksia voi tehdä sähköpostiosoitteestajulkaisutilaukset@cimo.fi.CAMPUS-LEHTI SIIRTYYVERKKOONCIMOn tiedotuslehti Campus ilmestyyseuraavan kerran vain verkkoversiona.Tuore Campus on luettavissaosoitteessa http://www.cimo.fi/campus21


CIMON NUORISO-YKSIKKÖ 1.7.2002 ALKAENEU:n Nuoriso-ohjelma, Eurodesk, NuoriKulttuuriMatkatVastuuhenkilöHelinä Ylisirniö, vastaava suunnittelija, 09-7747 7305Alaohjelma 1 - ryhmätapaamiset SuomessaAhto Külvet, suunnittelija, 09-7747 7773Alaohjelma 1 - ryhmätapaamiset, lähtevät ryhmätNina Hollenberg, suunnittelija, 09-7747 7340Alaohjelma 2 - vapaaehtoistyö, vastaanottavat tahot ja tulevat vapaaehtoisetTerhi Liintola, suunnittelija, 09-7747 7875Alaohjelma 2 - vapaaehtoistyö, lähtevät tahot ja lähtevät vapaaehtoisetKati Inkinen, suunnittelija, 09-7747 7765Alaohjelma 3 - nuorisoaloitteetSalla Konsti, suunnittelija 09-7747 7348Alaohjelma 3 - Paluu Tulevaisuuteen -hankkeetKati Inkinen, 09-7747 7765Alaohjelma 4 - yhteistyö Leonardo-, Sokrates- ja Nuoriso-ohjelmien välilläSalla Konsti, 09-7747 7348Alaohjelma 5 - tukitoimet (ei opintovierailut) + Verkosto + Barents ja ItämeriMauri Uusilehto, suunnittelija, 09-7747 7612Alaohjelma 5 - tukitoimet: opintovierailutNina Hollenberg, 09-7747 7340Eurodesk ja kumppaninhakuNina Hollenberg, suunnittelija, 09- 7747 7340,1.9 alkaen Sari Rehell, suunnittelija, 09-7747 7664NuoriKulttuuriMatkatNina Hollenberg, 09-7747 7340Virka- ja opintovapailla:Miia Harju 10.6.2002 - 1.8.2003Ulla Naskali 1.8.2002 - 31.7.2003Heljä Pitkänen 31.12.2003 asti22Julkaisua on rahoitettu EU:n Nuoriso-ohjelmasta. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

More magazines by this user
Similar magazines