Vuosikertomus 2010 - Zimbabwen Aids-Orvot ry

zim.orvot.org
  • No tags were found...

Vuosikertomus 2010 - Zimbabwen Aids-Orvot ry

YHDISTYS LYHYESTIToiminta-ajatusZimbabwen AIDS-orvot ry (yhdistys) on perustettuvuonna 2003 tukemaan ruohonjuuritason kehitysyhteistyötäZimbabwessa. Toiminnan tarkoituksenaon varmistaa runsaan 400 orpolapsen peruskoulunkäyntija huolehtia monipuolisesti lasten hyvinvoinnistaja kehityksestä. Autamme oppimisesta innostuneitaköyhiä lapsia pitkäjänteisesti heidän omassaympäristössään. Lasten tarpeet määräävät toiminnansisällön ja suunnan. Osallistumme suoraan vastuunkantamiseen kehitysmaan lasten oikeuksien toteuttamiseksi.YK:n Lasten oikeuksien sopimuksenmukaan jokaisella lapsella on oikeus mm:• ilmaiseen peruskouluun,• turvalliseen elämään,• riittävään ruokaan,• terveydenhoitoon,• lepoon, vapaa-aikaan ja leikkiin,taide- ja kulttuurielämyksiin.Nhamburikon ala-asteen iloisia poikiaAvustustoimintamme on poliittisesti jauskonnollisesti sitoutumatonta.Miksi/Missio Mihin/Visio Miten/ArvotLuomme edellytykset köyhienja oppimisesta innostuneidenkehitysmaan orpolasten koulunkäynnilleja monipuolisellehyvinvoinnille.Orpolasten inhimillisen pääomankasvattaminen ja sitä kauttahyvän elämän eväiden antaminenon välttämätöntä kehityksellelasten kotimaassa.Tuen piirissä olevat orpolapsetDzivarasekwassa pääsevät omanelämänsä alkuun kunnollisenperuskoulutuksen saaneina omanmaansa hyvinvoinnin rakentajina.Tukitoiminnot 400 orpolapselleon keskitetty Dzikwan omaantoimintakeskukseen.Parasta kehitysyhteistyötä onlasten ja erityisesti tyttöjen peruskoulutus,tietotaidon ja osaamisenturvaaminen.Toimimme rehellisesti, avoimesti javastuuntuntoisesti sekä yhteistyötäedistäen. Arvostamme aloitteellisuutta,ahkeruutta sekä lähimmäistenja heikompien auttamista.Oman ympäristön suojelu on meilletärkeä arvo.Toiminta-alueZimbabwe on noin 12 miljoonan asukkaan sisämaaeteläisessä Afrikassa, naapureinaan Botswana,Sambia, Mosambik ja Etelä-Afrikka. Maa itsenäistyivuonna1980 (ent. Etelä-Rhodesia). UNAIDS:n tuoreimmanraportin mukaan (HIV and Aids Estimates2009) HIV-positiivisia on Saharan eteläpuolisessaAfrikassa arviolta 22.5 miljoonaa, joista noin 1.2 miljoonaaZimbabwessa. Levinneisyys Zimbabwessakoko väestön keskuudessa oli vuonna 2009 raportinmukaan 14.3 %, kun vastaava luku Etelä-Afrikassaoli 17.8 % ja Ugandassa 6.5 %. Vuonna 2009 HIVpositiivisialapsia oli Zimbabwessa arviolta 150 000ja orvoiksi jääneitä lapsia noin miljoona.Yhdistyksemme keskittää tukitoiminnan Zimbabwessayhteen köyhään kaupunginosaan nimeltäDzivarasekwa, joka sijaitsee pääkaupungin Hararenliepeillä. Dzivarasekwa on tiheään asuttu vajaan100 000 asukkaan lähiö. Dzivarasekwan koulujen oppilasmäärätovat parina viime vuotena pudonneetreippaasti koulumaksujen reaalisen nousun vuoksi.Dzivarasekwan noin 25 000 kouluikäisestä lapsestaarviolta 2/3 pääsi kouluun vuonna 2010.4


Miten käytännössä toimitaan zimbabwelaisenyhteistyökumppanin kanssa• Yhdistys kerää jäsenmaksuja, kummimaksuja sekämuita lahjoituksia, varoja ja resursseja. Yhdistys saatoimintaansa kansalaisjärjestöjen hanketukea Suomenkehitysyhteistyön määrärahoista.• Tukitoimet toteuttaa yhteistyökumppani, vuonna2002 perustettu zimbabwelainen säätiö DzikwaTrust Fund (Dzikwa) sekä paikallinen yhdistys Friendsof Dzikwa Society. Toimintamallit ja vastuunjaotlinjataan kirjallisissa yhteistyösopimuksissa.• Yhdistys lahjoittaa keräämänsä kummimaksut,hanketuen ja muut resurssit lyhentämättöminäsuoraan Dzikwalle yhteistyösopimuksen linjaamiintarkoituksiin.• Dzikwa suunnittelee, ohjaa, toteuttaa ja valvootukitoimet kentällä. Rahan käyttöä valvoo Dzikwasäätiönhallitus, jossa on jäsenenä Seppo Ainamo.• Dzikwan vastuuhenkilöt ovat päivittäin yhteydessälapsiin.• Lasten kokonaismäärä pidetään sellaisena, ettävastuuhenkilöt tuntevat jokaisen lapsen kotiolot,koulumenestyksen ja henkiset ominaisuudet.Kustakin lapsesta ylläpidetään tietosivua valokuvineen.• Rahaa ei anneta lapselle tai huoltajalle, vaan Dzikwamaksaa heidän puolestaan koulunkäyntiin,ruokailuun, terveydenhoitoon ja muihin tukitoimintoihinliittyvät kulut.• Kummit saavat pitää yhteyttä omaan kummilapseensa,ja kummit, jäsenet ja muut tukijat voivatvierailla Zimbabwessa lapsiin ja toimintaan tutustumassa.• Suomessa koko toiminta tapahtuu vapaaehtoisvoimin.Zimbabwessa Dzikwalla on pieni palkattukiinteä henkilökunta sekä osa-aikaista palkallistaapua tarpeen mukaan.• Kummassakin maassa tilintarkastuksessa käytetäänauktorisoitua tilintarkastusyhteisöä.Kummiksi voi ryhtyä ottamalla yhdistykseen yhteyttäpuhelimitse, kirjeellä, sähköpostilla tai nettisivustonja Facebookin kautta ja lähettämällä omathenkilö- ja yhteystiedot. Kummin toivotaan ilmoittavan,mistä hän on saanut tiedon toiminnastamme.Kummin tiedot lisätään yhdistyksen rekistereihin;muodollista kirjallista sopimusta kummiudesta eitehdä. Peruslähtökohta on, että kummi tukee lapsenperuskoulunkäyntiä, mahdollisesti ylioppilaaksisaakka. Kummiudesta voi luopua ilmoittamalla tästäyhdistykselle, mielellään ennen uuden kouluvuodenalkua.Kummiksi voi ryhtyä yhdelle tai useammalle nimetyllelapselle, olla yleiskummina tai Dzikwan suojakodinkummina. Vuotuiset kiinteät kummimaksutpäätetään yhdistyksen kokouksessa joulukuussasamassa yhteydessä, kun vahvistetaan seuraavanvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kummimaksaa kummimaksun yhdistyksen tilille joko kerrallatai itselle sopivissa erissä.Jokainen kummi päättää itse sen, miten tiiviisti hänhaluaa olla yhteydessä omaan kummilapseensa.On kummeja, jotka ainoastaan maksavat kumminmaksunja toisia, jotka pitävät aktiivisesti yhteyttälapseen ja vierailevat Zimbabwessa. Kummien yhteystietojaei anneta lapsille tai heidän huoltajilleen.Yhteydenpito ja kummivierailujen järjestäminen tapahtuuyhteistyössä toiminnan vetäjien kanssa.Kummimaksut vuonna 2010 olivat:ala-aste (Grades 1-7) € 240ylä-aste ja lukio valtionkoulussa (Forms 1-6)yläaste/ lukio (Forms 1-6)yksitynen päiväkoulu taisisäoppilaitos Dewure€ 320€ 400 - 480jatko-opinnoissa min. € 600Vuosi 2010 oli yhdistyksen kahdeksas toimintavuosi,joskin suomalaiset perustajat Seppo Ainamo jaOili Wuolle aloittivat orpojen tukemisen jo vuonna1992. Toiminnan ohjaamiseksi he viettävät kenttätyössäZimbabwessa noin puolet vuodesta.Mitä kummius onOili lasten ympäröimänä5


Lasten valinta tukiohjelmaanTukiohjelmaan valittavien lasten viisiperusvaatimusta ovat:1. lapsi on orpo tai puoliorpo;2. lapsi on aloittanut tai aloittamassa koulunkäyntinsäDzivarasekwassa;3. lapsen huoltaja ei pysty maksamaan pakollisiakoulumaksuja eikä hankkimaan pakollista kouluasua;4. lapsi menestyy koulussa kohtuullisen hyvin ja5. lapsi käyttäytyy hyvin ja on innostunut koulunkäynnistäja oppimisestaOhjelman vetäjät ja vastuuhenkilöt tapaavat ainauuden lapsen, tarkistavat lapsen tilanteen kotona jakoulussa ja keskustelevat huoltajan kanssa Dzikwanantamasta tuesta sekä siitä, mitä lapselta odotetaanja edellytetään. Vuonna 2010 keskiarvovaatimus tukiohjelmanuusille lapsille oli60 % todistuksen enimmäispistemäärästä.Vaatimuksenayläasteen ja lukion oppilaanpääsylle sisäoppilaitokseen taiyksityiseen päiväkouluun Dzivarasekwassaon vähintään 70%:n suoritustaso.KoulunkäyntiZimbabwessaSeppo tuntee lapsetLapsilla on Zimbabwessa oikeuskoulunkäyntiin, mutta ei koulupakkoa. Pakollisiakoulumaksuja ovat lukukausimaksut (Tuition fee),koulujen kannatusyhdistysten päättämät huoltomaksut(Levy), sisäänkirjoittatumismaksu (Enrollmentfee), kirjamaksut (Book levy), lisämaksut käytännönaineista (Practicals) ja koemaksut (Exam fees).Lapset aloittavat peruskoulun Zimbabwessa normaalisti6-vuotiaina. Luokkakoot ovat isoja, jopa yli50 oppilasta, eikä luokalle yleensä voi jäädä. Kouluvuosion kalenterivuosi, ja se jakaantuu kolmeenlukukauteen. Ala-astetta (Primary school Grades1-7) käydään seitsemän vuotta, minkä jälkeen lapsikirjoittaa päättötutkinnon (Grade 7 Exam). Sittensiirrytään neljäksi vuodeksi yläasteelle (Secondaryschool Forms 1-4), minkä päätteeksi kirjoitetaan keskiasteenpäättötutkinto (Ordinary Level eli O-levelsExam). Lopuksi lukio kestää kaksi vuotta (Forms 5-6)ja sen päättää ylioppilastutkinto (Advanced Level eliA-levels Exam).Suurin osa Dzikwan lapsista käy julkisia päiväkoulujaDzivarasekwassa. Kaupunginosassa on seitsemänvaltion tai kunnan ala-asteen koulua ja kaksi valtionyläastetta/lukiota. Pieni joukko Dzikwan lapsia käykahta yksityistä päiväkoulua, sisäoppilaitosta Hararenulkopuolella ja lisäksi muutama lapsi on kahdessavammaisille tarkoitetuissa erityiskouluissa. Lisätietojakouluista nettisivuiltamme:www.zim-orvot.org.Lasten koulumenestystäseurataan aktiivisestiDzikwa antaa yhdistyksen avullalapsille taloudellisen ja muuntuen koulunkäyntiin, ja lapsenvelvollisuus puolestaan on ahkerakoulutyö. Dzikwa kerääjokaisen oppilaan todistuksetkolmesti vuodessa, lukukausittain. Tiedot syötetääntietokantoihin ja analysoidaan. Kummit pidetäänajan tasalla koulumenestyksestä. Syyt koulumenestyksenmahdolliseen heikentymiseen selvitetään, jalapsi saa aina uuden mahdollisuuden, mikäli taustallaon sairastelua tai muuten vaikeutunut elämäntilanne.Koulupuku on pakollinenLapsia huoltajineen6


AVAINLUKUJA TOIMINNASTAYhdistyksen jäsenmäärän, kummien määrän ja tuettavien lasten määrän kehitys yhdistyksenperustamisesta saakkaJäsenten, kummien ja lasten lukumäärät4504003503002502001501005002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Yhdistyksen jäsenmäärä Kummien lukumäärä Tuettavien lasten lukumääräTyttöjen osuus tukiohjelmassa olevista lapsista on jatkuvasti ollut yli 60 %.Yhdistyksen koko rahoituksen kehitysYhdistyksen rahoituksen kehitysEuroa450 000400 000350 000300 000250 000200 000150 000100 00050 00002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010UM:tä saatu tukirahoitusYhdistyksen keräämät varat & saatujen tavaralahjoitusten arvo8


KOULUNKÄYNNINTUKITOIMINTALasten määrä ja jakaumatYhdistyksen antama tuki kohdistettiin vuonna 2010entiseen tapaan kahteen lapsiryhmään: DzikwanAlfa-listan jokaisella orvolla on nimetty kummi, jalapset saavat Dzikwan tarjoamat täydet tukipalvelut.Dzikwan suppean tuen piirissä eli Omega-listalla olevatlapset eivät täytä kaikkia viittä perusvaatimusta,eikä heillä ole omaa kummia. Omega-listan lapsetvalitaan sosiaalisin perustein kaikkein hädänalaisimmista.Vuoden 2010 III lukukaudella peruskoulutuksen piirissäoli yhdistyksen antamalla tuella kaikkiaan 359lasta ja jatko-opinnoissa oli 18 opiskelijaa. Näin ollenkaikkiaan koulutuen piirissä oli yhteensä 377 lasta,joista Alfa-listalla oli 314 (285 lasta v. 2009 lopussa)ja Omega-listalla oli 48 (138 lasta v. 2009 lopussa).Tuettavien lasten lukumäärä oli II lukukaudella435, mutta jouduimme supistamaan Omega-listaa.Painopistettä siirrettiin selvästi edellisen vuodentapaan kummillisten lasten suuntaan. Koulunkäynninreaaliset kustannukset ovat helmikuussa 2009tapahtuneen talouden dollarisaation myötä nousseetmerkittävästi. Säännöllisen kummituen varassaolevien lasten osuutta on nostettu, jotta rahoituksenriittävyys on voitu turvata eri toimintamuotoihin.Lasten määrä vaihtelee vuoden mittaan mm. siksi,että lapsia muuttaa pois paikkakunnalta ja toisaaltasaattaa löytyä uusia välittömän avun tarpeessa olevialapsia, jotka täyttävät hyvin ohjelman kriteerit.Tuen piirissä olevien lasten jakaumat vuoden 2010 III lukukaudella ja I lukukaudella vuonna 2011KouluasteIII/2010TytötIII/2010PojatIII /2010Yht.I/2011TytötI/2011PojatI /2011Yht.Ala-aste Grades 1-7 127 72 199 124 75 199Yläaste Forms 1-4 87 54 141 91 56 147Lukio Forms 5-6 11 4 15 19 9 28Vammaisten koulut 3 1 4 3 1 4Peruskoulut yhteensä 228 131 359 237 141 378Jatko-opinnot 9 9 18 15 12 27Yhteensä 237 140 377 252 153 405Yläasteen ja lukion oppilaista 42 oppilasta (tyttöjä25 ja poikia 17) kävi sisäoppilaitosta nimeltä DewureSecondary School, noin 250 km Hararesta etelään.Dzikwa voi lähettää lapsen sisäoppilaitokseenkummin suostumuksella, mikäli huoltajan tilanne jalapsen kotiolot ovat erityisen hankalat ja koulumenestyson riittävän hyvä (vähintään 70 %).Tyttöjen osuus tuettavista lapsista on lähes 63 %.Vuoden 2011 jakaumat kouluittain ja kouluasteittainlöytyvät nettisivuiltamme: www.zim-orvot.org.Päättötutkinnon suorittaneetVuonna 2010 ala-asteen päättötutkinnon (Grade 7Exam) suoritti 29 lasta. Keskiasteen tutkinnon (O-Levels) suoritti 39 oppilasta, joista 3 paikkasi edellisenvuoden tuloksiaan. Kaikkiaan 26 oppilasta sailukioon kelpaavat tulokset. Lukion päättötutkinnon(A-Levels) suoritti 6 oppilasta. Dzikwan kaksi parastasaivat 10 pistettä ja yksi sai 9 pistettä, kun maksimipistemääräon 15 pistettä. Dzikwalaisista kaikkiaan25 valittiin luokanvalvojiksi (Prefect) vuonna 2010.9


Dzikwa Marimba & DancersKULTTUURI- JA URHEILUHARRASTUKSETDzikwa järjestää lapsille omat urheilukisat sekä yhteisiätaide-, kulttuuri- ja ympäristötapahtumia, yhteisiäjuhlia ja lyhyitä luontoretkiä. Kertomusvuodenaikana kumulatiivisesti lähes 2 000 Dzikwa-lastaosallistui koulunkäynnin ulkopuolella 30 eri tapahtumaan,juhlaan tai retkeen (vuonna 2009 kumulatiivisesti1 657 lasta 19 eri tapahtumassa).Musiikki-, tanssi- ja lauluharrastusVuonna 2006 käynnistetty ohjattu ja tavoitteellinenlaulu-, soitto-, tanssi- ja teatteriopetus jatkui aktiivisestipaikallisen taitelijaryhmä Pamuzindan ohjauksessa,kiitos saksalaisen Harare e.V:n rahoituksen.Vuoden 2010 aikana yhteensä runsaat 100 lasta(vajaat 100 vuonna 2009) osallistui säännöllisestimarimba-, tanssi- ja näytelmäryhmiin, jotka kokoontuvatlukukausien aikana kahdeksi tunniksi lauantaisinja sunnuntaisin. Dzikwan piirissä toimii myös 20lapsen kuoro sekä useita pieniä kuoroja.Harare International Festival of ArtsZimbabwen jokavuotinen kulttuurifestivaali, HarareInternational Festival of Arts eli HIFA huhti-toukokuunvaihteessa on Dzikwan lapsille yksi vuodenhuippukohta. Vuodesta 2009 alkaen ”Dzikwa Marimba& Dancers” on esiintynyt festivaalien YouthZonella. Jälleen 29.4.2010 ryhmä soitti, lauloi jatanssi upeasti 45 minuuttia ja sai hyvää huomiotaosakseen. Tämän lisäksi veimme muihin HIFA-rientoihin140 dzikwalaista, kiitos HIFA:n johdolta saamiemmevapaalippujen.Muut esiintymisetDzikwan marimba- & tanssiryhmä esiintyi myös Universityof Zimbabwen taidepäivillä 23.3; kulttuuriryhmäChipawon vuosijuhlassa 28.7., sekä HarareCentral Hospital –keskussairaalan 8.10. järjestämässätilaisuudessa, jossa lanseerattiin erityinen terveydenhuollonkohentamisohjelma. Paikalla olivat mm.maan varapääministeri, terveys- ja lasten sosiaalihuollonministeri sekä UNICEFin ja muiden järjestöjenmaajohtoa.14


TeatterielämääTeatterikäynnit kuuluivat vilkkaaseen kulttuuriohjelmaanmyös vuonna 2010. Kaikkiaan 145 dzikwalaistapääsi paikallisiin REPS-teatterin ja Theatre inthe Parkin esityksiin. Joulukuun alun ikimuistoinenteatterielämys 94 lapselle oli REPS:n perinteinenjoulupantomiimi, joka oli tällä kertaa ”Babes in TheWood”.Lelujen jakoa ja jouluriehaaMarraskuussa pikkukummit Aino-Leena ja Maaria jakoivatmonta kassillista leluja lapsille. Dzikwan omajoulujuhla järjestettiin uudessa ruokasalissa 5.12. japaikalla oli 278 lasta sekä tietysti joulupukki lahjoineen.Dzikwan urheilupäiväVuoden 2010 suuri yhteinen urheilutapahtuma oliedellisvuosien tapaan Dzikwan oma yleisurheilukisaperjantaina 3.9. Koko päivän kestävä kisa pidettiinZimbabwen kansallisen urheilustadionin B-areenalla.Tapahtumaan osallistui 340 innokasta urheilijaa.Lapset kilpailivat viidessä juoksu- ja kenttälajissayksilöinä ja joukkueissa. Kunniavieraana oli opetusministeriönvt. kansliapäällikkö. Tapahtumaan saatiinmukaan zimbabwelaisia vapaaehtoisia sekä lahjoituksiauseilta yrityksiltä.Pikku pariisittaret leluja jakamassaOpetusministeriön vt. kansliapäällikkö piti kiitospuheen15


TOIMINTAKESKUSHANKEPallokenttä ja keittiörakennus toiminnassaDzikwa osti vuonna 2006 puolen hehtarin tontinHararen kaupungilta aivan kaupunginosan keskeltä,Rujeko-kadulta. Tonttia on kehitetty vuodesta 2006alkaen sitä mukaan, kuin rahoitusta on kertynyt. Varojenhankinta rakentamiseen on pidetty erilläännormaalin toiminnan rahoituksesta. Tavoitteena onjuhlille sekä kenttätyöntekijöille. Myös tarvikkeidenvarastointi siirtyy vastuuhenkilöiden kotoa toimintakeskukseen.Vuosina 2008-2009 tontti aidattiin, tontille vedettiinsähkö-, vesi- ja viemärikytkennät sekä saatiin toimintaanoma porakaivo kahden 5 000 litran vesisäiliönkanssa. Lisäksi valmistui pieni varastorakennus terasseineensekä tyttöjen ja poikien WC.Old Mutual-vakuutusyhtiö on toiminut veloituksettarakennusprojektin ohjaajana ja valvojana. Dzikwanauttaminen on yhtiön tapa kantaa yhteiskuntavastuutaan.Toimintakeskuksen kehittäminen eteni pitkin harppauksinvuonna 2010. Toukokuun puolivälissä avattiintäysimittainen palloilukenttä, joka sopii koripallon,tenniksen ja lentopallon pelaamiseen. Verkot,tolpat, mailat ja tuhannet pallot lahjoitti Talin Tenniskeskus.Hararen kaupungin pormestari heitti koripallonavausheiton.Pormestari Muchadeyi Masunda, Dzikwan puheenjohtajaStephen Chifunyise & Mrs. Masundasaada valmiiksi lasten oma toimintakeskus, jonnemyös kaikki Dzikwan tukitoiminnot keskitetään.Ruokailun ja keittiöpuutarhan lisäksi toimintakeskustarjoaa tilat läksyjen lukuun, tukiopetukselle, harrastuskerhoille,yhteisille kokoontumisille, pallopeleille,Vuoden 2010 marraskuussa vietettiin uuden keittiönja ruokasalin käyttöönottoa juhlavasti. Paikalla olivatmm. Suomen suurlähettiläs Sinikka Antila Lusakasta,opetushallinnon varaministeri Dr. L. Dokora ja paljonmuita tärkeiden sidosryhmien edustajia. Yhdistyksensaamat € 80 000 tuki Suomen ulkoasiainministeriönkehitysyhteistyövaroista mahdollisti kunnollistenkeittiö- ja ruokailutilojen rakentamisen. Merkittäväärahoitustukea saatiin myös Skotlannin Royal Arch-vapaamuurarien kautta, Saksan kummien keräyksilläja erään tukijan esiintymispalkkioiden lahjoituksilla.Sateesta on iloa pallokentällä16


Lapset siivoavat kenttää sadekaudellaLasten päivittäisen ruokailun siirtyminen tilavaan, toimivaanja savuttomaan rakennukseen oli suuri ilonaihesekä lapsille että henkilökunnalle. Keittiössä onasianmukaiset keitto- ja säilytystilat, suurkeittiöönsopivat Rotarysäätiön tuella ostetut kylmäkalusteet,sähköhella ja kaksi uunia, sähköinen pata ja kaasuliesi.Kalusteista suurin osa on saatu lahjoituksina suomalaisiltakouluilta, Espoon Hansakallion ja Tähtiniitynkouluilta sekä Klaukkalan koululta. Ruokasalia japitkää katettua terassia alettiin heti käyttää opiskelutiloina,Dzikwa marimba- ja tanssiryhmän harjoitustilanasekä yhteisiin kokoontumisiin ja juhliin. Hararelainenkodinkoneliike Zacks lahjoitti elokuvateatterinäänentoistolaitteet ja Markku-kummi ison määränDVD-filmejä, joten yhteiset elokuvaillat ruokasalissaviihdyttävät nyt lapsiaUudessa keittiössä on hyvät tilat ja laitteetEnnen syötiin ulkona ilman pöytiäAlkuvuodesta keitettiinvielä savun keskelläVanhalla keittiöllä kului polttopuutaRuokasaliin mahtuu17


Metsänistutus on nyt hankkeistettu ja yhteistyökumppaneinatoimivat jatkossa Zimbabwen metsähallitus,Bindura University of Science Education sekäHelsingin yliopiston VITRI (Viikki Tropical ResourcesInstitute). Asianmukaiset yhteistoimintasopimuksetallekirjoitetaan toukokuun 2011 loppuun mennessä.Hanke sisältää mm. taimien kasvatusta, nopeastikasvavien puulajien istutusta polttopuun hankintaavarten, muiden kestävien paikallisten puulajien istutusta,malleja ja käytännön keinoja metsien ja maataloudenrinnakkaineloon, ympäristötietouden antamistaja myöhemmin myös pienimuotoisia hankkeitapuun käsittelyyn.Yhdistys on saanut tämän tärkeän ympäristöhankkeenrahoitukseen UM:n kehitysyhteistyövaroista€68 000 tukea vuosille 2011-2013. Metsäprojektinrahoitusta ja kuluja seurataan erillään varsinaisestatukitoiminnasta.Joulukuussa Vikke-kummi opasti kuutta Dzikwanisoa poikaa kädestä pitäen kompostin rakentamisessatoimintakeskuksen tontille. Lapset myös siivosivattoimintakeskuksen tontin.Lapset siivosivat tontin... ja puhdasta tuli20


Imiren eläinfarmilla lapset pääsevät norsun kyytiinLuontoretketYhteensä 49 sellaista orpolasta (52 vuonna 2009),jotka pärjäsivät koulussa erityisen hyvin tai joidenkummit olivat vierailulla, olivat mukana luontoretkilläBulawayossa Chipangalin villieläinten orpokodissa,Great Zimbabwen raunioilla, Bulawayon luonnonhistoriallisessamuseossa sekä Imiren, Chengetan,Pamuzindan, Antelope Parkin tai Lion & Cheetaheläinpuistoissa.Retkillä lapset pääsevät lähelle Zimbabwenainutlaatuista luontoa, näkevät villieläimiä,saavat runsaasti tietoa eläimistä ja kasveista sekäoppivat arvostamaan Zimbabwen tarjoamia mahdollisuuksiamatkailuelinkeinolle ja retkeilylle.Chipangalin pikkuleijona Oranjea on kiva hoivata21


YHTEISTYÖKUMPPANI DZIKWA TRUSTFUNDIN HALLINTO JA TALOUSHallinto ja valvonta ZimbabwessaDzikwan organisaatio pysyi ennallaan kertomusvuonna.Dzikwalla oli viisi kiinteästi palkattua työntekijää:kirjanpitäjä Assan Mponda, ala-asteen kenttätyöntekijäPetronella Moyo, yläasteen ja lukiolaisten kenttätyöntekijäLevita Chenera, suojakodin emännöitsijäPiona Matienga sekä suurista hankinnoista ja sisäoppilaitoslapsistavastaava Priscilla Takawira. Määräaikaisinatyöntekijöinä on toiminut kuusi osa-aikaistakeittäjää, toimintakeskuksen portinvartija, puutarhurisekä kaksi henkilöä metsäprojektissa. Tämän lisäksiDzikwan toiminnassa oli mukana ajoittain kymmenkuntatukiopettajaa ja muuta aputyöntekijää.Dzikwan henkilökunnalle järjestettiin kolmeen otteeseentoiminnan suunnittelun, budjetoinnin jabudjettiseurannan koulutusta.Operatiivinen viikkokokous: Käytännön kenttätyönkoordinointi tapahtuu viikoittaisessa operatiivisessakokouksessa, johon osallistuvat paikalla olevat suomalaisetvetäjät sekä vapaaehtoiset. Viikkokokouksessavastuuhenkilöt raportoivat toiminnan eri alueidentapahtumista vakiona olevan työjärjestyksenmukaan. Kokous päättää tulevista toimista ja kerääyhteen seuraavan viikon hankinnat ja muut rahantarpeet.Käteisvarojen käytön valvonta perustuu viikoittaisiinkäteiskassatilityksiin, joiden yhteydessä kukinvastuuhenkilö tilittää asianmukaiset kuitit. Zimbabwessamonet maksut ja ostokset joudutaan edelleensuorittamaan käteismaksuina, jolloin käteisvarojenkäytön jatkuva seuranta sekä täsmällisesti tapahtuvattilitykset ovat oleellinen osa tehokasta valvontaa.Myös kaikki isot hankinnat valmistellaan näissäkokouksissa. Isot hankinnat maksetaan erikseen, janiissä pyritään käyttämään tilisiirtoja. Viikkokokouksistapidetään pöytäkirjaa.Toiminnan budjetointi ja budjetin seuranta tehdäänkuukausittain. Dzikwan kirjanpitäjä hoitaa keskitetystikuukausibudjetissa hyväksyt säännölliset maksut.Toimintaa Zimbabwessa ohjaa ja valvoo Dzikwasäätiönhallitus. Hallituksen puheenjohtajana toimiedelleen Stephen Chifunyise, joka on opetusministeriönentinen kansliapäällikkö, kulttuurivaikuttajaja maan tunnetuin näytelmäkirjailija. Varapuheenjohtajanatoimi vammaisten koulun rehtori Mrs. Y.R.Dune. Hallitukseen kuuluivat lisäksi asianajotoimistoKantor & Immermanin osakas, juristi Unity Sakhe,Hararen kaupungin kiinteistöviraston apulaisjohtajaE.T. Francisco, Friends of Dzikwa Societyn puheenjohtajaMarah Hativagone ja tukiohjelman vetäjäSeppo Ainamo. Hallitus kokoontui 6 kertaa.Dzikwan kirjanpidossa tehdään välitilinpäätös lukukausittain,neljän kuukauden välein.Toukokuussa 2009 perustetun paikallisen kansalaisjärjestön,”Friends of Dzikwa Societyn” rekisteröintiZimbabwessa varainhankintaan oikeutetuksi ”PrivateVoluntary Organisation”/ PVO-yhdistykseksi saatiinvireille, mutta vuoden lopussa rekisteröinti oliyhä kesken.Dzikwan talousToimintaympäristö Zimbabwessa on ollut vuoden2009 helmikuussa virallistetun talouden dollarisaationjälkeen melko vakaa. Taloustilanne on rauhoittunutja kehittynyt suotuisasti hyperinflaatiovuosienjälkeen. Koulunkäynnin kulut nousivat edelleen,erityisesti koulujen kannatusyhdistysten päättämätmaksut. Opettajille maksettiin jatkuvasti lapsikohtaisiakannustinmaksuja; nämä lisämaksut todettiinZimbabwen opetusministerin lausunnoissa pysyviksiniin kauan, kuin opettajien palkat ovat alhaiset.Toimintakeskuksen rakentamisen keskeiset kohteet,palloilukentän ja keittiön rakentaminen sekäATK-luokan rakentamisen aloitus sitoivat Dzikwanvarsinaisen toiminnan varoja. Oman hankaluutensaDzikwan taloudenpitoon toi euron heikentyminendollariin nähden vuoden II lukukaudella, sillä Dzikwantulot ovat pääosin euroissa ja menot dollareissa.Seuraavassa esitetyt Dzikwan avainluvut on poimittuGrant Thornton Camelsa Zimbabwen tarkastamastatilinpäätöksestä vuodelle 2010.Dzikwan toiminnan kokonaiskulut ilman rakennusprojektiavuonna 2010 nousivat vain vähän ja olivat€257 579 (€255 556 vuonna 2009). Rakentaminenlisääntyi kuitenkin merkittävästi ja Dzikwa aktivoi toimintakeskuksenrakennuskuluja €180 866.Tukitoiminnassa lasten koulunkäynnin tukikulut nousivatrunsaalla 8 %:lla ja olivat yhteensä €114 271(€105 586 vuonna 2009). Muiden varsinaisten tukitoimintojenkulut olivat €87 508 (€89 540 vuonna2009).Ajoneuvokulut olivat €21 011 (kahden auton käytönkilometrikorvaukset) ja kiinteistönhuoltokulutyhtensä €4 547. Henkilöstökulut olivat runsaat4 % kokonaiskuluista. Henkilöstökulut on ryhmiteltyedelliseen vuoteen nähden uudelleen siten, ettätukitoiminnoissa työskentelevän henkilöstön kulut22


4 %2 %8 %Dzikwan kokonaiskulut 2010: €257 5792 %1 %Koulunkäynnin tukitoiminnan kulut5 %Muun tukitoiminnan kulutHenkilöstökulut44 %Ajoneuvo- ja huoltokulutTietoliikennekulut34 %Muut hallintokulutToimintakeskuksen ylläpito ja muut kulutPoistotDzikwan kokonaiskulujen jakauma päälajeittainkertomusvuonna 2010kohdistettiin suoraan toimintoihin. Näin syntyyentistä tarkempi kuva eri tukitoimintojen kokonaiskustannuksista.Hallintokulut olivat €16 688 eli 6,5 % kokonaiskuluista.Hallintokulujen suurimpia eriä olivat: puhelin- jatietoliikennekulut €4 042, pankkikulut €3 640, kirjanpitäjänpalkkakulut €2 313, toimistovuokra ja muuttoimistokulut €3 384 sekä toimistotarvikkeet €1 961.Käyttöpääoman poistot vuonna 2010 olivat €2 308.Dzikwan tilinpäätös vuodelta 2010 osoitti alijäämää€6 826.Koulunkäynnin ja muun tukitoiminnan kulut 2010: €201 7792 % 3 % 2 %4 % 6 %3 %5 %18 %10 %4 %43 %KoulumaksutKoulu- ja urheiluasusteetKoulukirjat ja -varusteetRavintoTerveydenhuoltoUrheilu- ja virkistystoimintaMatkakulutSuojakoti ja Junior HouseMetsänistutus & puutarhaKäsityöprojektiMuut kulutKoulunkäynnin tukitoiminnan ja muun tukitoiminnankulujen jakautuminen kertomusvuonna 201023


Nämä Dzikwan varsinaiset toimintokulut nousivatedellisvuodesta vain runsaat 3 % ja olivat yhteensä€201 779 (€195 126 vuonna 2009). Koulumaksujenosuus tukitoiminnan kuluista oli 43 %, kun se vuonna2009 oli 39 %. Kouluasusteisiin käytettiin edellisenvuoden tapaan 10 % tukikuluista ja koulukirjoihin jamuihin tarvikkeisiin 4 % kuluista. Lasten ruokailunosuus oli 18 %, kun se vuonna 2009 oli 21 %. Terveydenhuoltomenotolivat ennallaan 5 %:n tasolla,samoin urheilu- ja virkistystoiminta pysyivät 3 %:ntasolla. Suojakodin kulujen nousu sai aikaan sen,että suojakoti + Junior House yhteensä veivät 6 %:nsiivun toimintokuluista.Käsityöprojekti oli vuoden 2010 erityishanke, jonkakuluosuus toiminnoissa oli 3 %, mutta jonka tuototylittivät kulut.TOIMINNAN VAIKUTTAVUUSVaikuttavuus ZimbabwessaDzikwa on merkittävä vaikuttaja orpolasten koulunkäynninja hyvinvoinnin turvaamisessa Dzivarasekwassaja samalla myös merkittävä työnantajaköyhässä lähiössä. Dzikwaan turvaudutaan monintavoin. Koulut ja lasten huoltajat perheineen tuntevatDzikwan toiminnan hyvin.Toimintakeskuksen rakentamisen merkittävät tapahtumatvuonna 2010 arvovieraineen – pallokentänavajaiset 15.5.2010 ja keittiö- ruokasalirakennuksenkäyttöönotto 24.11.2010 – vahvistivat suhteita sidosryhmiin.Lähiympäristön asukkaat ovat voineetvesikatkojen aikana noutaa vettä Dzikwan porakaivosta.Tavarakontin lahjoituksia jaettiin runsaasti St.Giles Medical Rehabilitation Centrelle ja sen vammaistenkoululle ja Batsinarai-suojatyökeskukselle.Käsityöprojekti toi uusia taitoja ja työtä 13 yksinhuoltajaäidille.Dzikwan edustaja on mukana opetushallinnonkoolle kutsumissa säännöllisissä Stakeholders-tapaamisissa.Metsänistutushankeen myötä Dzikwa on syventänytyhteistyötä Hararen kaupungin ja metsähallituksensekä paikallisen yliopiston, Bindura University ofScience Educationin kanssa. Metsäprojekti luo tilaisuudenBinduran yliopistolle solmia suhteet myösHelsingin yliopistoon.Dzikwan kulttuuriryhmä on saanut esiintymistilaisuuksiaHararessa, ja tämä toi myönteistä julkisuuttaDzivarasekwan lahjakkaille nuorille.Vaikuttavuus SuomessaJatkotoimena vuoden 2009 lokakuussa toteutettuunkansainvälisyyskasvatukseen Suomessa yhdistys tekiZimbabwen orpojen koulunkäyntiä tunnetuksi erityiselläLasten oikeuksien -valokuvanäyttelyllä, jokakiersi muutamissa kouluissa ja ammattikorkeakouluissavuonna 2010. Aineisto on saatavilla yhdistykseltä.Näyttelyn kuvat (valokuvaajana Mari Waegelein)jaettiin julisteina kansainvälisyyskiertueenkohdekouluille ja monille muille tahoille.Yhdistyksen lähettämä kontti oli Suomessa merkittäväyhteisponnistus, johon saatiin lahjoituksia useiltatahoilta Uudellamaalla ja jonka pakkaamiseenosallistui yli 40 vapaaehtoista. Kontti lähti jo neljättäkertaa Zimbabween. Kaikkiaan Harareen lähti6 793 kg tavaraa, joukossa mm. yli 90 Lohjan Rotaryklubiltasaatua tietokonetta. Tällä kertaa myösitse 20 jalan kontti saatiin lahjoituksena Lohjan Rotareilta,ja se jäi toimivaksi varastoksi Dzikwalle. MuuttopalveluNiemi antoi merkittävää kuljetusapua jaSuomen Pankki sekä Lohjan Rotaryt varastotiloja.Yksi vuoden 2010 seitsemästä vapaaehtoisesta olisuomalainen opiskelija, joka suoritti ammattikorkeakouluopintoihinkuuluvan virallisen harjoittelujaksonsaDzikwassa. Tieto mahdollisuudesta vapaaehtoistoimintaanon levinnyt hyvin Suomessa javuonna 2011 mukana oli ensimmäinen ruotsalainenopiskelija.Yhdistys sai kertomusvuonna myönteistä julkisuuttaeri tilaisuuksissa ja lehdistössä seuraavasti:• Kauniaisten Rotaryklubi 12.1.2010 toiminnanesittely• Lohjan Rotaryklubi 13.1.2010 toiminnan esittely• Kauniaisten Soroptimistit 16.3.2010 toiminnanesittely• Töölön Rotaryklubi 14.7.2010 toiminnan esittely• Hiisijärven Jukola-yhteisö 5.8.2010 toiminnanesittely• Siuntion Rotaryklubi 16.8.2010 toiminnan esittely• Siuntio-päivillä 4.9.2010 esittely- ja myyntitiski• Helsingin Sanomat 20.1.2010: mielipidekirjoitus”Kehitysyhteistyövaroilla tuetaan orpolasten koulunkäynti䔕 Helsingin Sanomat 13.5.2010: Sepon syntymäpäiväjuttu”Liikemiehestä tuli satojen orpolasten dad”• HBL15.5.2010: Sepon syntymäpäiväjuttu ”Ainamoställer up för de föräldralösa barnen”• Halstari / Lohjan Rotaryklubin seloste 4/2009-2010: juttu konttitalkoista• Länsi-Uusimaa 21.6.2010: ”Kontin täydeltä apua”• OAJ:n Opettaja-lehti 20.8.2010: ”Tuhansien mailientakaa”24


• Sotkamo-lehti 6.8.2010:”Zimbabwe illassa tietoa Afrikasta”• Nivala-lehti 16.8.2010:”Minun majani on täynnä iloa”• Aamulehti 7.12.2010: ”Suomalaisyhdistysteki orpolapsille ruokalan”• HBL 16.12.2010:”Titta, en murungu”• Gamlas Nyheter N:o 5 2010:“Rapport från Zimbabwe”Salla ja uudet ystävätMetsäprojektin myötä yhdistys tekeeyhteistyötä Helsingin yliopiston kanssaja tavoittaa suomalaisia opiskelijoita jatutkijoita.Samuli ohjasisiivoustalkoitatontillaMinna ja uudet ystävät25


YHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS VUONNA 2010HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUSTalouskehitysYhdistyksen toiminta oli vakiintunutta ja mukaansaatiin lisää tukijoita vuonna 2010. Jäsenmäärä olivuoden 2010 lopussa 330 (281 v. 2009) ja kummejaoli 314 (273 v. 2009). Kummeista 285 oli Suomestaja loput 29 Saksasta, Englannista, Skotlannista jaRuotsista.Yhdistyksen tuella Dzikwa saattoi ylläpitää lastenkoulunkäynnin tukitoimintoja sekä keskeisiä oheistoimintoja,kuten ruokailua, terveydenhuoltoa, virkistys-ja kulttuuritoimintaa sekä jatkaa metsänistutustaja muuta ympäristökasvatusta. Tuettavienlasten jakaumaa painotettiin selvästi kummillistenlasten suuntaan, jolloin kummimaksut kattavat pääosanyhden lapsen kustannuksista.Lahjoitustuottojen kasvusta huolimatta vuosi 2010oli yhdistykselle taloudellisesti varsin haastava, silläZimbabwessa koulunkäynnin kulut nousivat edelleenja euron heikentyminen US-dollaria vastaan IIlukukaudella aiheutti kustannuspaineita. Tärkeidenrakennushankkeiden läpivienti suunnitellusti toihaasteita yhdistyksen varainhankintaan.Varsinaisen toiminnan tuototYhdistyksen tuotot jaetaan tuloslaskelmassa kahteeneri pääkohtaan: varsinaisen toiminnan tuototja varainhankinnan tuotot. Yhdistyksen varsinaisentoiminnan tuotot vuonna 2010 olivat yhteensä€319 157, mikä oli lähes 33 % enemmän kuin vuonna2009. Kasvu selittyy suurelta osin sillä, että varsinaisentoiminnan tuottoihin sisältyy Suomen valtiontukea yhteensä €170 000. Tästä summasta €90 000on UM:n hanketukea perustoimintaan eli koulunkäynnintukitoimintaan ja €80 000 on avustusta keittiönrakennusinvestointiin.Yhteensä kummeilta ja muilta yksityisiltä tahoiltasaatiin avustuksia €149 157, mikä on 47 % varsinaisentoiminnan kokonaistuotoista. Säännöllistenkummimaksujen osuus oli €106 989. Ruoka-avustustenmäärä oli €12 580, lasten terveydenhoitoavustustenosuus oli €8 375 ja suojakotiin saatiin €5 681.Muiden avustusten osuus oli €15 532.Ilman keittiön rakennusinvestointiin saatua kertaluontoistaUM-tukea, säännöllisten kummimaksujenja muiden yksityisten avustusten osuus varsinaisentoiminnan tuotoista oli 62 %.Suomesta kummimaksuja ja avustuksia muuhun tukitoimintaankertyi kaiken kaikkiaan €133 347 eli 89 %ja ulkomailta kertyi €15 809 eli 11 %.Varsinaisen toiminnan kulutVarsinaisen toiminnan kulut olivat €393 904. Kuluistapääosa syntyy yhteistyökumppani Dzikwa TrustFundille annettavasta suorista kohdeavustuksistaorpojen koulunkäynnin ja yleisen hyvinvoinnin tukitoimintaan,€235 040 (ml. UM-avustus €90 000)sekä avustuksista Dzikwan toimintakeskuksen rakennusinvestointeihin,€126 387 (ml. UM-avustus€80 000). Tavaralahjoituksia toimintakeskuksenrakennushankkeelle kirjattiin €9 590. Näiden erien lisäksikuluihin on kirjattu €10 573 siirtoina muille kohteille,josta suurin osa oli kohdeavustusta Dzikwa-äitienpilotti-käsityöprojektiin. Projektissa valmistettiin tuotteitakierrätyspaperista ja käsintehdystä paperista.Varsinaisen toiminnan muut kulut olivat yhteensä€12 314, joista matkakuluja €8 143 ja hallintokuluja€4 171. Hallintokulut Suomessa olivat runsaat 1 %varsinaisen toiminnan tuotoista. Hallinto- ja matkakulutyhteensä olivat alle 4 % varsinaisen toiminnantuotoista.Erityinen varainhankinta javarainhankinnan kustannuksetYhdistyksen tilinpäätöksessä varainhankinta erotetaanvarsinaisesta tukitoiminnasta. Vuonna 2010 varainhankinnankokonaistuotot olivat €71 984, jostakontin tavaralahjoituksina rakennushankkeelle kirjattiin€9 590. Yhdistys keräsi jäsenmaksuina €6 020.Näiden erien lisäksi varainhankinnan tuotot kertyivätrakennusprojektille saaduista rahalahjoituksista,€23 096, erityisistä myyntituotoista rakennusprojektille,€4 623, käsityöprojektin tuotteiden myynneistä,€9 992 sekä lukuisista merkkipäivälahjoituksistaja muista eristä, yhteensä €18 627.Varainhankinnan kulut olivat €4 664 ja tavarakontinrahti oli €5 195.Tilikauden tulosYhdistyksen tilikauden tulos vuonna 2010 oli tappiollinenja tilikauden alijäämä oli €12 657.Oma pääoma oli tilikauden 2010 lopussa alijäämäinen€11 510.08. Tämä tilanne on korjattu vuoden 2011alussa. Hallitus on päättänyt tiivistää talousseurantaavastaavien tilanteiden välttämiseksi tulevaisuudessa.Vuonna 2011 varmistetaan, että toimintamme pääasiallisetkulut eli Dzikwalle maksettava tuki pidetääntulojen puitteissa. Tarkoituksena ei ole rahoittaa toimintaaedes lyhytaikaisilla lainoilla.26


TOIMINNAN RAHOITUS JAVAROJEN KÄYTTÖVarainhankinnan periaatteetYhdistys kerää jäsenmaksuina Suomessa hallintoontarvittavat rahat. Yhdistys hankkii pääosan lastenkoulunkäynnin tukitoimintaan tarvittavasta rahoituksestavuotuisina kummimaksuina. Kummimaksu kohdistuunormaalisti yhteen tai useampaan lapseen.Viime vuosina on panostettu myös yleiskummien jasuojakotikummien saamiseen. Muihin tukitoimintoihin,kuten ruokailuun ja terveydenhoitoon yhdistyshankkii kohdennettuja avustuksia pitämällä yhteyttäsäännöllisiin lahjoittajiin ja tuomalla kohteita esiinnettisivustolla. Yhdistys kannustaa kummeja ja tukijoitaohjaamaan merkkipäivälahjoituksia toiminnanhyväksi sekä ottaa vastaan testamenttilahjoituksia.Tapahtumien yhteydessä on pientä käsityötuotteidenmyyntiä. Vireillä on erityisen lahjoituspuhelinnumeronsaaminen yhdistykselle.Rakennushankkeen rahoitustarpeet esitellään ainaerikseen, ja sen varainhankinta on pidetty erilläänmuusta toiminnasta. Yhdistys ei ota pitkäaikaista velkaatoiminnan tai rakennusinvestointien rahoitukseen.Yhdistys pitää voimassa virallista rahankeräyslupaaSuomessa.Yhdistys on hakenut ja saanut tukitoimintaansa Suomenvaltion tukea kehitysyhteistyön määrärahoistavuodesta 2006 alkaen (ensimmäinen kolmivuotiskausi2006-2008 ja toinen kolmivuotiskausi 2009-2011). Tämän lisäksi saatiin kolmannella haulla erityineninvestointituki keittiön rakentamiseen vuonna2010. Yhdistyksen tarkoituksena on hakea uuttahanketukipäätöstä kaudelle 2012-2014, sillä muutenhyvinvoinnin oheistoimintoja ei voida ylläpitäänykyisellä tasolla.Tukimuoto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20131) Hanketuki orpojentukitoimintaan2) Hanketuki keittiönrakentamiseen3) Viestintätuki kansainvälisyyskasvatukseenSuomessa4) Hanketuki metsänistutusprojektiinMyönnetyt tuet erivuosina yhteensä€60 000 €60 000 €60 000 €100 000 €90 000 €90 000€15 000€80 000€28 000 €20 000 €20 000€60 000 €60 000 €60 000 €115 000 €170 000 €118 000 €20 000 €20 000Suomen valtion myöntämät avustukset kehitysyhteistyövaroista eri vuosille:Rahoituksen kertyminenYhdistyksen kokonaistulot yksityisiltä lahjoittajilta,Suomen valtiolta sekä tavaralahjoituksina ja olivatvuonna 2010 kaikkiaan €391 105, mikä oli 27 %enemmän kuin vuonna 2009. On kuitenkin huomattava,että UM:n €€80 000 suuruinen tuki rakennusinvestointiinkasvatti tuottoja kertaluontoisesti.UM-tukien ja yksityisiltä saatujen säännöllisten avustustenyhteismäärä €319 157 oli 82 % vuoden 2010koko rahoituksesta.Yhdistyksen varsinaiseen tukitoimintaan saatu rahoitusoli suunnilleen budjetoidulla tasolla ollen€239 157. Yhdistys sai kummimaksuja noin €6 000budjetoitua enemmän, mutta toisaalta avustuksetruokailuun ja suojakodin tukemiseen jäivät samanverran alle budjetoidun tason. Terveydenhoito- jayleisavustukset olivat budjetoidulla tasolla. PaimionVistan koulu ja Seinäjoen lukio keräsivät päivätyökeräyksilläyhteensä €4 609 ruokailuun. Eräs suomalainenperhesäätiö lahjoitti €4 000.Muun varainhankinnan kokonaistuotto, €71 948 oli18 % koko rahoituksesta ja ylitti selvästi budjetoiduntason. Tästä rahana kertyi €62,358 eli 16 % ja tavaralahjoituksina€9 590 eli 2 % kokonaisrahoituksesta.Jäsenmaksut olivat 2 % vuoden 2010 rahoituskertymästä.27


Toimintakeskuksen rakentamiselle kertyi kohdennettujarahalahjoituksia ja myyntituottoja yhteensä€27 719 eli 7 % koko rahoituksesta. Tähän sisältyymm. yhden tukijan esiintymispalkkioita ulkomailta,runsaat €8 000. Muita varainhankinnan tuottojakertyi €28 619 eli 7 % rahoituksesta. Tähän sisältyyviiden eri merkkipäivän tuottoina yhteensä €17 832sekä Porista saatu ensimmäinen testamenttilahjoitus€4 800.Yhdistyksen rahoitus tulolähteittäin 2010, kokonaistulot €391 1052 %1 %UM-hanketuki6 %UM-rakennustuki2 %7 %23 %KummimaksutRuoka-avustukset2 %2 %4 %3 %TerveydenhoitoavustuksetSuojakotiavustuksetYleisavustukset21 %JäsenmaksutMuut varainhankinnan tuotot27 %Raha-avustukset rakennusprojektilleTavaralahjoitukset rakennusprojektilleMyyntituotot rakennusprojektilleVarojen käyttöYhdistys käyttää saamansa avustukset ja muun tuensekä tavaralahjoitukset suurimmalta osin suoraanDzikwan varsinaisen toiminnan ja toimintakeskuksenrakennustoiminnan tukemiseen lähettämällä varatDzikwan eurotilille Zimbabwessa.Kasvu selittyy pääosin rakennusinvestointienneilla.Dzikwalle rahana siirretyt kohdeavustuksetolivat kaikkiaan €€372 000. Dzikwa on tilintarkastetunaineiston mukaan vastaanottanut rahana€371 975; ero on syntynyt siirtokuluina.Varainkäyttö yhteensä (ml. tavaralahjoitukset) oli€403 763, mikä oli 17 % enemmän kuin edellisvuonna.Yhdistyksen varainkäyttö 2010, yhteensä €403 7632 % 1 % 1 % 1 %3 % 3 %Kohdeavustukset varsin. tukitoimintaanAvustukset toimintakeskuksen rakennusprojektilleAvustukset muille kohteille31 %58 %Tavaralahjoitukset rakennusprojektilleMatkakulutHallintokulutKontin rahtiMuut varainhankinnan kulut28


Rahasiirrot kohdeavustuksina lasten koulunkäynninja yleisen hyvinvoinnin tukemiseen olivat €235 040,mikä oli 58 % koko varainkäytöstä. Toimintakeskushankkeellekohdistettiin yhteensä €135 977, ml. tavaralahjoitukset,mikä on vajaat 34 % varainkäytöstä.Siirrot muille kohteille olivat tukea käsityöprojektiinollen vajaat 3 % kokonaisuudesta.Hallinto- ja matkakulujen yhteisosuus Suomessa oli€12 314 eli runsas 3 % varainkäytöstäHALLINTO JA VALVONTAOrganisaatio SuomessaYhdistys toimii Suomessa täysin vapaaehtoispohjalta.Monet yhdistyksen jäsenet, kummit ja muut tukijatosallistuivat työhön aktiivisesti. Vuoden 2010alussa Zimbabwen AIDS-orvot ry:n jäsenmäärä oli281 ja vuoden lopussa 330.Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiinHelsingissä Munkkiniemen yhteiskoululla 17.4.2010.Paikalla oli 43 osanottajaa, joista jäseniä oli 39. Yhdistyksenylimääräisessä kokouksessa HelsingissäYrkesinstitut Prakticumissa 12.12.2010 vahvistettiinvuoden 2011 toimintasuunnitelma, kummimaksujenrakenne ja suuruus sekä talousarvio vuodelle 2011.Paikalla kokouksessa oli 23 jäsentä.Yhdistyksen hallitus:Peter Rehnström puheenjohtaja,Esa Ojanen varapuheenjohtaja,Merja Grandell rahastonhoitaja, Petri Mero,Terhi Tiikkainen ja Oili Wuolle sihteeri sekävarajäseninä Louise Park-Ahonen ja Helena Pelkonen.Yhdistyksen hallitus kokoontui 7 kertaa varsinaisiinkokouksiin ja piti muutamia sähköpostipalavereita.Hallitus on käsitellyt yhdistyksen taloustilannettaerikseen tehtyjen tilanneraporttien avulla ja saanutajankohtaista toimintaa koskevia raportteja Hararesta.Hallituksen jäsenet eivät peri kokouspalkkiota.Yhdistyksen varsinaisena tilintarkastajana on toiminutRisto Ekholm (KHT) ja varatilintarkastajana LeilaKanniainen.Yhdistys kuuluu jäsenenä Kehitysyhteistyön Palvelukeskukseen(KEPA).Yhdistys sai kunniamaininnan vuoden 2009 toimintakertomuksestaanPricewaterhouseCoopers Oy:n vuotuisessa”Avoin raportti”-kilpailussa, jonka tarkoituksenaon kannustaa kolmannen sektorin toimijoita raportoimaantoiminnastaan läpinäkyvästi ja laadukkaasti.Kummit, muut tukijat ja vierailut HararessaKummeja oli vuoden 2010 alussa 273 ja vuoden lopussa314. Yhteensä yhdeksän kummia kävi vierailullaZimbabwessa vuonna 2010; heistä viisi oli suomalaistaja neljä saksalaista.Puheenjohtaja Peter Rehnström osallistui puolisonsakanssa toimintaan paikan päällä marraskuussa 2010kahden viikon ajan. Hän tapasi lasten ja kenttätiiminohella Dzikwan hallituksen jäseniä, Dzikwan paikallisentilintarkastusyhteisön, Grant Thorton CamelsaChartered Accountantsin johtoa sekä osallistui OldMutualin vetämään rakennuskokoukseen ja vuoden2011 budjettiriiheen. Puheenjohtaja kirjoitti matkastaselosteen, joka lähetettiin myös UM:lle.Vapaaehtoiset mukana toiminnassaKiinnostus vapaaehtoistyöhön orpojen tukitoiminnassaoli kertomusvuonna jälleen vilkasta. Mukanatoiminnassa vuoden mittaan oli yhteensä seitsemänosaavaa ja ahkeraa nuorta Suomesta ja Tanskasta.TIEDOTTAMINEN JA TAPAHTUMATSUOMESSAYhdistyksen toiminta oli hyvin esillä Seppo Ainamonsyntymäpäivien aikaan sekä Helsingin Sanomissaettä HBL:ssa. Lisäksi muita lehtijuttuja oli useita.Yhdistys lähetti sähköpostitse jäsenille, kummeilleja muille tukijoille toimintakertomuksen 2009 jatoimintasuunnitelman 2010 budjetteineen, suomenja englannin kielillä. Vuoden 2010 mittaan kummitja tukijat saivat kaikkiaan 19 kummikirjettä tai -tiedotettavalokuvineen, jotka myös käännettiin englanniksi.Vuosiraportit ja kaikki kummitiedotteetjulkaistiin yhdistyksen nettisivustolla Ajankohtaistapalstallasekä suomeksi että englanniksi. Lehtijututlöytyvät myös nettisivuilta.Yhdistys järjesti kummien kesätapaamisen 14.6.2010.Jokavuotisen kummitapaamiseen joulukuun yhdistyskokouksenyhteydessä 12.12.2010. osallistui 109kummia ja tukijaa.Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteessa: www.zim-orvot.org.Yhdistys julkaisi omat Facebook-sivuston31.8.2010 ja ne löytyvät:http://www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot.29


TOIMINTAYMPÄRISTÖN NÄKYMÄTToimintaympäristöTalouskehitys ja kotitalouksien tilanne Suomessa onmelko myönteinen. Yhdistys arvioi yksityisten lahjoituskäyttäytymisenpysyvän suotuisana Suomessaja muissa Euroopan kummiemme kotimaissa tämäntyyppisellesuoralle, hallinnollisesti tehokkaalleja avoimelle kansalaistoiminnalle. Toisaalta kilpailumuiden järjestöjen kanssa lahjoituksista on kiristynytja menestyminen vaatii paljon tiedotusta ja tehokastasosiaalisen median käyttöä. Vapaaehtoistoimintajatkuu myönteisenä yhdistykselle.Katsaus tulevaan toimintaanYhdistys hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvionvuodelle 2011 ylimääräisessä yhdistyskokouksessa12.12.2010. Talousarvion loppusummavarsinaiselle tukitoiminnalle on €260 000. Orpolastenlukumäärä pidetään edelleen 400 tuntumassa.Dzikwan tukemista jatketaan tukitoiminnan kaikillavakiintuneilla alueilla. Rakentamiseen kerätään varoja,etsitään uusia varainhankintakanavia ja pyritäänsaamaan sopiviin kohteisiin myös suurlahjoituksia.Yhdistys panostaa lisää viestintään, kehittää netti- jaFacebook-sivustojaan sekä teettää Dzikwan toiminnanesittelyyn uuden 30 minuutin DVD-filmin. Vapaaehtoisiaotetaan mukaan toimintaan jatkossakin.Urheilu-, kulttuuri- ja taidekasvatukseen sekä yhteisiintapahtumiin pyritään saamaan lisää tukea paikallisestiFriends of Dzikwa -yhdistyksen avulla.Tukitoiminnan lähiajan haasteet ja uhatTalousepävarmuus Euroopan alueella ja rahoituskriiseihinajautuneiden EU-valtioiden tilanteen kärjistyminensaattavat vaikuttaa euron arvoa heikentävästi,mikä olisi uhka toimintamme rahoitukselle.Tähän on pyritty vastaamaan sisällyttämällä Dzikwanbudjettiin valuuttavaraus sekä budjettiseurantaa ja–kuria parantamalla. Valuuttariskiä harkitaan pienennettäväksiavaamalla Dzikwalle USD-tili ja vaihtamallasiirretyt varat välittömästi dollareiksi.Zimbabwen talous on yhä syvässä lamassa ja varsinhaavoittuvainen. Lähitulevaisuuden epävarmuusuudesta perustuslaista, vaaleista ja yhteishallinnonmahdollisesta jatkumisesta vaikeuttavat tilannetta jaennustettavuutta. Ei ole odotettavissa, että kustannuspaineethellittäisivät merkittävästi Zimbabwessa,joten lasten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin jatkuvanja kattavan tukemisen rahoituksen varmistaminenon haasteellista. Lähivuosina ei siis vielä voida rakentaasen varaan, että paikallinen varainhankintaZimbabwessa kattaisi merkittävän osan lasten koulunkäynninja hyvinvoinnin tukitoiminnoista.Suomen ulkoasianministeriön kautta saatu kansalaisjärjestöjenhanketuki on ollut merkittävä apuerityisesti lasten tukemisen oheistoiminnoille, kutenruokailulle, terveyspalveluille, tukiopetukselle, virkistysriennoille,metsänistutukselle ja ympäristökasvatuksellesekä rakentamiselle. Tämän tukimuodonjatkuminen on edelleen turvattava lähivuosille, ja seedellyttää perusteellista suunnittelua.Kohti tulevaisuuttaKuva: Mari Waegelein30


ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY:N TULOSLASKELMA VUODELTA 2010Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009Varsinainen toiminta € €TuototKummimaksut 106 989,06 83 012,44Terveydenhoitoavustukset 8 375,00 6 847,24Ruoka-avustukset 12 580,00 19 665,00Suojakotiavustukset 5 680,75 7 078,70Ulkoministeriön hanketuki 90 000,00 100 000,00Ulkoministeriön tiedotustuki - 15 000,00Ulkoministriön rakennustuki 80 000,00Muut avustukset 15 532,55 8 758,55Kulut319 157,36 240 361,93Rahalahjoitukset Dzikwa Trustille -235 040,00 -231 622,68Rahalahjoitukset rakennusprojektille -126 387,00 -65 542,28Tavaralahjoitukset Dzikwa Trustille - -13 618,00Tavaralahjoitukset rakennusprojektille -9 590,00 -Siirrot muille kohteille -10 573,00 -Matkakulut -8 143,52 -5 909,63Hallintokulut -4 170,62 -3 445,19Kansainvälisyyskasvatus Suomessa - -17 561,84-393 904,14 -337 699,62Tuotto- / kulujäämä -74 746,78 -97 337,69VarainhankintaTuototJäsenmaksut 6 020,00 5 592,00Saadut raha-avustukset rakennusprojektille 23 096,21 34 933,34Saadut tavaralahjoitukset rakennusprojektille 9 590,00 6 637,00Myyntituotot rakennusprojektille 4 623,20 7 897,80Saadut tavaralahjoitukset toimintaan - 6 981,00KulutMuut varainhankinnan tuotot 28 619,21 5 635,00Tavaroiden kuljetus Zimbabween -5 195,12 -6 346,24Muut varainhankinnan kulut -4 663,77 -1 945,29Varainhankinnan tuotto- /kulujäämä 62 089,73 59 384,61Koko toiminnan tuotto-/kulujäämä -12 657,05 -37 953,0831


ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY:N TASE 31.12.2010Tase31.12.2010 31.12.2009Vastaavaa € €Lyhytaikaiset saamisetMuut saamiset - -Siirtosaamiset - -Rahat ja pankkisaamiset 761,99 8 275,48Vastaavaa yhteensä 761,99 8 275,48VastattavaaOma pääomaEdellisten tilikausien yli-/alijäämä 1 146,97 39 100,05Tilikauden yli-/alijäämä -12 657,05 -37 953,08-11 510,08 1 146,97Vieras pääomaLyhytaikainenSaadut ennakot 2 400,00 2 040,00Ostovelat 249,37Muut velat 7 292,36 2 758,17Siirtovelat 2 330,34 2 330,34Yhteensä 12 272,07 7 128,51Vastattavaa yhteensä 761,99 8 275,48TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOTRahat ja pankkisaamiset sekä velat on arvostettu nimellisarvoon. Kontin tavarat on arvostettu tullin tilastoarvojenmukaan.Varsinaisen toiminnan tuottoja ovat Suomesta ja ulkomailta kummimaksuina ja muina avustuksina orpolastentukitoimintaan kerätyt varat, UM:n hanketuki 90 000 euroa ja UM:n tuki rakentamiseen 80 000 euroa. Kummitapaamistentuottoja on kirjattu muihin avustuksiin 3 847.80 euroa.Varsinaisen toiminnan kulut syntyvät suorista avustuksista Dzikwalle lasten tukitoimintaan, rakentamiseen jaerityisprojektiin, jossa 13 äitiä valmisti käsityötuotteita käsintehdystä paperista. Lisäksi kulut koostuvat suomalaistenvastuuhenkilöiden lentolipuista Zimbabween, ajokorvauksista Suomessa ja hallintokuluista Suomessa.Varsinaisen toiminnan kuluissa kirjattiin raha-avustusten siirtoina Dzikwalle lasten tukitoimintaan 235 040.00euroa, josta UM:n avustuksia yhteensä 90 000.00 euroa. Rakennusprojektille kirjattiin siirtoja 126 387.00 euroa,josta UM-tuki oli 80 000.00 euroa. Tavaralahjoitusten arvo rakennusprojektille oli 9 590.00 euroa. Siirrot muihinkohteisiin olivat 10 573.00 euroa ja tästä suurin osa meni käsityöprojektille. Hallintokulut olivat 4 170.62 euroa,mikä on 1,31 % varsinaisen toiminnan tuotoista. Hallintokuluissa on pankkikuluja 1 074.39 euroa.Varainhankinnan tuottoja ovat jäsenmaksut, erityiset rahalahjoitukset kotimaasta ja ulkomailta, tavaralahjoitukset,keräystuotot, myyntituotot ja yrityslahjoitukset. Ulkomaiset rahalahjoitukset rakentamiseen olivat32


18 240.46 euroa ja kotimaasta 4 671.50 euroa. Rakennusprojektin raha-avustuksiin on kirjattu lipaskeräyksentuotto 184.25 euroa. Myyntituottoja rakentamiselle kirjattiin 4 623.20 euroa. Muun varainhankinnan suurin tuottoeräoli Suomesta saadut merkkipäivälahjoitukset, yhteensä 17 831.56 euroa ja käsityöprojektin myyntituotot,yhteensä 9 992.65 euroa. Kontin tavaralahjoituksia toimintakeskukselle on kirjattu 9 590.00 euroa. Suurin osa olikalusteita ja laitteita keittiöön/ruokasaliin sekä tietokoneita ja muita tarvikkeita keskukselle.Varainhankinnan kuluissa lahjoitusten ja tavaroiden hankintakulut olivat 1 400.10 euroa. Muut varainhankinnankulut olivat v. 2009 kummitapaamisen kuluja 768.60 euroa, 14.6. pidetyn Seppo Ainamon kummijuhlankuluja 1 579.50 euroa ja koulutuskuluja 542.68 euroa.Yhdistyksen varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan kokonaistuotot yhteensä olivat 391 105.98 euroa.Tilikauden alijäämä oli 12 657.05 euroa. Edellisten tilikausien ylijäämät eivät riittäneet alijäämän kattamiseenOma pääoma oli vuoden lopussa -11 510.08 euroa.Dzikwa Trust Fund käyttää varat orpolasten koulunkäynnin suoraan tukemiseen. Alla Dzikwan suppea kuluerittely:Dzikwa Trust Fund 2010 2009€ €Henkilöstökulut * 11 247 20 286Koulutuksen tukikulut 114 271 105 586Muun tukitoiminnan kulut 87 508 89 540Ajoneuvokulut 21 010 18 340Hallintokulut ml. puhelin - ja tietoliikennekulut 16 688 18 909Toimintakeskuksen ylläpitokulut 4 547 174Muut kulut - 514Poistot 2 308 2 207Yhteensä 257 579 255 556* Vuonna 2010 tukitoiminnan henkilöstökulut on sisällytetty tukitoimintojen kuluihinDzikwan taseen loppusumma 31.12.2010 oli 310 820 euroa (31.12.2009 tase oli 113 330 euroa)Dzikwa aktivoi toimintakeskuksen rakennuskuluja 180 866 euroa.Dzikwa on kirjanpidossaan kirjannut myös kontin rahdin arvon, 5 195.12 euroa saaduksi lahjoitukseksi.Yhdistyksen tasetta koskevat liitetiedot:Oman pääoman muutokset 2010 2009Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.ja 31.12. 1 146.97 39 100.05Tilikauden yli-/alijäämä -12 657.05 -37 953.08Siirtosaamisia ei ole kirjattu. Yhdistyksen pankkitileillä oli 31.12.2010 yhteensä 761.99 euroa.Lyhytaikaisissaveloissa saadut ennakot 2 400 euroa ovat vuodelle 2011 kuuluvia kummimaksuja. Muut lyhytaikaiset velatovat ostovelkaa 249.37 euroa ja yht. 7 292.36 velkaa Seppo Ainamolle ja Oili Wuolteelle. Velka koostuumatkakuluista ja muista yhdistyksen puolesta vuonna 2010 maksetuista kuluista. Siirtovelat koostuvat koulukiertueenmaksamattomista matkakuluista ja päivärahoista, 1 659.84 euroa ja maksamattomista kilometrikorvauksistaSuomessa, 670.50 euroa.Siirtovelat koostuvat koulukiertueen maksamattomista matkakuluista japäivärahoista, 1 659.84 euroa ja maksamattomista kilometrikorvauksista Suomessa, 670.50 euroa.Taseen osto- ja siirtovelat sekä muut velat on maksettu pois vuoden 2011 alussa.Muut liitetiedotYhdistyksellä ei ole ollut palkattua henkilökuntaa. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. Yhdistyksentoiminta Suomessa toteutuu hallituksen jäsenten, kummien ja tukijoiden vapaaehtoisin työpanoksin.33


Luettelo kirjanpitokirjoista, tositteiden lajeista ja säilytystavoistaTasekirja erikseen sidottunaPäivä- ja pääkirja atk-listoinaKolme tositelajia paperitositteina:tilinavaus- ja päätöstositteet, pankkitositteet ja muistiotositteet.34


YHTEYSTIEDOTKotisivut: www.zim-orvot.orgSuomessa:Zimbabwen Aids-orvot ryPurotie 3 A 3300380 HELSINKIPuh: +358 50 322 6000 /Oili Wuolle tai+358 40 721 1405/ Seppo AinamoSähköposti: zim-orvot@hotmail.comseppo.ainamo@kolumbus.fiZimbabwessa:P.O.Box HG 916HighlandsHARAREZIMBABWETel. +263 772 403 485/ Oili Wuolle taiTel. +263 772 210 855/ Seppo AinamoSähköposti: dzikwatrust@africaonline.co.zwwww.painovoima.fi

More magazines by this user
Similar magazines