Hannele Sauli

okm.fi
  • No tags were found...

Hannele Sauli

Hannele SauliLasten ja nuorten syrjäytyminentilastojen valossaLasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinninpolitiikkaohjelman avausseminaari 20.11.2007


Syrjäytymisen määrä ei selviä tilastoilla!• (Sosiaalinen) syrjäytyminen on prosessi• Syrjäytyminen kuvaa yksilön ja yhteisön välisen suhteendynamiikkaa• Syrjäytyneisyys tilana ei ole suoraan havaittavissa eikäyksinkertaisella mittauksella kvantifioitavissa• Syrjäytymisriskien tilastoinnin edellytys on tutkimuksellisinkeinoin saavutettu riittävä ymmärrys ilmiöstäHannele Sauli29.11.2007 2


Tilastoilla voidaan kuvata syrjäytymistä tuottavia …•… tiloja• osallistumattomuus yhteiskunnan toimintaan• huono-osaisuus: sairaus, köyhyys, avuttomuus• subjektiivisesti koettu pahoinvointi•… tai prosesseja• ei-toivotut elämäntapahtumat• tahallinen syrjintäHannele Sauli29.11.2007 3


Hyvät indikaattorit puuttuvat, koska...• Tilastot keskittyvät yleensä yhteen asiaan kerrallaan• Ilmiöiden kasautumista vaikea havaita• Tilastojen poikkileikkauksellisuus voi johtaa harhaan• Pienet lapset ovat useimpien surveytutkimustentavoittamattomissa• Pienten lasten toiminta ei näy rekistereissä• Tilastoyksiköt ja tilastolliset luokitukset voivat piilottaalapsen• Usein kuitenkin lapsinäkökulma on saatavissa esiintilastoaineiston sekundaarikäsittelylläHannele Sauli29.11.2007 4


Osallistumattomuutta tilastoidaan• Työttömyys ja työvoimaankuulumattomuus• Koulutukseenosallistumattomuus• Sosiaaliseen elämäänosallistumattomuus• Ystäväpiirit• Vapaa-ajan harrastukset• Järjestötoiminta• Poliittinen osallistuminen• Kasautuva passiivisuus?• Useita tilastolähteitä• relevantteja työiässä• Hyvät tilastot ja rekisterit• relevantteja kouluiässä• Surveytutkimusta paljon, mutta• tilastointi suurillaväestöotoksilla harvatahtista• pikkulasten sosiaalistaelämää ei kuvata tilastoilla• Tilastointi vähäistä• Ei tilastoidaHannele Sauli29.11.2007 5


"Rekistereiden ulkopuolella" olevat nuoret325 000300 000275 000250 000225 000200 000175 000150 000125 000100 00075 00050 00025 0000Henkilöitä2000 2001 2002 2003 200415 - 1920 - 24Lähde: Tilastokeskus, Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnotHannele Sauli29.11.2007 6


1000 henkilöä201515-1920-2410502000 2001 2002 2003 2004Lähde: Tilastokeskus, Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnotHannele Sauli29.11.2007 7


Pitkäaikaistyötön0.6%Päivä-/äitiysrahalla17.0%9562Työtön31.6%Muu sosiaaliturva2.8%14 301Muu toiminta48.1%Lähde: Tilastokeskus, TyössäkäyntitilastoHannele Sauli29.11.2007 8


Nuorten työttömyyden kestoa kuvaavia indikaattoreita3025Työttömyyden kesto,keskimäärin viikkoaPitkäaikaistyöttömien (yli 12 kk)osuus ikäryhmän työttömistä20002020012002152003102004200552006015-19 20-24 15-19 20-24IkäLähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimusHannele Sauli29.11.2007 9


Huono-osaisuutta tilastoidaan 1• Köyhyys, pienituloisuus,toimeentulo-ongelmat,ylivelkaantuminen,materiaalinen puute,asunnottomuus• Sairastavuus, toimintakyvyttömyys• Työttömyys laajastiymmärrettynä• Monipuoliset tilastoaineistot• julkaistut tiedot yleensäkotitalouskohtaisia• vuotta pitemmän ajantarkastelut harvinaisia• Runsaat tilastot aikuisväestöstä• alle kouluikäisistä eivaltakunnallista tilastoa• Hyvät tilastoaineistot• relevantteja työiässä• kotitalous tai perhe harvoinyksikkönäHannele Sauli29.11.2007 10


Työssäkäymättömät lapsitaloudetTaloudet, joissa lapsia eikä yhtään työllistä jäsentä2003200420052006Lähde: Eurostat% kotitalouksista, joissa alle 18-vuotiaita0 1 2 3 4 5 6 7Hannele Sauli29.11.2007 11


Suhteellinen pienituloisuus 1998-2005Pienituloisuusraja: 60 % mediaanistaPitkittynyt pienituloisuus: pienituloinen vähintään kolmena neljästä vuodesta14.0%12.010.08.06.0Pienituloisten osuusKoko väestössä,poikkileikkausLapsiväestössä,poikkileikkausKoko väestössä,pitkittynytLapsiväestössä,pitkittynyt4.02.00.01998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Lähde: Tilastokeskus,tulonjakotilasto ja tulonjaon kokonaistilastoHannele Sauli29.11.2007 12


Huono-osaisuutta tilastoidaan 2• Avun tarpeen ilmenemät, esim.• toimeentulotuki• sosiaalipalvelujen käyttö jakohdentuminen• Kouluttamattomuus• Sosiaalisten suhteidenvähäisyys• Kasautuva huono-osaisuus• Tilastoidaan• hallinnollisia aineistoja• pitkittäisanalyysitharvinaisempia• Tilastoidaan rekisteripohjaisesti• Surveymenetelmällä• ei pikkulapsia• Poikkitilastolliseen analyysiinhyvät aineistot mutta aineistojenkäyttö ei helppoa eikäyksinkertaistaHannele Sauli29.11.2007 13


Pahoinvointia tilastoidaan• Itse arvioitu terveydentila• Yksinäisyys• Kouluviihtyvyys• Nuorten työolot• Päihteiden käyttö• Mielenterveysongelmienesiintyvyys• Itsemurhat• Surveymenetelmällä• yleensä 15 vuotta täyttäneenväestön haastatteluja ja kyselyjäerilaisissa konteksteissa• Vaivaako pahoinvoinnistaraportointia hajanaisuus jakeskittyminen yksittäistenilmiöiden tarkkaan kuvaukseen?Hannele Sauli29.11.2007 14


Ei-toivottuja elämäntapahtumia tilastoidaan• Perheen hajoaminen• Huostaanotot ja muulastensuojelun tarve• Koulutuksen keskeytyminen,sijoittuminen työelämäänkoulutuksen jälkeen• Epäterveelliset elämäntavat• Rekisteröity häiriökäyttäytyminenja rikollisuus• Rekisteröimätönhäiriökäyttäytyminen japiilorikollisuus• Tilastointi vaikeutunut• Hyvät tilastot toimenpiteistä,vähän tietoa taustoista• Tilastoidaan• Paljon surveytutkimusta• Tilastoidaan niukasti• Ei tilastoidaHannele Sauli29.11.2007 15


Koulutuksen keskeytyminen koulutussektoreittain 2004-2005Keskeytti omassa sektorissaan Keskeytti kokonaan Vaihtoi koulutussektoriaLukiokoulutus*opiskelijoita 108 000Ammatillinen koulutus*opiskelijoita 123 000Ammattikorkeakoulukoulutus**opiskelijoita 131 000Yliopistokoulutus**opiskelijoita 150 000Yhteensäopiskelijoita 513 0000 2 4 6 8 10 12% sektorilla opiskelevistaHannele Sauli29.11.2007 16


Syrjintää tilastoidaan ?• Koulukiusaaminen• Rasismi• Syrjintäriskit• kansalaisuus,• kieli,• uskonto,• ikä,• sukupuoli,• asuinpaikka,• sosiaalinen tausta• Kouluterveyskyselyssä• Ei tilastoida:• Syrjinnän havaitseminenedellyttää tutkimuksellista tiedonkäsittelyä• Lasten syrjintä ? Ei selviätilastomenetelmin!Hannele Sauli29.11.2007 17


Lasten kuuluminen tulokymmenyksiin äidinkielen mukaan 2005PienituloisintulokymmenysIIIIIIVVVIVIIVIIIIXSuurituloisintulokymmenysSuomen-, ruotsinjasaamenkieliset lapsetMuunkieliset lapset0 10 20 30 40% kieliryhmän lapsistaLähde: Tulonjaon kokonaistilasto 2005, TilastokeskusHannele Sauli29.11.2007 18


Miten kehittää lasten ja nuorten syrjäytymisentilastoseurantaa?• Syrjäytymisen käsite konkretisoitava!• Moniulotteisuutta indikaattoreihin• Elinolotutkimuksia suurilla otoksilla?• Yhdistellyistä aineistoista laadittuja indikaattoreita• Pitkittäistutkimuksia• Pitkiä paneeliaineistoja moniulotteisuutta unohtamatta• Rekisteripohjaisia seurantoja selkein tutkimusasetelmin• Indikaattoreiden toimivuutta tutkittavaHannele Sauli29.11.2007 19

More magazines by this user
Similar magazines