Vuosikertomus 2009 - Hippos

hippos.fi
  • No tags were found...

Vuosikertomus 2009 - Hippos

Suomen Hippos -konserninvuosikertomusSuomen Hippos ry 3Fintoto Oy 33Suomen Hevosurheilulehti Oy 53


vat lähtöjen määrää noin neljällä prosentilla vuonna 2010.Tällä pyritään minimoimaan pelimyyntikehityksen haitallisiavaikutuksia.Ravien suurtapahtumat onnistuivat vuonna 2009erinomaisesti. Erityisen kiitoksen haluan lausua Lappeenrannankuninkuusravien järjestäjille sekä Seinäjoenraviradan aktiiveille, jotka lanseerasivat uuden kansainvälisenkilpailun vaikeasta talouskehityksestä huolimatta.Varsojen taso tuntui edelleen kehittyvän ja tämän voiarvioida johtuvan tammakannan kehittymisestä ja valmennusosaamisentason noususta. Aikuisten hevostenosalta saimme myös hienoa menestystä kansainvälisiltäradoilta, joskin sitä aina toivoisi enemmänkin. Suomenhevostenosallistumisaktiviteetin parantaminen ja kansainvälinenkilpailukyky ovat seikkoja, joihin tulevina aikoinasuomenhevosten kanssa toimivien on syytä panostaa.Muutoin suomenhevosen vetovoima on uhattuna.Kasvatustoiminnan taso oli erinomainen vuonna2009. eu:n asettama kaikkien hevosten ”rekisteröintipakko”työllisti kovasti hevosjalostusliittoja ja Hippoksentoimistoa. Tästä haasteesta organisaatio selvisi hyvin.Toimintavuoden aikana valmisteltiin aktiivisesti kasvatustoiminnanpelisääntöjen muutoksia. Lämminverisenravihevosen orivalintamenettelyt kehittyivät. Hevosjalostusliittojentoiminnan kehittämishanke alkoi laajallaselvityksellä, josta on hyvä yhdessä jatkaa vuonna 2010.Pelitoiminnassa työ kaikkien hevospelien saamiseksiFintotolle jatkui. Asia on edennyt eduskunnassa hiukanodotettua hitaammin, näen kuitenkin, että vuoden 2012alusta kaikki hevospelit palaavat oikeaan kotiinsa hevosalantoimijoiden haltuun. Fintotossa on silti tehtävävielä kovasti töitä, että muutoksesta saadaan positiivisettulokset alalle. Hippos tuleekin omistajana kiinnittämäänerityistä huomiota siihen, että pelien haltuunottoon suunniteltu ja toteutettu parhaalla mahdollisella tavalla.Peliyhtiön organisaation ja sen toimintatapojen tuleekehittyä huomattavasti nykyisestä, jotta hyviä tuloksiavoidaan saavuttaa.Kehitys- ja koulutustoiminnan osalta vuosi 2009 olivilkas. Mainittavina hankkeina on ehdottomasti pidettäväsuomenhevoseen liittyneitä kehitysponnistuksia sekänuorisotoiminnan strategiaa, jonka valmistelusta vastasilaaja joukko nuorisotoiminnan aktiiveja. Muita hankkeitaolivat hevosenlihan markkinoiden kehittäminen, Hippoksensisäisten prosessien tehostaminen taloushallinnossa,sisäisen viestinnän kehittäminen sekä Hippos-talon tietojärjestelmienosalta toteutettu pitkäjänteinen kehittämissuunnitelma.Kaikista näistä saatiin selviä nuottejatulevalle toiminnalle.Vuoden lopulla käynnistettiin rivakasti valtuuskunnansyyskokouksessa edellytetyt toimet pelialuekysymysten,raviratojen yhteistyön kehittämisen sekä mittaristojenkehittämisen osalta. Ravikilpailujen toimihenkilökoulutusja muu koulutustoiminta seuraili volyymienosalta edellisten vuosien tasoa, mitä on pidettävä käytössäoleviin resursseihin nähden varsin kohtuullisenasaavutuksena.Yhteiskuntaan vaikuttavia hankkeita työstettiin kilpailutoiminnanalv-kohtelun kehittämisen osalta sekälannanpolttoon liittyen. Näiden eteenpäin vieminen olija tulee olemaan haasteellista. Ponnistuksia tullaan jatkamaan,kunnes asioihin saadaan lopullinen ratkaisu.Työtä alan toimintojen kehittämiseksi on jatkettavakaikilla tasoilla, etenkin, kun toimintavuosi 2010 onkäynnistynyt erityisen haastavana. Haasteisiin vastaaminenedellyttää kaikilta raviurheilun ja hevostaloudentoimijoilta entistä suurempaa aktiivisuutta ja ennakkoluulottomuutta.Raviurheilun ja hevostalouden kestäväkehitys edellyttää, että katsomme avoimemmin kokonaisuudenetua yksittäisen toimijan tai toimijaryhmän edunsijasta. Mikään ei tällä hetkellä viittaa siihen, että positiivinenkehitystrendi saavutetaan ilman osittain koviakinratkaisuja. Hippos ja sen tytäryhtiöt ovat valmiita katsomaanomaa toimintaansa kriittisesti ja toivon, että muutkinovat siihen valmiita. On aika päästä alaamme leimaavastasyyllisten etsimisestä positiivisen tekemisen tielle.Sitä kautta pääsemme takaisin kasvun uralle.Puheenjohtajan katsaus «4 Suomen Hippos ry


Hevosten määrä Suomessa v. 1920–2009400 000350 000300 000250 000200 000150 000100 00050 00001920 1940 1960 1980 2009Hevosten määrä v. 2009Suomenhevoset19 800 kpl27 %Lämminverisetravihevoset25 700 kpl36 %Suomessa tukialueesta riippuen 342–373 euroa(kerroinkorjattuna 218–250 euroa). Alkuperäisrotutuenyksikkömaksu suomenhevosille oli 270 euroa.HevosmäärätHevosten kokonaismäärä oli vuoden 2009 lopussaarviolta 72 300. Näistä oli suomenhevosia 19 800ja lämminverisiä ravihevosia 25 700. Suomenhevostammojaastutettiin kertomusvuonna 2 375 yhteensä216 oriilla. Varsoja syntyi 1 380 eli samamäärä kuin edellisenä vuonna. Lämminveritammojaastutettiin 2 725 yhteensä 185 oriilla, joista134 oli Suomessa astuvia ja 51 spermantuontioriita.Varsoja syntyi 1 860 eli vajaat sata varsaa vähemmänkuin edellisenä vuonna. Varsoista 55 syntyikantavina maahantuoduista tammoista. Lämminverisiäravihevostammoja siemennettiin yhteensä2 200, joista tuontispermalla siemennettiin 314,näistä pakastespermalla 294.Lämminverisetratsuhevoset17 500 kpl24 %Ponit9 300 kpl13 %Kaikkien rotujen keinosiemennettyjen tammojenkokonaismäärä oli 74 % kaikista astutetuistatammoista. Hevosten keinosiemennysluvan haltijoitaoli 84. Näistä 45 lähetti tuorespermaa eri puolilleSuomea vastaanottoasemille ja tiloille, joissasiirtospermalla siemennettiin yhteensä 2 305 tammaa.15 asemaa käytti pakastespermaa.Seuraavasta taulukosta näkyvät kertomusvuonnaeniten tammoja astuneet oriit:Suomen-Lämminverisethevoset Määrä ravihevoset MääräValtraus 150 Diesel Don 91Joihuri 134 Supertoy 89Viesker 134 Express It 86Liising 78 Lass Zefyr 78Auraus 64 Anderberg 68Villiari 58 The Bosses Lindy 65Turo 49 Silver Pine 60Tutuari 47 Tag The Devil 60Suomenhevosia tunnistettiin kertomusvuonna1371 (v. 2008 1439) ja Suomessa syntyneitä lämminverisiäravihevosia 1844 (v. 2008 1967).Lämminverisiä ravihevosia tuotiin yhteensä450 (ed. vuonna 438). Tuonti jakautui maittain seuraavasti:Ruotsi 300, usa 102, Italia 14, Saksa 10,Hollanti 10, Ranska 6, Kanada 3, Tanska 3, Norja1 ja Unkari 1. Lisäksi ulkomaan rekisterissä oleviahevosia oli valmennuksessa tai kilpailemassa Suomessa804 (752), joista 41 oli kylmäveriravureita.Lämminverisiä ravihevosia vietiin yhteensä 49(ed. vuonna 66) seuraaviin maihin: Ruotsi 20, Venäjä14, Viro 4, Ranska 2, Tanska 2, Belgia 1, Espanja1, Italia 1, Kanada 1, Malta 1, Norja 1 ja Unkari 1. Viedyistäoli tammoja 29 ja Suomessa syntyneitä 25.Yhteensä 105 (82) suomalaisessa rekisterissä olevaaravuria oli valmennuksessa ja kilpailemassa ulkomailla.KantakirjausOrinäyttelytOrinäyttelyitä pidettiin kolme, Ypäjällä tammikuussa,Kiuruvedellä maaliskuussa ja VirolahdenHarjussa lokakuussa. Suomenhevosoriita esitettiinyhteensä 73 ja lämminverioriita 38.Suomenhevosoriita hyväksyttiin kantakirjaan67, joista J-suunnalle 46 (uusintatarkastettuja 20),Ta-suunnalle 4, R-suunnalle 11 ja P-suunnalle 6.Lämminverioriita hyväksyttiin jalostukseenkaikkiaan 24 (uusintatarkastettuja 14), joista B-jalostusluokkaan19, C-jalostusluokkaan 16 ja luokkienulkopuolella hyväksyttyjä vuokraoriita 3. Ulkomaisiaravihevosoriita hyväksyttiin tuore- taipakastespermajalostukseen 71.6 Suomen Hippos ry


Ratsu- ja ponijalostusminna mäenpääHevosmäärätRatsuhevosia ja poneja oli vuoden lopussa noin 26 800(24 300), joista hevosia oli 17 500 ja poneja 9 300. Vuodenaikana rekisteröitiin 3 068 (1 522) tuontiratsua ja -ponia,joista lähes 2 000 oli tuotu maahan ennen vuotta 2009.Suuriin rekisteröintimääriin vaikuttaa kertomusvuodenheinäkuun 1. päivänä voimaan astunut eu-komissionasetus 504/2008, joka velvoittaa kaikkien hevoseläintenrekisteröimiseen. Yleisin tuontimaa ratsuhevosillaoli Saksa, seuraavina Viro, Latvia, Hollanti ja Puola. Astutusmäärätpysyivät ponien osalta lähes samoissa lukemissakuin edellisenä vuonna, mutta ratsuhevosten astutusmäärätlaskivat. Jalostukseen hyväksytyillä ratsuhevosoriillaastutettiin 690 (780) ja poni-, islanninhevos- javuonohevosoriilla astutettiin 900 (920) tammaa. Näistäastutuksista 56 % oli shetlanninponioriilla. Yhteensä varsojailmoitettiin syntyneeksi 970 (920).Kantakirjaus ja nuorten hevosten arvostelusekä jälkeläisarvosteluRatsuhevosille ja poneille järjestettiin vuoden aikana yhteensä24 näyttelytapahtumaa, joita olivat oripäivät, kasvattajapäivät,islanninhevosnäyttelyt, poninäyttely, laatuarvostelusekä tamma- ja varsanäyttelyt eri puolillamaata. Jalostukseen hyväksyttiin 5 uutta puoliveriorittaja kaksi oritta sai jatkoluvan uusintatarkastuksessa. Ponioripäivilläesitettiin yhteensä 64 oritta, joista jalostukseenkäyttöoikeus myönnettiin 18 uudelle tai kantakirjaantarjotulle oriille. 12 uusintatarkastettua oritta saiedelleen jalostukseen käyttöoikeuden viideksi vuodeksieteenpäin. Ratsuhevostammoja kantakirjattiin 112 ja ponitammojayhteensä 96. Nuoria ratsuhevosia arvosteltiinvuoden aikana 207 ja nuoria vuonohevosia ja poneja yhteensä370, näistä suurin osa oli shetlanninponeja. Islanninhevosiaarvosteltiin kahdessa näyttelyssä yhteensä 91.Ratsu- ja ponivaliokunta palkitsi jälkeläisarvokirjaimella44 hevosta ja ponia. Tämän lisäksi 15 hevostaja ponia palkittiin suoritusmerkeillä. Korkeimman tason***-suoritusmerkin saivat puoliveritamma Antilly Zsekä edellisen jälkeläinen fwb-ori Chauvinist Z molemmatestekilpailusuorituksistaan. Lisäksi ***-suoritusmerkkimyönnettiin islanninhevosoriille Viljar fra Skardiice 23 isl.KehittämishankkeetLaatutammahanke päättyi kertomusvuonna viimeisentammaryhmän varsojen syntyessä. Valmistelussa oli projektilämminveristen ratsuhevosten, ponien, islanninhevostenja vuonohevosten jalostusohjesääntöjen uudistamiseksi.Projekti käynnistyy vuonna 2010.8 Suomen Hippos ry


Suomen raviradatKeskusravirataMaakuntaraviradatKesäradatHarjoitusradat11923n. 120TornioRovaniemiOuluKaustinenYlivieskaKajaaniVaasaSeinäjokiPoriForssaTurkuKuopioJoensuuJyväskyläMikkeliTampereLahti LappeenrantaKouvolaHelsinkiNuoriso- ja poniravitoimintaRaviurheilun nuorisotoiminnan suosio jatkui nuortenkeskuudessa. Nuorisovastaaville ja -ohjaajillejärjestettiin koulutuksia eri puolilla Suomea koulutustenkeskittyessä erityisesti nuorten harrastustoiminnankehittämiseen ja aktivointiin. Yhteistyössäkentän nuorisovastaavien kanssa päivitettyNuorisotoiminnan strategia 2009–2013vahvistettiin Suomen Hippoksen hallituksessa syksyllä.Tammikuussa nuorisoseminaari avasi ForssanPilvenmäellä järjestetyn Young Power -gaalapäivän,jossa palkittiin valtakunnallisesti ansioituneitavuoden 2009 nuorisotoimijoita, nuoria japoneja. Uusia harrastajia saatiin lajiin mukaan ja P-ajolupia suoritettiin ennätysmäärä (170).Poniravitoiminnan vuosi 2009 (suluissa 2008):• 395 ponilähtöä (408)• 3 888 ponistarttia (3 738)• 10 poniravipäivää (15)• Ponilähtöjen palkinnot 93 883 euroa (93 118)• 15 P-ajolupakurssia (13)• 170 uutta P-ajolupaa (150)• 454 kilpaillutta poniohjastajaa (446)• 436 ponivalmentajaa• Suomen nopein A-kat. poniGolda Apache 2.01,1 lyja B-kat. poni Gumino 1.36,1 alyKilpailleet hevosetSuomenhevosetSuomessa synt. lvKylmäverisetTuonti lv*Suomen ratojen maksamat palkinnot sekä Suomen rekisterissäulkomailta ansaitut palkinnot*Luvut sisältävät muutamia samoja hevosia, jotka ovat kilpailleet sekäennen Suomen rekisteriin rekisteröintiä että sen jälkeen.40035030025020015010050Määrä20092 6064 272491 702Palkinnotmilj. €6,710,00,25Määrä20082 5964 34144992Poniravitoiminnan kehitys vuosina2006–2009Palkinnotmilj. €7,011,30,23,3Uusia P-ajolupiaPoniravipäiviäPonilähtöjä02006 2007 2008 2009Suomen Hippos ry 11


Kilpailleet hevoset ja ohjastajatRavikilpailut ja yleisömääräHevosetOhjastajatYleisö(1 000 henkilöä)Kilpailupäivät9 0001 3008 0001 2007 0001 1006 0001 0005 0009004 0008003 0007002 0006001 0005000199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009Kilpailijat ja palkinnotHevosetPalkinnot(M€)Hevospelien kehitys (M€)VeikkausToto9 000243008 800228 600202508 400188 200162008 000147 800121507 600107 40081007 20067 0004506 80021992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820090019921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200912 Suomen Hippos ry


Hevospeleistä kertyvien varojen jakauma 2009Totopelit 203,4 M€ Raviveikkaus 54,4 M€Pelaajat 150,6 M€Pelaajat 35,4 M€Arpajaisvero 5,0 M€Arpajaisvero 1,8 M€Asiamiehet 3,9 M€MMM 8,3 M€ *35,6 M€ 6,5 M€Asiamiehet 3,1 M€Oy Veikkaus Ab 7,6 M€Raviradat, Fintoto ja Suomen Hippos; pelituototPalkinnot 21,7 M€, opetus- ja koelähtöpalkkiot 0,58 M€* Hevostalouskertymä, valtionapu hevostalouteen: kasvattajapalkinnot,investointi- ja totolinjatuet, dopingtutkimukset,kansainvälinen kilpailutoiminta ja palkintotuki.Suomen Hippos ry 13


Vuoden2009kohokohtiaTammikuuJoulukuussa alkanut hevosinfluenssaepidemiarauhoittui joulun ajan kovien pakkastenmyötä, mutta myötävaikutti osaltaansiihen, että Hippoksen hallitus tekivuoden ensimmäisessä kokouksessaanpäätöksen hevosinfluenssarokotuksen pakollisuudestaraveissa 1.1.2010 alkaen.Urheilullisella puolella kuukaudenhuippuhetket koettiin Turun v75-raveissajoissa vieraili, jälleen kerran voitokkaasti,uransa viimeistä kautta aloitellutJärvsöfaks.Prix d’Ameriquen puolen miljoonaneuron ykköspalkinnon vei ylivoimainenMaeulnes du Corta.HelmikuuHelmikuu alkoi yllätyksellisesti FintotonToto-biisin valinnalla vuoden parhaaksiradiomainokseksi Kaiku-radiomainoskilpailussa.Jalostuspäivät pidettiin Lappeenrannassa.Teemoja olivat muun muassa hevosenpitoonliittyvät ympäristökysymyksetja tammojen tiinehtyminen.Tuiskis, Huuveri ja Vileman edustivatsuomenhevosia Pariisin kylmäveriottelussa.Jean-Michel Baziren ohjastamaTuiskis vastasi parhaasta sijoituksestakirimällä viimeisenä kilpailupäivänä kolmanneksi.MaaliskuuRavien aikatauluja viilattiin heti maaliskuunalusta alkaen: Tototv-ravien alkamisaikaasiirrettiin ja koko raveja tiivistettiin.Tätä seurasi hieman myöhemmintoteutettu pelimixin, eli kunkin pelimuodonraveihin sijoittumisen uudistus.Tampereella järjestettiin ensimmäisetHevosmessut, joiden seminaariohjelmaoli Suomen Hippoksen järjestämä,lisäksi Hippos ja Fintoto olivat messuillamukana näytteilleasettajina.Eduskunnan Hevosystävien seuranhyväntekeväisyysravuri Bokalle jatkoihienoja otteitaan ottamalla uransa kolmannessastartissa kolmannen voittonsa.Talven kotimaisia Suomenhevos-kisojahallitsi Erikasson. Lämminveripuolellarahat jakautuivat tasaisemmin, hyväätyötä teki muiden muassa tuleva raviveikkaushevonenViper Acktion. Ratsuoripäivillähyväksyttiin jalostukseen viisi uuttaoritta.HuhtikuuKansainvälinen huippu-urheilukausikäynnistyi täydellä teholla huhtikuunpuolessa välissä: Camilla Higness ja PeterIngves juhlivat uudessa Seinäjoen Prixd’Etain Royalissa, Moe Brage tupsujalkojenvaltaamassa Olympia-ajossa ja Souloynmonikansallisen tiimin Igor FontFinlandia-ajossa.Olympiaravien oheisohjelmassa hevostaja ponia vastaan juossut Wilson14 Suomen Hippos ry


Kirwa nosti raviurheilun Olympiaraviviikollajulkisuuteen, jopa molempien iltapäivälehtienetusivuille ja KymmenenUutisten loppukevennykseen.Kuukausi loppui raviurheilijoita riemastuttavaanuutiseen: uutta arpajaislakiavalmisteleva työryhmä esitti kaikkienhevospelien keskittämistä Fintotolle vuodesta2012 alkaen.Ensimmäisessä kuninkuusravirankingissamentiin tiukasti kuningas SaranSalaman käskyn alla. Tammojen puolellarankingin ykkönen oli enteellisesti I.P. Vipotiina.Ponioripäivillä Ypäjällä hyväksyttiinjalostukseen 16 uutta ponioritta.ToukokuuSolvallan Elitloppet-raveihin matkasiyli kahdenkymmenen hevosen joukkue,jonka tähdet myös menestyivät. Korventallin Express Merett otti yllätysvoitonSweden Cupista ja Golda Apache-ponivoitti Mini-Elitloppetin. Pääkilpailun,Elitloppetin voitti isäntämaan TorvaldPalema.Toukokuussa julkaistiin ensimmäisenvuosineljänneksen isäoritilasto, jossakärkipaikkoja pitivät Duran Hanover jaTuro.Maaliskuussa alkanut Fintoton kultakypäräkisanousi otsikoihin Eero Hakkaraisenhuikealla suorituksella: moniinkilpakumppaneihinsa nähden vähemmänajava Hakkarainen ajoi toukokuussa jopa24 voittoa ja johti sillä tuloksella kisaapitkään.KesäkuuKouvolan Kymi gp oli jälleen kerran huipputasoinenurheilutapahtuma, jonka pääosanesittäjät lennätettiin komeasti paikanpäälle. Voiton vei ensi kertaa Suomessaesiintynyt Commander Crowe javoittajaseremonioissa nähtiin jo tuttu,mutta aina ilahduttava Peter Ingves-show.Hämeen ammattikorkeakoulu julkistihevosyrittäjille suunnatun kyselyn vastaukset,jotka kertoivat alan yrittäjien suhtautuvantaantumasta huolimatta tulevaisuuteenluottavaisesti. Useimmat vastaajistaarvioivat yrityksensä kysynnänlisääntyvän ja kannattavuuden pysyvät vähintääntyydyttävällä tasolla lähivuosina.Hevosmedia, radat, Fintoto ja Hipposaloittivat yhteistyössä talkookampanjan,jonka tavoitteena oli houkutella alan aktiivejatuomaan kesän aikana uusia katsojiaraveihin.Työmestaruuden voitti Tähti-Vie.HeinäkuuRavikesä oli kuumimmillaan. Suur-Hollola-ajonlauantaina juhlittiin Hullumiehenyllätysvoittoa ja sunnuntaina 100 000euron palkinnon vei yksi joukon kokemattomimmistahevosista: Bob Hope. Taustatiimillä,Kontio ja Nurmos, on kuitenkinkokemusta hevosenkin edestä.St Micheliä odotettiin ennätyksetmielessä, eikä kenenkään tarvinnut pettyä.Lauantaina tunnelman nostivat kattoonSuurmestaruuden kylmäveritammojenme-ajalla vienyt I.P. Vipotiina ja kesänensimmäistä kertaa radalla laulanut PerttiPuikkonen.Sunnuntaina nähtiin vauhtikestävyyttäRanskan malliin. Jean Michel Bazirenajama Premiere Steed johti lähdöstämaaliin ja noteerasi tammojen 1 000 metrinratojen me:n 9,6aly.ElokuuLappeenrannan Kuninkuusraveissa juhlittiinuusia kuninkaallisia, kuningatar I.P.Vipotiinaa ja kuningas Patrikin Muistoa.Sää suosi jälleen ravikesän kohokohtaa jaKarjala sai olla muutenkin ylpeä suorituksestaankuninkuusravien järjestelyissä.Kuninkuusraveja seurasi paikanpäällä46 100 katsojaa. Viikonlopun kokonaispelivaihtooli 2778 533,90 euroa.Suuressa suomalaisessa DerbyssäTarget Hoss jatkoi ikäluokan valtiaana.Suomenhevonen-kiertue starttasiRovaniemeltä ja kiersi syksyn aikana läpiSuomen. Kaikkiaan kiertueen luennoilleosallistui noin 500 kuulijaa.Monté-ohjastaja Susanna Visurivoitti lajinsa Pohjoismaiden mestaruudenKööpenhaminassa.SyyskuuSyyskuu alkoi mediatapahtumalla Korkeasaarenvillihevosten tunnistamisella.Tapahtuma noteerattiin jopa tv-uutisissa,tosin kevennyksenä.Turussa kilpailtiin kylmäveristenpohjoismaiden mestaruudesta. Mustienhevosten rintama oli karu vastus suomenhevosilleja norjalaiset ottivat Åsajärveninjohdolla kolmoisvoiton. Järvsöfaks sijoittuiviimeisessä Suomen kilpailussaan viidenneksi.Tampereen Teivossa ajettiin ehkämaan kaikkien aikojen korkeatasoisimmatravit, kun samalla tiistai-illalle oli sovitettuuet Grand Prixin ja molempien rotujenKriteriumien karsinnat.Suomenhevosen päivää juhlittiinYpäjän Suomenhevosten Kuninkaallistenmerkeissä 5.8.LokakuuTeivon uet Grand Prix ja Kriteriumittarjosivat huikean raviurheilunäytöksen.Mammuttikokoisen ruotsalaisen kimppatallinomistama Maharajah oli pääkilpailussakaikkien kehujen arvoinen ja kuittasi230 000 euron ykköspalkinnon selityksittä.Eduskunnan Hevosystävien seuranhyväntekeväisyysravuri Bokalle riemastuttitukijoukkonsa ottamalla Kriteriumissahienoisen yllätysvoiton. Lämminveristenkisan vei Keen Leader.MarraskuuToton Suomen mestaruuden voitti JarkkoMäntylä. Toiseksi sijoittui lähes noviisiJaajo Linnoinmaa, joka tunnetaan paremminradiojuontajana.Valtakunnallinen varsanäyttely pidettiinElma-messujen yhteydessä Helsingissä.Valtakunnan parhaat varsat olivatJatimatik, Helmi Vilistäjä ja Kap Verde.JoulukuuJoulukuun ehdoton kohokohta oli Lahdessajärjestetty Ravigaala, jonka sankariksinousi harvinaisella raviurheilijankultaisella ansiomerkillä palkittu PekkaKorpi.Vuoden hevosena palkittiin TargetHoss ja Tähtien talliin nousi uransa päättänytraviprinsessa Passionate Kemp.Eduskunnan Hevosystävien seura jakoihevosiin liittyvään lapsi- ja nuorisotyöhönyhteensä 22 500 euron avustuspotin.Loppuvuoden ravit potivat lievää hevospulaa,kun vuoden vaihteessa voimaantullut rokotuspakko ajoi osan hevosistakilpailutauolle.Suomen Hippos ry 15


Viestintä- ja it-palvelutjukka niskanenViestinnän vuosikelloViestinnän vuosikello 2009 – aiheet valitaan vuosittainValtakunnallinen media, mukana aikakauslehdetValtakunnallinen media, maakunta-, alue- ja paikallislehdethipposUrheilu & rahahippos + radatSyksy: Sosiaaliset erottasoittuvat raveissaasiantuntijahaastattelu+ paikallinen porukkahipposHevonenurheilijanahippos + radatTalvi: Raviurheilunvuosipaketti mediallekalenteri, kuvia, yhteystietoja109118127hippos + radatKesä: Ravitähdettietopaketti + paikallinen tähti(hevonen, ohjastaja, katsoja…)lähialueen isot kisat, kuninkuusravit162534hipposHenkilökuvahippos + radatKevät: Kimppaomistaminentietopaketti+paikallinen kimppateemaravit, oma kimppahevonenhipposRavit elämäntapanahippos + liitotSyntyvät varsatVuoden 2009 viestintää toteutettiinviestintästrategian näyttämin suuntaviivoin.Operatiivisena työkalunaotettiin käyttöön viestintäkello,jonka avulla nostettiin yhdessä raviratojenja hevosjalostusliittojen kanssa valtakunnallisiaja alueellisia aiheita mediaan. Erityisesti onnistuttiinaikakauslehdille tarjotuissa juttuaiheissa.Ravien ja toton mielikuvien ja tunnettuuden parantamiseksion edelleen tehtävä runsaasti töitä. Viestintäosastoltaerityisvenymistä vaativat mm. ensimmäistäkertaa Tampereella järjestetyt hevosmessut,kesäkauden suurkilpailut ja loppuvuonnaLahdessa järjestetty ravigaala. Miljoonakävijät kerääväHippoksen nettiportaali säilyi vuoden 2009ajan ulkoasultaan entisellään, kun pitkään tavoitteenaollut uudistaminen edelleen lykkääntyi resurssienpuutteen vuoksi. Tärkein, eli nettisivustonsisältö, pystyttiin hoitamaan suunnitellusti.Kuninkuusravit on julkisuusarvoltaan vuodenselvästi merkittävin ravitapahtuma. Lappeenrantaonnistui järjestelyissään mainiosti, kun valtakunnallinenmediahuomio keskittyi elokuunalussa Etelä-Karjalaan. Kunniamaininnan ansaitseepaikallinen yhteistyö ylen aluetoimituksenkanssa. Hippoksen viestinnässä mediakärjeksinousi tamma I.P. Vipotiina. Hevonen itse huolehti16 Suomen Hippos ry


ViestintästrategiaKohderyhmänä noin 800 000 suomalaistaNykyiset raveissa kävijät 160 000–200 000Raveista kiinnostuneet suomalaiset aikuiset 21 %750 000–800 000LisääkävijöitäUutisseuranta 2004–2009Palstamillimetrit maakunnallisissa sanomalehdissä5 0004 5004 0003 500Lisää hevosenomistajiaLisääpelaajia3 0002 5002 0001 5001 000500Lisääharrastajia020042005 2006 2007 2008 2009draaman onnistumisesta täydellisesti, kun Mikkelissäravatun me-tuloksen jatkoksi tamma kruunattiinmyös ravikuningattareksi. Ravikuningas PatrikinMuisto mielenkiintoisine taustajoukkoineenherätti myös runsaasti huomiota.Raviurheilun näkyvyys sanomalehdissä vähentyineljäntenä vuotena peräkkäin. Vuoteen 2008verrattuna palstamillimetrejä menetettiin 11,8 prosenttiaja vuoden 2006 lukemista on tultu 29 %alaspäin. Osasyinä ovat printtimedian oma murrosja urheilusivujen jyrkästi vähentyneet sivumäärät,mutta suuntaus on joka tapauksessa huolestuttava.Televisionäkyvyys suurimmilla kanavilla olivuonna 2009 hieman aiempia vuosia parempi.Hyväntekeväisyysravuri Bokalle ravasi TampereellaKriterium-ajon voittoon ja Eduskunnan Hevosystävienseuralle kaikkiaan lähes 30000 euroajaettavaksi hyviin tarkoituksiin. Edunsaajiksi valikoituivatmm. vammaisratsastus, raviurheilun nuorisotoimintaja suomalaiset päiväkodit, joille lahjoitettiinsuomenhevosen juhlavuoden teemoittamana102 keinuhevosta.Hevosjalostuksen ja raviurheilun Heppa-tietojärjestelmätoimi ilman katkoksia. Järjestelmänkäyttäjämäärät lisääntyivät runsaasti. Tunnuksellistenkäyttäjien määrä nousi jo yli 3000:eenja kuukausittaisten kävijöiden lukumäärä oli parhaimmillaanyli 120 000. Heppa-järjestelmän kehitystyönsuurimpia ponnistuksia olivat hevostenuuden yhteiseurooppalaisen ueln-rekisterinumerontoteutus ja käyttöönotto sekä ravihevosten rokotustietojenkeräämisen toteutus.Mediaseuranta 1998–2009Raviurheilu tv:ssälkm700600500400300200100019981999200020012002200320042005200620072008Kuvat printissälkm2 0001 8001 6001 4001 2001 0002001200220032004200520062007200820092009aika84:00:0072:00:0060:00:0048:00:0036:00:0024:00:0012:00:0000:00:00aika400 000360 000320 000280 000240 000200 000Suomen Hippos ry 17


Hallituksentoiminta−kertomustilikaudelta 1.1.–31.12.2009Suomen Hippos ry:n hallitus. Edessä vasemmalta Pekka Korpi, Mika Lintilä (pj) ja Kaisa Tolonen (valtuusk. vpj).Takana vasemmalta Kari Haapiainen (vpj), Kristiina Ertola, Ismo Kovanen ja Markku Lääkkölä (valtuuskunnan pj).Kuvasta puuttuvat Hannu Nivola ja Aino-Maija Luukkonen.18 Suomen Hippos ry


Tilikauden olennaiset tapahtumatVuoteen 2009 lähdettiin raviurheilussa ja hevostaloudessaepävarmoin mielin. Kansantaloudessa ja alanmuussa toimintaympäristössä oli ilmassa selvästi havaittaviataantuman merkkejä. Vuodesta 2009 selvittiinvielä varsin kohtuullisesti. Raviurheilun ja hevostaloudenyleinen toiminnan aktiviteetti säilyi vähintään tyydyttävällätasolla.Hippoksen hallitus päätti säästötoimista ja toimintaayksinkertaistavista ratkaisuista, mikä herätti keskusteluaja toimintaa, mutta päätyi kaikkia osapuolia tyydyttäväänlopputulokseen. Pelitoiminnassa työ kaikkien hevospeliensaamiseksi Fintotolle jatkui.Vuoden lopulla käynnistettiin valtuuskunnan syyskokouksessaedellytetyt toimet pelialuekysymysten, raviratojenyhteistyön kehittämisen sekä mittaristojen kehittämisenosalta. Yhteiskuntaan vaikuttavia hankkeitatyöstettiin kilpailutoiminnan alv-kohtelun kehittämisessäsekä lannanpolttoon liittyen.Totopelien myynti kotimaassa laski 203,4 milj. eurooneli -4,3 %. Vuoden aikana järjestettiin kaikkiaan633 (2008 625) Toto-ravit, joissa ajettiin yhteensä 6 124(6 377) totoravilähtöä. Suomessa järjestetyissä Toto-raveissamaksettiin vuonna 2009 palkintoja yhteensä 21,7milj. euroa (-2,6%) ja opetuslähdöt mukaan lukien 22,2milj. euroa.Hevosjalostusliittojen toiminnan kehittämiseksi janeuvonnan tehostamiseksi selvitettiin liittojen rakennettaja resursseja. Lisäksi toteutettiin Suomenhevosenverkostohanke ja mmm:n Elintarviketalouden laatustrategianrahoituksella hanke Hevosenlihan markkinoiden tehostamiseksijulkaisten infoa hevosenlihan käytöstä.Kasvattajapalkinnot maksettiin ennalta Hippoksenvaroin kesäkuussa.Kilpailukalenterin valmistelussa toimittiin tiiviissäyhteistyössä raviratojen ja peliyhtiö Fintoton kanssa jahyödyntäen myös raviratojen tunnuslukuja kilpailupäivienmäärittelyssä. Raviratojen toimintaa ja taloutta kuvaavatalousselvitys tehtiin ja tulosmittareiden kehittäminenjatkui.Lääkeaineiden käyttöä valvottiin Suomen eläinurheilunanti-dopingtoimikunnan alaisuudessa sekä kilpailuissaettä harjoituskaudella. Vuoden aikana otetuista1 320 näytteestä neljä havaintoa johti rangaistusseuraamuksiin.Kilpailujen järjestämisen keskeisimmille toimihenkilöryhmillejärjestettiin vajaat kolmekymmentä koulutustapahtumaayhteistyössä raviratojen ja suurkilpailuvalvojienkanssa. Myös kilpailutapahtumien laadunvalvontaaja turvallisuuskoulutusta jatkettiin.Vuoden 2009 viestintää toteutettiin viestintästrategiansuuntaviivoin. Operatiivisena työkaluna käyttööntuli viestintäkello, jolla yhdessä raviratojen ja hevosjalostusliittojenkanssa saatiin valtakunnallisia ja alueellisiaaiheita mediaan. Erityisesti onnistuttiin aikakauslehdilletarjotuissa juttuaiheissa. Ravien ja toton mielikuvien jatunnettuuden parantamiseksi on edelleen runsaasti tehtävää.Merkittävimpiä tapahtumia olivat mm. ensimmäistäkertaa Tampereella järjestetyt hevosmessut, kesäkaudensuurkilpailut ja loppuvuonna Lahdessa järjestetty ravigaala.Hippoksen nettiportaalin ulkoasu säilyi 2009 entisellään,kun tavoitteena ollut uudistus lykkääntyi resurssipuutteenvuoksi. Tärkein eli sisältö hoidettiin suunnitellusti.Konsernin sisäistä yhteistyötä osapuolten keskenselkeytettiin edelleen. Hevosurheilulehti käynnisti lehdenverkkoversion ja verkkokaupan ja solmi vuoden lopussasopimuksen pelivihjeiden ja uutisten tuotannostaFintoto Oy:lle 1.2.2010 alkaen.Jalostus- ja rekisteröintipalvelutPalvelutoiminta jatkui hyvin työn täyteisenä heinäkuun1. päivänä voimaan tulleen eu:n komission asetuksen504/2008 velvoitettua kaikkien hevoseläinten rekisteröimiseen.Hevostalouskertymästä maksettiin vuoden aikana jalostustoimintaankasvatustukina ja palkintoina yhteensä2,2 milj. euroa (2008 2,1 milj. €). Kansallinen hevostaloudeneu-tuki oli 157–373 euroa siitostammaa kohden.Vuotuiset jalostuspäivät teemoina ympäristö ja kasvatuspidettiin ja näyttelylautakuntia koulutettiin Lappeenrannassa.Hippoksen hallitus päätti jalostusvaliokunnan esityksestätammikuussa lämminveristen ravihevosten jalostusstrategiastaja ns. tuoteselosteen käyttöönotostaTanskan ja Ruotsin mallien mukaisesti.Hevosjalostusliittojen toiminnan kehittämiseksi janeuvonnan tehostamiseksi selvitettiin liittojen rakennettaja resursseja. Lisäksi toteutettiin Suomenhevosenverkostohanke, jonka tilaisuuksiin osallistui 500 kiinnostunutta.mmm:n Elintarviketalouden laatustrategian rahoituksellatoteutettiin hanke Hevosenlihan markkinoidentehostamiseksi ja julkaistiin infoa hevosenlihan käytöstä.Hevosten lukumäärä oli vuoden lopussa noin 72 300kpl. Suomenhevosia oli 19 800 (edellisenä vuonna 19 750)ja lämminverisiä ravihevosia 25 700 (25 300) sekä ratsuhevosia17 500 (15 500) ja poneja 9 300 (8 800).Tammoja astutettiin 6 770 kpl (6 940). Näistä olisuomenhevosia 2 375 (2 380) ja lämminverisiä ravureita2 725 (2 890). Ratsu- ja ponitammoja astutettiin yhteensä1 670 (1 680).Suomen Hippos ry 19


Suomenhevosvarsoja tunnistettiin 1 371 (1 439), lämminverisiäravihevosvarsoja 1 844 (1 967) sekä ratsuhevos-ja ponivarsoja 3 068 (1 522). Hevosia tuotiin edellisvuottavähemmän. Tunnistuksiin sisältyy noin 2000ennen vuotta 2009 tuotua ratsua ja ponia, jotka tunnistettiineu-asetuksen 504/2008 tultua voimaan 1.7.2009.Lämminverisiä ravihevosia tuotiin ja sertifikoitiin yhteensä450 (438).Orinäyttelyitä pidettiin kolme sekä tamma- ja varsanäyttelyitä67, (v. 2008 yhteensä 77). Kantakirjaan hyväksyttiin91 oritta (83) ja 232 tammaa (212). Ratsu- ja poninäyttelyitäjärjestettiin 24 (21). Näyttelyissä kantakirjattiinyhteensä 37 (35) oritta ja 208 (196) tammaa.RaviurheilupalvelutToto-ravitarjonta säilyi likimain entisellä tasolla 2009.Toimialan kasvu kuitenkin taittui kertomusvuonna runsaanvuosikymmenen jatkuneen kasvun jälkeen. Jatkossatärkeimpänä kilpailukeinona toimivat toiminnan laatusekä kilpailukysynnän ja -tarjonnan hallittu tasapainottaminen.Suomen Hippoksen jäsenyhteisöt järjestivät toimintavuodenaikana 633 Toto-ravit, joissa ajettiin yhteensä6 124 totoravilähtöä. Vuonna 2008 kilpailupäiviä oli yhteensä625 ja totoravilähtöjä 6 377. Suomen rekisterissäkilpailleita hevosia oli yhteensä 8 580 kpl (2008 8 536).Toto-ravikilpailuissa Suomessa maksettujen palkintojenyhteismäärä oli 21,7 milj. euroa. Lasku edellisestä vuodestaoli -2,6 %. Uusia ajolupia myönnettiin 219 kpl (284).Henkilöstö ja organisaatioSuomen Hippoksen palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin39 (2008 36) henkilöä. Toiminnoittain henkilöstöjakautui 31.12.2009 seuraavasti:Jalostus- ja rekisteröintipalvelut 13Raviurheilupalvelut 9Viestintä ja it 6Johto, talous ja hallintopalvelut 9Yhteensä 37Henkilöstön keskimäärässä ovat mukana kahdeksan määräaikaistatoimihenkilöä, joista 5 sisältyy myös vuodenlopun määrään. Hippoksen henkilöstöön kuuluu toimihenkilöitä,jotka palvelevat kaikkia konserniyksiköitä.Näiden henkilöiden palkkamenot on jaettu konserniyksiköidenkesken aiheuttamis- ja suoriteperiaatteella.HallitusKansanedustaja Mika Lintilä, s. 1966, Toholampi, hallituksenpuheenjohtaja 14.05.2008 alkaen, hallituksenjäsen 13.05.2005 alkaen. Keskeisimmät muut luottamustoimet:Suomen Pankin pankkivaltuutettu, Sitranhallintoneuvoston jäsen.Toimitusjohtaja Kari Haapiainen, s. 1958, kasvatustieteenmaisteri, Espoo, hallituksen varapuheenjohtaja14.05.2008 alkaen, hallituksen jäsen 01.01.2001 alkaen.Keskeisimmät muut luottamustoimet: VermonRavirata Oy hallituksen puheenjohtaja, Raittius- jaurheiluseura Zoom ry Presidentti.Käräjätuomari Ismo Kovanen, s. 1960, otk, varatuomari,Mikkeli, hallituksen varapuheenjohtaja 14.05.1999–14.05.2008, hallituksen jäsen 14.05.2008 alkaen.Keskeisimmät muut luottamustoimet: Suomen Hipposry:n sääntövaliokunnan puheenjohtaja, sey:nliittovaltuuston puheenjohtaja. shkl:n hallituksenjäsen.Eläinlääkäri Kristiina Ertola, s. 1962, eläinlääkäri, Ylöjärvi,hallituksen jäsen 17.05.2006 alkaen. Keskeisimmätmuut luottamustoimet: Pohjois-HämeenHippos ry:n ja Tampereen Ravirata Oy:n hallituksenjäsen.Ravivalmentaja Pekka Korpi, s. 1949, Vihti, hallituksenjäsen 12.05.1995 alkaen. Keskeisimmät muut luottamustoimet:Vermon Ravirata Oy:n hallituksen jäsen.Hannu Nivola, s. 1957, Uusikaupunki, hallituksen jäsen14.05.2008 alkaen. Keskeisimmät muut luottamustoimet:Turun Hippos ry:n ja Varsinais-SuomenHevosjalostusliitto ry:n puheenjohtaja.Kansanedustaja, yrittäjä Reijo Paajanen, s. 1950, hotelli-ja ravintola-opistotutkinto, Lappeenranta, hallituksenjäsen 14.05.2008–13.05.2009.Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, s. 1958, vtlmph, Pori, hallituksen jäsen 13.05.2009 alkaen.Hallitus piti vuoden aikana 12 kokousta sekä kaksi yhteisneuvotteluaFintoto Oy:n hallituksen kanssa. Näihinosallistuivat myös valtuuskunnan puheenjohtaja MarkkuLääkkölä ja varapuheenjohtaja Kaisa Tolonen. Hallituksensihteerinä toimi toimitusjohtaja Pekka Soini.Tilintarkastajatkht-yhteisö Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tarkastajanaTapani Vuopala (kht), sekä Ossi Sopen-Luoma(htm).Suomen Hippoksen ja konsernintaloudellinen tulosTuloslaskelman mukainen emoyhteisön ylijäämä on83 565,68 euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli -28 063,60euroa. Konsernin tuloslaskelman ylijäämä vuodelta 2009on 304 538,92 euroa (2008 alijäämä -692 155,89). Konsernintulos parani edellisestä vuodesta emoyhteisön ja FintotoOy:n tulosten parantumisen sekä Fintoto Oy:n rahoitussijoitustenmyönteisen kehityksen vuoksi. Yhdis-20 Suomen Hippos ry


tyksen omavaraisuusaste (oman pääoman osuus taseenloppusummasta) on 63,7 % (66,2 %) ja konsernin omavaraisuusaste55,4 % (56,7 %). Suomen Hippoksella on tilikaudenlopussa korollista velkaa 884 te.Tilikauden tuloksen käsittelyHallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 83 565,68 euroakirjataan yhdistyksen omaan pääomaan.Olennaiset tapahtumat tilikaudenpäättymisen jälkeen ja arvio todennäköisestätulevasta kehityksestäHevostalouden näkymät kääntyivät kansainvälisen finanssikriisinseurauksena yleisen taloustilanteen mukana laskuun.Hippos kehittää edelleen yhteistyössä Fintoto Oy:nja raviratojen kanssa kilpailutarjontaa ja tapahtumien sisältöäsuhdannetilanteen riskien minimoimiseksi. Palvelujasekä kilpailu- ja pelitoimintaa alan sidosryhmienkanssa yhteistyössä kehittämällä pyritään parantamaankotimaisen hevoskasvatuksen mahdollisuuksia. Kustannuskehitystäja ratojen talousasemaa seurataan tiiviisti.Fintoto Oy:n pitkäaikainen toimitusjohtaja agronomi,M. Sc Ilmari Halinen, joka vv. 1994–2001 toimi yhdistyksentoimitusjohtajana, vapautui yhtiön hallituksen päätökselläpalveluksesta 3.3.2010. Vt. toimitusjohtajaksioman toimen ohella nimitettiin 3.3.2010 yhtiön hallituksenpuheenjohtaja, etm Pekka Kaikkonen.Hippoksen ja konserniyhtiöiden tietojärjestelmientoimivuutta ja palvelutuotannon tehokkuutta kehitetäänedelleen. Suomen Hevosurheilulehti Oy täydentääverkkolehden julkaisuvaihtoehtoja ja tuottaa 1.2.2010 alkaenFintoto Oy:n Toto- ja muiden kotimaisten ravipelienvihje- ja uutispalvelun sekä täydentää tarjontaansa uusiutuvallatuotesortimentilla.Arvio merkittävimmistä riskeistä jaepävarmuustekijöistä sekä muista toiminnankehittymiseen vaikuttavista tekijöistäKansainvälinen finanssikriisi ja kansantalouden suhdannetilannevaikuttavat sekä pelimyynnin kehitykseen ettäraviurheilun ja hevostalouden toimintaedellytyksiin. Ratkaisevaaon, miten kansantalous kehittyy jatkossa.Sisäasiainministeriön nimittämä arpajaislain uudistamistakoskeva hanke jätti mietintönsä huhtikuussa 2009.Arpajaislain uudistamisen kakkosvaiheessa esitetään mm.,että kaikki hevospelit siirtyvät Fintoto Oy:lle. Samalla valtionimeäisi nykyistä suuremman osan yhtiön hallituksenjäsenistä. Lakiesityksen 1. vaihe on eduskunnan käsittelyssäja hankkeen 2. vaiheen odotetaan etenevän eduskunnankäsittelyyn ja vahvistettavaksi ennen huhtikuun 2011eduskuntavaaleja. Lakimuutos on ratkaiseva hevosalan kehittymisedellytyksille.Konsernin tähtäimessä on kaikkienhevospelien haltuunotto viimeistään vuoden 2012 alusta.Edunsaajien kannalta merkittävin ulkoinen riski onkansantaloutemme heikko kehitys. Myös pelikohdetarjonnanhäiriöt sekä Toto-pelien luotettavuusriskit saattavatolennaisesti haitata tavoiteltujen tulosten saavuttamista.Konserniyhteistyönä on kohotettu valmiutta sekäsuhdannetilanteen että mahdollisten riskien vaikutustenminimoimiseksi.Alan arvonlisäverokäytännön yhtenäistäminen ontärkeää, jotta hevostalouden kehittymisen edellytyksetvoidaan taloudellisesti turvata.Konsernin rahoitusarvopapereihin kohdistuu sijoitustenluonteen mukaisesti kurssiriski, mikäli yleinentaloustilanne heikentyy. Hippos-konsernin yksiköt ovatsuojanneet vakuutuksin olennaisten toimintojen keskeytystentaloudelliset riskit. Käyttöomaisuus on vakuutettutäydestä arvosta.Hallituksen toimintakertomus «Suomen Hippos ry 21


TuloslaskelmaSuomenHippos ry1.1.–31.12.2009SuomenHippos ry1.1.–31.12.2008Konserni1.1.–31.12.2009Konserni1.1.–31.12.2008VarsinainentoimintaJalostus- ja kilpailutoimintaTuototPalvelumaksutValtionavustuksetKulutHenkilöstökulutMuut kulutTuotto-/kulujäämä3 121 757570 9531 514 2071 920 085258 4182 975 738572 9551 490 3062 098 503-40 1172 238 543570 9531 514 2071 913 039-617 7502 133 701572 9551 490 3062 094 542-878 192Pelitoiminta (Fintoto Oy)TuototPelivoitot ja verotBruttokateKulutTuotto-/kulujäämäKertynyt tuotto-/kulujäämäHenkilöstökulutPoistot ja arvonalennuksetMuut kulutRahoitustuotot ja -kulut (-)0258 4180-40 117212 557 328164 038 67048 518 6591 785 730993 08644 199 86613 8571 553 833936 084221 944 871171 402 50450 542 3661 742 565380 72247 443 86429 5451 004 761126 569Julkaisutoiminta (Suomen Hevosurheilulehti Oy)TuototKulutTuotto-/kulujäämäKertynyt tuotto-/kulujäämäHenkilöstökulutPoistot ja arvonalennuksetMuut kulutRahoitustuotot ja -kulut (-)Tuloverot0258 4180-40 1172 784 200959 00026 6181 643 4322 5748 675149 0501 085 1342 685 535906 27516 5291 553 19426 43749 332186 642313 211Yleiskulut ja -tuototTuototKulutPalvelumaksutHenkilöstökulutPoistot ja arvonalenn.Rahoitustuotot ja -kulut (-)Muut kulutTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä ennen varainhankintaa315 115274 584249 344401 707182-610 338-351 919234 606231 818209 987475 3350-682 534-722 65159 443274 584249 344400 929182-865 230219 90333 123231 818209 987469 4750-878 157-564 946VarainhankintaJäsenmaksutPuhelinpalvelun tuototTuotto-/kulujäämä12 80095813 75812 8001 37314 17312 80095813 75812 8001 37314 173Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitusjarahoitustoimintaa-338 161-708 479233 662-550 773Sijoitus- jarahoitustoimintaTuototKulutTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä ennen satunnaiseriä468 79560 397408 39870 236653 05582 834570 221-138 257117 94560 39757 548291 209205 624457 200-251 576-802 350Satunnaiset tuotot13 329110 19413 329110 194Tilikauden ylijäämä / alijäämä (-)83 566-28 064304 539-692 15622 Suomen Hippos ry


TaseVastaavaaSuomenHippos ry31.12.2009SuomenHippos ry31.12.2008Konserni31.12.2009Konserni31.12.2008PysyvätvastaavatAineettomat hyödykkeetAineelliset hyödykkeetSijoituksetPysyvät vastaavat yhteensäAineettomat oikeudetMuut pitkävaikutt. menotKoneet ja kalustoMuut aineelliset hyödykkeetOsuudet saman konserninyrityksissäMuut osakkeet ja osuudet1 298 973187 23089 23002 342 483230 0414 147 9561 411 407278 679119 33402 342 483238 4504 390 3533 466 003187 230392 29226 2441 993 747241 9416 307 4572 352 684278 679551 40131 3901 993 747250 3515 458 252VaihtuvatvastaavatVaihto-omaisuusLyhytaikaiset saamisetRahoitusvaratRahat ja pankkisaamisetVaihtuvat vastaavat yhteensäValmiit tuotteet/tavaratMyyntisaamisetSaamiset saman konserninyrityksiltäMuut saamisetSiirtosaamisetSijoitusrahastot060 092241 3001 024 971247 163740 152921 8233 235 501067 075105 136754 077235 499600 081887 4162 649 28261 242962 75601 041 2831 322 2163 085 7063 592 47710 065 68031 809779 2040812 6911 374 8094 386 3282 701 30210 086 143Vastaavaa yhteensä7 383 4577 039 63516 373 13715 544 395VastattavaaSuomenHippos ry31.12.2009SuomenHippos ry31.12.2008Konserni31.12.2009Konserni31.12.2008OmapääomaYhdistyksen oma pääomaOsakepääomaYlikurssirahastoSakkorahastoEdellisten tilikausien voitto/tappio (-)Tilikauden ylijäämä/voitto/tappio (-)Oma pääoma yhteensä3 956 5520662 985083 5664 703 1033 984 6160701 6910-28 0644 658 2442 991 5250998662 9855 115 050304 5399 075 0963 019 5880998701 6915 779 142-692 1568 809 264VieraspääomaLyhytaikainen Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksiltaSaadut ennakotVelat saman konsernin yrityksilleOstovelatMuut velatSiirtovelat883 54509 266286 4221 049 965451 156Vieras pääoma yhteensä2 680 354534 591018 604282 7361 174 579370 8822 381 392883 545637 0540755 3221 138 5993 883 5207 298 041534 591623 9050767 4111 244 4983 564 7276 735 131Vastattavaa yhteensä7 383 4577 039 63516 373 13715 544 395Suomen Hippos ry 23


RahoituslaskelmaHippos2009Hippos2008Konserni2009Konserni2008VarsinaisentoiminnanrahavirtaVoitto / tappio (-) ennen satunnaisia eriä ja verojaRahoitustuotot ja -kulutOikaisut liikevoittoon:•Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalennukset•Realisoitumattomat arvonmuutokset sijoitusrahastoista•Varainhankinta•Muut oikaisutRahavirta ennen käyttöpääoman muutostaKäyttöpääoman muutosVarsinaisen toiminnan rahavirta ennen rahoituseriäMaksetut korot ja muut vars. toiminnan rahoituskulutSaadut osingot varsinaisesta toiminnastaSaadut korot ja rahoitustuototMaksetut, välittömät verotSakkorahaston tuotto/kuluRahavirta ennen satunnaisia eriäSatunnaiset erätVarsinaisen toiminnan rahavirta70 236-410 587249 3440-13 7582 667-104 766-231 730-336 496-15 7381141 9480-38 706-386 21213 329-372 882-138 257-578 010209 9870-14 1730-520 453-8 217-528 671-31 4467822 052020 118-517 870110 194-407 676299 88439 2741 269 047-113 435-13 75801 481 012-175 0291 305 984-25 45134324 012-8 675-38 7061 257 50713 3291 270 836-753 018-341 288607 238361 969-14 173-17 418-156 689-351 575-508 263-31 46069578 156-49 33220 118-490 086110 194-379 892VarainhankinnanrahavirtaVarainhankinnan tuottojäämä13 75814 17313 75814 173SijoitustoiminnanrahavirtaSijoitustoiminnan tuotot*Sijoitustoiminnan kulutSijoitustoiminnan rahavirta234 285-42 688191 597677 431-43 598633 833117 945-42 65875 257205 624-457 200-251 576InvestointienrahavirtaInvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiinAineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulotInvestointien rahavirta-15 3578 409-6 947-944 512188 036-756 476-2 126 6628 409-2 118 253-1 841 553205 462-1 636 091RahoituksenrahavirtaLyhytaikaisten lainojen muutosRahoituksen rahavirta348 954348 954223 650223 650348 954348 954223 650223 650Rahavarojenmuutos174 479-292 497-409 447-2 029 736Rahavarat tilikauden alussaRahavarat tilikauden lopussa1 487 4961 661 976174 4791 779 9931 487 496-292 4977 087 6316 678 183-409 4479 117 3677 087 631-2 029 736Käyttöpääoman muutosLyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-)-181 7390-49 992-231 730-311 4600303 243-8 217-359 551-29 433213 955-175 029-401 403-6 15155 979-351 575Rahoituslaskelmat on laadittu kila:n ohjeen 2007 mukaisinaepäsuorina rahoituslaskelmina.* Tuotto- ja kulumaksujen havainnollistamiseksi sijoitustuotot janiiden rahoittamisen korot ja kulut on esitetty varsinaisen liiketoiminnanasemesta sijoitustoiminnan ja rahoituksen rahavirroissa.24 Suomen Hippos ry


1 Tilinpäätöksen laatimistakoskevat liitetiedot1.1 ArvostusperiaatteetPysyvien vastaavien arvostus:Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoonvähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoinakohteen käyttöönottokuukaudesta alkaen taloudellisenpitoajan perusteella.Poistoajat ja vuotuiset poistoprosentit ovat:Suomen Hippos ryaineettomat oikeudet 4–5 vuotta, 25–20%muut pitkävaikutt. menot 4–7 vuotta, 25–14%Heppa-järjestelmä 15 vuotta, 7%koneet ja kalusto 4–7 vuotta, 25–14%Konserni4–5 vuotta, 25–20%4–10 vuotta, 25–10%15 vuotta, 7%4–10 vuotta, 25–10%Poistosuunnitelmat vastaavat aiempien vuosien suunnitelmia.Suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi FintotoOy teki 219 055,11 euron arvonalennukset pysyvien vastaavienaineettomista hyödykkeistä Internet-pelien käyttöjärjestelmänuusinnan yhteydessä.Rahoitusomaisuus:Tilinpäätöksen rahoitusomaisuuteen / muihin lyhytaikaisiinvelkoihin sisältyy 622 973,79 euroa Hippoksen hallinnoimiaraviratojen asiakasvaroja, jotka tulevat käytettäväksiratojen järjestämien ikäluokkaravien palkinnoiksi.Fintoto Oy purki tilikaudella 113 435,44 euroa edellisellätilikaudella tehtyä sijoitusomaisuuden 361 969,05 euronarvonalennusta.Yhteisön ja konsernin henkilökunnan eläketurva onhoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemenotkirjataan kuluksi kertymisvuonna. Laskennallisetverovelat on merkitty taseeseen.1.2 Kulujen kohdistus toiminnanaloilleToiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut jaosuus yhteisistä kuluista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.1.3 KonsernitilinpäätösKonsernitilinpäätökseen on yhdistelty Suomen Hippoksenkokonaan omistamat tytäryhtiöt Fintoto Oy, SuomenHevosurheilulehti Oy ja Hippos-Mediat Oy. Kiinteistö OyTulkintorni (omistusosuus 52 %) on otettu konsernitilinpäätökseenosakkeiden hankintamenoon. Hippos-MediatOy:llä ei ole ollut liiketoimintaa kumpanakaan vuonna.1.4 Tilinpäätösten vertailukelpoisuusRahoituslaskelmat 2008 ja 2009 on laadittu kila:n 2007antaman ohjeen mukaisiksi epäsuoriksi rahoituslaskelmiksi.Tuotto- ja kulumaksujen havainnollistamiseksisijoitustuotot ja niiden rahoittamisen korot ja kulut onesitetty varsinaisen liiketoiminnan asemesta sijoitus- jarahoitustoiminnan rahavirroissa.2 Tuloslaskelman liitetiedotHippos2009Hippos2008Konserni2009Konserni20082.1TuotottoiminnoittainJalostustoiminta ravuritJalostustoiminta ratsut ja ponitKilpailutoiminta Toimitus- ja palvelumaksutLisenssimaksutKohdekorvauksetJalostus- ja kilpailutoiminta yhteensäYhteiset toiminnot PalvelutuototPelitoiminnan liikevaihtoPelitoiminnan liiketoiminnan muut tuototJulkaisutoiminnan liikevaihtoJulkaisutoiminnan liiketoiminnan muut tuototYhteensä459 876489 373856 833333 698981 8143 121 595316 2353 437 830437 104354 688868 497397 437928 1052 985 830225 8863 211 716459 876489 373856 833333 69899 1002 238 88159 443210 292 6842 264 6442 784 20055 877217 695 729437 104354 688868 497397 43790 3452 148 07033 123219 672 7312 272 1402 685 5350226 811 600Suomen Hippos ry 25


Hippos2009Hippos2008Konserni2009Konserni20082.2AvustuksetYleisavustusKohdeavustusYhteensäJalostustoiminta ravuritJalostustoiminta ratsut ja ponitDoping -tutkimusMuut kohdeavustukset184 50061 500260 05964 894570 953189 00059 000272 88552 070572 955184 50061 500260 05964 894570 953189 00059 000272 88552 070572 9552.3Toiminnan kulutkululajeittainHenkilöstökulutOsastojen toimintakulutMarkkinointi, tiedotusatk-, toimisto- ja tilakulutMatkakulutMuut kulutToiminnan kulut yhteensä1 788 7901 176 161153 873419 245201 530372 9914 112 5901 722 1251 253 077162 624561 131212 481392 3144 303 7522.4HenkilöstöäkoskevatliitetiedotKeskimääräinen henkilöstömääräPalkat ja palkkiotEläkekulutMuut henkilösivukulutHenkilöstökulut yhteensäToimitusjohtajien palkat ja palkkiotHallituksen jäsenten palkat ja palkkiotToimitusjohtajien ja hallituksenjäsenten palkat ja palkkiot yhteensä391 476 651245 51366 6261 788 790109 200361 405 283251 09265 7501 722 125104 855833 779 599607 412146 5094 533 520301 57955 752357 331783 618 621594 347157 9974 370 964327 26246 460373 7222.5Poistotja arvonalennuksetSuunnitelman muk. poistotaineettomista hyödykkeistäkoneista ja kalustostamuista pitkävaikutt. menoistaPoistot yhteensäArvonalennukset aineettomista hyödykkeistäYhteensä121 34036 55591 449249 3440249 34493 18835 13781 662209 9870209 987772 643178 27199 0791 049 992219 0551 269 047338 462179 48489 292607 2380607 2382.6TilintarkastajanpalkkiotTilintarkastusToimeksiannotYhteensä12 929012 92919 6422 56222 20425 00325025 25344 8372 56247 3992.7Sijoitus- jarahoitustuototja-kulutOsinkotuotot saman konsernin yrityksiltäOsinkotuotot muiltaVuokratuotot saman konsernin yrityksiltäVuokratuotot muiltaKorkotuototMuut sijoitustuototSijoitus- ja rahoitustuotot yhteensäVastike- ja vuokrakulutKorkokulut ja muut rahoituskulutSijoitus- ja rahoituskulut yhteensäSijoitus ja rahoitus yhteensä230 000114234 28501 8902 725469 01442 68815 73858 427410 587230 00078217 431014 345191 201653 05543 59831 44675 045578 01004570014 198127 645142 30042 68823 44366 13276 16906950049 913226 040276 64843 598421 051464 649-188 00126 Suomen Hippos ry


3 Taseen liitetiedot3.1 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeetAineettomathyödykkeetMuut pitkävaik.menot mlperuskorjausKoneet jakalustoSuomenHippos ryHankintameno 01.01.LisäyksetVähennykset/myynnitHankintameno 31.12.Kertyneet poistot ja arvonalennukset 01.01.Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistotTilikauden poistoArvonalennuksetKertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.ArvonkorotuksetKirjanpitoarvo 31.12.2009Kirjanpitoarvo 31.12.20081 566 2988 90601 575 204154 8900121 3400276 23101 298 9731 411 407365 79500365 79587 116091 4490178 5640187 230278 679313 2246 4510319 675193 891036 5550230 445089 230119 334KonserniHankintameno 01.01.LisäyksetVähennykset/myynnitHankintameno 31.12.Kertyneet poistot ja arvonalennukset 01.01.Tilikauden poistoArvonalennuksetKertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.Kirjanpitoarvo 31.12.2009Kirjanpitoarvo 31.12.20086 146 9032 105 01708 251 9193 794 219772 643219 0554 785 9173 466 0032 352 684450 5952 4840453 079140 52699 0790239 604213 474310 0692 576 22319 16202 595 3842 024 821178 27102 203 092392 292551 4013.2Osuudet samankonserninyrityksissäTytäryhtiötFintoto Oy, Espoo*Suomen Hevosurheilulehti Oy, Espoo*Hippos Mediat Oy, Espoo*Kiinteistö Oy Tulkintorni, Espoo†YhteensäKonsernin ja emoyhteisönomistusosuus100,0 %100,0 %100,0 %52,3 %Kirjanpitoarvoeuroa170 135170 0558 5471 993 7472 342 483Omapääoma4 147 501563 2729 9564 309 8939 030 623Tulos411 00839 8669913450 986* yhtiön tiedot konsolidoitu ja eliminoitu konsernitilinpäätöksessä† konsernitilinpäätöksessä yhdistelty osakkeiden hankintameno3.3Saamiset samankonserninyrityksiltäMyyntisaamisetOsinkosaamisetMuut saamisetYhteensäSuomen Hevosurheilulehti OyFintoto Oy/ Suomen Hevosurheilulehti Oy/ Suomen Hevosurheilulehti OyHippos200954610 349230 000405241 300Hippos20081 354103 78100105 136Suomen Hippos ry 27


Hippos2009Hippos2008Konserni2009Konserni20083.4Oman pääomanerittelyYhdistyksen oma pääoma 01.01.Edellisen tilikauden yli-/alijäämä (-)YlikurssirahastoSidottu oma pääoma yhteensä 31.12.Sakkorahasto 01.01.Sakkorahaston tuottojäämäSakkorahaston pääoma 31.12.Edellisten tilikausien voitto/tappio (-) 31.12.Tilikauden yli-/alijäämä (-)Vapaa oma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensä 31.12.3 984 616-28 06403 956 552701 691-38 706662 985083 566746 5514 703 1033 774 882209 73403 984 616681 57420 118701 6910-28 064673 6284 658 2443 019 588-28 0649982 992 522701 691-38 706662 9855 115 050304 5396 082 5749 075 0962 809 854209 7349983 020 586681 57420 118701 6915 779 142-692 1565 788 6788 809 2643.5Velat samankonsernin yrityksilleOstovelatMuut velatYhteensäSuomen Hevosurheilulehti OyFintoto Oy/ Suomen Hevosurheilulehti Oy3578 872389 2667 87110 732018 6043.6SiirtovelatJaksotetut palkat, sos.kustVakuutusmaksujen jaksotusInternet-pelivelkaAvoimet voitot (Toto)Arpajaisverovelka vmValtion osuusvelka mmmMuut siirtovelatYhteensä248 657186 712000015 787451 156193 709176 9980000175370 882583 849186 712809 233293 739391 756634 390983 8423 883 520499 263176 998721 356281 495396 857515 262973 4963 564 7274 RahoituslaskelmanliitetiedotHippos2009Hippos2008Konserni2009Konserni2008Rahoituslaskelman bruttoinvestoinnitPysyvien vastaavien luovutuksetInvestointeihin liittyvä käyttöpääoman muutosNettoinvestoinnit15 357-8 40906 947490 334-188 036454 178756 4762 126 662-8 40902 118 2531 387 375-205 462454 1781 636 0915 Vakuudet javastuusitoumuksetHippos2009Hippos2008Konserni2009Konserni2008LeasingsopimuksistamaksettavatmäärätSeuraavalla tilikaudella maksettavatMyöhemmin maksettavatYhteensä145 76186 880232 641120 964152 338273 303Leasingvastuut koskevat myös tytäryhtiöiden käytössä olevia laitteistosopimuksia.Vastuisiin ei liity leasingvuokrien loppuerien lunastuksia.335 066928 1741 263 240130 079165 122295 201Omien ja konserniyhtiöidensitoumustenvakuudeksipantatut osakkeetShekkitililimiitti Nordea Pankki Suomi OyjKiinteistö Oy Tulkintorni 3992–15826As. Oy Muurarintalo 2341–25392009336 376Vastuumäärä Pantin kirjanpitoarvo2008 2009 2008336 376 2 152 2851 993 747158 5382 152 2851 993 747158 53828 Suomen Hippos ry


6 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksenallekirjoituksetEspoossa 18. päivänä maaliskuuta 2010Mika Lintilä Kari Haapiainen Ismo Kovanen Pekka Korpihallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsenKristiina Ertola Aino-Maija Luukkonen Hannu Nivola Pekka Soinihallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen toimitusjohtaja7 TilinpäätösmerkintäSuoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.Espoo 31.03.2010Deloitte & Touche Oykht-yhteisöTapani Vuopala, khtOssi Sopen-Luoma, htmTilintarkastuskertomusSuomen Hippos ry:n jäsenilleOlemme tarkastaneet Suomen Hippos ry:n kirjanpidon,tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta1.1. - 31.12.2009. Tilinpäätös sisältää sekä konserninettä yhdistyksen taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelmanja liitetiedot.Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuHallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksenlaatimisesta ja siitä, että ne antavatoikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksenja toimintakertomuksen laatimista koskeviensäännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaakirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisestajärjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito onlainmukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavallajärjestetty.Tilintarkastajan velvollisuudetTilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessanoudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja senperusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestäja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapaedellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamistaja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamistasiten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessätai toimintakertomuksessa ei ole olennaisiavirheellisyyksiä ja että yhdistyksen hallituksen jäsenet jatoimitusjohtaja ovat toimineet yhdistyslain mukaisesti.Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksenja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojenoikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuutilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessäon väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaolennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitäsuunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen jatoimintakertomuksen laadintaan ja esittämiseen liittyvääsisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksenyleistä esittämistapaa, tilinpäätöksenlaatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassasoveltamia arvioita.Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavanhyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemmemukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseensoveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoammevarten.LausuntoLausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomusantavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksenja toimintakertomuksen laatimista koskeviensäännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävättiedot konsernin sekä yhdistyksen toiminnan tuloksestaja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksentiedot ovat ristiriidattomia.Espoossa 31. päivänä maaliskuuta 2010Deloitte & Touche Oykht-yhteisöTapani VuopalakhtOssi Sopen-LuomahtmSuomen Hippos ry 29


HallintoOrganisaatiokaavio Valtuuskunta v. 2009Granqvist Rune(Antila Esa)Jäsenyhteisöt(128)Haapiainen KariHakala VeikkoHeikkinen Jukka(Ojapelto Jorma)(Jansson Helena)(Heikkinen Toivo)Heininen Pekka(Johansson Roger)Horppu Alpo(Mankki Arvi)YleinenedustajakokousJauhiainen JyrkiKairtamo PekkaKalalahti HannuKallio Markku(Rämö Pekka)(Kojo Tuomo)(Mäkelä Ville)(Syrjälä Raimo)Kinnunen Heikki(Heikkinen Aulis)Valtuuskunta44 jäsentäKivijärvi JussiKoivu AnttiKoivunen HarriKoivurova Paavo(Karjalainen Tapio)(Mahlamäki Matti)(Kauhanen Jukka-Pekka)(Ylitalo Reijo)Korpela Pekka(Nurmos Kimmo)Kuha Martti(Wikman Juha)Hallitus7 jäsentäLehtinen JarkkoLeppä JariLääkkölä Markku(Nummenmaa Mitja)(Kauppinen Erkki)(Korteniemi Petteri)Majoniemi Risto(Jääskeläinen Mikko)ValiokunnatMerikoski SirkkaMäki PenttiMäkilä Jukka(Airaksinen Harri)(Salmela Kari)(Säntti Uolevi)Niemenmaa Rauno(Myllykoski Heli)ToimistoNisula MarkkuNivola Hannu(Taskila Erkki)(Virtanen Jarmo)Okulov Juhani(Haanketo Olavi)Pykäläinen Pasi(Ratilainen Jorma)Rajaharju Matti(Kuusela Pentti)ToimitusjohtajaRautio SeppoRiipinen VeijoRuoppila Ahti(Innanen Kari)(Koskela Markku)(Kangas Antti)JohdontukipalvelutSaario ErkkiSalonen MiaSavolainen AnttiSjöholm Lars(Virtala Jouko)(Bystedt Rainer)(Ala-Risku Erkki)(Holmström Elof)Toivonen Eija(Mentula Maija-Sisko)Tolonen Kaisa(Ryynänen Timo)RaviurheilupalvelutRekisteröinti-jajalostuspalvelutViestintäjaitpalvelutTalous- jahallintopalvelutTurkki MarttiVilkuna PekkaVirkkala AarreVirkkala HannuWahlman Håkan(Välimäki Timo)(Viitamaa Kari)(Hakala Keijo)(Koskinen Jouni)(Möller Maria)Tytäryhtiöt Fintoto Oy ja SuomenHevosurheilulehti OyValtuuskunta kokoontui vuoden aikanakaksi kertaa.30 Suomen Hippos ry


KunniapuheenjohtajaMinisteri Kalevi Hemilä, HelsinkiKunniajäsenetRavivalmentaja Kyösti Keskinen, JyväskyläAgronomi Markku Pihkala, TampereLääkintöneuvos Pertti Puhakka, JoensuuPääjohtaja Samuli Suomela, HelsinkiJäsenetHevosjalostusliitotSvenska Österbottens Hästavelsförbund rfVaasaEtelä-Pohjanmaan HevosjalostusliittoSeinäjokiPohjanmaan Ravi ryYlivieskaEtelä-Suomen HevosjalostusliittoLahtiHaapajärven Ravi ryHaapajärviHämeen HevosjalostusliittoTampereHalsuan Hevosjalostusyhdistys ryHalsuaKainuun HevosjalostusliittoKajaaniHankasalmen Hevosystäväinseura ryHankasalmiKeski-Pohjanmaan HevosjalostusliittoKaustinenHärmän Ravirata OyHärmäKeski-Suomen HevosjalostusliittoJyväskyläJämsän Ravi ryJämsäKymen-Karjalan HevosjalostusliittoKouvolaKalajoen Hevosystäväinseura ryKalajokiLapin HevosjalostusliittoRovaniemiKannuksen Keskusravirata OyKannusMikkelin HevosjalostusliittoMikkeliKauhavan Hevosjalostajain Rata OyKauhavaNylands läns HästavelsförbundKarjaaKittilän Hevosjalostusyhdistys ryKaukonenPohjanmaan HevosjalostusliittoOuluIitin Hevosystäväinseura ryKausalaPohjois-Karjalan HevosjalostusliittoJoensuuKemijärven Ravi ryKemijärviPohjois-Savon HevosjalostusliittoKuopioSataravi OyKokemäkiSatakunnan alueen HevosjalostusliittoTampereKokkolanseudun Hippos ryKokkolaSvenska Österbottens HästavelsförbundVaasaYlläksen Ravi ryKurtakkoVarsinais-Suomen HevosjalostusliittoTurkuLapuan Hevosjalostusyhdistys ryLapuaRaviradatPielisjärven Hevosystäväinseura ryItä-Uudenmaan Oriyhdistys ryLieksaLoviisaVermon Ravirata OyHelsinkiÅlands Hästavelsförening rfMariehamnForssan Seudun Hippos ryForssaPihtiputaan Hevosystäväinseura ryPihtipudasJoensuun Ravirata OyJoensuuRiihimäen Raviseura ryRiihimäkiKeski-Suomen Ravirata OyJyväskyläLapin Ravi rySodankyläKainuun Ravirata OyKajaaniSuonenjoen Hevosystäväinseura rySuonenjokiKaustisen Seudun Raviseura ryKaustinenYlä-Savon Hippos ryVieremäValkealan Hevosystäväinseura ryKuopion Ravirata OyKouvolaKuopioMuut jäsenyhteisötLahden Hevosystäväinseura ryLahtiAlavieskan Hevosjalostusyhdistys ryAlavieskaLappeenrannan Ravirata OyMikkelin Ravirata OyLappeenrantaMikkeliBorgå Hästvänner rf –Porvoon Hevosystävät ryPorvooPohjolan Hevosystävät ryOuluEtelä-Pohjanmaan Ravikatsomo OySeinäjokiPorin Ravit OyPoriEtelä-Pohjanmaan Raviseura rySeinäjokiRovaniemen Hevosystävät ryRovaniemiEurajoen Hevoskasvatusyhdistys ryEurajokiEtelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto rySeinäjokiHelsingin Keskusraviseura ryHelsinkiPohjois-Hämeen Hippos ryTampereHelsingin Ravirata OyHelsinkiLänsi-Lapin Hevosystävät ryTornioHämeen Hippos ryHämeenlinnaTurun Hippos ryTurkuIisalmen Hevosystäväinseura ryIisalmiSuomen Hippos ry 31


Suomen Hippoksen kultainen ansiomerkki 2009Maanviljelijä Aarne Halla-Aho, SoiniRatsastuskouluyrittäjä Aino Ilvonen, RuokolahtiToimitusjohtaja Roger Johansson, TurkuVaratuomari Kauko Juhantalo, KankaanpääInsinööri Ilkka Korpi-Anttila, TurkuToimitusjohtaja Matti Mahlamäki, SastamalaToimitusjohtaja Antti Ojala, KalajokiJäsenet «Opetusneuvos Ilmari Ojala, HelsinkiToimitusjohtaja Jorma Ojapelto, VillähdeRavivalmentaja Pertti Puikkonen, EspooEläinlääkäri Antero Tupamäki, LaukaaInsinööri Juhani Uusialho, KempeleImatran–Ruokolahden Hevosystäväinseura ryItä-Savon Hevosystäväinseura ryJakobstads Travvänner rf –Pietarsaaren Raviystävät ryJokilaaksojen Ravikeskus OyJoutsenon Oriyhdistys ryJuvan Hevosystäväinseura ryKajaanin Hevosystäväinseura ryKauhajoen Ravirata ja Kenttä OyKeski-Karjalan Hevosystäväinseura ryKiiminkien Hevosystävät ryKiinteistö Oy Oulun RavikatsomoKiukaisten Hevoskasvatusyhdistys ryKiuruveden Hevosystäväinseura ryKokemäen Hevoskasvatusyhdistys ryKuhmon Hevosystävät ryKuusamon Hevosystävät ryLaitilan Seudun Hevosyhdistys ryLempäälän Hevosyhdistys ryLänsipohjan Hevosurheilukeskus OyNikulan Ravirata OyNivalan Ravirata OyNurmijärven Hevosjalostusseura ryOrimattilan Hevosystäväinseura ryPaltamon Hevosystäväinseura ryParikkalan Oriyhdistys ryPedersöre Travbana rfPiikkiön Hevoskasvatusyhdistys ryRannikon Ravi ryRatsujalostusliitto ryReisjärven Hevosjalostusyhdistys rySallan Ravi rySavon Hippos rySotkamon Hevosystäväinseura ryImatraSavonlinnaPietarsaariYlivieskaJoutsenoJuvaKajaaniKauhajokiJoensuuKiiminkiOuluKiukainenKiuruvesiKokemäkiKuhmoKuusamoLaitilaLempääläTornioKaustinenNivalaNurmijärviOrimattilaPaltamoParikkalaPännäinenPiikkiöPoriHelsinkiReisjärviSallaKuopioSotkamoSuomen Arabihevosyhdistys rySuomen Connemarayhdistys rySuomen Hevosenomistajien Keskusliitto rySuomenhevosliitto rySuomen Hevosurheilulehti OySuomen Islanninhevosyhdistys rySuomen Kengityssepät rySuomen Monté-ohjastajat rySuomen New Forest Poniyhdistys rySuomen Poniraviyhdistys rySuomenratsut rySuomen Ravihevoskasvattajat rySuomen Ravinaisten Liitto rySuomen Raviurheilun Ystävät rySuomen Ravivalmentajat rySuomen Russ-ponien Ystävät rySuomen Shetlanninponiyhdistys rySuomen Työhevosseura rySuomen Welsh-poni ja Cobyhdistys rySuomen Vuonohevosyhdistys rySuomussalmen Hevosystävät rySääksmäen–ValkeakoskenHevosjalostusyhdistys ryTampereen Ravirata OyTuusulan Hevosystäväinseura ryUudenmaan Raviseura ryVakka-Suomen Hippos ryVarkauden Seudun Hevosystäväinseura ryVihdin Hevosjalostusyhdistys ryViipurin läänin Hevosystäväinseura ryYhteensä 128HelsinkiHelsinkiHelsinkiSaarijärviHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiRiihimäkiHelsinkiHollolaHelsinkiHelsinkiHelsinkiSipooHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiSuomussalmiSääksmäkiTampereTuusulaRiihimäkiUusikaupunkiVarkausVihtiVihtiSuomen Hippos ry:n yleinen kokous pidettiin 19.10.2009Oulussa. Virallisia kokousedustajia oli 60 jäsenyhteisöstä.32 Suomen Hippos ry


Fintoto OyToimitusjohtajankatsausIlmari HalinenNeljäntoista vuoden yhtäjaksoinen hevospelienmyynnin kasvu taittui kertomusvuonnaneljän prosentin miinukseen.Vuosi oli erittäin vaikea, joskaan mitäänkriisiä ei koettu. Viimeisen vuosineljänneksenmyynti ylsi lähes edellisvuoden tasolle, vaikkapoikkeuksellisen ankaran, jo joulukuussa alkaneen talvenja rokotuspakon yhtäaikainen vaikutus lisäsi merkittävästivaikeusastetta aivan vuoden lopussa. Vuoteen 2010lähdettiinkin tammi–helmikuun jälkeen pitkältä takamatkalta,mikä ulkoilmaurheilusta riippuvalle myynnillemmeon entisestään koveneva haaste. Tavoitteemme onalkaneena vuonna saavuttaa Toto-myynnissä pieni kasvuvuoteen 2009 verrattuna.Välttämättömien isojen investointien toteuttaminenlaskevan myynnin olosuhteissa on vaikea yhtälö. Niinpäraviratojen pelimyyntiosuudet ja palkintotuet putosivatedellisvuoden ennätystasolta 29,9 milj. euroon. Maa- jametsätalousministeriön maksamat palkintotuet huomioonottaen raviratojen tulovirta oli 34,0 milj. euroa, jossaon pudotusta edellisestä vuodesta 2,3 milj. euroa eli runsaatkuusi prosenttia. Siihen verrattuna raviratojen maksamatpalkinnot 21,7 milj. euroa (22,2 milj. euroa) olivatosoitus tehokkaasta vyön kiristyksestä. Suomi onkin palkintojenmaksuntehokkuudessa edelleen eurooppalaistahuippua: 8,4 senttiä jokaisesta hevospelien eurosta ohjautuipalkintoihin.Kahden tappiovuoden jälkeen Fintoton operatiivinentulos oli 284 000 euroa ja rahastojen noin 113 000euron ylöskirjausten ja muiden rahoitustuottojen jälkeen411 000 euroa. On otettava huomioon, että edellisenävuonna rahastosijoituksista tehtiin 362 000 euronrealisoitumattomat arvonalennukset. Omavaraisuutemmesäilyi hyvällä 53 prosentin tasolla, mikä osaltaan turvaaedessä olevien isojen Toton pääteinvestointien rahoitusta.Investointien ja laskevan myynnin seurauksena tehokkuusheikkeni. Tulonsiirtojen tehokkuutta raviradoillekuvaava bruttokate laski ennätyksellisestä 65,1prosentista 61,6 prosenttiin. Osaltaan tehokkuutta nakertavatjatkuvasti kasvavat lakisääteiset pelitoiminnanvalvonnan ja sosiaalisten haittojen tutkimuskulut.Fintoto Oy 33


Arpajaislaki ja hevospelien toimeenpanoArpajaislain kaksiosaisen uudistuksen ensimmäinenvaihe on ollut eduskunnan käsittelyssä jo puolitoistavuotta. Ykkösvaiheen arvioidaan valmistuvan keväällä2010. Uudistuksen kohteena ovat mm. rahapelien yhtenäinen18 vuoden ikäraja, markkinoinnin rajoitukset sekäarpajaislain rikkomisesta säädettyjen rangaistusten kiristäminen.Hankkeen toisen vaiheen työryhmän esitys annettiin18.4.2009. Hevospelaamisen kannalta lakiuudistuksentoinen vaihe on ratkaiseva. Siinä esitetään, että lakisääteistenyksinoikeuksien pohjalta Suomessa toteutettavarahapelitoiminta järjestetään niin, että kaikki hevospelitkeskitetään Fintoto Oy:lle. Arpajaislain kakkosvaihe ontarkoitus jättää eduskunnalle keväällä 2010 siten, että seehdittäisiin käsitellä vielä ennen seuraavia eduskuntavaaleja,jotka pidetään huhtikuussa 2011. Kakkosvaiheenvoimaantuloksi on suunniteltu nykyisten rahapelilupienpäättymistä eli 1.1.2012.Lainsäädännön uudistaminen on laaja ja monitahoinenprosessi, joka eri vaiheissaan aiheuttaa monia muutoksiaFintoton toimintaan. ey-tuomioistuimen viimeisimpienratkaisujen, Europarlamentin keväisen äänestystuloksenja juuri nimitetyn uuden eu:n komissionlinjausten valossa on ilmeistä, että rahapelilainsäädäntöömmekohdistuvat liberalisointipaineet ovat ainakintilapäisesti hellittämässä. Komissio on uuden sisämarkkinakomissaariMichel Barnierin johdolla ottamassa rahapeliasioissajäsenvaltioiden kanssa yhteistyöhakuisemmanasenteen. Rikkomuskanteiden avulla tapahtuva linjanmäärityson jäämässä ainakin toistaiseksi taka-alalle.Eurooppalainen poliittinen ilmapiiri on nyt selkeän suosiollinenrahapelitoiminnan kansalliselle itsesäätelylle,kunhan yksinoikeustoiminnalle asetetut oikeuttamisperusteettäyttyvät.Terävöitetty strategiaArpajaislain muutosesityksen sisältämä ehdotus kaikkienhevospelien keskittämisestä Fintotolle käynnisti uudenkierroksen strategiamme päivittämisessä. Kertomusvuodenaikana yhtiölle on johtoryhmän ja hallituksen tiiviissäyhteistyössä päivitetty uusi strategia, joka kattaa vuodet2010–2013. Keskeisimmät muutokset koskevat luonnollisestikaikkien hevospelin haltuunottoon liittyviä kysymyksiäja niiden aiheuttamia mittavia investointeja.Rakennamme edelleen korostetusti yhteiskuntavastuunja suuren yleisön tuen varaan. Haluamme laajentaakohtuullisesti pelaavien asiakkaidemme määrää, mikä ta-34 Fintoto Oy


kaa myös tulevaisuudessa tuottojen pitkäjänteisen kasvun.eu-oikeuden linjaamat kansallisen yksinoikeudenperusteet eli rikollisuuden ehkäiseminen ja sosiaalistenhaittojen torjunta ovat terävöitetyn strategian ja päivittäistyönkulmakiviä.Isot investoinnit jatkuvatUusi uljas Quantum-keskustotojärjestelmämme otettiinsuunnitellusti ja sujuvasti käyttöön toukokuussa2009. Siirryimme tototekniikassa 1990-luvulta suoraan2010-luvulle. Samalla saimme käyttöömme uusia ulottuvuuksiatuotekehitykseen, kansainväliseen yhteistyöhönja raviveikkausten haltuunottoon.Toinen iso hankkeemme oli Internet-Toton lisenssienhankinta niiden kehittäjältä Eget-nimiseltä yritykseltä,joka fuusioitiin ahvenanmaalaiseen paf:iin. Ostorasittaa aluksi Fintoton tulosta, mutta varmistaa tulevaisuudessaitsenäisyytemme ja alhaisemman kustannustason.Myös Internet-Toton käyttöliittymäuudistus otettiinviivästysten jälkeen käyttöön 19.1.2010. Internetinosuus oli 41 prosenttia myynnistä ja lähestyy maagisenapidettyä 50 prosentin rajaa. Vertailun vuoksi mainittakoon,että Toton myynti raviradoilla oli enää 11 prosenttia.Kolmas ja isoin investointimme on radan ulkopuolisenja laajennettavan Toton asiamiesverkoston pelipäätekannanja informaatiojärjestelmien uusiminen, minkävalmistelu oli aktiivisessa vaiheessa varsinkin loppuvuodenajan. Ensimmäinen erä uusia uuden sukupolven kosketusnäytöllisiäWave-myyntipäätteitä tilattiin tammikuussa2010. Asennukset alkavat ensi syksynä niin, ettäkoko Toto-pelipisteverkoston pääteuudistus olisi valmiinavuoden 2012 alussa.Kuvatun investointiohjelman läpivienti rajoittaamuutaman lähivuoden ajan palkintojenmaksukykyämme.Toisaalta investoinnit ovat suurimmalta osalta välttämättömiä,sillä 1980- ja 1990-lukujen tototekniikkamme onauttamatta vanhentunutta. Päätetyt investoinnit lujittavatuskoamme parempaan huomiseen, jossa hevospeleilläon läntisistä naapureistamme tuttu, vankka markkina-asema.Henkilöstö ja asiakkaatHenkilöstömme säilyi rakenteeltaan pääosin entisellään.Vahvistuksena joukkoomme liittyi uusi tototekniikanosastopäällikkö Anna-Leena Ruuth, jolla on vankka työkokemustietotekniikan johtavista kansainvälisistä yrityksistä.Operoimme edelleen pienellä henkilöstöllä (29), jokavastaa pelitoiminnan käytännön pyörittämisestä yli 600ravitapahtumassa ja 363 päivänä vuodessa. tv-tuotanto,Internet-Toton palvelimet, ylläpito ja kehitys sekä taloushallintoon tietoisesti ulkoistettu. Toto-tekniikka, myyntija markkinointi ovat oman henkilöstömme ydintehtäviä.Haluan kiittää intohimoista ja motivoitunutta henkilöstöämmehaasteellisen vuoden lujasta työpanoksesta.Koko raviyhteisön ja kumppaniemme panos on ollut ratkaisevantärkeä syvää taantumaa torjuttaessa. Ja ilmanToto-asiakkaita kaikki edellä lueteltu olisi täysin turhaa.TulevaisuusVuosi 2010 alkoi ankarimmalla talvella vuosikymmeniin.Ulkoilmaurheilusta täysin riippuvaisena ja taantumanpuristuksessa vuodesta tulee kivitalon kokoinen haaste.Katse on kuitenkin naulittava tiukasti siihen tavoitetilaan,jossa kolmenkymmenen vuoden vaelluksen jälkeenolemme kaikkien hevospelien operaattori. Siinä kysymyksessäolennaista on maamme poliittisen päätöksenteonpysyminen linjauksissaan ja tinkimättömyys aikataulusta.Se voimavara, joka päivittäistoiminnastamme jää kehittämiseen,on tiukasti fokusoitu kaikkien hevospelienhaltuunoton valmisteluun. Kun otetaan huomioon sekäomat että ostettavat varsin rajalliset resurssit, tehtävä ontoisaalta haasteellinen, mutta myös hyvin innostava jamielenkiintoinen. Kiteytetysti voi kuvata, että onnistuminenon ainoa vaihtoehto hevosalan taloudellisten edellytystenturvaamiseksi kauemmas tulevaisuuteen. Ruotsinja Norjan esimerkit kuvastavat kristallinkirkkaasti,miten ratkaiseva merkitys hevosen ja hevosihmisten yhteiskunnallisellenäkyvyydelle kukoistava koko kansanlauantainen miljoonapeli on.Alkaneena vuonna palkintosuorite on kovan paineenalla. Vaikka olemme edellistä lamaa paremmin varautuneet,isot investoinnit nakertavat alan kykyä maksaa kustannustennousua vastaavia palkintoja. Prioriteeteista pidetäänkiinni eli suurkilpailut, v75- ja v5-lähdöt pyritään kaikissaolosuhteissa turvaamaan. Talouden näköalat ovat vielä epävarmat,mutta viimeistään vuonna 2011 kansantaloudessauskotaan syntyvän tervettä kasvua. Kuten tunnettua, hevosalaon rahapelitoiminnan lohkoista se, joka reagoi voimakkaimminsuhdanteisiin, niin hyvässä kuin pahassa. Yhtälönpositiivisesta puolesta saimme nauttia parhaimmillaanvuosituhannen vaihteen molemmin puolin.Tekninen alustamme on pian erinomaisessa kunnossa.Suorituskykymme kasvaa. Hevosalan pitkä trendion edelleen myönteinen. Kun tähän saadaan lisättyä uudistettavassaarpajaislaissa esitetyt mahdollisuudet, hevosalavoi katsoa peiliin, ellei menestystä tule. Toton pitkäänhistoriaan on tulossa monta mielenkiintoista ja yllättäväälukua.LopuksiYli 16-vuotinen urani, aluksi Suomen Hippos ry:n jaSuomen Hevosurheilulehti Oy:n sekä 2001 alkaen FintotoOy:n toimitusjohtajana, päättyi 3.3.2010. Tullessanitaloon vuonna 1994 asetimme silloisen johdon kanssakolme pitkän aikavälin tavoitetta: raviratojen ulkopuolinenpeli (toteutui 1995), arpajaisveron yhdenmukaistaminen(toteutui 2005) ja kaikkien hevospelien saaminensamaan organisaatioon, mikä jää keskeneräisenä seuraajanivastuulle. Kiitän antoisista vuosista ja toivotan alallekaikkea hyvää.Fintoto Oy 35


Fintoton hallitus 2009Jäsenyyden alkamisaikaPj. kaikkonen PekkaVilhelm (s.1961)Johtaja, Fintoto Oy:n vt. toimitusjohtaja 3.3.2010 alkaenkoulutus: etmkeskeinen työkokemus: Toimitusjohtaja Järvisuomen Portti 1998–2004,Johtaja hk-Ruokatalo Oy 2004–20077.4.2006hytönen Veikko Ensio(s.1952)Toimitusjohtaja, Hankkija-Maatalous Oykoulutus: mml, maanviljelysneuvos, mmt hc.keskeinen työkokemus: 21 vuotta elintarviketeollisuudessa (Valio Oy ja osuusmeijerit1978–1997, Atria Oyj 1997–1999keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Boreal Kasvinjalostus Oy, hallituksenjäsen, Sampo Rosenlew Oy, hallituksen jäsen, Suomen Kulttuurirahaston hallintoneuvosto,jäsen11.4.2008kairtamo PekkaAlexander (s.1967)Talousjohtaja, Isku Invest Oykoulutus: ktmkeskeinen työkokemus: Talousjohtaja Isku-konsernikeskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Lahden Hevosystäväinseura ry,puheenjohtaja7.4.2006suihkonen KaarinaHanna Raakkeli (s.1944)Budjettineuvos, valtiovarainministeriökoulutus: Merkonomikeskeinen työkokemus: Taloushallinto, valtiovarainministeriökeskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: mela hallituksen jäsen 1.4.2009 asti7.4.2006ojapelto Jorma Henrik(s.1951)Toimitusjohtaja, Vermon Ravirata Oykoulutus: Ekonomikeskeinen työkokemus: Toimitusjohtaja Vermon Ravirata Oy 1989–,aiemmin toimitusjohtaja Lahden Hevosystäväinseura ry sekä Forssan Seudun Hippos rykeskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Hallituksen jäsenyyksiä VermonRavirata Oy:n taustayhteisöissä1.12.2000pohjamo Erkki Samuli(s.1950)Euroopan parlamentin jäsen 13.7.2009 astikoulutus: vtmkeskeinen työkokemus: Euroopan parlamentin jäsen 1999–2004 ja 2007–2009.Aikaisemmin mm. Suomenmaan päätoimittaja.keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Pohjolan Hevosystävät ry, hallituksenpuheenjohtaja, Suomen Hevosurheilulehti Oy, hallituksen jäsen 17.4.2009 asti11.4.2008Vpj. tolvi Timo VäinöIlmari (s.1948)Hallitusneuvos, maa- ja metsätalousministeriökoulutus: otkkeskeinen työkokemus: Maa- ja metsätalousministeriö 1992–keskeisimmät samanaikaiset luottamustoimet: Boreal Kasvinjalostus Oy, hallituksenpuheenjohtaja1.12.2000Toimitusjohtajahalinen Jaakko Ilmari(s.1957)koulutus: Agronomi, M.Sc.keskeinen työkokemus: 12 vuotta elintarviketeollisuuden palveluksessa 1982–1994,Suomen Hippos ry:n toimitusjohtaja 1994–2001Fintoto Oy:n toimitusjohtaja 2001 alkaen 3.3.2010 saakka36 Fintoto Oy


Fintoto OyYhteiskuntavastuuStrateginen tahtotilamme on:Vastuuta korostaen, tuottoja tasaisesti kasvattaen.Fintoto Oy 37


Vastuullinen pelaaminenYksinoikeuden periaatteelle rakentuva toimintamme on yhteiskuntavastuummekulmakivi. Rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturvan takaaminen,väärinkäytösten sekä rikosten torjuminen ja sosiaalisten haittojenvähentäminen ovat olennaiset yhtiön rahapelitoiminnan oikeuttamisperiaatteet.Fintoton tavoitteena on mahdollisimman laaja, kohtuullisesti pelaava asiakaskunta.IkärajatFintoto on ottanut käyttöön pelaamisen ikärajat vapaaehtoisesti 1.9.2005.Toto-pelipisteissä ja raviradoilla alle 15-vuotias saa pelata vain samaan talouteenkuuluvan täysi-ikäisen läsnä ollessa ja luvalla, Internetissä ikärajaon 18 vuotta.Uuden arpajaislain mukainen 18-vuoden ikäraja kaikissa kanavissa otetaankäyttöön uuden lain tullessa voimaan (3 kk:n siirtymäaika lain voimaantulosta).Pelaamisen rajoituksetInternet-pelipalveluumme on rakenteille vastuullisen pelaamisen elementit,joilla pelaajat voivat halutessaan asettaa itselleen pelaamisen rajat.Toto-pelaaminen velaksi ei ole sallittua.KuluttajasuojaToto-peliasiakkaille kuluttajasuoja tarkoittaa läpinäkyvää pelitoimintaa,jossa luotettavat pelikohteet ja peli-informaation oikeellisuus ovat keskeisetlähtökohdat. Toto-peli järjestelmät toimivat luotettavasti ja täsmällisesti.Pelaajia suojaa myös kuluttajalainsäädäntö.OngelmapelaaminenNiille pelaajille, joilla on vaikeuksia hallita pelaamistaan, myyntikanavissammeon tarjolla informaatiota peliongelmien tunnistamisesta sekä siitä,mistä saa apua peliongelmiinsa. Fintoto rahoittaa yhdessä Veikkauksen jaRay:n kanssa Peluurin toiminnan. Peluuri on peliongelmaisille ja heidän läheisilleentarkoitettu puhelinpalvelu.LuotettavuusPidämme tärkeänä Toto-pelaamisen luotettavuutta ja ulkopuolista, asiantuntevaavalvontaa. Pelitoiminnan laillisuusvalvonta kuuluu sisäasiainministeriönpoliisiosaston arpajais- ja asehallintoyksikön nimeämille virallisillevalvojille. Pelien säännöt hyväksyy sisäasiainministeriö.Rikollisen toiminnan estäminenFintoto ilmoittaa kaikki rahanpesuepäilyt keskusrikospoliisille. Valvontailmoitustehdään aina rahapesuepäilyn tarkistamiseksi, jos pelaajan yksittäinentai toisiinsa kytkeytyvä rahapanos on vähintään 3 000 euroa tai joskyseessä on epäilyttävä liiketoimi.38 Fintoto Oy


Toto-pelitFintoto Oy 39


Hevospelien jakautuminen 2009Toto-pelien kokonaisvaihdot (m€)V510%Päivän Duo 5%250200V7511%Kaksari38%150Sija 2%Voittaja 3%10050V4 19%Troikka 13%0’79 ’82 ’85 ’88 ’91 ’94 ’97 ’00 ’03 ’06 ’09Toto-myynnin jakautuminen 2009Kokonaismyynti 203,4 m€ (-4,3 %)Toto-euron jakautuminen 2009Ratapeli22,4 M€(-9,3 %)Radalta radalle 5,3 M€ (-13,9 %)Toto-pelipisteet91,8 M€(-8,8 %)Valtion osuus 4,1% Arpajaisvero 2,5%Raviradatja Fintoto Oy19,4%Pelaajat74,0%Internet83,9 M€(+3,5 %)40 Fintoto Oy


Fintoto OyHallituksentoiminta−kertomustilikaudelta 1.1.–31.12.2009Fintoto Oy:n hallitus. Vasemmalta Pekka Kaikkonen (pj), Samuli Pohjamo, Kati Suikkonen,Jorma Ojapelto ja Timo Tolvi. Kuvasta puuttuvat Pekka Kairtamo(vpj) ja Ensio Hytönen.Fintoto Oy 41


Olennaiset tapahtumat tilikaudellaVuosi 2009 oli Fintoton yhdeksäs varsinainen toimintavuosi.Yhtiön liikevaihto oli 210,3 milj. euroa, missäon laskua 4,3 %. Toto-pelien osuus myynnistä oli kotimaassa203,4 milj. euroa ja ulkomailla 1,0 milj. euroa.Vuoteen 2008 verrattuna kotimaan myynti laski 4,3 % jakokonaismyynti ulkomaat mukaan luettuna 4,3 %. Syväntaantuman olosuhteissa tavoitteista jäätiin, mutta viimeisenvuosineljänneksen myynti oli hyvin lähellä edellisenvuoden vastaavaa jaksoa. Fintoton varoista maksettavatraviratojen ja Suomen Hippoksen tuloutukset laskivatedellisestä ennätysvuodesta 3,0 milj. eurolla yhteensä30,8 milj. euroon.Veikkauksen tuotevalikoimaan kuuluvien raviveikkaustenmyynti oli 54,4 milj. euroa, missä oli laskua 2,5 %.Veikkauksen hevospeleistä maksamat kohdekorvauksetolivat yhteensä 6,5 milj. euroa eli 175 000 euroa edellisvuottapienemmät.Ravipelien kokonaismyynti Suomessa oli 257,9 milj.euroa, missä on laskua 4 %. Ruotsi, Viro ja Hollanti mukaanlukien myynti oli 258,9 milj. euroa.Yhtiön operatiivinen tulos kertomusvuonna oli283 716,34 euroa. Rahoitustuottojen ja -sijoitusten positiivistenarvonmuutosten jälkeen tulos oli 411 008,38euroa. Raviradoille tilitettiin ratojen osuuksina, kohdekorvauksinaja palkintotukina yhteensä 29,9 milj. euroa(-9 %). Tämän lisäksi maa- ja metsätalousministeriön radoillemaksama palkintotuki oli 4,1 milj. euroa (+22 %).Suomessa järjestetyissä Toto-raveissa maksettiinvuonna 2009 palkintoja yhteensä 21,7 milj. euroa (-2,6 %)ja opetuslähdöt mukaan lukien 22,2 milj. euroa. Tästä Fintotonpalkintotuen osuus oli 21 % eli 4,6 milj. euroa, maajametsätalousministeriön osuus 21 % eli 4,6 milj. euroasekä ratojen oma osuus 58 % eli 13,0 milj. euroa.Vuosi 2009 oli kolmas vuosille 2007–2011 myönnetynrahapeliluvan toimintavuosi. Euroopan Yhteisöjenoikeudellisten ratkaisujen myötä yksinoikeuden tärkeimmiksiperusteiksi ovat vakiintuneet rikollisuuden ehkäiseminenja sosiaalisten haittojen torjunta. Useat eurooppaoikeudenpäätökset ovat viime aikoina linjanneetrahapelipolitiikan ratkaisut kansallisen päätännän toimialueeksi.Tämän periaatteen vahvisti kuluneena vuonnamyös Euroopan Parlamentti.Toimintavuoden aikana eduskunta käsitteli arpajaislainensimmäisen vaiheen muutosesityksiä, joista tärkeimpiäovat ikärajat, markkinoinnin rajoitukset ja arpajaislainrikkomisesta määrättävät seuraamukset. Laintoisen vaiheen valmistelu on käynnissä ja tavoitteena onantaa se eduskunnalle vuoden 2010 keväällä. Toisen vaiheenkeskeisintä sisältöä ovat yksinoikeuksien perusteetja rahapeliyhteisöjen työnjako.Yhtiö päivitti vuosien 2010–2013 strategiansa, jokaon keskeinen tekijä voimavarojen suuntaamisessa arpajaislainkakkosvaiheessa esitettyjen raviveikkausten haltuunottoon.Fintoton strateginen tahtotila on kiteytettymuotoon ”Vastuullisesti koko kansan pelejä, tuottoja tasaisestikasvattaen”.KustannuksetPelaajille maksettiin voittoina 150,7 milj. euroa. Voittojenosuus totomyynnistä oli 74,0 %, mikä on edellisvuodentasolla. Asiamiehille maksettiin myyntipalkkioita 3,9milj. euroa (-6,8 %). Yhtiö käytti markkinointiin 1,9 milj.euroa ja valtakunnallisten tv-kanavien ravilähetyksiin 1,9milj. euroa sekä Tototv:n ohjelmansiirtoon ja tuotantokuluihin2,7 milj. euroa. Markkinointikustannukset alenivat328 000 euroa ja olivat 0,90 % liikevaihdosta.Investoinnit ja niiden poistotMerkittävin investointi oli uusi Quantum-keskustotojärjestelmä,joka otettiin ilman ongelmia käyttöön toukokuussa2009. Myös Internet-Toton lisenssit hankittiintammikuussa 2009 yhtiön omistukseen. Internet-Totonkäyttöliittymä viivästyi ja otettiin käyttöön tammikuussa2010. Yhtiön seuraava suuri hanke on Toton päätekannanuudistaminen, joka alkaa vuoden 2010 syksyllä.Uuteen keskustotojärjestelmään integroidun, tammikuussa2010 avatun Internet-Toton uuden käyttöliittymänkorvattua tuotannossa vastaavat vanhat järjestelmätyhtiö teki niistä normaalien suunnitelmapoistojen lisäksiyhteensä 219 055 euron arvonalennukset.TV-toimintaRavit näkyivät päivittäin Tototv:ssä ja valtakunnallisillakanavilla (tärkeimpinä tv1, tv2 ja Urheilukanava).Tototv:n kuukausitilaajien määrä oli vuoden lopulla3 500. Internetissä näkyvien päivittäisten tv-lähetystentilausmäärä oli yli 30 000 tilausta kuukaudessa.Osakepääoma ja rahoitusYhtiön koko osakekannan omistaa Suomen Hippos ry.Osakepääoma on 500 000 euroa.Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus yhtiön varoihin.Maksuvalmius oli koko kertomusvuoden ajan hyvä.Yhtiöllä ei ole pankkilainoja. Tammikuussa 2009 tapahtunutInternet-Toton lisenssien osto toteutettiin ominkassavaroin.42 Fintoto Oy


Sisäinen valvonta ja riskienhallintaYhtiö ostaa taloushallinnon palvelut Suomen Hippokselta,jossa resursseja on lisätty. Yhtiön tulosennustamista jamaksuvalmiusseurantaa on tilivuoden aikana edelleen kehitettyja käyttöön otettiin sähköinen laskujen hyväksymisjärjestelmä.Yhtiön toiminnan merkittävimpiä riskejä ovat arpajaislakiinperustuvan yksinoikeusaseman mahdollisetmuutokset ja kotimaisen kohdetarjonnan häiriöt. Tällaisiaovat mm. poikkeukselliset sääolosuhteet ja eläintautiepidemiat.Fyysiset riskit on kartoitettu. Yhtiön totojatietoliikennetekniikka on olennaisilta osiltaan kahdennettu.Yhtiön omaisuus on vakuutettu täysarvosta jatoiminnan keskeytyksen kattaa vakuutusturva.HenkilöstöYhtiön palveluksessa oli keskimäärin 29 henkilöä (27vuonna 2008), joista 20 työskentelee tototekniikassa.Tilapäisen henkilöstön käyttö säilyi ennallaan. Yhtiönhenkilöstökulut olivat 0,8 % liikevaihdosta ja yhteensä1,78 milj. euroa (+2,3 %). Koko vakituinen henkilöstö onvuonna 2007 käyttöön otetun vuosittain päivitettävänkannustavan palkkausjärjestelmän ja yhdenmukaistentulospalkkausperusteiden piirissä. Vuoden 2009 palkkakustannuksetsisältävät tulospalkkioita 21 879 euroa eli1,2 % palkkasummasta.Yhtiön johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja IlmariHalinen, totojohtaja, varatoimitusjohtaja PerttiKoskenniemi, tototekniikan osastopäällikkö Anna-LeenaRuuth 31.8.2009 alkaen, tototekniikan asiantuntija ReijoAnttila, markkinointipäällikkö Tero Vienonen 26.1.2009alkaen, yhteyspäällikkö Janne Ekholm 2.2.2009 alkaen,myyntipäällikkö Petri Hämäläinen ja myyntipäällikköSami Vähäkuopus.HallintoHallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet:puheenjohtajanavarapuheenjohtajanajäseninäPekka KaikkonenTimo TolviEnsio HytönenPekka KairtamoJorma OjapeltoSamuli PohjamoKati SuihkonenHallituksen sihteerinä on toiminut toimitusjohtaja IlmariHalinen.Tilikaudella hallitus piti yhdeksän kokousta sekäkaksi yhteisneuvottelua Hippoksen hallituksen kanssa.Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 94. Hallitusseuraa tavoitteiden saavuttamista jokaisessa kokouksessa.Osavuosikatsaus sisältäen tuloslaskelman ja taseen käsitelläänvähintään kolmen kuukauden jaksoissa.Yhtiön tilintarkastajana toimii kht-yhteisö Deloitte& Touche Oy päävastuullisena tilintarkastajana TapaniVuopala, kht.Olennaiset tapahtumat tilikaudenpäättymisen jälkeen ja arvio todennäköisestätulevasta kehityksestäKoko hevosalan ja sen myötä hevospelaamisen näköalatmuuttuivat olennaisesti vuoden 2008 jälkipuoliskollakansainvälisen finanssikriisin seurauksineen iskiessämyös Suomeen. Toton 14 vuotta peräkkäin jatkunutmyynnin kasvu kääntyi kertomusvuonna laskuun, jokakuitenkin loiveni vuoden 2009 viimeisinä kuukausina.Yhtiö tavoittelee vuonna 2010 hieman edellisvuotta suurempaamyyntiä, jota osaltaan on vaikeuttanut ankara alkutalvi.Ratkaisevaa on, miten kansantalous kehittyy jatkossa.Vuoden 2008 alussa työnsä aloittanut sisäasiainministeriönnimittämä arpajaislain uudistamista koskevahanke jätti mietintönsä huhtikuussa 2009. Arpajaislainuudistamisen kakkosvaiheessa esitetään mm., ettäkaikki hevospelit siirtyvät Fintoto Oy:lle. Samalla valtio(maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriösekä sosiaali- ja terveysministeriö) nimeäisi nykyistäsuuremman osan hallituksen jäsenistä. Lakiesityksen ensimmäinenvaihe on edelleen eduskunnan käsittelyssä jahankkeen toisen vaiheen pitäisi edetä eduskunnan käsittelyynniin, että se voitaisiin vahvistaa ennen huhtikuun2011 eduskuntavaaleja. Lakimuutoksella on ratkaisevamerkitys hevosalan kehittymisedellytyksille. Vuonna2010 yhtiö aloittaa pelipäätekantansa uudistamisen tähtäimessäänkaikkien hevospelien haltuunotto viimeistäänvuoden 2012 alusta.Hevospelien myynnin arvioidaan saavuttavan vuoden2009 tason tehtyjen investointien hyödyntämisen,markkinoinnin terävöittämisen ja perustettavan tehostetunmyyntiorganisaation avulla. Käyttöön otettavan Internet-Totonuuden käyttöliittymän, lisääntyvien lounasravien,tuotehuollon ja ravien lisääntyvän ajallisenporrastamisen avulla saavutetaan uusia mahdollisuuksialisämyyntiin sekä kotimaassa että kansainvälisessä yhteistyössä.Edunsaajien kannalta merkittävin ulkoinen riski onkansantaloutemme heikko kehitys. Myös pelikohdetarjonnanhäiriöt sekä Toto-pelien luotettavuuteen kohdistuvatriskit saattavat olennaisesti haitata tavoiteltujenFintoto Oy 43


tulosten saavuttamista. Yhteistyössä omistajan SuomenHippos ry:n kanssa on kohotettu valmiutta sekä suhdannetilanteenettä mahdollisten riskien vaikutusten minimoimiseksi.Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja agronomi,M.Sc. Ilmari Halinen, joka vv. 1994–2001 toimi Hippoksentoimitusjohtajana, vapautui yhtiön hallituksen päätökselläpalveluksesta 3.3.2010. Vt. toimitusjohtajaksioman toimen ohella nimitettiin 3.3.2010 hallituksen puheenjohtaja,etm Pekka Kaikkonen.Toiminnan tunnusluvutTotomyynti €Kehitys %Maksetut pelivoitot €% TotomyynnistäVerot ja valtionosuudet €% TotomyynnistäBruttokate (=liikevaihto . /. Pelivoitot ja verot) €% LiikevaihdostaRatojen osuudet ja -tuet €% BruttokatteestaSuunnitelman mukaiset poistot* €% BruttokatteestaInvestoinnit €% TotomyynnistäOmavaraisuusaste(Oman pääoman osuus koko pääomasta)Henkilöstön määrä keskimäärin2009203 625 008-4,3 %150 738 50874,03 %13 300 1616,53 %48 518 65823,07 %29 879 46761,58 %993 0862,04 %2 076 76910,20 %53,04 %292008212 861 6092,2 %157 497 85573,99 %13 904 6496,54 %50 542 36523,01 %32 885 54565,07 %380 7220,75 %835 5640,39 %50,52 %272007208 173 7495,0 %152 785 19273,39 %13 768 0956,61 %50 153 67923,38 %31 706 59163,22 %548 0141,09 %400 9800,19 %52,96 %262006198 308 5821,3 %144 911 84873,07 %13 172 7016,64 %48 574 47124,74 %29 930 73261,62 %643 5501,32 %174 5710,09 %51,83 %25Hallituksen toimintakertomus «* Normaalien suunnitelmapoistojen lisäksi tehtiin 2009yhteensä 219 055,11 euron arvonalennukset.VoitonjakoesitysTilikauden tulos on 411 008,38 euroa. Yhtiöjärjestyksenmukaan yhtiö ei voi jakaa osinkoa, joten tilikauden tuloskirjataan kokonaisuudessaan yhtiön vapaaseen omaanpääomaan.44 Fintoto Oy


TuloslaskelmaFintoto Oy1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008LiikevaihtoMyyntituototKohdekorvauksetUlkomaiset pelituototLiikevaihto203 625 0086 533 399134 277210 292 684212 862 2376 708 197102 297219 672 731Liiketoiminnan muut tuototToiminnan muut tuotot2 264 6442 272 140Pelivoitot ja verotVoitotArpajaisveroValtion osuudetYhteensä150 738 5085 028 8328 271 329164 038 670157 497 8555 251 9018 652 748171 402 504Myyntiverkostokulut ja palkintotuetVerkostokulut, palkintotuet36 107 87039 684 559Pelivoitot, verot, myyntiverkostokulutja palkintotuet200 146 540211 087 063HenkilöstökulutPalkat ja palkkiotEläkekulutMuut henkilösivukulutHenkilöstökulut yhteensä1 481 259249 19952 0171 782 4751 450 604233 42258 5391 742 565Suunnitelman mukaiset poistotSuunnitelman mukaiset poistotArvonalennukset pysyvien vastaavienhyödykkeistäPoistot ja arvonalennukset774 031219 055993 086380 7220380 722Liiketoiminnan muut kulut9 351 5118 939 652Liikevoitto / -tappio (-)283 716-205 131Rahoitustuotot ja kulutMuut korko- ja rahoitustuototKorko- ja rahoituskulutRahoitustuotot ja -kulut (-)14 013113 279127 29229 564-374 385-344 821Tilikauden voitto / tappio (-)411 008-549 952Fintoto Oy 45


TaseVastaavaa31.12.200931.12.2008Pysyvät vastaavatAineettomat hyödykkeetAineelliset hyödykkeetSijoituksetAineettomat oikeudetMuut pitkävaikutteiset menotYhteensäKoneet ja kalustoOsakkeet ja osuudet2 119 32026 2442 145 564276 11010 000905 90031 390937 290398 21710 000Vaihtuvat vastaavatLyhytaikaiset saamisetMyyntisaamisetSaamiset saman konsernin yhteisöiltäSiirtosaamisetYhteensä737 8434801 042 6351 780 959528 1479 4081 100 9041 638 458Rahoitusarvopaperit:Osakkeet ja osuudetMuut arvopaperit1 354 9652 738 321Rahat ja pankkisaamiset2 251 7481 674 104Vastaavaa yhteensä7 819 3467 396 390Vastattavaa31.12.200931.12.2008Oma pääomaOsakepääomaEdellisten tilikausien voitto / tappio (-)Tilikauden voitto / tappio (-)Oma pääoma yhteensä500 0003 236 492411 0084 147 501500 0003 786 444-549 9523 736 492Vieras pääomaLyhytaikainenVieras pääoma yhteensäOstovelatVelat saman konsernin yhteisöilleMuut velatSiirtovelat287 03211 58854 1673 319 0573 671 845375 564137 28151 7153 095 3383 659 898Vastattavaa yhteensä7 819 3467 396 39046 Fintoto Oy


Rahoituslaskelma2009 2008LiiketoiminnanrahavirtaVoitto/tappio ennen satunnaisia eriäOikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalennuksetRealisoitumattomat arvonmuutokset sijoitusrahastoistaRahoitustuotot ja -kulutMuut oikaisutRahavirta ennen käyttöpääoman muutostaKäyttöpääoman muutosLiiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriäSaadut korot ja rahoitustuototMaksetut korot ja muut liiketoiminnan rahoituskulutLiiketoiminnan rahavirta411 008993 086-113 435-13 85701 276 802-130 5531 146 24910 804-1561 156 897-549 952380 722361 969-17 148-17 426158 165-318 079-159 91429 564-19-130 369SijoitustoiminnanrahavirtaSijoitustoiminnan tuotot*Sijoitustoiminnan kulutSijoitustoiminnan rahavirta116 6440116 6440-374 367-374 367InvestointienrahavirtaInvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiinPysyvien vastaavien luovutuksetInvestointien rahavirta-2 079 2530-2 079 253-845 56417 426-828 138RahoituksenrahavirtaPitkäaikaiset lainatLyhytaikaisten lainojen muutosMaksetut rahoituskorot*Rahoituksen rahavirta00000000Rahavarojen muutos-805 712-1 332 874Rahavarat 01.01.Rahavarat 31.12.4 412 4253 606 7135 745 2994 412 425-805 712-1 332 874Käyttöpääoman muutosLyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-)-142 501011 948-130 553-170 6430-147 436-318 079* Tuotto- ja kulumaksujen havainnollistamiseksi sijoitustuotot janiiden rahoittamisen korot ja kulut on esitetty varsinaisen liiketoiminnanasemesta sijoitustoiminnan ja rahoituksen rahavirroissa.Fintoto Oy 47


Tilinpäätöksen laatimistakoskevat liitetiedotTilinpäätös on laadittu 31.12.2009 Suomessa voimassaolevien säännösten mukaisesti.Tilinpäätöksen laatimisperiaatteetPysyvien vastaavien arvostus:Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoonvähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoinakohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella.LiikevaihtoLiikevaihtona esitetään pelaamisesta saadut tulot. Pelienmyynti jaksottuu liikevaihdoksi pelituloksen vahvistamisenajankohdan mukaan.VerotArpajaisvero on 9,5 % kalenterikuukaudelle kirjanpidossakohdistuvista pelien myynneistä saaduista tuloista, joistaon vähennetty voitot.Poistoajat ovat: koneet ja kalusto 4–10 vuottaaineettomat oikeudet 5 vuottaperusparannusmenot 10 vuottaSuunnitelman mukaisten poistojen lisäksi Fintoto Oyteki 219 055,11 euron arvonalennukset pysyvien vastaavienaineettomista hyödykkeistä Internet-pelien käyttöjärjestelmänuusinnan yhteydessä.Arvonlisäverolain 59 §:n mukaan yhtiö ei ole arvonlisäverovelvollinenydintoiminnastaan. Yhtiön kuluihinja investointeihin sisältyy voimassa oleva arvonlisävero.RahoitusarvopaperitArvopaperit on arvostettu tilinpäätöksessä hankintamenoontai sitä alempaan käypään arvoon.KonsernisuhdeYhtiö kuuluu Suomen Hippos-konserniin. Emoyhteisö onSuomen Hippos ry, Espoo (omistusosuus 100%). Konsernitilinpäätöson saatavissa osoitteessa Suomen Hippos ry,Tulkinkuja 3, 02650 Espoo.Tuloslaskelman liitetiedot2009 2008LiikevaihtoKaksariV4TroikkaPäivän DuoVoittajaSijaPyöristyksetTotopelit yhteensäKohdekorvaus Veikkauksen peleistäUlkomaiset pelituototYhteensä94 267 26850 284 42033 731 1309 773 0309 165 1546 405 059-1 052203 625 0086 533 399134 277210 292 68499 259 65051 225 95435 062 05612 675 3368 708 5305 930 084628212 862 2376 708 197102 297219 672 731Liiketoiminnanmuut tuototTietoliikenteen valtion apuKuvakorvauksetKiertävän totojärjestelmän tuototPelikupongit/lämpöpaperitVihjepalvelu tuototMaksu-tv tuototPelien valvontaKäyttöomaisuuden myyntivoitotMuut tuototYhteensä672 000434 750153 590143 709129 191578 81498 450054 1402 264 644672 000451 490151 880189 697119 235534 56095 64117 42640 2122 272 14048 Fintoto Oy


2009 2008Korkotuotot10 80429 564Muut korko- jarahoituskulutKorkokulutRahoitusluovutustappiotMuiden rahoitusarvopapereiden arvonalentuminenArvonalentumisten palautuksetYhteensä15600113 435-113 2791912 397-361 9690374 385Fintoto Oy purki tilikaudella 113 435,44 euroa edellisellä tilikaudella tehtyäsijoitusomaisuuden 361 969,05 euron arvonalennusta.Voitot ja verotAsiakkaille maksetut voitotArpajaisvero, vmValtion osuudet, mmmYhteensä150 738 5085 028 8328 271 329164 038 670157 497 8555 251 9018 652 748171 402 504Myyntiverkostokulutja palkintotuetTotolaitevuokratPelikupongitRaviratojen osuudetPalkintotuet raviradoilleAsiamiespalkkiotKohdekorvaukset HippokselleInternet-pelin lisenssimaksuInvestointituet raviradoilleUlkomaiset pelikohteetYhteensä923 168114 83425 316 7194 562 7483 858 850882 714291 955156 88336 107 870398 594104 38027 092 5725 592 9724 139 268837 7601 152 733200 001166 27939 684 559Henkilöstöäkoskevat liitetiedotYhtiön palveluksessa oli tilikaudenaikana keskimäärin henkilökuntaa2927Toimitusjohtajalle, varatoimitusjohtajalleja hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot245 581268 316Poistot jaarvonalennuksetSuunnitelman mukaiset poistotatk-ohjelmistaInternetistäPerusparannusmenoistaKoneista ja kalustostaArvonalennukset pysyvien vastaavien aineettomista hyödykkeistäYhteensä335 502302 5607 630128 339219 055993 086239 3891 2207 630132 4820380 722Liiketoiminnanmuut kulutMarkkinointiTelevisiointiTietoliikenneInternetToimitilakulutLaitteisto- ja ajoneuvokulutATK-laitteet ja pienhankinnatMatkakulutTilintarkastajan palkkiotTilintarkastajan toimeksiannotMuut kulutYhteensä1 884 4604 624 623748 027557 893209 957106 32465 374192 29410 074250952 2359 351 5112 212 2653 976 530753 228495 422208 12799 27439 645184 73817 3300953 0938 939 652Vertailutiedot on muutettu vastaamaan vuoden 2009 esittämistapaa.Fintoto Oy 49


Taseen liitetiedotAineettomathyödykkeetMuut pitkävaik.menotKoneet jakalustoAineettomatja aineellisethyödykkeetHankintameno 01.01.2009LisäyksetArvonalennuksetHankintameno 31.12.2009Kertyneet poistot 01.01.2009Tilikauden poistoKertyneet poistot 31.12.2009Kirjanpitoarvo 31.12.2009Kirjanpitoarvo 31.12.20084 513 6102 070 537219 0556 365 0923 607 710638 0624 245 7722 119 320905 90084 8002 484087 28453 4107 63061 04026 24431 3901 906 8766 23301 913 1081 508 659128 3391 636 998276 110398 2172009 2008MyyntisaamisetMyyntisaamiset737 843528 147Saamiset samankonserninyhteisöiltäSuomen Hevosurheilulehti OySuomen Hippos ryYhteensä1233574801 5377 8719 408SiirtosaamisetVeikkaus OyMaa- ja metsätalousministeriö, tietoliikenteen valtion apuMuut siirtosaamisetYhteensä117 648168 94196 436383 025184 457332 025172 085688 567Maksetut ennakotBank of Scotland (Ireland)Muut ennakotYhteensä657 8191 792659 610395 60516 732412 337RahoitusarvopaperitMääräaikainen talletus Helsingin OP Pankki Oyj 1.1.Lisäys / vähennys tilikaudellaOP-Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastoHankintahinta / Jälleenhankintahinta 1.1.Lisäys / vähennys tilikaudellaArvonalennus tilikaudellaArvonalennuksen purku tilikaudellaJälleenhankintahinta 31.12.1 500 000-1 500 0001 232 3323 2090119 4241 354 96501 500 0004 406 408-2 812 108-361 96901 232 332Kirjanpitoarvo 1.1.Lisäys / vähennys tilikaudellaArvonalennus tilikaudellaArvonalennuksen purku tilikaudellaKirjanpitoarvo 31.12.ErotusYhteensä1 238 3213 2090113 4351 354 96501 354 9654 400 000-2 799 710-361 96901 238 3215 9892 738 321OmapääomaSidottu oma pääoma Osakepääoma 01.01.Osakepääoma 31.12.Sidottu oma pääoma yhteensäVapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto 01.01.Tilikauden voitto / tappio (-)Vapaa oma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensäJakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.500 000500 000500 0003 236 492411 0083 647 5014 147 5013 647 501500 000500 000500 0003 786 444-549 9523 236 4923 736 4923 236 49250 Fintoto Oy


2009 2008Ostovelat287 032375 564SiirtovelatInternet-pelin asiakasvaratAvoimet voitotArpajaisverovelka vmValtionosuusvelka mmmHenkilöstökulujen jaksotuksetInternet-pelistä raviratojen osuusMuut siirtovelatSiirtovelat yhteensä809 233293 739391 756634 390225 323347 018617 5993 319 057721 356281 495396 857515 262207 495388 311584 5623 095 338Velat samankonserninyhteisöilleSuomen Hevosurheilulehti OySuomen Hippos ryYhteensä1 23910 34911 58833 499103 781137 281Vakuudet javastuusitoumuksetLeasing- ja vuokrasopimuksista maksettavat määrätAlkaneella tilikaudella maksettavat, josta vastuut emoyhteisöllemuilleMyöhemmin maksettavat, josta vastuut emoyhteisöllemuilleYhteensä40 143170 0540830 2081 040 405515 280011 88017 211Tilinpäätöksen jatoimintakertomuksenallekirjoituksetEspoossa 9. päivänä maaliskuuta 2010Pekka Kaikkonenhallituksen puheenjohtajavt. toimitusjohtajaTimo Tolvi Ensio Hytönen Pekka Kairtamohallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsenJorma Ojapelto Samuli Pohjamo Kaarina Suihkonenhallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsenTilinpäätösmerkintäSuoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.Helsinki 9.3.2010Deloitte & Touche Oykht-yhteisöTapani VuopalakhtFintoto Oy 51


SuomenHevosurheilulehti OyHallituksen toimintakertomustilikaudelta 1.1.–31.12.2009Tilikauden olennaiset tapahtumatKulunut tilikausi oli yhtiön kahdeskymmenesensimmäinen.Pääjulkaisu, Hevosurheilu ilmestyi kertomusvuonna97 kertaa, joista 7 oli kaksoisnumeroita. Vuoden aikanajulkaistujen erikois- ja teemanumeroiden aiheina olivatmm. koulutus, talli- ja tarharakennus, kuljetus, ratsu- jaravurijalostus, lääkintä ja hoito, kolmi- ja nelivuotiaat,ruokinta, Elitloppet, varusteet, kuninkuusravit sekä HelsinkiInternational Horse Show. Lisäksi helmi–maaliskuunvaihteessa julkaistiin Jalostuskuvasto 2009.Pääjulkaisujen ohella muita kustanteita tilikautenaolivat taskukalenteri sekä ravi- ja ratsuseinäkalenterit.Lehden muuta tuotesortimenttia uudistettiin uusillakirjoilla, raviurheilun ja -toiminnan historia dvd:llä, suomenhevospelikorteinja hevosadressein. Lehden sisältöäja ulkoasua uudistettiin, uusi kokoformaatti otettiin käyttöön2.1.2009 ja muut sisällön uudistukset maaliskuussa2009. Lehden verkkoversio käynnistyi Kuninkuusraveihin5.8.2009. Tilikauden lopussa solmittiin kaksivuotinensopimus toimittaa 1.2.2010 alkaen Fintoto Oy:lleToto- ym. kotimaisten ravipelien vihje- ja uutispalvelut.Levikintarkastuksen mukainen levikki oli keskiviikko-ja perjantaitilauksille 25 494 ja perjantaitilauksille26 956 (vuonna 2008 25 532 ja 26 720). Lehti painettiinEtelä-Savon Viestintä Oy:n lehtipainossa Mikkelissä.Verkkoversio toteutetaan yhteistyössä AnygraafOy:n kanssa Doweb Oy:n palvelimilla Forssassa.Taloudellinen tulosYhtiön liikevaihto oli 2 810 217 euroa. Kasvua edellisestävuodesta oli 1,6 %. Tilausmaksut kasvoivat 3,3 %,ilmoitusmyynti laski 12,2 % ja irtonumeromyynti kasvoi19,4 %. Tulos rahoituserien jälkeen ennen veroja oli48 541 euroa (1,7 % liikevaihdosta). Yhtiön vakavaraisuusja maksuvalmius säilyivät hyvinä.Tunnusluvut:Liikevaihto €Liikevoitto €Liikevoitto % liikevaihdostaOman pääoman tuotto %Omavaraisuusaste %20092 810 21746 0651,66,132,020082 765 928138 7695,014,346,920072 667 789230 9128,719,945,5Yhtiön varsinainen yhtiökokous 17.4.2009 päätti jakaavuodelta 2008 osinkoa 230 000 euroa.Suomen Hevosurheilulehti Oy 53


Taseen loppusumma on 1 761 042,26 euroa. Yhtiölläei ole pitkäaikaista velkaa eikä kiinteää varallisuutta. Yhtiötoimii emoyhteisö Suomen Hippos ry:ltä vuokratuissatiloissa.HallintoHallitukseen kuuluivat tilikaudella:Markku Lääkkölä, s. 1950, agrologi, Rovaniemi, hallituksenpuheenjohtaja 25.04.2003 alkaen. Keskeisetmuut luottamustoimet: Suomen Hippos ry valtuuskunnanpuheenjohtaja 2003 alkaen, Rovaniemen Hevosystävätry hallitus 1983 alkaen, Lapin Hevosjalostusliittory puheenjohtaja 1992 alkaen.Antero Vesterinen, s. 1949 yo, maanviljelijä, Laukaa, hallituksenvarapuheenjohtaja 1991 alkaen. Keskeisetmuut luottamustoimet: Keskisuomalainen Oyj hallitus1991 alkaen, varapuheenjohtaja 2006–2010,puheenjohtaja 12.1.2010 alkaen, Sanomalehti Keskisuomalainenja Savon Sanomat Oy hallituksen varapuheenjohtaja2006 alkaen, Savon Mediat Oy hallituksenvarapuheenjohtaja 2006–2007, Keski-Suomen Ravirata Oy hallituksen varapuheenjohtaja1996–2007, jäsen 2007–2008.Samuli Pohjamo, s. 1950, vtm, Haukipudas, EuroopanParlamentin jäsen 1999–2004 ja 2007–2009, hallituksenjäsen 17.4.2009 saakka. Keskeiset muutluottamustoimet: Pohjolan Hevosystävät ry hallituksenpuheenjohtaja, Fintoto Oy hallituksen jäsen11.4.2008 alkaen.Pekka Soini, s. 1966, otk, toimitusjohtaja, Espoo, hallituksenjäsen 25.04.2003 alkaen. Keskeiset muutluottamustoimet: Hevosopisto Oy hallituksen jäsen.Jukka Ahonen, s. 1947, ekonomi, Vihti, Hevosurheilulehdentoimitusjohtaja 2001–2007, hallituksen jäsen17.4.2009 alkaen. Keskeiset muut toimet: talousjohtajaSuomen Hippos ry 2001–2007, aiemmin toimitusjohtajaMunakunta, talousjohtaja hk Ruokatalo Oyj.Jorma Kemiläinen, s. 1956, fm (ausk.), Hevosurheilulehdenpäätoimittaja 1996 alkaen, hallituksen jäsen26.04.1996 alkaen. Keskeiset muut toimet: tiedotuspäällikköSuomen Hippos ry 1984–1996.Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä toimioto Suomen Hippoksen talous- ja hallintopäällikkö, ktmHeikki Leskinen. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana6 kertaa. Hallitukselle maksettiin palkkioita 2 550euroa. Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet kht-yhteisöDeloitte & Touche Oy, päävastuullisena tarkastajanaTapani Vuopala kht sekä Ossi Sopen-Luoma htm.HenkilöstöHenkilöstön keskimäärä 2009 oli 15, josta toimituksessa12. Vakinaisia, kokoaikaisia toimihenkilöitä oli 11, määräaikaisia3 ja osa-aikaisia 1. Eläketapahtumia oli 1 tilikaudenlopussa. Levikkisihteerin sijaiseksi nimitettiin23.11.2009 alkaen tradenomi Miia Taskila.Tunnusluvut:Keskimääräinen lkm tilikaudellaTilikauden palkat ja palkkiot te200914,9822,0200815,1763,3VoitonjakoehdotusYhtiön voitonjakokelpoiset varat per 31.12.2009 ovat421 109,34 euroa, josta tilikauden voitto 39 866,28 euroa.Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisetvarat käytetään seuraavasti:• osinkoa maksetaan 652 euroa osakkeelta, eli yhteensä149 960,00 euroa• jätetään omaan pääomaan 271 149,34 euroa.421 109,34 euroaEhdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaanvaaranna yhtiön maksukykyä.Yhtiön osakkeetYhtiön koko osakekannan 230 kpl omistaa Suomen Hipposry. Osakepääoma on 38 683,22 euroa. Kaikilla osakkeillaon samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.Tutkimus- ja kehitystoimintaYhtiöllä ei ole ollut tutkimus- tai kehitystoimintaa.200714,5713,9Olennaiset tapahtumat tilikaudenpäättymisen jälkeenTilikauden lopussa solmitun sopimuksen perusteellayhtiö tuottaa ja toimittaa 1.2.2010 alkaen Fintoto Oy:lleToto- ym. kotimaisten ravipelien vihje- ja uutispalvelut.Sopimus sisältää jatko-option. Lehden verkkoversiontoimitus monipuolistui 15.2. ja täydentyy edelleenkevään 2010 aikana.Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestäja riskeistäRavi- ja ratsastusurheilun elinkeinon ja harrastuksen sekäravipelien muutokset rajaavat mahdollisuuksia lehdenkehitykselle. Vuonna 2009 aiempi talouden hyvä kehitystaantui, mikä ilmeni erityisesti ilmoitusmarkkinoilla.Tämän vuoksi vuoden 2010 ilmoitusmyynnin ja levikinbudjettitavoitteita tarkennettiin 540 me:oon ja 26 000kpl:een keskilevikkiin. Yhtiö pyrkii ylläpitämään levikinja kannattavuuden panostamalla lehden sisällön kehittämiseen,pitempikestoisen levikin markkinointiin jakustannustehokkaaseen toimintaan. Liikevaihdon odotetaanvuonna 2010 säilyvän likimain vuoden 2009 tasolla,mutta tuloksen mm. kysynnän epävarmuuden ja aiemmintehtyjen investointien myötä laskevan.Pääasiallinen liikeriski muodostuu talouden yleisentilanteen edelleen heikentymisestä sekä Toto-pelienkehittymisestä ja rahapelien yksinoikeus-järjestelmänmuutosten vaikutuksista kysyntään. Yhtiön arvopaperisijoitukseton kirjattu hankintamenon määräisenä tilikaudesta2008 alkaen.Suomen Hevosurheilulehti Oy «54 Suomen Hevosurheilulehti Oy


EnglishSummarySuomen Hippos ry, the Finnish Trotting andBreeding AssociationTulkinkuja 3, fin–02650 Espoo, FinlandTelephone +358 020 760 500Telefax +358 020 760 5291E-mail: hippos@hippos.fi andfirstname.lastname@hippos.fiwww.hippos.fiPresident: Mr. Mika LintiläManaging Director: Mr. Pekka SoiniGeneral Secretary: Mr. Matti LakkistoBreeding Manager (trotters): Ms. Terttu PeltonenPublic Relations Manager: Mr. Jukka NiskanenSports Manager: Mr. Jukka NiskanenSuomen Hevosurheilulehti Oy, the FinnishHorse Sports MagazineTelephone +358 020 760 300Managing Director: Mr. Heikki LeskinenEditor in Chief: Mr. Jorma KemiläinenE-mail: hevosurheilu@hevosurheilu.fi andfirstname.lastname@hevosurheilu.fiFintoto Oy, the Finnish Tote CompanyTelephone +358 020 760 500E-mail: fintoto@fintoto.fi andfirstname.lastname@fintoto.fiManaging Director: to 3.3.2010 Mr. Ilmari HalinenTemporary Managing Director:from 3.3.2010 Mr. Pekka KaikkonenTote Manager: Mr. Pertti KoskenniemiSystems Manager: Ms. Anna-Leena RuuthSales Managers: Mr. Petri Hämäläinen andMr. Sami VähäkuopusContact Manager Mr. Janne EkholmMarketing Manager: Mr. Tero VienonenGeneral StatisticsMeetingsHorses racingDriversPrize Money (million €)Betting (million €)Totev75, v5TotalHorse BreedingStandardbred foalsFinnhorse foalsRidinghorse and pony foalsImported standardbredsExported standardbredsImported riding horses and poniesFastest TrottersSkully Gully (Yankee Glide/Aupair Affair)Express Merett (Express It/Salima Om)EL Mikko (Yankee Glide/Miss Elina)Fastest FinnhorsesI.P. Vipotiina (Turo/Vipotti)Saran Salama (Kihin-Muisto/Vipo)Frans (Turo/Kössin Virkku)Huiman Pyste (Pysteri/Hulinan Huima)Patrikin Muisto (Patrik/Päivän Rusko)Leading DriversAntti Teivainen (dA)Mika Forss (dA)Akseli Lahtinen (aA)Leading SiresExpress ItMuscles YankeeSmooth BlendDuran HanoverWins2692091996338 5802 39321,7203,454,4257,91 8601 380970450493 0681,30,5-2,1-2,6-4,3-2,5-4,0-3,6-0,05,42,7-25,8101,610,2aly10,4aly10,5aly20,2aly20,3aly20,7aly20,7aly20,7alyPurse money1 146 955957 863698 375Earnings of starters568 889501 410428 545413 625


Suomen Hippos ryTulkinkuja 302650 Espoopuh. 020 760 500faksi 020 760 5299hippos@hippos.fiwww.hippos.fi

More magazines by this user
Similar magazines