Vuosikertomus 2007 - Hippos

hippos.fi

Vuosikertomus 2007 - Hippos

Suomen Hippos -konserniVuosikertomus 2007Suomen Hippos ryFintoto OySuomen Hevosurheilulehti OySuomen Hippos ry || 1


Suomen Hippos-konsernin vuosikertomus 2007Layout Eero AstalaValokuvat Juhani Juhani Länsiluoto, Leena Alerini, Pirje PaananenPainopaikka KM-Yhtymä Oy // Suomen Painotuote 2008Avaintunnuslukuja 2006–2007Kilpailutoiminta2007 2006 MuutosTotopäivät 598 5704,9Paikallisravit 57 73–21,9Kilpailupäivät yhteensä 656 6432,0Startanneita hevosia 8 651 8 827–2,0Ohjastajia 2 462 2 564–4,0Ratojen maksamat palkinnot (Me) 21,8 21,60,9Opetuslähtöpalkinnot (Me) 0,53 0,530,0Hevosten palkinnot ulkomailta (Me) 1,12 1,52 –26,3Yleisömäärä radoilla (milj) 0,77 0,78–1,3Hevospelit kotimaassa2007 2006 MuutosFintoto Oy:n Toto-pelit (Me) 208,0 198,15,0Veikkaus Oy:n hevospelit (Me) 52,1 51,70,8Hevospelit yhteensä (Me) 260,1 249,84,1Kasvatustoiminta2007 2006 MuutosSyntyneitä suomenhevosvarsoja 1 320 1 3200,0Syntyneitä lämminverivarsoja (ravihevoset) 1 650 1 6500,0Syntyneitä ratsu- ja poni- ym. varsoja 836 7935,4Tuotuja ravihevosia 445 4069,6Tuotuja ratsuhevosia ja poneja 1 304 1 581–17,5Vietyjä ravihevosia 31 48 –35,4Hevosten ja ponien tuontiluvut sisältävät vain Suomen Hippoksen rekisteröimät yksilöt.2 || Suomen Hippos ry


Kalevi HemiläPuheenjohtajankatsausVuosi 2007 oli varsin myönteisen kehityksenvuosi. Hippoksen toimintaa ohjasi strategia, jonkayhteisesti sovittuja tavoitteita lähestyttiin tasaisen varmasti.Suuria yllätyksiä toiminnan tai toimintaympäristönsuhteen vuosi ei tuonut. Hippoksen perustoimintojenvuosi oli työntäyteinen hevosalan yhä jatkuvan kasvunvuoksi.Hevostalouden kentällä kehitystä tapahtui niin kasvatustoiminnankuin kilpailutoiminnankin osalta. Erityisenmyönteistä ovat olleet merkittävät satsaukset kotimaiseenkasvatukseen. Korkeatasoisen tamma-aineksentuonti oli aktiivista ja muuhunkin kasvatustoimintaantehtiin merkittäviä investointeja. Kasvatustoiminnanpositiivinen vire näkyi astutusmäärissä ja syntyneidenvarsojen laadussa. Ravikilpailuissa urheilullinen tasoja palkinnot ovat edelleen nousseet. Yleisömäärien jo aiemminhavaittu trendi suurkilpailujen hyvästä kehityksestäjatkui. Tavallisten ravipäivien kehittämishaasteitasen sijaan riittää tulevaisuudessakin.Hevostalouden tulevaisuuden toiminnan kannaltaon välttämätöntä, että ravikilpailujen palkintotaso kehittyytasaisesti myös jatkossa. Positiivinen palkintojenkehitys varmistaa investoinnit hevosiin ja on välttämätönedellytys niin kasvatustoiminnalle kuin alan yrittäjyydenkehittymiselle. Suomalaisen ravitalouden kansainvälisestikinarvioiden poikkeuksellisen tehokkuudenylläpitäminen on se keino, jolla päästään hyväänpalkintojenmaksukyvyn kehitykseen.Tärkein edellytys hevostalouden ja palkintojenmyönteiselle kehitykselle on kuitenkin pelitoiminnanrakenteen säilyminen sellaisena, että pelitoiminnantuotot saadaan tehokkaasti hevostalouden hyödyksi. Pelitoiminnanrakenteiden parantamiseen vaikutettiinkinvuonna 2007 aktiivisesti ja tätä työtä tullaan jatkamaanmyös tulevina vuosina. Haasteet tämän asian suhteen eivättule kuitenkaan tulevaisuudessa poistumaan.Yhteiskunnallisesti hevosalan arvostus on hyvällätasolla. Esimerkkinä tästä voidaan pitää jo perinteeksimuodostuneita Hevosvaltiopäiviä, jotka järjestettiin yhdessäEduskunnan hevosystäväinseuran kanssa joulukuussa.Yhteiskunnallisesta arvostuksestamme huolimattavuosi 2007 osoitti, että alan edunvalvontaan liittyentöitä on edelleen paljon tehtävänä. Suomalaisenhevostalouden kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta onvälttämätöntä, että verotuksellinen toimintaympäristömmeon ravikilpailutoiminnan osalta järjestetty kilpailijamaitammevastaavalla tavalla. Verotuksellisenjärjestelmän tulee olla oikeudenmukainen ja alan yritystoiminnankehittymistä tukeva. Hippos toimikin aktiivisestihallitusneuvottelujen yhteydessä mm. verotukseen,erityisesti arvonlisäverotukseen, liittyvien ongelmienpoistamiseksi.Verotus ei kuitenkaan ole ainoa asia, jossa aktiivistaedunvalvontaa tarvitaan. Hevosalaan kohdistuvatuudet haasteet kuten ympäristökysymykset ja muu EUtasoinennormiohjaus vaativat koko hevosalan yhteisiäponnistuksia. Toimintavuoden aikana onnistuttiinkinsyventämään alan järjestöjen yhteistyötä varsin tuloksellisellatavalla. Alan järjestöjen sekä maa- ja metsätalousministeriönyhteistyönä selvitettiin ongelmallistateuraskysymystä ja saatiin ympäristöministeriö käynnistämäänselvitystyö hevostallien sijoittumisen sääntelynjärkeistämiseksi. Myös lannanpolttoon ja hevoskuljetuksiinliittyvien kysymysten kanssa toimittiin aktiivisesti.Kokonaisuutena voidaan sanoa, että hevosala otettiinentistä paremmin huomioon säädösvalmistelussa.Kilpailutoiminnassa vuonna 2007 korostuivat erityisestialan ja lajin uskottavuuskysymykset. Lukuisatkansainvälisetkin esimerkit osoittavat, että raviurheilunja hevostalouden läpinäkyvyys on se perusta, mihinhyvä kehitys rakentuu. Vain vakaalle pohjalle rakennettuhuippu-urheilu lopulta kiinnostaa suomalaista kuluttajaa.Näihin haasteisiin vastatakseen Hippos panostivuonna 2007 toimihenkilöiden ja kilpailijoiden kouluttamiseensekä eläinten hyvinvointia varmistaviin toimiin,kuten esimerkiksi antidopingtyöhön. Samoin ravikilpailusääntöjenuudistamistyötä jatkettiin ja asiaanliittyvää pohjoismaista yhteistyötä syvennettiin. Perinteiseentapaan myös toiminta Euroopan raviliitossa oliaktiivista.Suomen Hippos ry || 3


Vuosi 2007 oli suomenhevosen juhlavuosi. Suomenhevonensai runsaasti näkyvyyttä ja pohjaa tulevallesuomenhevosen eteen tehtävälle työlle onnistuttiin luomaanhyvin. Suomenhevosen juhlavuosi oli myös hyväesimerkki hevosalan eri toimijaryhmien ja lajien aidonyhteistyön kehittymisestä viime vuosien aikana ja siitä,että aito talkoohenki ei vielä ole kokonaan hävinnyt suomalaisestayhteiskunnasta. Haluankin lausua erityisenkiitoksen kaikille hankkeen vastuutahoille ja niillesadoille talkootyöntekijöille, jotka ovat olleet järjestämässäjuhlavuoden tapahtumia!Satsaukset kehitystoimintaan olivat mittavatvuonna 2007. Keskeisessä asemassa oli kilpailutoiminnanja hevosjalostuksen tietojärjestelmän uudistaminen.Tämä Hippoksen mittakaavassa erittäin merkittäväja laaja hanke saatiin toimintavuoden aikana lähes päätökseenja se otettiin käyttöön helmikuussa 2008. Investointinahanke oli huomattava, mutta Hippoksen hallituksellaon vahva näkemys siitä, että hankkeen tuottamathyödyt asiakkaille ja alan sisäisille toimijoillejärjestelmän käytön aikana ovat oleellisesti siihen sijoitettujapanoksia suuremmat.Hippos-konsernin yhteistyö sujui myös varsin hyvin.Parhaana esimerkkinä tästä on peliyhtiön kesällä2007 voimaan astuneet internetpelin tuoton parantuneetraviratojen osuudet. Tämä päätös paransi ratojen taloudellistatilaa merkittävästi. Hevosurheilu-lehti valmistelilaajempia vuonna 2008 toteutettavia kehitystoimia.Toimintavuonna 2008 Hippos jatkaa käytännön toimiakutakuinkin aikaisempaan tapaan. Koulutustoimintaanpanostamista jatketaan, kilpailutoiminnassalounasravien määrää kasvatetaan ja Hippoksen nuortensarjojaja tammasarjoja lisätään. Alan neuvontaa kehitetäänyhteistyössä hevosjalostusliittojen kanssa javiestinnän toimintaa ohjaava strategia päivitetään. Uudentietojärjestelmän käyttöön ottaminen lisää Hippoksenkykyä palvella asiakkaita. Kaikkien näiden toimienavulla toteutetaan Hippoksen strategiaa, joka on toiminnankehittämisen ja ohjaamisen perustyökalu.Positiivinen tilanne kasvatustoiminnassa, mielenkiintoisetravikilpailut sekä hevostalouden entistä selkeämpiyhteiskunnallinen hyväksyntä luovat edellytyksiähyville tuloksille. Kilpailun kiristyessä tarvitaan kuitenkinentistä enemmän yhteen hiileen puhaltamista. Kokoalan on sitouduttava yhteisiin tavoitteisiin ja meidän onyhdessä panostettava toiminnan kehittämiseen! Vapaamatkustajiaei voi enää joukoissa olla. Näin menetellenpääsemme vauhdikkaasti liikkeelle alan kannalta keskeistenkysymysten ratkaisemisessa ja luomme parhaatedellytykset hevostalouden menestykselle Suomessa.Terttu PeltonenJalostustoimintaSuomenhevosetja lämminverisetravihevosetLämminveristen ravihevosten astutusmäärä kasvoi kertomusvuonnanoin seitsemän prosenttia. Erityisestituontispermalla siemennettiin ennätysmäärä tammoja,yhteensä 471. Ravihevosten tuonti, varsinkin tilapäisestituotavien, jatkui vilkkaana. Tuontihevosten osuus kilpailevistahevosista oli 20 %. Kilpailleiden suomenhevostenmäärä väheni lähes 8 prosenttia, minkä seurauksenaniiden osuus kilpailevista hevosista laski 30 %:iin.Suomessa syntyneiden kilpailleiden lämminveristen ravihevostenmäärä pysyi edellisvuoden tasossa.Suomenhevosen kantakirjan perustamisen 100-vuotisjuhlahanke onnistui erinomaisesti. Tapahtumatvaihtelivat Finlandia-talon juhlallisuuksista hevosparaateihinja tallien avoimiin oviin sekä valokuvanäyttelyihin.Suomenhevosen päivä pidettiin Ypäjällä 6.9.2007.Juhlavuonna tuotettiin mm kirjoja, julkaisuja ja TV-ohjelmia.Media julkaisi noin 2000 artikkelia. Suomenhevonen-kirjan ensimmäinen 1500 kappaleen painos myytiinloppuun kesäkuussa. Yli 30.000 painoksen TutustuSuomenhevoseen -julkaisu otettiin myös hyvin vastaan,myös ulkomailla.Varsanäyttelyissä esitettiin yli 1 180 varsaa, joistasuomenhevosia oli 865, mikä on edellisvuotta enemmän.Näyttelylautakuntia koulutettiin Kouvolassa helmikuussapidetyllä kurssilla aiheina hevosen tyypin,jalkojen rakenteen ja terveyden arvostelu. Vuotuiset jalostuspäivätpidettiin Kouvolassa pääaiheina suomenhevosenja hevosjalostusliittojen 100-vuotishistoria, nykypäivänsuomenhevonen yritys- ja harrastustoiminnassasekä hevosten rakenne- ja terveysominaisuuksien periytyvyys.4 || Suomen Hippos ry


Hevosten määrä Suomessa v. 1920–2007450 000400 000350 000300 000250 000200 000150 000100 00050 0000192019301940195019601970198019902000200220032004200520062007Hevosten määrä v. 2007Yhteensä 68 000Suomenhevoset19 700 kpl29 %Lämminverisetravihevoset24 900 kpl37 %Lämminverisetratsuhevoset14 900 kpl22 %Ponit8 500 kpl12 %Suomen Hippos ry || 5


Hevosjalostusliittojen toiminnan kehittämiseksi janeuvonnan tehostamiseksi järjestettiin maa- ja metsätalousministeriönerityismäärärahan avulla kolme koulutustilaisuuttaliittojen toiminnanjohtajille sekä luotiinhevosjalostusliittojen yhteinen nettiportaali. Etelä-Suomenhevostoimijoiden asettama työryhmä tuotti Hevosenomistajanopas -kirjasen, joka sisältää perustiedothevosen hoidosta ottaen huomioon myös eläinsuojelunäkökohdat.Kirjasta jaetaan ilmaiseksi uusille hevosenomistajille.Mittavan EquineLife-hankkeen päätösvuonnavalmisteltiin ympäristö- ja hyvinvointiaiheinenjulkaisu Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinentalli.Hevostalouden kansallisen EU-tuen yksikkömaksuoli Etelä-Suomessa 204 euroa ja Pohjois-Suomessa keskimäärin273 euroa. Alkuperäisrotutuen yksikkömaksusuomenhevosille nousi 270 euroon.HevosmäärätHevosten kokonaismäärä oli vuoden 2007 lopussa arviolta68 000. Näistä oli suomenhevosia 19 700 ja lämminverisiäravihevosia 24 900.Suomenhevostammoja astutettiin kertomusvuonna2 400 yhteensä 226 oriilla. Varsoja syntyi 1 320 eli samamäärä kuin edellisenä vuonna. Lämminveritammoja astutettiin2 890 yhteensä 190 oriilla, joista 130 oli Suomessaastuvia ja 60 spermantuontioriita. Varsoja syntyi1 650 eli sama määrä kuin edellisenä vuonna.Siemennettyjen tammojen kokonaismäärä oli noin77 % kaikista astutetuista tammoista (kaikki hevosrodut).Hevosten keinosiemennysluvan haltijoita oli 76.Näistä 60 lähetti tuorespermaa eri puolille Suomea vastaanottoasemilleja tiloille, joissa siemennettiin yhteensä2 490 tammaa. 12 asemaa käytti pakastespermaa.Lämminverisiä ravihevostammoja siemennettiinyhteensä 2 360, joista tuontispermalla 471, joista pakastespermallasiemennettyjen osuus oli 353.Seuraavasta taulukosta näkyy kertomusvuonna enitentammoja astuneet oriit:Suomenhevoset Määrä Lämminveriset ravihevoset MääräViesker 140 Diesel Don 150Auraus 109 Classic Response 143A.T. Eko 100 Capetown Hall 97Turo 93 Victory Cruise 81I.P. Lento 88 CR V Eight 79Apassi 70 Jailhouse Joey 70Saran Salama 70 Love You 70Suomenhevosia rekisteröitiin kertomusvuonna1 349 (2006 1 298) ja lämminverisiä ravihevosia 1 721(2006 2 071).Lämminverisiä ravihevosia tuotiin yhteensä 445(ed. vuonna 406). Tuonti jakautui maittain seuraavasti:Ruotsi 288, USA 75, Kanada 39, Saksa 12, Tanska 7, Italia6, Ranska 6, Hollanti 3, Norja 3, Venäjä 3, Slovenia 2ja Viro 1. Lisäksi ulkomaan rekisterissä olevia hevosia olivalmennuksessa tai kilpailemassa Suomessa 725 (665),joista 36 oli kylmäveriravureita.Lämminverisiä ravihevosia vietiin yhteensä 31 (ed.vuonna 48) seuraaviin maihin: Ruotsi 12, Venäjä 4, Italia3, Malta 3, Saksa 2, Tanska 2, Kanada 1, Norja 1, Ranska1, USA 1 ja Viro 1. Viedyistä oli Suomessa syntyneitä 13.Yhteensä 70 (63) suomalaisessa rekisterissä olevaa ravuriaoli valmennuksessa ja kilpailemassa ulkomailla.KantakirjausOrinäyttelytOrinäyttelyitä pidettiin kolme, Ypäjällä tammikuussa jalokakuussa sekä Kiuruvedellä maaliskuussa. Suomenhevosoriitaesitettiin yhteensä 59 ja lämminverioriita 46.Suomenhevosoriita hyväksyttiin kantakirjaan 52,joista J-suunnalle 40 (uusintatarkastettuja 21), T-suunnalle3, R-suunnalle 6 ja P-suunnalle 3.Lämminverioriita hyväksyttiin jalostukseen kaikkiaan45 (uusintatarkastettuja 10), joista B-jalostusluokkaan12, C-jalostusluokkaan 23 ja luokkien ulkopuolellahyväksyttyjä vuokraoriita 10. Ulkomaisia ravihevosoriitahyväksyttiin jalostukseen tuore- tai pakastespermaakäyttäen 76.TammanäyttelytTamma- ja varsanäyttelyitä pidettiin hevosjalostusliittojenalueilla yhteensä 73. Huhtikuun näyttelyt peruutettiinhevosinfluenssan vuoksi, mutta myöhemmin järjestettiinviisi korvaavaa näyttelyä. Kantakirjaan hyväksyttiin181 suomenhevostammaa, joista J-suunnalle 90,T-suunnalle 16 (joista ajettavuuskokeella 10), R-suunnalle57 (joista 2 RP-suunnalle) ja P-suunnalle 18 (joista9 ratsastettavuus- ja 9 ajettavuuskokeen perusteella).Lämminveritammoja merkittiin kantakirjaan yhteensä101, joista B-jalostusluokkaan 54 tammaa, C-luokkaan 45 tammaa (ilman ohjaskoetta kantakirjattiin31 tammaa), A-luokkaan 1 ja AB-luokkaan 1.JälkeläisarvosteluJälkeläisnäyttöjen perusteella palkittiin I palkinnolla oriSamuli 2083-86R sekä II palkinnolla oriit Nysteri 1562-83R ja Onnipoika 218-83R.A-jalostusluokkaan siirrettiin ori Express It us-m-0570.6 || Suomen Hippos ry


Tammoja palkittiin seuraavasti:Suomenhevostammat:• Valio-palkinto 16• I palkinto 23• II palkinto 38Lämminveritammat:• A-jalostusluokka 29• AB-jalostusluokka 25Helsingissä 23.–25.11.2007 pidetyn valtakunnallisen varsanäyttelyn2-vuotiaiden luokan voitti tamma Kesä-Neiti(Hovi-Ari – Mani-Neiti, Kihin-Muisto), om. Petra ja ReijoPlihtari, Hämeenkyrö. Muut voittajat olivat tamma HotRed Point (Victory Cruise – Isis du Donjon, Beautiful Somolli),om. Ravitalli Pia Huusari, Hamina ja tamma Eka-Assi (Apassi – Eka-Tyttö 23,3a, Turo), om. Seppo Saarelainen,Kuopio.Valtakunnallisen työmestaruuskilpailun voittaja 9.kesäkuuta 2007 Turussa oli tamma Jojoriina 30,1 pist.(juoksu 2.16 – käynti 7.56 – veto 23,1) om. Kauko Tuominen,Sysmä.KasvatustuetHevostalouskertymästä 2007 maksetut kasvatustuet ja palkinnot erivuosilta:Juoksijahevosten kasvattajapalkintoihin 2005 6 761 €Juoksijahevosten kasvattajapalkintoihin 2006 1 724 341 €Kuninkuusravien kasvattajapalkinnot 2006 23 740 €Sh- ja lv- kantakirja- ym. palkinnot 2006 ja 2007 88 541 €Nuorten sh- ja lv-siitostammojen laatupalkinto 2006 48 888 €Sh- ja lv- varsanäyttelypalkinnot 2006 43 110 €Sh- ja lv- varsanäyttelypalkinnot 2007 56 690 €Lv-ratsujen ja ponien ktk-, näyttely- ja kilpailupalkinnot 2004 340 €Lv-ratsujen ja ponien ktk-, näyttely- ja kilpailupalkinnot 2005 1 791 €Lv-ratsujen ja ponien ktk-, näyttely- ja kilpailupalkinnot 2006 167 688 €Yhteensä 2 161 890 €Hevoskasvatusja näyttelyt 2007Suomenh.Lv-ravih.Tuonti lv-raviRatsutPonitTuonti r+pSh-tammojaLv-ravitammojaSh-varsojaLv-ravivarsojaOsallistujiaJäseniäHevosjalostusliittoHevosia(hjl arvio)Tunnistettu hevosiaTamma- ja varsanäyttelyt Koulutus Jäsenyhd.Etelä-Pohjanmaa 4 800 161 98 25 27 61 67 12 8 50 6 260 3 215Etelä-Suomi 8 185 85 198 109 46 67 142 9 13 61 29 490 2 387Häme 10 090 161 219 74 90 116 256 43 11 137 32 230 3 000Kainuu 1 358 23 52 6 4 3 5 0 6 6 7 70 900Keski-Pohjanmaa 2 704 58 120 22 7 2 10 11 2 24 7 24 1 400Keski-Suomi 5 060 103 136 43 27 16 35 18 9 69 25 300 1 798Kymen-Karjala 4 500 101 119 18 34 56 122 20 11 77 37 380 2 400Lapin 1 700 22 35 15 4 2 15 3 8 17 12 70 1 280Mikkeli 2 400 90 84 12 11 39 47 11 3 40 19 150 1 160Nylands län 7 000 70 58 44 95 88 302 4 0 87 26 190 1 732Pohjanmaa 3 240 89 100 27 17 8 80 4 5 55 30 150 2 955Pohjois-Karjala 4 000 95 114 7 14 17 45 12 8 35 13 440 1 400Pohjois-Savo 4 380 120 155 12 28 38 61 18 5 69 28 210 4 068Satakunnan alue 5 135 86 104 20 29 45 74 8 8 69 27 70 2 450Svenska Österbotten 3 420 15 28 16 13 18 53 1 1 8 4 0 1 600Varsinais-Suomi 6 250 70 101 32 58 53 215 10 3 61 15 260 1 710Yhteensä 1 349 1 721 482 504 629 1 529 184 101 865 317 3 294 33 455Suomen Hippos ry || 7


Anna-Maija BernardRatsu- ja ponijalostusHevosmäärätRatsuhevosia ja poneja oli vuoden lopussa noin 23 400(20 900), joista ratsuhevosia 14 900 ja poneja 8 500. Vuodenaikana rekisteröitiin 1 304 (1 581) tuontihevosta.Astutusmäärät lisääntyivät edellisestä vuodestasekä poneilla että ratsuhevosilla. Poneja astutettiin kertomusvuonna897 (881) ja ratsuhevosia 707 (606). Yhteensävarsoja on ilmoitettu syntyneeksi 836.Kantakirjaus ja nuorten hevostenarvostelu sekä jälkeläisarvosteluRatsuhevosille ja poneille järjestettiin vuoden aikana yhteensä21 näyttelytapahtumaa, joita olivat oripäivät, kasvattajapäivät,islanninhevosnäyttely, poninäyttely, laatuarvostelusekä 13 tamma- ja varsanäyttelyä eri puolillamaata. Jalostukseen hyväksyttiin 5 uutta puoli- ja täysverioriaja 35 islanninhevos-, poni-, ja vuonohevosoria.Ratsuhevostammoja kantakirjattiin 89 ja islanninhevos-,vuonohevos- ja ponitammoja yhteensä 94. Nuoriaratsuhevosia arvosteltiin vuoden aikana 186 ja nuoria islanninhevosia,vuonohevosia ja poneja yhteensä 350.Ratsu- ja ponivaliokunta palkitsi jälkeläisarvokirjaimella44 hevosta ja ponia. Näistä tammat Josefine 759ja Amelia 1427 sekä ori Ekeholms Bakardi 6 NF palkittiinvalion arvolla. Jalostusarvokirjaimella A palkittiin 5tammaa ja 1 ori. AB arvokirjain myönnettiin 6 oriille ja20 tammalle. B arvokirjaimella palkittiin 9 oritta.KehittämishankkeetLaatutammahanke jatkui vuoden aikana. Vuonna 2007hankkeeseen valittiin 25 tammaa. Hankkeen tavoitteenaon lisätä nuorten laadukkaiden tammojen käyttöä jalostuksessa.8 || Suomen Hippos ry


KilpailutoimintaMatti LakkistoTotoraveja järjestäneiden jäsenseurojenmäärä säilyi kertomusvuonna entisellään. Kaikkiaan43 yhteisöä järjesti yhteensä 598 tapahtumaa totoravienmerkeissä. Lounasravien määrä kasvoi edellisestä vuodestaperinteisten ilta- ja viikonloppuravien määrän säilyessälikimain aiempien vuosien tasolla. Epäedullistensäiden, lähinnä pakkasen, takia jouduttiin perumaankuudet ravit. Kilpailurekisteriin merkittäviä paikallisravitapahtumiakirjattiin kertomusvuonna 57, muutamavähemmän kuin vuotta aiemmin.Suomen radoilla kilpailleiden hevosten lukumääräaleni edellisvuoteen verrattuna noin kahdella prosentilla.Kaikkiaan radoillamme kilpaili 8 651 hevosta. Suomenhevosenjuhlavuodesta huolimatta ravikilpailuihinosallistuneiden suomenhevosten lukumäärä aleni parinvuosikymmenen aikana vakiintuneesta tasostaan 2 616hevoseen, mikä on 7,7 prosenttia vähemmän kuin vuottaaiemmin. Vähempi osallistujamäärä vaikutti kilpailevienhevosten keskiansioiden kasvuun juuri suomenhevospuolella.Suomenhevoset ansaitsivat keskimäärin2 644 euroa ja lämminveriset vastaavasti 2 450 euroa.Ratojen maksamat palkinnot ilman opetuslähtöpalkintojaolivat yhteensä 21,8 miljoonaa euroa, jossa onkasvua edelliseen vuoteen noin yksi prosentti. Opetus- jakoelähtöpalkintoja maksettiin runsaat puoli miljoonaaeuroa. Ratojen maksamien palkintojen osuus ravipelienkokonaisvaihdosta oli edelleen eurooppalaisittain korkea,8,4 prosenttia.Kilpailusuorituksia maamme totoraveissa kirjattiinkaikkiaan 74 819. Se on noin kahdeksan prosenttia edellisvuottaenemmän ja selittyy osin lounasravien määränkasvulla. Ohjastajien lukumäärä aleni noin neljälläprosentilla edellisestä vuodesta. Kilpailuihin osallistui2 462 eri ohjastajaa. Ajolupakursseja järjestettiin 15 (14)ja uusia ajolupia myönnettiin 314 (285). Ravihevostenomistajanvaihdoksia kirjattiin 8 185 kappaletta. Edellisvuodenennätysmäärästä jäätiin noin 200 vaihtoa, mikäon pääosin seurausta tuontihevosten määrän vähenemisestä.Lisenssin maksaneita valmentajia oli kaikkiaan7 287. Heistä vähintään yhden kilpailusuorituksen vastuuvalmentajanakirjautti 3 977 eri valmentajaa.Nuorten ikäluokkien osuus kilpailutoiminnassa onkasvussa. Vuonna 2007 sekä lämminveristen kolmivuotisikäluokkaettä suomenhevosten nelivuotisikäluokkakeräsivät raviradoilta ennätyksellisen palkintosumman,kolmivuotiaat 1,46 miljoonaa euroa (+ 8 %) ja nelivuotiaat0,53 miljoonaa euroa (+ 19 %). Nelivuotiaiden suomenhevostenikäluokasta kilpailu-uran aloitti 21,6 prosenttia,jossa on kasvua edellisvuoteen verrattuna prosenttiyksikönverran. Lämminveripuolella kilpailu-uranaloittamisprosentti oli edellisen vuoden tasolla. Opetuslähtöjensuosio on edelleen korkea. Kaikkiaan 1 019 var-Suomen Hippos ry || 9


saa suoritti sen hyväksytysti. Näistä oli lämminverisiä650 ja suomenhevosia 369. Luvut ovat lähes samat kuinvuotta aiemmin.Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunnanvalvonnassa otettiin lääkeainenäytteitä edellisen vuodentapaan sekä kilpailujen yhteydessä että harjoituskaudella.Näytevalikoima täydentyi karvanäytteillä, joitauuden analyysimenetelmän käyttöönoton myötä kyettiintutkimaan kiellettyjen aineiden varalta. Näytteitä otettiinkaikkiaan 1 190. Niistä neljä johti rangaistusseuraamuksiin.Kilpailutoiminnan järjestämisen keskeisimmilletoimihenkilöryhmille ja muille aktiiveille järjestettiinedellisten vuosien tapaan koulutusta joko Hippoksentoimin tai yhteistyössä ratayhteisöjen kanssa. Tapahtumiaoli yhteensä 20. Hippoksen sääntövaliokunta kokoontuivuoden aikana seitsemän kertaa. Pohjoismainensääntöjen harmonisointityö oli ja on keskeisiä tulevantoiminnan painopistealueita.Nuoriso- japoniravitoimintaNuoriso- ja poniravikoulutoiminta jatkuivat aktiivisina.Vuoden aikana järjestettiin koulutusta niin nuorisovastaavilleja apuohjaajille kuin poniravikoulutoimijoillekin.Kouvolassa järjestettiin ensimmäinen Nuorisoravigaala,jota oli juhlistamassa lähes 150 nuorta. Yhteistyötätehtiin erityisesti Suomen Poniraviyhdistyksen jaSuomen Monte-ohjastajien kanssa. Vuoden nuorisoravikerhoksivalittiin Kouvolan Ravinuoret.PonilähtöjäPoniravipäiviäPoniajolupakurssejaUusia P-ajolupiaPonien vastuuvalmentajia330 kpl10 kpl12 kpl130 kpl476 kplNopein A-kategorian poni:Golda ApacheNopein B-kategorian poni:Vera II1.59,3 a1.53,5 aSuomen raviradatKeskusravirata 1Maakuntaraviradat 19Kesäradat 23Harjoitusradat 120Yhteensä 43+120=163RovaniemiTornioOuluKajaaniYlivieskaKaustinenVaasaSeinäjokiPoriForssaTurkuKuopioJoensuuJyväskyläMikkeliTampereLahtiLappeenrantaKouvolaHelsinki10 || Suomen Hippos ry


Hevospeleistä kertyvien varojen jakauma 2007Pelaajat152,8 m€Toto208,9 m€Raviveikkaus52,1 m€Pelaajat32,0 m€Arpajaisvero5,3 m€Asiamiehet4,2 m€Hevostalouskertymä 8,5 M€Valtionapu hevostalouteen:•Kasvattajapalkinnot•Totolaitteiden linjakustannukset•Investointituki•Dopingtutkimukset•Kansainvälinen kilpailutoiminta•PalkintotukiArpajaisvero1,9 m€Oy Veikkaus Ab7,9 m€Asiamiehet4,0 m€38,1 m€ 6,3 m€Raviradat, Fintoto ja Suomen Hippos; pelituototPalkinnot 21,8 m€; opetus- ja koelähtöpalkkiot 0,53 m€Kilpailleet hevoset ja ohjastajat9000800070006000500040003000200010000Hevospelien kehitys (milj. €)250200150100500199219921993199319941994199519951996199619971997199819981999199920002000200120012002200220032003200420042005HevosetOhjastajat2005VeikkausToto2006200620072007Ravikilpailut ja yleisömäärä1400130012001100100090080070060050019921993199419951996199719981999Kilpailijat ja palkinnot9000880086008400820080007800760074007200700019921993199419951996199719981999200020002001200120022003Hevoset (kpl)Palkinnot (m€)200220032004Yleisö(1000 hlöä)2004Kilpailupäivät2005200520062006200720072220181614121086420Suomen Hippos ry || 11


Vuoden 2007kohokohtiaTammikuuTammikuu alkoi leudoissa merkeissäeikä raveja peruttu kuin yhdet 22.1. Euroopansuurimman ravikilpailun Prixd’Ameriquen voitti vasta 5-vuotiasOffshore Dream/Pierre Levesque. MikaForss aloitti vuoden vauhdilla ja oli tammikuunajajaliigan ykkönen.HelmikuuPakkasta ja kylmää. Helmikuussa kärsittiinkovista pakkasista ja raveja jouduttiinperuuttamaan. Silti helmikuumeni pelivaihdossa plussalle. Koko vuodenkestänyt suomenhevosen juhlavuosikäynnistyi upeissa merkeissä Finlandiatalollapidetyssä juhlaseminaarissa. MinisteriTanja Karpela julisti tilaisuudessasuomenhevosen juhlallisesti Suomenkansallishevoseksi. Juhlavuoden valokuvanäyttelylähti liikkeelle Hyvinkäältä.Olympiatalliin liitettiin uudet urheilijatJohanna Manninen, Tero Järvenpää jaSini Pöyry. Olympiaravien karsinnat alkoivatSaran Salaman voitolla.MaaliskuuMaaliskuun lopussa levinnyt influenssaaaltovaikutti ravien lähtölistoihin merkittävästipoisjääntien myötä. Norjan,Ruotsin ja Suomen raviurheilun keskusjärjestötjärjestivät yhteistyössä uudenNordisk Elitkamp -kilpailusarjan kylmäverisille.Kilpailusarjan ensimmäinenosalähtö ajettiin maaliskuussa Eskilstunassaja sen vei nimiinsä Norjan MoeOdin. Maaliskuussa saatiin hevosalallepositiivinen signaali, kun Laurea-ammattikorkeakoulussajulkaistun selvitysraportinmukaan alalle syntyy noin 100–200 uutta yritystä vuosittain.HuhtikuuSuurkilpailukausi käynnistyi vauhdikkaastiFinlandia-ajosta huhtikuun viimeisenäviikonloppuna. SuomalaissyntyisenNils Enqvistin silmäterä Opal VikingJorma Kontion ohjastamana oliparas kovatasoisessa lähdössä. ExpressMerett voitti Milanossa Gran Premiod´Europan. Järvsöfaks käväisi Suomessakaksi kertaa voittaen Olympia-ajon Lahdessaja Erkon Pokaalin Vermossa. Suomenhevosenviesti laitettiin matkaanEduskuntatalolta ja Iistä samanaikaisesti.Pääministeri Matti Vanhanen lukiEduskuntatalon tilaisuudessa suomenhevosenjulistuksen.ToukokuuPohjoismaiden suurin ravitapahtumaElitloppet ajettiin Solvallassa toukokuunviimeisenä viikonloppuna. Voitonvei ranskalaisvieras Amiral Du Mauzun.Suomen valmentajatilastoa hallitsi PekkaKorpi, jonka hevoset tekevät vakuuttavaatyötä Express Merettin johdolla. Teivainenoli puolestaan jo tässä vaiheessa kiskaissutkaulan ohjastajaliigan kärjessä.KesäkuuKymi GP:n kuuma ennakkosuosikkiAmiral Du Mauzun jäi pois. Kilpailunvoitti hieman yllättäen Petri Puron valmentamaRuotsin tammalähtöjä hallitsevaCamilla Highness. Myös hevosenohjastaja ja hoitaja olivat suomalaiset PeterIngves ja Ulrika Ala-Nikkola. KylmäveristenSuur-Hollolan voitti jälleen Perttusenperheen Saran Salama.HeinäkuuEinari Vidgrenin omistama Blue York Yankeeteki historiaa voittamalla maailmansuurimman kaksivuotislähdön. Koskaanaikaisemmin ei Peter Haughton Memorialinvoittajakehässä ole nähty suomalaisomisteistahevosta. St Michel päivälleosunut sade ei lannistanut tunnelmaa,siitä piti huolen pääkilpailun voittajahevosenohjastaja Peter Ingves. Ingvesin voitontanssisai yleisöltä raikuvat aplodit.Camilla Highness vei nimiinsä molemmatkesän kansainväliset suurkilpailummeKymi GP:n ja St Michelin.ElokuuSaran Salama ja B. Helmiina kruunattiinodotetusti kuninkaaksi ja kuningattareksi.Kouvolan Kuninkuusravit ajettiinhellesäässä ja yleisöä paikalle oli viikonloppunasaapunut yhteensä 60 574katsojaa. Kauhasen perheen Calle Dahliakukitettiin suomenhevosten Derbynvoittajaksi Killerillä. Suomenhevosen100-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma olimyös Kouvolan Kuninkuusravit.SyyskuuMyös lämminveristen Derby meni tänävuonna Savoon. Heikki Korhosen pienen,mutta sitäkin tehokkaamman valmennustallinhevoset ottivat kaksoisvoitonDerbyssä. Photocopyn juhliessa voittoakakkostilalle kiri hienosti Photon. MyösRuotsin Derbyn finaalissa suomalaisetolivat etunenässä. Petri Puron valmennettavanCommander Crowen voittaessa,Markku Niemisen valmentama SimbChaplin sijoittui toiseksi. Järvsöfaks kävijälleen pokkaamassa Turussa PM-kilpailun.Suomenhevosen 100- vuotisjuhlavuodenviimeinen valtakunnallinen tapahtumaoli 6.9., kun juhlittiin Suomenhevosenpäivää.LokakuuLoistavan vuoden kaiken kaikkiaan tehnytPekka Korpi juhli kaksoisvoittoa Kriteriumissa.Voiton arvoa moninkertaistise, että molemmat hevoset Arctic Hopeja Arctic Jetset olivat myös Korven omankasvatustyön tuloksia. SuomenhevostenKriteriumin voitto meni Pauskerille. VirgillBoko voitti UET Grand Prixin, finaalissanähtiin myös kaksi suomalaisosallistujaa,Simb Chaplin ja Express Merett,mutta ne eivät sijoittuneet kärkisijoille.12 || Suomen Hippos ry


MarraskuuAntti Teivainen osallistui Australiassa jaUudessa-Seelannissa järjestettyihin ohjastajienMM-kilpailuihin sijoittuen viidenneksi.Korven tallin kaksikko ArcticHope ja Arctic Jetset ottivat jälleen kaksoisvoitonKymenlaakso-ajossa.JoulukuuVuoden parhaat julkistettiin RavigaalassaJyväskylässä. Ravigaalan illalliskortitmyytiin jälleen loppuun. PekkaKorpi putsasi palkintopöydän. Korpi palkittiinVuoden valmentajana ja kasvattajana.Tallin hevosista palkittiin ExpressMerett ja Arctic Hope. Hevosvaltiopäivätjärjestettiin eduskunnassa jo kolmattakertaa. Eduskunnan Hevosystävien Seurahankki itselleen uuden leasing-hevosen,Bokallen.Uutisseuranta artikkeliseurantajuttujen lukumäärän perusteella(Esmerk)60045030015001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Kuvien lukumäärän ja pinta-alan kehittyminensanomalehdissä (Sponsor Strategi)lkmpa200040000150030000200720062005100020000Viestintä ja ITVuonna 2003 laadittua viestintästrategiaanoudatettiin vuonna 2007. Kokonaisnäkyvyysvuonna 2007 oli kohtuullisella tasolla erityisesti suomenhevosen100-vuotisjuhlan vuoksi. Sähköisten medioidenosalta kehitys oli varsin myönteinen. TV-aika jakävijöiden määrä internetsivuilla lisääntyivät. Varsinaisenraviurheilua käsittelevän artikkelimäärän kehityspainetussa mediassa laski ja etenkin loppuvuoden kohdallamäärä väheni selvästi.Vuoden tärkein viestinnällinen projekti oli Suomenhevonen100-vuotta juhlavuosi. Juhlavuodesta mediaseurannantyökaluksi otettiin Cisionin mediaseuranta,jonka mukaan Suomenhevosen juhlavuodesta kirjoitettiinseitsemän kuukauden aikana yli 1500 artikkelia.Suomenhevonen sai erittäin myönteistä huomiota kokomaan laajuisesti. Artikkeleita kirjoitettiin eniten juhlavuodentapahtumista, joita järjestettiin vuoden aikanayli 350 eri puolilla Suomea.Myös ravitapahtumien, erityisesti vuoden päätapahtumankuninkuusravien, uutisointi oli monipuolistaja suomenhevosen urheilullinen puoli tuli hyvin esiin.Hippoksen omilla nettisivujen etusivun Ajankohtaista-palstalla julkaistiin vajaat 400 uutista. Näistä tärkeimmätja valtakunnallisesti merkittävimmät julkaistiinmyös uutiskirjeenä. Hippoksen verkkolehti uudistet-500002002 2003 2004 2005 2006 200710000tiin. Aiemmin julkaistut kaksi verkkolehteä yhdistettiinyhdeksi kokonaisuudeksi. Verkkolehti toimii nyt Hippoksenkaikkien osastojen sekä Fintoton tiedotuskanavana.Hevosjalostusliittojen yhteistä sivustoa suunniteltiinloppuvuodesta. Sivut avautuivat vuoden 2008 helmikuussa.Sidosryhmätiedotusta tehostettiin. Raviradoillealoitettiin lähettää kuukausittain raviratatiedote, jossajulkaistaan raviratoja koskevia tärkeitä tiedotteita. Jatkossatarkoituksena on lähettää samanlainen tiedotemyös hevosjalostusliitoille kuukausittain. Lisäksi tehostettiinkohdennettua viestintää ja avustettiin ratojatapahtumatiedottamisessa. Deski-viestintäyritystä käytettiinedelleen yhteistyökumppanina. Deskin kauttajulkaistiin useita radiojuttuja, jotka menivät seurannanmukaan hyvin läpi valtakunnallisissa sekä paikallisradioissa.Kuninkuusravit järjestettiin Kouvolassa ja yleisömääräkahden päivän aikana oli yli 60 000. Sponsor Strategimittasi keväällä ja kesällä kuninkuusravien kiinnostavuutta.Mitä lähemmäksi ajallisesti Kuninkuusravejamennään, sen useampi yli 15-vuotias suomalainen onkiinnostunut Kuninkuusraveista. Kuninkuusravien tunnettuussuomalaisen keskuudessa on erittäin korkea.It-osaston panokset painottuivat uuden Heppa-järjestelmänkehitystyöhön.Suomen Hippos ry || 13


HallituksentoimintakertomusTilikauden olennaiset tapahtumatHevostalouden myönteinen kasvu jatkui tilikaudella.Kasvanut palkintotaso innosti jalostajia, kasvattajia jahevosenomistajia panostamaan entistä laadukkaampaanhevosainekseen.Tärkeimmän rahoituslähteen eli totopelien myyntikotimaassa kasvoi 208 milj. euroon eli + 5 %.Suomenhevosen 100-vuotisjuhlavuotta vietettiinmonipuolisesti vaihdellen pääjuhlasta Finlandia-talossa,hevosparaateihin ja tallien avoimiin oviin. Juhlavuodenvalokuvanäyttely kiersi useilla paikkakunnilla ja Suomenhevosenpäivä pidettiin Ypäjällä 6.9. Media julkaisinoin 2000 artikkelia ja julkaisut menestyivät hyvin.Vuoden aikana toteutettiin valtuuskunnan 2006päättämä uusi ravirataluokitus ja kerättiin kokemuksiasen toimivuudesta.Tavoitetta ottaa uusi toiminnanohjauksen Heppatietojärjestelmäkäyttöön 2007 ei aivan saavutettu, vaanvalmistelu jatkui ja järjestelmä käynnistyi helmikuussa2008.Hevosjalostusliittojen ja Hippoksen yhteistyön tehostamisenselvityksiä jatkettiin. Vuoden aikana käynnistyiyhteistyö alan toimijoiden kesken perustetun jaosaomistetun Hippoliksen kanssa. Kasvattajapalkinnotmaksettiin ennalta Hippoksen varoin kesäkuussa.Kilpailukalenterin valmistelussa toimittiin tiiviissäyhteistyössä raviratojen ja peliyhtiö Fintoton kanssa jahyödyntäen myös raviratojen tunnuslukuja kilpailupäivienmäärittelyssä. Kilpailupolitiikassa otettiin paremminhuomioon nuorten hevosten ja Suomessa syntyneidenhevosten kilpailumahdollisuuksien lisääminen. Ravikilpailijoidendopingvalvontaa tehostettiin lisätenkarvanäyteanalyysit valvontaohjelmaan.Uudet ravikilpailusäännöt tulivat voimaan vuoden2007 alusta. Raviratojen toimintaa kuvaava ratojen talousselvitystehtiin ja mittareiden kehittäminen jatkui.Hippos-konsernin viestintästrategiaa toteutettiinhevosalan ja raviurheilun viestinnässä yhteistyössä Fintotonja Suomen Hevosurheilulehden kanssa. Viestinnälläpyrittiin julkituomaan ja vahvistamaan hevostaloudenja raviurheilun myönteistä kehitystä. Viestintästrategianpäivitys jatkui käyttäen hyväksi media- jaasiakastutkimustietoa. Ravikilpailujen kiinnostavuudennostamisessa painopiste oli huipputapahtumien kehittämisessä.Pohjoismaisten kylmäverirotujen kilpailuyhteistyötälisättiin osallistumalla uuteen Nordisk Elitkamp-kilpailusarjaan.Konsernin sisäistä yhteistyötä Hippoksen ja Fintotonkesken tarkennettiin edelleen. Hevosurheilu valmistelilehden verkkoversion käynnistystä.14 || Suomen Hippos ry


Suomen Hippos ry:nhallitus. Vasemmalta KariHaapiainen, KristiinaErtola, Samuli Pohjamo,pj. Kalevi Hemilä, PekkaKorpi, valtuuskunnanvpj. Kaisa Tolonen,valtuuskunnan pj. MarkkuLääkkölä ja vpj. IsmoKovanen. Kuvasta puuttuuMika Lintilä.JalostustoimintaPalvelutoiminta tehostui jalostusosaston organisaationhenkilömuutoksin.Hevosten rekisteröinnin ja kantakirjauksen yksityiskohtienratkaisuissa toimivat omat työryhmät. Neuvonnantehostamiseksi järjestettiin 3 koulutustilaisuttaja luotiin hevosjalostusliittojen nettiportaali.Hevostalouskertymästä maksettiin vuoden aikanajalostustoimintaan kasvatustukina ja palkintoina yhteensä2,2 milj. euroa (2006 samoin 2,2 milj €). Kansallinenhevostalouden EU-tuki oli 204–273 euroa siitostammaakohden.Yhteistyötoimijana Hippos on ollut mukana mm.EquineLife ympäristöhankkeessa, jossa valmisteltiinjulkaisu Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristoystävällinentalli.Hevosten lukumäärä oli vuoden lopussa noin68 000 kpl. Suomenhevosia oli 19 700 (edellisenävuonna 19 500) ja lämminverisiä ravihevosia 24 900(24 250) sekä ratsuhevosia 14 900 (14 200) ja poneja8 500 (8 100).Tammoja astutettiin 6 894 kpl (6 487). Näistä olisuomenhevosia 2 400 (2 350) ja lämminverisiä ravureita2 890 (2 650). Ratsu- ja ponitammoja astutettiin yhteensä1 604 (1 487).Suomenhevosvarsoja tunnistettiin 1 349 (1 298),lämminverisiä ravihevosvarsoja 1 721 (1 623) sekä ratsuhevos-ja ponivarsoja 1 133 (1 037). Hevosia tuotiin edelleenrunsaasti. Lämminverisiä ravihevosia tuotiin yhteensä445 (406) sekä ratsuhevosia ja poneja 1 529 kpl(1 581).Näyttelyitä suomenhevosille ja ravureille järjestettiinyhteensä 76 kpl (79). Kantakirjaan hyväksyttiin 97oria (90) ja 282 tammaa (251). Ratsu- ja poninäyttelyitäjärjestettiin 21 (19). Näyttelyissä kantakirjattiin yhteensä40 (42) oria ja 183 (208) tammaa.RavikilpailutoimintaSuomen Hippoksen jäsenyhteisöt järjestivät toimintavuodenaikana 392 TotoTV-ravit ja 206 totoravit. Vuonna2006 kilpailupäiviä oli yhteensä 570. Suomen rekisterissäkilpailleita hevosia oli yhteensä 8 651 kpl (20068 827). Kilpailleista suomenhevosia oli 2 616 (2 835), kylmäverisiä36 (24) ja lämminverisiä 5 999 (5 968).Ravikilpailuissa Suomessa maksettujen palkintojenyhteismäärä oli 21,8 milj euroa ilman opetuslähtöpalkintoja(21,6). Kasvu edellisestä vuodesta oli 0,9 %. Uusiaajolupia myönnettiin 314 kpl (285).Suomen Hippos ry || 15


Henkilöstö ja organisaatioSuomen Hippoksen palveluksessa oli keskimäärin vuodenaikana 36 (2006 33) henkilöä.Toiminnoittain henkilöstö jakautui 31.12.2007 seuraavasti:Jalostusosasto 13Kilpailuosasto 8Viestintä ja IT 8Johto, talous ja hallintopalvelut 8Yhteensä 37Henkilöstön keskimäärässä ovat mukana kausiapulaisetsekä kahdeksan määräaikaista toimihenkilöä, jotka sisältyvätmyös vuoden lopun määrään. Hippoksen henkilöstöönkuuluu toimihenkilöitä, jotka palvelevat kaikkiakonserniyksiköitä. Näiden henkilöiden palkkamenot onjaettu konserniyksiköiden kesken aiheuttamis- ja suoriteperiaatteella.HallitusKalevi Hemilä Helsinki puheenjohtajaIsmo Kovanen Mikkeli varapuheenjohtajaKristiina Ertola Ylöjärvi jäsenKari Haapiainen Espoo jäsenPekka Korpi Vihti jäsenMika Lintilä Toholampi jäsenSamuli Pohjamo Haukipudas jäsenHallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Hallituksenkokouksiin osallistuivat myös valtuuskunnan puheenjohtajaMarkku Lääkkölä ja varapuheenjohtajaKaisa Tolonen. Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtajaPekka Soini.TilintarkastajatVarsinaisetVaratilintarkastajatJorma Tuominen (kht) jaJukka Sopen-Luoma (htm)Mikael Paul (kht) jaHarri SuutariSuomen Hippoksen ja konsernintaloudellinen tulosTuloslaskelman mukainen emoyhteisön ylijäämä avustustenjälkeen on 209 734,13 euroa.Edellisenä vuonna ylijäämä oli 89 635,24 euroa.Konsernin tuloslaskelman alijäämä vuodelta 2007 on–109 211,01 euroa (2006 ylijäämä 981 276,94). Konsernintulos heikkeni edellisestä vuodesta Fintoto Oy:nlaskeneen tuloksen myötä. Yhdistyksen omavaraisuusaste(oman pääoman osuus taseen loppusummasta) on66,9 % (77,2 %) ja konsernin omavaraisuusaste 57,8 %(61,2 %). Suomen Hippoksella on tilikauden lopussa korollistavelkaa 311 te.Tilikauden tuloksen käsittelyHallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 209 734,13euroa kirjataan yhdistyksen omaan pääomaan.Olennaiset tapahtumat tilikaudenpäättymisen jälkeen ja arvio todennäköisestätulevasta kehityksestäHevostalouden näkymät ovat edelleen myönteiset. Hevospelimyynninodotettu kasvu parantaa raviurheilunja hevostalouden toimintaedellytyksiä. Hippos kehittääedelleen yhteistyössä Fintoto Oy:n ja raviratojen kanssakilpailutarjontaa ja tapahtumien sisältöä siten, että lajinvetovoima osana ihmisten vapaa-aikaa kasvaa ja tuouusia toimijoita hevos- ja ravitalouteen. Palveluja ja kilpailutoimintaakehittämällä pyritään parantamaan kotimaisenhevoskasvatuksen mahdollisuuksia. Toiminnassakiinnitetään edelleen huomiota toimintojen kustannustehokkuuteenja asiakaspalvelun laatuun.Hippoksen tietojärjestelmien uudistaminen ja toimivuudenturvaaminen on oleellista palvelutuotannonjatkuvuudelle. Suomen Hevosurheilulehti Oy:n tavoitteenaon täydentää tarjontaansa ajantasaisella verkkolehdellä.Vuoden 2007 lopussa sisäasiainministeriö nimittiarpajaislain uudistamishankkeen, joka koostuu poliittisestaohjausryhmästä ja virkamiestyöryhmästä. Tavoitteenaon suomalaisen rahapelitoiminnan yksinoikeusjärjestelmänvahvistaminen EY-oikeuden peruslinjaustenmukaisesti. Muutosesitykset arpajaislakiin tulee ollavalmiina kahdessa vaiheessa: 31.3.2008 ja 31.12.2008.Ensimmäisen vaiheen suurimpia kysymyksiä ovat 18vuoden ikärajan säätäminen, pelaajan tunnistaminen jamarkkinoinnin rajoitukset.Arvio merkittävimmistä riskeistäja epävarmuustekijöistä sekämuista toiminnan kehittymiseenvaikuttavista tekijöistäEU:ssa keskustellaan pelitoiminnan avaamisesta kansainvälisilletoimijoille. Avaaminen olisi selkeä uhkaSuomen hevostalouden kehitykselle. Pelimyynnin säilyminenkansallisessa hallinnassa myös tulevaisuudessaja hevospelien kokoaminen yhdelle alan toimijalle sekäalan yhtenäinen arvonlisäverokäytäntö ovat äärimmäisentärkeitä, jotta hevostalouden kehittymisen edellytyksetvoidaan taloudellisesti turvata.Palvelutoiminnan tietojärjestelmien käyttö lisääntyyja tehostaa palvelun saavutettavuutta. Järjestelmienhäiriötön toiminta varmistetaan mm. koulutuksella, tietoturvaaparantamalla ja häiriöriskit ennalta kartoittaen.Hippos-konsernin yksiköt ovat suojanneet vakuutuksinolennaisten toimintojen keskeytyksestä aiheutuvattaloudelliset riskit. Käyttöomaisuus on vakuutettutäydestä arvosta.16 || Suomen Hippos ry


TuloslaskelmaSuomen Hippos ry Suomen Hippos ry Konserni Konserni1.1.–31.12.2007 1.1.–31.12.2006 1.1.–31.12.2007 1.1.–31.12.2006VarsinainentoimintaJalostustoiminta ja kilpailutoimintaTuototKulutTuotto-/kulujäämäPalvelumaksutValtionavustuksetHenkilöstökulutMuut kulut2 708 797714 4001 202 4302 300 207–79 4392 547 215595 2231 172 9361 809 935159 5671 911 649714 4001 202 4302 296 183–872 5631 865 615595 2231 172 9361 808 196−520 294Pelitoiminta (Fintoto Oy)TuototPelivoitot ja verotBruttokateKulutTuotto-/kulujäämäKertynyt tuotto-/kulujäämäHenkilöstökulutPoistotMuut kulutRahoitustuotot ja -kulut0–79 4390159 567216 707 758166 538 53050 169 2291 582 428548 01447 021 618–18 965998 203125 639206 659 020158 084 54848 574 4711 447 712643 55044 408 249−337 3211 737 6381 217 344Julkaisutoiminta (Hevosurheilulehti)TuototKulutTuotto-/kulujäämäKertynyt tuotto-/kulujäämäHenkilöstökulutPoistotMuut kulutRahoitustuotot ja -kulutVerot0–79 4390159 5672 582 519845 14416 2191 466 00144 52976 507223 176348 8152 564 964831 95414 6901 389 38146 04487 256287 7281 505 072Yleiskulut ja -tuototTuototKulutTuotto-/kulujäämäPalvelumaksutHenkilöstökulutPoistotMuut kulutTuotto-/kulujäämä ennen varainhankintaa209 902302 92056 077291 458–440 554–519 994188 508248 25350 492282 222−392 460−232 89330 922302 92056 077291 458–619 534–270 7197 560248 25350 492279 157−570 343934 729VarainhankintaJäsenmaksutPuhelinpalvelun tuototPuhelinpalvelun muut kulutTuotto-/kulujäämäKertynyt tuotto-/kulujäämä12 7001 03932213 417–506 57612 6002 2391 18913 650−219 24312 7001 03932213 417–257 30112 6002 2391 18913 650948 379Sijoitus- jarahoitustoimintaTuototKulutTuotto-/kulujäämä776 22659 916716 310357 28448 407308 878208 00659 916148 09081 30448 40732 898Tilikauden ylijäämä / alijäämä (–)209 73489 635–109 211981 277Suomen Hippos ry || 17


TaseVastaavaaSuomen Hippos ry Konserni Konserni31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006PysyvätvastaavatAineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudetKeskeneräiset hankkeetMuut pitkävaikutteiset menotAineelliset hyödykkeet Koneet ja kalustoMuut pitkävaikutteiset menotSijoituksetOsuudet saman konsernin yrityksissäMuut osakkeet ja osuudet20 5931 179 131207 648121 70102 342 483242 9914 114 54737 999673 595085 20702 342 483260 5703 399 854526 5341 179 131207 648491 68439 0201 993 747244 8924 682 656735 711673 5950400 36046 6501 993 747262 4714 112 533VaihtuvatvastaavatVaihto-omaisuusLyhytaikaiset saamisetRahoitusarvopaperitRahat ja pankkisaamisetValmiit tuotteet/tavaratMyyntisaamisetSaamiset saman konsernin yrityksiltäSiirtosaamisetMuut saamiset60 339231 691139 014649 283877 582902 4112 860 31943 79459 993170 492490 458975 122805 2892 545 14925 6581 150 943730 379683 9786 720 8072 396 56011 708 32528 0631 337 204558 713526 0046 670 2842 664 35611 784 624Vastaavaa yhteensä6 974 8665 945 00316 390 98115 897 156VastattavaaOmapääomaOsake- ja muu sitä vastaava pääomaYlikurssirahastoSakkorahastoEdellisten tilikausien voitto/tappioTilikauden ylijäämä/voittoOma pääoma yhteensä3 774 882681 574209 7344 666 1893 685 246814 01789 6354 588 8992 809 854998681 5746 098 087–109 2119 481 3022 720 219998814 0175 206 446981 2779 722 957VieraspääomaLyhytaikainenVieras pääoma yhteensäLyhytaik. lainat rahoituslaitoksiltaSaadut ennakotVelat saman konsernin yrityksilleOstovelatSiirtovelatMuut velat310 94112 191653 039418 660913 8462 308 6777 855123 608490 733733 9071 356 104310 941628 2051 259 1833 723 614987 7376 909 680596 435631 3953 667 0251 279 3456 174 200Vastattavaa yhteensä6 974 8665 945 00316 390 98115 897 15618 || Suomen Hippos ry


RahoituslaskelmaVarsinaisen toiminnan rahavirtaVoitto / Tappio ennen satunnaisia eriä ja verojaOikaisut: •Suunnitelman mukaiset poistot•Rahoitustuotot ja -kulut•VarainhankintaRahavirta ennen käyttöpääoman muutostaKäyttöpääoman muutosVarsinaisen toiminnan rahavirta ennen rahoituseriäMaksetut korot ja muut vars. toiminnan rahoituskulutSaadut osingot varsinaisesta toiminnastaSaadut korot ja rahoitustuototSakkorahaston tuotto/kuluVarsinaisen toiminnan rahavirtaHippos 2007 Hippos 2006 Konserni 2007 Konserni 2006209 73456 077–669 055–13 147–416 391153 670–262 271–11 7028 48752 663–132 444–345 71889 63550 492–308 878–13 650–182 400–132 382–314 782–2 5673 59477 41183 187–153 158–32 704620 310–173 654–13 417400 535363 507764 042–255 6649 344280 370–132 444589 1411 068 532708 733258 379–13 6502 021 995–425 9031 596 092–380 7934 13489 27683 1871 304 640Varainhankinnan rahavirtaVarainhankinnan tuottojäämä13 14713 65013 41713 650Sijoitustoiminnan rahavirtaSijoitustoiminnan tuototSijoitustoiminnan kulutSijoitustoiminnan rahavirta338 22048 224289 996276 28045 839230 44199 90859 91639 99177 41148 40729 004Investointien rahavirtaInvestoinnit aineellisiin jaaineettomiin hyödykkeisiinPysyvien vastaavien luovutuksetInvestointien rahavirta–397 229128 444–268 785–555 8980–555 898–816 892128 444–688 448–745 2275 533–739 693Rahoituksen rahavirtaLyhytaikaisten lainojen takaisinmaksutRahoituksen rahavirta310 941310 94100–171 376–171 376111 866111 866Rahavarojen muutosRahavarat tilikauden alussaRahavarat tilikauden lopussa–4191 780 4111 779 993–419–464 9652 245 3761 780 411–464 965–217 2739 334 6409 117 367–217 273719 4678 615 1739 334 640719 467Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedotArvostusperiaatteetKäyttöomaisuuden arvostus:Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoonvähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteentaloudellisen vaikutusajan perusteella. Poistoajatovat: koneet ja kalusto 4–10 vuotta, aineettomat oikeudet 5vuotta, muut pitkävaikutteiset menot 4–7 vuotta.Tilinpäätöksen rahoitusomaisuuteen ja muihin lyhytaikaisiinvelkoihin sisältyy 512 682,02 euroa Hippoksenhallinnoimia raviratojen asiakasvaroja, jotka tulevatkäytettäväksi ratojen järjestämien ikäluokkaravien palkinnoiksi.KonsernitilinpäätösKonsernitilinpäätökseen on yhdistelty Suomen Hippoksenkokonaan omistamat tytäryhtiöt: Fintoto Oy, SuomenHevosurheilulehti Oy ja Hippos-Mediat Oy. KiinteistöOy Tulkintorni (omistusosuus 52%) on otettukonsernitilinpäätökseen osakkeiden hankintamenoon.Hippos-Mediat Oy:llä ei ole ollut liiketoimintaa kumpanakaanvuonna.Tilinpäätösten vertailukelpoisuusRahoituslaskelmat 2007 on laadittu ja vuoden 2006 laskelmatmuunnettu kila:n 2007 antaman ohjeen mukaisiksiepäsuoriksi rahoituslaskelmiksi.Kulujen kohdistus toiminnanaloilleToiminnanaloille on kohdistettu toiminnanalan erilliskulutja osuus yhteisistä kuluista aiheuttamisperiaatteenmukaisesti.Suomen Hippos ry || 19


Tuloslaskelman liitetiedotSuomen HipposKonserniv. 2007 v. 2006 v. 2007 v. 2006VarsinaisentoiminnantuotottoiminnoittainJalostustoiminta ravuritJalostustoiminta ratsut ja ponitKilpailutoimintaToimitus- ja palvelumaksutLisenssimaksutKohdekorvauksetJalostus- ja kilpailutoiminta yhteensäYhteiset toiminnotPalvelutuototPelitoiminnan liikevaihtoPelitoiminnan muut tuototJulkaisutoiminnan liikevaihtoYhteensä361 600319 051800 263310 632833 1582 624 703293 9962 918 699343 686351 702779 603308 093764 1302 547 215188 5082 735 723361 600319 051800 263310 63282 9801 874 5250214 513 7072 194 0512 667 789221 250 073343 686351 702779 603308 09382 5301 865 6157 855204 584 0902 074 9302 564 964211 097 453AvustuksetYleisavustusJalostustoiminta ravuritJalostustoiminta ratsut ja ponitKohdeavustusDoping -tutkimusMuut kohdeavustukset./. Kohdistettu tietojärjestelmäinvestointiinYhteensä187 00059 000250 000218 4000714 400159 16286 838250 000249 223–150 000595 223187 00059 000250 000218 4000714 400159 16286 838250 000249 223–150 000595 223Varsinaisentoiminnan kulutkululajeittainHenkilöstökulutOsastojen toimintakulutMarkkinointi, tiedotusatk-, toimisto-, tilakulutMatkakulutMuut kulutToiminnan kulut yhteensä1 505 3501 082 380257 677687 563186 082377 9524 097 0051 421 1891 017 264138 752472 671181 489283 1703 514 535Henkilöstöä koskevatliitetiedotKeskimääräinen henkilöstömääräHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotEläkekulutMuut henkilösivukulutHenkilöstökulut yhteensä361 236 298195 74573 3081 505 350331 155 798197 49367 8981 421 189773 248 961510 700173 2633 932 923723 032 896494 117172 6753 699 687Toimitusjohtajien ja hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot99 84683 230254 996245 920Poistot jaarvonalennuksetSuunnitelman mukaiset poistot aineettomista hyödykkeistäkoneista ja kalustostamuista pitkävaikutt. menoistaPoistot yhteensä23 61932 458056 07719 81030 682050 492469 992142 6887 630620 310563 259137 8447 630708 733Sijoitus- jarahoitustoimintaOsinkotuotot saman konsernin yrityksiltäOsinkotuotot muiltaVuokratuotot saman konsernin yrityksiltäVuokratuotot muiltaKorkotuototMuut sijoitustuotot460 0008 487108 22019 49033 17399 612170 2003 894105 78035 50141 9100Sijoitustoiminnan tuotot yhteensäVuokrakulutKorko- ja muut kulutSijoitustoiminnan kulut yhteensäSijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä728 98148 22411 70259 926669 055357 28445 2953 11148 407308 8789 34419 490265 656147 404441 89448 224267 366315 591126 3033 89435 50141 910081 30445 2953 11148 40732 89820 || Suomen Hippos ry


Taseen liitetiedotAineettomat ja aineelliset hyödykkeetSuomenHippos ryHankintameno 01.01.LisäyksetVähennykset/myynnitHankintameno 31.12.Kertyneet poistot 01.01.Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistotTilikauden poistoKertyneet poistot 31.12.Kirjanpitoarvo 31.12.2007Aineettomat hyödykkeet93 909759–12 37382 29555 910–12 37318 16561 70220 593Koneet ja kalusto466 88580 205–266 635280 455381 678–255 38232 458158 754121 701Keskeneräiset hankkeet673 595505 5361 179 1311 179 131Aineett.hyödykkeetperuskorjaus81 936213 102–81 936213 10281 936–81 9365 4545 454207 648KonserniAineettomat hyödykkeet ml peruskorjausHankintameno 01.01.LisäyksetVähennykset/myynnitHankintameno 31.12.Kertyneet poistot 01.01.Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistotTilikauden poistoKertyneet poistot 31.12.Kirjanpitoarvo 31.12.20073 821 239468 463–94 3094 195 3933 085 528–94 309469 9923 461 211734 182Koneet ja kalusto2 122 400245 266–266 6352 101 0311 722 041–255 382142 6881 609 347491 684Muut pitkäv. menot84 80084 80038 1507 63045 78039 020Keskener. hankkeet673 595505 5361 179 1311 179 131Osuudet saman konsernin yrityksissäTytäryhtiötFintoto Oy, Espoo*Suomen Hevosurheilulehti Oy, Espoo*Hippos Mediat Oy, Espoo*Kiinteistö Oy Tulkintorni, EspooYhteensäEmoyhteisön omistusosuus100%100%100%52%Kirjanpitoarvo euroa170 135170 0558 5471 993 7472 342 483Oma pääoma4 286 444867 7049 7004 309 8949 473 742Tulos–57 872198 863641141 056Saamiset saman konsernin yrityksiltäMyyntisaamisetOsinkosaamisetYhteensäv. 20071 691230 000231 691v. 200659 993059 993Oman pääoman erittelyYhdistyksen oma pääoma 01.01.Edellisen tilikauden ali-/ylijäämä (–)Osakepääoman rahastokorotusYlikurssirahastoSidottu oma pääoma yhteensä 31.12.Sakkorahasto 01.01.Sakkorahaston tuottojäämäSakkorahaston pääoma 31.12.Edellisten tilikausien voitto/tappio 01.01.Osakepääoman rahastokorotusTilikauden ylijäämä/alijäämä (–)Vapaa oma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensä 31.12.Hippos 20073 685 24689 6353 774 882814 017–132 444681 574209 734891 3084 666 189Hippos 20063 442 972242 2743 685 246730 83083 187814 01789 635903 6534 588 899Konserni 20075 081 062981 2779986 063 337814 017–132 444681 5742 845 602–109 2113 417 9659 481 302Konserni 20062 477 9452 273 117330 0009985 082 060730 83083 187814 0173 175 602–330 000981 2774 640 8979 722 957Velat saman konsernin yrityksilleLyhytaikaiset velatv. 2007v. 200612 191 7 855*konsolidoitu konsernitilinpäätökseenSuomen Hippos ry || 21


SiirtovelatJaksotetut palkat, sos.kustVakuutusmaksujen jaksotusInternet-pelivelkaAvoimet voitot (Toto)Arpajaisverovelka VMValtion osuusvelka MMMMuut siirtovelatYhteensäHippos 2007161 168232 16125 331418 660Hippos 2006170 484295 49224 757490 733Konserni 2007442 443232 161665 107353 310431 366700 728898 4973 723 614Konserni 2006411 826295 492457 432337 452433 786684 7301 046 3083 667 025Rahoituslaskelman liitetiedotRahoituslaskelman bruttoinvestoinnitPysyvien vastaavien luovutuksetInvestointeihin liittyvä käyttöpääoman muutosNettoinvestoinnitHippos 2007799 603–128 444–402 374268 785Konserni 20071 219 265–128 444–402 374688 448Vakuudet ja vastuusitoumuksetLeasingvastuut Alkaneella tilikaudella maksettavatMyöhemmin maksettavatYhteensäHippos 2007149 619293 398443 017Leasingvastuut koskevat myös tytäryhtiön käytössä olevia laitteistosopimuksia.Vastuisiin ei liity leasingvuokrien loppuerien lunastuksia.Omien ja konserniyhtiöiden sitoumusten vakuudeksi pantatut osakkeetShekkitililimiitti Nordea Pankki Suomi OyjHippos 2006201 461184 069385 531Vastuumäärä 2007336 376Konserni 2007169 555311 273480 828Vastuumäärä 2006336 376Konserni 2006229 901205 930435 831Pantinkirjanpitoarvo2 156 826Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoituksetEspoossa 27. päivänä maaliskuuta 2008Kristiina Ertola Kari Haapiainen Kalevi HemiläPekka Korpi Ismo Kovanen Mika LintiläSamuli Pohjamo Pekka SoinitoimitusjohtajaTilinpäätösmerkintäTilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.Espoossa 15.4.2008Jorma Tuominen kht Jukka Sopen-Luoma htmTilintarkastuskertomusSuomen Hippos ry:n jäsenilleOlemme tarkastaneet Suomen Hippos ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen,toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta1.1.–31.12.2007. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksenja tilinpäätöksen, joka sisältää taseen, tuloslaskelman,rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamammetarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä,toimintakertomuksesta ja hallinnosta.Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksenlaatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastetturiittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös jatoimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnontarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajantoiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain säännöstenperusteella.Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomuson laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksenlaatimista koskevien muiden säännösten jamääräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavatkirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedotkonsernin ja yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisestaasemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksenkanssa. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaasekä vastuuvapaus myöntää yhdistyksen hallituksen jäsenille jatoimitusjohtajalle tarkistamaltamme tilikaudelta.Espoossa 15. päivänä huhtikuuta 2008Jorma TuominenJukka Sopen-Luomakhthtm22 || Suomen Hippos ry


HallintoOrganisaatiokaavioJohdon tukipalvelutJäsenyhteisöt(127)YleinenedustajakokousValtuuskunta44 jäsentäHallitus7 jäsentäToimistoValiokunnatToimitusjohtajaValtuuskunta v. 2007Boström Kaj(Manderbacka Mikael)Eteläpää Seppo (Jääskeläinen Mikko)Evijoki Lauri(Mäki Pentti)Granqvist Rune (Antila Esa)Haapiainen Kari (Ojapelto Jorma)Hakala Veikko (Jansson Helena)Heikkinen Jukka (Heikkinen Toivo)Heininen Pekka (Lehtonen Mauri)Horppu Alpo (Mankki Arvi)Jauhiainen Jyrki (Heimala Heikki, 15.10.2007alkaen Tiainen Kari)Kalalahti Hannu (Suominen Anssi)Kallio Markku (Myllykoski Heli)Kauppinen Jukka (Vesterinen Antero)Kinnunen Heikki (Heikkinen Aulis)Kivijärvi Jussi (Heikkinen Etvi)Koivu Antti(Mahlamäki Matti)Koivunen Harri (Ansio Jari)Koivurova Paavo (Kasala Juha)Kumpulainen Mikko (Nummenmaa Mitja)Leppä Jari(Kauppinen Erkki)Lääkkölä Markku (Korteniemi Petteri)Merikoski Sirkka (Ertola Kristiina)Mäkilä Jukka (Säntti Uolevi)Nisula Markku (Taskila Erkki)Nivola Hannu (Hagman Ingrid)Okulov Juhani (Haanketo Olavi)Olmiala Kari (Ylitalo Reijo)Pajulammi Martti (Ala-Nikkola Masa)Pykäläinen Pasi (Soininen Heikki)Rajaharju Matti (Kuusela Pentti)Rautio Seppo (Innanen Kari)Riipinen Veijo (Kangas Antti)Ryynänen Timo (Staffans Hans)Saario Erkki(Ala-Seppälä Martti)Savolainen Antti (Sarvana Nina)Sjöholm Lars (Holmström Elof)Toivonen Eija (Mentula Maija-Sisko)Tolonen Kaisa (Norismaa Minna)Turkki Martti (Välimäki Timo)Vilkman Hannu (Kojo Tuomo)Vilkuna Pekka (Viitamaa Kari)Virkkala Aarre (Hakala Keijo)Virkkala Hannu (Hanhikoski Markku)Wahlman Håkan (Möller Maria)Valtuuskunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.RavikilpailupalvelutJalostuspalvelutViestintä- jaIT-palvelutTalous- jahallintopalvelutTytäryhtiöt Fintoto Oy ja Suomen Hevosurheilulehti OySuomen Hippos ry || 23


JäsenetHevosjalostusliitotEtelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto SeinäjokiEtelä-Suomen Hevosjalostusliitto LahtiHämeen HevosjalostusliittoTampereKainuun HevosjalostusliittoKajaaniKeski-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto KaustinenKeski-Suomen Hevosjalostusliitto JyväskyläKymen-Karjalan Hevosjalostusliitto KouvolaLapin HevosjalostusliittoRovaniemiMikkelin HevosjalostusliittoMikkeliNylands läns HästavelsförbundKarjaaPohjanmaan Hevosjalostusliitto OuluPohjois-Karjalan Hevosjalostusliitto JoensuuPohjois-Savon Hevosjalostusliitto KuopioSatakunnan alueen Hevosjalostusliitto TampereSvenska Österbottens Hästavelsförbund VaasaVarsinais-Suomen Hevosjalostusliitto TurkuRaviradatVermon Ravirata OyForssan Seudun Hippos ryJoensuun Ravirata OyKeski-Suomen Ravirata OyKainuun Ravirata OyKaustisen Seudun Raviseura ryValkealan Hevosystäväinseura ryKuopion Ravirata OyLahden Hevosystäväinseura ryLappeenrannan Ravirata OyMikkelin Ravirata OyPohjolan Hevosystävät ryHelsinkiForssaJoensuuJyväskyläKajaaniKaustinenKouvolaKuopioLahtiLappeenrantaMikkeliOuluPorin Ravit OyPoriRovaniemen Hevosystävät ryRovaniemiEtelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry SeinäjokiPohjois-Hämeen Hippos ryTampereLänsi-Lapin Hevosystävät ryTornioTurun Hippos ryTurkuSvenska Österbottens Hästavelsförbund rf VaasaPohjanmaan Ravi ryYlivieskaHaapajärven Ravi ryHaapajärviJämsän Ravi ryJämsäKalajoen Hevosystäväinseura ry KalajokiSataravi OyKokemäkiKokkolanseudun Hippos ryKokkolaPielisjärven Hevosystäväinseura ry LieksaItä-Uudenmaan Oriyhdistys ryLoviisaRiihimäen Raviseura ryRiihimäkiLapin Ravi rySodankyläSuonenjoen Hevosystäväinseura ry SuonenjokiYlä-Savon Hippos ryVieremäHalsuan Hevosjalostusyhdistys ry HalsuaHankasalmen Hevosystäväinseura ry HankasalmiHärmän Ravirata OyHärmäKannuksen Keskusravirata OyKannusKauhavan Hevosjalostajain Rata Oy KauhavaKittilän Hevosjalostusyhdistys ry KaukonenIitin Hevosystäväinseura ryKausalaKemijärven Ravi ryKemijärviYlläksen Ravi ryKurtakkoLapuan Hevosjalostusyhdistys ry LapuaÅlands Hästavelsförening rfMariehamnPihtiputaan Hevosystäväinseura ry Pihtipudas24 || Suomen Hippos ry


Suomen Hippos ry:n valtuuskunta kutsui21.11.2007 kokouksessa uusiksi kunniajäseniksiagronomi Markku Pihkalan (vas.) jalääkintöneuvos Pertti Puhakan.KunniajäsenetRavivalmentaja Kyösti Keskinen, JyväskyläAgronomi Markku Pihkala, TampereLääkintöneuvos Pertti Puhakka, JoensuuPääjohtaja Samuli Suomela, HelsinkiMaanviljelijä Sakari Vanha-Rauvola, EurajokiSuomen Hippoksen Kultainenansiomerkki 2007Maanviljelijä Lauri Inkinen, EuraTutkija Helena Jansson, YpäjäRakennusmestari Kari-Markku Karjalainen, OrimattilaToimitusjohtaja Reima Kuisla, SeinäjokiMuut jäsenyhteisötAlavieskan Hevosjalostusyhdistys ryBorgå Hästvänner rf –Porvoon Hevosystävät ryEtelä-Pohjanmaan Ravikatsomo OyEtelä-Pohjanmaan Raviseura ryEurajoen Hevoskasvatusyhdistys ryHelsingin Keskusraviseura ryHelsingin Ravirata OyHämeen Hippos ryIisalmen Hevosystäväinseura ryImatran-RuokolahdenHevosystäväinseura ryItä-Savon Hevosystäväinseura ryJakobstads Travvänner rf –Pietarsaaren Raviystävät ryJokilaaksojen Ravikeskus OyJoutsenon Oriyhdistys ryJuvan Hevosystäväinseura ryKajaanin Hevosystäväinseura ryKauhajoen Ravirata ja Kenttä OyKeski-Karjalan Hevosystäväinseura ryKiiminkien Hevosystävät ryKiinteistö Oy Oulun RavikatsomoKiukaisten Hevoskasvatusyhdistys ryKiuruveden Hevosystäväinseura ryKokemäen Hevoskasvatusyhdistys ryKuhmon Hevosystävät ryKuusamon Hevosystävät ryLaitilan Seudun Hevosyhdistys ryLempäälän Hevosyhdistys ryLänsipohjan Hevosurheilukeskus OyNikulan Ravirata OyNivalan Ravirata OyNurmijärven Hevosjalostusseura ryOrimattilan Hevosystäväinseura ryPaltamon Hevosystäväinseura ryParikkalan Oriyhdistys ryPedersöre Travbana rfPiikkiön Hevoskasvatusyhdistys ryRannikon Ravi ryAlavieskaPorvooSeinäjokiSeinäjokiEurajokiHelsinkiHelsinkiHämeenlinnaIisalmiImatraSavonlinnaPietarsaariYlivieskaJoutsenoJuvaKajaaniKauhajokiJoensuuKiiminkiOuluKiukainenKiuruvesiKokemäkiKuhmoKuusamoLaitilaLempääläTornioKaustinenNivalaNurmijärviOrimattilaPaltamoParikkalaPännäinenPiikkiöPoriRatsujalostusliitto ryHelsinkiReisjärven Hevosjalostusyhdistys ry ReisjärviSallan Ravi rySallaSavon Hippos ryKuopioSotkamon Hevosystäväinseura ry SotkamoSuomen Arabihevosyhdistys ryHelsinkiSuomen Connemarayhdistys ryHelsinkiSuomen HevosenomistajienKeskusliitto ryHelsinkiSuomenhevosliitto rySaarijärviSuomen Hevosurheilulehti OyHelsinkiSuomen Islanninhevosyhdistys ry HelsinkiSuomen Kengityssepät ryHelsinkiSuomen Monté-ohjastajat ryHelsinkiSuomen New Forest Poniyhdistys ry HelsinkiSuomen Poniraviyhdistys ryRiihimäkiSuomenratsut ryHelsinkiSuomen Ravinaisten Liitto ryHelsinkiSuomen Raviurheilun Ystävät ry HelsinkiSuomen Ravivalmentajat ryHelsinkiSuomen Russ-ponien Ystävät rySipooSuomen Shetlanninponiyhdistys ry HelsinkiSuomen Työhevosseura ryHelsinkiSuomen Welsh-poni ja Cobyhdistys ry HelsinkiSuomen Vuonohevosyhdistys ry HelsinkiSuomussalmen Hevosystävät rySuomussalmiSääksmäen–ValkeakoskenHevosjalostusyhdistys rySääksmäkiTampereen Ravirata OyTampereTuusulan Hevosystäväinseura ry TuusulaUudenmaan Raviseura ryRiihimäkiVakka-Suomen Hippos ryUusikaupunkiVarkauden Seudun Hevosystäväinseura ry VarkausVihdin Hevosjalostusyhdistys ry VihtiViipurin läänin Hevosystäväinseura ry VihtiYhteensä 127Hippoksen yleinen kokous pidettiin 15.10.2007 Jyväskylässä.Virallisia kokousedustajia oli 79 jäsenyhteisöstä.Suomen Hippos ry || 25


Fintoto OyToimitusjohtajan katsausIlmari HalinenKolmastoista perättäinen kasvunvuosi on tosiasia. Vuonna 2007 saavutimme keskeisimmättavoitteemme. Toton myynti kasvoi päämääräksiasetetulla 10 miljoonalla eurolla. Helppoa ei kuitenkaanollut, sillä talveen osui useampi kireä pakkasjakso. Keväänkasvuodotukset tuhosi ensimmäistä kertaa sitten1980-luvun laajasti maassamme riehunut hevosinfluenssa.Olemme edelleen lujasti riippuvaisia kohdetarjontammeheilahteluista. Hevonen on tässäkin mielessäarvoituksellinen.Ehdottomasti myönteinen asia oli raviratojen tulovirrankasvu pelituotoista. Fintoto tilitti radoille yhteensä1,8 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Kunotetaan huomioon palkintojen vaatimaton nousu 0,2miljoonalla eurolla sekä maa- ja metsätalousministeriönnk. hevostalouskertymästä maksettujen palkintotukiensupistuminen 0,4 miljoonalla eurolla, jäi raviradoille 1,2miljoonaa euroa enemmän muihin tarkoituksiin. Tässämielessä alan aktiiveilla on alkaneena vuonna perusteltusyy odottaa palkintojen kehittyvän koettua 1 %:nnousua nopeammin.Vaikka Fintoto ei aivan osunut tavoiteltuun nollatulokseen,vaan teki 0,057 miljoonan euron tappion, yhtiönoma pääoma on edelleen riittävän vahva eli 4,3 miljoonaaeuroa. Omavaraisuusaste (53,0 %) nousi hiemanja ylittää omistajan asettaman 40 %:n tavoitetason. Voimavarammekattavat lähivuosien näköpiirissä olevat investoinnitja mahdolliset niukemman taloussuhdanteenkarikot. Myös tulonsiirron tehokkuutta edunsaajille kuvaavatavoite 63 %:n osuus bruttokatteesta ylitettiin.Myönteisesti on pantava merkille arpajaislain muutosvalmistelunaktiivinen käynnistyminen aivan toimintavuodenlopussa. Syytä onkin, sillä EU:n komissionSuomen urheiluvedonlyöntiä vastaan käynnistämässärikkomuskannemenettelyssä odotetaan seuraaviasiirtoja vuoden 2008 alkupuolella. Arpajaislain muutosesityksilleon asetettu kaksi määräaikaa: 31.3.2008 ja31.12.2008. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoituksenasäätää mm. ikärajoista, pelaajan tunnistamisesta, markkinoinninrajoituksista sekä lain täytäntöönpanon valvonnastaja arpajaislain rikkomusseuraamuksista. Toisessavaiheessa käsittelyyn tulevat mm. rahapelien yksinoikeuksiinliittyvät rakennejärjestelyt.26 || Fintoto Oy


Tasavallan presidentti Tarja Halonen ja puolisonsa Pentti Arajärvi Kuninkuusraveissa onnittelemassa ravikuningas Saran Salamanvalmentaja–ohjastaja Tapio Perttusta.Strategian tinkimätöntä toteutustaYhtiön vuosille 2006-09 vahvistettu strategia on aktiivisessatoteutuksessa. Etenemme kaikilla tärkeillä rintamilla:investoimme olennaisimpaan osaamiseemme elitototekniikkaan tulevina vuosina kiihtyvällä vauhdilla,tuotamme pelikohteita tasaisemmin vuorokausirytmiähyödyntäen ja tuemme Toto-pelejä kattavalla TV-tarjonnalla.Strategiset painotukset yhtiön perustamisesta vuodesta2001 ovat muuttuneet. Tahtotilassamme ovat korostetustiesillä yhteiskuntavastuun tärkeys ja pyrkimystasaiseen tuottojen kasvuun. EU-oikeuden linjaamatkansallisen yksinoikeuden perusteet eli rikollisuudenehkäiseminen ja sosiaalisten haittojen torjunta ovat päivitetynstrategian ja päivittäistyön keskeisiä elementtejä.Ajan merkkeihin kuuluu yhteiskunnan lisääntyvä herkkyysrahapelitoimintaan liittyvään ongelmapelaamiseen.Taloudellinen panostuksemme ei tällä sektorillaole vähäinen ja tulee jatkossakin olemaan nopeasti kasvavapanostuksen kohde.Investoinneissa käynnistyyvilkkaampi vaiheKoko keskustotojärjestelmämme ja samalla ydinosaamisemmeuusitaan vuosina 2008–09. Keväästä 2007valmisteltu hanke tulee päätösvalmiiksi keväällä 2008.Uusi keskustotojärjestelmä mahdollistaa tuotekehitykselleuusia ulottuvuuksia sekä virtaviivaistaa mm. kansainvälistenyhteispoolien järjestämistä.Noin 730 Toto-pisteen verkosto pidetään tässä vaiheessapääosin ennallaan, sillä myynnin suurin kasvuon viime vuodet ohjautunut Internet-Totoon. Sen myyntiosuusylitti kertomusvuonna kolmanneksen kokonaismyynnistä,kun ravitapahtumissa myytiin enää runsaskymmenesosa. Kolmentoista kasvuvuoden aikana Totonmyynti ravipaikalla on pudonnut 100 prosentista 12 prosenttiin.Tässä kohtaa raviratojen myynnin lasku on saatavapysäytettyä.Internet-Toton toimintavarmuutta on voitu kuluneenavuonna olennaisesti parantaa uuden alustan käyttöönotolla.Investoinnin toisena vaiheena toteutetaanvuonna 2008 pelaajien ruuduilla näkyvä Internet-Totonuusi ilme ja ominaisuudet.Fintoto Oy || 27


Television rooli korostuuAlhainen raviratamyynnin osuus korostaa entisestäänsuoran TV-lähetyksen tärkeyttä. Tuotamme suoria lähetyksiä363 päivänä vuodessa. Sen lisäksi päivän ravienparhaat palat ovat nähtävissä Ylellä ja Urheilukanavallakuutena päivänä viikossa. Paine kehittää TVlähetystentasoa monikameratuotannon suuntaan onilmeinen, mutta myös resurssimielessä suuri haaste.Käytimme vuonna 2007 kuvansiirtoon ja TV-tuotantoihinyhteensä 3,4 miljoonaa euroa ja vuoden 2008 TVbudjettion edelleen nousussa.Suurin kasvu kohdistuu Internetin kautta tilattavissaoleviin raveihin. Päivämaksulla katsottavissa olevienravien määrä ylitti jo 500 tapahtuman rajan. Aivanpienimpiä kesäratoja lukuun ottamatta tarjontammekasvaa lähes 600 ravitapahtumaan. Internetin kauttaTotoTV:n kuvaa katselee jo 30.000 tilaajaa kuukaudessa.Henkilöstö ja asiakkaatHenkilöstöämme vahvistettiin aivan vuoden 2007 lopussakahdella myynnin ja markkinoinnin asiantuntijalla.Uudessa organisaatiossamme on vielä henkilövajausta.Liikevaihtoomme verrattuna toimimmeedelleen pienellä henkilöstöllä (26). Olemme tehneettietoisen valinnan ulkoistamalla eräitä yhtiön tukitoimintoja.Näitä ovat mm. Internet-Toto, TV-tuotanto jataloushallinnon palvelut. Ulkoistukset huomioon ottaenoman henkilöstön määrä voisi olla kaksinkertainen.Osaava henkilöstömme ansaitsee suuren tunnustuksenomistautumisestaan. Hevosalan yhteinen menestysvaatii kuitenkin verkostoitumista moneen suuntaan.Yhteistyökumppaneidemme tuki on ratkaisevantärkeä tavoitteidemme saavuttamisessa. Muistimmeviime vuonna erityisesti myös asiakkaitamme nostamallaVoittajan, Sijan ja V4:n pelaajien osuuksia. Upeatasiakkaamme ovat ottaneet kädenojennuksen myönteisestivastaan.TulevaisuusAlkaneen vuoden leuto talvi on antanut hyvän lähdönToto-myynnin kasvulle neljäntenätoista vuonna peräkkäin.Fintoton suotuisan kustannusrakenteen myötävoimme tarjota raviradoille korotetut osuudet Totomyynnistä.Vuosi 2008 onkin mitä todennäköisimminkaikille alan aktiiveille entisiä parempi.Toisaalta joudumme varmistamaan tulevaisuuttahankkimalla uuden keskustotojärjestelmän, joka otetaansuunnitelman mukaan käyttöön kesään 2009 mennessä.Nykyisen järjestelmämme ydin on palvellut vuodesta 1995.Tosiasia on, että panostuksemme näkyy vuodesta 2009alkaen myös kustannuksissa. Liikevaihtoon verrattunainvestointi on kuitenkin hyvin hallinnassa ja olennaisestihelpommin hoidettavissa kuin vastaavan järjestelmänhankinta laman jälkeisessä 1990-luvun tilanteessa.Päätekantamme raviradoilla on 1980-luvun tekniikkaa.Sen uusiminen tulee ajankohtaiseksi vuosikymmenentaitteessa. Asiaa helpottaa tarvittavien päätteidenmerkittävästi pienempi lukumäärä nykyiseen laitekantaanverrattuna.Tapahtuipa ympäröivässä maailmassa tai lainsäädännössäminkälaisia yllätyksiä tahansa, Fintoto onseitsemänvuotisen historiansa aikana lisännyt määrätietoisestiriskinottokykyään ja valmiuksiaan. Yrityksenäkyllä pärjäämme. Suurin huolenaihe on edunsaajienasema, jos yksinoikeusjärjestelmää alettaisiin purkaa.Hevonen, ravit ja Toto on kuitenkin toimiva paketti.Elämme Toton 80-vuotisen historian parhaita aikoja!28 || Fintoto Oy


Fintoto Oy:n hallitus 2007Pj. Kaikkonen Pekka Vilhelm (s. 1961)Valmisteliiketoiminnan johtaja, HK-Ruokatalo Oykoulutus: etmkeskeinen työkokemus: Toimitusjohtaja Järvisuomen Portti 1998–2004,Johtaja hk-Ruokatalo Oy 2004–keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Maustepalvelu Oy sekältk Tutkimuskeskus, hallituksen jäsenJäsenyyden alkamisaika7.4.2006Granvik Nils-Anders Ingemar (s. 1944)Kansanedustajakoulutus: Maatalouskoulukeskeinen työkokemus: Kansanedustaja, kunnallisia luottamustehtäviä, tuottajain edunvalvonta.keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Kaustisen Raviseura ry, johtokunnan jäsenKairtamo Pekka Alexander (s. 1967)Talousjohtaja, Isku Invest Oykoulutus: ktmkeskeinen työkokemus: Talousjohtaja Isku -konsernikeskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Lahden Hevosystäväinseura ry, puheenjohtajaSuihkonen Kaarina Hanna Raakkeli (s. 1944)Budjettineuvos, valtiovarainministeriökoulutus: Merkonomikeskeinen työkokemus: Taloushallinto, valtiovarainministeriökeskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Hevostalousneuvottelukunta, jäsenmela, hallituksen jäsenOjapelto Jorma Henrik (s. 1951)Toimitusjohtaja, Vermon Ravirata Oykoulutus: Ekonomikeskeinen työkokemus: Toimitusjohtaja Vermon Ravirata Oy 1989–,aiemmin toimitusjohtaja Lahden Hevosystäväinseura ry sekä Forssan Seudun Hippos ry.keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Hallituksen jäsenyyksiä Vermon Ravirata Oy:ntaustayhteisöissäTolvi Timo Väinö Ilmari (s. 1948)Hallitusneuvos, maa- ja metsätalousministeriökoulutus: otkkeskeinen työkokemus: Maa- ja metsätalousministeriö 1992–keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Boreal Kasvinjalostus Oy, hallituksen puheenjohtajaVidgren Juha Einari (s. 1970)Hallituksen varapuheenjohtaja, Ponsse Oykoulutus: Kasvatustieteen maisterikeskeinen työkokemus: Ponsse Oyj 1998–keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Ponsse Oyj, hallituksen vpj.1.12.20007.4.20067.4.20061.12.20001.12.200016.4.2004Halinen Jaakko Ilmari (s. 1957)Toimitusjohtaja, Fintoto Oykoulutus: Agronomi, M.Sckeskeinen työkokemus: 12 vuotta elintarviketeollisuuden palveluksessa 1982–1994,Suomen Hippos ry:n toimitusjohtaja 1994–2001Fintoto Oy:n toimitusjohtaja 2001 alkaenFintoto Oy || 29


Fintoto OyYhteiskuntavastuunperiaatteita jatavoitteitaFintoto pyrkii kaikissa olosuhteissa olemaanhyvä yritys kansalainen. Yhtiön syksyllä 2006 vahvistetunstrategian mukaisesti eettisesti kestävä ja vastuullinentoiminta on yrityksen keskeinen tavoite. Strateginentahtotilamme on:”Vastuuta korostaen, tuottoja tasaisesti kasvattaen.”Yksinoikeuden periaatteelle rakentuva toimintammeon yhteiskuntavastuumme kulmakivi. Rahapelitoimintaanosallistuvien oikeusturvan takaaminen, väärinkäytöstensekä rikosten torjuminen ja sosiaalistenhaittojen vähentäminen ovat olennaiset yhtiön rahapelitoiminnanoikeuttamisperusteet.Yhtiön yhteiskuntavastuu jakautuu kolmeen osaalueeseen,jotka ovat:•Taloudellinen vastuu•Sosiaalinen vastuu•YmpäristövastuuTaloudellinen vastuuTotopelit järjestetään vastuullisella ja tehokkaalla tavallaniin, että yhteiskunnalle syntyy tasaisesti kasvavaalisäarvoa maamme hevostalouden vakaan kehityksen jahallitun kasvun avulla. Yhtiön taloudellisesta menestyksestäja vastuullisesta kumppanuudesta hyötyvät myösasiamiehet sekä muut yhteistyökumppanit. Jotta tämäon mahdollista, yrityksen tulee olla kannattava ja kilpailukykyinen.Yrityksessä pidetään tärkeänä totopelaamisenluotettavuutta ja ulkopuolista asiantuntevaa valvontaa.Pelitoimintaa valvoo sisäasiainministeriön poliisiosastonarpajais- ja asehallintoyksikkö.Kaikki rahanpesuepäilyt ilmoitetaan keskusrikospoliisille.Valvontailmoitus tehdään aina rahanpesuepäilyntarkistamiseksi, jos pelaajan yksittäinen tai toisiinsakytkeytyvä rahapanos on vähintään 3 000 euroa.Sosiaalinen vastuuTotopeliasiakkaille sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaakuluttajansuojaa ja läpinäkyvää pelitoimintaa. Luotettavatpelikohteet ja peli-informaation oikeellisuus ovatkeskeiset lähtökohdat. Totopelijärjestelmät toimivat luotettavastija täsmällisesti. Yhtiön tuotto käytetään kokonaisuudessaansuomalaisen raviurheilun ja hevoskasvatuksenedellytysten parantamiseen.Keskeistä on tavoite, että Toto-peleihin osallistutaanmahdollisimman laajasti samalla kun pelaajien panoksetpysyvät hallinnassa. Pelaamisen on oltava hauskaaajanvietettä ja laadukasta jännitystä.Totopelejä ei voi pelata luotolla. Ikärajat on otettuvapaaehtoisesti käyttöön 1.9.2005. Raviradoilla ja Totopelipisteissäikäraja on 15 vuotta sekä Internetissä 18vuotta.Kehitämme Toto-järjestelmäämme niin, että Internetissäpelaava asiakas voi itse asettaa rajoituksia pelaamiselleentai estää sen kokonaan. Uutuustuotteet arvioidaanetukäteen ongelmapelaamisen näkökulmasta.30 || Fintoto Oy


Yhtiön markkinointiviestinnälle on tunnusomaistaeettisyys ja vastuullisuus. Toto-pelaamisesta annetaantotuudenmukaista tietoa ja mainonnassa vältetään pelaamisenihannointia. Samalla pidetään yhtiön markkinointipanostuksetkohtuullisina (noin 1,0 % liikevaihdosta).Markkinointia ei suunnata lapsille tai erityisenhaavoittuville kuluttaja-ryhmille.Yhtiö kantaa vastuunsa pelitoiminnan haittojen tutkimuksesta.Osallistumme aktiivisesti peliongelmastakärsivien ja heidän läheistensä auttavan puhelimen Peluurintoimintaan ja rahoitukseen. Yhtiö tiedottaa ja jakaainformaatiota peliongelmasta mm. Internetissäsekä pelipisteissä ja raviradoilla. Pelimateriaalimme sisältääperustiedot asiakkaan auttamiseksi peliongelmankohdatessa.Sosiaalinen vastuu on myös hyvää huolenpitoaomasta henkilökunnasta ja yrityksen sidosryhmistä.Henkilöstön työtyytyväisyyttä ja sen kehitystä seurataansäännöllisesti. Edellytämme yhteistyökumppaneiltammeyhteiskuntavastuullista toimintaa. Yhteiskuntavastuuon olennainen osa asiamiestemme, totomyyjienja raviratojen henkilöstön koulutusta.YmpäristövastuuYmpäristöasioista huolehtiminen on osa yrityksen vastuullistatoimintaa. Käytöstä poistettava materiaali jalaitteet kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti. Energiankulutuksessa pyritään luonnonvarojen säästeliääseenkäyttöön. Ympäristönäkökohdat tulee huomioidayhtiön kaikessa toiminnassa.Yhteiskuntavastuullisen toiminnan edistäminen onFintotossa jokaisen velvollisuus ja luonteva osa kaikkeasuunnittelua, päätöksentekoa ja käytännön tekemistä.Fintoto Oy || 31


”Fintoton missiona on turvata maailmanlaajuisenhevostalouden kehitysedellytyksetmarkkinoimalla ja järjestämällä hevospelitmahdollisimman tehokkaasti”Strateginen tahtotila: vastuuta korostaen,tuottoja tasaisesti kasvattaenFintoton arvot:vastuullisuus • tuloksellisuus • avoimuus32 || Fintoto Oy


Toto-pelitHevospelien jakautuminen v. 2007Toto-pelien kokonaisvaihdot (M€)Päivän Duo 5 %200v5 9 %Kaksari 38 %150v75 11 %100Sija 2 %Voittaja 3 %50v4 20 %Troikka 12 %77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 070Toto-myynnin jakautuminen v. 2007Kokonaismyynti 208,0 M€ (+5,0 %)Totopelipisteet103,2 m€(–0,5 %)Internetpeli72,3 m€(+19,9 %)Toto-euron jakautuminen v. 2007Raviradat jaFintoto Oy 20,2 %Valtion osuus 4,1 %Arpajaisvero 2,6 %Pelaajat 73,1 %Radalta radalle6,8 m€(–11,8 %)Ratapeli25,7 m€(–2,3 %)Fintoto Oy || 33


Fintoto Oy:n hallitus,Vasemmalta Nils-AndersGranvik, Kati Suihkonen,pj. Pekka Kaikkonen, JormaOjapelto ja vpj. Timo Tolvi.Kuvasta puuttuvat PekkaKairtamo ja Juha Vidgren.HallituksentoimintakertomusOlennaiset tapahtumat tilikaudellaVuosi 2007 oli Fintoton seitsemäs varsinainen toimintavuosi.Yhtiön liikevaihto oli 214,5 milj. euroa, missäon kasvua 4,9 %. Toto-pelien osuus myynnistä oli kotimaassa208,0 milj. euroa ja ulkomailla 0,9 milj. euroa.Vuoteen 2006 verrattuna kotimaan myynti kasvoi 5,0% ja kokonaismyynti ulkomaat mukaan luettuna 5,1 %.Asetetut tavoitteet pääosin saavutettiin, vaikka ravipäiviäjouduttiin sään takia peruuttamaan kahdeksan. Erityisestitavoitteiden saavuttamista haittasi kevään hevosinfluenssa.Vaikka myynnin ja raviratojen tuloutustenbudjetoidusta tasosta jäätiin vajaa prosentti, siirrot raviradoillekasvoivat 1,8 milj. euroa edellisestä vuodesta.Veikkauksen tuotevalikoimaan kuuluvien raviveikkaustenmyynti oli 52,1 milj. euroa, missä oli kasvua 0,8%. Veikkauksen hevospeleistä maksamat kohdekorvauksetolivat yhteensä 6,25 milj. euroa eli noin 50.000 euroaedellisvuotta suuremmat.Ravipelien kokonaismyynti Suomessa oli 260,1 milj.euroa, missä on kasvua 4,1 %. Ruotsi, Viro ja Hollantimukaan lukien myynti oli 261,0 milj. euroa (+ 4,2 %).Yhtiön tulos kertomusvuonna oli –57.871,84 euroa.Raviradoille tilitettiin ratojen osuuksina, kohdekorvauksinaja palkintotukina yhteensä 31,5 milj. euroa (+6,0 %).Maa- ja metsätalousministeriön radoille maksama palkintotukioli 3,6 milj. euroa (–10,0 %). Raviratojen osuudetToto-myynnistä olivat 26,2 milj. euroa, jossa on kasvua6,7 %.Suomessa järjestetyissä raveissa maksettiin vuonna2007 palkintoja yhteensä 21,8 milj. euroa (+0,9 %) ja opetuslähdötmukaan lukien 22,3 milj. euroa. Tästä Fintotonpalkintotuen osuus oli 24 % eli 5,3 milj. euroa, maajametsätalousministeriön 18 % eli 4,1 milj. euroa sekäratojen oma osuus 58 % eli 12,9 milj. euroa.Vuosi 2007 oli ensimmäinen vuosille 2007-2011myönnetyn uuden rahapeliluvan toimintavuosi. Luvanehdot ovat ennallaan. Euroopan Yhteisöjen oikeudellistenratkaisujen myötä yksinoikeuden tärkeimmiksiperusteiksi ovat muodostuneet rikollisuuden ehkäiseminenja sosiaalisten haittojen torjunta. Komissiokäynnisti jo vuonna 2006 rikkomuskannemenettelynmukaisen selvityksen myös Suomessa urheiluvedonlyönninosalta. Kanteen nostaminen Suomea vastaan onedelleen komission harkinnassa.Yhtiön vuosille 2006–09 vahvistettu strategia on ollutkeskeistä voimavarojen suuntaamisessa. Pyrkimyk-34 || Fintoto Oy


senä on vastuullisesti toteutettu tasainen myynnin jatuottojen kasvu. Osana vastuullisuusohjelmaa on uusiyhteiskuntavastuuohjelma, jonka painoarvoa on korostettuuudistetussa, vuoden 2008 alusta käyttöön otetussatäsmennetyssä organisaatiossa. Yhtiö osallistuumerkittävällä taloudellisella panoksella mm. Peluuri-nimiseenongelmapelaajien puhelinpalveluun sekä sosiaali-ja terveysministeriön hallinnoimaan ongelmapelaamisentutkimukseen.Pitkän tähtäyksen tavoitteiden turvaamiseksi yhtiönrahapelilupaan saatiin 1.10.2007 alkaen muutos,jolla Voittaja-, Sija- ja V4-pelien pelaajien osuuksia korotettiinVoittajassa ja Sijassa 80:stä 85 %:iin ja V4:ssa 63%:sta 65:een.KustannuksetPelaajille maksettiin voittoina 152,8 milj. euroa. Voittojenosuus totomyynnistä oli 73,4 %, mikä on 0,3 %-yksikköäedellisvuotta korkeampi. Asiamiehille maksettiinmyyntipalkkioita 4,2 milj. euroa (–0,0 %). Yhtiökäytti markkinointiin 2,1 milj. euroa ja televisiotoimintaan1,6 milj. euroa sekä TV-ohjelmansiirtoon 1,8 milj.euroa. Markkinointikustannukset olivat 0,99 % liikevaihdosta.Yhtiön henkilöstökulut olivat yhteensä 1,58milj. euroa (+9,1 %). Vuosina 2006 ja 2005 yhtiön henkilöstökulutolivat noin 1,45 milj. euroa.InvestoinnitVuonna 2007 ei tehty mittavia investointeja. Merkittävininvestointi oli keväällä 2007 käyttöön otettu uusiInternet-pelialusta. Kehitystyö jatkuu vuonna 2008 uudellaInternet-Toton käyttöliittymällä. Keskustotojärjestelmätullaan uusimaan kokonaisuudessaan vuosina2008-2009.TV-toimintaRavien TV-näkyvyys oli TotoTV:ssä ja valtakunnallisillakanavilla 363 päivää, mikä on edellyttänyt myös TV-tuotantojenmerkittävää lisäämistä ja sisällöllistä kehittämistä.TotoTV:n kuukausitilaajien määrä oli vuoden lopussa3 320. Internetissä näkyvien päiväkohtaisten TotoTV-lähetystentilausmäärä läheni vuoden lopussa 30000 tilausta kuukaudessa.Osakepääoma ja rahoitusYhtiön koko osakekannan omistaa Suomen Hippos ry.Osakepääoma on 500.000 euroa.Maksuvalmius oli koko kertomusvuoden ajan hyvä.Yhtiöllä ei ole pankkilainoja. Internet-Toton toteutukseenliittyvät vastuut Rautakirja Oyj:lle päättyivät vuoden2007 lopussa.Sisäinen valvonta ja riskienhallintaYhtiö ostaa taloushallinnon palvelut Suomen Hippokselta.Maksuliikennekäytäntöjä on tilivuoden aikanaedelleen täsmennetty.Yhtiön toiminnan merkittävimpiä riskejä ovat yksinoikeusasemassamahdollisesti tapahtuvat muutoksetja kotimaisen kohdetarjonnan häiriöt. Fyysiset riskiton kartoitettu sekä yhtiön toto- ja tietoliikennetekniikkaolennaisilta osiltaan kahdennettu. Yhtiön omaisuus onvakuutettu täysarvosta ja toiminnan keskeytyksen kattaavakuutusturva.Vuoden 2007 aikana yhtiössä toteutettiin ulkopuolisenkonsultin kanssa riskikartoitus, jossa analysoitiinstrategiset ja operatiiviset riskit. Kartoituksen tuloksiahyödynnetään terävöitettäessä keskeisten riskien hallintaa.HenkilöstöYhtiön palveluksessa oli keskimäärin 26 henkilöä (25vuonna 2006 ja 23 vuosina 2004–2005). Yhtiössä työskentelivakituisesti vuoden aikana kuukausipalkalla 21henkilöä ja tuntipalkalla 5 henkilöä. Vaihtuvuus oli vähäistä.Tilapäisen henkilöstön käyttö säilyi ennallaan.Koko vakituinen henkilöstö on vuonna 2007 käyttöönotetun kannustavan palkkausjärjestelmän ja yhdenmukaistentulospalkkausperusteiden piirissä. Vuoden 2007palkkakustannukset sisältävät tulospalkkioita 69 028,86euroa eli 5,5 % palkkasummasta.Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja IlmariHalinen, totojohtaja, varatoimitusjohtaja PerttiKoskenniemi, tototekniikan osastopäällikkö Reijo Anttila,markkinointipäällikkö Taina Saari, yhteyspäällikköSami Kauhanen sekä 10.12.2007 alkaen myyntipäällikköPetri Hämäläinen ja 2.1.2008 alkaen myyntipäällikköSami Vähäkuopus.HallintoHallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet:puheenjohtaja Pekka Kaikkonenvarapuheenjohtaja Timo TolvijäseninäNils-Anders GranvikPekka KairtamoJorma OjapeltoKati SuihkonenJuha VidgrenHallituksen sihteerinä on toiminut toimitusjohtaja IlmariHalinen.Tilikaudella hallitus piti yhdeksän kokousta sekä kaksiyhteisneuvottelua Hippoksen hallituksen kanssa. Keskimääräinenosallistumisprosentti oli 90. Hallitus seuraaFintoto Oy || 35


tavoitteiden saavuttamista jokaisessa kokouksessa. Osavuosikatsaussisältäen tuloslaskelman ja taseen käsitelläänkolmen kuukauden jaksoissa.Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö Deloitte& Touche Oy vastuullisena tilintarkastajanaanJorma Tuominen, KHT.Arvio todennäköisestä tulevastakehityksestäPelitoiminnan ja hevosalan yleisedellytykset vuodelle2008 ovat kohtuullisen hyvät, joskin pelitoimintaa koskevasääntely on asteittain kiristymässä. Aivan vuoden2007 lopussa sisäasiainministeriö nimitti arpajaislainuudistamista koskevan hankkeen, joka koostuu poliittisestaohjausryhmästä ja virkamiestyöryhmästä. Työryhmäntavoitteeksi on asetettu suomalaisen rahapelitoiminnanyksinoikeusjärjestelmän vahvistaminenEY-oikeuden peruslinjausten mukaisesti. Työryhmänmuutosesitykset arpajaislakiin tulee olla valmiina kahdessavaiheessa: 31.3.2008 ja 31.12.2008. Ensimmäisenvaiheen suurimpia kysymyksiä ovat 18 vuoden ikärajansäätäminen, pelaajan tunnistaminen ja markkinoinninrajoitukset.Myyntikehityksen arvioidaan olevan myönteinenvuonna 2008. Vuoden 2008 alusta käyttöön otettu markkinointiavahvistava organisaatio on olennainen tekijämyynnin onnistumisessa. Internetin osuus nousee edelleenja on lähes 40 % myynnistä. Kansainvälinen yhteistyölisääntyy. Uuden keskustotojärjestelmän uusimistyöaloitetaan tavoitteena käyttöönotto vuoden 2009 alkupuoliskolla.Yhtiö uskoo, että ravien porrastamisen, kattavanTV-tarjonnan sekä kirkastetun strategian mukaisilla toimillaliikevaihto kasvaa yleistä hintakehitystä nopeammin.Kaikkien hevospelien (Toto, V75 ja V5) myynnin arvioidaanolevan positiivinen vähintään markkinoidenyleiskehityksen mukaisesti.Edunsaajien kannalta merkittävin ulkoinen riskipitkällä tähtäyksellä on nykyisen rahapelien yksinoikeusjärjestelmänrapautuminen EU-alueella ja erityisestiSuomessa. Myös yhtiön pelikohdetarjonnan häiriöt sekäToto-pelien luotettavuuteen kohdistuvat riskit saattavatolennaisesti haitata tavoiteltujen tulosten saavuttamista.Yhtiön omaa valmiutta kohotetaan niin, että sentoimintakyky säilyy kaikissa nopeastikin muuttuvissatilanteissa.Toiminnan tunnusluvutTotomyynti €Kehitys %Maksetut pelivoitot €% TotomyynnistäVerot ja valtionosuudet €% TotomyynnistäBruttokate (=Liikevaihto ./.pelivoitot ja verot) €% LiikevaihdostaRatojen osuudet ja -tuet €% BruttokatteestaSuunnitelman mukaiset poistot €% BruttokatteestaInvestoinnit €% TotomyynnistäOmavaraisuusaste (oman pääomanosuus koko pääomasta)Henkilöstön määrä keskimäärin2007208 173 7505.0 %152 785 19273.39 %13 768 0956.61 %50 153 67924.09 %31 706 59163.22 %548 0141.09 %400 9800.19 %52,96 %262006198 308 5821.3 %144 911 84873.07 %13 172 7016.64 %48 574 47123.74 %29 930 73261.62 %643 5501.32 %173 5710.09 %51.83 %252005195 758 74612.1 %143 057 39473.08 %12 971 6286.63 %48 711 73024.10 %29 934 10161.50 %880 9401.80 %358 4760.18 %47.20 %232004174 721 7544.7 %127 572 86573.01 %15 811 4419.05 %39 904 36922.00 %24 038 21160.20 %850 8492.10 %378 3230.22 %31.30 %23VoitonjakoesitysTilikauden tulos on –57.871,84 euroa. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö ei voi jakaa osinkoa,joten tilikauden tulos kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.36 || Fintoto Oy


TuloslaskelmaFintoto OyLiikevaihtoMyyntituotot yhteensäKohdekorvaukset yhteensäUlkomaiset pelituototLiikevaihto1.1.–31.12.2007 1.1.–31.12.2006208 173 7506 251 25888 699214 513 707198 308 5826 201 57873 929204 584 090Muut tuototToiminnan muut tuotot2 194 0512 074 930Pelivoitot javerotVoitot ja verot yhteensä166 538 530158 084 548Myyntiverkostokulutja palkintotuetMateriaalitVerkostokulut, palkintotuetMyyntiverkostokulut ja palkintotuet53 14339 393 83039 446 973231 06537 080 94637 312 011HenkilöstökulutPalkat ja palkkiotEläkekulutMuut henkilösivukulutHenkilöstökulut yhteensä1 298 774216 65167 0031 582 4281 177 740203 10166 8711 447 712Suunnitelman mukaiset poistotLiiketoiminnan muut kulutLiikevoitto/-tappio (–)548 0148 630 720–38 907643 5508 001 8731 169 325Rahoitustuototja kulutMuut korko- ja rahoitustuototKorko- ja rahoituskulutRahoitustuotot ja -kulut225 140244 105–18 96525 353362 674–337 321Tilikauden voitto/tappio (–)–57 872832 004Fintoto Oy || 37


TaseVastaavaaPysyvätvastaavatAineettomat hyödykkeetAineelliset hyödykkeetAineettomat oikeudetMuut pitkävaikutteiset menotYhteensäKoneet ja kalusto31.12.2007 31.12.2006501 76239 020540 782339 883690 49346 650737 143290 555VaihtuvatvastaavatLyhtytaikaiset saamisetRahoitusarvopaperitRahat ja pankkisaamisetMyyntisaamisetMuut saamisetSiirtosaamisetYhteensäMuut arvopaperit933 2220534 5941 467 8154 400 0001 345 2991 143 24818 857329 3041 491 4084 240 3781 622 499Vastaavaa yhteensä8 093 7788 381 982VastattavaaOmapääomaOsakepääomaEdellisten tilikausien voitto (tappio –)Tilikauden voitto (tappio –)Oma pääoma yhteensä500 0003 844 316–57 8724 286 444500 0003 012 313832 0044 344 316VieraspääomaLyhytaikainenVieras pääoma yhteensäOstovelatVelat saman kons. yrityksilleMuut velatSiirtovelatYhteensä523 7722 47154 5213 226 5713 807 3343 807 334419 75767 270521 6183 029 0214 037 6664 037 666Vastattavaa yhteensä8 093 7788 381 982RahoituslaskelmaLiiketoiminnanrahavirtaVoitto / Tappio ennen satunnaisia eriäOikaisut: •Suunnitelman mukaiset poistot•Rahoitustuotot ja -kulutRahavirta ennen käyttöpääoman muutostaKäyttöpääoman muutosLiiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriäSaadut korot ja rahoitustuototMaksetut korot ja muut liiketoiminnan rahoituskulutLiiketoiminnan rahavirtav. 2007 v. 2006–57 872548 01418 965509 107275 578784 685225 140–244 105765 720832 004643 550337 3211 812 87581 5961 894 47125 353–362 6741 557 150InvestointienrahavirtaInvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiinInvestointien rahavirta–400 980–400 980–173 570–173 570RahoituksenrahavirtaLyhytaikaisten lainojen takaisinmaksutRahoituksen rahavirta–482 317–482 317–288 134–288 134Rahavarojen muutos–117 5771 095 446Rahavarat tilikauden alussaRahavarat tilikauden lopussa5 862 8765 745 299–117 5774 767 4315 862 8761 095 44638 || Fintoto Oy


Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedotArvostusperiaatteetKäyttöomaisuuden arvostus:Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoonvähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteentaloudellisen vaikutusajan perusteella.Poistoajat ovat: koneet ja kalusto 4–10 vuottaaineettomat oikeudet 5 vuottaperusparannusmenot 10 vuottaKonsernisuhdeYhtiö kuuluu Suomen Hippos -konserniin. Emoyhteisöon Suomen Hippos ry, Espoo (omistusosuus 100 %).Konsernitilinpäätös on saatavissa osoitteessaSuomen Hippos ry, Tulkinkuja 3, 02650 Espoo.TuloslaskelmanliitetiedotLiikevaihtoKaksariV4TroikkaPäivän DuoVoittajaSijaPyöristyksetTotopelit yhteensäKohdekorvaus Veikkauksen peleistäUlkomaiset pelituototYhteensäv. 2007 v. 200699 498 33752 238 69632 668 88112 731 2546 845 4944 190 543544208 173 7506 251 25888 699214 513 70795 964 33851 635 72729 293 68311 615 7845 930 6063 868 103341198 308 5826 201 57873 929204 584 090Liiketoiminnanmuut tuototTietoliikenteen valtion apuKuvakorvauksetKiertävän totojärjestelmän tuototPelikupongit/lämpöpaperitDatamaattituototHevostietokanta tuototKultatalli tuototVihjepalvelu tuototMaksu-TV tuototPelien valvontaMuut tuototYhteensä672 000469 655146 660194 45910 8207 8464 70091 374464 50486 16345 8712 194 051672 750475 390144 600202 59011 1948 39215 18781 469344 86582 09036 4032 074 930* Korkokulujen suhteellisen suurimäärä verrattuna lainapääomaanaiheutuu internet-pelijärjestelmänrahoituksen koron sidonnaisuudestamyyntivolyymin kasvuun.Voitot ja verotKorkotuototKorkokulut *Lainapääoma 31.12.Asiakkaille maksetut voitotArpajaisvero, vmValtion osuudet, mmmVoitot ja verot yhteensä225 140244 2050152 770 4345 261 2998 506 797166 538 53025 353362 674482 317144 911 8485 068 3238 104 378158 084 548Myyntiverkostokulut japalkintotuetPelikupongitRaviratojen osuudetPalkintotuet raviradoilleAsiamiespalkkiotKohdekorvaukset HippokselleInternet-pelin lisenssimaksuInvestointituet raviradoilleUlkomaiset pelikohteetYhteensä53 14326 229 8525 276 9044 231 935797 1482 533 434199 835124 72139 446 973231 06524 582 9635 147 7694 235 822681 6002 131 316200 000101 47537 312 011Fintoto Oy || 39


Henkilöstöä koskevatliitetiedotYhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin henkilökuntaaToimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiotv. 2007 v. 200626152 35025161 330Poistot jaarvonalennuksetSuunnitelman muk.poistotatk-ohjelmistaKultatallistaInternetistäPerusparannusmenoistaKoneista ja kalustostaYhteensä178 9180262 9047 63098 562548 014178 46111 056349 7287 63096 675643 550Taseen liitetiedotLiiketoiminnanmuut kulutMarkkinointiTelevisiointiTietoliikenneInternetVuokratLaitteisto- ja ajoneuvokulutMatkakulutMuut kulutYhteensä2 135 3013 439 804793 125676 193515 610127 573146 655796 4598 630 7202 067 0642 983 851807 617701 758463 913102 499136 305738 8658 001 873AineettomathyödykkeetMuut pitkävaik.menotKoneet jakalustoAineettomatja aineellisethyödykkeetHankintameno 01.01.2007LisäyksetHankintameno 31.12.2007Kertyneet poistot 01.01.2007Tilikauden poistoKertyneet poistot 31.12.2007Kirjanpitoarvo 31.12.20073 615 772253 0913 868 8622 925 279441 8223 367 101501 76284 80084 80038 1507 63045 78039 0201 568 169147 8901 716 0591 277 61498 5621 376 177339 883v. 2007 v. 2006OmapääomaSidottu oma pääomaVapaa oma pääomaOsakepääoma 01.01.Osakepääoman korotus, siirto voittovaroistaOsakepääoma 31.12.Sidottu oma pääoma yhteensäEdellisten tilikausien voitto 01.01.Siirto voittovaroista osakepääomaanTilikauden voittoVapaa oma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensä500 000500 000500 0003 844 316–57 8723 786 4444 286 444170 000330 000500 000500 0003 342 313–330 000832 0043 844 3164 344 316SiirtovelatInternet-pelin asiakasvaratAvoimet voitotArpajaisverovelka VMValtionosuusvelka MMMHenkilöstökulujen jaksotuksetInternet-pelistä raviratojen osuusMuut siirtovelatSiirtovelat yhteensäv. 2007 v. 2006665 107353 310431 366700 728217 016385 676473 3673 226 571457 432337 452433 786684 730175 845267 699672 0773 029 02140 || Fintoto Oy


Velat saman konserninyhteisöilleOstovelatVelat konserniyhteisöille yhteensäv. 2007 v. 20062 4712 47167 27067 270Vakuudet javastuusitoumuksetLeasingsopimuksista maksettavat määrätAlkaneella tilikaudella maksettavat,josta leasingvastuu emoyhtiölleMyöhemmin maksettavat,josta leasingvastuu emoyhtiölleYhteensä24 93124 93149 8628 3188 90417 223Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoituksetEspoossa, 4. päivänä maaliskuuta 2008Pekka Kaikkonen Timo Tolvi Nils-Anders GranvikPekka Kairtamo Jorma Ojapelto Kaarina SuihkonenJuha Vidgren Ilmari HalinentoimitusjohtajaTilinpäätösmerkintäTilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.Espoossa 18.3.2008Deloitte & Touche Oykht-yhteisöJorma TuominenkhtTilintarkastuskertomusFintoto Oy:n osakkeenomistajalleOlemme tarkastaneet Fintoto Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen,toimintakertomuksen ja hallinnon tilivuodelta 2007. Hallitus jatoimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen,joka sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Suorittamammetarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä,toimintakertomuksesta ja hallinnosta.Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksenlaatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastetturiittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös jatoimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnontarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajantoiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännöstenperusteella.Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomuson laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksenlaatimista koskevien muiden säännösten ja määräystenmukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavatkirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhtiöntoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuson yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätösvoidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenillesekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.Espoossa 18. maaliskuuta 2008Deloitte & Touche Oykht-yhteisöJorma TuominenkhtFintoto Oy || 41


SuomenHevosurheilulehti OyHallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2007Tilikauden olennaiset tapahtumatKulunut tilikausi oli yhtiön yhdeksästoista. Pääjulkaisu,Hevosurheilu ilmestyi kertomusvuonna 97 kertaa, joistaseitsemän oli kaksoisnumeroita. Vuoden aikana julkaistujenerikois- ja teemanumeroiden aiheina olivat mmkoulutus, talli- ja tarharakentaminen, kuljetus, ratsu- jaravurijalostus, lääkintä ja hoito, kolmi- ja nelivuotiaat,ruokinta, Elitloppet, varusteet, kuninkuusravit sekä HelsinkiInternational Horse Show. Lisäksi helmi–maaliskuunvaihteessa julkaistiin Jalostuskuvasto.Pääjulkaisujen ohella muita kustanteita tilikautenaolivat tasku- ja seinäkalenteri. Raviurheilun vuosilautasentuotanto päättyi lautasen toimittajan lakkautettuasen tuotantoprosessin.Lehden sisältö ja ulkoasu säilyivät ennallaan lukuunottamatta sivutaiton pieniä muutoksia.Levikintarkastuksen mukainen keskilevikki oli27 024 kpl, muutos + 1 %. Lehti painettiin edelleen Etelä-Savon Viestintä Oy:n lehtipainossa Mikkelissä.Taloudellinen tulosYhtiön liikevaihto oli 2 667 789 euroa. Kasvua edellisestävuodesta oli 1,9 %. Tilausmaksut kasvoivat 3,6 %,ilmoitusmyynti 4,2 % ja irtonumeromyynti laski 7,1 %.Liikevoitto oli 230 912 euroa ja tulos rahoituserien jälkeenennen veroja 275 345 euroa.Yhtiö jakoi varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2007päätöksellä osinkoa 230.000 euroa ja ylimääräisen yhtiökokouksen19.12.2007 päätöksen mukaisen ylimääräisenosingon 230 000 euroa.Taseen loppusumma on 1 907 724 euroa. Yhtiöllä eiole pitkäaikaista velkaa eikä kiinteää varallisuutta. Yhtiötoimii emoyhteisö Suomen Hippos ry:ltä vuokratuissatiloissa.HallintoHallitukseen kuuluivat tilikaudella seuraavat henkilöt:Markku Lääkkölä puheenjohtajaAntero Vesterinen varapuheenjohtajaSamuli Pohjamo jäsenPekka SoinijäsenJorma Kemiläinen jäsenYhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä toimi31.12.2007 saakka oto Suomen Hippoksen talousjohtajaJukka Ahonen. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana4 kertaa. Hallitukselle maksettiin palkkioita 2 800euroa. Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet JormaTuominen kht ja Jukka Sopen-Luoma htm.Henkilöstön keskimäärä 2007 oli 15, josta toimituksessa12.VoitonjakoehdotusYhtiön voitonjakokelpoiset varat ylimääräisen yhtiökokouksen19.12.2007 päätöksen mukaisen ylimääräisenosingon 230.000 euroa jälkeen ovat 725 540,74 euroa,josta tilikauden voitto 198 862,75 euroa.Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisetvarat käytetään seuraavasti:• osinkoa maksetaan 1 000 euroa osakkeelta, eli yhteensä230 000 euroa• jätetään omaan pääomaan 495 540,74 euroa.Tutkimus- ja kehitystoimintaYhtiöllä ei ole ollut tutkimus- tai kehitystoimintaa.Olennaiset tapahtumat tilikaudenpäättymisen jälkeenLehden toimitushenkilöstössä tapahtui vuoden 2008alussa vuorotteluvapaiden vuoksi muutoksia, joidenseurauksena toimituksen henkilöresurssit kasvoivatpuoli henkilötyövuotta.Lehden toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.1.2008 alkaenoto Suomen Hippos ry:n talous- ja hallintopäällikkö,ktm Heikki Leskinen.Arvio todennäköisestä tulevastakehityksestä ja riskeistäRavi- ja ratsastusurheilun sekä ravivedonlyönnin harrastuksenkasvu antavat mahdollisuuksia lehden kehitykselle.Vuonna 2007 jatkui edellisten vuosien hevostaloudenmyönteinen kehitys. Yhtiö pyrkii hyödyntämäänkasvun toiminnassaan ja panostaa edelleen lehden sisällönkehittämiseen, levikin ja ilmoitusmyynnin kasvattamiseenja kustannustehokkaaseen toimintaan. Tavoitteenaon myös käynnistää lehden verkkoversion toimitusja kaupallisesti hyödynnettävä portaali vuonna 2008.Liikevaihdon odotetaan vuonna 2008 säilyvän vuoden2007 tasolla ja tuloksen mm kasvavien investointienmyötä laskevan lievästi.Pääasiallinen liikeriski muodostuu rahapelien yksinoikeusjärjestelmänmahdollisten muutosten vaikutuksestakysyntään.42 || Suomen Hevosurheilulehti Oy


English SummarySuomen Hippos ry, theFinnish Trotting andBreeding AssociationTulkinkuja 3, fin–02650 Espoo, FinlandTelephone +358 20 760 500Telefax +358 20 760 5299E-mail: hippos@hippos.fi andfirstname.lastname@hippos.fiwww.hippos.fiPresident: Dr. Kalevi HemiläManaging Director: Mr. Pekka SoiniGeneral Secretary: Mr. Matti LakkistoBreeding Manager (trotters): Ms. TerttuPeltonenPublic Relations Manager: Mr. JukkaNiskanenHevosurheilu Oy, theFinnish Horse SportsMagazineTelephone +358 20 760 300Editor in Chief: Mr. Jorma KemiläinenE-mail: hevosurheilu@hevosurheilulehti.fiand firstname.lastname@hevosurheilulehti.fiFintoto Oy, the FinnishTote CompanyTelephone +358 20 760 500E-mail: fintoto@fintoto.fi andfirstname.lastname@fintoto.fiManaging Director: Mr. Ilmari HalinenTote Manager: Mr. Pertti KoskenniemiSystems Manager: Mr. Reijo AnttilaSales Managers: Mr. Petri Hämäläinenand Mr. Sami VähäkuopusAccount Manager: Mr. Sami KauhanenMarketing Manager: Ms. Taina SaariGeneral StatisticsMeetingsHorses racingDriversPrize Money (million €)Betting (million €)ToteV75, V5TotalHorse BreedingStandardbred foalsFinnhorse foalsRidinghorse and pony foalsImported standardbredsExported standardbredsImported riding horsesand poniesFastest TrottersPersos Yankee (Muscles Yankee/Persos Sandra)Mr Nice Guy (Lindy’s Crown/Intensiv Ride)Lukas Lupin (Copiad/Armbro Kewpie)Fastest FinnhorsesSaran Salama (Kihin-Muisto/Vipo)Plantom (Ponseri/Suikun-Pika)Huiman Pyste (Pysteri/Hulinan Huima)Tutuari (Hovi-Ari/Simolan Tutu)Leading DriversWins Purse moneyAntti Teivainen (dA) 254 1 221 550Mika Forss (dA) 209 1 036 482Akseli Lahtinen (aA) 201 704 755Leading Sires20075988 6512 46221,82007208,052,1260,120071 6501 320836445311 30420065708 8272 56421,62006198,151,7249,820061 6501 320793406481 581Earnings of startersExpress It 517 362 €Duran Hanover 480 742 €Texas Express 456 821 €S J’s Photo 421 515 €Silver Game 409 966 €4,9 %–2,0 %–4,0 %0,9 %5,0 %0,8 %4,1 %0,0 %0,0 %5,4 %9,6 %–35,4 %–17,5 %10,2aly11,2aly11,2aly20,9aly21,4aly21,4aly21,4alySuomen Hevosurheilulehti Oy || 43


Suomen Hippos ryTulkinkuja 3, 02650 Espoopuh. 020 760 500, faksi 020 760 5299sähköposti hippos@hippos.fiinternet www.hippos.fi

More magazines by this user
Similar magazines