ETK-tiedote - RedNet - Punainen Risti

rednet.punainenristi.fi

ETK-tiedote - RedNet - Punainen Risti

ETK-tiedoteKesäkuu 2011ENSIAPU. ELÄMÄNTAITO.


SisällysEnsiapukoulutustiimin terveiset................. 3Ajankohtaista............................................ 4Suomeen perustetaan defibrillaattorirekisteri..................................................4Peruselvytys ensiapukoulutuksessa -Suomen Punaisen Ristin linjaus............... 4Peruselvytyksen opettaminenkäytännössä........................................... 5Defibrillaattorit osana työpaikantyöturvallisuutta...................................... 6ETK koulutusohjelma on uudistunutvuoden 2011 alusta................................ 7Vuoden 2011 Ensiapu- ja ensihoitosymposiuminpalauteyhteenveto............. 8Ensiapuohjeisiin tarkennusta................... 9Kurssitodistuksen ja kurssilaisluettelontäyttö................................................... 10Kouluttajanumero.................................. 11ETK-nettisivut........................................ 11Osoitetietojen muuttaminen.................. 12Koulutukset............................................. 12ETK-kurssit v. 2011................................ 12Kurssihinnat v. 2011............................. 12Piirien järjestämät alueelliset ETK-koulutustapahtumat...........................................13Kielitaitoisia kouluttajia........................... 13ETK sähköpostijakelulistan päivittäminen. 14Ensiapukouluttajan pikeepaita................. 14Puhelinluettelo........................................ 15


EnsiapukoulutustiiminterveisetPääkirjoitus1/11ETK-tiedoteEdellisen varsinaisen ETK-tiedotteen jälkeen on tapahtunut paljon: joulukuussa päivittyivätelvytysohjeet maallikkoelvytyksen osalta ja alkuvuodesta elvytyksen Käypähoito –työryhmä julkaisi ohjeen kokonaisuudessaan. Maalis-huhtikuun vaihteessaPaasitorniin, Helsinkiin kokoontui noin 400 ensiavun osaajaa Punaisen Ristin 16.ensiapu- ja ensihoitosymposiumiin. Symposiumin palauteyhteenveto löytyy tästätiedotteesta.Vuoden alusta ETK-koulutusjärjestelmä uudistui, niin että PPE-D kouluttajaoikeustulee ETK-kurssin yhteydessä. Tästäkin löydät lisää tietoa tästä tiedotteesta.Kouluttajakoulutuksen toisena uudistuksena on syksyllä käynnistyvä Hätäensiapukouluttajakoulutus.Hätäensiapu-kouluttaja –koulutus (HEK) on Suomen PunaisenRistin toteuttamaa lähihoitajille, pelastajille, lääkintävahtimestarisairaankuljettajilletarkoitettua lisäkoulutusta. Koulutus antaa oikeudet ja valmiudet toimia kouluttajanahätäensiapukursseilla, joilla noudatetaan SPR:n hyväksymiä ensiavun opetussisältöjä.Tämä ei koske työturvallisuus- ja työterveyshuoltolakien tarkoittamaatyöpaikan ensiapukoulutusta.Muistathan tarkistaa milloin kouluttajaoikeutesi umpeutuu. ETK-korttiin on merkittytuo päivämäärä vaihtoehtoisesti kesäkuun tai joulukuun loppuun kolme vuottaviimeisen kurssisi jälkeen. Kouluttajaoikeuden umpeutuminen Punaisen Ristin järjestelmässätarkoittaa sitä, että et voi tuon jälkeen enää kirjoittaa Punaisen Ristinkurssitodistuksia. Kun ostat kortteja Punaisen Ristin myyntipisteestä joko keskustoimistostatai piiristä, varaudu esittämään ETK-numerosi. Tämä nopeuttaa ostoprosessia.ETK-kortteja saa ostaa vain ETK-oikeuden omaava henkilö. Mikäli toimittyöterveyshuollossa tai oppilaitoksessa, ja korttien laskun maksaa työnantaja, onsinun kuitenkin oltava se, joka kortit tilaa. Kortteja tilatessasi voit samalla tilatakätevästi kurssilaisluetteloita.Punaisen Ristin internetsivusto on uudistuksen alla. Järjestön uudet pääsivut aukeavatkesäkuussa yleiskokouksemme yhteydessä. Syksyllä on vuorossa extranet–sivustojen uudistustyö. Tässä yhteydessä myös ETK-sivut siirtyvät uudelle alustalleja sivujen ulkoasu muuttuu. Uudistus mahdollistaa myös sivuille rekisteröinninmuuttamisen niin, että kukin kouluttaja saa sivuille oman, henkilökohtaisen tunnuksen.Tavoitteenamme on rakentaa kouluttajia palvelevat helppokäyttöiset sivut– palautteesi ja toiveesi ovatkin meille todella tärkeitä, jotta saamme sivuista juurisellaiset, mikä palvelee kouluttajaa.Aurinkoista ja turvallista kesää toivottaenHenna Korteensiapukoulutuksen päällikkö3


! AjankohtaistaAJANKOHTAISTASUOMEEN PERUSTETAAN DEFIBRILLAATTORIREKISTERINeuvovien defibrillaattoreiden määrä maassamme on tasaisesti kasvanut, mikä onhyvä asia. Laitteiden todellista määrää ja sijoittumista ei kuitenkaan kukaan tarkkaantiedä. Kaikki laitteet eivät myöskään ole ensihoitojärjestelmän tiedossa ja hyödynnettävissä.Koska myös tavallisten kansalaisten tieto laitteista, niiden käyttömahdollisuuksistaja nykyisistä sijoituspaikoista on vähäistä, jo olemassa olevat laitteet eivätvälttämättä hyödytä sydänpysähdyspotilaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.Ongelman yksi ratkaisuvaihtoehto olisi kansallinen laiterekisteri, joka mahdollistaisimm. hätäkeskuslaitokselle tiedon julkisissa tiloissa olevista defibrillaattoreista ja niidensijoittelusta.Suomen Sydänliitto, Suomen Elvytysneuvosto ja Suomen Punainen Risti ovat rakentamassavapaaehtoisuuteen perustuvaa laiterekisteriä maallikkokäytössä olevistadefibrillaattoreista Suomessa. Asiasta on keskusteltu sosiaali- ja terveysministeriönsekä hätäkeskuslaitoksen kanssa. Rekisteri nähdään kaikkien osapuolten toimestatarpeellisena.Hankkeen kokonaistavoite on elvytystaitojen parantaminen tiedottamisen ja vaikuttamistyönkeinoin. Rekisteri tukee tätä tavoitetta kansalaisten, terveydenhuollonammattilaisten ja viranomaisten tiedon lisääntyessä peruselvytyksestä sekä laitekattavuudestamaassa. Tarkoituksena on rakentaa nettipohjainen rekisteri, jonne laitteenomistajat voivat vapaaehtoisesti rekisteröidä tiedot yksittäisistä laitteista. Osarekisterin tiedoista tulee näkyviin julkiselle internet-sivustolle, jonka tarkoituksena onosaltaan lisätä ihmisten kiinnostusta neuvovia defibrillaattoreita kohtaan.Punainen Risti on lupautunut toimimaan projektin asiantuntijatahona tuottaen aineistoaperuselvytyksestä. Suomen Punainen Risti on tehnyt periaatepäätöksendefibrillaatio-opetuksen sisällyttämiseksi osaksi järjestön ensiapukurssitoimintaa.Perustettava rekisteri linkittyy ensiapu- ja peruselvytysohjeisiin, näissä ohjeissa eiole tarkoitus ottaa kantaa laiteteknisiin asioihin. Toimiva laiterekisteri ja neuvoviendefibrillaattoreiden mahdollisimman tehokas käyttö on kaikkien etu.PERUSELVYTYS ENSIAPUKOULUTUKSESSA – SUOMEN PUNAISEN RIS-TIN LINJAUSVuoden 2002 elvytyksen käypä hoito -suosituksissa otettiin käyttöön peruselvytysmääritelmänä, joka pitää sisällään painelu-puhalluselvytyksen sekä varhaisen defibrilloinnin(PPE-D). Suomen Punaisen Ristin ensiaputoimikunnan ohjeistuksen mukaisestijärjestön ensiapukoulutusta uudistetaan niin, että peruselvytysopetus sisältyyPunaisen Ristin ensiapuohjelmien mukaisiin koulutuksiin. Tavoitteena on peruselvytystaitojenlisääminen ja defibrilloinnin tunnetuksi tekeminen.Suomessa koulutetaan vuosittain 130 000 – 150 000 henkilöä Punaisen Ristin ohjelmienmukaisilla ensiapukursseilla. Näitä koulutuksia pitävät järjestön kouluttamatensiavun ja terveystiedon kouluttajat (ETK), joita on noin 1800 eri puolilla maata.ETK:t toimivat työterveys-huollossa, ammatillisissa oppilaitoksissa, puolustusvoimissa,itsenäisinä ammatinharjoittajina sekä Suomen Punaisessa Ristissä. Kouluttajaoikeudensäilyminen Punaisen Ristin järjestelmässä edellyttää täydennyskoulutukseenosallistumista kolmen vuoden välein sekä ensiavun ja terveystiedon koulutuksentoteutusohjeen noudattamista.4


Suuren koulutusvolyymin ja kouluttajien määrän vuoksi peruselvytysopetuksen sisällyttäminenPunaisen Ristin ensiapukoulutusohjelmiin toteutetaan asteittain. Vuoden2011 alusta lähtien ETK-koulutukseen on sisällytetty PPE-D –kouluttajaosuus. Vuoden2013 loppuun mennessä on kaikki ETK-järjestelmässä mukana olevat kouluttajattäydennyskoulutettu myös PPE-D –kouluttajiksi.! AjankohtaistaEnsiaputoimikunnan päätöksen mukaisesti peruselvytys (PPE-D) sisällytetään ensinniille ensiapukursseille, joiden osanottajat ovat jo aikaisemmin harjoitelleet painelupuhalluselvytystä.Näitä kursseja ovat EA 2® ja ensiavun kertauskurssi, ja kursseillaperuselvytystä tulee harjoitella kokonaisuutena niin, että kurssilainen oppii käyttämäänneuvovaa defibrillaattoria osana peruselvytystä.EA 2 –kurssilla PPE-D neljän tunnin kokonaisuus voidaan toteuttaa myös yhtenä kurssinvalinnaisaiheena terveys ja turvallisuus –osiossa. Tällöin tulee huomioida lisääntynytkouluttajatarve ko. osassa. PPE-D –koulutuksen toteutusohje (20.12.2010)määrittelee kurssikooksi kuusi henkilöä kouluttajaa kohden. Tästä osuudesta kurssilaisellaon oikeus saada erillinen PPE-D –kurssitodistus EA 2 –todistuksen lisäksi.Siirtymävaiheessa muilla ensiapukursseilla (EA 1, hätäensiapukurssit, Trafin järjestelmänalaiset kurssit ym.) peruselvytyskäsite tulee avata kurssilaisille teoriaopetuksenyhteydessä. Käytännön harjoittelu muilla kuin EA 2 ja kertauskurssilla painottuupainelu-puhalluselvytykseen. Järjestö tarjoaa edelleen 4 tunnin peruselvytyskursseja.PERUSELVYTYKSEN OPETTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄSuomen Punainen Risti julkaisi 31.3 – 1.4.2011 pidetyssä ensiapu- ja ensihoitosymposiumissaperuselvytysohjelman. Sen mukaan jatkossa ensiapukurssi EA 2 jaensiavun kertauskurssi sisältävät peruselvytysopetuksen harjoituksineen. Lisäksiperuselvytys käsitteenä käsitellään kaikilla ensiapukursseilla. Peruselvytys tarkoittaapainelu-puhalluselvytystä yhdistettynä defibrillointiin (jatkossa ”deffa”).Peruselvytysohjelma etenee käytäntöön asteittain. Kouluttajat ottavat peruselvytyksenkursseille mukaan ainakin teoriassa välittömästi eli käydään läpi koko hoitoketjuja sen osasten merkitykset autettavan selviytymiselle. Defibrillaattori otetaan konkreettisestimukaan ensiapukurssille kohderyhmän ja kurssin mukaan. SPR:llä vuodet2011 -2013 ovat siirtymävaihetta, jolloin kaikki (uudet ja vanhat) ETK:t koulutetaanperuselvytyskouluttajiksi ETK-kurssien yhteydessä.Ensiapu EA 1 –kurssilla ja hätäensiapukursseilla ensiavun ja terveystiedon kouluttaja(ETK) käy läpi peruselvytyksen. Tällä tarkoitetaan sitä, että kouluttaja demonstroiperuselvytyksen ja opettaa sen teorian. Pääsääntöisesti kursseilla harjoitellaan painelu-puhalluselvytystä.Mikäli kurssin kohderyhmä tarvitsee opastusta deffan käyttöön,peruselvytys kokonaisuudessaan on opetettava ja harjoiteltava. Tällöin kouluttajaaikatauluttaa kurssin niin, että aika riittää ao. harjoituksiin.Ensiapu EA 2 –kurssilla osuudessa ”hätäensiapu” ETK käy läpi peruselvytyksen janäyttää sen. Tämän jälkeen jokainen kurssilainen harjoittelee peruselvytystä (eli PPE-D). Mikäli kurssilaisilla on tarve saada laitteen käyttöön yksityiskohtaisempi koulutus(esim. organisaatiossa on deffa tai se ollaan hankkimassa), aikaa tähän käytetäänEA 2 –kurssin vapaavalintaiset aiheet osuudesta (4 oppituntia), jonka aiheet muutoinvalitaan kohderyhmän mukaan. Koulutuksesta kurssilaisille voidaan kirjoittaajoko kaksi eri todistusta: EA 2 –kurssitodistus ja PPE-D 4 oppituntia –todistus tai EA2-kortin taakse kohtaan ”erikoiskurssi” kirjoitetaan PPE-D 4t. PPE-D –todistus edellyttääpienryhmäopetusta.5


! AjankohtaistaEnsiavun kertauskurssi 4 – 8 oppituntia –kurssilla peruselvytysopetus toteutetaankuten EA 2 –kurssin hätäensiapujaksossa. Lisäharjoitusaika määräytyy kohderyhmäntarpeen mukaan kaikilla ensiavun kertauskursseilla. Ensiavun kertauskurssilleosallistumisen edellytys on, ettei kurssilaisen aiemmasta ensiapuopetuksesta olekulunut yli kolme vuotta.DEFIBRILLAATTORIT OSANA TYÖPAIKAN TYÖTURVALLISUUTTATyöpaikan terveellisyydestä ja työturvallisuudesta vastaa työnantaja yhdessätyöterveyshuollon kanssa, joista jälkimmäisen rooli on toimia asiantuntijana.Työturvallisuus- ja työterveyshuolto lait määrittävät työpaikoille suunniteltavaksija toteutettavaksi riittävän ensiapuvalmiuden. Ensiapuvalmius koostuuensiaputaitoisista henkilöistä, ensiapuvälineistä ja tiloista ensiavun antamiseensekä toimintaohjeista onnettomuuksien varalle että henkiseksi tueksi. Tavoitteenaon saada mahdollisimman turvallinen työympäristö sekä varautuminen mahdollisiinhaavereihin ja niiden ehkäisyksi.Ensiapuvalmiuden kartoittaminenYrityksen ja sen eri työyksikköjen ensiapuvalmiustarpeet määritetään työpaikanriskikartoitusta ja/tai pelastussuunnitelmaa hyödyntäen. Koska työpaikoilla työntekemisen ympäristöt ja olosuhteet vaihtelevat, ne vaikuttavat ensiapuvalmiuteen.Riskien perusteella määritetään kuinka monta henkilöä koulutetaan ensiaputaitoisiksija minkälaisia ensiapuvarusteita hankitaan. Merkittävää on myös miettiä minneensiapuvälineet sijoitetaan ja kuka niistä huolehtii. Perinteisten ensiapukaappienja –laukkujen ohella on suunnitellaan mahdollisten muiden välineiden tarve kutensilmänhuuhtelupullot.Riskit jaetaan usein kolmeen vakavuusluokkaan: vähäinen, ilmeinen ja erityinen.Kaikkia eri riskiluokkia voi esiintyä yhdessä työpaikassa. Esimerkiksi varastotyössäriski voi olla ilmeinen, kun taas vieressä sijaitsevassa toimistossa se onvähäinen. Riskin arviota tehtäessä otetaan huomioon organisaation toimiala(t),työntekijöiden määrät, työyksiköt, riskitasot tai -tyypit sekä fyysinen sijaintilähimmästä asutuskeskuksesta tai muusta avun lähteestä kuten palokunta, sairaalajne. Näiden tietojen perusteella on helpompi suunnitella vähimmäissuosituksetensiapukoulutettavista ja –välineistä.Ensiapuvalmiussuunnitelma kannattaa kirjata myös työtilojen pohjapiirrokseen,johon merkitään:• ensiapukaappien paikat, liikuteltavat työpistelaukut, haavanhoitopisteet,• silmänhuuhtelu / hätäsuihkujen paikat,• alkusammutusvälineiden sijainnit, varauloskäynnit, ym. jaensiapukoulutettujen työ-pisteet.Onko defibrillaattori työpaikan ensiapuväline?Viimeisen kymmenen vuoden aikana maallikkokäyttöisten defibrillaattoreidenkysyntä ja myynti ovat lisääntyneet. Tiedetään, että sydänpysähdyksenalkuvaiheessa nopeasti aloitettuun painelu-puhalluselvytykseen yhdistettydefibrillointi lisää selviytymismahdollisuutta huomattavasti. Tiedetään myös,että Suomen ohella koko Euroopassa sydänperäiset elottomuudet ovat yleisintyöikäisen väestön menehtymisen syy. Edelleen jokainen aikuisikäinen henkilö voikoulutuksessa oppia käyttämään neuvovaa defibrillaattoria. Hankitaanko siis deffatyöpaikalle? Tarvitaanko sen käyttämiseen, jokin lupa?Suomen Punaisen Ristin ensiapukoulutuksen tiimistä on oltu yhteydessä Valviraanja selvitetty, onko deffa ensiapuväline vai lääkintälaite. Yksiselitteistä vastausta6


asiaan ei toistaiseksi ole saatu, ja selvitystyö jatkuu. Asian näin olleessa deffankatsotaan toistaiseksi kuuluvan lain piiriin, joka määrittää lääkintälaitteita ja niidenkäyttötarkoituksia ja –oikeuksia. Tosin samaan aikaan kuka vaan voi ostaa deffan jaopetella käyttämään sitä.! AjankohtaistaKun jokin organisaatio suunnittelee deffan hankkimista, on syytä pohtia seuraaviaseikkoja: hankitaanko se työpaikan ensiapuvalmiutta silmällä pitäen vai muunahankintana työntekijöiden, vierailijoiden ym. turvaksi?Edellä selvitettiin työpaikan ensiapuvalmiutta ja sen määrittämistä. Mikäli organisaatiosijaitsee kaukana asutuksesta ja avun piiristä, siellä työskentelee paljon henkilöitä,joiden ikä, terveys ym. seikat antavat syytä epäillä sydän- ja verisuonisairauksienriskiä tai organisaatiossa vierailee paljon eri-ikäistä väestöä, on perusteltua pohtiadeffan hankkimista. Jos se päädytään lisäämään työpaikan ensiapuvalmiuteen,työterveyshuolto (lääkäri) ottaa asiassa ainakin jonkinasteisen vastuun. Organisaatiovoi hankkia sen myös ohi edellisen järjestelmän. Molemmissa tapauksissa hankinnastakannattaa keskustella ko. alueen ensihoidon vastuulääkärin kanssa. Merkityksellistäon, että jokainen hankittu deffa on osa kyseisen alueen ensihoitojärjestelmää. Näinkaikki se data, jota laite kerää silloin, kun sitä on käytetty, välittyy autetun mukanahoitolaitokseen.KirjallisuusHarve, H. (2009). Maallikon suorittama defibrillaatio sydänpysähdyspotilaanhoitoketjussa. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta.Myllyrinne, K., Maukonen, K. & Kärkkäinen, I. (2007). Työpaikan ensiapuvalmius.Teoksessa: Manninen, P., Laine V., Leino T., Mukala K., Husman K. (toim.) (2007).Hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Työterveyslaitos.Myllyrinne, K. (2005). Haasteena työpaikan ensiapuvalmiuden määrittäminen.Tutkimus. Helsingin ammattikorkeakoulu.Pelastuslaki 468/2003Sairausvakuutuslaki 364/1963Työterveyshuoltolaki 1383/2001Työturvallisuuslaki 738/2002Valtioneuvoston asetus 1484/2001Lisätietoja peruselvytyksestä ja Punaisen Ristin PPE-D ohjelma antaa ensiavunasiantuntija Kristiina Myllyrinne kristiina.myllyrinne@punainenristi.fi.ETK KOULUTUSOHJELMA ON UUDISTUNUT VUODEN 2011 ALUSTAEnsiaputoimikunta on päättänyt joulukuun 2010 kokouksessaan, että ETK saa perustaitäydennyskoulutuksen yhteydessä peruselvytys (PPE-D) kouluttajaoikeuden.Tähän asti peruselvytys (PPE-D) kouluttajakoulutus on ollut omanaan ohjelmana.Näin ollen kaikki ETK:t saavat vuoden 2013 loppuun mennessä täydennyskoulutustenyhteydessä peruselvytys (PPE-D) kouluttajaoikeuden.Peruselvytys (PPE-D) kouluttajaoikeusPeruselvytys (PPE-D) kouluttajaoikeuden mukana kouluttajalla on oikeus pitääperuselvytys (PPE-D) peruskursseja 4t sekä peruselvytys (PPE-D) kertauskursseja4t. Kouluttajaoikeus pysyy voimassa ETK:n osallistumalla kolmen vuoden väleinkeskustoimiston järjestämään ETK täydennyskoulutukseen.7


! AjankohtaistaEpäselvyyksien välttämiseksi:Peruselvytyksen opettaminen kuuluu EA 2 ja ensiavun kertauskurssin ohjelmistoon.Näissä ensiavun koulutusohjelmissa ETK voi pitää peruselvytysharjoituksia vaikka eiolisi vielä saanut peruselvytys (PPE-D) kouluttajaoikeuksia. Peruselvytyskouluttajaoikeus antaa siis oikeuden pitää PERUSELVYTYS 4t kurssia.Peruselvytyksen opettaminen EA 2:lla ja kertauskurssilla edellyttää, että kouluttajallaon harjoitus AED –laite käytössä. Vähimmäisvaatimus on, että ETK kertoo kurssilaisellemiten peruselvytys tapahtuu. kts. tiedote 18.3/2011Termit hallintaanPeruselvytys koostuu kolmesta eri osatekijästä: paineluelvytys, puhalluselvytysja defibrillaattori. Defibrillaattorilla tarkoitamme tässä yhteydessä neuvovaapuoliautomaattista defibrillaattoria. Pikkuhiljaa pyritään koulutuksissa siirtymäänkäyttämään peruselvytys termiä PPE-D:n sijasta.Muutoksia kurssien nimissä ja sisällöissäPPE-D peruskurssi / -kertauskurssi 4t on muuttunut peruselvytyskurssi 4t:ksi.Kurssin sisältö on edelleen sama. Seuratkaa ETK nettisivuja, sillä parhaillaan onperuselvytyskurssin 4t uuden sisällön koeajot menossa.Lisätietoja kouluttajakoulutuksen sisällöistä voit kysyä koulutussuunnittelija KimmoLaurilalta, kimmo.laurila@punainenristi.fiVUODEN 2011 ENSIAPU- JA ENSIHOITOSYMPOSIUMINPALAUTEYHTEENVETOSuomen Punaisen Ristin 16. ensiapu- ja ensihoitosymposiumi pidettiin Helsingissä,Congress Paasitornissa 31.3.-1.4.2011. Tapahtumaan osallistui noin 400ensiapuopetuksen ammattilaista sekä muuta asiasta kiinnostunutta. Ensimmäisenpäivän puheenjohtajana toimi erikoislääkäri Ari Katila ja toisena päivänä LKT TomSilvfast.Palautteen antoi noin 60 % osanottajista, 127 henkilöä symposiumin osalta ja 92sekä symposiumin että sen yhteydessä toteutetusta ETK-täydennyksestä. 78 %antoi symposiumin yleisarvosanaksi erittäin hyvä/kiitettävä. Ensimmäisen päivänosalta Kirsti Lonka ja Heikki Paakkonen nousivat ehdottomiksi suosikeiksi, heitä olisiyleisö kuunnellut enemmänkin. Toisen päivän ohjelma, joka painottui elvytykseen jasen laatuun, sai kokonaisuudessaan kiitosta.ETK-koulutusosuuksiin oltiin pääosin tyytyväisiä. 89 % vastanneista oli sitämieltä että täydennyskoulutusta symposiumin yhteydessä kannattaa toteuttaajatkossakin. Järjestäjät saivat jonkin verran palautetta epäasiallisesta käytöksestäja vastaamistavasta juhlasalissa luentojen aikana. Vastauksia joihinkin kysymyksiinkuvattiin ristiriitaisiksi. Tätä palautetta saimme jo symposiumin aikana ja asiaapyrittiin korjaamaan symposiumin jälkeen nettisivuille luentomateriaalin yhteyteenkoottuun yhteenvetoon ensiapuohjeiden osalta. Toivon mukaan kaikki epäselvyydetsaivat näin selkeän vastauksen. Nämä vastaukset löytyvät myös tästä tiedotteesta.Punaisen Ristin toiminnasta olisi haluttu kuulla enemmän kuin pääsihteerintervehdys.Iltatilaisuuden puuttumisesta oli muutamia kommentteja. Ohjelma jäi pois edellisen8


! AjankohtaistaPainelupaikka määritellään rintakehän ja rintalastan keskipisteeseen ja paikkahaetaan katseella määritellen, tarkempaa mittausta ei tehdä.Erilaiset mittaustavat on jätetty pois, koska niissä kuluu liikaa aikaa. Mamillataso –määritystä kuulee joskus käytettävän, mutta se johtaa siihen, että painantapaikkaon väärä: painellaan pallean päältä.Palovammojen ensiapu / jäähdytyksen ja vamman suojaamisen tarve sekäperiaatteet• Viileällä vedellä jäähdyttäminen vähentää ensisijaisesti kipua. Sen on myösarveltu estävän jonkin verran vamma-alueen laajenemista ja syvenemistä.• Suomen oloissa ensiavuksi käy mikä tahansa puhdas vesi. Joskin on hyvämuistaa, että paloalue tulehtuu herkästi, jos sinne joutuu epäpuhtauksia.• Jäähdytysaika on arvioitava tapauskohtaisesti palovamman laajuuden jasyvyyden mukaan. Vaarana niissä on hypotermian kehittyminen.• Rasvalappu kuuluu palovamman hoitoon ja niitä edelleen käytetään.• SPR:n opetusvideossa on yksi esimerkki, jossa suojana käytetään veteenkostutettua kangasta. Tähän käy jokin muukin puhdas kangas elleitarttumatonpintaista sidostarviketta ole käytettävissä.Vatsallaan makaavan, ei hereillä olevan henkilön ensiapu: mikä on oikeatoimintajärjestysToimintajärjestys on vuonna 2010 päivitettyjen ohjeiden mukaisesti aina seuraava:HERÄTÄ > henkilö ei herää > HÄLYTÄ > ASETA AUTETTAVA SELINMAKUULLE > TARKISTAHENGITYS> hengittää normaalisi> KÄÄNNÄ KYLKIASENTOONToimintajärjestys on aina sama riippumatta asennosta, jossa autettava löytöhetkelläon. Mikäli auttamistilanteessa on paikalla useampi henkilö, kääntö ja siirto tehdääntukien autettavan päätä ja niskaa.KURSSITODISTUKSEN JA KURSSILAISLUETTELON TÄYTTÖSuomen Punaisen Ristin virallisissa kurssitodistuksissa käytetään kouluttajan nimeäselvästi kirjoitettuna, ei siis epäselvää allekirjoitusta tai ETK-numeroa.Perustelut:- Kurssilaisella on oikeus tietää kuka toimi kouluttajana, tätä tietoa voidaan tarvitamyös myöhemmin.- Kouluttajanumero on henkilökohtainen.- Kouluttaja nimellään vahvistaa kurssilaisen oikeuden ko. todistukseen.Kurssilaisluettelon täyttöä varten on tehty erillinen täyttöopas, joka löytyy ETKnettisivuiltakohdasta Oppaita.Kurssilaisluetteloita saat omasta piiritoimistostasi ja ne ovat maksuttomia. Piiritomistonkautta voit myös tilata todistuksia ja kirjoja.10


LÄNSI-SUOMEN PIIRIJYVÄSKYLÄN ALUETOIMISTOSammonkatu 4 vaihde (014) 611 41140100 JYVÄSKYLÄ fax (014) 611 770lansisuomi.jyvaskyla@punainenristi.fisuoranumero GSMHeiskanen Anne Ensiapukoulutuksen koordinaattori (014) 615 197 0400 775 479SEINÄJOEN ALUETOIMISTOLaturitie 2, PL 35 vaihde (06) 429 580060511 Hyllykallio (Nurmo) fax (06) 423 1090lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fisuoranumero GSMKarling Virve Terveydenhuollon suunnittelija (06) 429 5820 0400 261 004EnsiapuryhmätoimintaOULUN PIIRIUusikatu 22 vaihde (08) 561 820090100 OULU fax (08) 379 929oulu@punainenristi.fisuoranumero GSMLaitinen Pirkko-Liisa Terveydenhuollon suunnittelija 040 577 2371SATAKUNNAN PIIRISepänpellontie 2 A28430 PORI fax (02) 633 1214satakunta@punainenristi.fisuoranumero GSMHakuni Anne-Mari Ensiaputoiminnan koordinaattori 040 760 7141SAVO-KARJALAN PIIRIKauppakatu 3580100 JOENSUU fax (013) 126 032savokarjala.joensuu@punainenristi.fisuoranumero GSMPitkänen Eine Terveydenhuollon suunnittelija 0400 176 909Suni Irina Kurssisihteeri 050 434 2550VARSINAIS-SUOMEN PIIRIYliopistonkatu 24 A vaihde 020 701 240020100 TURKU fax (02) 232 4252varsinais-suomi@punainenristi.fisuoranumero GSMRautanen Minna Ohjelmapäällikkö 020 701 2404-ensiapu ja terveydenhuoltoRiikonen Petri Kurssisihteeri 020 701 2414ÅBOLANDS DISTRIKT/TURUNMAAN PIIRIKaskisgatan 13 A Kaskenkatu 13 A vaihde 020 701 250020700 ÅBO 20700 TURKUaboland@punainenristi.fisuoranumero GSMAlakahri Marjatta Hälsovårdsplanerare 0400 838 675ÅLANDS DISTRIKTVästra Esplanadgatan 522100 MARIEHAMN fax (018) 528 508aland@punainenristi.fisuoranumero GSMNordberg Fia Förstahjälp lärare/hälsovårdssekreterare (018) 528 504 045 7343 2901ÖSTERBOTTENS SVENSKA DISTRIKTNedretorget 1 A65100 VASA fax (06) 312 0860osterbotten@punainenristi.fisuoranumero GSMSmeds Isabella Första hjälp och hälsovårdssamordnare (06) 317 3672 050 345 1561Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi16

More magazines by this user
Similar magazines