tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma - Lahden ...

lamk.fi

tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma - Lahden ...

0724TV203 TEKSTIILIEN VÄRJÄYS JA VIIMEISTYS 3 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija tuntee tavallisimmista kuitumateriaaleista ja kuitusekoitteista valmistettujen tekstiilituotteidenesikäsittely, värjäys- ja viimeistysmenetelmät.Edeltävät opinnot0724TA203 Tekstiiliraaka-aineet -opintojakson suoritus tai vastaavat tiedotSuoritustapa ja arviointiLuennot, etäopiskelu, harjoitukset ja tenttiOpiskelumateriaaliSovitaan opintojakson alussa.0724TT203 TEKSTIILIEN TESTAUS 3 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija tutustuu kuitujen, lankojen ja tasorakenteiden perustutkimusmenetelmiin ja -laitteisiin sekä alanstandardeihin sekä hoito-ohjeiden laatimiseen. Hän perehtyy kuluttajasuojan vaatimuksiin tekstiili- ja vaatetusalalla.Edeltävät opinnot0724TR203 Tekstiilirakenteet sekä 0724TV203 Tekstiilien värjäys ja viimeistysSuoritustapa ja arviointiLuennot, etäopiskelu, harjoitukset ja tentti.OpiskelumateriaaliSovitaan opintojakson alussa.0724VF203 VAATETUSFYSIOLOGIA 3 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelijalle muodostuu kokonaiskuva vaatetusfysiologiasta. Opintojaksolla kuvaillaan vaatetusfysiologiaa ilmiönä,tutustutaan vaatetusfysiologian peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin sekä funktionaaliseen vaatetuksensuunnitteluprosessiin.Edeltävät opinnot0724TA203 Tekstiiliraaka-aineetSuoritustapa ja arviointiLuennot, etäopiskelu, harjoitukset ja tenttiOpiskelumateriaaliRissanen, T., Marttila-Vesanen, R. 2006, Vaatteet ja haasteet. 1. painos. WSOY, Helsinki0724TY203 TEKSTIILITYÖPAJA 3 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelijat perehtyvät ryhmissä joihinkin värjäys- ja viimeistysmenetelmiin ja toteuttavat niitä käytännössä.Työpajan aihe voi olla lähtöisin vaatetusalan yhteisön tai yrityksen toimeksiannosta tai se voi liittyä 0724TT406Tuotannonohjauksen työt -opintojaksoon.Suoritustapa ja arviointiTuote, jonka suunnittelu ja toteutus raportoidaan suullisesti ja kirjallisesti. Arviointi hyväksytty/hylättyOpiskelumateriaaliSovitaan opintojakson alussa.0724TK203 TEKSTIILIEN KEMIA 3 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija osaa soveltaa kemiaa tekstiili- ja vaatetusalaan. Hän perehtyy tekstiilikuitujen kemiallisiin sidoksiin;hiilihydraatteihin, valkuaisaineisiin, synteettisiin kuitupolymeereihin ja muoveihin. Hän tietää tärkeimmät tekstiilituotteidenesikäsittelyjen, värjäysten ja viimeistysten kemialliset sekä biokemialliset sovellukset ja perehtyypesukemiaan.Edeltävät opinnot0724KE104 Kemia ja 0724OK103 Orgaaninen kemia ja kemian laboraatiot tai vastaavat opinnotSuoritustapa ja arviointiLuennot, etäopiskelu, harjoitukset ja työselostukset. Arviointi hyväksytty/hylättyOpiskelumateriaaliSovitaan opintojakson alussa.


0724TE203 TEKSTIILIEN EKOLOGIA JA EETTISET KYSYMYKSET 3 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelijalle muodostuu kokonaiskuva tekstiili- ja vaatetusalaan liittyvistä ympäristö- ja eettisistä kysymyksistä.Opiskelija ymmärtää toimivan ympäristöjärjestelmän merkityksen yrityksen toiminnan ja kuluttajantuoteturvallisuuden kannalta. Hän tutustuu tekstiilien- ja vaatteiden elinkaariajatteluun, ekologiseen normistoon,standardeihin ja käytännön ratkaisuihin sekä tekstiili- ja vaatetusteollisuuden vesi- ja jätehuoltoratkaisuihin.Edeltävät opinnot0724TK203 Tekstiilien kemiaSuoritustapa ja arviointiLuennot, etäopiskelu, harjoitustyöt ja tenttiOpiskelumateriaaliTalvenmaa, P. 1997. Tekstiilit ja ympäristö. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry.LuentomonisteetVaatetustekniikka 40 op0724VP305 VAATETUSTEKNIIKAN PERUSTEET 5 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija hallitsee naisten kevyessä vaatetuksessa käytettävät tavallisimmat työtavat. Hän hallitsee työtapojenpiirtämisen ja työsuunnitelmien laatimisen.- rakennekuvat- yksityiskohtien kaavoitus- teolliset työtavat- työsuojelu, ergonomiaSuoritustapa ja arviointiLuennot, etäopiskelu, harjoitukset ja tenttiOpiskelumateriaaliSovitaan opintojakson alussa0724KP304 KAAVATEKNIIKAN PERUSTEET 4 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija osaa piirtää, naisten, lasten ja miesten kevyiden vaatteiden peruskaavoja erilaisilla väljyyksillä ja valitakäyttötarkoituksen mukaisen väljyyden kaavoihin. Hän perehtyy mittojen ottoon ja mitoitusjärjestelmiin jasovituksen perusteisiin. Opiskelija osaa laskea sarjonta-arvoja ja sarjoa peruskaavasta erikokoisia kaavoja- peruskaavat- mittataulukot- sovitus- sarjontapisteet ja sarjontasäännöt- sarjonta-arvojen laskeminenSuoritustapa ja arviointiLuennot, etäopiskelu, harjoitukset ja tenttiOpiskelumateriaaliLuentomonisteetAnttila & Jokinen. 2000. Sovitus ja muotoilu. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä0724KM303 KAAVAMUOTOILU 3 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija osaa kuositella yksinkertaisia naisten, lasten ja miesten kevyiden vaatteiden peruskaavoja mallejavastaaviksi leikkuukaavoiksi. Hän osaa sovittaa vaatetta ja tehdä sovitusmuutoksia kaavoihin ja hyödyntäämuotoilua kaavatyöskentelyssä.- kuosittelutekniikat- apukuvioon piirrettävät kaulukset- vuorittomien vaatteiden kuosittelu ja leikkuukaavan valmistusEdeltävät opinnot0724KP304 Kaavatekniikan perusteetSuoritustapa ja arviointiLuennot, etäopiskelu, harjoitukset ja tentti


OpiskelumateriaaliArkko & Koskinen. Kauluksien kaavoituksia.Klara Gaarder. Pukineiden kuosittelu0724TK303 TIETOKONEKAAVOITUS 3 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija perehtyy kaavan piirtämiseen ja kaavan tallentamiseen tietokoneelle, sarjonnan tekemiseen jatarkastamiseen, saumanvarojen lisäämiseen ja leikkuuasetelman tekemiseen tietokoneella. Hän osaa tehdäyksinkertaisia kuositteluja tietokoneen avulla.- Invesmark-ohjelmiston rakenne- kaavan työstäminen kuosittelutoiminnoilla- kaavan sarjonta- leikkuuasetelman tekeminenEdeltävät opinnot0724KP304 Kaavatekniikan perusteetSuoritustapa ja arviointiLuennot, etäopiskelu, harjoitustyötOpiskelumateriaaliLuentomonisteet, ohjelman käyttöoppaat0724TV303 TUOTTEEN VALMISTUSPROJEKTI 3 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija osaa valmistaa mallikappaleita naisten, miesten ja lasten keskiraskaissa vaatteissa käytettävin työtavoin.Hän osaa suunnitella ja kehittää teollisesti valmistettaviin tuotteisiin tarkoituksenmukaisia työtapoja. Hän perehtyyvaatetusalan tuotantoteknisiin periaatteisiin ja menetelmiin sekä projektityöskentelyyn. Opiskelija osaa suunnittellaja toteuttaa tuotteen teollisin menetelmin.Edeltävät opinnot0724VP305 Vaatetustekniikan perusteet ja 0724TK303 TietokonekaavoitusSuoritustapa ja arviointiLuennot, harjoitustyöt ja projektityö ja -kansioOpiskelumateriaaliSovitaan opintojakson alussa.0724KH303 KAAVOITUSLAITTEISTON HALLINTA 3 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija syventää kaavoitusohjelman hallintaansa kaavan kuosittelussa, sarjonnassa sekä leikkuuasetelmien teossa.Hän osaa tarkastaa ja korjata tuotteen sarjonnan.- kuosittelutoiminnot- sarjonnan tarkastus ja korjaus- kaava-, malli- ja asetelmatietojen korjailu ja päivittäminenEdeltävät opinnotTietokonekaavoituksen perusteetSuoritustapa ja arviointiKontaktiopiskelu, harjoitustyöt ja etätehtävätOpiskelumateriaaliLuentomonisteet0724VT307 VALMISTUSTEKNIIKKA 7 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija osaa kaavoittaa ja valmistaa naisten, miesten ja lasten trikoo- ja neulevaatteita sekä ulkoiluasujaperuskaavoista malleja vastaaviksi sarjatuotekaavoiksi manuaalisesti ja tietokoneen avulla. Hän osaa suunnitella jatoteuttaa tukemissuunnitelmia ja piirtää vuorin kaavoja. Hän osaa suunnitella ja kehittää valmistettaviin tuotteisiintarkoituksenmukaisia työtapoja.- neuletuotteiden kaavoitus- neuleasujen työtavat ja valmistus teollisuuskoneilla- pääntienyhteyteen piirrettävät kaulukset- erikoishihat- ulkoiluvaatteen kaavoitus- ulkoiluvaatteen työtavat, tukeminen ja vuoritus


Edeltävät opinnot0724TV303 Tuotteen valmistusprojektiSuoritustapa ja arviointiLuennot, harjoitukset, etätehtävät ja tenttiOpiskelumateriaaliLuentomonisteet0724VJ306 VALMISTUSTEKNIIKAN JATKOKURSSI 6 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija perehtyy jakkujen ja takkien valmistuksessa käytettäviin työtapoihin. Hän osaa valmistaa mallikappaleitavillakankaaseen sopivin työtavoin sekä erikoismateriaaleista ja ymmärtää materiaalin merkityksen kaavoituksessasekä työtapojen valinnassa. Hän paneutuu valitsemalleen vaatetuksen erikoisalueelle.- villa valmistusmateriaalina- erikoismateriaalien työstäminen- omavalintainen tuote / kokonaisuus vaatetuksen erikoisalueeltaEdeltävät opinnot0724VT307 ValmistustekniikkaSuoritustapa ja arviointiLuennot, harjoitustyöt ja etätehtävätOpiskelumateriaaliSovitaan opintojakson alussa.0724KJ306 KAAVATEKNIIKAN JATKOKURSSI 6 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija osaa kaavoittaa jakkujen ja takkien peruskaavoja sekä kuositella peruskaavoja malleja vastaaviksisarjatuotekaavoiksi manuaalisesti ja tietokoneen avulla. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa tukemissuunnitelmia japiirtää vuorin kaavoja. Hän osaa suunnitella ja kehittää valmistettaviin tuotteisiin tarkoituksenmukaisia työtapoja.Opiskelija perehtyy erikoismitoitettujen tuotteiden kaavoitukseen ja työtapoihin. Hän hallitsee tyyppisarjonnan sekäasetelman teon erikoiskankaille. Hän osaa suunnitella sarjontasääntöjä erityppiisiin tuotteisiin sekä tarkastaasarjonnan- jakun peruskaavat ja kuosittelu- pääntienyhteyteen piirrettävät kaulukset- jakun työtavat, tukeminen ja vuoritus- tyyppisarjonta- erityisryhmien vaatetus- juhla-asujen kaavoitus ja työtavatEdeltävät opinnot0724VT307 ValmistustekniikkaSuoritustapa ja arviointiLuennot, harjoitustyöt, etätehtävät ja tenttiOpiskelumateriaaliLuentomonisteetTuotanto- ja konetekniikka 22 op0724VK403 VAATETUSKONETEKNIIKKA 3 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija osaa käyttää vaatetuslaboratoriossa olevia ompelu, leikkuu- ja viimeistelykoneita työturvallisuusnäkökohdathuomioon ottaen. Hän ymmärtää tikinmuodostuksen ja tuntee apulaitteet ompelulangat sekäkäsityövälineet.- teollisuuskoneet- tikinmuodostus- työturvallisuus, laiteturvallisuus- ompelulangat- apulaitteetSuoritustapa ja arviointiLuennot, etäopiskelu, harjoitukset ja tenttiOpiskelumateriaaliSovitaan opintojakson alussa


0724TM406 TUOTANTOTOIMINTA JA MENETELMÄSUUNNITTELU 6 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija hallitsee perustiedot tuotantoprosessin toiminnoista. Opiskelija tuntee erilaiset työntutkimusmenetelmät jaosaa laatia tutkimussuunnitelmia sekä suorittaa työntutkimusta. Hän pystyy kehittämään valmistusmenetelmiätuotantoystävällisiksi ja osaa hinnoitella tuotteen. Opiskelija osaa säätää ja huoltaa vaatetusalan koneita materiaalinja tuotannon vaatimalla tavalla. Hän osaa valita ja suunnitella tarkoituksenmukaisia apulaitteita tuotannontehostamiseksi.- tuotantotoiminta vaatetusteollisuudessa- menetelmien kehittäminen- vaatetusteollisuuden koneiden ja laitteiden säädöt ja huolto- työnmittaus- tuotteen hinnoitteluEdeltävät opinnot0724VP305 Vaatetustekniikan perusteet0724TK506 Työ- ja ulkoiluvaateprojekti 2Suoritustapa ja arviointiLuennot, etäopiskelu, itsenäinen työskentely, harjoitustyöt toteutettavaan tuotantoon liittyen ja tenttiOpiskelumateriaaliMateriaali sovitaan opintojakson alussa.0724TO404 TUOTANNONOHJAUS 4 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija tuntee tuotannonsuunnittelun ja ohjauksen käsitteet ja osaa laatia tuotantosuunnitelmia. Hän hallitsee työnvaiheistuksen, työnkulun suunnittelun ja osaa opastaa ja johtaa työtä. Hän pystyy työssään noudattamaantyösuojelumääräyksiä ja toimii esimiehenä terveyttä ja hyvinvointia edistäen sekä mahdollisia vaaroja ennakoiden.- tuotannon ohjaus- työnopastus- sopimusvalmistus kotimaassa- teollisoikeudet- työsuojelulainsäädäntö ja -sopimukset,-työaikasuojelu työsuhdesuojelu ja työpaikkasuojelu- vaarojen torjuntaEdeltävät opinnot0724TM406 Tuotantotoiminta ja menetelmäsuunnittelu.Suoritustapa ja arviointiLuennot, etäopiskelu harjoitukset ja tenttiOpiskelumateriaaliTyösuojelun peruskurssi. 1999. Työturvallisuuslaitos, Työturvallisuuskeskusmuu sovitaan opintojakso alussa0724TT406 TUOTANNONOHJAUKSEN TYÖ 6 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija osaa laatia malliston valmistuttamissuunnitelman ja pystyy valvomaan ja ohjaamaan suunnitelmantoteutumista. Hän harjaantuu ihmistuntemuksessaan ja tuotannonohjauksessaan. Tuotannonohjauksen työ/työttehdään projektina oppilaitoksen studiossa, jolloin se toteutetaan yhdessä tuotantotoiminta ja menetelmäsuunnittelusekätuotannonohjausopintojakson kanssa. Projektin voi suorittaa myös yhteistyössä yrityksen kanssa, jolloin sisältömääräytyy yrityksen lähtökohdista-opastus- tuotannonohjaus ja sarjatyöharjoitus- tuotteen teettäminen kotimaassaEdeltävät opinnot0724TM406 Tuotantotoiminta ja menetelmäsuunnittelu0724TU506 Työ- ja ulkoiluvaateprojekti 2Suoritustapa ja arviointiProjektiopiskelu, etäopiskelu ja harjoitustyö, joka raportoidaan suullisesti ja kirjallisesti.OpiskelumateriaaliSovitaan opintojakson alussa.


0724ST403 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 OPTavoitteet ja sisältöOpintojakso perehdyttää opiskelijan sähkötekniikan perusteisiin ja soveltavasti sähköturvallisuuden tärkeimpiin osaalueisiin.Opintojaksossa käsitellään myös teollisuuslaitoksen olemassa olevaa sähköverkkoa sekä siihen liittyviäsähkölaitteistoja huomioimalla niiden rakenteet, toimintaperiaatteet ja tarvittava kunnossapito. Edellä mainittujaasioita tuetaan syventävänä case- tapauksena. Opintojakso sisältää mm seuraavat osa-alueet:- vaihtosähkötekniikan perusteet- sähköturvallisuus- teollisuuslaitoksen sähköverkko ja -laitteistot- sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito- sähkölaitteiden käyttö, varastointi, kuljetus ja hävittäminen- automaatio tuotantotapana ja järjestelmänä- automaation komponentit- case: ompelimoon liittyvän laitteiston inventointiSuoritustapa ja arviointiLuennot, ryhmäharjoitukset ja tenttiOpiskelumateriaaliLuentomateriaaliEdeltävät opinnotFysiikan sähkötekniikkaTuotekehitys 25 op0724TP503 TUOTESUUNNITTELUN PERUSTEET 3 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelijat tutustuvat ihmisvartalon suhteisiin vaatesuunnittelun perustana. Opiskelija käsittää sommittelun, värienja materiaalien merkitystä tuotteen suunnittelussa. Opiskelija perehtyy vaatteen esteettiseen ja tekniseensuunnitteluun harjoitustöiden avulla. Opiskelija tutustuu harjoitustöiden avulla tuotesuunnittelussa käytettävänvektorigrafiikkaohjelman perustoimintoihin. Opiskelija löytää tapoja hyödyntää ohjelmaa tulevassa työssään.- vartalon suhteet ja vartalomuodot- vektorigrafiikan perusteet kuvankäsittelyssäSuoritustapa ja arviointiLuennot, harjoitustyöt ja etätehtävät.OpiskelumateriaaliSovitaan opintojakson alussa.0724VT503 VAATETUSALAN TIETOKONEGRAFIIKKA 3 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija hallitsee digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet. Hän tutustuu bittikarttagrafiikkaohjelmiin sekä saavuttaaperusvalmiudet kuvankäsittelyohjelman toiminnoissa.- digitaalinen valokuvaus- värijärjestelmät ja kuvan resoluutio- kuvan muokkaus TexDesign-ohjelmassa- kuvan muokkaus Photoshop -kuvankäsittelyohjelmassaEdeltävät opinnot0724TP503 Tuotesuunnittelun perusteetSuoritustapa ja arviointiLuennot, harjoitukset ja etätehtävät.OpiskelumateriaaliSovitaan opintojakson alussa0724TU506 TYÖ- JA ULKOILUVAATEPROJEKTI I, 6 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija tutustuu suunnittelijan osuuteen ja tiimityöskentelyyn vaatetusyrityksessä. Opiskelija ymmärtääkohderyhmän, toiminnan ja erityisesti teollisen tuotannon asettamat vaatimukset tuotesuunnittelulle. Opiskelijatutustuu materiaalien hankintamahdollisuuksiin teollisessa tuotannossa. Opiskelija ymmärtää vaatteen toiminnallisuudenvaatimukset työ- ja ulkoiluvaatetuksessa ja osaa kaavoittaa vaatteen ottaen huomioon materiaalin jaliikunnan vaatimukset pukineessa. Hän perehtyy ulkoilu- ja liikuntavaatetuksessa käytettäviin ratkaisuihin ja osaa


suunnitella sekä kehittää valmistettaviin tuotteisiin tarkoituksenmukaisia työtapoja. Opiskelija perehtyyvalmistusominaisuuksien vaikutukseen tuotannossa. Hän harjaantuu etsimään erilaisia ratkaisuja ja ymmärtääyksityiskohtien kehittämisen tärkeyden- tarveanalyysi projektityötä varten- projektimallin suunnittelu- mallipalaverit suunnittelun tukena- testaukset kaavoitusta ja valmistusta ajatellen- ulkotyövaatteen kaavoitus- ulkotyövaatteen kehittäminenEdeltävät opinnot0724TV303 Tuotteen valmistusprojekti, 0724TP503 Tuotesuunnittelun perusteetOpintojakso toteutetaan integroidusti Vaatetusfysiologia-, Tuotesuunnittelu ja Valmistusominaisuuksien testausopintojaksojenkanssa.Suoritustapa ja arviointiLuennot, itsenäinen opiskelu, projektityö, joka raportoidaan suullisesti ja kirjallisesti.OpiskelumateriaaliTikkanen 1998. Tuuleen ja tuiskuun. Opetushallitus.0724TU504 TYÖ- JA ULKOILUVAATEPROJEKTI II, 4 OPTavoitteet ja sisältöHän perehtyy ulkoilu- ja liikuntavaatetuksessa käytettäviin ratkaisuihin ja osaa suunnitella sekä kehittää valmistettaviintuotteisiin tarkoituksenmukaisia työtapoja. Hän osaa valmistaa mallituotteen ja valmistusohjeet tuotantomallia varten- ulkotyövaatteen kehittäminen- ulkotyövaatteen valmistaminen- tuotantokelpoisen tuotteen työtapojen dokumentointi tuotannon tarpeisiinEdeltävät opinnot0724TV303 Tuotteen valmistusprojekti. Opintojakso toteutetaan integroidusti Vaatetusfysiologia-, Tuotesuunnitteluja Valmistusominaisuuksien testaus-opintojaksojen kanssa.Suoritustapa ja arviointiLuennot, itsenäinen opiskelu, projektityö, joka raportoidaan suullisesti ja kirjallisesti.OpiskelumateriaaliTikkanen 1998. Tuuleen ja tuiskuun. Opetushallitus.0724MS503 MALLISTON SUUNNITTELU 3 OPTavoitteet ja sisältöPerehdytään malliston rakenteen merkitykseen vaatetusyrityksen tuotannossa ja markkinoinnissa. Opiskelijaymmärtää trendien merkityksen vaatesuunnittelussa.- trendit ja niiden seuranta- malliston rakenne ja toimivuus asiakassegmenttiin perustuenEdeltävät opinnot0724VT503 Vaatetusalan tietokonegrafiikkaSuoritustapa ja arviointiLuennot, harjoitukset ja etätehtävät.OpiskelumateriaaliLuentomonisteet, alan lehdet, opintojakson alussa sovittava materiaali.0724TK506 TUOTEKEHITYSPROJEKTI 6 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija osaa laatia projektisuunnitelman tuotekehitysprojektia varten ja pystyy valvomaan suunnitelmantoteutumista. Tuotekehitysprojekti tehdään yhteistyössä tuotesuunnittelijan / yrityksen kanssa, jolloin projektinsisältö määräytyy yrityksen lähtökohdista.- tuotekehitystoiminta- projektisuunnitelma ja toteutumisen seurantaEdeltävät opinnot0724TT406 Tuotannonohjauksen työSuoritustapa ja arviointiProjektiopiskelu sekä tuotekehitystyön kirjallinen ja suullinen raportointi.OpiskelumateriaaliSovitaan opintojakson alussa


Yritystoiminta 18 op0724LA603 LAADUNOHJAUS 3 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija perehtyy laadun hallinnan ongelmakenttään ja ymmärtää laadun tärkeyden ja merkityksenyritystoiminnassa. Opiskelija saa kuvan luovasta toiminnasta ja yhteistoiminnallisuudesta uuden tuotteenkehittämisessä. Hän toimii ympäristövastuullisesti laatiessaan tuotannon ja tuotteen kehittämissuunnitelmia- laatukäsitteistö- toiminnan laatu- laatutoiminnan johtaminen- laadunohjaus ja laatutyökalutSuoritustapa ja arviointiLuennot, harjoitukset, etätehtävät ja tenttiOpiskelumateriaaliSovitaan opintojakson alussa.0724YT603 YRITYSTALOUS 3 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija perehtyy erityisesti teollisen yrityksen toimintaedellytyksiin, tavoitteisiin ja toimintoihin. Opiskelijakykenee ottamaan huomioon tulevissa työtehtävissään sen, että yritys on paitsi tekninen ja tuotannollinen, myöstaloudellinen, juridinen ja sosiaalinen yksikkö.- ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi- budjetin laadinta- rahoitussuunnittelu- verotuskäytäntöSuoritustapa ja arviointiLuennot ja harjoitukset, kirjareferaatit, etäopiskelu, tentti, yritysvierailutOpiskelumateriaaliSovitaan opintojakson alussa.0724LO603 LOGISTIIKKA 3 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija perehtyy vaatetusteollisuuden logistiseen ketjuun ja sen merkitykseen yrityksen toiminnan kannalta.Opiskelija tutustuu vaatetusalan verkostomuotoisen toiminnan erityispiirteisiin.- yrityksen sisäinen logistiikka- yrityksen ulkoinen logistiikka- valtakunnan rajat ylittävä logistiikkaSuoritustapa ja arviointiLuennot, etäopiskelu, harjoitukset ja tenttiOpetusmateriaaliSovitaan kurssin alussa0724MA603 MARKKINOINTI 3 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisen markkinoinnin merkityksen yrityksen menestystekijänä. Hän pystyylaatimaan yrityksen markkinointisuunnitelman ja arvioimaan siihen tarpeelliset resurssit. Hän ymmärtää myösulkomaankaupan yhtenä toimintavaihtoehtona.- asiakassuuntainen markkinointi- markkinoinnin kilpailukeinot- markkinointiviestintä- henkilökohtainen myyntityö: kenttämyynti, myymälämyynti- vientimarkkinointi: liikeyhteydet, toimitus, valuutat, vienti-/ tuontitekniikka, asiapaperit.Edeltävät opinnot0724YT603 YritystalousSuoritustapa ja arviointiLuennot, etäopiskelu, suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja tenttiOpiskelumateriaaliSovitaan kurssin alussa


0724VK603 VAATETUSALAN KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 3 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija perehtyy vaatetusalan kansainväliseen toimintaan ja valmistuttamiseen ulkomailla. Hän harjaantuukommunikoimaan vieraalla kielellä ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa. Jakson voi liittää ulkomaillasuoritettavaan harjoitteluun, jolloin se raportoidaan suullisesti ja kirjallisesti.- yrityksen kansainvälistyminen- alihankinta ulkomailla- tullaustoiminta- EUR1-valmistusEdeltävät opinnot0724TT406 Tuotannonohjauksen työSuoritustapa ja arviointiLuennot, etäopiskelu ja harjoitustyötOpiskelumateriaaliSovitaan opintojakson alussa.0724JO603 JOHTAMINEN 3 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija hankkii perustiedot työelämän pelisääntöihin ja esimiehen tehtäviin. Opintojakso tarjoaa perusteettyöpaikalla käyttäytymiseen, ryhmässä työskentelyyn ja työpaikan ihmissuhteiden merkitykseen.- ihmisen työkäyttäytyminen ja siihen vaikuttavat tekijät- ihmisen sosiaalinen käyttäytyminen ja ryhmätoiminnan psykologiset perusteet ja säännönmukaisuudet- hyväksi esimieheksi kehittyminen, esimiehen omakuva sekä johtamistyyli- ihmisten motivointi ja palautteen antaminen- erilaiset organisaatio- ja johtamismallitSuoritustapa ja arviointiLuennot, harjoitukset, etätehtävätOpiskelumateriaaliSovitaan opintojakson alussa.HARJOITTELU 30 OPTavoitteet ja sisältöHarjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekätietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Työn sisällöstä kerrotaan tarkemmin ennen harjoittelujaksoja jaannetaan suuntautumisvaihtoehtokohtaiset ohjeet.- monipuolista käytännön työtä koulutusalaan liittyvässä työympäristössä- kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn- syventää taitoja ja valmentaa alan työtehtäviinSuoritustapa ja arviointiSuoritetaan pääsääntöisesti lukukausiin sijoitetuilla harjoittelujaksoilla.Ohjausluennot, harjoittelusuunnitelma, harjoitteluraportti, harjoittelu-/työtodistus.Arviointi hyväksytty/hylätty.Harjoittelu on jaettu kymmeneen kolmen opintopisteen laajuiseen jaksoon, joiden koodit ovat:0703HA0030703HA1030703HA2030703HA3030703HA4030703HA5030703HA6030703HA7030703HA8030703HA903


0724ON015 OPINNÄYTETYÖ 15 OPTavoitteet ja sisältöOpinnäytetyö on itsenäisesti työstettävä opinnäyte, joka raportoidaan kirjallisesti. Opinnäytetyön tavoitteena onvalmentaa opiskelija soveltamaan teoriaa ratkaisuissaan, käyttämään ammattialan työtapoja, ratkaisemaan ongelmiaitsenäisesti ja kokonaisvaltaisesti, työskentelemään johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti, etsimään tietoja jakäyttämään lähdeaineistoja sekä esittämään työnsä tulokset kirjallisesti, kuvallisesti ja suullisesti.Suoritustapa ja arviointiOpinnäytetyön aiheen opiskelija hankkii itse. Valitun aiheen tulee liittyä suuntautumisvaihtoehdon keskeisiinopintosisältöihin ja antaa perusta tulevien työtehtävien hoitamiseen. Opinnäytetyöt ovat useimmiten työelämäntoimeksiantoja tai ammattikorkeakoulun omia tutkimus- ja kehittämistehtäviä. Yliopettaja hyväksyy työn aiheen javalvovan opettajan.Työstä tehdään alku-, väli- ja loppuraportointi valvovalle opettajalle. Opiskelijan on osallistuttava vähintään yhteenseminaarisarjaan, jossa esitellään oma loppuraportointi, opponoidaan ainakin yhtä muuta esitelmää sekä kuunnellaanmuiden seminaariesitelmiä. Seminaarisarjoja järjestetään vähintään yksi jokaista valmistumispäivää kohti.Opinnäytetyö luovutetaan kahtena kirjamuotoon sidottuna kappaleena.Opinnäytetyön aihealueelta kirjoitetaan kirjallinen kypsyysnäyte, joka tarkastetaan sisällöllisesti ja kielellisesti.Opinnäytetyö arviointiperusteina ovat:- asetettujen tavoitteiden saavuttaminen- tulosten uutuusaste- teoreettisen tarkastelun hyväksikäyttö- käytettyjen menetelmien sopivuus- yhteistyö ja aktiivisuus- aiheen hallinta ja jäsentely- päättelytaito- työn kieliasu ja esitystapa- esittelyOpiskelumateriaaliLahden ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohje ja opiskelijan itsensä hankkima työhön liittyvä materiaali.VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOTVapaasti valittavat opinnot voi koota oman koulutusohjelman tai Lahden ammattikorkeakoulun muidenkoulutusohjelmien tarjonnasta ja tähän ryhmään voi valita opintoja myös muista kotimaisista ja ulkomaisistakorkeakouluista. Vapaasti valittavista opinnoista ja niiden tarjonnasta annetaan lisätietoa ilmoitustauluilla,opintotoimistossa ja tutkintosäännössä.07VVSUPE03 SUOMEN KIELEN PERUSTEET 3 OPTavoitteet ja sisältö:Opintojaksolla käsitellään keskeisiä kielioppiasioita sekä harjoitellaan kirjallista ilmaisua, esim. referointia ja esseentyöstämistä. Opintojakso suoritetaan ennen Suomen kieli ja viestintä –opintojaksoa.Suoritustapa ja arviointi:Aktiivinen osallistuminen (80 %) kontaktiopetukseen, kokeen ja kirjallisten töiden suorittaminen.Opiskelumateriaali:Sovitaan ensimmäisellä kontaktikerralla.0760EP003 ENGLANNIN PERUSTEET 3OP0760RP003 RUOTSIN KIELEN PERUSTEET 3 OPAjankohtaOpintojakso suoritetaan ennen varsinaisten kieliopintojen alkua ensimmäisenä tai toisena lukuvuonna.Tavoitteet ja sisältöTavoitteet ja sisältö painottuvat englanninkielen perusrakenteiden hallintaan ja kielen oppimistaitojen kehittymiseen.Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää hyvin arkipäivän kieltä ja apuvälineitä käyttäen myös työelämäänliittyviä tekstejä. Hän selviytyy arkipäivän puhetilanteista, pystyy keskustelemaan harrastuksistaan, matkustamisestaja jonkin verran ajankohtaisista asioista. Opiskelija osaa selittää lyhyesti ammatillisia suunnitelmiaan jatyökokemustaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista yhtenäistä tekstiä tutuistaaiheista.


Käsiteltäviä rakenteita ovat mm.:- aikamuodot- sanajärjestys- pronominit- prepositiot- artikkelit- ehtolauseet- passiiviSuoritustapa ja arviointiOsallistuminen lähiopetukseen, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kirjallinen koe.OpiskelumateriaaliMateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.0760KK903 KONEKIRJONTA 3 OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija perehtyy konekirjonnassa käytettäviin tarvikkeisiin ja ohjelmistoihin. Opiskelija osaa suunnitella,digitoida ja kirjoa koneella yksilöllisen kirjontamallin- kirjonnassa käytettävät langat ja tarvikkeet- tikkityypit- kirjontaohjelmistot- kirjontamallin suunnittelu ja toteutusSuoritustapa ja arviointiLuennot, harjoitukset ja toteutettava oma kirjontamalliOpiskelumateriaaliLuentomonisteet ja ohjelmisto-oppaat0760MY903 MINUSTAKO TEVA-ALAN YRITTÄJÄ? 3OPTavoitteet ja sisältöOpiskelija perehtyy yrittäjyyden olemukseen käytännön esimerkkien avulla. Hän oppii tunnistamaan itsessäyrittäjämäisiä piirteitä ja tarkastelemaan omaa ammatillista osaamista yrityksen perustana- sisäinen ja omaehtoinen yrittäjyys- Teva- alan yrittäjyyden muotokuva SuomessaEdeltävät opinnotYrittäjyysopinnotSuoritustapa ja arviointiLuennot, yritysvierailut, ryhmätyö, reflektointiOpiskelumateriaaliLuentomonisteet


YHTEYSTIEDOTLahden ammattikorkeakouluTekniikan laitosStåhlberginkatu 1015110 LahtiPuh. (03) 828 19Faksi (03) 828 3015Sähköpostit: etunimi.sukunimi@lamk.fiKoulutusjohtaja Janne SalminenPuh. (03) 828 3000HallintoPuh. (03) 828 2311Opiskelija-asiat/opiskelijakeskusPuh. (03) 828 3020Opinto-ohjaaja Tommi VeijalainenPuh. 050-3093214TUOTANTOTEKNOLOGIAN OPETUSALAJohtava yliopettaja Pentti PerkiömäkiMuovitekniikkaYliopettaja Pirkko Järveläpuh. (03) 828 3094PuutekniikkaYliopettaja Pentti Perkiömäkipuh. (03) 828 3018Tekstiili- ja vaatetustekniikkaYliopettaja Lea Heikinheimopuh. (03) 828 3055INFORMAATIOTEKNOLOGIAN OPETUSALAJohtava yliopettaja Timo TurunenOhjelmistotekniikkaYliopettaja Matti Welinpuh. (03) 828 3029Tietokone-elektroniikkaYliopettaja Veli Kontrapuh. (03) 828 3028TietoliikennetekniikkaYliopettaja Marianne Matilainenpuh. (03) 828 3049Kone- ja tuotantotekniikka(Mekatroniikka)Yliopettaja Olli Kaikkonenpuh. (03) 828 3007Mediatekniikka(Tekninen visualisointi)Yliopettaja Jari Helminenpuh. (03) 828 3002YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN OPETUSALAJohtava yliopettaja Sakari HalmemiesMiljöösuunnitteluYliopettaja Eeva Aarrevaarapuh. (03) 828 3006YmpäristötekniikkaYliopettaja Sakari Halmemiespuh. (03) 828 3004YmpäristöbiotekniikkaYliopettaja Silja Kostiapuh. (03) 828 3069

More magazines by this user
Similar magazines