Alue- ja paikallishallinnon kehitysyhteistyö ... - Kunnat.net

kunnat.net
  • No tags were found...

Alue- ja paikallishallinnon kehitysyhteistyö ... - Kunnat.net

TiivistelmäTämä raportti on osa Tampereen yliopiston Suomen Kuntaliitolta alihankkimaa selvitystä.Raportin tarkoituksena on tuottaa yhteenvetoraportteja vertaismaiden ja uusiaavauksia tehneiden Euroopan maiden policy-orientaatioista ja linjauksista. Lisäksiraportissa käsitellään erityisesti kuntien roolia kehitysyhteistyöpolitiikassa sekä niidenvolyymia ja toimintamuotoja kehitysyhteistyöhankkeissa. Tässä selvityksessä käsitelläänHollantia, Ruotsia ja Iso-Britanniaa. Lisäksi selvityksessä käsitellään lyhyesti myös Saksanja Ranskan policy-linjauksia.TavoitteetKaikissa tässä selvityksessä käsitellyissä linjauksissa paikallishallinnon kehittämisen perustavoitteenaon köyhyyden vähentäminen. Jokainen tässä selvityksessä käsitelty maaon liittänyt paikallishallinnon kehittämisen tukemisen kiinteäksi osaksi laajempia demokratisaationja hyvän hallinnon (good governance) strategioita. Eri policy-linjauksissahyvä hallinto määritellään hieman erilailla, mutta jokaista määritelmää yhdistää käsityshyvästä hallinnosta yhteiskunnallisina päätöksenteon tapoina ja prosesseina hallinnoneri tasoilla, joissa keskeistä ovat ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon.Iso-Britannia on määritellyt kehityspolitiikkaansa ohjaavassa valkoisessakirjassa hyvän hallinnon tärkeimmäksi tekijäksi, joka määrittelee tapahtuuko onnistunuttakehitystä ja kestäviä parannuksia ihmisten elämässä. Hyvään hallintoon kuuluuIso-Britannian mukaan hallinnon eri tasojen kyvykkyys (capability) hoitaa tehtäviään,responsiivisuus (responsiveness) eli ihmisten vaatimusten ja tarpeiden huomioiminen janiihin reagointi sekä tilivelvollisuus (accountability). Nämä elementit ovat keskeisiä paikallishallinnonkehittämisessä myös muiden maiden policy-linjauksissa.Kaikkien maiden strategioissa paikallishallintojen kehittämisellä pyritään luomaantehokkaasti, tuloksellisesti ja läpinäkyvästi toimivia instituutioita, jotka reagoivat paikallistenihmisten tarpeisiin ja ovat instituutiosta riippuen tilivelvollisia joko valitsijoilleentai valtuutetuille. Jokainen maa painottaa paikallishallinnon kehittämisessä tavoitteenamyös kansalaisten oikeuksien turvaamista tai oikeusvaltion periaatteiden noudattamista,mitkä liittyvät kiinteästi hyvän hallintoon.Linjauksille ja strategioille on yhteistä myös se, että niissä paikallishallinnon kehittäminenja desentralisaatio nähdään edellytyksenä kehitysavun tuloksellisuuden parantamiselle.Jotta kehitysmaiden kansalliset kehitysstrategiat ja kehityspolitiikat toimisivatpaikallisella tasolla, paikallishallinnot on osallistettava suunnittelemaan näitä strategioita.Lisäksi erityisesti Hollanti, Iso-Britannia, Saksa ja Ranska painottavat, että desentralisaatiollapaikallishallinnolle luovutettu toimivalta voi edistää paikallisten ihmistentarpeisiin sopivien palvelujen tarjoamista. Paikallishallinnon viranomaiset tietävät useinkeskushallintoa paremmin paikalliset tarpeet, joten paikallishallinnoilla tulee olla mahdollisuusmuokata kansallisia kehitysstrategioita paikallisiin tarpeisiin ja suunnata menojavalitsemiinsa kohteisiin. Hollannin ja Iso-Britannian kehityspoliittisissa ohjelmissajulkisten palvelujen tuottaminen köyhimmille ihmisille on erityisen keskeisessä roolissaköyhyyden vähentämisessä. Ruotsi, joka ei ole julkaissut desentralisaatioon tai hyväänhallintoon keskittyvää policy-linjausta, ei mainitse kehityspoliittisessa ohjelmassaan desentralisaatiota,mutta tukee muun muassa julkishallinnon uudistuksia tehokkaan palveluidenjärjestämisen sekä julkishallinnon tilivelvollisuuden saavuttamiseksi.4

More magazines by this user
Similar magazines