Alue- ja paikallishallinnon kehitysyhteistyö ... - Kunnat.net

kunnat.net
  • No tags were found...

Alue- ja paikallishallinnon kehitysyhteistyö ... - Kunnat.net

Kehitysstrategioiden tuloksellisuuden ja palveluiden parantamiseen pyritään omistajuudella(ownership): paikallishallintojen osallistumisella kansallisten kehitysstrategioidenmuokkaamiseen sekä paikallisten ihmisten osallistumisella paikalliseen päätöksentekoonja paikallishallintojen vastuun valvontaan. Kaikki maat painottavat linjauksissaanavun harmonisaatiota ja koordinaatiota, ja osa myös budjettitukea ja sektorilähestymistapaa(sector-wide approach), ja liittävät omistajuuden sekä paikallishallinnon toimivuudenosaksi näiden kehitysyhteistyön lähestymistapojen ja avun muotojen tuloksellisuutta.Linjauksissa katsotaan, että desentralisaatio voi parantaa hallinnon legitimiteettiä jasiten myös turvallisuutta ja ehkäistä konflikteja. Kaikkien selvityksissä käsiteltyjen maidenlinjauksissa huomioidaan, että desentralisaatio muuttaa valtasuhteita ja on siksi arkaluontoinenprosessi. Hollannin, Ruotsin ja Saksan linjauksissa kiinnitetään selkeästihuomiota desentralisaation ja konfliktien yhteyksiin ja todetaan, että desentralisaatiollavoi olla myös konflikteja synnyttävä vaikutus paikallisten ja kansallisten valtasuhteidenmuutosten vuoksi. Hollannin, Iso-Britannian ja Saksan linjauksissa huomioidaan myösse, että desentralisaatio ei välttämättä johda oletettuihin hyötyihin varsinkin desentralisaationalkuvaiheessa esimerkiksi paikallishallintojen heikkojen kapasiteettien vuoksi.Aluepolitiikan ja aluehallinnon käsittely ei ole linjauksissa näkyvästi esillä. Alueidenkehittämisen ja alueellisen tasa-arvon tärkeyteen viitataan selkeästi, mutta samalla erittäinlyhyesti, vain Hollannin, Saksan ja Ranskan linjauksissa.ToimenpiteetLinjauksissa keskeisimmät toimet paikallishallinnon ja desentralisaation tukemisessaovat lainsäädännöllisten ja taloudellisten kehysten luominen, jotka mahdollistavat paikallishallinnontoiminnan, kapasiteettien vahvistaminen kaikilla hallinnon tasoilla jakansalaisyhteiskunnassa sekä korruption vastainen taistelu.Kuntien kansainvälinen yhteistyö ja kuntaliitot policy-linjauksissaPaikallishallintojen tekemästä kansainvälisestä yhteistyöstä käytetään tässä selvityksessäuseimmiten käsitteitä kuntayhteistyö, kuntien kansainvälinen yhteistyö ja twinning,sillä ne ovat kansainvälisesti vakiintuneita paikallishallintojen kansainvälistä yhteistyötäkuvaavia käsitteitä.Hollannin linjauksessa desentralisaation ja paikallisen hallinnan tukemisesta pidetääntärkeänä, että kehitysmaiden kansallisia kuntaliittoja vahvistetaan, sillä ne voivatvahvistaa paikallishallinnon kapasiteetteja, toimia paikallishallintojen intressien edustajinaja välittäjinä hallitukseen nähden sekä toimia kontaktipisteinä myös avunantajilleesimerkiksi sektoripolitiikan suunnittelussa. Hollannin kehityspoliittisessa ohjelmassamainitaan Hollannin kuntaliitto VNG yhtenä organisaationa, jonka kanssa Hollantipyrkii voimistamaan kansallisia tilivelvollisuuden prosesseja sekä poliittisia puolueita japarlamentteja, ja näiden avulla luomaan hyvää hallintoa.Ruotsin kehityspoliittisessa ohjelmassa todetaan, että ruotsalaisten julkisen sektorintoimijoiden ja vastaavien kehitysmaiden toimijoiden välistä yhteistyötä pitäisi kehittääedelleen kehitysyhteistyön kontekstissa. Twinning-järjestelyjen tyyppistä yhteistyötä pitäisilaajentaa ja syventää. Lisääntynyt yhteistyön määrä hallinnon eri tasoilla luo kontaktejasekä rakentaa pitkäaikaista ja kestävää yhteistyötä.Iso-Britannian kehityspolitiikkaa määrittelevässä valkoisessa kirjassa ei mainita erikseenkuntien kansainvälistä yhteistyötä.Saksa on linjannut desentralisaation ja paikallisen itsehallinnon strategiassaan pyrkivänsävahvistamaan kuntien yhteistyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekäpyrkivänsä integroimaan saksalaista paikallishallinnon osaamista kiinteämmin Saksankehitysyhteistyöhön.Ranska on linjannut strategiassa hallinnan tukemisesta Ranskan kehitysyhteistyössä,että kuntien kansainvälisellä yhteistyöllä on keskeinen rooli paikallisen demokratianAlue- ja paikallishallinnon kehitysyhteistyö kehityspolitiikan osana 5

More magazines by this user
Similar magazines