VUOSIKIRJA

urheilukirjasto.fi

VUOSIKIRJA

VUOSIKIRJA


Suomen Valtakunnan UrheiluliittoVUOSIKIRJA 1977! II 'Aurapalvelu,urheilun puolesta.. .;Aurayhtiöistä saa kaikkia vakuutuksia.Pystymme tarjoamaan täydellistä vakuutuspalvelua.Auran vakuutusneuvoja laatii niinurheiluseuran kuin yksityisen jäsenenkinvakuutustarpeesta suunnitelman. Senperusteella on helppo päättää ja hankkiajärkevä vakuutusturva.Teidän kannattaa käyttää hyväksenneilmaista neuvontaamme.Ottakaa yhteys Aurapalveluun.\..WAURAPAUlELU~\.. AURAVHTIÖTTYÖRYHMÄ:KIRRE RANTATAlJA IKONENERKKI MUSTAKARIANTTI O. ARPONENISBN 951-9273-26-3


Olympiavuosi -kehiHämisvuosiSuomen Valtakunnan Urheiluliitolle vuosi 1976 oli merkittävä monestakin erisyystä. Olimme palanneet arkisen aherruksen pariin juhlavuotemme jälkeen.Tämä arki toi tullessaan olympiavuoden talvi- ja kesäkisoineen. Erikoisliittojemmeurheilijat menestyivät niissä optimistisimmatkin ennakko-odotukset ylittäen.Miellyttävää oli todeta painin paluu sekä soudun aluevaltaus menestyvienurheilumuotojen keskuuteen. Voimme olla ylpeitä olympiaurheilijoistamme.Keskusjärjestömme piirissä kulunut vuosi käynnisti järjestömme kehittämisprojektinsekä sai päätökseen oman liikuntapoliittisen ohjelmamme. Ensinmainittuprojekti jatkuu aina syksyn 1977 liittovaltuuston kokoukseen asti. jolloinvoimme odotella ensimmäisiä päätöksiä asian suhteen. Liikuntapoliittinen ohjelmaantaa meille tukevan pohjan miltä ponnistaa. kun toimintaperiaatteista japäämääristä ryhdytään keskustelemaan.Haluan kiittää kaikkia järjestömme eteen työskennelleitä kuluneesta vuodestasekä toivottaa vireyttä ja toimintatarmoa jo alkaneelle vuodelle.Helsingisssä 16. päivänä maaliskuuta 1977Erkki KiveläSVU L :n puheenjohtaja\ERKKI KIVELÄ3


KehiHäminenvuoden 1976teemana4SVUL vietti vuonna 1975 75-vuotissyntymäpäiviäänmonin eri juhlallisuuksin. Juhlavuoden lopullaSVUL:n johto totesi, että nyt on syytä siirtää katseethistorian tarkastelusta tulevaisuuteen ja nimittäävuosi 1976 SVUL:n kehittämisen teemavuodeksi.Kehittämispäätöksen seurauksena 8. 11. 1975 nimettySVUL:n kehittämisryhmä työskenteli tiiviistilähes vuoden ajan ja sai 45-sivuisen mietintönsävalmiiksi 11 . 10. 1976.Kehittämisryhmän puheenjohtaja Jukka Uunilaesitteli ryhmän työskentelyn tulokset SVU L:n liittohallitukselle26. 10. 1976. SVUL:n jäsenliittojenpuheenjohtajat ja toiminnanjohtajat sekä piirienpuheenjohtajat ja piirijohtajat käsittelivät mietintöä6 .. . 7. 11. 1976 SVUL:n Hämeen piirin 70-vuotisjuhlallisuuksienyhteydessä järjestetyssä kokouksessaanTampereella.Kehittämisryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajaJukka Uunilan lisäksi varatuomari Pertti Paloheimo,joka on johtanut liittojen kehittämistä suunnitelluttaala ryhmää, johtaja Esko Sarvikas, jonkajohdolla on työskennellyt ns. piiriryhmä ja varatuomariJuhani Salmenkylä, joka on toiminut puheenjohtajanakeskusliiton kehittämistä pohtineessatyöryhmässä. Kehittämisryhmän ja sen alaryhmientyöskentelyyn ovat lisäksi osallistuneet pääsihteeriMauri Oksanen ja suunnittelujohtaja Heikki Niininen.Kehittämisryhmän sihteerinä on toiminut toimistopäällikköJouko Purontakanen.Kehittämisen rajaaminenja sen lähtökohdatMietinnössä kehittämisryhmä toteaa yleensä yhteiskunnassamme,sen liikuntakulttuurissa jaSVUL:n sisällä tapahtuneen kehityksen edellyttävänSVUL:lta maamme suurimpana kansalaisjärjestönämäärätietoista uudistumista. Erityisesti kehittämistoimenpiteitäedellyttävät mietinnön mukaanSVU L:n eri organisaatio-osien sisällä ja näidenvälillä tapahtuneet jopa osittain näkyviin häiriötekijöihinjohtaneet kehityssuuntaukset.Kehittämisryhmä rajasi työnsä koskemaan nyt vainosaa SVUL:n kehittämisen kokonaisuudesta. Sekeskittyi ensisijaisesti nykyisen toimintamallin tarkistamiseenja kehittämiseen. Tämä käsittää- ongelmakartoituksen,- työnjaon yksityiskohtaisen määrittämisen liittojen,piirien ja keskusliiton välillä sekä- liittoihin, piireihin ja keskusliittoon kohdistuviensellaisten toimintakykyä lisäävien kehittämistoimenpiteidenesittämisen, joiden avulla nykyistäsuurempi osa toiminnasta ja siihen varatuista varoistavoidaan siirtää hallinnosta varsinaiseen toiminnanjärjestämiseen.Keskeisinä peruslähtökohtina työlleen kehittämisryhmäilmoittaa pitäneensä:1. SVUL:n urheilullisen vaihtoehdon korostamistatoiminnan määrää ja laatua lisäämällä,2. Organisaation sisäisen eheyden ja toimintakyvynparantamista lähes nykyisten taloudellisten edellytystenpuitteissa,3. Jäsenjärjestöjen itsemääräämisoikeuden kunnioittamistaja4. Päätöksenteon kehittämistä luottamus- ja mimihenkilöidenvälillä.Liittojen toiminnankehittäminenLiittojen toimintaa esitetään kehitettäväksi ensinnäkinryhmittelemällä liittoja liittoryhmiksi. Pienimpienliittojen kohdalla tämä merkitsisi yhteisten ns.liittosihteerien paikkaamista ja yhteisten toimistojenperustamista. KeskisuurilIe liitoille ryhmittelymerkitsisi yhteisten toimistohenkilöiden paikkaamistaja hallinnollisten tehtävien keskittämistä.Ryhmittely ei tulisi koskemaan suurimpia liittojalainkaan.Toiseksi liittojen toimintaa pyritään mietinnössä tehostamaantoimintojen keskittämisen avulla. Tämätapahtuisi kehittämisryhmän esityksen mukaan liittoryhmittymienomin tai keskusliiton toimenpitein.Kehittämisryhmän mukaan näin syntyvät palveluyksikötvoivat olla keskusliiton osastoja, tytäryhtiöitätahi ulkopuolisia yrityksiä.Keskittäminen voisi koskea esim. liittojen julkaisutoimintaa,palloilusarjojen järjestelyjä, tulospalvelua, matkajärjestelyjä jne.Lisäksi kehittämisryhmä esittää liittojen tehtäviensiirtämistä nykyistä enemmän alueorganisaationtoteutettaviksi. Samoin pidetään tärkeänä yhteistenkeskitettyjen kehittämistoimenpiteiden suorittamistakuntoliikunnan ja tiedottamisen alueilla.PiiritoiminnankehittäminenPiiritoimintaa yleensä ja erityisesti piirien palvelukykyäliitoille ja seuroille esitet'ään tehostettavaksisiten, että piiritoimintaan käytettävät varat ohjataannykyisen 18 suhteellisen pienen piiriyksikönsijasta 9 tehokkaaseen ja toimintakykyiseen piiriyksikköön.Kehittämisryhmän esittämä uusi 9 piirin piirijakonoudattaa rajoiltaan pääasiassa lääninrajoja, kuitenkinsiten, että Kymen ja Mikkelin läänit sekäKuopion ja Pohjois-Karjalan läänit muodostavatpareittain kummatkin yhden piirin. Lääninrajoistaon esityksessä eräitä pieniä poikkeamia talousaluejanykyisten piiri rajojen perusteella.Kehittämisryhmä korostaa kuitenkin, että uudetpiirien nimet, niiden keskuspaikat ja rajaviivojen yksityiskohdatovat vain pohjaesityksiä, joista piirit jaerityisesti seurat viimekädessä päättävät.Keskeisimpänä uudistuksena piiritoiminnassa kehittämisryhmäpitää sitä, että sen laskelmien mukaanvoidaan nykyisin palkkakustannuksin esitetyissä9 piirissä perustaa yhteensä 22 jaostosihteerintointa. Jaostosihteerit hoitaisivat heille nimettyjenpiirijaostojen asioita toiminnanjohtajien tapaanja auttaisivat siten ratkaisevalla tavalla jäsenliittojenalueellista toimintaa.Piirien organisaatiot ehdotetaan yhdenmukaistettavaksikeskusliiton organisaation kanssa. Tämä merkitseemm. 2 kertaa vuodessa kokoontuvan piirivaltuustonnimeämistä toimimaan ylimpänä päättävänäelimenä joka 4. vuosi pidettävien piirikokoustenvälillä. Piirien suhteellinen osuus keskusliitonhallintoelimissä säilyisi nykyisellään.Kehittämisryhmä esittää lisäksi, että välimatkojenpitenemisestä mahdollisesti koituvia haittoja voidaanvähentää uudessa piirijaossa sillä, että piiritvoidaan liittojen suunnitelmien perusteella jakaaesim. kilpailutoiminnassa toiminnallisesti pienempiinyksiköihin. Samoin eri lajien keskuspaikat voidaanpiirin alueella sijoittaa eri pisteisiin lajien alueellisenpainottumisen mukaisesti. Tällöin näissäeri keskuspaikoissa toimivat jaostosihteerit voivattoimia kontaktihenkilöinä ko. alueen ja piirin keskuspaikanvälillä.Keskusliiton kehittäminenKeskusliiton organisaatioon esitetään useita uudistuksia,joilla toivotaan voitavan parantaa keskusliitonpalvelukykyä jäsenjärjestöille.Liittokokousväli esitetään mukautettavaksi olympiaadiin,siis 4 vuoteen. Liittovaltuuston toimikausimuuttuisi myös vastaavaksi. Liittohallituksen kokoonpanoaesitetään muutettavaksi siten, että nykyisen3 varapuheenjohtajan sijasta valittaisiin 4varapuheenjohtajaa, jotka toimisivat päävaliokuntienpuheenjohtajina. Samoin kaikilta liittohallituksenjäseniltä edellytetään aktiivista osallistumistavaliokuntien työskentelyyn. Lisäksi liittohallitukseenesitetään valittavaksi suurista liitoista nykyi-5


sen 2 edustajan sijasta 3 edustajaa ja muista liitoista 2 edustajan sijasta 3 edustajaa. Vapaasti valittaviajäseniä olisi nykyisen 4 jäsenen sijasta 2.Toimihenkilöorganisaatiossa esitetään uuden valiokuntarakenteenmukaista muutosta siten, että nykyisen3 osaston lisäksi perustettaisiin uutena liikuntapoliittinen osasto, jolle tulisivat nykyiset järjestöasiaintoimistonja yhteiskuntapoliittisen valiokunnantehtävät. Suunnitelma ei lisää keskusliitontoimihenkilömäärää vaan organisaatiomuutokseton tarkoitus suorittaa nykyisellä henkilöstöllä.Toiminnallisesti keskusliitossa esitetään painotettavaksinykyistä enemmän liikuntapoliittisia tehtäviä,suunnittelutoimintaa ja nuorisotoimintaa. Naistoiminnanpainopiste esitetään siirrettäväksi naistenaktivointiin urheilutoimintaan sen eri tehtäväalueilla.Yhteisestä koulutustoiminnasta on tarkoitussuorittaa kriittinen arvio ja laatia sen mukaisetuudet suunnitelmat ja painotukset. Hallinnollistenja toimistoteknisten palvelujen laadullista tasoaesitetään kehitettäväksi nykyisestään. Samalla pyritäänkehittämään nykyistä enemmän jäsenjärjestöilleuusia erikoispalveluja. Yhtenä keskeisimpänätavoitteena keskusliitolle kehittämisryhmä pitää sitä,että se voisi tulevaisuudessa kattaa lähes kaikkimenonsa omilla rahoitustoimenpiteillään. Näin senei tarvitsisi käyttää lainkaan valtion toimintamäärärahojaomiin tarpeisiinsa vaan ne voitaisiin jakaaIyhentämättöminä liitoille ja piireille.Esityksen käsittelyTampereella käydyn liittojen ja piirien edustajienkäsittelyn jälkeen kehittämisryhmän mietintö lähetettiinlausuntokierrokselle jäsenjärjestöihin. Lausuntoaikapäättyi 15. 2. 1977. Määräaikaan mennessäilmaisi mietinnöstä mielipiteensä 34 jäsenliittoaja 18 jäsenpiiriä.Lausuntokierroksen aikana on eräitä kehittämisryhmänideamuotoisia esityksiä pyritty yksilöimään jasaattamaan toimenpide-esitysten tasolle. Työ ontapahtunut liittohallituksen nimeä missä asiantuntijaryhmissä.Jatkosuunnittelua on suoritettu mm.kuntoliikunnan, tiedottamisen ja pienliittojen kehittämisenalueella.Jäsenjärjestöiltä saatujen lausuntojen perusteellakehittämisryhmä tekee lopulliset toimenpide-esityksensäliittohallitukselle kevään 1977 kuluessa.Liittohallitus muokkaa sille tehdyt esitykset jokosuoraan toteutustoimenpiteiksi tai liittokokouksessatai -valtuustossa käsiteltäviksi esityksiksi.Liikuntalakikomitean lyö valmisLiikuntalakikomitea nimettiin huhtikuussa v. 1974ja se sa i tehtäväkseen selvittää periaatteet, joihinnykyinen urheilu- ja liikuntakasvatustoiminnan valtionapujärjestelmäperustuu sekä kartoittaa nykyisenjärjestelmän epäkohdat. Komitean tuli myösselvitysten pohjalta tehdä ehdotukset uudeksiavustusjärjestelmäksi ja laatia esitykset uutta järjestelmäävarten tarvittavista säädöksistä.Nyt on komitea saanut työnsä päätökseen. Mietintönsäse luovutti opetusministerilIe tammikuun 19.pä ivänä v. 1977. Aivan ilmeisesti työ näytti helpommaltakuin miksi se sitten osoittautui ja ilmeisestikomiteakin sai hengen päälleen ja teki suunniteltuaperusteellisempaa työtä. Myös opetusministeriMarjatta Väänänen korosti komitean perusteellistatyötä nimeten mietinnön tämän vuosikymmenenkeskeiseksi liikunnan asia kirjaksi.Mietinnön pääosan muodostaa perusteellinen liikuntakulttuurimmekartoitus, jota arvattavasti tullaantulevina vuosina ahkerasti siteeraamaan erilaisissayhteyksissä. Tällä kertaa sen käsitteleminenei kuitenkaan ole ajankohtaista. Sen sijaan on tarkoituskeskittyä mietintöön sisältyvään ehdotukseenliikuntalaiksi ja tarkastella sitä erityisesti liikunnankenttätyötä suorittavan yksityisen urheiluseurannäkökulmasta. Tämä on perusteltua nimenomaansiitä syystä, että lakiehdotuksen keskeisinuudistus koskee juuri liikunnan valtionavun ulottamistaurheiluseuratasolle asti.Käytännössä tämä tapahtuisi siten, että nämä valtionsuudetja -avustukset myönnettäisiin kunnille jakuntien välityksellä edelleen paikallisille urheiluseuroille.Valtionosuudet näihin kustannuksiin suoritettaisiinkantokykyluokkien perusteella osuudenvaihdellessa 39- 75 prosenttiin. Urheiluseurankannalta uudistus on merkittävä, mutta ei mitenkäänratkaiseva, sillä parhaimmillaankin valtion tukitoimetjäävät hyvin rajallisiksi. Vuonna 1975 kunnatkäyttivät seura-avustuksiin n. 17 milj. markkaa.Jos valtioneuvosto vahvistaa ja kunnat myöntävätavustuksina seuroille 10 markan enimmäismääränasukasta kohden, nousisi valtionosuus keskimääräisen kantokykyluokan mukaan noin 28 milj.markkaan ja seura-avustusten yhteismäärä runsaaseen47 milj. markkaan, eli karkeasti ottaen kolminkertaiseksi.Komitean puheenjohtaja PaavoPekkanen korostikin mietinnön luovutustilaisuudessa, että parannuksista huolimatta vapaaehtoinentyö seuroissa on edelleen toiminnan perusta.Tämä työ on ymmärrettävästi kohdistunut suu'reksiosaksi seurojen taloudellisten toimintaedellytystenparantamiseen. Jollakin taholla on esitetty, että komiteanehdottama tuki vapauttaisi näitä henkilövoimavarojavarsinaisen liikuntatoiminnan ohjaajatehtäviin,mutta parempi on ensin katsoa kuin katua.Kiinnostavinta seuratoiminnan kannalta on tietenkinsaada selvyys tulevien avustusten jakoperusteista.Näiksi perusteiksi komitea on määritellyttoiminnan määrän, laadun ja yhteiskunnallisenmerkityksen. On ilman muuta selvää, että komiteassajakoperusteista sopiminen ei ole kuulunut niihinhelpoimpiin tehtäviin ja samaan viittaa myösyllä esitetty lakitekstin varsin tulkinnanvarainenmuotoilu. Tuntuukin siltä, että ratkaisevat ja lopullisetkeskustelut kriteereiden täsmentämiseksi tullaankäymään sitten kun ryhdytään laatimaan lakiinliittyvää asetusta ja sovitaan ministeriön toimeenpano-ohjeista.Vasta niissä keskusteluissa lopullisestiratkaistaan liikuntalain sisältö. Ko. kohdanepämääräisyys ei tietenkään estä meitä esittämästäomia käsityksiämme siitä, kuinka näitä mainittujajakoperusteita tullaan mahdollisesti tulkitsemaan.Tällöin on hyvä pitää mielessä komiteankeskeisiksi katsomista liikuntapolitiikan yleistavoitteistaerityisesti liikuntatottumusten herättäminenja aktiivisten liikuntaharrastusten kehittäminen,koska sen toteutuminen on kiinni nimenomaanseuroista ja niiden tarjoamista liikuntapalveluista.Seura-avustusten kiistattomina jakoperusteina voidaanpitää komitean esityksen mukaisesti toiminnanmäärää ja laatua. Silloin kun toiminnan tavoit- .teeksi mainitaan koko kansan liikunta harrastuksenlisääminen, se merkitsee ennen kaikkea toiminnanlaajentamista ja määrällistä kasvua. Tarkoituksenaon ulottaa liikuntatoiminta tähän asti passiivisiin ja7


8kaiken järjestäytyneen liikuntatoiminnan ulkopuolellejääneisiin väestöpiireihin, joita tutkimuksenmukaan on noin 30 % väestöstä. Kasvun varaa siistodella on. Liikuntalakia on jo ennakkoon mainostettukuntoiluystävälliseksi ja sitä se merkeistäpäätellen tulee olemaankin. Onhan toki SVUL:llä joennenkin ollut tavoitteena koko kans:1n liikuttaminen,mutta tarvittavat resurssit vain ovat puuttuneet.Toivottavasti liikuntalaki antaa tämän tehtävänsuorittamiseksi todelliset mahdollisuudet.Toinen liikuntaharrastuksen lisäämisen kannaltavähintään yhtä tärkeä peruste on toiminnan laatu,jolla ei suinkaan tarkoiteta liikuntatilaisuuksien tasoaja asiallista sisältöä, vaan yksinkertaisesti liikuntapalvelujenmonipuolisuutta.Tarkoituksena on tavoittaa liikuntatoiminnan piiriinmitä erilaisimmat ihmisryhmät ja se ei onnistumuuta kuin vaihtelevalla ohjelmalla. Seurojen onsuunniteltava palveluja niin naisille kuin miehille,niin nuorille kuin vanhoille, niin osaaville kuin osaamattomille,niin ilta- kuin päivävapaata nauttivillejne.Mutta näiden lisäksi on otettava huomioon ihmisryhmienerilaiset ja toisistaan poikkeavat harrastuspreferenssit,mikä pakottaa seuroja palvelutoiminnassaanlisäämään myös lajivalikoimaansa tietenkinpitämällä tarkoin mielessä paikalliset erikoispiirteetja -olosuhteet. Komitean esittämistä jakoperusteistatoiminnan laatu ja määrä ovat riittävänselkeät, mutta sitävastoin kolmas, yhteiskunnallinenmerkitys on sitäkin hämärämpi. Ei kuitenkaanniin, etteikö liikuntatoiminnan yhteiskunnallinenmerkitys olisi kiistaton. Onhan se SVUL:n periaateohjelmassatäysin selvästi todettu. Hämäräksitämän kriteerin tekee ennen muuta sen tulkinnanvaraisuus.Jos tämän kriteerin varjolla on tarkoitussulkea valtionapua nauttivan liikuntatoiminnan piiriinpoliittis-ideologisiin tavoitteisiin tähtäävä "kulttuuritoiminta"palvelkoon se sitten mitä poliittistasuuntausta tahansa, on kriteerin sanamuoto muotoiltavauudelleen. Muussa tapauksessa se on selvässäristiriidassa komitean hyväksymien liikuntapolitiikankeskeisten yleistavoitteiden kanssa.Yhteiskunnallista merkitystä liikuntatoiminnalla onsilloin, kun se toteuttaa yleisesti hyväksyttyjä yh-- - ~-teiskunnallisia tavoitteita, joista keskeisin on ihmistenhyvinvointi ja viihtyvyys ja jonka saavuttamisessaliikunnalla on mitä merkittävin asema. Se eisellaisenaan kuitenkaan riitä tavoitteeksi ellei sitätoteuteta tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden hengessä.On huolehdittava siitä, että väestöllä maankaikissa osissa on mahdollisuus liikunnan peruspalveluksiin.Näistä peruspalveluksista perittävienmaksujen tulisi myös olla niin kohtuulliset, etteivättaloudelliset syyt estä ketään käyttämästä niitä.Jukka WuolioSuomalaisen valmentaianmuotokuvaSuomalaisen valmentajan ammattitaidossa on viimevuosien aikana tapahtunut huima harppauseteenpäin. Kehitys sai voimallisen sysäyksen noin10 vuotta sitten, jolloin SVU L:n toimesta luotiinuudenlainen valmentajien koulutusjärjestelmä, jonkaohjelmasisältöä kehitetään jatkuvasti.Valmentajien peruskoulutus tapahtuu keskitetystikeskusliiton, erikoisliittojen ja piiriorganisaation yhteistoimintavoitteena valmentaja-aineksen tehokasseulonta, taloudellisten kustannusten minimointisekä pienen maan luennoitsija- ja asiantuntijavoimavarojenmahdollisimman tehokas hyväksikäyttö.Suomen Olympiakomitea on vuosikymmenen vaihteestalähtien antanut myös oman tärkeän panoksensaerikoisliittojen päävalmentajien jatkokoulutukseen.Varmasti parantuneen koulutustason ansiota on se,että kilpa- ja huippu-urheilussamme suositaan nykyisinsuomalaista valmentajaa. Pitemmän päälletakaa varmasti parhaimmat tulokset se, että valmentajatuntee perinjuurin valmennettavansa persoonanja suomalaiset puitteet, joissa toimitaan.Ulkomaalaisella valmentajalla on vaikeuksia jo pelkästäänurheilijan kanssa kommunikoidessaan puhumattakaan,että hän tuntisi suomalaisen yhteiskunnankaikki kiemurat.Valtiovalta ryhtyi vuodesta 1974 jakamaan urheilunkeskusjärjestöille ja olympiakomitealIe erityistävalmentajamäärärahaa. Määräraha oli vuonna1976 suuruudeltaan 1,7 milj. mk. Tämän avullakaksinkertaistettiin suomalaisten päätoimisten valmentajienmäärä hetkessä. Nykyisin päätoimisiavalmentajia toimii liitoissa noin 50. Puolipäivätoimisiaon lähes toinen mokoma. Määrä on minimaalisenpieni verrattuna urheilun suurvaltoihin.Valmentajamääräraha on ollut suomalaiselle kilpajahuippu- urheilulle ehkä merkittävin edistysaskelkymmeniin vuosiin.Heijastusvaikutuksia oli varmasti mm. Suomenolympiamenestys 1976. Huolimatta yhä kiristyvästäkansainvälisestä kilpailusta suomalaisten mitalijapistesaalis oli Innsbruckin ja Montrealin kisoistasuurempi kuin aikoihin. Herättää hämmästystä, ettävuoden 1977 talousarviossa ko. määrärahankohtalo on ollut uhattuna. Näillä näkymillä voidaanlähteä siitä, että myönteinen kehitys pysähtyy, jolleivallan ala taantuminen.Nykypäivän suomalainen valmentaja on vallan ylivoimainenedellytyksiItään 10 vuoden takaiseenkollegaansa verrattuna. Valmentajan työ on muuttunutaikaisempaa pitkäjänteisemmäksi ja suunnitelmallisemmaksi.Valmennukseen on tullut mukaanentistä enemmän kokonaisvaltaisuutta, jossakäytetään hyväksi ulkopuolisia asiantuntijoita, lääkäreitä,psykologeja jne.Tunnepitoisuuden asemesta ovat sekä valmentajienettä urheilijoiden asenteet muuttuneet realistisemmiksi.Valmentamisen taito on opettamisen lisäksientistä enemmän organisointia.SVUL:n teettämän selvityksen mukaan suomalaisenvalmentajan toiminnan motiivit ovat sisäisiä.Raha ei ensikädessä ratkaise. Noin 1500 seuravalmentajastasai vain 10 % mainittavaa taloudellistakorvausta. Kun työ vaatii entistä paljon enemmänsekä suunnittelua että aikaa, ei systeemi nykyisillätaloudellisilla edellytyksillä voi enää paljon kehittyä.Toivon mukaan liikunta laki tuo asiaan myönteisenratkaisun.Va lmentajista 2/ 3 :IIa on itsellään kilpa- ja huippuurheilullinentausta, joka osaltaan selittänee sisäistenmotiivien merkittävän osuuden heidän työssään.Näyttöjen myötä on suomalaisen valmentajanarvostus huomattavasti kohonnut.Valmentajien jatkokoulutusaktiivisuus on vuosienmittaan tuntuvasti lisääntynyt. Tulevaisuuden ongelmanaon uuden tiedon jatkuva saanti sekä sen9


soveltaminen käytännön työhön. Tiedon siirtäminenkentälle ei ole myöskään vähäinen tehtävä.Päätoimisen valmentajan työ on tänä päivänä ammattimiehentyötä. Hänen asemansa on kuitenkinvielä verrattain turvaton ja työsopimusajat liian lyhyet.Kansainvälistä menestystä tavoitellessamme joudummelähivuosina vakavasti harkitsemaan olisikomaamme vähäisiä voimavaroja keskitettävä satsaamallaresursseja entistä enemmän niihin lajeihin,joissa menestymisennusteet näyttävät parhaimmilta.Heikki NiininenSuomen Urheilulehti-maailman toiseksi vanhinKun voidaan sa noa, että SVUL on perustettu kaksija ristitty kolme kertaa, niin sen äänenkannattajasta,Suomen Urheilulehdestä, voidaan sanoa, ettäse on myyty kerran ja ostettu kahdesti.Kun Suomessa ryhdyttiin 1800-luvun loppupuolellajulkaisemaan urheilu lehtiä, niin ensin ehtivät tietenkinsivistyselämänsä etumatkan turvin ruotsinkieliset1881 perustetulla Sporten -lehdellä. EnnenSuomen Urheilulehteä ehti ilmestyä kaksi lyhytikäistäsuomenkielistä urheilulehteä, Uljas ja Urheilija.Suomen Urheilulehden taival on jatkunut vuodesta1898 pohjoismaiden vanhimpana ja kokomaailman toiseksi vanhimpana ns. yleisenä urheilulehtenä.Sitä vanhempia eri urheilumuotojen eri- •koislehtiä on kyllä paljonkin eri puolilla maailmaa,mutta sitä vanhempi yleinen urheilulehti on vainMilanossa ilmestyvä 1896 perustettu La Gazettadello Sport.On luonnollista, että kun SVUL:n perustajiin kuuluvastaIvar Wilskmanista, joka oli Suomen Urheilulehdenpe,rustaja ja päätoimittaja 1898- 1908, tulimyös SVUL:n puheenjohtaja, että hänen lehtensä,oli SVUL:n äänenkannattaja. Ei tosin virallisesti,mutta kuitenkin tosiasiallisesti.Kun lehti sitten siirtyi Urheilijain Kustannus Oy:lle,niin tilanne muuttui ja SVUL oli ilman lehteä ja äänenkannattajavuoteen 1912, jolloin julkaisijankanssa tehtiin sopimus ja lehdestä tuli SVU L:n virallinenäänenkannattaja. Riidat lehden sisällöstä jamuistakin asioista johtivat siihen, että vuodesta1915 SVU L oli jälleen ilman äänenkannattajaa.Sellaisen perustamista oli pohdittu jo vuodesta1910, mutta rahoja ei löytynyt. Sitä löytyi vastavuonna 1921 , jolloin SVU L osti lehden kustannusliikeOtavalta, joka oli lopettanut sen julkaisemisenkannattamattomana. Kymmenen vuotta myöhemminSVUL myi lehtensä sen tuottamien tappioidensekä sisältöä koskevien riitojen takia. Nyt kului sitten20 vuotta ja lehti siirtyi 1951 jälleen SVU L:nomistukseen.Kun SVU L 1931 myi Suomen Urheilulehden, niinjo vajaan parin vuoden kuluttua se ryhtyi julkaisemaanomaa ja varsin vaatimatonta äänenekannattajaansanimellä Voimistelu ja Urheilu. Myöhemminnimi muutettiin Urheiluksi ja 1951 se yhdistettiinSuomen Urheilulehteen. Samana vuonna SVULosti myös Urheilijan Joulun julkaisemisoikeuden.Taloudellisista syistä sitä harkittiin varsinkin 1960-luvun loppupuolella ja vielä 1970-luvun alkupuolellaSuomen Urheilu lehden lopettamista tai siirtymistälehden ilmaisjakeluun henkilöjäsenille, mikätaas olisi merkinnyt taloudellisten rasitusten valtavaakasvua. Vertailun vuoksi voidaan todeta, paljonpienemmän järjestön, TUL:n, äänenkannattajan iImaisjakelusivumäärältään puolta pienempänä kuinSuomen Urheilulehden, tuottaa tappiota noin 10kertaa enemmän kuin Suomen Urheilulehti.Ivar Wilskmanin patriarkaalisena aikana ei lehdensisällöstä vielä riidelty, joskin toivomuksia esitettiin.Kun lehti alkoi ilmestyä kerran kuukaudessa(1920- luvulla kerran viikossa, 1930-luvulla 2- 3kertaa viikossa ja vuosina 1951-1966 kaksi kertaaviikossa sekä vuodesta 1967 kerran viikossa).niin pääosan sisällöstä muodostivat metsästys, kalastus,purjehdus, veneenrakennus, hevosjalostus,koirien kasvattaminen ja matkailu. Voimistelu olialunalkaen kuvassa ja vähitellen tulivat sitten paini,yleisurheilu, hiihto, luistelu jne.Riidat sisällöstä alkoivat 1912, jolloin lehdestä tuliSVUL:n äänenkannattaja. Ne leimahtivat jälleenliekkiin 1920-luvulla, kun lehdestä uudelleen tuliSVUL:n äänenkannattaja ja lisäksi sen omistama.Aina joku jaosto oli tyytymätön oman urheilumuotonsaosuuteen lehdessä. Kun lehti myytiin, niin riidatsiirtyivät uuteen omaan lehteen. Eikä niistä olevuodesta 1951 lähtien eroon päästy, sillä tilanneon oikeastaan vaikeutunut, kun SVUL:n jäsenliittojenlukumäärä on kasvanut silloisesta 16:sta43:een.11


12On varsin luonnollista, että erikoisliittojen näkemyksetsisällöstä ovat hyvin subjektiivisia, koskaoma urheilu on tietenkin maailman paras urheilu.Järjestölehdellä on aina sisällön suhteen paljon rajoituksiaja se joutuu tarjoamaan myös sellaista aineistoa,mikä ei lukijoita erityisemmin kiinnosta.Eräs sisältöön suuresti vaikuttanut tekijä on ainaollut toimituksen vakinaisen työvoiman vähyys.Kerran viikossa ilmestyessä on usein ollut vain yksivakinainen toimittaja ja kahdesti viikossa ilmestyessäkinvahvuus on ollut toisinaan vain päätoimittaja+toimitussihteeri-toimittaja.Vertailun vuoksivoidaan mainita, että kun lehti ilmestyi kaksi kertaaviikossa ja siinä 1960-luvulla oli kaksi vakinaistatoimittajaa, niin Viron sivu määrältään puolta pienemmässäurheilulehdessä Spordileht oli 9 vakinaistatoimittajaa ja Budapestissä ilmestyvässäNep Sport lehdessä, jonka sivu määrä viikossa olipienempi kuin Urheilulehden, 20 vakinaista toimittajaa.Avustajia on aina jouduttu käyttämään runsaasti jakun taso voi olla hyvin vaihteleva, on erittäin hyviäkirjoittajia ja myös heikkojakin, koska on urheilumuotoja,joiden osalta kirjoittajien löytäminen onmelkein mahdotonta. Heitä ei yksinkertaisesti ole.Tämä jo vaikuttaa epäsuhteeseen eri urheilumuotojenvälillä, jonka ratkaiseminen on vähintäin yhtävaikea, kuin SVU L:n määrärahojen jako liitoille japiireille, eli yleensä kaikki ovat osuuteensa tyytymättömiä.Paul SirmeikköPiirteitäSuomen Olympiakomiteanasemasta ia muodostaeilen ia tänään2Kansainvälisen olympialiikkeen valmistautuessa1906 juhlimaan ns. "Ateenan välikisoilla" vuosikymmenenkulumista ensimmäisistä nykyaikaisistaolympiakisoista, olympialainen juhlakutsu tavoittimyös Suomen. Vaikka olimmekin vielä hyvin etäälläsilloisilta olympialaisilta valtaväyliItä - emmehänolleet edes Kansainvälisen Olympiakomitean(KOK) jäsen - elimme toki sentään jo innokkaastioman huippu-urheilumrl}e heräämisen kevättä.Kisamatkaa valmistellut Helsingin voimisteluseurojenkeskushallitus anoi valtiovallalta apurahaa14-miehisen joukkueen lähettämiseksi Ateenaan.Mutta kun anomus evättiin, edustajiemme määräsupistui vain neljään. Tämän isku ryhmän palattuaaikanaan kisoista kotiin kahdella sen jäsenistä, kiekonheittäjäWerner Järvisellä ja painija WernerWeckmanilla, oli kummallakin tuliaisina kultamitali.On hyvin ymmärrettävissä, että tsaarin Venäjänpuristuksessa eläneessä pienessä autonomiassavahvistuivat separatistiset ajatukset näidenkin saavutustenseurauksena ja havaittiin mahdollisuudeturheilutekojen hyväksikäyttöön suomalaisuudenentistä voimakkaammaksi kasvavassa esilletuomisessa.Jo Ateenan välikisoissa, Suomi itse asiassa suorittialustavan, joskin kyllä kisojen epävirallisenluonteen vuoksi verrattain vähähuomioisen, sisäänmarssinurheilun suurvaltojen joukkoon. Kisamenestyksenrakentama perusta tarjosi joka tapauksessariittävät edellytykset olympiatoimille eteenjaylöspäin. Olikin jo kiire perustaa kansallinenolympiakomitea, jonka olemassaolo oli välttämätönosanotolle IV olympiadin kisoihin Lontoossa 1908.Suomen Olympialainen Komitea ry. - nimi säilyikäytössä vuoteen 1955 saakka, jolloin se muuttuiSuomen Olympiayhdistys ry:ksi - perustettiinHelsingissä 2. 12. 1907. Jo aikaisemmin samanavuonna Haagissa, Hollannissa, pidetyssä KOK :n 9.istunnossa oli suunnitteilla olleelle kansalliselleolympiakomiteallemme myönnetty etukäteenKO K-jäsenyys.Vuosisadan alun autonomisen asemamme ja liikuntaorganisaatiommehuomioon ottaen oli luonnollista,että suomalainen olympiatoiminta käynnistyiurheilun valtakunnallisen keskUSjärjestön toimesta.Keväällä 1907 SVUL:n keskushallinto asetti7-miehisen työryhmän valmistelemaan osanottoammeseuraavan vuoden olympiakisoihin. Tämäntyöryhmän työ päättyi kuitenkin jo seUraavana syksynäja tilalle valittiin Yliopiston voimistelulaitoksellaHelsingissä 10. 11. 1907 pidetyssä kokouksessasamaa tarkoitusta toteuttamaan uusi ja viral­Iisluonteisempi toimikunta: Reinhold Felix von WiIlebrand,Erik Hemming, Lars Krogius, Gösta Waseniusja Ivar Wilskman .. Sen toimesta perustettiin joedellä mainittuna päivänä Suomen OlympialainenKomitea.Komitea vastasi ensisijaisesti niistä hallinnollisistaasioista, joita aiheutti liittymisemme KOK :hon jasuunnitteilla ollut olympiaosanottomme Lontoonkisoihin. Urheilijoiden valmistautum isesta huolehtikomitean asettama valmennus- ja valintavaliokun-13


men olympiaurheilita.Kisamatkan rahoituksen vastuu oli SVUL:n,Suomen Metsästysseuran, Suomen Uimaliiton,Helsingin Luistinklubin ja Helsingin Sporttikluxinhuolena. Ensimmäisen valtakunnallisen olympiakeräyksemmetoteuttivat 1908 lähinnä SVUL:n piirit.Suomalaisen olympialiikkeen alkuvuosina olympiakomiteammeoli luonteeltaan tilapäinen päätöksentekoeiin.Esimerkiksi vuosien 1908 ja 1912olympiakisoja silmällä pitäen se muodostettiinSVUL:n, Suomen Palloliiton, Helsingin IFK:n ja eriurheilu muotojen edustajista. Paitsi urheilujohdon jaedustusurheilijoiden järjestöllisen panoksen keskinäisessävertailussa komitea oli tasapainoton myöskielisuhteiltaan - herkkätuntoinen asia maassammeniihin aikoihin ja eritoten itsenäistymisemmenuoruusvuosina. Niinpä SVUL, joka mielestään oliruotsinkielisten hallitsemassa komiteassa selvästialiarvostetussa asemassa, arvostelikin kärkkäästikomitean toimia.Jatkuvien kiistojen seurauksena muut ' olympialiikkeemmejohdossa olleet yhteisöt tekivät 1911" myönnytyksen", joka salli SVUL:n peräti omatoimisestivalita etustuksensa komiteaan. SVUL:nvuosikokouspöytäkirjan 25.-26. 3. 1911 mukaanao. edustajamäärä oli kaksi, eräiden silloin julkisuudessaesiintyneiden mainintojen mukaan vainyksi. Syksyllä 1912 SVUL otti eräiltä osin olympiaohjaksemmeomiin käsiinsä. Pyrkiessään varmistamaanolympiamenestyksemme myös VI olympiadinkisoissa Berliinissä 1916 se perusti oman olypialaisenvalmisteluvaliokunnan, jossa puheenjohtajanaja olympiakomitean edustajana toimi JohanF. Blomqvist. Valiokunta aloitti työnsä syksyllä1913 muun muassa palkkaamalla urheilukonsulentikseen25-vuotiaan maisterin Lauri "Tahko" Pihkalan.Vaikka Berliinin olympiakisat sittemmin peruuntuivatkinensimmäisen maailmansodan teräsmyrskynpuhjettua, jatkui valiokunnan työ.Vuonna 1919 Suomen Olympialainen Komiteamuodostettiin sodan jälkeen uudelleen ja sen vahvuudeksituli 18 miestä, heidän joukossaan muunmuassa Erik von Frenckell, joka sittemmin kuuluikomiteaan aina vuoteen 1976 saakka ja joka ontällä hetkellä 89-vuotiaana sen kunniajäsen Johan"Jukka" W. Rangellin ja Akseli Kaskelan ohella.Antverpenin VII olympiadin kisojen vuonna1920 SVUL esitti, että jokainen maamme liikuntatoiminnan(porvarillisista) keskusjärjestöistä saisivalita olympiakomiteaamme yhden edustajan. Joskuitenkin järjestön ohjelma sisältää useita urheilumuotoja,sillä olisi oikeus nimetä komiteaan edustajajokaista urheiluaan kohden .. Edelleen SVULesitti, että komitean puheenjohtajana tulisi toimiaKOK :n suomalaisen jäsenen ja ettei komitea saisivalita olympiaedustajia, ainoastaan vahvistaaSVUL:n valitsemat urheilijat. Nimenomaan viimeksimainittu esityksistä sivusi käytännön toimenpiteitäajatellen hyvin läheltä " kieliriidan" aluettä jaaiheutti sen, että ainoastaan osa esityksistä hyväksyttiinolympia komiteassa.1920-luvun alussa maan porvarillinen urheiluleiritunnusteli nuoren Työväen Urheiluliiton (perustettu26. 1. 1919) halukkuutta olympialaiseen yhteistyöhöntehden TUL:lle tarjoukset olympiaosanotoistasekä 1920 Antverpeniin että 1924 Pariisiin. Tarjouksistajälkimmäinen, vuodelta 1923, sisälsimyös paikan Suomen Olympialaisessa Komiteassa.TUL torjui esitykset perusteluin, jotka pohjautuivatvielä tuoreeseen kansallissotaan ja sitä seuranneisiintapahtumiin.Vuonna 1926 SVU L vaati jälleen oman näkemyksensämukaan oikeudenmukaisempaa suhdettaolympiakomitean kokoonpanoon viitaten siihenkiistämättömään tosiasiaan, että se vastasi selvälläenemmistöllä Suomen olympiaedustuksista. Samanaikaisestikorostettiin valtiovallan mukaantulonehdotonta välttämättömyyttä olympiaosanottommerahoituksessa, mikä nyt rasitti pääasiassa urheilujärjestöjäja urheilusta kiinnostuneita yksityisiähenkilöitä sekä liike- ja teollisuuslaitoksia.Olympiakisojen SVU L:n toiminnalle aiheuttamaaeri puolista haittaa väläyteltiin yhtenä syynä1927, kun SVUL useiden maamme olympiatoimiakäsitelleiden esitystensä kariuduttua ilmoitti asettuvansakielteiselle kannalle osanottoon IX olympiadinkisoihin Amsterdamissa 1928. Tämä kokokansakuntaa vapisuttanut päätös peruutettiin kuitenkinmyöhemmin.Suomen Olympialainen Komitea jakautui 1920-ja 1 !:}30-luvuilla kahteen osaan: pysyväiseen 6-jä-15


16seniseen pieneen olympiakomiteaan', joka istuikoko olympiadin, ja sitä tilapäisesti täydentäneeseeneri urheilumuotojen edustajista muodostettuun14-jäseniseen "suureen olympia komiteaan",joka koottiin eri olympiakisoihin tähdännyttä työtäsuorittamaan.Kun SVU L 1932 siirtyi erikoisliittorakenteeseensaivan ne 14 erikoisliittoa, joiden urheilijoiden kisaedustusoli silloisen olympiaohjelman mukaanmahdollinen, kukin nimetä jäsenen .komiteaan, jokasamalla toimi Suomen Olympialaisrahasto-nimisensäätiön hallituksena. Sen keskuudestaan valitsemanyt 5-miehinen työvaliokunta toimi olympiadeittainko. asioiden käytännöllisenä hoitajana.Vuonna 1938 Suomen Olympialaisen Komiteanorganisaatio muuttui sikäli, että laajennetusta hallituksestaalettiin käyttää nimitystä valtuuskunta,jonka toimeenpanevana elimenä toimi pienempihallitus. Jälkimmäistä vastaa nykyisin SuomenOlympiayhdistys ry:n hallitus, joka arkikäytössätunnetaan " olympiakomitean" nimellä.Toisen maailmansodan j&lkeen myös maammetyöläisurheilujärjestöt ovat osallistuneet SuomenOlympiayhdistys ry :n toimintaan. Edustajansa komiteaanTUL sai 1945 ja TU K (perustettu 13. 12.1959) 1961 .Tänään Suomen Olympiayhdistys ry:hyn kuuluu32 jäsenliittoa ; urheilumme kaikki keskusjärjestötja olympiakisojen ohjelmaan kuuluvien urheilumuotojenerikoisliitot. Niiden edustajat kokoontuvatkerran olympiadin aikana yhdistyksen kokoukseen" valitsemaan" neljäksi vuodeksi yhdistykselle 80-jäsenisen valtuuskunnan. Siihen jäsenliittojen nimeämistähenkilöistä valitaan edelleen yhdistyksen25-jäseninen hallitus eli olympiakomitea, joka alavaliokuntineenjohtaa aina ajallaan olympiadin mitansuomalaista olympialiikettäYhdistyksen tarkoituksena on päättää ja huolehtiaSuomen osanotosta olympiakisoihin sekävalvoa, että KOK:n sääntöjä noudatetaan Suomessa.Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa sääntöjensä 3. §:nmukaan seuraavasti :a) edistämällä olympia-aatteen ja amatööriurheiluhengensekä kasa kunnan nuorison fyysisen ja eettisenkasvatuksen ja kansalaiskunnon kehittämistäSuomflssa harjoittamalla julkaisutoimintaa, toimeenpanemallajuhlatilaisuuksia ym. samantapaisillatavoilla,b) asettamalla Kansainvälisen Olympiakomiteansääntöjen ja määräysten mukaisen Suomen kansallisenolympiakomitean,c) hankkimalla julkisilla keräyksillä tai muilla samantapaisillatavoilla varat suomalaisten urheilijainvalmentamista ja Suomen joukkueen osallistumistavarten olympiakisoihin sekä ohjaamalla olympiatunnuksienkäyttöä oikeaan tarkoitukseen.Puuttumatta tässä yhteydessä tämän seikkaperäisemminolympiakomiteamme tämänpäiväiseentoimenkuvaan ja toimintatapoihin kannattaa korostaasitä seikkaa, että olympiakomitea on itse asiassaainoa urheilutoiminnallinen foorumi, jollamaamme kaikki liikuntatoimien keskusjärjestöttyöskentelvät rintarinnan. Aivan viime vuosina komiteanasema ja edellä määritelty toimintatarkoitusovat muokanneet järjestöä tietynlaiseksi huippu-urheilummekatto-organisaatioksi. Ei kuitenkaanniin, että komitea itse olisi tämänsuuntaistaasiakehitystä tarkoituksenmukaisesti harjoittanut,vaan niin, että komitean käytännölliset edellytyksettoimia todennäköisesti parhaiten esimerkiksi huippu(edustus)-urheilumme hyväksi suoritettavanyleisen tutkimus-, valmennus ym. vastaavan työnsitojana, ovat tulleet tunnustetuiksi eri urheilujärjestöissämmekäsitykseni mukaan lähes yksimielisesti.Kun olympiakomiteallamme on sääntöjensä puitteissavelvollisuus KOK:hon ja olympiakentillesuuntautuvien yhteyksien vaalimisesta, on siitämyös muodostunut Suomen urheilun kenties näkyvinvientiorganisaatio. Tosin kyllä harvoin, mutta sitäarvokkaampia tuotteita vievä. Kansallinen olympiakomiteaei voi mitään sille, halusipa tai ei, ettäsen asema parhaassa tapauksessa jatkuvasti voimistuuja popularisoituu. Se on suoraan verrannollinenseuraus kansainvälisen olympialiikkeen liikeradasta.Lopuksi vielä eräs asia:Va ikka olympiakomiteamme toiminta suuntautuukinjärjestön erikoisluonteen ja sen mukaan määräytyvien tavoitteiden vuoksi huippu-urheilua suosivaksi,on luonnollista, että esimerkiksi komiteansuorittama tai rahoittama tutkimustoiminta on tietyiltäosin sovellettavissa palvelemaan koko suomalaistaliikuntakenttää. Puhumattakaan niistä ideologisistaarvoista, jotka olympialiikkeellä yleisestion kansakuntien, tässä tapauksessa Suomen, urheilevallenuorisolle.Helge Nygren"KULTA-KALLE" KANGASNIEMI toi MexicoCitystä 1968 Suomen ainoan kultamitalin.


SVUL:n toimintakertomusvuodelta 1976SVUL:n iäsenet18Suomen Valtakunnan Urhailuliiton varsinaisat jhenat vuonna1976 olivat seuraevat 43 erikoisliittoa ja 18 piiriä :JÄSENLIITOT:Suomen AmatöörinyrkkeilijäinliittoSuomen AmpujainliittoSuomen AmpumahiihtoliittoSuomen GolfliittoSuomen HiihtoliittoSuomen JudoliittoSuoman JääkiekkoliittoSuomen KanoottiliittoSuomen KoripalloliittoSuoman KuntourheiluliittoSuoman KäsipalloliittoSuomen KävelyurheiluliittoSuomen LentopalloliittoSuomen LuisteluliittoSuomen MaahockeyliittoSuomen MetsästäjäliittoSuomen MiakkailuliittoSuomen MoottoriliittoSuomen MoottoriveneliittoSuomen Naisten LiikuntakesvatusliittoSuomen Nykyaikaisen 6-ottelun liittoSuomen PainiliittoJÄSENPIIRIT:Etelä- Karjalan piiriEtelä- Pohjanmaan piiriHelsingin piiriHämeen piiriKa inuun piiriKeski- Pohjanmaan piiriKeski-Suomen piiriKymenlaakson piiriLahden piiriLapin piiriLänsi- Pohjan piiriPohjois-Karjalan piiriPohjois-Pohjanmaan piiriPohjois-Savon piiriSatakunnan piiriSuur-Savon piiriUudanmaan piiriVarsinais-Suoman piiriSuomen PainonnostoliittoSuomen PesäpalloliittoSuomen PurjehtijaliittoSuomen PyörliilyliittoSuoman Pöytlitennisliitto'Suomen RatsestajainliittoSuomen SalamapalloliittoSuomen SoutuliittoSuomen SquashliittoSuomen SulkapalloliittoSuomen SuunnistusliittoSuomen TaitoluistaluliittoSuomen TennisliittoSuomen UimaliittoSuomen Urheiluautoilijoiden liitto_Suomen UrheiluliittoSuomen UrhailusukeltajainliittoSuomen Vesihiihto liittoSuomen VoimisteluliittoSVUL:n NuoratTanssiurheilun KaskusliittoNäin SVUL kasvaaVuosiEriko isliittojaSeuroja J äseniä Jäsenliitot liittyneet1932 :1900- 05 Urheilu-. Voimistelu-. Hiihto-. Pesäpallo-. Pa ini-. Pyöräily- Poikaurheiluliitto.1906 70 3.0651935:Painonnosto-. Nyrkkeilyliitto1937 :1911 287 16.099 Jääkiekkoliitto1938 :1916 554 38.149 Uimaliitto1946:1921 308 22.411 Suunnistusliitto1947 :1926 466 40.799 Koripallo-. Luistelu-. Miekkailuliitto1948:1931 5.99 53.676 Naisten Liikuntakasvatusliitto1957:1936 9 801 89.296Käsipalloliitto1961 :1941 11 1.021 116.084 Taitoluistelu-. Kuntourheilu-. Lentopalloliitto1946 12 1.781 202.4071951 16 1 .627 368.4571956 16 1.403 360.9971962:Ratsastajain-. Soutu-. Tennis-. Ampujain-. Golf-. Kanootti-. Nykyaikaisen5-ottelun liitto1963 :pöytätennis-. Judo-. Sulkapallo-. Moottoriliitto1964:Purjehtijaliitto1966:1961 20 1.586 436.927 M oottorivene-, Vesihiihtoliitto1966 36 2 .294 609.4601970 37 2.663 744.3361972 38 2 .557 712.6541973 40 2 .615 789.2601974 41 2.738 813.0131975 42 5.118 909.7641976 43 5.180 910.2711966:Salamapallo-. Ampumahiihtoliitto1967 :Kävelyurheiluliitto197 1 :Maahockeyliitto1973 :Squashliitto. Urheilusukeltajain liitto1974:Urheiluautoilijoiden li itto1975:Metsästäjäliitto1976:Tanssiurheilun Keskusli itto19


1.SVUL:n liiHovaltuustoAmatöörinyrkkeilijäinliittoAmpujainliittoAmpumahiihtoliittoGolfliittoHöiIltoliittoJudoliittoJääkiekkoliittoKanoottiliittoKoripalloliittoKuntourheiluliittoKäsipalloliittoKävelyurheiluliittoLentopalloliittoLuisteluliittoMaahockeyliittoMiekkailuliittoMoottoriliittoMoottoriveneliittoNaisten LiikuntakasvatusliittoNykyaikaisen 5-ottelun liittoPainiliittoPainonnostoliittoPesäpalloliittoPurjehtijaliittoPyöräilyliittoPöytätennisliittoRatsastajainliittoSalamapalloliittoSoutuliittoSquashliittoSulkapalloliittoSuunnistusliittoTaitoluisteluliittoTennisliittoUimaliittoUrheiluautoilijoiden liittoUrheiluliittoUrheilusukeltajainliittoVesihiihtoliittoVoimisteluliittoSVUL:n NuoretVarsinainen jäsenAimo LindgrenMaunu VirtanenPakka KuvajaAimo LaaksonenHannu KoskivuoriMatti TaisiOsmo ViljakainenTimo HarjuPentti PehoAimo MäkinenErkki J. WoivalinRaimo EskelinenJorma JärviSanteri HyttinenUne MelkkoOve HolvikariKalevi HeinämaaRune NylanderRaimo PeltonenErkki AlhoCyril W . ReinckeOlavi MannonenArne BernerReijo K. KuusinenLiisa OrkoImpi JokinenLauri ViikkoMauri VierumäkiMauri RauvantoEero KokkoEino KaakkolahtiSven Olof HultinSimo KlimscheffskijSakari SorjonenViktor JanssonJukka WuolioKaj KarlssonMauno RintanenTuomo TenniläMatti SalmenkyläHeikki WollstenAatos ErkkoBengt BromsKai HagelbergAlgot KettunenOrvo AnttilaNils HagmanVeikko MarttinenHenrik RenwallP. J. BarckEsa SeesteLiisa LundströmUkko KönniJaakko HolopainenVarajäsenTaisto LeijamaaOtto E. YliriskuErkki J. ToivonenP. E. NurminenKalle AnttilaErkki LinkoTauno VäisänenRaikko HeleniusArvo A. E. KopponenHarry BogomoloffHeikki KukkolaMartti HuhtamäkiRaimo ViskariHeikki PärnänenMaire SuominenLars Erik AhlgrenVäinö KangaspuntaPentti NiemeläEero EhrnroothMartti SantalaValto MattilaVesa IlomäkiHelmer ViialaVeikko Virta koskiLiisa Mattila-OukariMirjam ViippolaArto NorovirtaKauko PenttiläAntero LuonilaMartti BeloffArvo PirttiläIlkka TuominenRaimo VauhkonenToivo PöyryMauri MorenMarjatta ArkelaSeppo AlkunenPeter TallbergAnders SegercrantzAaro HuovilaKalevi KapanenUrho RouvaliRalf WesterbackLasse LaippalaOlli JärvelinOiva HalmetojaPentti KarvonenVeikko IlvesmäkiIlpo RaatikainenHannu OlamoTuomo JalantieRiitta AsantiAimo KuikkaOtso VilhunenEtelä-KarjalaEtelä-PohjanmaaHelsinkiHämeKainuuKeski-PohjanmaaKeski-SuomiKymenlaaksoLahtiLappiLänsi-PohjaPohjois- KarjalaPohjois-PohjanmaaPohjois-SavoSatakuntaSuur-SavoUusimaaVarsinais-SuomiLisäjäsenet :Helka RistolainenPirkko VäänänenHilkka HakolaCarl-Olaf HomenKaarlo HartialaVäinö HeikkinenPekka SilvolaPaavo PekkanenLeena JääskeläinenEino UusitaloSylvi SaimoHeikki HasuKalervo LöfbergJorma TervoJuha TalvitieReino IkävalkoKosti RasinperäMatti LähdesmäkiImpi PynttäriJorma JokinenKauko NikkanenArvi JantunenEero MattinenJukka LampinivaMauri KatavistoRisto KalajoEsa RiihimäkiReino MikkeläOlavi YrjöläPentti LarjanneLasse AhtiainenOlavi PoikelaEero VainioJuhani SoilaPentti AlhoLauri ReinikainenHenry GranforsMatti MalinBruno ArjankoEsko SarvikasPellervo HyytiäinenAulis PotinkaraJaakko ÄäriläAino ManninenMaija-Liisa SaarinenTerttu-Liisa JuustiNils Erik NymanMatti SuonperäPaavo KomiRaimo VanninenAulis AaltonenAimo JuvonenErkki TervoAila FlöjtLauri KanteeJorma KoivistoHelge NygrenPekka OjaEero MuinonenRaimo LoukoMatti JaskariMirja LuomaRaija VuorioKa levi Äijä läEinar NissiläTapio PoikolainenKalevi TalikkaErkki HautamäkiTeemu PesolaVeikko KristianssonAnja MikkeläReijo PajuojaPentti SalovaaraSeppo SavolainenLauri PuotinniemiVäinö JuflturaEino KiiskiEero KelhäSakari PartanenToivo T. PohjalaUrpo VirtanenLeo TurunenLauri KosonenPentti RätyUrho KittiläVoitto Laine2021


Liittovaltuuston kokoukset22KEVÄTKOKOUSSVUL:n liittovaltuuston sääntömääräinen kevätkokouspidettiin 7. 6. 1976 SVUL:n toimitalon palloiluhallissa.Kokouksen puheenjohtajana oli Hannu Koskivuori.Avaussanoissaan hän käsitteli veikkausvoittovarojenjakosuhteen muuttamiseen tähdänneitä suunnitelmiaja niiden mahdollista vaikutusta SVUL:ntalouteen.Läsnä oli 61 liittovaltuuston varsinaista jäsentä sekä20 äänioikeutettua varajäsentä. Sihteerinä olipääsihteeri Mauri Oksanen ja järjestöasiain toimistopäällikköJouko Purontakanen, joka vastasi pöytäkirjanpidosta.Liittovaltuusto hyväksyi liittohallituksen vuoden1975 vuosikertomuksen sekä liittohallituksen lisätalousarvionvuodelle 1976. Talousvaliokunnan puheenjohtajaSeppo Hieta esitteli tilinpäätöksenvuodelta 1975. Se vahvistettiin, samoin tilintarkastajienkertomus. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiintilivelvollisille.Kokous hyväksyi piirien vuoden 1976 määrärahojenjaon sekä äänestyksen jälkeen liittojen määrärahanjaon.SVUL:n periaateohjelmasta keskusteltiin ja päätettiinsiirtää sen hyväksyminen syyskokoukseen.Kevätkokous hyväksyi seuraavan julkilausuman:JulkilausumaSuomen Valtakunnan Urheiluliiton liittovaltuustopitää vä lttämättömänä, että veikkausvoittovarojenjakosuhdetta ei muuteta valtion ensi vuoden tulojamenoarviossa eikä vastaisuudessakaan urheilulleepäedulliseen suuntaan. Liittovaltuusto toteaa, ettäSVUL yhdessä muiden keskusjärjestöjen, VdltionUrheiluneuvoston ja Liikuntalakikomitean kanssaon pyrkinyt vaikuttamaan voimakkaasti tähän asiaanolemalla yhteydessä sekä valtioneuvoston jäseniin,kansanedustajiin että julkiseen sanaan.Liittovaltuusto vetoaa päätöksentekijöiden antamiinlupauksiin, ettei veikkausvoittovarojen jakokysymyksessäurheilun osuutta kavenneta ja että liikuntakulttuurinkehittämisedellytykset turvataan.SVUL:n liittovaltuusto pitää liikuntalain pikaista aikaansaamistaurheilun kannalta elintärkeänä kysymyksenä.Koska liikunta laki tulee voimaan tultuaanlisäämään varaintarvetta urheilu- ja liikuntasektorilla,on nykyisin veikkausvoittovaroista rahoitettaviinkohteisiin osoitettava muitakin kuin vain veikkauksentuottamia varoja. Määrärahat on jaettava pelkästäänurheilutoiminnalIisin perustein.SYYSKOKOUSSVUL:n liittovaltuuston sääntömääräinen syyskokouspidettiin TVK-talon kongressisalissa Helsingissä17. 12. 1976. Kokouksen avasi ja sen puheenjohtajanatoimi Hannu Koskivuori. Avauksenjälkeen Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton puheenjohtajaLiisa Orko ojensi SVUL:lle liittonsa uuden80-vuotishistoriateoksen. Sen vastaanotti liittovaltuustonpuheenjohtaja Hannu Koskivuori.Kokouksessa oli läsnä 58 liittovaltuuston varsinaistajäsentä ja 22 äänioikeutettua varajäsentä. Sihteerinäoli pääsihteeri Mauri Oksanen ja pöytäkirjanpitäjänäjärjestöasiain toimistopäällikkö KaleviSuortti.Talousvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Hieta jatalousjohtaja Teuvo Holopainen esittelivät vuoden1977 talousarvion, joka hyväksyttiin.SVUL:n varapuheenjohtajaksi vuosiksi 1977-1979 valittiin Esko Sarvikas. Paikan aiempi haltijaTauno Salonen kieltäytyi jatkamasta oltuaan varapuheenjohtajanavuodesta 1969.Li ittovaltuusto hyväksyi SVUL:n liikuntapoliittisenohjelman ja Tanssiurheilun Keskusliiton jäsenhakemuksen.Tanssijoista tuli SVUL:n 43. jäsenliitto.Li ittohallitukseen valittiin vuodeksi 1977 seuraavat(su luissa henkilökohtainen varajäsen): Väinö Eskelinen(Antero Kekkonen), Seppo Hieta (Rune Nylander).Carl-Olaf Homen (N ils Hagman). Mauri Katavisto(Lauri Reinikainen). Pekka Kuvaja (LeenaJääskeläinen). Matti Lähdesmäki (Mauri Vierumäkj),Osmo Niemelä (Heikki Wollsten). Esa Riihimäki(Orvo Anttila). Juhani Salmenkylä (Martti Huhtamäki)ja Marjatta Väänänen (Irja Kleemola).Liittovaltuusto hyväksyi kokouksessaan seuraavanjulkilausuman:Julkilausuma"Liikuntapolitiikasta on tullut merkittävä yhteiskuntapolitiikanosa. Liikunta nähdään tärkeänä monillayhteiskuntaelämän aloilla, joista mainittakoon vapaa-ajantoiminnot, nuorisotyö, terveydenhuolto,opetus- ja koulutustoimi sekä yhdyskuntasuunnittelu.Liikunnan asema korostuu tulevaisuudessa nykyisestähuomattavasti. SVUL katsoo, että urheilu- jaliikuntajärjestöjen on pystyttävä vastaamaan niilletämän johdosta asetettuun haasteeseen.Uudessa SVU L:n liikuntapoliittisessa ohjelmassaselvitetään toiminta-ajatukseen ja päämääriin nojatenjärjestön periaatteellinen kanta liikuntapolitiikanosa-alueisiin sekä myös käytännön ohjelmatesitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä ohjelmallaSVUL omalta osaltaan valmistautuu vastaamaankyseiseen haasteeseen.Yhteiskunnan ja urheilu- ja liikuntajärjestöjen välistätyönjakoa käsittelevissä keskusteluissa on päädyttyyksimielisesti siihen, että yhteiskunnan pääasiallisenatehtävänä on luoda toimintaedellytyksiäja järjestöjen tehtävänä vastata varsinaisesta toiminnasta.Työnjako asettaa yhä suurempia vaatimuksiaurheilujärjestöjen toimintavalmiudelle, muttasamalla se oikeuttaa järjestöt odottamaan yhteiskunnaltariittävää tukea, jpka mahdollistaa palvelujen tasapuolisen ja monipuolisen tarjonnanmyös tulevaisuudessa.Vuoden 1977 valtion tulo- ja, menoarviossa urheilu-ja liikuntakasvatusjärjestöjen toimintaan varatunmäärärahan kasvu edelliseen vuoteen verrattunaon vain 7,3 %.SVUL katsoo, että määrärahan kasvu ei riitä takaamaanedes nykyistä toimintaa määrältään ja laadultaanja toivoo, että valtiovalta ottaisi tässäkinyhteydessä julkituodun kannan huomioon tehdessäänlopullista tulo- ja menoarviopäätöstä.Määrärahan kasvun pienuus vaikeuttaa erityisestijärjestöjen koulutus- ja valmennustoiminnan toteuttamistaja kehittämistä. Kuitenkin valmennusjakoulutustoiminta palvelee koko liikuntakulttuuriaja sen merkitys niin huippu-urheilulle kuin liikuntakasvatukselIekinon suuri."23


SVUL:n liiHohallitus 197624SVU L:n liittohallitukseen ovat vuonna 1976 kuuluneetseuraavat henkilöt:Puheenjohtaja Erkki Kivelä, s. 4 . 1. 1918, toimitusjohtajaHelsingistä. Liittohallituksen jäsen 1956-, vpj.1960-1968, pj. 1971-, liittovaltuuston pj. 1968- 1970,Olympiakomitean valtuuskunnan jäsen, Pesäpalloliitonpj. 1955-1 971 . SVUL:n kunniajäsen 1975.Varapuheenjohtaja Paavo Pekkanen, s. 29. 1. 1922,varatuomari Helsingistä. Liittohallituksen vpj. 1975-, liittovaltuustonjäsen 1972-, yhteiskuntapoliittisen valiokunnanpj. 1973-, valtion liikuntalakikomitean pj.1974-1977, Kuntourheiluliiton vpj. 1969-1 974.Varapuheenjohtaja Tauno Salonen, s. 14. 9. 1914, toimitusjohtajaHarjavallasta. Liittohallituksen jäsen 1952-1976, vpj. 1969-1976, järjestöasiainryhmän pj. 1966-1973, Satakunnan piirin johtokunnan jäsen 1949-, pj.1952-. SVUL:n kunniajäsen 1970.Varapuheenjohtaja Jukka Uunila, s. 4 . 6. 1923, toimitusjohtajaHelsingistä. Liittohallituksen vpj. 1961 -, Etelä­Pohjanmaan piirin pj. 1961-1962, Urheiluliiton johtokunnanjäsen 1961-1974 ja pj. 1965-1974, Olympiakomiteanvpj. 1965-1968 ja pj. 1969-, SVU L:n kehittämisryhmänpj. 1975-1976. SVUL:n kunniajäsen1975.Seppo Hieta, s. 4. 2. 1935, varatuomari Helsingistä.Liittohallituksen jäsen 1970-, talousvaliokunnan pj., Lentopalloliitonvpj. 1964-1965 ja pj. 1966-1 973, Olympiakomiteanvaltuuskunnan jäsen. (Henkilökohtainen varajäsenliittohallituksessa diplomi-insinööri Rune Nylander,Lentopalloliiton pj.)Mauri Katavisto, s. 13. 9. 1926, rehtori Kajaanista. Liittohallituksenjäsen 1976-, liittovaltuuston jäsen 1969-,Kainuun piirin johtokunnan jäsen 1958-, vpj. 1964-1968 ja pj. 1969-. (Henkilökohtainen varajäsen liittohallituksessarehtori Lauri Reinikainen, Pohjois-Savon piirinpj.)Irja Kleemola, s. 23. 4 . 1926, koulunjohtaja Vantaalta.Liittohallituksen jäsen 1974-1976, Naisten Liikuntakasvatusliitonjohtokunnan jäsen 1966-, sihteeri 1971-1975, Kuntourheiluliiton liittovaltuuston jäsen 1973-.(Henkilökohtainen varajäsen liittohallituksessa opetusneuvosImpi Jokinen, SNLL:n varapuheenjohtaja)Yrjö Kokko, s. 19. 3. 1933, toimitusjohtaja Helsingistä.Liittohallituksen jäsen 1976, tiedotusvaliokunnan pj.1976, Urheiluliiton pj. 1975-, Olympiakomitean hallituksenjäsen 1976-. (Henkilökohtainen varajäsen liittohallituksessaisännöitsijä Nils Hagman, Urheiluliiton vpj.)Pekka Kuvaja, s. 15. 6. 1921, pankinjohtaja Lammilta,Liittohallituksen jäsen 1976-, liittovaltuuston jäsen1969-, Lahden piirin johtokunnan jäsen 1961-1974 javpj. 1971-1974, SVUL:n Nuorten johtokunnan jäsen1969-1970, Hiihtoliiton johtokunnan jäsen 1965-1968, liittovaltuuston jäsen 1956- 1965 ja sen vpj.1964-1965, Ampumahiihtoliiton johtokunnan jäsen1961- ja vpj. 1967-, Olympiakomitean valtuuskunnanjäsen 1969-1 972. (Henkilökohtainen varajäsen liittohallituksessatoimitusjohtaja Erkki J . Toivanen, Ampumahiihtoliitonpj.)Antti Mustonen, s. 13. 6. 1919, uittopäällikkö Kemistä.Liittohallituksen jäsen 1976, Länsi-Pohjan piirin johtokunnanjäsen 1950-1 957 ja 1969-1970 ja pj. 1957,Hiihtoliiton liittovaltuuston pj. 1967-1970 ja 1975-,johtokunnan jäsen 1975-. (Henkilökohtainen varajäsenliittohallituksessa liikunnanohjaaja Väinö Eskelinen, Hiihtoliitonja SVUL:n Nuorten johtokunnan jäsen)Osmo Niemelä, s. 21 . 8. 1926, diplomi-insinööri Espoosta.Liittohallituksen jäsen 1974-, liittovaltuuston jäsen1972-1974, SVUL 75 järjestelytoimikunnan pj.1973-1 975, Suunnistusliiton johtokunnan jäsen 1965-,vpj. 1968-1969 ja pj. 1970-, Olympiakomitean valtuuskunnanjäsen. (Henkilökohtainen varajäsen liittohallituksessarakennusmestari Heikki Wollsten, Suunnistusliitonvpj.)Juhani Salmenkylä, 8. 3. 1932, varatuomari Helsingistä.Liittohallituksen jäsen 1971-, suunnitteluvaliokunnanpj., Koripalloliiton johtokunnan jäsen 1953-1961 ja pj.1970- 1971. (Henkilökohtainen varajäsen liittohallituksessapäätoimittaja Martti Huhtamäki, Koripalloliiton pj.)Esko Sarvikas, s. 22. 5. 1932, isännöitsijä Hyvinkääitä.Liittohallituksen jäsen 1975-, liittovaltuuston jäsen1969-, järjestövaliokunnan pj. 1971-1972, suunnitteluvaliokunnanja henkilöstövaliokunnan jäsen, järjestöasiainryhmänpj ., Uudenmaan piirin johtokunnan jäsen1961-, vpj. 1967-1970 ja pj. 1971 -. (Henkilökohtainenvarajäsen liittohallituksessa piirijohtaja Esa Riihimäki,Keski-Suomen piirin pj.)Marjatta Väänänen, s. 9. 8. 1923, ministeri Helsingistä.Liittohallituksen jäsen 1976-, Taitoluisteluliiton pj.1975-. (Henkilökohtainen varajäsen liittohallituksessaosastopäällikkö Hilkka Hakola, SVUL:n suunnitteluvaliokunnanjäsen ja naistoiminnan ryhmän pj.)3Liittohallitus on pitänyt vuoden 1976 aikana 9 kokousta,joissa pöytäkirjaan on merkitty 190 pykälää.Liittohallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiinseuraavasti: Erkki Kivelä 9 , Paavo Pekkanen 8, TaunoSalonen 8, Jukka Uunila 7, Seppo Hieta 7, Mauri Katavisto4, Irja Kleemola 9, Yrjö Kokko 7, Pekka Kuvaja 7,Antti Mustonen 6, Osmo Niemelä 9, Juhani Salmenkylä7, Esko Sarvikas 7 ja Marjatta Väänänen 4 kertaa.Varajäsenistä ovat olleet paikalla Lauri Reinikainen 4,Väinö Eskelinen 3, Hilkka Hakola 3, Erkki J. Toivanen 1,Rune Nylander 1 ja Martti Huhtamäki 1 kertaa. Kokouksiinovat lisäksi osallistuneet liittovaltuuston puheenjohtajaHannu Koskivuori 5 ja varapuheenjohtaja Erkki J.Woivalin 5 kertaa. Liittohallituksen sihteerinä on ollutpääsihteeri Mauri Oksanen ja kokousten pöytäkirjanpitäjänäkonttoripäällikkö Esko Eklund. Kokouksissa ovat lisäksiolleet läsnä keskustoimiston osastopäälliköt.Valiokunnat ja työryhmät1976Liittohallituksen apuna toimivat vuonna 1976 seuraavat valiokunnatja työryhmät:SUUNNITTELUVALIOKUNTA: Juhani Salmenkylä (puheenjohtaja).Friedrich Blanz, Hilkka Hakola, Antti Lanamäki, IrjaKleemola, Eero Kokko ja Heikki Niininen (esittelijä). Jlirjeatöasiainryhmä : Esko Sarvikas (puheenjohtaja). Lasse Ahtiainan,Reijo Kari, Aulis Potinkara, Pauli Swanljung, Risto Sylvelin, PekkaSyrjänen, Jouko Purontakanen ja Teemu Krannila (esittelijä).Valmentaja koulutuksen ryhmä: Seppo Liitsola (puheenjohtaja).Heikki Kantola, Jorma Lehtosalo, Heikki Montonen, Anu-liisaUotila, Eero Uotila ja Erkki Oikarinen (esittelljil). NuorisotoIminnanryhmä : Pauli Koskinen (puheenjohtaja), Riitta Asanti,Solveig Fredriksson, Lasse Hellsten, Heikki Parkatti, Jussi Saarela, Kari Lindfors ja Jyri Hautamäki (esittelijä). Nal.toiminnanryhmä : Hilkka Hakola (puheenjohtaja), Impi Jokinen, Terttu-liisaJuusti, Leena Jääskeläinen, Eila Mikola, Marja Ramm-Schmidtja Ritva Niinistö (asittelljä).SÄÄNTÖVALIOKUNTA: Bengt.Broms (puheenjohtaja), AllanKari, Reijo Kari, Gunnar Laurila, Juhani Salmenkylä, PauliSwanljung, Jouko Purontakanan ja Teemu Krannlla (esittelijä).TALOUSVALIOKUNTA: Seppo Hieta (puheenjohtaja). Kai Hagelberg,Ove Holvikari, Impi Jokinen, Simo KärAvä, Nils Hagman,Mikko Leppänen, Kari Rahiala, Pertti Tuomala ja TeuvoHolopainen (esittelijä). Urheiluhallien johtokunta : Kai Hagelberg(puheenjohtajal, Jaakko Estola. Jaakko Holopainen. MikkoLeppänen. Erkki Viinikainen ja Erkki Helenius (esittelijä). Toimistoasiainryhmä: Kari Rahiala (puheenjohtaja), Solveig Fredriksson, Juha Koskenseppä, Harry Sundell ja Esko Eklund (esittelijä).TIEDOTUSVALIOKUNTA: Yrjö Kokko (puheenjohtaja), EeroKokko, Martti Huhtamäki, Antero Karapalo, Erkki Paananen, KaleviRömpötti, Jukka Salomaa, Antero Viherkenttä, Raimo Vilen,Pentti Kurunmäki (esittelijä) ja Antti Arponen (sihteeri). Urheilulehdenjohtokunta : Jukka Salomaa (puheenjohtaja). LasseLaakso, Erkki Mustakari, Esko Ojala, Heikki Savolainen, JormaVaris, Pentti Kurunmäki (esittelijä) ja Antti Arponen (sihteeri).Sisäisen tiedottamisen ryhmä : Antero Viherkenttä (puheenjohtaja).Raimo Aromaa, Raimo Havukorpi, Elina Heinola, ReijoKari, Leila Suomaa, Pentti Kurunmäki (esittelijä) ja Antti Arponen(sihteeri).YHTEISKUNTAPOLIITTINEN VALIOKUNTA: Paavo Pekkanen(puheenjohtaja), Erkki Asp, Leena Jääskeläinen, Osmo Niemelä,Pentti Pihlakoski, Eero Niku, Juha Talvitie, Jukka Wuolio,Tapani Yli-Sauna mäki ja Pentti Kurunmäki (esittelijä).ANSIOMERKKIVALIOKUNTA: Arvi Jantunen, Pellervo Hyytiäinen,Erkki Komulainen, Olavi Lehtisalo, Aino Manninen, EsaRiihimäki, Erkki Salminen, Erkki Helenius (esittelijä) ja Antti Arponen(sihteeri).HENKILÖSTÖVALIOKUNTA: Mauri Moren (puheenjohtaja),Pentti Pihlakoski, Esko Sarvikas, Paavo Tarnanen, Pauli Swanljung,Raili Savolainen ja Esko Eklund (esittelijä).TIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA: Kaarlo Hartiala (puheenjohtaja).Pekka Peltokallio, Väinö Heikkinen, Antti Ahlström, Erkki Asp, Friedrich Blanz, Risto Elovainio, Joel Juppi,Markku Järvinen, Risto Kala, Antti Kalliokoski, Heikki Kantola,Juha Karvonen, Paavo Komi, Pekka Könni, Seppo Liitsola, SimoMäkelä, Pekka Oja, Isto Ruoppila, Kalevi Römpötti, Matti Suonperä,Kalevi Tuominen, Eero Uotila, Ilkka Vuori, Pirkko Väänänenja Tor Jungman (esittelijä).TÖÖLÖN URHEILUTALOSÄÄTIÖN HALLITUS : Seppo Hieta(puheenjohtaja). Erkki Linturi, Esko Numminen, Kalevi Sadeluoto,Arvi Jantunen, Kai Hagelberg, Paavo Pekkanen, Osmo Niemelä,Juhani Salmenkylä, Jaakko Estola, Lauri Kärävä, JaakkoHolopainen ja Mikko Leppänen.25


LiiHohallitus 1977Puheenjohtaja:Toimitusjohtaja Erkki KiveläVarapuheenjohtajat:Varatuomari Paavo PekkanenIsännöitsijä Esko SarvikasToimitusjohtaja Jukka UunilaVarsinaiset jäsenet:Liikunnanohjaaja Väinö EskelinenVaratuomari Seppo HietaVaratuomari Carl-Olaf HomenRehtori Mauri KatavistoPankinjohtaja Pekka KuvajaOpistonjohtaja Matti LähdesmäkiDiplomi-insinööri Osmo NiemeläPiirijohtaja Esa RiihimäkiVaratuomari Juhani SalmenkyläMinisteri Marjatta VäänänenVarajäsenet:Voimistelunopettaja Antero KekkonenDiplomi-insinööri Rune NylanderIsännöitsijä Nils HagmanRehtori Lauri ReinikainenYlitarkastaja Leena JääskeläinenToimitusjohtaja Mauri VierumäkiRakennusmestari Heikki WollstenKenttäpäällikkö Orvo AnttilaPäätoimittaja Martti HuhtamäkiKoulunjohtaja Irja KleemolaValiokunnat ia työryhmät 197726SUUNNITIELUVALlOKUNTA: Juhani Salmenkylä (puheenjohtaja).Friedrich Blanz, Hilkka Hakola, Irja Kleemola,Eero Kokko, Antti Lanamäki ja Heikki Niininen (esittelijä).Järjestöasiain ryhmä : Orvo Anttila (puheenjohtaja). RaimoAromaa, Teemu Krannila, Jouko Purontakanen, PauliSwanljung, Risto Sylvelin, Markku Pullinen ja KaleviSuortti (esittelijä).Valmentajakoulutuksen ryhmä: Seppo Liitsola (puheenjohtaja).Heikki Kantola, Jorma Lehtosalo, Heikki Montonen,Anu- Liisa Uotila, Eero Uotila ja Erkki Oikarinen(esittelijä).Naistoimintaryhmä: Hilkka Hakola (puheenjohtaja). ImpiJokinen, Terttu-Liisa Juusti, Leena Jääskeläinen, Eila Mikola,Marja Ramm-Schmidt ja Ritva Sinkkilä (esittelijä).Nuorisotoimintaryhmä: Heikki Parkatti (puheenjohtaja).Riitta Asanti, Solveig Fredriksson, Erkki Helander, LasseHellsten, Pauli Koskinen, Kari Linfors ja Pekka Soila(esittelijä).SÄÄNTÖVALIOKUNTA: Bengt Broms (puheenjohtaja).Allan Kari, Gunnar Laurila, Juhani Salmenkylä, PauliSwanljung ja Kalevi Suortti (esittelijä).TIETEELLINEN VALIOKUNTA: Kaarlo Hartiala (puheenjohtaja).Antti Ahlström, Erkki Asp, Friedrich Blanz, JuhaKarvonen, Simo Mäkelä, Kalevi Tuominen, Pirkko Väänänenja Tor Jungman (esittelijä).TALOUSVALIOKUNTA: Seppo Hieta (puheenjohtaja).Kai Hagelberg, Nils Hagman, Ove Holvikari, Mikko Leppänen,Aarno Pajunen, Pertti Paloheimo, Kari Rahiala,Pertti Tuomala ja Teuvo Holopainen (esittelijä ).Urheiluhallien johtokunta: Kai Hagelberg (puheenjohtaja).Jaakko Estola, Jaakko Holopainen, Mikko Leppänen,Erkki Viinikainen ja Erkki Helenius (esittelijä).TIEDOTUSVALIOKUNTA: Esa Ellonen (puheenjohtaja).Eero Kokko, Erkki Paananen, Martti Pyykkö, Kirsti Ranta,Jukka Salomaa, Heikki Savolainen, Heikki Serkamo, AnteroViherkenttä ja Erkki Mustakari (esittelijä) ja Antti O.Arponen (sihteeri).Urheilulehden johtokunta: Jukka Salomaa (puheenjohtaja).Tapio Haarma, Kaisa Nuoramo, Esko Ojala, JaakkoOkker, Göran Stubb, Erkki Mustakari (esittelijä) ja AnttiO. Arponen (sihteeri).LlIKUNTAPOLlITIINEN VALIOKUNTA: Jukka Wuolio(puheenjohtaja). Eero J. Aarnio, Erkki Asp, Leena Jääskeläinen,Pentti Kurunmäki, Matti Lähdesmäki, Osmo Niemelä,Eero Niku, Martti Noponen, Paavo Pekkanen,Pentti Pihlakoski, Juha Talvitie ja Erkki Mustakari (esittelijä).ANSIOMERKKIVALIOKUNTA: Arvi Jantunen (puheenjohtaja).Pellervo Hyytiäinen, Erkki Komulainen, Olavi 'Lehtisalo, Aino Manninen, Esa Riihimäki, Erkki Salminen,Erkki Helenius (esittelijä) ja Antti O. Arponen (sihteeri).HENKILÖSTÖVALIOKUNTA: Pauli Swanljung (puheenjohtaja).Raili Savolainen, Kirsti Laaksonen, Mauri Moren,Mikko Leppänen, Esko Sarvikas ja Esko Eklund (esittelijä).SVUL:n KunniaiäsenetKUNNIAPUHEENJOHTAJAT:Jukka Rangell (1954-)Ivar W ilskman (1 914- 1932)KUNNIAJÄSENET:Bruno ArjankoBore BergmanImpi JokinenRisto Ka lajoKaarina KariAkseli KaskelaUrho KekkonenErkki Kive läElna KopponenHannu KoskivuoriKallio KotkasUkko KönniVäinö LahtinenAaro LaineJukka LehtinenHarry LindbladEDESMENNEET KUNNIAJÄSENET:Karl G. R. AhlbäckToivo AroJ. F. BlomqvistErnst BredbergViktor DammAksel EkViktor HeikelArvo HimbergMikko HämäläinenEemeli JuurevaYrjö KaloniemiV. A. M . KarikoskiAarne KiiraKauno KleemolaAli KoskimaaKalle KäkönenHeikki LehmustoK. E. Levä lahtiUne MelkkoLiisa Mattila-OukariPaavo OinaalaLiisa OrkoErkki PalolampiLauri PihkalaReino PiirtoValle ReskoHelka RistolainenUrho SaariahoAnton SalmenkyläYrjö SalmelaTauno SalonenHeikki SavolainenAaro TynellJukka UunilaJohn LindstedtEdvard LundströmK. H. MajantieErkki MerinenV. J. NiiniluotoVäinö PynninenOskari RikkiläVeli SaarinenLauri SantalaViktor SmedsErkki SorakuruLauri TannerVäinö TeivaalaYrjö ValkamaArvo VartiaGösta WaseniusIvar W ilskmanAatos Vuolle-Apiala27


SVUl:n luoHamushenkilöorganisaatio1976SVUL:n toimihenkilöorganisaatio1976SVUL-jäsenistö n. 910.000 henkilöäLiittohallitusPääsihteeriJohtoryhmä1SuunnitteluosastoTalousosastoTiedotusosasto43 jäBenliittoaurheiluseuroja510018 jäsanpiiriäSuunnittelujohtajaJPalveluyksikötTalousjohtajaTalosäätiö jaurheiluhallitTiedotuspäällikköIKonttoripäällikköIsännöitsijä0) Liittohellituksan nimeämät valiokunnat: suunnittelu-, sliäntö-, talous-, tieteellinen,ansiomerkki- ja yhteiskuntapoliittinen valiokuntaI I IKoulutusasiaintoimistoKoulutuspäällikköI Nuorisosihtaari I IKOulutusohjaaja\JärjestöasiaintoimistoToimistopäällikkö1·TutkimussihtaariIJärjastösihtaari. ITiadotussihteeriJUrhailulehtiPäätoimittaja2829


Järiestötoiminta1. Järjestöasiainryhmä ja virkailijatSuunnitteluvaliokunnan alainen järjestöasiainryhmäkokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Ryhmän puheenjohtajanaoli Esko Sarvikas ja jäseninä LasseAhtiainen, Reijo Kari, Aulis Potinkara, Jouko Purontakanen,Pauli Swanljung, Risto Sylvelin ja PekkaSyrjänen. Esittelijöinä toimivat Teemu Krannila31. 3. saakka ja Kalevi Suortti 5. 10. alkaen.Järjestöasiaintoimiston virkailijoina ovat olleet JoukoPurontakanen järjestöasiain toimistopäällikkö30. 10. 1976 saakka, virkavapaa 1. 1.-31. 3.1976, Teemu Krannila vs. toimistopäällikkö 1. 1.-31 . 3. 1976, Kalevi Suortti järjestöasiain toimistopäällikkö5. 10. 1976 alkaen.Marja Lindahl, järjestösihteeri, virkavapaa 17. 5.1976 alkaen.Reija Tolvanen, vs. järjestösihteeri 1. 3. 1976 alkaen.2. SVUL:n kehittäminenKertomusvuoden teemana oli järjestömme kehittäminen.8. 11. 1975 valittu kehittämisryhmä laatitekemänsä laajan perusselvityksen pohjalta esityksenkeskusliiton, erikoisliittojen ja piirien toiminnankehittämiseksi. Ryhmän mietintö julkistettiinSVUL-viikon aikana Tampereella. Esitys sai aikaanvilkasta keskustelua. Varsinaisia päätöksiä ei kehittämissuunnitelmastavielä tehty.3. Seuratoiminnan suunnittelu (STS)STS-toimintaa jatkettiin osana järjestötoiminnallistakoulutusta. Vuoden aikana järjestettiin 14 seminaaria,joihin osallistui yhteensä 237 henkilöä.rien yhteistoimintaa järjestökoulutuksen alueellatehostamalla pyritään koulutuksen volyymin voimakkaaseenlisäämiseen.4. SeuratoimintaopasKevään aikana valmistui odotettu Seuratoimintaopas,jota käytetään seuratoimintakurssien oppimateriaalina.5. SVU L-viikko 1976Perinteisesti SVU L-viikkoa vietettiin 7.-14. 11.1976. Viikon pääjuhla pidettiin Tampereeella 7.11 . 1976 SVUL Hämeen piirin 70-vuotisjuhlienyhteydessä.Viikon aikana järjestettiin piireissä vuoden teemankehittämiseen, liittyen lukuisia tilaisuuksia. Seurojavarten valmistettiin erityiset seurojen kehittämisohjeet.6. Uusi jäsenliittoSVU L:n liittovaltuusto hyväksyi 17. 12. 1976 pitämässäänkokouksessa SVUL:n 43. jäsen liitoksiTanssiurheilun Keskusliittq - Finnish Union ofAmateur Dancers ry :n.7. Jäsen- ja toimintatilastotVuoden ensimmäisten kuukausien aikana järjestötoimistoatyöllistivät eniten jäsenjärjestöjen toimintatietojenkeruu sekä tilastointi.Pääosin näiden tietojen perusteella laadittiin myösesitys liittojen ja piirien toimintamäärärahoiksi.9. PalvelutoimintaJärjestötoimisto on antanut vuoden aikana jäsenjärjestöillesekä seuroille konsultointi- ja materiaaliapua järjestötoiminnallisten ongelmien ratkaisemisessa.10. SääntövaliokuntaSVUL:n sääntövaliokunnan puheenjohtajana ontoiminut Bengt Broms ja jäseninä Allan Kari, ReijoKari, Gunnar Laurila, Juhani Salmenkylä, PauliSwanljung. Jouko Purontakanen ja Teemu Krannila(esittelijä 31 . 3. 1976 saakka)Valiokunta on valmistellut liittohallitukselle jäsenjärjestöjensääntöjen valvontaan liittyviä esityksiäsekä yleensä sääntöihin liittyviä lausuntoja. Järjestöjäon myös avustettu säälitömuutoskysymyksissäja muissa valiokunnan toimintaan liittyvissä asioissa.30Syksyllä järjestettiin myös oto-konsulttiseminaari,johon osallistui yhteensä 16 piirijohtajaa, koulutusohjaajaaja konsulttia.Järjestötoiminnallisen koulutuksen merkityksen lisääntyessämyös järjestelmän kehittäminen on tullutajankohtaiseksi. Koulutussisältöä tarkistamalla,seuratoiminnan suunnitteluun soveltuvaa lomakemateriaaliatuottamalla ja erikoisliittojen sekä pii-8. Liittojen ja piirien määrärahatToimintamäärärahaesityksen laskemiseen käytettiin17. 5. 1975 hyväksyttyjä perusteita.Syyskaudella aloitettiin sekä liittojen että piirienmäärärahanjakoperusteiden täsmentämisneuvottelut.Liittojen kohdalla paneuduttiin liittovaltuustonpäätöksen edellyttämään kilpailutoiminnan pisteidentäsmentämiseen.


JIKoulutustoiminta321. YLEISTÄSVUL:n koulutusta 1976 on erityisesti sävyttänytjulkaisutoiminnan kehittäminen. Sekä valmentajakoulutuksenettä järjestöllisen koulutuksen opetussisältöjäon kohennettu ja tuotettu uusia kirjoja jaav-materiaalia.Koulutusta luottamuselimenä toimien tukeva valmentajakoulutuksenryhmä on kokoontunut vuodenaikana 5 kertaa ja pitänyt lisäksi useita erillisiäkoulutusjulkaisujen toimittamiseen liittyviä tilaisuuksia.Valmentajakoulutuksen ryhmän kokoonpano:Seppo Liitsola. valm.pääll., SJL (puh.joht.)Heikki Kantola, valm.joht., SHLJorma Lehtosalo, päävalm .. SAhLHeikki Montonen, päävalm., SLeLAnu-Liisa Uotila, valm., STILEero Uotila, koul.pääll., SULErkki Oikarinen, koul.pääll .. SVUL (esittelijä)2. PÄÄTOIMISET TOIMIHENKILÖTKoulutustoimisto toimii SVU L:n suunnitteluosastossa.Koulutuspäällikkönä toimii Erkki Oikarinen jakoulutussihteerin tehtäviä hoitaa suunnitteluosastonosastosihteeri Ritva Hakopää.SVU L:n jäsen piireissä toteutettavasta koulutustoiminnastahuolehtivat piirien koulutusohjaajat:Ko Aaro Järvelä Lappi ja Länsi-PohjaKo Antti Vuorinen Pohjois-Pohjanmaa ja KainuuKo Matti Kartila Pohjois-Savo ja Pohjois-KarjalaKo Matti Haapoja Keski-Suomi ja Keski-PohjanmaaKo Markku Muurimäki Etelä-PohjanmaaKo Sulo Repo Suur-Savo ja Etelä-KarjalaKo Johannes Turunen HämeKo Pauli Tuorila SatakuntaKo Kari Koskinen Lahti ja KymenlaaksoKo Aulis Heinänen Uusimaa ja HelsinkiKo Markku Perttula HelsinkiKo Juha Tikkanen HelsinkiKo Jarkko Raninen Varsinais-Suomi3. JULKAISUTOIMINTAKoulutustoimisto on toimittanut v. 1976 aikanaseuraavat julkaisut:Toimitettu :1. B-VALMENTAJAKOULUN PERUSOSA, 263 sivua,toimitus: Erkki Oikarinen2 . URHEILULÄÄKETIEDE I 114 sivua, toimitus:Juha Kataja, Erkki Oikarinen, Matti Turpeinen3. KESTÄVYYSVALMENNUS, 235 sivua, kirjoittajat:Leevi Seppänen, Erkki Oikarinen4. SVUL KOULUTTAA 1977: 132 sivua, toimitus:Erkki Oikarinen5. VALMENTAJAN PUHEVIESTINTÄ, 30 sivua,kirjoittaja : Kaj Syrjänen6. URHEILIJAN MOTIVOINTI, 50 sivua, kirjoittajat:Friedrich Blanz, Simo MäkeläToimitettavana:1. A-VALMENTAJASEMINAARIN PERUSOSA,520 sivua, toimitus: Erkki Oikarinen2 . URHEILULÄÄKETIEDE 1975, 64 sivua, toimitus:Erkki Oikarinen3. SEURATOIMINTAOPPAAN AV-MATERIAALItoimituskunta: Erkki OikarinenKari KoskinenYrjö SollaKaj MichellssonTimo Teräväinen4. JÄRJESTÖTOIMINNALlINENKOULUTUS4. 1. Suunnitteluun ja tutkimukseen liittyvä koulutus4. 1. 1. Suunnitteluseminaari 10.-1 2 . 9. VierumäkiOsanottajia 234. 1. 2. Tutkimusseminaari 21 .-23. 10. Varala Osanottajia324. 2. Jäsenpiirien valiokuntien puheenjohtajat31. 1.-1. 2. KuortaneOhjelmassa : - SVUL:n järjestö-, koulutus-, nuoriso- jana istoi m i nta- liikunta laki- SVUL:n toiminnan kehittäminenOsanottajia 734. 3. STS I ja II seminaaritSTS I seminaareja järjestettiin v. 1976 6 kpl, osanottajia91STS II seminaareja järjestettiin v. 1976 8 kpl, osanottajia1464 . 4. Oto-konsulttien koulutustilaisuus 18.-19. 9. VierumäkiOsanottajia 165 . PÄÄTOIMISTEN TOIMIHENKILÖi­DEN KOULUTUS5. 1. Jäsenliittojen toiminnanjohtajat ja -piirien piirijohtajatLiittojen toiminnanjohtajat4.- 7. 10. VierumäkiOhjelmassa :- liikunta laki- SVUL:n toiminnan kehittäminen- arkistointi- taloudellisen toiminnan kehittäminen- kirjallinen viestintäOsanottajia 23Liittojen valmennus- ja koulutusjohto5. 2. VierumäkiOhjelmassa :- puheviestintä- SVUL:n toiminnan kehittäminen- liiton koulutustoiminta- SVUL:n koulutustoiminta' 1976 ja koulutuksen runko1977Osanottajia 19Piirien piirijohtajat2.-5. 2. VierumäkiOhjelmassa :- liikunta laki- STS I- puheviestintä- piirien määrärahajakoriteerit- SVUL:n koulutustoiminta 1976 ja koulutuksen runko1977Osanottajia 164.-7. 10. VierumäkiOhjelmassa :- SVUL:n toiminnan kehittäminen- liikunta laki- arkistointi- taloudellisen toiminnan kehittäminen- kirjallinen viestintä- rakennusavustusten anomisjärjestelmäOsanottajia 175. 2. Toimistohenkilöstön koulutus13.-15. 9. KuortaneOhjelmassa:- arkistointi- puheviestintä- kirjallinen viestintäOsanottajia 316 . VALMENTAJAKOULUTUS6 . 1. Valmentajien täydennyskoulutus6 . 1. 1. Urheilulääketieteen seminaari7.- 10. 6. VierumäkiA-valmentajille järjestettiin yksi urheilu lääketieteen seminaari,jossa seminaarin aiheet ja luennoijat olivat seuraavat:Pentti HomaNa inen urheilijanaSeppo RehunenLyhyiden suoritusten energia-aineenvaihdu ntaJuha KarvonenHengityselimet ja urheilijan suorituskykyUrheilu ja valmennus kasvuiässäIvan Szmodis, UnkariNuorten urheilijain terveyden seuraaminen ohjelmoidunharjoittelun avullaGabor Pavlik, UnkariLisämunuaisten erittämien hormoonien merkitys harjoittelussaIlkka VuoriHapenkuljetuksen fysiologiaaIlkka Tul ikouraIlman lämpötilan ja korkeaharjoittelun merkitys urheilussaBruno TaajamaaPsykosomatiikka urheilussaSeija MäkinenUrheilijan rauta, lisäravinteet ja proteiinit33


Osanottajia oli 66 jotka jaka utuivat liitoittain ja piire ittäinseu raavasti:liittoSuomen Amatöörinyrkkeilijäinliitto .......... .. . .Suomen Ampujainliitto . ... . ........ . . ... .. .. .Suomen Ampumahiihtoliitto .... . ............. .Suomen Hi ihtoliitto ......................... 12Suomen Judoliitto .... ..... ... . . ......... . .... 3Suomen Jääkiekkoliitto . ... .. ..... . ........... 5Suomen Koripalloliitto .... . .................. 1Suomen Kuntou rheiluliitto . .... .. .... . ..... . .. 2Suomen Lentopalloliitto . ... . . .•..... ....• .... 1Suomen Lu isteluliitto .. .. .. . ..•...... . ..•. . .. 1Suomen M iekkailuliitto .... . .......... . . .•.... 1Suomen Painonnostoliitto ... .. .•. . ....... . .... 3Suomen Pesäpa llol iitto ........•..•........... 1Suomen Pyöräilyliitto .........•.............. 1Suomen Suunnistusliitto . . . . . . ....•. ... .. . . . .. 4Suomen Taitoluisteluliitto ........ . ......... 1Suomen Uimaliitto ..... .. ........ . ...... . . 1Suomen Urheiluliitto ....................... 21Suomen Voimisteluliitto . .... . . . . . . . .... .. .. 2SVUL:n piirinkoulutusohjaaja . ... .. ...... ... 1Ei lajia ........... .. . ... . ... ... . ......... 1. . . . . . .. ... .. .. ... ... .. . .. . . . ... ..... 66PiiriEtelä-Karjala . . ..... .. ....... . .. .. ........ .Etelä- Pohjanmaa ......................... .Helsinki ...................• . ... . . ...... ..Häme .. . . ................. . . . . ... ...... .Keski-Pohjenmaa ......................... .Keski-Suomi ..... . ...... .. . . .. . .. . .. . . . .. .KymenlaaksoLahti . . .. . ..........•.. . . .... ... . .... . ...Lappi ...............•....................Pohjois- Karjala ........ . .. . . . . . . . ......... .Pohjois-PohjanmaaPohj ois-Savo .. . ... . . .... : .. .. .. . . . .. . . .. .Satakunta . .... .. ..... . . ... .. . .. ...... . .. .Suur-Savo . . . ... .. .. . .. ........ .. . . . . .. .. .Uusimaa . . ...... .. . . .... .. ..... .. ..... . . .Va rsinais-Suomi . . ... ....... .. .. .. . .... ... .6712661661233413166Kaj SyrjänenValmentajan puheviestintä- puheviestinnän perusteet- puheviestinnän käytäntö- puheviestinnän erityiskysymyksiliSimo MäkeläUrheilijan motivointiFriedrich BlanzMotiivitekijäin vuorovaikutus sekä niiden aiheuttamestressiMotivaation mittaaminen ja erviointiOsanottajia oli 36 jotka jakautuivet liitoittain ja piireittäinseuraavasti :LiittoSuomen Amatöörinyrkkeilijäinliitto ... . .. . ... .Suomen Ampujainliitto ... .. . ..... .. .. .. .-.. .Suomen Hiihtoliitto .................... . . .1411Suomen Jääkiekkoliitto ..... . ....... . . . . .. . 6Suomen Lentopalloliitto ................... . 6Suomen Painonnostoliitto .. . . ...... . .. . ... . 3Suomen Pesäpalloliitto .. . ... . .. . ... . ... . .. .Suomen Pyöräilyliitto .... . . . .. . .. .... . ... . .Suomen Urheiluliitto ... . . . .. ... . .. ..... ... .Suomen Voimisteluliitto .. .. ... .. . . . . . .. .. . .1121SVUL:n Nuoret ........... . . . . . ... . . . . . .. . 1.................................... . 36PiiriEtelä- Karjala . ... ... .. .. . ..... ... .. . . .. . . . . 7Etelä-Pohjanmaa ... ... ... . ..... . .. .. .. ... . 7Helsinki ............ .. .. . . . ......... .. .. . . 7Häme ...... . ..... ... ... . ......... . ..... . 1Keski-Suomi .. . . . . ....................... . 1Kymenlaakso ... ........ . . . . . ......... .. . . 2Lahti .. .. . .. .. . .............. . ...... . ... . 2Lappi .... . ..... ......... ....... . .... . ... .Länsi- Pohje ... ... .. ..... . . . . . . . . . . ... .. .. .Pohjois-Pohjanmea .............. •. .. ... ...112Pohjois-Savo ...... . ... .. . ........ ... ... . . 4Satakunta ............................... . 2Suur-Savo ................•...... . ........ 1Uusimaa . ... . ... . . ..... . ....• . ... . . . .. ... 1Varsinais-Suomi .......... . • . ... . .. . . ...... 1.............................•......... 36SVU L järjestää vuosittain jäsenjärjestöjensä toimihenkilöille perehdyttämis- ja jatkokoulut usta. Kuvassaliittojen ja piirien sekä SVUL:n keskustoimiston toimihenkilöitä Suomen Urheiluopistolla talvella1977.6 . 1. 2 . Urheilupsykologian seminaari8.-11 . 7 . KuortaneA-valmentajille j ärjestettiin yksi urheilupsykologianseminaari, jossa seminaarin aiheet ja luennoijat olivatseuraavat:6. 1. 3 . Koulutustilaisuus akupunktioata 30. 8 . HelsinkiLuennoijana professori Heino Tiik Tallinnasta Osanottajia4435


366. 1. 4 . A- ja B-valmentajien alueelliset täydennyskoulutustilaisuudetVuoden 1976 aikana järjestettiin 9 aluakohtaista A­ja B-valmentajien täydennyskoulutustilaisuutta, joissaoli yhteensä 518 valmentajaa.Aiheena oli : KESTÄVYYSVALMENNUSOsanottajat jakautuivat piireittäin seuraavasti :lappi ... . ............... ... .... .. . .... .. 28Keski-Pohjanmaa ....................... . . 24Keski-Suomi ... ..... ....... . . . . .. ........ 38Pohjois-Savo .......... .. .. ... . .. .... .... 76Etelä-Pohjanmaa . ........... . ..... .... . .. 46Häme . . ..... ... ... ........ .. . ...... .... 76Suur-Savo .............................. 116Helsinki .............. ... .. . . .. . ... ... . . . 64Varsinais-Suomi .. .......... . . .. . .. ....... 63lahti-Kymenlaakso ... ............. ... .... 436. 2. A-valmentajaseminaaritVuoden 1976 aikana järjestettiin 5 A-valmentajaseminaaria,joihin osallistui 159 valmentajaa.Urheilumuodoittain ja piireittäin valmentejat jakautuivatseuraavasti :liittoSuomen Amatöörinyrkkeilijäinliitto . ... .... .. . 1Suomen Ampujainliitto . . ..... .. ..... .. .. ... 12Suomen Hiihtoliitto .. .. .. ..... .. ........ ... 20Suomen Judoliitto .... .. .. .. .... . .......... 6Suomen Jääkiekkoliitto .. ... .... ..... ...... 9Suomen Kanoottiliitto . .. ....... . ... .. . .... 2Suomen Koripalloliitto ....... . ............. 8Suomen Käsipalloliitto ...... . . .. .. .. . ...... 2Suomen lentopalloliitto ... . ...... ...... .. . . 10Suomen Moottoriliitto .. . ..... .. . .. ........ 2Suomen Naisten liikuntakasvatusliitto 1Suomen Nykyaikaisen 5-ottelunliitto ......... 1Suomen Painiliitto ......................... 2Suomen Painonnostoliitto ....... .. ......... 1Suomen Pyöräilyliitto . . . .. .... .. .... ... .. .. 1Suomen Sulkapalloliitto ....... . ...... . .. .. . 1Suoman Suunnistusliitto .... . . .. .... .. ..... 11Suomen Taitoluisteluliitto ......... . .. ...... 2Suomen Tennisliitto .. . ... . .. . .. ........... 2Suomen Uimaliitto ........... . ...... .. .•.. 9Suomen Urheiluliitto ..... .. ... . ...... . ..•.. 47Suoman Voimisteluliitto ....... ............. 6Puolustusvoimat . .. . ...... ........ .. ...... 1Ei lajia .......... . ..•. . ................ . .. 1..........•......•.. .. .......... . ... . . 159PiiriEtelä-Karjala ......•.. .................. .. . 4Etelä-Pohjanmaa ..... . ............ ..... . .. 10Helsinki ........ . ............... . .. .... . . . 19Häme . . .. ..... . ... .. .. . .... . ... . ...... . . 20Kainuu .. ... ......•........... . .... . .. . ... 6Kaski-Pohjanmaa ..•..... . ..... . .. ...... ... 4Keski-Suomi ...... •... ... .. ............... 16Kymenlaakso . . .. .. .. . ...... . ...... .. .... . 8lahti ........ .. .... ...................... 10lappi ..... .. ...................... . .... . . 3länsi-Pohja .. ............................. 4Pohjois-Karjala .. .. . ... ... . ................ 6Pohjois-Pohjanmaa ........................ 6Pohjois-Savo ........ . ....... .. ........... 6Satakunta ..... ...... .... . . . . .. ..... ... . .. 9Suur-Savo . ........... .. .. . .. .. .. ......... 7Uusimaa ... .. ............. . . ...... ... .. .. 9Varsinais-Suomi ... . ......... . ... . ..... ... . 13...... .. ...... . . ... .... ............... 1696 . 3 . B-valmentajakoulutSVU l järjesti toimintavuoden 1976 aikana 18 B-valmentajakoulua(perusosaa).Valmentajakoulun suoritti 592 valmentajaa jakautuenlajeittain ja piireittäin seuraavasti :liittoSuomen Amatöörinyrkkeilijäinliitto ..... . .. ... 6Suomen Ampujainliitto ..... . .. .......... ... 13Suomen Ampumahiihtoliitto ........ . . ... . .. 7Suomen Hiihtoliitto ... ....... . ....... . ... . . 92Suomen Judoliitto ....... . ............... .. 14Suomen Jääkiekkoliitto . . ... ...•........ ... 26Suomen Kanoottiliitto . .. ..... . • ......... .. 4Suomen Koripalloliitto ........ . ..... . ...... 17Suomen Kuntourheiluliitto .. ................ 2Suomen lentopalloliitto ............ .... . . .. 62Suomen luisteluliitto .. . ...... ........... . . 6Suomen Moottoriliitto .. .... ... . . .......... 6Suomen Naisten liikuntakasvatusliitto 10Suoman Painiliitto . . ... ..... . ... .. .. . . .. ... 6Suomen Painonnostoliitto .. ... . ...... .. .... 7Suomen Pesäpalloliitto ....... ............ . . 14Suomen Purjehtijaliitto ... . . .. .. .. ....... . . . 1Suomen Pyöräilyliitto . . ... . ... ...... . ...... 7Suomen Ratsastajainliitto ........... .. ..... 1Suomen Soutuliitto .... .. ..... .. .. . .. . .. . .. 4Suomen Sulkapalloliitto .. ... ....... ... .... . 6Suomen Suunnistusliitto ...... .. . . . ... .... . 42Suomen Taitoluisteluliitto .... .... . ......... 104Suomen Tennisliitto ... .. ................ .. 7Suomen Uimaliitto . ............ . . ..... .... 39Suomen Urheiluliitto .......... . ........... 188Suomen Voimisteluliitto .......... .... .. ... . 9.... . ................... .. ...... .... .. 692PiiriEtelä-Karjala ... .. .... . .................... 8Etelä-Pohjanmaa ....................... . . . 33Helsinki .. ... . ................. ....... . . . ~ 69Häme ........ .. .... ....... . ... . .. ....... 46Kainuu ................................. .. 12Keski-Pohjanmaa ..... . .... .. .. . ........... 36Keski-Suomi ..................... .. ... . . .. 29Kymenlaakso .. ... . .............. .... .. . .. 40lahti . . . ...... . .. .... .. ... .............. . 21lappi ... ......... ............ . ... .. ...... 1länsi-Pohja ......... ...... .. . ........ .. .. . 26Pohjois-Karjala ....... .... . ... .. .. . ........ 16Pohjois-Pohjanmaa ...................... .. 36Pohjois-Savo ... ................ . ..... . ... 24Satakunta ..... ......... .. .. . ... .. ... .. ... 69Suur-Savo .. .... .. .. . •... .. ......... .. .... 19Uusimaa ...................... ....... ... . 42Varsinais-Suomi .. ... ..... .. ..... .... ...... 66. . . . ............. .. . ... ............. . 6926. 4 . C-valmentajakurssitC-valmentajian koulutus on tapahtunut entiseen tapaanpiirien koulutusvaliokuntien järjestäminä.C-valmentajakurssin suorittaneet piiraittäin :~~~~~ 1~Etelä-Pohjanmaa 221Helsinki 291Häme 287Kainuu 107Keski- Pohjanmaa 110Keski-Suomi 101~mM~~ 1~la~ 1~la~ ~Länsi-Pohja 71~~~~~~ ~Pohjois-Pohjanmaa 96Pohjois-Savo 237Satakunta 213Suur-Savo 241Uusimaa 236Varsinais-Suomi 343C-valmentajakurssin suorittaneita vuonna 1976 oliyhteensä 3 .129.7. KOULUTUSTOIMISTON SUUNNIT­TELUJAKSOT2.- 5. 2 . VierumäkiOhjetmassa :- piirijohtajien ja koulutusohjaajien tehtävänkuvaus- liikuntalaki- puheviestintä- SVUL:n kehittäminen23.-26. 8. KuortaneOhjelmassa :- SVUL:n koulutustoiminta 1976 ja 1977- SVUL:n tieteellinen, nuoriso- ja naistoiminta- STS-toiminta- piirien koulutus ja sen kehittäminen- liiton valmennus- ja koulutustoiminnan suunnittelu jatoteutus13.-16. 12. VierumäkiOhjelmassa :- SVUL:n kehittäminen- ihmissuhteet työpaikalla- STS-toiminta- urheiluhieronta8. KOULUTUKSEEN LIITTYVÄ YH­TEISTOIMINTA8. 1. liikunnan ylitarkastajat, didaktiikan lehtorit ja lääninkouluttajat24. 11. HeinolaOhjelmassa :- SVUL:n koulutus ja koulutuksen julkaisutoiminta- puheviestintäOsanottajia 278. 2. UrheiluhierojakoulutusSVUL:n koulutustoimisto on valmistellut yhteistyössäPääkaupunkiseudun Ammatillisen kurssikeskuksen, HelsinginTyövoimapiirin ja Ammattikasvatushallituksenkanssa Urheiluhierojakurssi II. jolle otetaan laillisen hierojakoulutuksensaaneita hierojia ja kuntohoitajia. SiilinjärvenAmmatillisessa Kurssikeskuksessa pidetyn UrheiluhierojakurssiI jälkeen, alkaa Lääkintöhallituksen hyväksymänohjelman (480 tuntia) mukaan UrheiluhierojakurssiII maaliskuussa 1977.37


II tkimustoimintaSVU L:n kiinnostus liikuntatieteellistä tutkimustakohtaan on uraa uurtavaa maassamme ja kokopohjoismaissa sillä se on ensimmäinen urheilunkeskusjärjestö, joka on tiedostanut tutkimustoiminnantarpeellisuuden toimintansa tukena. Tästäosoituksena SVUL:oon perustettiin v. 1964 tieteellinenvaliokunta. Toiminnan tehostamisen edellytyksetluotiin v. 1974, jolloin linja sai ensimmäisenpäätoimisen tutkimussihteerinsä.Vuonna 1976 SVUL:n tieteelliseen valiokuntaankuuluivat seuraavat alansa asiantuntijat: professoriKaarlo Hartiala (puh.joht.), apul.prof. Antti Ahlström,professori Erkki Asp, tri Friedrich Blanz, lääket.lis.Juha Karvonen, lääket. ja kir.tri Simo Mäkelä,valmennuspäällikkö Kalevi Tuominen ja lääket.lis. Pirkko Väänänen sekä varajäseninä lajipäällikköSeppo Liitsola, apul.prof. Pekka Peltokallio ja toimistoöpäällikköKalevi Römpötti. Tieteellisen valiokunnanrinnalla toimi konsultoivana elimenä 26-jäseninen tieteellinen neuvottelukunta. SVUL:n tutkimussihteeri,liik.tiet.maist. Tor Jungman hoiti valiokunnansihteeri tehtäviä. Kuluneena vuotena tieteellinenvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa janeuvottelukunta yhden kerran.2. TutkimuksetTieteellisen valiokunnan toimesta tai sen tukemanaon käynnistetty kahdeksan tutkimus- ja selvitysprojektia.Näihin sisältyy kolmen erikoisliitonprojektien tukeminen apurahoilla.Suomalaisten lentopallovalmentajien mukaanmaajoukkueemme pelaajien ponnistusvoima onhuomattavasti kansainvälisten huippujoukkueidenpelaajien ponnistusvoimaa heikompi. Tämän tilanteenkorjaamiseksi aloitettiin Jyväskylän yliopistossatehostetun ponnistusvoimaharjoittelun seurantatutkimus,jonka rahoitukseen valiokunta on osallistunuttutkimusapurahalla.Uimaliitto on seurantatutkimuksessaan analysoinutsuomalaisen uimarin sekä paneutunut uimareidenharjoittelun vaikutusten selvittämiseen. Tässätutkimuksessa on ilmeisesti ensimmäistä kertaamaassamme mitattu uinnin hapenottoa suorallamenetelmällä. Myös tähän tutkimukseen on myönnettyapuraha.Ampumahiihtäjiä on tutkittu Jyväskylän yliopistossajo useamman vuoden ajan. Itse ampumasuorituksentapahtumia ei ole kuitenkaan kyetty mittaamaan.Tätä silmallapitäen käynnistettiin keväällä-76 valiokunnan tuella tutkimusvälineen kehittely,jonka tuloksena syntyi laser-kiväärilaitteisto.Laitteisto mahdollistaa ammuntaan liittyvien tekijöidenmittaamisen muutenkin kuin ampumatuloksenaluonnonmukaisissa olosuhteissa.Edellä mainittujen erikoisliittojen tutkimustoiminnantukemisen lisäksi tieteellinen valiokunta onpyrkinyt keskusliittoa ja liikuntakulttuuria yleensähyödyttävään selvitystoimintaan. Selvityskohteinaon ollut mm. urheiluseurojen toimihenkilöiden aktiivisuusja liikuntaharrastukset, urheilukilpailujenkatsojien aggressiivinen käyttäytyminen sekä urheilijanravinto.3. JulkaisutoimintaValiokunnan toimittamassa Liikuntatieteellisessäjulkaisusarjassa julkaistaan tieteellisen valiokunnantilaisuuksien, tutkimusten ja selvitystenraportteja. Vuonna 1976 ilmestyivät seuraavat raportit:Urheiluseurojen jäsenten liikuntaharrastuksetja suhtautuminen seuran toimintaan (tekijä :Pekka Reijonen), Suomalainen mieshuippu-urheilija.Psykiatrinen tutkimus viiden urheilumuodonparhaista edustajista (tekijä: Simo Mäkelä) sekä raporttiQuebecin kansainvälisestä liikuntatieteellisestäkongressista (tekijät: Tor Jungman, Anna-LiisaKarvonen ja Juha Karvonen). Lisäksi linja onlaatinut SVUL:n v. 1975 järjestämästä kongressista"Urheilu ja nuorten kokonaiskehitys" suomenkielisenja englanninkielisen raportin.4. SeminaaritSVUL:n tieteellisen valiokunnan tutkimusseminaaripidettiin 21 .-23. 10. Varalan liikuntaopistolla.Seminaarin teemana oli "urheilututkimus ja laji-39


IIanalyysi". Seminaariin osallistui 37 tutkijaa ja valmentajaakahdestatoista urheilulajista.Tieteellisen neuvottelukunnan teemapäivä pidettiin17. 12. Helsingissä. Teemapäivän aiheinaolivat mm. Valtion liikuntatieteellisen toimikunnantutkimuspolitiikka, SVUL:n kehittämissuunnitelmasekä raportteja kansainvälisistä kongresseista. Päivänyhteydessä pidettiin myös Suomen UrheilupsykologisenYhdistyksen perustava kokous. Päivilläoli 17 osanottajaa.5. Kansainvälinen toimintaKansainvälinen toiminta on ollut konkreettisintapohjoismaisella tasolla. Pohjoismaisen yhteistyöelimen(NSIF) kokous pidettiin 9. 6. Kööpenhaminassa.Kokouksen merkittävin anti oli ehdotus yhteispohjoismaisestajulkaisusarjasta. Tämän toiminnantarkemmat puitteet sovittiinkin joulukuussa Tukholmassa.Valiokunnan jäsenet osallistuivat kuluneen vuodenaikana useisiin kansainvälisiin kongresseihin,joista raportoitiin neuvottelukunnan teemapäivänyhteydessä. Lisäksi tutkimussihteeri osallistui IC­SPE:n yleiskokoukseen.6. Muu toimintaTieteellisen valiokunnan asiantuntemusta ontarvittu runsaasti keskusjärjestöitä pyydettyjen lausuntojenvalmistelussa. Kaikkiaan lausuntoja onannettu viisi kaukaisimman lausuntopyynnön tultuaSaksasta asti.TOimintalinja on osallistunut aktiivisesti myösvuonna 1977 järjestettävän kansainvälisen urheiluvammakongressinvalmisteluihin.N orisotoimintaKoulutetut jakaantuivat piireittäinseuraavasti:Etelä- KarjalaEtelä- PohjanmaaHelsinkiHämeKainuuKeski-PohjanmaaKeski-SuomiKymenlaaksoLahtiLappiLänsi- PohjaPohjois-KarjalaPohjois- PohjanmaaPohjois-SavoSatakuntaSuur- SavoUusimaaVarsinais-Suominuoriso- urheilukoulunjohtaja-ohjaajakoulukurssi62124955522045322420131592960713283Koulutus- ja leiritoimintaKoulutus- ja leiritoiminta on edellisessä kohdassamainituista syistä johtuen ollut suunniteltua laimeampaa.Ainoastaan jouluna toteutettu valtakunnallinenkoulutusleiri onnistui odotetusti. Piirit sitävastoinovat toimineet aktiivisesti, leirejä ja kurssejaon pidetty enemmän kuin edellisenä vuotena.Kesällä järjestettiin yksi nuorisojohtajakoulu, jossaoli osanottajia 13. Piirit järjestivät urheilukoulunohjaajakurssejakymmenittäin ja näissä oli osanottajia665. Syksyllä järjestettiin yhdessä SVU L:n Nuortenkanssa nuorisojohtajien jatkokoulutustilaisuus, jossaoli osanottajia 27.Valtakunnallisia koulutusleirejä järjestettiin kaksi.Kesäkuussa Kuortaneen Urheiluopistolla järjestetylläleirillä ei tosin ollut mukana kuin luistelijoita,mutta joulukuussa Vierumäellä oli leiri täyspainoinen.Tällä leirillä olivat mukana lentopalloilijat, judoilijat,miekkailijat ja hiihtäjät. Leirin kokonaisvahvuusoli 103 henkeä.Piirien järjestämien leirien osanottajamäärätolivat seuraavat:Vuoden 1976 nuorisotoimintaa haittasi voimakkaastinuorisosihteerin vaihtuminen. Edellinen nuorisosihteerisiirtyi muihin tehtäviin helmikuussa jauusi nuorisosihteeri aloitti tehtävät kesäkuun alussa. Tämä vaikeutti kesän toimintaa ja toimintasuunnitelmassaolleita tapahtumia jouduttiin peruuttamaantai supistamaan. Nämä toimenpiteetjohtuivat lähes yksinomaan siitä, että keväällä eikukaan ollut markkinoimassa keskusliiton nuorisotoimintaa.Syksyllä ilmestyi Sampo-kirjaan uusiosa sisältäen neljä urheilulajia (jääkiekko, tennis,sulkapallo ja painonnosto). Tämä osa lähetettiinSampo-kortistoon ilmoittautuneille lokakuussa.Sampo-kirja on tällä hetkellä noin 3.000:IIa nuortenparissa toimivalla ohjaajalla, opettajalla tai valmentajalla.Useat liitot ovat toimittamassa omiaurheilulajejaan käsittäviä osia Sampo-kirjaan.Etelä-KarjalaEtelä-PohjanmaaHelsinkiHämeKa inuuKeski- PohjanmaaKeski- SuomiKymenlaaksoLahtiLappiLänsi- PohjaPohjois- KarjalaPohjois- PohjanmaaPohjois-SavoSatakuntaSuur-SavoUusimaaVarsinais-Suomikoulutus- liikuntaleirileiri67 17288 10759 60300 160117208 210183 32363 186160 1878810111174125 201205 301220 4059 931382866 159441


Valtakunnallinen liikuntaleiri järjestettiin 352Etelä­Suomalaisten hiihtoloman aikaan Kuortaneen Urheiluopistolla.Mukana oli 45 12-16- vuotiasta liikunnastakiinnostunutta tyttöä ja poikaa.Kansainvälinen toimintaValtion Urheiluneuvosto antoi keväällä 1976 suosituksenNuorisourheilun Yhteistoimintavaliokunnanvarojen käytöstä. Varojen jakotapa muutettiintäysin aikaisemmasta poikkeavaksi. Tästä seurasi,että varat voitiin ohjata entistä tarkoituksenmukaisemminja useammat SVUL:n jäsenet ja jäsenyksikötpääsivät osallisiksi näistä varoista. Nämä varathantulee käyttää ei-kilpailulliseen kansainväliseennuorisourheilutoimintaan.Näistä varoista myönnettiin tehtyjen anomustenperusteella avustuksia erikoisliitoille, piireille, se"uroilleja yksityisille henkilöille. Kaikkiaan avustuksi.emyönnettiin 23 kpl. Näihin avustettuihin matkoihinja tilaisuuksiin osallistui SVUL:sta yhteensä 233henkilöä. Matkat suuntautuivat kahdeksaan maahan.Tärkein kohde viime vuonna oli Montrealin olympialaistenyhteydessä järjestettyyn nuorisoleiriinosallistuminen. Tälle leirille osallistuttiin yhdessämuiden keskusliittojen kanssa. Osanottajia oli Suomesta27 ja tästä oli SVUL:n osuus 9 henkilöä.Joukkueen johtajana toimi varatuomari Juhani Salmenkylä.SVUL:n edustajina NUYV:ssa ovat olleet JaakkoHolopainen puheenjohtajana sekä Otso Vilhunen jaJouko Purontakanen. Jouko Purontakanen on kuulunutmyös NUYV:n työvaliokuntaan. NUYV:n sihteerinäon toiminut SVU L:n nuorisosihteeri PekkaSoila.43


NaistoimintaNaistoiminnasta vastaavana luottamusmieselimenäon toiminut suunnitteluvaliokunnanalainen naistoimintaryhmä.Ryhmän puheenjohtajana on ollutHilkka Hakola, varapuheenjohtajana Leena Jääskeläinenja jäseninä Impi Jokinen, Terttu-Liisa Juusti,Eila Mikola ja Marja Ramm-Schmidt. Naistoimintaryhmäon kokoontunut vuoden aikana 6 kertaa.Naistoimintaryhmän esittelijänä ja naistoiminnanvasta'avana virkailijana on toiminut koulutusohjaajaRitva Sinkkilä.Alle 12-vuotiaitten tyttöjenliikuntatoimintaNaistoiminnassa on kiinnitetty huomiota alle 12-vuotiaitten tyttöjen liikuntatoiminnan kehittämiseen.Vuoden aikana on järjestetty 2 piirikouluttajakurssia,joissa on koulutettu yhteensä 35 tyttöohjaajaa16 piiristä. Piirien naisvaliokunnat ovatvuoden aikana järjestäneet koulutustilaisuuksia alle12-vuotiaitten ohjaajille. Äiti-lapsi liikuntakurssiaon myös menestyksekkäästi kokeiltu.TIEDOTUSTILAISUUDETTiedotustilaisuuksia on vuoden aikana järjestettyseuraavasti :1 .1. Piirien naisvaliokuntienpuheenjohtajille31 , 1.-1, 2. 1976 Kuortaneen UrheiluopistossaSVUL:n piirien puheenjohtajien neuvottelupäivienyhteydessä naisvaliokuntien puheenjohtajien erillisohjelma,yhteensä 15 osanottajaa.25.-26. 9. 1976 Varalan Liikuntaopistossa P"rIkouluttajakurssinyhteydessä naisvaliokuntien pu ­heenjohtajien tiedotustilaisuus, yhteensä 9 osanottajaa.2.-3. 10. 1976 Vuokatin Urheiluopistossa piirikouluttajakurssinyhteydessä naisvaliokuntien puheenjohtajientiedotustilaisuus, yhteensä 9 osanottajaa.1.2. Liittojen edustajille22. 4. 1976 Helsingissä tiedotustilaisuus liittojenedustajille. Ohjelmassa alustukset ja keskustelu alle12-vuotiaitten tyttöjen liikuntatoiminnasta, yhteensä16 osanottajaa.3. 11 . 1976 Ruotsin Valtakunnan Urheiluliitonnaiskoulutusohjaaja Eva Anderssonin vierailun yhteydessäalustus RF :n naistoiminnasta ja keskusteluSVU L:n liittojen nais- ja tyttötoiminnasta, yhteensä9 osanottajaa.16. 11 . 1976 SVUL:n tiloissa tiedotustilaisuus liittojennaistoiminnasta vastaaville naispuolisille valmentajilleja aktiiviurheilijoille.Alustuksina SVUL:n ja sen jäsenliittojen valmennuskoulutusmateriaalintarkastelua. Naisten osuusSVUL:n valmentajakoulutuksessa sekä naistenosuus huippu-urheilussa, yhteensä 26 osanottajaa.1.3. Liittohallituksen ja sen alaisten valiokuntiennaispuolisille jäsenille.16. 9. 1976 SVU L:n toimitalossa tilaisuus, jossaliittohallituksen jäsenen Marjatta Väänäsen alustusaiheesta " Nainen järjestöelämässä" , yhteensä 12osanottajaa.PIIRIPARLAMENTITSyksyn 1976 aikana järjestettiin 16 piirissä naistenpiiriparlamentti. Parlamentteihin osallistui yhteensä531 henkilöä.Ohjelmien runkona oli alustus mielenterveyden jaliikunnan tai ravinnon ja liikunnan välisistä suhteista,SVUL:n naiskoulutusohjaajan esitys SVUL:nnaistoiminnasta sekä piirin koulutusohjaajan esitysseuratoiminnallisesta koulutuksesta.Tilaisuuksien pituus va ihteli yhdestä illasta viikonloppuun.PIIRIEN NAISTOIMINTAKuluneen vuoden aikana on kartoitettu piirien naisvaliokuntientehtävät ja niiden perusteella luotutoimintaohjeet.45


YhteiskuntapoliiHinen toimintaTiedotustoimintaSVUL:n yhteiskuntapoliittisen valiokunnan kannaltatärkeimpänä asiana voidaan mainita SVUL:n periaateohjelmanvalmistuminen. Kolme vuotta kestänytvalmistelutyö, johon sisältyi mm. kaksi jäsenjärjestöihinsuuntautunutta lausuntokierrosta, saatiinpäätökseen, Kun liittovaltuusto joulukuun kokouksessahyväksyi ohjelman. Laajasta periaateohjelmastavalmisteltiin myös Iyhennelmää, jonkavalmistuminen kuitenkin siirtyi vuoden 1977 puolelle.SVU L:n ideologiaa käsittelevän kirjasen " Tätämieltä on SVUL" aineisto saatiin kerätyksi muiltaosin paitsi, että siihen tullaan liittämään myös periaateohjelmanIyhennelmä.Liikuntapoliittisesti merkittävimpiin asioihin, joitayhteiskuntapoliittinen valiokunta käsitteli vuoden1976 aikana, kuului liikuntalakikomitean työn seuraaminen.Valiokunnan puheenjohtaja Paavo Pekkanenhantoimi liikuntalakikomitean puheenjohtajanasekä valiokunnan jäsen Leena Jääskeläinenkomitean jäsenenä samoin kuin SVUL:n pääsihteeriMauri Oksanenkin. Näin ollen valiokunnalla olihyvät mahdollisuudet seurata komitean työskentelyä.Liikuntalakikomitean SVUL:ia edustavien jäsententyön tukemiseksi SVUL:n liittohallitus nimesityöryhmän, joka käsitteli nimen omaan lakikomiteassaesiin tulevia asioita. Tässä työryhmässä olimukana yhteiskuntapoliittisen valiokunnan jäseniäja muutoinkin työryhmä toimi lähellä valiokuntaa,olihan aloite lähtöisin valiokunnan piiristä.Valiokunnan työn ja tarkoitusperien kannalta merkitsiselvää edistysaskelta se, että vuoden aikanauusittiin piirien yhteiskuntapoliittisten valiokuntienjohtosääntö ja toimintaohjeet. Tällä toimenpiteelläpyrittiin vauhdittamaan piiriportaassa tapahtuvaaurheilun ja muun yhteiskuntapolitiikan välistä vuorovaikutusta.Monen piirin kohdalla valiokunnattoimivatkin moitteettomasti, mutta on myös todettava,että kaikkialla ei tämä toimintasektori ole vieläsaanut riittävästi pontta taakseen.Yhteiskuntapoliittinen valiokunta lähetti piireille jaseuroille tiedotteita, joissa kiinnitettiin huomiotakoulujen ja urheiluseurojen yhteistyömahdollisuuksiinkouluhallituksen hyväksymien ohjeiden puitteissa. Vuoden 1976 aikana kerättiin tiedot myösläänien urheilulautakuntien svullilaisista jäsenistä,sekä tähdennettiin heihin suuntautuvan tiedotustoiminnantärkeyttä. Samaa periaatetta korostettiinyhteydenpidossa kuntien urheilulautakuntien jäseniin.SVU L:n yhteiskuntapoliittiseen veliokuntaan kuuluivat v.'976 puheenjohtajana Paavo Pekkanen, varapuheenjohtajanaJukka Wuolio sekä jäseninä Erkki Asp, Leene Jääskeläinen.Osmo Niemelä. Eero Niku, Pentti PihlakoskL Juha Talvitieja Tapani Yli-Sauna mäki. Valiokunnan esittelijänä toimiPentti Kurunmäki sekä sihteerinä Leena Jääskeläinen. Valiokuntakokoontui vuoden aikana neljä kertaa.SVU L:n tiedotustoiminnassa ei vuonna 1976 tapahtunutmainittavia muutoksia. Tiedotusosastohoiti järjestön määräaikaisten julkaisujen toimittamisenja piti yhteyttä tiedotusvälineisiin. Urheilulehdenasiat aiheuttivat tavalliseen tapaan runsaastityötä ja pohdintaa.SVUL järjesti toukokuussa 1976 ensimmäisen kerranPohjois-Suomen toimittajille ns. LehdistönSVUL-päivät. Muonion Jerismajalla keskusteltiinkahden päivän ajan SVU L:n ja tiedotusvälineidensuhteista ja urheilun tiedotustoiminnasta. Mukanaoli parikymmentä osanottajaa ja tilaisuus havaittiinhyödylliseksi. Helsingin seudun toimittajille järjestettiinjoulukuussa perinteinen joulusauna.SVUL:n 334-sivuinen vuosikirja toimitettiin keväänkuluessa ja painettiin Satakunnan KirjateollisuusOy:ssä Porissa . Sisäisen tiedotustoiminnan tärkeinväline SVU L Tiedottaa -kiertokirje ilmestyi vuodenaikana kaksi kertaa kuukaudessa noin 500 kappaleenjakeluna. SVUL:n Osoitteita ja puhelinnumeroita-luetteloa laajennettiin ja sen jakelua lisättiinyli 3000 kappaleen. SVUL:n jokatiistaiseen lehdistötilaisuuteenosallistuivat liitot ja lehdistö tyydyttävästi.Paikalla oli parhaimmillaan jopa yli 30 henkilöä.SVU L:n tiedottamisesta vastaavan tiedotusvaliokunnanpuheenjohtajana oli vuonna 1976 YrjöKokko, varapuheenjohtajana Eero Kokko ja jäseninäMartti Huhtamäki, Antero Karapalo, Erkki Paananen,Kalevi Römpötti, Jukka Salomaa, Antero Viherkenttäja Raimo Vilen. Valiokunnan esittelijänäoli Pentti Kurunmäki ja sihteerinä Antti O. Arponen.Valiokunta piti vuode.n aikana kolme kokousta,joissa käsiteltiin mm. tiedotustoiminnan PTS :aa,Urheilulehden kehittämistä, Urheilukalenterin julkaisemistaja suunniteltiin Urheilun Kuvajulkaisuntoimittamista.Tiedotusvaliokunnan apuelimenä toimineeseen sisäisentiedottamisen ryhmään kuuluivat vuoden aikanapuheenjohtajana Antero Viherkenttä ja jäseninäElina Heinola, Leila Suomaa, Raimo Havukorpi,Raimo Aromaa ja Reijo Kari. Esittelijänä oli PenttiKurunmäki ja sihteerinä Antti O. Arponen. Ryhmäkokoontui vuoden aikana kaksi kertaa pohtimaanjärjestön sisäistä tiedottamista ja tiedottamisvälineidenkehittämistä.SVU L:n tiedotuspäällikkönä oli 30. 7. 1976 astiPentti Kurunmäki. Hän siirtyi tämän jälkeen muihintehtäviin ja SVUL:n uudeksi tiedotuspäälliköksi valittiin18. 10. lähtien voimistelunopettaja ErkkiMustakari, joka aikaisemmin oli Suomen Ampumahiihtoliitontoiminnanjohtajana. SVUL:n tiedotussihteerinäoli Antti O. Arponen.UrheilulehtiSuomen Urheilulehti ilmestyi vuoden aikana kerranviikossa. Syksyllä toimitettiin lisäksi perinteinenUrheilijan Joulu ja uutuutena Urheilukalenteri '77.Näiden julkaisujen vastaavana toimittajana oliSVUL:n tiedotussihteeri Antti O. Arponen. Urheilulehtipainettiin edelleen Lehtisepät Oy:ssä Pieksämäellä.Urheilijan Joulun painopaikka oli IisalmenSanomat Oy Iisalmessa ja Urheilukalenteri tehtiinWeilin&Göösissä Tapiolassa.Urheilu lehden logo uusittiin vuoden 1976 aikana jalehden ulkoasua pyrittiin kaikin puolin kehittämään.Sisällössä pyrittiin entistä enemmän suunnitelmallisuuteenja aikakausilehtityylisiin artikkeleihin,koska Urheilulehti ei kerran viikossa ilmestyvänäpysty kilpailemaan päivälehtien kanssa uutistarjonnassa.Vuoden aikana ilmestyi 12 teemanumeroa,joissa keskityttiin merkittäviin urheilutapahtumiin.SVUL:n jäsenliitot käyttivät vuoden aikana Urheilulehteätiedotusvälineenään. Liitoilla oli mahdollisuusjulkaista omakustannushintaan omia osastojaanUrheilulehden sivuilla. Tätä mahdollisuuttakäytti hyväkseen kolme liittoa säännöllisesti.Urheilu lehden johtokunnan puheenjohtajana olivuoden aikana Jukka Salomaa, varapuheenjohtajanaLasse Laakso ja jäseninä Heikki Savolainen, EskoOjala, Erkki Mustakari ja Jorma Varis. Kokouksissaoli asioiden esittelijänä Pentti Kurunmäki jasihteerinä Antti O. Arponen. Johtokunta käsittelivuoden aikana lehden talousarviota ja sen toteutu-47


mista, ilmoitushankintaa, levikin edistämistä ja lehdentoimituksellisia asioita.osoitteitapuhelinnumeroita'76Urheilulehden vastaavana päätoimittajana oli 1. 8.1976 asti tiedotuspäällikkö Pentti Kurunmäki. Tämänjälkeen V.t. päätoimittajana oli Jouni Vilermo,joka nimettiin päätoimittajaksi 1. 11. 1976 lähtien.Toimittaja Lauri Karppinen oli vuoden aikana suorittamassaasevelvollisuuttaan ja hänen sijaisenaanoli toimitusharjoittelijana Kari Suontausta. Lehdenkonttoria hoitivat Brita Halava ja Tuula Alaspää,joista jälkimmäinen oli samalla SVUL:n tiedotusosastonpalveluksessa. Ilmoituspäällikkönä oli PekkaMonni. Runsaan vuoden avoimena ollut levikkipäällikönpaikka täytettiin 1. 8. 1976, jolloin levikkipäälliköksivalittiin Kauko Saarela. Päätoimisenlevikkipäällikön saaminen lehden palvelukseen näkyijo loppuvuodesta tilausten ja irtonumeromyynnintehostumisena.549


En ätysmäärä ansiomerkkeiäSVUL:n liittohallitus ja ansiomerkkivaliokunta jakoivatvuonna 1976 ennätysmäärän SVUL:n ansiomerkkejä- yhteensä 420. Aikaisemmin vuosittaisetmäärät ovat pyörineet 200 paikkeilla. Lisääntyneentyömäärän aiheuttivat seitsemän piirin 70-vuotisjuhlat ja entistä aktiivisempi informaatio ansiomerkkienanomisesta. Moni aikaisemmin hiljaapysytellyt piiri ja liitto anoi vuonna 1976 ansioituneilleluottamusmiehilleen SVUL:n ansiomerkkejä.Ansiomerkkivaliokunta kokoontui vuoden aikana 6kertaa. Valiokunnan puheenjohtajana oli Arvi Jantunen.Jäseninä olivat vuoden aikana Pellervo Hyytiäinen.Erkki Komulainen, Olavi Lehtisalo, AinoManninen, Esa Riihimäki ja Erkki Salminen. Valiokunnanesittelijänä oli Erkki Helpnius ja sihteerinäAntti O. Arponen.Tärkeimpiä käsiteltyjä asioita olivat normaalitansiomerkkien myöntämiset tehtyjen anomustenpohjalta sekä eri henkilöiden muistaminen heidänsyntymäpäivinään. Tässä oli apuna SVUL:n tiedotusosastonkokoama merkkipäivärekisteri, joka ensimmäistäkertaa palveli huomionosoitusten muistamisessa.Vuoden aikana valiokunta käsitteli lisäksi SVU L:npiirien ja liittojen kautta tulleet esitykset Suomenurheilun ansioristien ja -mitalien jakamiseksi vuonna1977. Näitäkin esityksiä tuli ennätysmäärä -450 esitystä. Niistä 416 lähti puollettuina opetusministeriönkäsittelyyn.SVUL:n uusia ansiomerkkejä oli SVUL-kilpi, jokaon tarkoitettu poikkeuksellisen ansioituneille urheiluveteraaneilleja niille, jotka ovat aikaisemminsaaneet jo " kaikki mahdolliset" SVUL:n huomionosoitukset.Korkeimmaksi huomionosoitukseksi kunniajäsenmerkinjälkeen otettiin SVUL:n kunniakilpi,joka vuoden aikana myönnettiin vain kahdesti. Sensaivat Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto 80-vuotispäivänsä kunniaksi ja Neuvostoliiton urheiluministeriSergei Pavlov vieraillessaan Suomessa.Suomen urheilun ansioristejä ja mitaleja tuliSVUL:n osalle vuonna 1976 252. Ehdotuksia olitehty 364. Suomen urheilun suuri ansioristi myönnettiinSVUL:n ehdotuksesta Veikko Hakuliselle.Muita huomionosoituksia saatiin seuraavasti: kultaisiaansioristejä 10, hopeisia ansioristejä 18, hopeisiaansiomitaleja kullatuin ristein 45, hopeisiaansiomitaleja 86 ja pronssisia ansiomitaleja 92.Ansiomerkkivaliokunnan kasvanutta työmäärää jasamalla SVUL:n jäsenjärjestöjen kasvavaa innostustaansiomerkkien anomiseen kuvaa myönnettyjenhuomionosoitusten määrän kasvu 1970-luvulla:1970197119721973197419761978Kunniajäsenmerkki 9 14SVU L-kunniakilpi 2SVUL-kilpi 33Kultainen ansiomerkki11 9 14 11 7 22 28Hopeinen ansiomerkki35 17 82 83 72 92 167Tunnustusmerkki 17 28 33 27 73Kultainen plaker.:: 14 12 17 5 6 17 4Hopeinen plaketti 50 81 42 86 60 31 86Tunnustusplaketti 2 33 23 17 7 3 12Kultaviiri 8 14 4 6 8 6 8Hopeaviiri 20 17 7 10Tunnustusviiri 27 35 27 21 24 21 30158 181 208 236 223 239 42051


52Vuonna 1976 myönnetyt SVUL:n ansiomerkit, plaketitja viirit:SVU L:n kultainenansiomerkki:Ol avi EronenHeikki HasuAimo HoikkalaPentti HonkaJorma JokinenNiilo JokinenMauri KatavistoSulo KoskiahoKerttu LappalainenKauko LinkoUuno LyytikäinenAxel MikkolaK. A. MustonenTeuvo Myyryläi nenOnni MäkeläViljo NieminenLauri OllitervoTauno PihlajärviErkki RutanenErkki SaarinenSeveri SarioIrma StrunckEino TurunenYrjö ValkonenJorma ValtonenOlavi VenesojaToivo VirtanenKalevi ÄijäläSVUL:n hopeinenansiomerkki:Åke AaltonenOiva AarnioPentti AlhoMartti BomanEmil EskelinenManne ForssellMauri HaapalainenHeimo HautalaYrjö HavakkaEino HeikkinenJaakko HeikkinenVeikko HeimonenPentti HelanderAnna-Liisa HiltunenErkki HiltunenToivo HuhtanenHeino HummastiAaro HuovilaAiri HyväriViljo HyvärinenJouko HyötyläinenStig HäggblomErkki HäkämiesErkki HämäläinenOlavi HämäläinenVäinö IhalainenMartti JaakkolaLeo JoensuuViljo JokinenRagnar JuseliusJuhani KaatonenMikael KaganJyrki KailaPaavo KallinenOsmo KalpalaIrja KankaanrantaOiva KarhunenReijo KariKaj KarlssonTaisto KasvioKaija KauppinenKyösti KauttoKielo KemppainenOlavi KerttulaArvo Keski-RautilaEino KiiskiTatu KivinenIrja KleemolaPentti KoivistoOsmo KoivuAulis KorholaSeppo KorhonenYrjö KorkkoMatti KoskiPauli KoskinenBengt- Oetlof KrookRauno KuntolaLauri KäräväPekka LairolaKirsti LaaksonenLasse LaippalaPentti LammioPaavo LaunonenOlavi LehtisaloPaavo LeinoMatti LeinonenLars LindbergAnnikki LiukkonenPentti LuopaEero MarttilaUnto MattilaTuomo MetsärantaSeppo MiesmaaPekka MikkolaMartti MikkonenAulis MononenMatti MorriEero MuinonenToivo MyyryläinenEino MäkinenJukka MäkkyläJukka NiemeläEero NiemiPaavo NiinisaloOiva NikkanenAlpo NisulaJaakko NiskanenLauri NiskanenPekka NiskanenAili NykänenEino NärväViljo OhvoJouko OraEsko PaalanenMauno PaananenEero PartanenViljo PekkanenTuomas PellinenRail i PerkkaAntti PietiläMartti PohjolaIlkka Pou tiainenPaavo PoutiainenVeikko PoutiainenEino Pu lkkinenPekka PuujalkaMartti PyykköLauri ReinikainenEero RimpiläinenPentti RitolaAarne SaarelainenUnto SaarelainenVoitto SaariMaija-Liisa SaarinenTauno SalminenElsa SarkkamaEljas SavolaAarne SiitonenUnto SiitonenOlavi SintonenJuhani SipiläinenHelvi SivonenIsak SmolarRisto SoininvaaraUnto SoukkanenInto SuhonenToivo SuomelaRuno SuomiAnna-Maija SuominenAino SuonpääPekka SyrjänenIrene TaipaleMatti TakalaVilho TannerOili TapaninenPaavo TarnanenKalevi TiihonenMikko TiilikainenYrjö TikkanenOlavi ToivanenHannu TommolaJukka TuomikoskiIlkka TuominenErkki TuovinenMartti UotilaPekka UotilaTuomas VainioAarne VartiainenBjörn-Johan WeckmanEino VerronenMauri VierumäkiÅke WikströmEero VirkkiOlli VitikainenUnto VäätäinenJaakko ÄäriläRudolf ÖhmanSVUL:ntunnustusplaket,ti:Erkki AaltoJukka AaltonenRaimo HautalaRaija JantunenRitva LindstedtArmas MalinenEino NisonenAnna- Liisa NärvänenJorma PenttinenAhto RintalaHelge StarastReino TirronenSVU L-kunniakilpi:Sergei PavlovSuomen Naisten LiikuntakasvatusliittoSVU L-kilpi :Henrik FlöjtHelsingin VoimailijatRolf HohenthalHeikki IkolaJenny JouselaMarjatta KajosmaaRisto KalajoPertti KarppinenJussi KirjavainenElna KopponenArto KoivistoHilkka KuntolaLeo LaaksonenVeli LumialaMauri MelamiesJuha MietoOsmo NiemeläPaavo OinaalaMatti PitkänenEsko SairaMarkku SeppäläSimon Kiri ·Liisa SuihkonenOnni SireniusJuhani SuutarinenHelena TakaloTampereen PyrintöPertti TeurajärviTyöterveyslaitosTurun UrheiluliittoPertti UkkolaOy Valotorni AbLasse VirenSVUL:n kultaviiri:Kouvolan NaisvoimistelijatKuopion NaisvoimistelijatLappeenrannan Urheilu-MiehetSVU L:n hopeaviiri :Helsingin MakkabiKarhu-Titan OyKiuruveden JänneLimingan NiittomiehetSuomen UrheiluliittoMikk!llin AmpujatOulun UimaseuraSegelföreningen i BjörneborgSuomen PainiliittoSVUL:n Varsinais-Suomen piiriSumman PonnistusTurun RientoViipurin VoimailijatSVU L:n tunnustusviiri :Borga SegelsällskapRobert FrenklHelsingin UimaritHimangan UrheilijatVäinö KangaspuntaKeskustapuolueKerkkoon UrheilijatKorven HonkaUnto KoskiLahden UimaseuraLappeenrannan UimaritMerikarvian IntoMikkelin UimaseuraNokian UrheilijatGabor PavlicPekka PeltokallioPieksämäen NaisvoimistelijatPietarsaaren UimaritHannu PostiRantasalmen UrheilijatRautjärven UrheilijatRautjärven kuntaFrans SaastamoinenIvan SzmodisTampereen kaupunkiTikkurilan TikkaTurun Seudun AmpujatUuno UlvioMartti VoipioRa ili ÖsterlundSVUL:n tunnustusmerkld:Pentti AntikainenJorma AnttonenKarl-Erik AxelssonMerja ErkkiläAgda HaavistoReino HalonenPauli HampspinnareAsko HannulaAntti HeinonenEino HirvinenEino HuttunenToivo HynönenKristina IdmanJorma JuutilainenVoitto JääskeläinenVilho KasperMartti KaunolaUnto KinnunenHannes KoivunenLeena KokkonenSimo KomulainenIgor KonschinEero KorpelaOssi KorpelaTopias KotiniemiErkki KämäräinenPentti LaasanenVeikko LappiPer- Erik LaxenErkki LindholmErkki ManninenMatti MarjosaloPentti MattilaOssi MikkonenLauri MusakkaHelena MäkeläKerttu MäkivaaraKalevi NäätänenHerman OjataioReijo PajuojaVeikko PakkanenKalle Pa ulaOlli PesoniusOlli PiipponenHannes PirkkanenJenny PirkkanenRauni PeisanenLeevi RantatilusMaija-Leena RasimusTimo RaussiMatti RuokolainenJaakko SavolainenEero SeppäThure SimoIinMatti SippuEero SorsaRolf TallqvistRa imo TapolaTuomo TokkoArvo TuikkaVilpas TuikkaAatos TuominenArmas TuominenEero UittoErkki UntinenRa imo VaahteraOlavi VaromaErkki ViikalaErkki VilppulaVeikko VirolainenHarri VirtapohjaEero VäisänenLaila Yrjölä53


SVUL:n kultainenplaketti:Erkki AroUolevi KarppinenPaavo NyyssönenIlmari SimulaSVUL:n hopeinenplaketti:Airi AirioMatti AnttilaLea EklundJane ErkkoTaisto GranbackaUuno HakolaEsko HakkarainenVäinö HautalaAlpo HeinoSulo HeinoRaimo HeinonenRaimo HelanderÅke HolmbergAatos HuhtalaLeo HuovilainenReijo HäggströmErkki JantunenAatto JääskeläinenRaimo KietäväinenErkki KoivistoErkki KurriToivo KuusistoReino KyyröAllar LaesvirtaMirja LahtiTapani LahtiReino LahtikariJorma LahtinenAatos LaineKerttu MaasiltaHeino MartinEs~o MäkeläMartti NiemiPaavo NieminenYrjö NieminenAsko NikkiSulo NupponenTerttu NyqvistOsmo OikkonenKalevi PalosaariLeo PihlajamäkiVäinö PunnonenAllan RintalaLaila RintalaNiilo RokkaVeli Juhani SaarinenKauko SipiVeikko SirenRagnar SjöholmJorma SoiroErkki SoppiElla Suoma laNestor SutinenPentti SysikaskiAntti TareSigurd TarpojaYrjö TorkkeliOiva UronenTaito UusitaloArvo WeckströmReijo VirkkiOlavi VirtanenRaija VuorioM ikko YrjöläOpetusministeriön toiminta määräraha vuodelle1976 oli 11 .728.000 mk. Lisäystä edelliseen vuoteenoli 14,7 %. Kun ministeriön kautta saatuamäärärahaosuutta verrataan yleiseen kustannustasonnousuun, voidaan todeta määrärahan olleenreaaliarvoltaan edellisvuoden suuruinen. Kulunuttavuotta voidaan siis yleispiirteiltään luonnehtia taloudellisenlaman vuodeksi, joka on jättänyt kasvupyrkimyksillemahdollisimman niukan pelivaran.Toisaalta voidaan todeta Oy Veikkaus Ab:n osakkeidenmyyntisopimukseen liittyen valtion maksamattomankauppahinnan korkoa käytetyn keskusliitonmenojen kattamiseen 991.087 mk. Vastaavallaosuudella on keskusliitto keventänyt omaaosuuttaan valtion toimintamäärärahasta, joten liittojenja piirien määrärahat kasvoivat toimintavuotena-76 26,5 %. Jäsenliittojen ja piirien saamaosuus opetusministeriön jakamasta toimintamäärärahastaoli 86,3 % luvun ollessa vuonna 197576,2 %.Liittovaltuuston sääntömääräisessä kevätkokouksessasuoritettiin kuluneen vuoden määrärahanjakojäsenliitoille ja piireille. Jäsenliittojen määrärahanjaonosalta poikettiin tehdystä kriteeristöstä siten,että liiton määräraha kasvun ylärajaksi asetettiin 50% ja kaikki liitot saivat 1975 lopulliseen määrärahaanverrattuna vähintään 10 %:n lisän. Samassayhteydessä todettiin liittohallituksen nimenneenmääräraha ryhmän, jonka tehtävänä on suorittaanykyisten määrärahan jakoperusteiden toteutumisenseurantaa ja laatia esitys uusiksi vuoden 1978alusta käyttöön otettaviksl määrärahan jakoperusteiksi.Kulunutta vuotta sävytti osaltaan valtion tulo- jamenoarvioesityksen laadinnan yhteydessä esilletulleetkaavailut veikkauksen tuoton jakosuhteenmuutoksesta urheilulle epäedulliseen suuntaan.Päätöksentekijöihin vedoten saatiinkin muutosesityksettorjuttua ja liikuntakulttuurin kehitysedellytyksetturvattua. Liittovaltuuston asiasta esittämässäjulkilausumassa korostettiin lisäksi liikuntalainpikaisen aikaansaamisen olevan urheilun kannaltaelintärkeää. Koska liikuntalaki tulee voimaan tultuaanlisäämään varaintarvetta urheilu- ja liikuntasektorilla,on nykyisiin veikkausvoittovaroista ra hoitettaviinkohteisiin osoitettava muitakin kuin vainveikkauksen tuottamia varoja.SVUL:n ja Asuntosäätiön keskeinen esisopimusVeikkauksen myyntitulon sijoittamisesta Tapiolaanrakennettavaan liike- ja toimistorakennukseenedellytti poikkeusluvan saantia rakentamiselle kuluneenvuoden aikana. Vuoden -76 loppuun mennessärakennushankkeelle ei kuitenkaan saatupoikkeuslupaa, joten esisopimuksen purkaminen jäiSVUL:n harkittavaksi.Vuoden 1976 aikana aloitettiin myös neuvottelutn. 7500 m 2 :n toimisto- ja liikerakennuksen rakentamisestaHelsingin kaupungin maaliikennekeskukseenMetsälään. Rakennushanketta koskeva sopimusallekirjoitettiin 2. 11. ja projektin vaatima kaavamuutoshyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa8. 12.SVUL:n toimitalossa vuokralaisina olleet TVK:nopettajajärjestöt sekä Työterveyslaitos muuttivatomiin toimitiloihinsa ja vapautuneet tilat käytettiinpääosiltaan jäsenliittojen ja keskustoimiston tilatarpeisiin.Samassa yhteydessä päätettiin SVU L:n puhelinvaihdeuusia ohivalintajärjestelmällä toimivaksi.Aiheutuneiden kustannusrasitusten peittämiseksijouduttiin keskusliiton talousarviota lisäbudjetinavulla tarkistamaan.Keskusliiton osalta voidaan todeta toiminnan pysyneenkokonaisuudessaan hyvin budjetin puitteis~sa , joka johtui osaltaan lisäbudjetin yhteydessätehdyistä toiminnan supistuksista. Kun menopuolentoteutumisaste oli 98,31 % ja tulopuolen 98,26% syntyi erotuksesta vuoden taloudelliseksi tulokseksi9127 mk:n alijäämä.Liittohallituksen neuvoa antavana elimenä on toiminuttalousvaliokunta, jonka puheenjohtajana ontoiminut Seppo Hieta ja jäseninä Ove Holvikari, KaiHagelberg, Impi Jokinen, Nils Hagman, Simo Kärävä, Mikko Leppänen, Kari Rahiala ja Pertti Tuomala.55


UL:n tilinpäätöstaseet;SijoituksetTuloslaskelma 1. 1.-31. 12. 1976Varsinainen toimintaJärjestötoimintaTulot + 1.474,00Kulut 394.332,41 392.858,41KoulutustoimintaTulot + 470.654.52Kulut 568.629,79 97.975,27NuorisotoimintaTulot + 120.772,00Kulut 113.984,67 + 6.787,33Tieteellinen toiminta 91 .375,67Naistoiminta 62.510,39Suhde- ja tiedotustoimintaTulot + 1.074.519,20Kulut 1.559.739,59 485.220,39,tIKansainvälinen toiminta 34.580,57RahoitustoimintaToimintamääräraha liitoille 7.483.750,00Toimintamääräraha piireille 2.636.350,00 10.120.100,00Palveluyksikköjen toimintaTuotot + 1.260.362,30Kulut 2 .585.522,68 1.325.160,38Hallinto1Yleishallintokulut 454.923,800) 13.057.917,55,:) Varsinaisen toiminnan kulujäämäTulot + 1.917.923,56Kulut 261 .250,00+ 1.656.673,56;U Varainhankinta.)10 Tulot + 1.581 .340,21~ Kulut 1.614.445,57 33.105,36.ar 11.434.349,35Korkokulut 276.570,8711.710.920,22Omatoiminen tuottojäämäYleisavustuksetOpetusministeriön toimintamääräraha 11.728.000,00Suomen Urheilusäätiön avustus 35.038,64 + 11 .763.038,64+ 52.118,42Poistot 61.246.03Tilikauden al ijäämä 9.127,6157


Tase 31 . 12. 1976VastaavaaRahoitusomaisuusRahat ja pankkisaamisetKassaennakotMyyntisaamisetSaamiset jäsenliitoiltaLainasaamisetSuomen valtioKeskusosuusl. HankkijaJäsenliitotH:gin piiriTöölön UrheilutalosäätiöSiirtosaamisetAsuntosäätiö- KaupinkallioMetsälä-MaaliikenneMuut siirtosaamisetVaihto-omaisuusJakeluvarasto ja julkaisut9.360.000,-2.458.500,-231.996,-13.680,-4.824,-544.110,85453.896,8412.064.176,-2.583.673,282.493.848,82200.220,12572.012,671.002.831,4914.647.849,283.266.081,61342.018,1418.916.762,3819.258.780,5230.091 ,50VastattavaaVieras pääomaLyhytaikainenOstovelatVelat jäsenliitoilleSiirtovelatVeronpidätyksetSosiaaliturvamaksutUrheilij. Ammattienedist.säätiöMuut siirtovelatLuotoll. sh .tiliLainatPitkäaikainenSuomen UrheilusäätiöKeskin. Henkivak.yhtiö AuraOma pääomaRakennusrahastoPääomatili 1. 1. -76./. alijäämä tilikaudelta440.878,11957.424,05223.014,6156.312,60 279.327,216.000,-197.001,87759.239,149.127,611.398.302,16378.220,032.059.198,15482.329,0853.486,17856.765,-14.300.000,-750.111 ,532.790.882,412.437.418,1815.050.1 11,53Käyttöomaisuus ja muutpitkävaikutteiset menotKoneet ja kalustoPuhelinosuudetSVUL-75Muut pitkäaikaiset sijoituksetArvopaperit527.000,-45.341 ,-417.195,10989.536,104,-mk 20.278.412,12Helsingissä maaliskuun 30. päivänä 1977Erkki KiveläEsa RiihimäkiSeppo HietaEsko SarvikasCarl-Olaf HomenVäinö EskelinenPaavo PekkanenMatti LähdesmäkiMauri KatavistoMauri OksanenVuoden 1976 tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.Helsingissä huntikuun 28. pä ivänä 1977mk 20.278.4 12,12Ilmari AroHTMOlle V. Sa lmiKauppat.maist.5859


niintarkastuskertomus60Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry :n liittovaltuustonvalittua allekirjoittaneet tarkastamaan sanotunliiton vuoden 1976 tilejä ja hallintoa olemme tehtävänsuorittaneet tutustuen liiton eri elinten kokouksissa pidettyihinpöytäkirjoihin sekä liiton tilinpitoon siihen liittyvineasiakirjoineen ja tositteineen. Toteamme, että:1. Tilinavaus on suoritettu edellisen vuoden vahvistetuntilinpäätöksen mukaisesti.2 . Kirjanpito on asiallisesti järjestetty ja huolellisesti hoidettusekä hyväksyttävin tosittein varmennettu.3. Tilintarkastustoimisto Salmi, Virkkunen & HeleniusKy on vuoden aikana seurannut keskusliiton ja erikoisliittojentilinpitoa sekä rahavarojen hoitoa, mistäon 11 . 12. 1976 ja 26. 4. 1977 annettu erilliset lausunnot.4. Liiton omistamista arvopapereista esitettiin meilleKansallis-Osake- Pankin talletustodistus.5. Muista 20.278.412,12 mk:n päättyvän taseen sekäomaisuus- että velkaeristä on meille esitetty asianmukaiseterittelyt ym. luettelot.6. Vakuutukset ovat voimassa.7. Olemme myös tarkastaneet liiton kirjanpitoon yhdistetytSuomen Urheilulehden ja SVUL:n Urheiluhallientilit, joista molemmista olemme antaneet erilliset tarkastuskertomukset.8. Tilinpäätös on kirjanpidosta oikein johdettu ja osoittaa9.127,61 mk:n suuruista alijäämää sen jälkeen,kun Suomen Urheilulehden ja Urheiluhallien tappiotyhteensä 371 .936,66 mk on kirjattu kuluiksi. Poistojaon tehty kalustosta 57.135,89 mk ja tilisaamisista4.110,14 mk. Varojen joukossa on epävarma saatava194.937,63 mk Suomen Nyrkkeilyliitolta. SVU L- 75tappiota on poistamatta 417.195,10 mk. Tulokseenvaikuttaneita tekijöitä on selostettu liittohallituksentoiminta kertomuksessa.Edellä esitetyn nojalla ja kun liiton asioita saamammekäsityksen mukaan on huolellisesti hoidettu, ehdotamme,että tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetäänvastuuvapaus vuodelta 1976.Helsingissä huhtikuun 28. päivänä 1977Olle V. SalmiKauppat. maist.Ilmari AroHTMSVUL:n edustus säätiöissä,reriestöissä, yms. vuonna 19766JÄÄKENTTÄSÄÄTIÖ :- edustajiston jäsen Erkki KiveläKANSALAISJÄRJ ESTÖJ EN RAITTI USTOIM IN NANKESKUSLIITTO:- edustaja Jussi KokkoALFRED KORDELININ RAHASTO URHEILUN JATERVEYDENHOIDON EDISTÄMISEKSI SUOMES­SA:- hoitokunnan pj Seppo Hieta, varajäsen Erkki Helenius- hoitoklJnnan jäsen Pekka Kare, varajäsen ja sihteeriMauri OksanenLIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMIS­SÄÄTiÖ :- valtuuskunnan jäsen Joel JuppiOTANIEMEN URHEILUSÄÄTIÖ:- valtuuskunnan jäsen Irja Kleemola, varajäsen HilkkaHakola- valtuuskunnan jäsen Vilho Nurmi (t 23. 9. 1976), varajäsenMikko Leppänen- valtuuskunnan jäsen Bengt Broms, varajäsen MauriRauvanto- valtuuskunnan jäsen Antti Lanamäki, varajäsen KalervoLöfberg- valtuuskunnan jäsen Teuvo Holopainen, varajäsenHeikki Niininen- hallituksen jäsen Erkki Helenius, varajäsen Kai Hagelberg- hallituksen jäsen Olavi Lahtisalo, varajäsen GunnarLaurilaPOHJOIS-SUOMEN URHEILUN KALOTTIKESKUS:- SVUL:lla ei ole varsinaista edustajaa mutta oikeus ollaläsnä kokouksissa ilman äänioikeutta; yhdyshenkilö ErkkiHeleniusGRETA JA VIKTOR SMEDSIN RAHASTOSÄÄTIÖ:- hallituksen pj Erkki Kivelä, varajäsen Rolf Hohenthal- hallituksen varapj Jukka Uunila, varajäsen Aaro Laine- hallituksen sihteeri Erkki HeleniusSTADIONSÄÄTIÖ :- edustajiston jäsen Nils Hagman (yleisurheilu)- edustajiston jäsen Rolf Hohenthal (hiihto) .- edustajiston jäsen Tuomo Jalantie (voimistelu)- edustajiston jäsen Mauri Vierumäki (paini)- edustajiston jäsen Raimo Vauhkonen (pyöräily)SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS:- valtuuskunnan pj Jukka Uunila- valtuuskunnan jäsen Erkki Kivelä- valtuuskunnan jäsen Mauri Oksanen- valtuuskunnan jäsen Kaarlo Hartiala- valtuuskunnan jäsen Osmo Niemelä- hallituksen pj Jukka Uunila- hallituksen jäsen Kaarlo Hartiala- hallituksen työvaliokunnan pj Jukka Uunila- hallituksen työvaliokunnan jäsen Kaarlo Hartiala- kansainvälisen toimikunnan pj Kaarlo Hartiala- valmennustoimikunnan jäsen Heikki NiininenSUOMEN RETKEILYMAJASÄÄTIÖ:- edustajiston jäsen Jaakko Holopainen- hallituksen jäsen Solveig FredrikssonSUOMEN UIMAOPETUS- jaHENGENPELASTUSLIITTO :- hallituksen jäsen Vilho Nurmi, varajäsen Erkki HeleniusSUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ: ... .Hallintoneuvoston pj Akseli Kaskela, varaJasen Erkki Palolampi- hallituksen pj Erkki Palolampi- hallituksen jäsen Vilho NurmiSUOMEN URHEILUOPISTO:- kannatusosakeyhtiön hallintoneuvoston pj Erkki Kivelä- kannatusoakeyhtiön hallintoneuvoston jäsen JuhaniSalmenkylä- kannatusosakeyhtiön hallintoneuvoston jäsen Kai Hagelberg- kannatusosakeyhtiön hallintoneuvoston jäsen LauriPihkala_ kannatusosakeyhtiön hallintoneuvoston jäsen MauriVierumäki- kannatusosakeyhtiön hallintoneuvoston jäsen YrjöKokko61


- kannatusosakeyhtiön hallintoneuvoston jäsen PaavoPekkanen- kannatusosakeyhtiön hallituksen pj Esko Sarvikas- kannatusosakeyhtiön hallituksen jäsen Pentti Karvonen- kannatusosakeyhtiön hallituksen jäsen Tauno Salonen- ka~natus.osakeyhtiön hallituksen jäsen Mauri Oksanen- opiston Johtokunta : = hallitus + opiston johtajaSUOMEN URHEILUSÄÄTIÖ :- valtuuskunta = SVUL:n hallitus- hallituksen pj Erkki Kivelä- hallituksen jäsen Jukka Uunila- hallituksen jäsen Irja Kleemola- hallituksen jäsen Tauno Salonen- hallituksen jäsen Seppo Hieta- hallituksen jäsen Juhani Salmenkylä- hallituksen jäsen Osmo Niemelä- hallituksen sihteeri Teuvo HolopainenTÖÖLÖN URHEILUTALOSÄÄTIÖ:- valtuuskunta = SVUL:n hallitus- hallituksen pj Seppo Hieta- hallituksen jäsen Jaakko Estola- hall!tuksen jäsen Kai Hagelberg- hallituksen jäsen Jaakko Holopainen- hallituksen jäsen Lauri Kärävä- hall!tuksen jäsen Mikko Leppänen- hallituksen jäsen Osmo Niemelä- hallituksen j~sen Juhani Salmenkylä- hallituksen Sihteeri Erkki Helenius- hallituksen varajäsen Paavo Pekkanen- hallituksen varajäsen Martti Santala- hallituksen varajäsen Erkki ViinikainenURH~ILULÄÄKETIETEEN SÄÄTiÖ :- hallituksen jäsen Heikki Niininen- ~allituksen jäsen Joel Juppi- Johtokunnan pj Heikki NiininenUU .[)ENMAA~ LÄÄNIN URHEILULAUTAKUNTA:- J.asen Pentti Kurunmäki elokuuhun 1976 saakka 'onka.. Jalkeen jatkanut Eero J. Aarnio' J- Jasen Esko Sarvikas- jäsen Juhani SalmenkyläV~~TION URHEILUNEUVOSTO:- Jasen Mauri OksanenVAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN KESKUS­TOIMIKUNTA:- yhdyshenkilö Erkki Heleniusreölön Urheilutalosäätiö iareölön UrheiluhallitTöölön Urheilutalosäätiön omistamassa Töölön Urheilutalossaovat sijainneet SVUL:n ja sen jäsenliittojentoimistot, Työterveyslaitoksen eräiden osastojen,SVUL:n Helsingin piirin, Olympiakomitean jaUrheilulääketieteen säätiön toimitilat, muutamienliikelaitosten toimistot sekä uimahalli, pallohalli,kuntokoulu, autohallit ja henkilökunnan ravintola.Samoin kokous-, arkisto-, varasto- ja huoltotilat.Säätiön valtuuskuntaSäätiön valtuuskuntaan, jonka muodostaa Suomen ValtakunnanUrheiluliiton liittohallitus, ovat vuonna 1976kuuluneet SVUL:n liittovaltuuston valitsemina seuraavathenkilöt:Puheenjohtajanakauppaneuvos Erkki Kivelävarapuheenjohtajinavaratuomari Paavo Pekkanentoimitusjohtaja Tauno Salonenkauppaneuvos Jukka Uunilajäseninävaratuomari Seppo Hietavaralla diplomi-insinööriRune Nylanderrehtori Mauri Katavistovaralla rehtori Lauri Reinikainentoimitusjohtaja Yrjö Kokkovaralla isännöitsijäNils Hagmankoulunjohtaja Irja Kleemolavaralla opetusneuvosImpi Jokinenpankinjohtaja Pekka Kuvajavaralla varatuomariErkki J. Toivanendiplomi-insinööri Osmo Niemelävaralla rakennusmestariHeikki Wollstenuittopäällikkö K. A. Mustonenvaralla liikunnanohjaajaVäinö Eskelinenministeri Marjatta Väänänenvaralla osastopäällikköHilkka Hakolaisännöitsijä Esko Sarvikasvaralla piirijohtajaEsa Riihimäkivaratuomari Juhani Salmenkylävaralla päätoimittajaMartti HuhtamäkiSäätiön hallitusSäätiön valtuuskunnan vaalikokouksessa joulukuun 19.päivänä 1975 val ittuina ovat säätiön hallitukseen kertomusvuonnakuuluneet seuraavat henkilöt:Puheenjohtajavaratuomari Seppo Hietaja muina jäseninäHelsingin kaupunginhallituksen nimeä minärahoitusjohtaja Erkki Linturi. varajäsenenääntalousarviopäällikkö Erkki Kokkonen,virastopäällikkö Esko Numminen, varajäsenenääntoimistopäällikkö Aino Numminen.Työterveyssäätiön nimeäminävaratuomari Kalevi Sadeluoto, varajäsenenäänosastonjohtaja Aarni Koskela.SVUL:n Helsingin piirin nimeämänäisännöitsijä Arvi Jantunen, varajäsenenäänkomisario Kauko Nikkanen.Vapaastinimettävinä jäseninäjohtaja Jaakko Estolarakennusmestari Kai Hagelbergtoimitusjohtaja Jaakko Holopainenhallitusneuvos Lauri Käräväekonomi Mikko Leppänendiplomi-insinööri Osmo Niemelävaratuomari Juhani Salmenkyläsekä heidän varajäseninäänvaratuomari Paavo Pekkanenekonomi Martti Santalamyyntipäällikkö Erkki Viinikainen63


Hallituksen varapuheenjohtajina ovat toimineet JuhaniSalmenkylä ja Osmo NiemeläHallituksen työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajanaSeppo Hieta sekä jäseninä Osmo Niemelä, EskoNumminen ja Juhani Salmenkylä.Säätiön valtuuskunnan, hallituksen ja työvaliokunnansihteerinä on toiminut isännöitsijä Erkki Helinius.KuntokouluYhteensä25.173223.954Autohallien käyttöAutohallipaikat ovat myös edellisten vuosien tapaanolJeet SVU L:lle vuokrattuna.Hallitus on pitänyt 3 kokousta, joista pöytäkirjoihin merkitty28 pykälää ja työvaliokunta 2 kokouksen 18 pykälää.Valtuuskunta piti sääntömääräisen vuosikokouksensahuhtikuun 13 päivänä 1976 Töölön Urheilutalon ravintolasalissa.Kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti edellisentoimintavuoden toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätösja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus edellisentoimintavuoden tileistä ja hallinnosta.TilintarkastajatSäätiön tilintarkastajina ovat toimineet säätiön valtuuskunnanvaalikokouksessa joulukuun 16. päivänä1975 valitsemat henkilöt; Helsingin kaupunginhallituksennimeämänä reviisori Vesa Ikäheimo varamiehenäänosastopäällikkö Reijo Forssander sekävaalikokouksessa ehdotettuina maisteri Olle V.Salmi ja ekonomi Ilmari Aro (HTM) varamiehinäänkauppat.maisteri Pertti Tuomala (KHT) ja ekonomiGunnar Kääriäinen (HTM).Urheiluhallien käyttöUrheiluhallien hoidosta ja käytöstä on vastannutedelleen SVUL.Urheilutilojen käyttäjien kokonaismäärä oli kertomusvuonna223.954 henkilöä, hallien aukioloajanollessa 307 päivää. Kun näihin määriin lisätäänTyöterveyslaitoksen 'kuormitus- ja kliinisfysiologisissatoimintakokeissa käyneet henkilöt, voidaantodeta Töölön Urheilutalon palvelevan edelleenvarsin monipuolisesti niin suuren yleisön kuin urheiluväenkinkunto- ja kuntouttamisasiaa.Urheilutalon kävijämäärät halleittain ryhmitellenolivat seuraavat:Uimahalli, aikuiset ... . .......... . .Uimahalli, lapset .. .... . . . . . ..... .Pallohalli .... ... .. .. . .. . .. ... . . .137.82038.37522.58665


PIIRITLAPPI------------------~~~----4IVARATTULÄNSI- POHJA ---------1~POHJOIS-POHJANMAA ------...... ---KAINUU ---------".----\----KESKI-POHJANMAA--.....,,~-­POHJOIS-SAVO ---~~:-7_--:F="'---POHJO IS-KARJA LA ---jf-------J..,..L.----\--------l ___KES K I-SUOM I ----#-----------\-~.ETELÄ-POHJANMAA ~---SU U R- SA VO ______ + __ ~::::)----l.....---.-,,J-__SATAKUNTA -----1-.....HÄM E ---------~'----~---LAHTI-----~---~--.-,~·ETE LÄ- KARJALA --,P~~,"+-----4~--'~~-­KYMENLAAKSOUUSIMAA ----~----~-­VARSINAIS-SUOMI--+--­HE LSI N KI --------lI~---..rs--'~~~6667


ETE LÄ-KARJALAPiiri on perustettu 1906. Toiminut Viipurin piirin osana1906- 1944. Rekisteröity nykyisellä nimellä 1951 .NNU SIITONENJohtokunta 1977Piirin johtokunnan jäsenten osoitteet ja puhelinnumerot:Puheenjohtaja : Reino Ikävalko, PL 1, 55120 Imatra 12,puh.t. 954-23 666, k. 954-21 384. - Varapuheenjohtajat:Risto Soininvaara, SYP, 55100 Imatra 10, puh.t. 954-1001 , k. 954- 1213. - Jorma Valtonen, 59100Parikkala, puh. 957-605/207 t. 65. - Tapani Lahti,Imatrantie 13 A, 53130 Lappeenranta 13, puh. k. 953-14431 . - Jäsenet: Unto Bryggare Kersantinkuja 4 A,53810 Lappeenranta 81 , puh. t. 953-21 416, k. 953-14725. - Tauno Pihlajärvi, Turjantie 15, 53200 Lappeenranta20, puh. t. 953-13 960, k. 953-61 094. -Väinö Suikki, Mälkiänkatu 22, 55910 Imatra 91, puh. k.954-37 356. - Matti Leinonen, 54530 Luumäki, puh. k.95 373/ 125. - Olavi Sintonen, Selmankatu 13, 55100Imatra 10, puh. t. 954-1032, k. 954-64 384. - TuomoKotonen, Katajankatu 19 C 13, 53810 Lappeenranta81 , puh. k. 953-28 298. - Raino Kiander, Pistetalo 5,55100 Imatra 10, puh. t. 954-63 866, k. '954-1835. -Jorma Räisänen, 54100 Joutseno kp 5, puh. t. 953-34292, k. 953-34395. - Erkki Tuovinen, VuoksentieVR-talo 3/ 1, 55100 Imatra 10, puh. t. 953- 1011 , k.954-65944. - Rauni Mikkilä, Heikinkatu 15 F, 55100Imatra 10, puh. t. 954-28166, k. 954-64491.Tänä vuonna piirissä toimii seuraavat jaostot: Ampuma-,ampumahiihto-, hiihto-, jääkiekko-, koripallo-, lentopallo­, nyrkkeily-, paini-, painonnosto-, pesäpallo-, pyöräily-,SNLL-, soutu-, suunnistus-, tennis-, uinti- ja yleisurheilujaosto.Valiokunnat:Järjestö-, koulutus-, kuntourheilu-, nuoriso- ja yhteiskuntapoliittinenvaliokunta.Piiritoimiston osoite:Uimahalli, 55120 Imatra 12, puh. 954-1851 . - Pi irijohtaja: Erkki Komulainen, Heikinkatu 6 A 33, 55100 Imatra10, puh. k. 954-63 135. - Koulutusohjaaja : Sulo Repo,Kotapossu B 14, 50670 Otava, puh. t. 955-13 353,k. 955-20 113.Piirin parhaiksi urheilijoiksi vuonna 1976 valittiin keihäänheittäjäHannu Siitonen ja hiihtäjä Marja-Liisa Hämäläinen.REINO IKÄVALKOMARJA-LIISA HÄMÄLÄINEN69


ETELÄ-POHJANMAAPiiri on perustettu 1908 Vaasan piirinä ja toiminut vuodesta1922 Etelä- Pohjanmaan piirinä, jolla nimellä rekisteröity1951 .Johtokunta 1977Piirin johtokunnan jäsenten osoitteet ja puhelinnumerot:Puheenjohtaja : Kosti Rasinperä, 62200 Kauhava, puh.t. 964-80 101 , k. 964-80365. - Varapuheenjohtajat:Yrjö Perälä , 62100 Lapua Ap 1, puh. t. 964-31 031 . -Pirkko Lilja , 61800 Kauhajoki, puh. k. 963-11 597. -Jäsenet: Mikko Paananen, 64370 Myrkky, puh. k.96 262- 124. - Heikki Keitto, Rättärinraitti 8, 60200Seinäjoki 20, puh. t. 964- 120385, k. 964- 120074. -Rauni Kivistö, Pappilanranta as 3, 60800 Ilmajoki kp 1,puh. t. 964-56 417. - Erkki Asiala, Kurjenkatu 5, 65230·Vaasa 23, puh. t. 961 -242122, k. 961-212337. -Matti Lähdesmäki, 63170 Kuortaneen Urheiluopisto,puh. t. k. 965-5151 . - Rauno Kuntola, 61300 Kurikkakp 4, puh. t. 964-52 397, k. 964-51091 . - Mauno Pättikangas,61800 Kauhajoki, puh. k. 963-11 634. - ViljoAhvenniemi, 62600 Lappajärvi, puh. t. 966-61 108, k.966-61 026. - Matti Jaskari, Viiskunnantie 1 A 7,63300 Alavus, puh. t. 965-1888, k. 965- 1681 . - MattiLaurila, 64700 Teuva, puh. t. k. 962-77 267.Piirissä toimii seuraavat jaostot:Ampuma-, ampumahiihto-, autourheilu-, hiihto-, judo-,jääkiekko-, koripallo-, kuntourheilu-, lentopallo-, lu istelu-,nyrkkeily-, paini-, painonnosto-, pesäpallo-, pyöräily-, ratsastus-,SNLL-, suunnistus-, taitoluistelu-, uima-, voimistelu-ja yleisurheilujaosto.Valiokunnat:Järjestö-, koulutus-, nais-, nuoriso-, talous- ja tiedotusvaliokunta.Piiritoimiston osoite :Keskuskatu 11 B, 60100 Seinäjoki 10, puh. 964-21 302 ja 21 988. - Piirijohtaja : Pertti Haapaharju, Puskantie5 A, 60100 Seinäjoki 10, puh. t. 964-21 302. -Koulutusohjaaja : Markku Muurimäki, 61430 Isorehto,puh. t. 964-21 302, k. 964-41 444.Piirin parhaaksi urheilijaksi vuonna 1976 valittiin hi ihtäjäJuha Mieto.KOSTI RASINPERA"71


7HELSINKIPiiri on perustettu 1906 ja rekisteröity 1950.Johtokunta 1977Puheenjohtaja : Juhani Salmenkylä, Töölönkatu 27 A,00260 Helsinki 26, puh. t. 90-440204, k. 90-747 810.- Varapuheenjohtaja: Arvi Jantunen, Mannerheimintie81 A 15, 00270 Helsinki 27, puh. k. 90-413135. -Kauko Nikkanen, Metsäpurontie 19 A 7, 00630 Helsinki63, puh. k. 90-747 541 . - Olavi Lehtisalo, Metsäpurontie16 A 1, 00630 Helsinki 63, puh. t. 90-170761 , k.90-748541. - Jäsenet: Juhani Kokko, Hakamäki 6 C,02120 Espoo 12, puh. t. 90-671 841. k. 90-427 410. -Martti Niemi. Marsinkuja 3 A 8. 01450 Vantaa 45. puh.t. 90-872 7821, k. 90-9919. - Einar Nissilä, Saariselänkuja6 G 78, 00970 Helsinki 97, puh. t. 90-518 011 1343, k. 90-323 463. - Martti Noponen, Koroistentie 13B 26, 00280 Helsinki 28, puh. t. 90-1911, k. 90-417 959. - Esko Pursiainen, Kajaaninlinnantie 4 A,00900 Helsinki 90, puh. k. 90-335053. - Riitta Sarkko.Päivärinnankatu 3 B, 00250 Helsinki 25. puh. k. 90-415052. - Pentti Taavitsainen, Runeberginkatu 25 B42. 00100 Helsinki 10. puh. t. 90-445137, k. 90-885 137. - Ilkka Tuominen. Tähdenlennontie 4 b,02240 Espoo 24. puh. t. 90-647 433. k. 90-889 800.­Anneli Vanamo. Vanhaistentie 4 D 23. 00420 Helsinki42, puh. t. 90-649 752, k. 90-533 579. - Raija Vuorio,Soraharjuntie 2 D 36, 00950 Helsinki 95. puh. t. 90-13570. k. 90-326095.Piirissä toimii seuraavat jaostot:Ampuma-, ampumahiihto-, hiihto-, jääkiekko-, koripallo-,käsipallo-. kävely-. lentopallo-, luistelu-, melonta-. miekkailu-.moottorivene-. nykyaik. 5-ottelun-, nyrkkeily-, paini-.painonnosto-, pesäpallo-, purjehdus-. pyöräily-, pöytätennis-,ratsastus-. SNLL-. soutu-, sukellus-, suunnistus-.squash-. tennis-, uinti-. urheiluautoilu- ja yleisurheilujaosto.Valiokunnat:Järjestö-, koulutus-, kuntourheilu-, nais-, nuoriso-, talous-.tiedotus- ja yhteiskuntapoliittinen valiokunta.Piiritoimiston osoite :Topeliuksenkatu 41 a, 00250 Helsinki 25, puh. 90-4737294. - Piirijohtaja:Tapio Haarma, Harmaapaadentie13, 00930 Helsinki 93, puh. t. 90-473 7228, k. 90-333 404. - Koulutusohjaajat: Markku Perttula, Graniittitie13 A 5, 00710 Helsinki 71 . puh. t. 90-473 7293, k.90-379252. - Juha Tikkanen. Malminkatu 22 A 8.00100 Helsinki 10. puh. t. 90-417086.JUHANI SALMEN KYLÄPiirin parhaaksi urheilijaksi vuonna 1976 valittiin seiväshyppääjäAntti Kall iomäki.73


HÄMEPiiri on perustettu 1906 Hämeenlinnan ja Tampereenpiirinä. Vuodesta 1933 se on toiminut Hämeen piirinä jarekisteröity 1950.Johtokunta 1977Piirin johtokunnan jäsenten osoitteet ja puhelinnumerot:Puheenjohtaja: Orvo Anttila, Kolarinkatu 21 B 17,33560 Tampere 56, puh. t. 931-21 200. - Varapuheenjohtajat:Jukka Lampiniva, Koulukatu 6 C 22,37600 Valkeakoski, puh. t. 937-41 BOO, k. 937-42 066.- Kalevi Talikka, Kylätie 1 B, 13500 Hämeenlinna 50,puh. t. 917-23531, k. 917-18 199. - Bruno Silekoski,Ryydynkatu· 37, 33400 Tampere 40, puh. t. 931 -21 480, k. 931-460246. - Jäsenet: Erkki Pajumäki,34770 Kurjenkylä, puh. t. 934-59 734, k. 934-59 716.- Taisto Ojala, Kyllikinkatu 11 A 6, 33100 Tampere 10,puh . t. 931-54432, k. 931-28 735. - Eero Ollila, Koivistontie23 K 127, 33820 Tampere 82, puh. t. 931-53020, k. 931-654772. - Matti Talvio, Hallituskatu 9B 32, 33200 Tampere 20, puh. k. 931-21 233. - MikkoKoski, Kaonpäänkuja 1, 33820 Tampere 82, puh. t.931 -651 000, k. 931-650 078. - Esko Luopio, Sammonkatu10 G 65, 33540 Tampere 54, puh. t. 931-32 200, k. 931-54 387. - Kirsti Sirkko!a, Varalan Liikuntaopisto,33240 Tampere 24, puh. t. 931-35 200 ja26221 , k. 931-29237. - Tapio Poikolainen, Urheilutie10, 36200 Kangasala puh. t. 931-772 501, k. 931-771 171 . - Arvo Viljanen, 37100 Nokia, puh. t. 931-23 750, k. 931-410730. - Timo Jaakkola, Koljonranta,35270 Västilä.Piirissä toimii seuraavat jaostot:Ampuma-, ampumahiihto-, autourheilu-, hiihto-, jääkiekko-,koripallo-, lentopallo-, luistelu-, melonta-, moottoriurheilu-,nyrkkeily-, paini-, painonnosto-, pesäpallo-,pyöräily-, SN LL-, suunnistus'-, taitoluistelu-, tennis-, uinti-,voimistelu- ja yleisurheilujaosto.Valiokunnat:Järjestö-, koulutus-, kuntoliikunta-, nais-, nuoriso-, talous-,tiedotus- ja yhteiskuntapoliittinen valiokunta.Piiritoimiston osoite: Pyhäjärvenkatu 10, 33200 Tampere20, puh. 931 -34666. - Piirijohtaja: Pekka Syrjänen,Hedelmäkatu 1 F, 33270 Tampere 27. - Koulutusohjaaja:Johannes Turunen, Kotisuo B 8,36720 Aitoo, puh. k.936-87224.Piirin parhaiksi urheilijoiksi vuonna 1976 valittiin painijaPertti Ukkola ja hiihtäjä Hilkka Kuntola.ORVO ANTTILAHILKKA KUNTOLA75


Päivän kuin••• ••palVanvirkistää h äSaludo-ka~EMYYMÄLÄTCENTRUMSininen RuusumerkitseehyvännäköistäjärjestystäSinise.~ ~.uu~un kx!py'.h.uonekalusteetovat k.aytossa kesfavla Ja tarkoituksenmukalsuudessaanmarkkinoidenedullisimpia: Niistä on helppo rakentaaluke~attomla yhdistelmia eri tilojen javaatimusten mukaan.Sinisen Ruusun kalusteet ovatsuomalaista GWS-Iaatutyötä.~~~KodinkalusteetOy G. W. Sohlberg AbTyönjohtajankatu 1 , 0081 UHelsinki 81PL 33, 40101 Jyväskylä 10KAINUUPiiri on perustettu 1911 ja rekisteröity 1950.Johtokunta 1977Piirin johtokunnan jäsenten osoitteet ja puhelinnumerot:Puheenjohtaja : Mauri Katavisto, Koivukoskenkatu 6 A,87100 Kajaani 10, puh. t. 986-22 154, k. 986-26464._ Varapuheenjohtajet: Erkki Hautamäki, 88615 VuokatinUrheiluopisto, puh. t. 98 666-136. - Irma Räty, Linnankatu18, 87100 Kajaani 10, puh. t. 986-24 511 , k.986-25 665. - Jäsenet: Raimo Kilponen, Rak. 8 8 9,87600 Kajaani 60, puh. t. 986-25 751. - Osmo Thil,Kumputie 4, 87200 Kajaani 20, puh. t. 986-24 583, k.986-25 585. - Esko Välimäki, Sudenpolku 11 A, 87300Kajaani 30, puh. t. 986-71 142, k. 986-38 105. - JormaSaarelainen, Akkoniementie 13 A 9, 88600 Sotkamo,puh. t. 98 666-371 , k. 98 666-510. - Pekka Lanamäki,Kontinjoen koulu, 871 00 Kajaani 10, puh. k. 986-46425. - Pentti Eronen, Savonkatu 5, 87100 Kajaani10, puh. t. 986-25 515, k. 986-38 085. - Olavi Kräkin,Pohjolankatu 16 8, 87100 Kajaani 10, puh. t. 986-37 211, k. 986-25435. - Uolevi Eskelinen, Kiannonkatu16, 89600 Ämmänsaari, puh. t. 98781 -72, k.98781-504. - Heikki Tiainen, 89600 Ämmänsaari.puh. k. 189. - Jouko Suni, Rak. 7, 87600 Kajaani 60,puh. t. 986-23 161, k. 986-25 751.Piirissä toimii seuraavat jaostot:Ampuma-, ampumahiihto-, hiihto-, jääkiekko-, koripallo-,lentopallo-, luistelu-, kuntourheilu-, pesäpallo-, pyöräily-,ratsastus-, SN LL-, suunnistus-, tennis-, uinti-, voimailu-,voimistelu- ja yleisurheilujaosto.Valiokunnat:Järjestö-, koulutus-, nais-, nuoriso-, talous-, tiedotus- jayhteiskuntapoliittinen valiokunta.Piiritoimiston osoite :Linnankatu 18, 87100 Kajaani 10, puh. 986-22 812. -Piirijohtaja : Viljo Nieminen, Eliaksentie 7, 87100 Kajaani10.Piirin parhaaksi urheilijaksi vuonna 1976 valittiin mäkihyppääjäTapio Räisänen .MAURI KATAVISTOTAPIO RÄISÄNEN76


KESKI-POHJANMAAPiiri on perustettu Kokkolan piirinä. Toiminut nykyisellänimellään vuodesta 1922 ja rekisteröity 1950.Johtokunta 1977Piirin johtokunnan jäsenten osoitteet ja puhelinnumerot:Puheenjohtaja : Teemu Pesola, 69600 Kaustinen,puh. t. 968-77 163, k. 968-77 054. - Varapuheenjohtajat:Raija Salomaa, Peltolantie 11 , 84100 Ylivieska,puh. k. 983-20487. - Olavi Siekkinen, Elisabetintie 22,67700 Kokkola, puh. t. 968- 15 719, k. 968-13 049. -Arvo Maunumäki. 68300 Kälviä, puh. k. 968-50 101.­Olavi Niemelä, 85500 Nivala, puh. t. 983-40258, k.983-40 530. - Pentti Vilhu, 85500 Nivala, puh. k. 983-41 630. - Tauno Tienhaara, Ristirannankatu 9 A 27,67100 Kokkola, puh. t. 968- 15 522/65. - Juha Eronen,Kukkaniementie 8, 85800 Haapajärvi, puh. t. 984-30255, k. 984-21 412. - Paavo Petäjä, 85800 Haapajärvi,puh. t. 984-22257, k. 984-22487. - Eino Kalli- TEEMU PESOLAokoski, 85100 Kalajoki, puh. k. 983-60035. - ArvoKeski-Rau tila, 68110 Sipi, puh. t. 968-55 132. - VoittoHonkonen, 69950 Perho, puh. k. 150-2. - Margit Eronen,Kukkan iementie 8, 85800 Haapajärvi, puh. k. 984-21412.Piirissä toimii seuraavat jaostot:Ampuma-, ampumahiihto-, hiihto-, jääkiekko-, koripallo-,kuntourheilu-, lentopallo-, moottori-, nyrkkeily-, paini-,pa inonnosto-, pesäpallo-, purjehdus-, pyöräily-, ratsastus-,SNLL-, suunnistus-, tennis-, uima-, urheiluautoilija-,voimistelu- ja yleisurheilujaosto.Val iokunnat:Järjestö-, koulutus-, nais-, nuoriso- ja talousvaliokunta.Piiritoimiston osoite:Pitkänsillankatu 18 B 4, 67100 Kokkola 10, puh. 968-11 248. - Piirijohtaja: Eero Korkeaniemi, PL 3442,67400 Rytimäki, puh. t. 968-15248. - Koulutusohjaaja:Matti Haapoja, 42700 Keuruu, puh. t. 941 -15 440, k.943-10180.Pi irin parhaaksi urheilijaksi vuonna 1976 val ittiin hiihtäjäHelena Takalo.


TUULA VILKASKESKI-SUOMIPiiri on perustettu 1907 Jyväskylän piirinä. Toiminut nykyisellänimellään vuodesta 1950.JOHTOKUNTA 1977Piirin johtokunnan jäsenten osoitteet ja puhelinnumerot:Puheenjohtaja: Esa Riihimäki, Kauppakatu 17 A 4,40100 Jyväskylä 10, puh. t. 941-213611 , k. 941-19 930. - Varapuheenjohtajat: Rauno Jaakkola, Itäranta39 B 7, 41160 Tikkakoski, puh. t. 941 -751 322/2157, k. 941-751422/317. - Reijo Salomaa, 41500Hankasalmi as, puh. k. 941-45 111/ 131. - Terttu Varsila,Alvanrinne, 40220 Keski-Palokka, k. 941-781 450.­Jäsenet: Aaro Huovila, Minna Canthinkatu 16 A. 40100Jyväskylä 10, puh. t. 941-751 376, k. 941-18616. ­Reijo Höykinpuro, Koskenpääntie 3, 42300 Jämsänkoski, puh. t. 942-45 921, 942-44360. - Martti Laitinen,43100 Saarijärvi, puh. k. 944-21 423. - Erkki Levy,Kangasvuorentie 6 B 43, 40320 Jyväskylä 32, puh. t.941-51 111 /430, k. 941-272 652. - Risto Pulliainen,Viitaniementie 16 A 7, 40720 Jyväskylä 72, puh. t.941-11800, k. 941-214893. - Paavo Saarentola, ESA RIIHIMÄKI43500 Karstula, puh. t. k. 944-61 004. - Pauli Sulkula,Kahakatu 25 A, 40630 Jyväskylä 63, puh. t. 941- PERTTI NIITTYLÄ11 567, k. 941-252 381 . - Pentti Tarvainen, Lepolantie8 C 21 , 40800 Vaajakoski, puh. t. k. 941-261 511/213.- Tuure Valkonen, 41330 Vihtavuori, puh. t. 941-32 622/256, k. 941-32 412. - Yrjö Varis, Kangasvuorentie3 B, 40320 Jyväskylä 32, puh. t. 941-272 425, k.941-274932.Piirissä toimii seuraavat jaostot:Ampuma-, ampumahiihto-, hiihto-, jääkiekko-, koripallo-,kuntourheilu-, lentopallo-, luistelu-, moottoriurheilu-,nyrkkeily-, paini-, painonnosto-, pesäpallo-, purjehdus- jamoottorivene-, ratsastus-, salamapallo-, soutu-, SN LL-,suunnistus-, tennis-, uinti-, vesihiihto-, voimistelu- jayleisurheilujaosto.Valiokunnat:Järjestö-, koulutus-, talous- ja tiedotusvaliokunta.Piiritoimiston osoite:Vapaudenkatu 24 B 28, 40100 Jyväskylä 10, puh. 941-14 121 , 15 440. - Piirijohtaja: Unto Koski, Puistokatu16 A. 40100 Jyväskylä 10, puh. k. 941-14479. - Koulutusohjaaja: Matti Haapaja, 42700 Keuruu, puh. k.943-10180.Piirin parhaiksi urheilijoiksi vuonna 1976 valittiin pikaluistelijatPertti Niittylä ja Tuula Vilkas.81


KYMENLAAKSOPiiri on perustettu 1906 ja rekisteröity 1950.Johtokunta 1977Piirin johtokunnan jäsenten osoitteet ja puhelinnumerot:Puheenjohtaja: Olavi Eronen, Vesikatu 10, 49400 Hamina.- Varapuheenjohtajat: Reino Mikkelä, Jussilankuja11 , 46900 Inkeroinen, puh. t. 951-71911/237, k.951-71 033. - Erkki Timonen, 48920 Halla, puh. t.952-61 000/ 23, k. 952-61 000/123. - Timo Raussi,Kalliolankatu 3 8 61, 48100 Kotka 10, puh. k. 952-14874. - Jäsenet: Olavi Yrjölä, KissankelIonkatu 2 1,48800 Karhula 7, puh. t. 952-63100/236, k. 952-62 292. - Manne Forsell, Erämiehentie 26, 48400 Kotka40, puh. t. 952-21 442, k. 952-22 876. - Reijo PajuojaOsmontie 1, 46800 Myllykoski, puh. t. 951 -56 261 , k. 951 -56405. - Raili Perkka, Vinopolku 3,45100 Kouvola 10, puh. k. 951-16 948. - Esko Hakkarainen,Tolkkilankatu 5 a 5, 45150 Kouvola 15, puh. t.951 - 19 591 , k. 951 - 10306. - Irja Järvinen, Nikulankuja1 b, 45700 Kuusankoski, puh. t. 951-48 k. 951-46423. - Ossi Mikkonen, Kärsämöntie 26, 45120 Kouvola12, puh. t. k. 951-19 126, k. 951 -15834. - TatuKivinen, Ketotie 3, puh. t. 951-3576, 22911 , k. 951 -121 036. - Martti Rokka, Riko, 49860 Klamila, puh. k.952-48 626. - Kyösti Kautto, Siitosen tie 31 K, 49420Hamina 2, puh. t. 952-46 139, k. 952-45495.Piirissä toimii seuraavat jaostot:Ampuma-, ampumahiihto-, hiihto-, judo-, jääkiekko-, koripallo-,kuntourheilu-, lentopallo-, luistelu-, melonta jasoutu-. moottoriurheilu-, nyrkkeily-, paini-, painonnosto-,pesäpallo-, purjehdus-, pyöräily-, pöytätennis-, ratsastus­, SNLL-, suunnistus-, tennis-, uinti-, urheiluautoilu-, urheilusukellus-,voimistelu- ja yl\lisurheilujaosto.Valiokunnat:Järjestö-, koulutus-, nais-, nuoriso-, tiedotus- ja yhteiskuntapoliittinenvaliokunta.Piiritoimiston osoite: Sa lpausselänkatu 29, 45100 Kouvola10, puh. 951 - 16 909. - Piirijohtaja : Paavo Tarnanen,47210 Rahikkala, puh. k. 95 178/ 351 . - Koulutusohjaaja: Kari Koskinen, Aleksanterinkatu 25 A, 15100Lahti 10, puh. t. 918-25412, k. 918-28315.Piirin parhaaksi urheilijaksi vuonna 1976 valittiin hiihtäjäMarjatta Kajosmaa.OLAVI ERONEN83


LAHTIPiiri on perustettu 1912 ja rekisteröity 1950.Johtokunta 1977Piirin johtokunnan jäsenten osoitteet ja puhelinnumerot:Puheenjohtaja : Lasse Ahtiainen, Lähteenkatu 2 B 10,47400 Kausala, puh. t. 951 - 17231/269, k. 951-61 621. Varapuheenjohtajat: Pentti Larjanne, 16300Orimattila 2 , puh. t. 918-71327, k. 918-71569. -Pentti Salovaara, 19700 Sysmä, kp 3, puh. k. 910-71 193. b02 910-71 193. - Jäsenet: Reijo Lamminpää, 19120 Vierumäki, puh. 910-87 841 . - Toivo Lehtovuori,Suksitie 26, 15880 Vesala, puh. t. 918-801345, k. 918-801 007. - Heino Avikainen, Kivikatu2 B 26, 15700 Lahti 70, puh. t. 918-25001/225, k.918-47 631. - Heimo Latva, 19650 Joutsa, puh. t.94711 / 2421 , k. 94711/ 3131 . - Marja Saarinen,15460 Mäkelä, puh. t. 918-24 480, k. 918-842 145. -M irjam Vi ippola, Rautatienkatu 6 B, 15100 Lahti 10,puh. k. 918-25503. - Erkki Soppi, Silta katu 2 A.18100 Heinola 10, puh. t. 910-88 481 , k. 910-52 494._ Erkki Rautiainen, Hirsimetsäntie 26, 15200 Lahti 20,puh. t. 918-335 161 . - Jukka Simola, Pussikatu 2 I 70,15240 Lahti 24, puh. t. 918-27831 , k. 918-305717._ Jouko Mäkelä, Viipurin valtatie 5 A 31 , 15150 Lahti15, puh. t. 918- 182011 , k. 918-22898.Piirissä toimii seuraavat jaostot:Ampuma-, ampumahiihto-, autourheilu-, golf-, hiihto-,judo-, jääkiekko-, koripallo-, lentopallo-, luistelu-, moottori-,moottoriveneurheilu-, melonta-, miekkailu-, nykyaik.5-ottelun-, nyrkkeily-, paini-, painonnosto-, pesäpal-10-, purjehdus-, pyöräily-, pöytätennis-, ratsastus-, SNLL­, soutu-, squash-, suunnistus-, taitoluistelu-, tennis-, uinti-,urhei lusukellus-, voimistelu- ja yleisurheilujaosto.Valioku nnat:Järjestö-, kou lutus-, kuntourheilu-, nais-, nuoriso-, talous-ja yhteiskuntapoliittinen valiokunta.Piiritoimiston osoite: Aleksanterinkatu 4 B 20, 15110Lahti 11 , puh. 918-25414, 918-25412. Piirijohtaja :Juhani Aarninsalo, 16280 Kuivanto. Koulutusohjaaja :Kari Koskinen, Aleksanterinkatu 25 A, 15100 Lahti 10,puh. k. 918-28315.Piirin parhaaksi urheilijaksi vuonna 1976 valittiin juoksijaLa sse Viren.LASSE AHTIAINEN8


LAPPIJgräskglän8_&8aastöpankkiPiiri on perustettu 1915 Perä- Pohjola nimisenä. Vuodesta1940 on käytetty nykyistä nimeä ja piiri on rekisteröity1950. Länsi-Pohjan alue erotettiin omaksi piirikseenvuonna 1947.Johtokunta 1977Piirin johtokunnan jäsenten osoitteet ja puhelinnumerot:Puheenjohtaja : Olavi Poikela, Martinkankaantie 1,96800 Rovaniemi 80, puh. t. 991-16 800, k. 991-191 391 . - Varapuheenjohtajat: Lauri Puotiniemi. Ukkoherrantie17 C, 96100 Rovaniemi 10, puh. t. 991 -3651 , k. 991 - 12258. - Onni Kotala, Kiertotie 12,98100 Kemijärvi, puh. k. 992-12 818. - Jösenet: SakariOnnela, 97700 Ranua, puh. t. 99151 -74, k.99 151-113. - Lauri Lahtinen, 97900 Posio, puh. t.99 141 - 56, k. 99 141-65. - Sampo Vuolio, Ruokasenkatu16 B 19, 96100 Rovaniemi 10, puh. t. 991 -3651 ,k. 991 - 15 975. - Ensio Salomaa, Rovakatu 19, 96200Rovaniemi 20, puh. t. 991-21 106, k. 991 - 16254. -Helvi Immonen, Karpalokatu 3, 96500 Rovaniemi 50,puh. t. 991 - 14841 , k. 991-15889. - Arvi Välimaa,Siulatie 14, 99600 Sodankylä, puh. k. 993- 1981. -Heikki Huoponen, Leiritie, 99800 Ivalo, puh. 99 767-378. - Jouko Soppela, 98900 Salla, puh. 99262-106.- Arvi Junttila 99100 Kittilä, puh. k. 99 464- 183. -Heino Liljeberg, Mäkimestarintie 33, 96400 Rovaniemi40, puh. t. 991 - 16 460, k. 991 -3870.Piirissä toimii seuraavat jaostot:Ampuma-, ampumahiihto-, hiihto-, judo-, jääkiekko-, koripallo-,kuntourheilu-, lentopallo-, luistelu-, nyrkkeily-,paini-, painonnosto-, pesäpallo-, pujottelu-, pyöräily-, ratsastus-,SN LL-, suunnistus-, tennis-, uinti-, voimistelu- jayleisurheilu jaosto.Valiokunnat:Järjestö-, koulutus-, kuntourheilu-, nais- ja nuorisovaliokunta.Piiritoimiston osoite : Nuortenkatu 11 , 96100 Rovaniemi10, puh. 991 -20 466. Piirijohtaja : Isto Ollila, Eteläranta33, 96300 Rovaniemi 30, puh. t. 991 -20466, k. 991 -15476.Piirin parhaiksi urheilijoiksi vuonna 1976 valittiin hiihtäjäTaina Impiö ja mäkihyppääjä Esko Rautionaho.


LÄNSI-POHJAPiiri on perustettu 1947 ja rekisteröity 1950.Johtokunta 1977Piirin johtokunnan jäsenten osoitteet ja puhelinnumerot:Puheenjohtaja : Eero Vainio, 94400 Laurila, puh. t. 981-14 101 ja 14 109, k. 980-52778. - Varapuheenjohtajat:Terttu-Liisa Juusti, Pyykönkatu 2 8 1, 94830 Kemi83, puh. t. 980-81 012, k. 980-81 076. - Timo Leinonen,95600 Ylitornio, puh. t. 99 532-36250, k. 99 532-243. - Jäsenet: Irma Rautio, 94400 Laurila, puh. t.980-52 303, k. 980-52 490. - Arvi Leskelä , 94430Kaakamo, puh. t. 980-86 351, k. 980-57025. - ErkkiPenttilä, 95385 Tervola kk, puh. t. 98 080-34, k.98080-227. - Pauli Dunder, 94430 Kaakamo, puh. t.980- 13 941 , k. 980-57 146. - Eino Verronen, 95510Alavojakkala, puh. t. k. 980-48471. - Pauli Alaperä,95575 Kantojärvi, puh. t. 980-42831 , k. 980-73605.- Reino Salmela, 95230 Maksniemi, puh. 98089-34, k.980-83 016. - Aukusti Lämsä, 95900 Kolari, puh. t.99 572-49, k. 99 572-91. - Erkki Alakuijala, 94400Laurila, puh. t. 980-15 797, k. 980-52 320. - TarmoPykäläaho, 95200 Simo, puh. t. 98 089- 5, k. 98 089-25.Piirissä toimii seuraavat jaostot:Ampuma-, ampumahiihto-, hiihto-, judo-, jääkiekko-, koripallo-,kuntourheilu-, lentopallo-, luistelu-, paini-, painonnosto-,pesäpallo-, purjehdus-, pyöräily-, ratsastus-,SNLL-, suunnistus-, tennis- uima-, urheiluautoilu-, urheilusukellus-,voimistelu- ja yleisurheilujaosto.Valiokunnat:Järjestö-, koulutus-, nais-, nuoriso-, talous- ja yhteiskuntapoliittinenvaliokunta.Piiritoimiston osoite: Koulukatu 18, 94100 Kemi 10,puh. 980-1 2 427. Piirijohtaja: Reino Kassinen. Takajärventie20 A 4, 94700 Kemi 70, k. 980-31 119Piirin parhaaksi urheilijaksi vuonna 1976 valittiin hiihtäjäPertti Teurajärvi.EERO VAINIO89


POHJOIS-KARJALAPiiri on perustettu 1947 ja rekisteröity 1950.Johtokunta 1977Piirin johtokunnan jäsenten osoitteet ja puhelinnumerot:Puheenjohtaja : Eino Kiiski, Suvantokatu 24 A 5, 80200Joensuu 10, puh. t. 973-24383, k. 973-23 849. - Varapuheenjohtajat:Väinö Punnonen, Iirontie 1, 82900Ilomantsi, puh. t. 97 411-148, k. 97 411-308. - KaleviEronen, Kuusitie 5 A, 80110 Joensuu 11 , puh. t. 973-21 271, k. 973-25 174. - Jäsenet: Aatto Jääskeläinen,Kirkkokatu 19 A 8, 80200 Joensuu 10, puh. t. 973-23002, k. 973-23 007. - Yrjö Karttunen, Koulukatu 11a, 80110 Joensuu 11 , puh. t. 973-201 346, k. 973-23262. - Sakari Kinnunen, Koskikatu 12, 80100 Joensuu10, puh. t. k. 973-23 421 . - Pertti Mäkinen, Rajavartiosto,81700 Lieksa , puh. t. 975-21 047/ 1, k. 975-21047/ 2 . - Teuvo Mäkisalo, Polvijärventie, 83700 Polvijärvi,puh. k. 97363-217. - Ritva Punnonen, Iirontie1, 82900 Ilomantsi, puh. t. 97 411 -226, k. 97 411-308._ Lauri Rehn, Kullerotie 4, 80120 Joensuu 12, puh. t.973-31 421 , k. 973-26 936. - Antero Turunen, Säästöpankki,82300 Rääkkylä, puh. t. 97366-301 . - PirkkoTynkkynen, Haapatie 14 8, 80110 Joensuu 11 , puh. t.973-22 330, k. 973-24 596.Piirissä toimii seuraavat jaostot:Ampuma-, ampumahiihto-, hiihto-, judo-, jääkiekko-, koripallo-,kuntourheilu-, lentopallo-, luistelu-, moottori-,moottorivene-, paini-, painonnosto-, pesäpallo-, purjehdus-,pöytätennis-, ratsastus-, SNLL-, suunnistus-, taitoluistelu-, tennis-, uinti-, urheiluautoilu-, urheilusukellus-,voimistelu- ja yleisurheilujaosto.Valiokunnat:Kou lutus-, nais-, nuoriso-, talous-, yhteiskuntapoliittinenjavaaliva liokunta.Pi iritoimiston osoite: Urheilutalo, 80100 Joensuu 10,puh. 973-23 636. - Piirijohtaja: Viljo Hurri. Kalevankatu12 F 32, 80110 Joensuu 11 , puh. k. 973-22069. Koulutusohjaaja:Martti Kartila, 71870 Harjamäki, Rakennus8. 2/ 4. krs., puh. k. 971-40201/ 8 . 2, t. 971 - 14459.Piirin parha iksi urheilijoiksi vuonna 1976 valittiin pikaluistelijaPaula Halonen ja hiihtäjä Risto Kiiskinen.EINO KIISKIPAULA HALONEN


IPOHJOIS-POHJANMAAPiiri on perustettu 1906 Oulun piirinä ja rekisteröity sillänimellä 1950. Nykyinen nimi on otettu käyttöön 1961 .Johtokunta 1977Piirin johtokunnan jäsenten osoitteet ja puhelinnumerot:Puheenjohtaja : Pentti Alho, Saarankatu 2- 4 B, 90100Oulu 10, puh. t. 9B 1-225 622, k. 981-15 288. - Varapuheenjohtajat:Eero Kokko, Vellamontie 12, 90500Oulu 50, puh. t. k. 981-345 833. - Sylvi IIlikainen, Pakkahuoneenkatu8 A 21 , 90100 Oulu 10, puh. t. 981-221 622, k. 981 - 13 545. - Jäsenet: Osmo Hyyryläinen,Einarintie 13, 90440 Kempele, puh. t. 981-222 622/ 173. - Paavo Kallinen, Taaplarintie 1, 90800Oulu 80, puh. t. k. 981 - 14 341 . - Tauno Kallunki, 5 kp,93100 Pudasjärvi, puh. t. 98 811-19, k. 98 811-179. ­Erkki Koret, Ristisuontie, 90440 Kempele, puh. k. 981 -555 356. - Terho Lipsonen, Leppäkuja, Kedonperä,90900 Liminka, puh. k. 981-441 637. - Aaro Luttinen,Maljatie 1, 90250 Oulu 25, puh. t. 981 - 14 321 , k. 981 -18 447. - Eero Niku, Jaakonkuja 1 D 2, 90230 Oulu23, puh. t. 981 - 301 763, k. 981 -333 960. - Maija- LiisaOksanen, Haapanatie 35 B 8, 90150 Oulu 15, puh. t.981 -221 020, k. 981 - 18 376. - Paavo Poutiainen, Helatie1 A 3, 90250 Oulu 25, puh. t. 981 -223 411 , k.981 - 18929. - Aimo Suorsa, 92700 Kestilä, puh. k.98551-153.Piirissä toimii seuraavat jaostot:Ampuma-, ampumahiihto-, hiihto-, koripallo-, kuntourheilu-,lentopallo-, luistelu-, moottori-, paini-, painonnosto-,pesäpallo-, pyöräily-, SNLL-, suunnistus-, taitoluistelu-,tennis-, uinti- ja yleisurheilujaosto.Valiokunnat:Järjestö-, koulutus-, nais-, nuoriso-, talous- ja yhteiskuntapoliittinenvaliokunta.Pi iritoimiston osoite:Kaj aaninkatu 27 B, 90100 Oulu 10, puh. 981-12472._ Piirijohtaja: Aarno Pietilä, 90830 Haukipudas, puh. k.981 -471 644.Piirin parhaaksi urheilijaksi vuonna 1976 valittiin keihäänheittäjäJorma Jaakola.PENTTI ALHOJORMA JAAKO


LIISA SUIHKONENPOHJOIS-SAVOPiiri on perustettu Kuopion piirinä 1906. Samana vuonnanimi muutettiin nykyiseksi ja rekisteröitiin 1951 .Johtokunta 1977Piirin johtokunnan jäsenten osoitteet ja puhelinnumerot:Puheenjohtaja: Lauri Reinikainen, 72100 Karttula, puh.971 - 53 023 ja 53 161 . - Varapuheenjohtajat: PenttiNiskanen, Tähtiniementie 3 as 10, 74130 Iisalmi 3, puh.t. 977-22051 , k. 977-24433. - Sakari Partanen, Kuninkaankatu11 A, 70100 Kuopio, puh. t. 971 -84 433,k. 971 -84 131 . - Kalevi Tiihonen, PPA 1, 77899 Suonenjokiktta, puh. 979-21 018. - Jäsenet: Emil Eskelinen,Maaherrankatu 1 8 , 70100 Kuopio 10, puh. t. 971 -81 111 , k. 971-81 315. - Väinö Eskelinen, Kartanontie15, 79100 Leppävirta, puh. t. 972-41 011, k. 972-41 077. - Erkki Hämäläinen, Hiihtäjäntie 6 C 12,70200 Kuopio 20, puh. t. 971 -21 648, k. 971-21 018.- Kaija Kauppinen, Särkiniementie 19 C 14, 70700Kuopio 70, puh. t. 971-83 444/396, k. 971 -20 982. -Matti Kauppinen, Koljonvirran sairaala, 74160 Koljonvirta,puh. t. 977-49241 , k. 977-40739. - Kielo Kemppainen,Hirventie 10, 70400 Kuopio 40, puh. t. 971-15478, k. 971-80455. - Martti Lappalainen, Kalliorinne4 , 73600 Kaavi, puh. t. 971 -661 -38, k. 971 -661 -182. - Eero Lehikoinen, Suntionpolku 5 8 22, 71800Siilinjä rvi, puh. t. 971-40100/ 160, k. 971 -40684. -Santeri Lonka, Ahotie 5, 70700 Kuopio 70, puh. t. 971 -81 555, k. 971 -22 736. - Mauno Mäkelä, Vesamäki,72300 Vesanto, puh. 971 - 50 117. - Jaakko Niskanen,Kirkkotie 12, 73300 Nilsiä, puh. t. 971 -43022, k. 971-43051.Piirissä toimii seuraavat jaostot:Ampuma-, ampumahiihto-, hiihto-, jääkiekko-, koripallo-,kuntourheilu-, lentopallo-, luistelu-, moottoriurheilu-,nyrkkeily-, pa ini-, painonnosto-, pesäpallo-, purjehdus-,SNLL-, suur,nistus-, tennis-, uinti- ja yleisurheilujaosto.Valiokunnat:Järjestö-, koulutus-, nais-, nuoriso-, talous- ja yhteiskuntapoliittinenvaliokunta.Pi iritoimiston osoite: Haapaniemenkatu 10, 70100 Kuopio10, puh. 971 - 14457 ja 14459. Pi irijohtaja : VäinöIhalai nen, Ilmarisentie 10 as 23, 70500 Kuopio 50, puh.k. 971 -81 033. - Koulutusohjaaja : Matti Kartila, 8 2, 4.krs., 71870 Harjamäki. puh. t. 971 - 14459, k. 971 -40201 / 8.2.Piirin parhaaksi urheilijaksi vuonna 1976 valittiin hiihtäjäLiisa Su ihkonen.LAURI REINIKAINEN95


SATAKUNTAPiiri on perustettu 1908 Porin piirinä. Nykyinen nimi onvuodelta 191 7 ja rekisteröity 1 946.Johtokunta 1977HEI Ki IKOLA9Piirin johtokunnan jäsenten osoitteet ja puhelinnumerot:Puheenjohtaja : Tauno Salonen, LSV Oy, 29200 Harjavalta,puh. t. k. 939-741 320. - Varapuheenjohtajat:Henry Granfors, Koivulantie 6, 28130 Pori 13, puh. t.939-12 582, k. 939-23 415. - Viljo Jaatinen, 31900Punkalaidun, puh. t. k. 932-74 166. - Jäsenet: JaakkoHanhilahti, 29900 Merikarvia, puh. t. Merikarvia 12, k.Merikarvia 6. - Toivo Järvinen, Riiko, 27100 Eurajoki,puh. t. 938-12 800, k. 938-80201 . - Reijo Kari. Uusitalontie3 A, 28800 Pori 80, puh. t. 939-44 211 , k.939-49 763. - Erkki Kukkonen, 28800 Pori 80, puh. t.939- 18321 , k. 939-485 755. - Eeva Lahtonen, Eteläkatu16, 26130 Rauma 13, puh. k. 938-12 783. - ArvoPirttilä, 29210 Merstola, puh. 939-740578. - RaimoSalo, Oravantie 2, 27800 Säkylä, puh. t. 938-70 300, k.938-70527. - Kauko Sipi, 32800 Kokemäki, puh. t.939-60 205, k. 939-60 586. - Maire Suominen,28660 Pori 66, puh. t. 939-16 421 . - Seppo Välimäki,Koivistonp.k. 37 8 , 28130 Pori 13, puh. t. 939-26 111 /383, k. 939-22 724. - Teemu Krannila, Katariinankatu7 B, 28100 Pori 10, puh. t. 939- 19 270, k. 939-70402.Piirissä toimii seuraavat jaostot:Ampuma-, ampumahiihto-, hiihto-, jääkiekko-, koripallo-,kuntourheilu-, lentopallo-, luistelu-, moottoripyörä-, nyrkkeily-,paini-, painonnosto-, pesäpallo-, pyöräily-, ratsastus-,SN LL, sulkapallo-, suunnistus-, taitoluistelu-, tennis-,uinti-, urheiluautoilu-, voimistelu- ja yleisurheilujaosto.Valiokunnat:Järjestö-, koulutus-, nais-, nuoriso-, talous- ja tiedotusvaliokunta.Pii ritoimiston osoite:Katariinankatu 7 B 20, 28100 Pori 10, puh. 939-19279 ja 137771 - Piirijohtaja Teemu Krannila, Kaivokuja1, 29570 Sörnäinen, puh. k. 939-70402. - Koulutusohjaaja: Pauli Tuorila, Keulantie 5 0 28190 Pori 19,puh. k. 939- 15 553.Piirin parhaaksi urheilijaksi vuonna 1976 valittiin ampumahiihtäjäHeikki Ikola.TAUNO SALONEN

More magazines by this user
Similar magazines