Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä. - Uusiouutiset

uusiouutiset.fi
  • No tags were found...

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä. - Uusiouutiset

Cirkuleran hankkeessa löydettiin monia tapojavähentää rakennusjätteen määrää ja edistäälajittelua rakennustyömailla.kylässä ei ole järkevää ylläpitää jäteasemaa.Jätekuljetukset muodostuvat helposti pitkiksi.Yritysjäte ei ole kunnallisen jätehuollon vastuulla.Täydentäviä palveluja tarvitaan.Cirkulera-hanke on tehnyt kovasti töitä länsiuusmaalaistenrakentajien palvelutarjonnanmonipuolistamiseksi.Hankekauden aikana alueen eri osissa ovataloittaneet rakennusjätesäkkipalvelu Sortit,Kuusakosken Raksasäkki sekä Greenbag.Myös paikallisen pienyrittäjän voimin onmahdollista kehittää oman alueen rakennusjätepalveluja.Paikallisen tammisaarelaisen kuljetusyritysRehn F&P:n kanssa on suunniteltuirrotettavilla väliseinillä varustettua lajittelulavaa.Kaiken kaikkiaan viisi yritystä on hankekaudenaikana kehittänyt uusia rakennusjätehuollonpalveluita länsiuusmaalaisille.Cirkulera tuotti Jätepihinrakentajan oppaan 2011. Se on saatavillaosoitteessa web.novia.fi/cirkulera .kanssa. Niiden näkökulma on siten jätehuollonasiakkaan. Purkuopas suunnattiin erityisestikiinteistön omistajille ja rakennustyömaan jäteopasomakotirakentajille ja pienyrittäjille.Oppaiden sisältämät vinkit ovat käyttökelpoisia,käytännönläheisiä neuvoja ja ne sisältävätmyös kustannustietoa.Hankekuntien edustan saariston jätekysymyksiinhaettiin talven aikana lisävalaistustasaaristorakentajien haastattelututkimuksella.Yrkeshögskolan Novian rakennusinsinööriopiskelijansaaristorakentamisen jätehuoltoakäsitellyt lopputyö osoitti, että yrittäjien asenteetja jätehuoltotaidot ovat korjaantumaanpäin ja yrittäjien suhtautuminen jätehuoltoonoli positiivista. Silti kaikilla haastatelluilla olivalitettavasti havaintoja karkeistakin väärinkäytöksistä.Uusia rakennusjätepalvelujaalueelleCirkulera-hanke panostaakin tulevana kesänäsaariston jätehuollon valvontaan uudelleen janyt koko laajalla hankealueella. Jätteenpoltonympäristöhaitoista tiedetään nykypäivänäenemmän. Rakentamisen jätteet eivät ole enääkokonpolttoon sopivaa hirttä ja sahanpuruavaan sisältävät paljon kemikaaleja ja muoveja,jotka nuotiopoltossa vapauttavat ympäristöönpysyviä ja ravintoketjuissa rikastuvia ympäristömyrkkyjä,kuten dioksiinia. Tätä viestiä viedäänsaariston kiinteistönomistajille.Mutta mikä neuvoksi, kun kunnallisen jätehuollonmahdollisuudet ovat rajalliset? JokaRakennus- ja purkujäte on sekalaista ja sisältää monenlaista materiaalia kivestä ja tiilistä muoviin jakartonkipakkauksiin.Ja lisää on tulossa: hankkeen keräämä tietosaariston jätehuollon tarpeista on saanutKuusakosken liikkeelle. Ensi kesänä, kesäkuunja heinäkuun viimeisinä viikonloppuina, Inkoonja Raaseporin saaristossa partioi rakennusjäteproomu,joka kerää jätteet raksasäkeissäsuoraan rantakiinteistöiltä.Toimiva järjestelmämotivoiKuntien ja jätehuollon välinen yhteistyö on oikeinhyvä lähtökohta tämäntyyppisen haasteenratkaisemiseksi. Intressi on yhteinen ja ohjauskeinojaon.Tiedon ja toivomusten vaihtaminen on sujunutCirkulera-hankkeessa avoimesti, siitähatunnosto osapuolille. Rakennus- ja ympäristövalvonnanyhteistyö ja tiedonvaihto onyhtälailla tärkeää, jotta ehdittäisiin reagoidaesimerkiksi isoja jätemääriä synnyttäviin purkutöihinjo lupavaiheessa.Rakennusyrittäjien henkilökohtainen neuvontaon hankkeessa kerättyjen kokemustenmukaan tehokkain tapa vaikuttaa jätteiden käsittelyynpientyömailla. Neuvonnan on oltavaUusiouutiset Vol. 23 (2012) 419


että loppusijoitettavan jätteen vastaanottomaksunon katettava loppusijoituksen kulut.Cirkulera-hankkeessa on päädytty siihenjohtopäätökseen, että pysyvimmät vaikutuksetrakennusjäteongelmien ratkaisuun syntyvätluomalla yrittäjäystävällinen ja aidosti lajitteluunrohkaiseva vastaanottoverkosto, jossa voiolla mukana sekä yksityisiä että kunnallisiayhtiöitä.Jätelaista olisi myös pengottava esiin malli,jossa kunnallinenkin jäteyhtiö voisi halutessaankestävältä pohjalta kehittää yrittäjienkautta tulevan jätteen vastaanottoa. Sellaisenpuutteessa kulkee moni jätekasa jatkossakinympäristötarkastajan pöydän kautta.Saariston jätehuollon valvonta osoittautui tarpeelliseksi.aidosti hyödyllistä, jotta se saa aikaan muutosta.Rakentajien asiakkaiden ja kiinteistönomistajienneuvonta sekä lupien valvonta puolestaanpienentävät hämäräyrittäjien toimintamahdollisuuksia.Ammattitaitoisen purkuyrittäjänkannattaa tehdä itsensä tutuksi kunnanrakennus- ja ympäristövalvonnan kanssa: hyväyhteistyösuhde palkitsee puolin ja toisin, kunalalla on paljon hämärääkin liiketoimintaa.Yrittäjien parissa tehdyn haastattelukyselynperusteella rakennusjätteiden käsittelynonnistumisen ratkaisevat jätteen hinnoittelu,vastaanoton jouhevuus ja aukioloajat. Toisinsanoen asiat onnistuvat, jos on kannattavampaatehdä enemmän jätehuollon eteen kuinvähemmän.Pienyrittäjätkaipaavat palvelujaKunnallisesti ylläpidetyille jäteasemille saapuvistajäte-eristä suurimmat kulkevat pienyrittäjienkäsien kautta. Rakennusalalla korjaustoimintakasvaa kaiken aikaa. Remonttijätteet,purkumateriaalit – suurimmat jäte-erät tulevattulevaisuudessa sieltä. Ne eivät tule yksityistenpakettitalotyömailta.Remonttijätteen suurimmat kerta-erät taassyntyvät esimerkiksi taloyhtiöiden saneerauksissa.Tällaisten kohteiden jätelajien ja -määrienennakointi on mahdollista. Hankkeessaideoitu yrittäjien motivointi jätehuollon suunnitteluavunmuodossa tai esimerkiksi ”kantaasiakasalennusten”kautta ei kuitenkaan oleongelmatonta kunnalliselle jäteyhtiölle.Lajitteluun kannustavavastaanottoMaksupolitiikalla voidaan vaikuttaa lajittelutulokseenja laki edellyttääkin, että maksuillavaikutetaan jätteentuojien käyttäytymiseenmahdollisuuksien mukaan.Yhä useampi jätehuoltoyhtiö ”palkitsee” lajittelijanhinnoittelulla. Esimerkiksi Kiertokapulan,Puhas Oy:n ja Etelä-Karjalan jätehuoltoOy:n hinnastossa lajiteltu ja lajittelematon rakennusjäteon hinnoiteltu erikseen siten, ettärakennusjäte, josta on lajiteltu pois hyötykäyttökelpoinenmateriaali, otetaan edullisemminvastaan. Biohajoavan jätteen kaatopaikkakiellonmyötä lajittelusta tulee jatkossa välttämätöntä.Rakennusjätteen kohdalla on lisäksi edelleenongelmana tulkinta kotitalous- ja yritysjätteenvälillä. Kunnallisella jätehuollolla on rooli palvelujatäydentävänä siellä, missä muuta palveluaei ole. Monilla alueilla kunnallinen jätehuoltoon yrittäjillekin ainoa vaihtoehto.Huomio vaarallisiinaineisiinYrittäjätapaamisissa on noussut esiin myöshuoli rakennustoiminnassa syntyvien terveydellevaarallisten jätteiden (esimerkiksi asbesti,kemikaalit, pintakäsittelyaineet) käsittelynontumisesta pientyömailla. Vaarallisen jätteenvastaanottohinnat ovat yrittäjille varsin korkeita,mikä kasvattaa väärinkäytösten riskiä.Ympäristönsuojelun kannalta ajatellen vaarallisenjätteen vastaanotto ja hinnoittelu tulisijärjestää niin, että haitta-aineet ja -materiaalitsaataisiin mahdollisimman tehokkaasti talteen,ilman korkeiden hintojen aiheuttamaakynnystä.Esimerkiksi kestopuun keräys on jo järjestettytoimivasti. Voisiko käsittelymaksun periä jotuotteen hinnassa?Mineraalivillaeristeet taas ovat esimerkki jätelajista,jonka määrät ovat suuria, mutta jonkahyötykäyttö on käytännössä ratkaisematta– mikä on tuottajien vastuu siinä?Asbesti taas on esimerkki materiaalista, jokatulisi ehdottomasti saada pois rakennuksistammeja pois myös rakennusjätteen joukosta. Asbestinvastaanottohinta on kuitenkin paikoinjopa puolet korkeampi kuin rakennusjätteen,jolloin on olemassa riski siitä, että lajittelu jääomantunnon varaan. Laki edellyttää kuitenkin,Mikä ProjektCirkulera?e Kuntien aloitteesta toteutettu, AMKvetoinentiedotushanke, jonka tavoitteenaedistää rakennusjätteen asianmukaistakäsittelyä ja lajittelua sekäennaltaehkäistä ympäristöongelmia.e Hankeaika: 2009–2012e Hankevastuu: YrkeshögskolanNovia, Raaseporie Rahoitus: LEADER/ EU:n Maaseudunkehittämisrahasto Pomovästry:n kautta sekä julkinen ja yksityinenrahoitus. Kokonaisbudjetti:110 000 euroa.e Hankekumppanit: Hangon, Inkoon,Raaseporin ja Siuntion kaupungit/kunnat, Rosk’n Roll, Lassila & Tikanoja,länsiuusmaalainen ammattikorkeakouluYrkeshögskolan Novia.e Toteutettuja toimenpiteitä:i Laaja roskaantumisselvitysi Kuljetuspalvelujen parantamineni Aloite rakennusjätettä koskevienjätehuoltomääräysten uudistamiseksii Rakentamisen ympäristöopasradio-ohjelmaksi tuotettuna,yhteistyössä YLE Vegai Länsiuusmaalaisen pientalohankkeenjätehuollon seuranta (blogi)i Yrittäjien toiveesta järjestettyasbestikoulutusi Saaristorakentamisen jätehuollonvalvonta- ja tiedotuskampanjai Saariston jätteenkeräystempaus,kumppanina Kuusakoski Oyi Muiden toimijoiden rakentajilletarjoaman jäteneuvontamateriaalinkehittämineni Sähköinen rakennustavarankirpputori20 Uusiouutiset Vol. 23 (2012) 4