lahden kaupungin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ... - Lahti

lahti.fi

lahden kaupungin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ... - Lahti

SivistystoimialaLasten ja nuorten kasvu -vastuualueYhteiset palvelutLAHDEN KAUPUNGINKOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNANTOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2012 –PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNANPERUSTEET 2011Sivistyslautakunta 8.11.2011 § 202


1SISÄLLYSLUETTELO1 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT ................. 21.1 Arvopohja ja tehtävä ................................................................................................................................ 21.2 Aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaavat linjaukset ...................................................................................... 22 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET ........................................................................................ 32.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen ................................................................................................ 42.1.1 Yhteistyöstä kodin kanssa ............................................................................................................... 42.1.2 Yhteistyöstä koulun kanssa ............................................................................................................. 42.1.3 Muut apip -toiminnan yhteistyötahot ................................................................................................ 52.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän, ja sosiaalisen kehityksen tukeminen ........................................................ 52.3 Eettisen kasvun tukeminen ..................................................................................................................... 62.4 Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen ............. 63 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SISÄLTÖ ............................................................................................... 74 TUKEA TARVITSEVAT LAPSET AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA ..................................................... 84.1 Aamu- ja iltapäivätoiminta yleisen, tehostetun ja erityisen tuen aikana .................................................. 94.2 Yhteistyö toiminnan järjestämisessä ....................................................................................................... 94.2.1 Erityistä tukea tarvitseva oppilas aamu- ja iltapäivätoiminnassa ................................................... 105 TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN, SUUNNITTELU JA ARVIOINTI KUNNASSA .......................................... 105.1. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ........................................................................................... 115.1.1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan hallinnointi ja koordinointi ................................................................. 125.1.2 Toiminnan järjestämisen periaatteet .............................................................................................. 135.1.3 Työn ja vastuun jako ...................................................................................................................... 145.1.4 Toiminnan rahoitus ........................................................................................................................ 145.1.5 Toiminnasta tiedottaminen ............................................................................................................. 145.1.6 Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen ....................................................................................... 155.1.7 Tapaturmavakuutus ....................................................................................................................... 155.1.8 Toimintaympäristö ja turvallisuus ................................................................................................... 155.1.9 Henkilöstön kelpoisuusehdot ......................................................................................................... 165.1.10 Täydennyskoulutus ...................................................................................................................... 165.1.11 Toimintaan ottaminen periaatteet ................................................................................................ 165.1.12 Asiakkaan kuukausimaksut .......................................................................................................... 175.1.13 Irtisanoutuminen .......................................................................................................................... 195.1.14 Välipala ........................................................................................................................................ 195.2 Toiminnan suunnittelu ja arviointi .......................................................................................................... 195.2.1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu ........................................................................................ 205.2.2 Toiminnan seuranta ja tilastointi .................................................................................................... 206. MUUT KUNTAKOHTAISET STRATEGIAT ................................................................................................. 217. YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTIAAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA ............................................................................................................ 21


21 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdatAamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 1 mukaista perusopetuksenoppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Perusopetuslainmukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnantavoitteista ja keskeisistäsisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet . Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee jär-2jestää näiden perusteiden mukaisesti.Näissä perusteissa käytetään aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevasta perusopetuksenoppilaastanimitystä lapsi. Toiminnassa lapsi ei ole oppilaan roolissa. Luvussa 4 käytetään oppilas-nimitystä,kun viitataan perusopetuksessa määriteltyyn oppimisen ja koulunkäynnintukeen.Lahden kaupungin osuus on erotettu perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnanperusteiden tekstistä kursivoituna. Kuntakohtaisessa koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmassa käytetyt termit määritelläänsiten, että toiminnan järjestäjällä tarkoitetaan kaupunkia, palveluntuottajallatarkoitetaan yksityistä tai julkista palveluntuottajaa ja toimintapaikalla paikkaa,missä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta käytännössä tapahtuu.1.1 Arvopohja ja tehtäväAamu- ja iltapäivätoiminta pohjautuu perusopetuksen arvoihin, joita ovat ihmisoikeudet,tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristönelinkelpoisuuden säilyttäminensekä monikulttuurisuuden hyväksyminen.Toiminnan tulee perusopetuksen tavoin edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilönoikeuksien ja vapauksien kunnioittamista.Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisenkasvuympäristön tarjoaminen lapselle. Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsenkasvua ja kehitystä sekä tukea myös perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä.Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminenseuraavista näkökulmista:• Lapsen vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen• Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen• Lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen• Varhainen puuttuminen ja sosiaalinen vahvistaminen1.2 Aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaavat linjauksetAamu- ja iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman turvallisenaikuisen läsnäoloa ja ohjausta ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminnan järjestämiseenliittyvien ratkaisujen, toimintatapojen ja toimintaympäristön tulee tukea asetettujentavoitteiden saavuttamista. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa huolehditaan toimintaympäristön1 Perusopetuslaki (628/1998) 48 a, b, c, d, e ja f § (1136/2003)2 Perusopetuslaki 48 a § 3 mom. (1136/2003)


3turvallisuudesta ja siitä, että lapset eivät joudu kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan kohteiksi.Aamu- ja iltapäivätoiminta vahvistaa lasten itseluottamusta ja monipuolisten vuorvaikutustaitojenkehittymistä. Se innostaa ja tukee lapsia myös omien vahvuuksien löytämiseen jaoman osaamisen kehittämiseen. Toiminta valmentaa itsestä huolehtimiseen ja antaa mahdollisuuksialuovaan itsensä toteuttamiseen. Hyvin ja laadukkaasti järjestetty aamu- ja iltapäivätoimintaohjaa lasten tarpeet ja edellytykset huomioon ottaen lapsia kasvamaan vähitellenaktiiviseen, terveelliseen ja kestävään elämäntapaan sekä elämään kansainvälistyneessäja teknologisoituneessa maailmassa.Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon sekä yksilölliset että yhteisölliset näkökohdat.Aamu- ja iltapäivätoiminta on ryhmätoimintaa, ja ryhmää ohjaavat säännöt ja arvot muovaavatosaltaan lasten sosiaalista kasvua. Tavoitteena on tarjota lapsille heidän tarpeitansavastaavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoonja itsekseen olemiseen. Koulupäivän aikana tapahtuneet asiat ja lasten omat kokemuksettulee mahdollisuuksien mukaan ottaa toiminnassa huomioon.Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee rakentaa jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksenkasvatustehtävälle. Toimintaa ohjaavat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet. Toiminnallaon oma erityisluonteensa, sillä se perustuu vapaaehtoisuuteen ja sijoittuu lasten vapaa-aikaan.Lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen toteutuu parhaiten luonnollisiakasvuympäristöjä ja pedagogista osaamista hyödyntämällä ja yhdistämällä. Tavoitteenaon avoin, rohkaiseva ja kiireetön ilmapiiri.Lasten itsenäisyys lisääntyy kasvun myötä vähitellen, mutta lapset tarvitsevat vielä aikuisenturvaa, läsnäoloa ja ohjausta. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tulee olla riittävä määräkelpoisuuden omaavia, osaavia ja ammattitaitoisia ohjaajia. Toiminnan suunnittelussa jatoteuttamisessa hyödynnetään eri toimijoiden välistä moniammatillista yhteistyötä ja yhteistyötäperheiden kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on lisätä tuntemusta lapsista ja auttaaheidän tarpeidensa tunnistamista sekä parantaa toiminnan laatua. Työsuhteiden pitkäkestoisuusedistää ihmissuhteiden pysyvyyttä, joka puolestaan lisää lasten turvallisuudentunnetta ja ohjaajan mahdollisuutta tukea lasten kehitystä.On suositeltavaa, että aamu- ja iltapäivätoiminta sisältyy kunnalliseen lasten- ja nuortenhyvinvointisuunnitelmaan 3 . Toimintaa järjestettäessä otetaan huomioon eri kieliryhmientarpeet 4 sekä eri-ikäisten lasten tarpeet. Myös eri kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten tarpeetsamoin kuin paikalliset erityispiirteet otetaan huomioon mahdollisimman hyvin.2 Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteetAamu- ja iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötäsekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Toiminnan tulee lisäksi edistäälasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistäja lisätä osallisuutta. 5 Tämä tavoite velvoittaa kaikkia aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessäja toteuttamisessa mukana olevia.3 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 §4 Perusopetuslaki 48 b § 3 mom. (1136/2003)5 Perusopetuslaki 48 a § 1 mom. (1136/2003)


4Kunta täsmentää perusopetuslaissa säädetyt ja tässä luvussa kuvattavat yleiset tavoitteetottaen huomioon paikalliset tarpeet, toimintaympäristön ja kunnan omat strategiset linjaukset.2.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminenKotien työtä tuettaessa lähtökohtana on, että lapsen huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsenkasvatuksesta. Ohjaajilla on aamu- ja iltapäivätoiminnassa ammatillinen vastuu lapsenkasvatuksesta. Ohjaajien työtä ohjaavana periaatteena on kasvatuskumppanuus, jolla tarkoitetaanammattikasvattajien sitoutumista toimimaan yhdessä huoltajien kanssa lapsenkasvun, kehityksen ja oppimisen tukena.Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen edellyttää keskinäiseen kunnioitukseen ja tasaarvoisuuteenperustuvaa yhteistyötä. Koteja kannustetaan osallistumaan yhteistyöhön jaedistetään huoltajien aktiivista roolia.Aamu- ja iltapäivätoiminta ja perusopetus toimivat yhteistyössä ja kehittävät paikalliseenyhteistyöhön sopivia rakenteita ja toimintatapoja. Aamu- iltapäivätoiminta yhdessä oppilashuollonpalveluita tuottavan henkilöstön kanssa tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointiaja koulunkäyntiä. Yhteisen päämäärän tulee näkyä myös yksittäistä lasta koskevienasioiden hoidossa, tiedonsiirrossa ja aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstön osallistumisessatarpeen mukaan lasta koskeviin neuvotteluihin huoltajien luvalla. Avoin ja luottamuksellinenvuorovaikutus luo pohjan hyvälle yhteistyölle ja tiedottamiselle.Aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapsella voi olla huoltajan, opettajan ja ohjaajan kesken sovittavallatavalla mahdollisuus läksyjen tekoon.2.1.1 Yhteistyöstä kodin kanssaYhteistyö edellyttää avointa ja luottamuksellista vuorovaikutusta kodin kanssa.Yhteistyölle tulee paikallisesti luoda selkeät yhteistyömallit ja – rakenteet.Toiminnan sisällöistä ja toimintaperiaatteista tiedotetaan huoltajia toimintakaudenaikana. Poikkeuksellisista toiminta-ajoista tiedotetaan huoltajia vähintäänkaksi viikkoa aikaisemmin. Perheiden kanssa tulee sopia kirjallisesti turvallisuus-ja vastuukysymyksistä esim. kotiinlähdön osalta.2.1.2 Yhteistyöstä koulun kanssaToiminnan järjestämisessä tehdään yhteistyötä koulun kanssa, tavoitteena ontiivistää yhteistyötä oppilaan parhaaksi. Koko koulun henkilökuntaa tulee informoidakoululla järjestettävästä iltapäivätoiminnasta. Iltapäivätoiminnan ohjaajien,oppilaiden, opettajien sekä koulun muun henkilöstön välisellä yhteistyölläluodaan rakenteet toimivalle ja säännölliselle yhteistyölle sekä yhteiselletoimintakulttuurille.


5Iltapäivätoimintaa kehitetään yhteistyössä rehtorin, opettajien ja koulunkäyntiavustajienkanssa. Toiminnassa huomioidaan koulun opetussuunnitelma. Iltapäivätoiminnanohjaajat ja opettajat informoivat toisiaan koulutyössä ja iltapäivätoiminnassatapahtuvista muutoksista esim. retkistä, tukiopetustunneistajne. On tärkeää, että oppilaan päivän kokonaisuudessa koulun opetushenkilöstö,iltapäivätoiminnan henkilöstö ja koulun oppilashuolto toimivat keskenäänluontevassa vuorovaikutuksessa. Palveluntuottajan edustaja / iltapäivätoiminnankoordinaattori voi huoltajan suostumuksella ja oppilashuollon toivomuksestaosallistua tarvittaessa oppilashuollon palavereihin ja oppimissuunnitelmansekä henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman(HOJKS) laadintaan tai tarkistamiseen.Iltapäivätoimintaan osallistuva oppilas voi osallistua myös koulun kerhotoimintaan.Ennen toimintaan osallistumista käytännöistä ja vastuista siirtymä- jatoiminta-ajalta sovitaan yhteistyössä koulun, palveluntuottajan ja huoltajankanssa.2.1.3 Muut apip -toiminnan yhteistyötahotPerusopetuspalveluiden maahanmuuttajakoordinaattori ja sosiaalitoimen sosiaalityöntekijättarvittaessa avustavat oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaanhakemisessa ja toimintaan liittyvissä asioissa.Aamu- ja iltapäivätoiminta rakennetaan jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksenkasvatustehtävälle yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstönkanssa.2.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän, ja sosiaalisen kehityksen tukeminenAamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on lasten hyvinvoinnin, tunne-elämän, ja sosiaalisenkehityksen tukeminen. Ohjaajan myönteisellä suhtautumisella ja läsnäololla on tässäsuuri merkitys. On tärkeää, että jokainen lapsi kokee olevansa arvostettu ja hyväksytty.Lapset tarvitsevat myös kaveripiirin hyväksyntää ja tunteen ryhmään kuulumisesta. Yhdessätoimimalla opitaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tarvittavia taitoja, kuten vastavuoroisuuttaja erimielisyyksien ratkaisua myönteisin keinoin. Lapsia ohjataan tunnistamaanerilaisia tunteita ja säätelemään omaa toimintaansa.Lasten rohkaisu ja kannustaminen tukevat itsetunnon kehitystä, ja samalla lapset oppivatluottamaan omiin taitoihinsa. Osallistumisen iloa ja onnistumisen kokemuksia korostetaan.Aamu- ja iltapäivätoiminta tukee lasten harrastuneisuutta ja tutustuttaa mahdollisuuksienmukaan erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin.Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee sekä kasvuympäristönä että ilmapiiriltään olla kiireetönja turvallinen. On tärkeää, että toiminnassa lapsilla on mahdollisuus sekä levähtämiseen jarauhoittumiseen että ulkoiluun ja fyysiseen aktiivisuuteen. Maittava välipala ja ympäristönviihtyisyys lisäävät hyvinvoinnin kokemusta.


6Koulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteiset linjaukset tukevat ja vahvistavat lasten hyvinvointiaja sosiaalista kehitystä. Lasten tarpeet huomioonottava moniammatillinen yhteistyöedesauttaa myös aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmien muodostamista ja lasten sijoitteluaryhmiin. Tavoitteena on muodostaa lasten päivästä ehjä kokonaisuus.2.3 Eettisen kasvun tukeminenAamu- ja iltapäivätoiminta tukee lasten eettistä kasvua ja käsitystä ihmisten yhdenvertaisuudesta.Toiminnan eettisenä lähtökohtana ovat Perusopetuksen opetussuunnitelmanperusteissa määritelty perusopetuksen arvopohja sekä kodin ja koulun kanssa yhdessäsovitut kasvatukselliset periaatteet ja käytännöt. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa korostuulapsilähtöisyys. Jokainen lapsi nähdään arvokkaana yksilönä. Lapset ovat ikä- ja kehitysvaiheensamukaisesti itsestään ja teoistaan vastuullisia. He tarvitsevat eettisessä ajattelussaanja vuorovaikutustaidoissaan aikuisten ohjausta. Eettisessä kasvatuksessa ja yhdenvertaisuudentukemisessa on tärkeää erityisesti aikuisten antama malli, ryhmän vuorovaikutussuhteetsekä arkipäivän tilanteissa kohdattavat eettiset kysymykset.Eettisen kasvun tavoitteena on vastuullisuuden ja vastavuoroisuuden ymmärtäminen. Aamu-ja iltapäivätoiminnassa lapsia ohjataan kasvamaan vähitellen vastuuseen:• omasta hyvinvoinnista ja terveellisistä elämäntavoista• toisten hyvinvoinnista sekä siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista• oman toiminnan aiheuttamista tunteista ja seurauksista itselle ja toisille• ryhmän toimintaan liittyvistä säännöistä ja sopimuksista• myönteisestä suhtautumisesta ympäristöön, luontoon ja kestäväänelämäntapaanYhteisöllinen vastuun, luottamuksen ja huolenpidon ilmapiiri aamu- ja iltapäivätoiminnassaedistää eettistä kasvua. Eettisessä kasvatuksessa hyödynnetään ryhmän vuorovaikutusta,eri tilanteisiin liittyviä keskusteluja, taiteen, leikin jaliikunnan tarjoamia mahdollisuuksia sekä esteettisiä kokemuksia ja toiminnallisuutta. Lastaohjataan menettelytapoihin, joilla mahdollisia ongelmatilanteita voidaan käsitellä myönteisestija ratkaisukeskeisesti.2.4 Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sosiaalinenvahvistaminenAamu- ja iltapäivätoiminnassa tavoitteena on osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasaarvonedistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen. Toiminta toteutetaan niin, että se lisäälasten onnistumisen kokemuksia ja osallisuutta. On tärkeää, että lapset tulevat kuulluksitoiminnassa ja voivat osallistua sen suunnitteluun ja toteuttamiseen.Huomiota kiinnitetään erityistä tukea tarvitsevien ja eri kulttuuritaustaisten lasten osallistumisenedistämiseen. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa kunnioitetaan lasten omaa kieli- jakulttuuritaustaa sekä elämäntapaa ja -arvoja. Samalla huolehditaan, että kukaan ei joudumuita huonompaan asemaan esimerkiksi etnisen alkuperänsä, sukupuolensa, ikänsä, uskontonsatai vammansa vuoksi. Perusopetuksen tavoin otetaan erityisesti huomioon lapset,jotka ovat taustaltaan saamelaisia, romaneja tai maahanmuuttajia, sekä viittomakieli-


94.1 Aamu- ja iltapäivätoiminta yleisen, tehostetun ja erityisen tuen aikanaPerusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun jaoppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä 6 . Lain ja Opetushallituksen laatimien perusopetuksenopetussuunnitelman perusteiden 7 mukaisesti oppilaan saama tuki voidaan jakaayleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Ne ovat laajuudeltaan ja kestoltaan erilaisiatukiratkaisuja. Aamu- ja iltapäivätoiminta voi tarvittaessa olla osa perusopetuksessaoppilaalle annettavaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Perusopetuksen opetussuunnitelmanperusteissa tuen tasot määritellään seuraavasti:* Yleinen tuki on osa kaikkea oppilaan kasvatusta, opetusta ja ohjausta. Tuen tarve onsilloin luonteeltaan yleensä lyhytaikaista, oppilas voi tarvita vain yhtä tukimuotoa, kutentukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta.* Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea taisamanaikaisesti useita tukimuotoja, annetaan tehostettua tukea hänelle laaditun, pedagogiseenarvioon perustuvan kirjallisen oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettu tuki onluonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki.* Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteidensaavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityisen tuen antamisestatehdään hallintopäätös, joka perustuu pedagogiseen selvitykseen. Oppilaalle laaditaanhenkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytäväilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen.Oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, ovat oikeutettuja hakemaan aamujailtapäivätoimintaan koko perusopetuksen ajan. Kunta päättää toiminnan laajuudesta.Mikäli mahdollista, erityistä tukea saavien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetäänmuun aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä. Jos oppilaiden tarpeet sitä edellyttävät,voidaan toiminta järjestää myös omissa ryhmissä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminenmahdollisuuksien mukaan oman ikäkauden mukaisissa ryhmissä tukee erityistätukea saavien oppilaiden kehitystä.Kun tehostettua tai erityistä tukea saava oppilas osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan ontärkeää että aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstö ottaa lapsen tuen tarpeet huomioon.Yhtä tärkeää on, että koulussa nähdään aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoamat mahdollisuudetoppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tukemiseen.4.2 Yhteistyö toiminnan järjestämisessäToiminnan järjestelyjä suunniteltaessa yhteistyö huoltajan, koulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnankesken on erityisen tärkeää. Huoltajan ja mahdollisesti koulun henkilöstön kanssasovitaan, miten tehostettua tai erityistä tukea saavan oppilaan tarpeet sekä kasvuun jakehitykseen liittyvät tavoitteet otetaan huomioon aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Moniammatillinenyhteistyö lisää edellytyksiä oppilaan riittävään tukemiseen.6 Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010)7 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muuttaminen ja täydentäminen,MÄÄRÄYS 50/01/2010


12ja sitä suunniteltaessa tulee ottaa turvallisuuden lisäksi huomioon toiminnan luonne ja tarkoitus,lapsen kiinnostuksen kohteet ja toiminnan monipuolisuus.Aamu- ja iltapäivätoiminnassa sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksuton 19 . Kuntavoi ottaa vakuutuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa oleville lapsille.Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tulee olla toiminnan järjestämistapa huomioonottaen riittävämäärä ammattitaitoisia ohjaajia 20 . Lain mukaan kunnan tulee varmistaa ohjaajien määränja osaamisen lisäksi se, että niiltä henkilöiltä, jotka työskentelevät henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessaalaikäisen kanssa ilman huoltajan läsnäoloa, pyydetään nähtäväksi oterikosrekisteristä. 21Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstö ei saa sivullisille ilmaista lasta tai hänen huoltajaansakoskevia salassa pidettäviä tietoja tai luovuttaa salassa pidettäviäasiakirjoja. Tietojen ilmaiseminen ja asiakirjan luovuttaminen on mahdollista vain huoltajanyksilöidyn suostumuksen perusteella 22 . Perusopetuksesta ja siihen liittyvästä oppilashuollostavastaavat henkilöt voivat luovuttaa aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaaville henkilöilletoiminnan asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Jos lapsisiirtyy toisen opetuksen järjestäjän järjestämään aamu- ja iltapäivätoimintaan, aikaisemmanjärjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava opetuksen taitoiminnan järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot. Vastaavat tiedot voidaan antaa23myös uuden opetuksen järjestäjän pyynnöstä .5.1.1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan hallinnointi ja koordinointiToimintaa hallinnoi ja koordinoi Lahden kaupungin sivistystoimialan Lasten januorten kasvun - vastuualueen yhteiset palvelut. Lahden kaupungin koordinoimastaaamu- ja iltapäivätoiminnasta kokonaisvastuu on sivistyslautakunnalla.Lahden kaupungin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämisen,linjausten ja arvioinnin tukena toimii kaksi eri kokoonpanoin kokoontuvaaryhmää.• Johtoryhmä vastaa toiminnan kokonaisuuden linjauksista sekä toimintaedellytystenluonnista ja se kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.Ryhmään kuuluvat opetus- ja kasvatusjohtaja, suunnittelu- ja kehittämispäällikkö,talousjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, apipkoordinaattori,kaksi rehtoria ja kerhotoiminnan projektikoordinaattori.• Asiantuntijaryhmän tehtävä on suunnitella toimintaa yhdessä koordinaattorinkanssa. Ryhmä keskustelee toiminnan järjestämiseen ja sisältöihinliittyvistä linjauksista ja se kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa.Ryhmään kuuluvat apip -koordinaattori ja palveluntuottajien edustajat.Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä vastaa Lahden kaupungin Lastenja nuorten kasvu – vastuualueen yhteiset palvelut. Koordinointityöhön kuuluu19 Perusopetuslaki 48 d § (1136/2003)20 Perusopetuslaki 48 e § (1136/2003)21 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) 2 § 2 mom. (1138/2003)22 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)23 Perusopetuslaki 40 § 2 mom. (642/2009)


13toiminnan kokonaissuunnittelu ja oheistaminen, lainsäädännön edellyttämientoimenpiteiden valmistelu ja seuranta, tiedottaminen, keskitetyn koulutustarjonnansuunnittelu, laadun arviointi ja seuranta.Kunnan on koulutuksen järjestäjänä ilmoitettava perusopetuslain mukaiseenaamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden kokonaismäärä tilastokeskukseenvuosittain 20.9. tilanteen mukaan. Koordinaattorin tehtäviin kuuluumm. lainsäädännön edellyttämien toimenpiteiden valmistelu ja seuranta,palvelujen luominen yhdenmukaisiksi (mm. asiamukaiset toimitilat, henkilöstönriittävä pätevyys, tiedottamisen yhdenmukaistaminen) ja toimintasuunnitelmanja avustussopimusten laadinta.5.1.2 Toiminnan järjestämisen periaatteetLahdessa toiminnan kohderyhmänä ovat koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokkienoppilaat sekä erityisten tuen piirin kuuluvat oppilaat (POL 17§:n 2mom). Lain mukaan kullekin toiminnan piiriin kuuluvalle oppilasryhmälle tuleejärjestää toimintaa. Tarjottava määrä voi vaihdella eri kohderyhmien kesken.Oppilaalla ei ole subjektiivista oikeutta saada perusopetuslain mukaisia aamujailtapäivätoimintapalveluja. Oppilaalle aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuminenon vapaaehtoista. Oppilaalle tarjotaan iltapäivätoiminnassa välipala.Toimintaan osallistuvien oppilaiden tulee olla palveluntuottajien toimesta vakuutettujatapaturman varalta.Toimintaa tarjotaan lainsäädännön edellyttämä 760 tuntia lukuvuoden aikanakullekin toimintaan osallistuvalle oppilaalle ja toimintaa järjestetään ainoastaankoulupäivinä pääsääntöisesti klo 12 – 16. Toimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikoinaeikä lauantaityöpäivinä. Aamupäivätoimintaa voidaan järjestää klo8-10, mikäli toimintaan ilmoittautuu riittävä määrä oppilaita. Lahden kaupunginsosiaalitoimen erityispalvelut järjestävät aamupäivätoimintaa erityisen tuen piiriinkuuluville oppilaille vuosiluokilla 0-9. Palveluntuottajat järjestävät aamu- jailtapäivätoimintaa omissa tai kaupungin tiloissa. Tilojen tulee olla oppilasryhmänkokoon nähden riittävät ja turvalliset.Toimintaa toteutetaan omana palveluna ja kaupungin ulkopuolisten palveluntuottajientuottamana. Sosiaalitoimen erityispalvelut vastaavat sekä perusopetuslainmukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta että erityishuoltolain1977/519 2 § 10 -kohdan mukaisesta aamu- ja iltapäivähoidosta, kohderyhmänä0.-9. vuosiluokkien erityisoppilaat. Palveluntuottajalla tarkoitetaan jokokaupungin omana toimintana järjestettyä tai ulkopuoliselta taholta ostettuatoimintaa.Perusopetuspalvelut sopii palveluntuottajan kanssa hallitsemansa tilan luovuttamisestapalveluntuottajan käyttöön koulupäivinä iltapäivätoiminnan toimintaajaksi.Mikäli hakuajan päätyttyä toimintapaikkaan on vähemmän hakijoita kuin sinneon varattu paikkoja kaupunki ja palveluntuottaja voivat yhdessä sopia toiminnanaloittamatta jättämisestä. Näin meneteltäessä aloittamatta jääneeseenryhmään hakeneet oppilaat voidaan ohjata hakijoiksi lähimpään toimintapaikkaan.Jos toimintapaikan lähialueella ei ole toista toimintapaikkaa, huoltajille


14ilmoitetaan asiasta ja heille annetaan mahdollisuus täydentää hakemusta tältäosin.5.1.3 Työn ja vastuun jakoPalveluntuottaja ja Lahden kaupungin perusopetuspalvelut ovat tehneet avustussopimuksenyhteistoiminnasta. Avustussopimuksesta ilmenee, että kaupunkion sitoutunut järjestämään aamu- ja iltapäivätoimintaa kirjatuin ehdoin.Palveluntuottaja sitoutuu toimimaan aamu- ja iltapäivätoiminnassaan Lahdenkaupungin sivistyslautakunnan hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti.Toimintasuunnitelma on laadittu yhteistyönä perusopetuspalvelujen ja palveluntuottajienkanssa.Palveluntuottaja vastaa ohjaajiensa työnantajavelvoitteista ja huolehtii siitä, ettäsen palkkalistoilla olevilla ohjaajilla on mahdollisuus osallistua yhteisiin ohjaajatapaamisiinesimiehen määräämällä tavalla.5.1.4 Toiminnan rahoitusAamu- ja iltapäivätoimintaa rahoitetaan kaupungin budjettiin varatulla määrärahallaja asiakkailta palvelusta perittävillä kuukausimaksuilla. Sivistyslautakuntapäättää avustusten jakamisesta hyväksyessään talousarvion käyttösuunnitelman.5.1.5 Toiminnasta tiedottaminenLasten ja nuorten kasvu – vastuualue ja yhteiset palvelut tiedottaa Lahdenkaupungin järjestämästä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta.Tietoa aamu- ja iltapäivätoiminnasta, toimintapaikoista, niihin hakeutumisestasekä valintaperusteista löytyy Lahden kaupungin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnankotisivuilta (www.lahti.fi => opiskelu ja kirjasto=> perusopetus=>aamu- ja iltapäivätoiminta).Koulut tiedottavat omalla alueellaan järjestettävästä aamu- ja iltapäivätoiminnastamm. koulutulokkaiden tilaisuuksissa ja Wilmassa.Palveluntuottajat tiedottavat omasta toiminnastaan Lasten ja nuorten kasvu –vastuualueen yhteisiin palveluihin, huoltajille, kouluille ja muille yhteistyötahoille.Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti esioppilaiden huoltajille tiedotetaankoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja toimintaan hakemisesta myösvarhaiskasvatuksen toimesta.


15Lisätietoja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta löytyy Opetushallituksensivuilta (www.edu.fi).5.1.6 Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminenHakuaika aamu- ja iltapäivätoimintaan on keväällä. Toimintaan haetaan pääsääntöisestisähköisesti hakuilmoituksessa ilmoitettuna aikana. Yksityiskoulujeniltapäivätoimintaan haetaan vain paperilomakkeella, jonka palautusosoiteilmoitetaan apip -toiminnan tiedotteessa.Toiminaan hakemisesta ilmoitetaan Etelä-Suomen Sanomissa kouluun ilmoittautumisilmoituksenyhteydessä tammi-/helmikuun aikana. Hakemisesta tiedotetaanmyös varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa, kouluilla sekä Lahdenkaupungin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kotisivuilla.1. -luokkalaisille tiedote lähetetään koteihin postitse koulutulokaspostin yhteydessä,2.-luokkalaisille tiedotetaan Wilmassa.Toimintaan voi hakea myös kesken toimintakauden. Hakuajan päättymisenjälkeen paperiset hakulomakkeet palautetaan palveluntuottajalle (yhteystiedotapip- toiminnan tiedotteessa) ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä. Aamutaiiltapäivätoiminnan paikka ei siirry seuraavalle kaudelle vaan toimintaanhaetaan aina lukuvuodeksi kerrallaan.5.1.7 TapaturmavakuutusToiminnassa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksutonta. Palveluntuottajahuolehtii aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvan oppilaan vakuuttamisesta.5.1.8 Toimintaympäristö ja turvallisuusToimitilojen ja välineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja toimintaan sopivia.Toimintaympäristön tulee olla fyysisesti ja henkisesti turvallinen. Jokaisellaryhmällä tulee olla käytössään sekä sisä- että ulkotilat. Palveluntuottaja huolehtiisiitä, että oppilas ei joudu väkivallan tai muun kiusaamisen kohteeksi.Kukin palveluntuottaja vastaa omissa tiloissaan tapahtuvan iltapäivätoiminnantoimintapaikkojen turvallisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Toimintaanosallistuvat ohjaajat tulee perehdyttää toimintapaikan pelastus- ja turvallisuussuunnitelmiin.


17Hakuajan päätyttyä palveluntuottaja saa käyttöönsä hakemukset toimintapaikkakohtaisenryhmäsuunnittelun tekemistä varten. Määräajassa saapuneet hakemuksetkäsitellään iltapäivätoiminnan valintakokouksissa toimintaan ottamisenperiaatteita noudattaen.Toimintaan ottamisen periaatteet:• Etusijalla ovat erityisentuen päätöksen saaneet 1. luokan oppilaat, sen jälkeennoudatetaan periaatetta:o yleisopetuksen 1. - luokkalaiseto erityisentuen päätöksen saaneet 2. luokan oppilaato yleisopetuksen 2. - luokkalaiset• Erityistä tukea tarvitseva oppilas pyritään sijoittamaan ryhmärakenteeltaanja toimintaympäristöltään hänelle parhaiten sopivaan toimintapaikkaan.Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan erityisen tuen tarpeesta hakulomakkeessaja tiedotteessa ilmoitetulla tavalla. Tietojen viivästyminen voi johtaa siihen,että oppilas siirtyy hakijaksi yleisopetuksen oppilaana.• Otetaan huomioon toimintapaikkakohtainen ryhmärakenne ja mahdollisuudettoimintojen eriyttämiseen.• Valinta tapahtuu hakuajan päättymisen jälkeen.• Kriteerien pohjalta samanarvoisten hakemusten kesken voidaan suorittaaarvonta. Valvonnasta vastaa perusopetuspalvelujen hallinnon edustaja.• Jos ensisijaiseen ryhmään ei mahdu voidaan paikka osittaa toissijaisenhakutoiveen mukaan. Mikäli molemmat hakutoiveryhmät ovat täynnä, hakijajää jonottamaan paikkaa ensisijaiseen hakutoiveryhmään.• Myönnettyjä paikkoja voidaan varata vain yksi oppilasta kohden, jonottaavoi useampaan ryhmään.• Hakuajan päättymisen jälkeen, mutta valintakokouspäivään mennessä tulleethakemukset otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon ja käsitelläänsaapumisjärjestyksessä hakuaikana tulleiden hakemusten jälkeen.• Yhteiset palvelut toimittaa koteihin viranhaltijapäätökset toimintaan ottamisesta/jonottamisestakesäkuun loppuun menneessä.5.1.12 Asiakkaan kuukausimaksutAamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kuukausimaksu. Maksu peritään jokaisestasellaiselta kuukaudelta, jona oppilas osallistuu toimintaan. Elokuulta peritäänpuolet kuukausimaksusta. Kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä ei peritämaksua.Palveluntuottaja perii maksut toteuttamastaan toiminnasta. Mikäli aamupäivätoimintaatarjotaan klo 7-8, voi palveluntuottaja hinnoitella tästä tunnista erillisenhinnan. Palveluntuottaja informoi tästä itse vanhempia.


18Kuukausimaksut ovat seuraavat:Aamupäivätoiminta: klo 8-10 30,00 €Iltapäivätoiminta0 - 4 h 80 €Kuukausimaksuyli 4 h 100 €Jos oppilas on sairautensa vuoksi poissa enemmän kuin 10 toimintapäivääkalenterikuukauden aikana, peritään maksua puolet kuukausimaksun määrästä.Mikäli poissaolo sairauden vuoksi kestää koko kalenterikuukauden, maksuaei peritä. Pyydettäessä sairauspoissaoloista tulee esittää terveydenhoitajantai lääkärin todistus. Muun kuin sairauden vuoksi koko kalenterikuukaudenpoissaolosta peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisestaasiakkailta ei voida periä muita maksuja.Kesken kalenterikuukauden myönnetyn toimintapaikan maksu aloituskuukaudelta:aamupäivä-toiminta 0-4 h / 80 € yli 4 h /100 €Enintään10 toimintapäivää kuukaudessa: 15,00€ 40,00 € 50,00 €Yli 10 toimintapäivää kuukaudessa: 30,00€ 80,00 € 100,00 €Irtisanomiskuukaudesta peritään täysi maksu.Palveluntuottaja voi irtisanoa oppilaan aamu- ja iltapäivätoiminnasta mikälikolmen kuukauden asiakasmaksut ovat maksamatta. Jos aamu- ja iltapäivätoiminnastaoppilaalta perittävää maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, palveluntuottajasaa periä vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä siten kuin korkolaissa(633/1982) säädetään. Maksu saadaan sopijapuolten näkemyksen mukaanperiä ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestäulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään.Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksusta voi anoa vapautusta,mikäli perhe saa toimeentulotukea tai perheen taloudellinen tai sosiaalinentilanne sitä edellyttää. Maksuvapautusanomukset palautetaan anomuslomakkeessaja maksutiedotteessa annetun ohjeen mukaisesti. Anomuslomakkeitasaa perusopetuspalveluista, palveluntuottajilta, ja sen voi tulostaa koululaistenaamu- ja iltapäivätoiminnan kotisivuilta. Myönnetystä toimeentulotuestaon esitettävä päätös, muussa tapauksessa perheiden on tehtävä tuloselvitys.


205.2.1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitteluLahden kaupungin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaon tehty tukemaan Lahden kaupungin perusopetuslain mukaisen aamujailtapäivätoiminnan toteuttamista. Toimintasuunnitelmassa ohjeistetaan jamääritellään toiminnan kannalta oleellisia periaatteita. Jokainen palveluntuottajaja toimintapaikka laatii oman vuosittaisen toimintasuunnitelman perusteidenkohdan 3 ja kaupungin toimintasuunnitelman pohjalta. Ohjaajat ja koordinaattorikäyttävät toimintasuunnitelmaa työvälineenään, toiminnan suunnittelussa,toteutuksessa ja arvioinnissa. Huoltaja saa toimintasuunnitelman kauttatietoa Lahden kaupungin perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnanyhteisistä päätöksistä ja toimintalinjauksista.Tämä toimintasuunnitelma on voimassa 1.8.2012 alkaen ja sisältää hakumenettelynlv. 2012 -2013 alkaen. Toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain tarvittaessaja mahdolliset muutokset viedään sivistyslautakuntaan hyväksyttäviksi.Lakisääteisen toiminnan kehittäminen vaatii tarkistuksia ja muutoksiatoiminnan sisällöllisten, määrällisten ja laadullisten tekijöiden osalta. Näinvarmistetaan toiminnan tasalaatuisuus, riittävyys, jatkuva kehittäminen ja arviointi.Lahden kaupungin järjestämä perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoimintaon laadullisesti samantasoista riippumatta järjestämistavasta ja siitä,tuottaako kaupunki palvelun itse vai hankitaanko palvelu avustamalla kaupunginulkopuolisia palveluntuottajia. Lähtökohta toiminnan laatua tarkasteltaessaon perusopetuslain 8 a luvussa esitetyt keskeiset toiminnan järjestämisen periaatteet.Näitä ovat:• turvallinen ja toimintaan soveltuva toimintaympäristö• tapaturmavakuutus• välipala• riittävä, ammattitaitoinen ja tehtävään soveltuva henkilöstövastaa ryhmän toiminnasta• monipuoliset mahdollisuudet ohjattuun ja virkistävään toimintaan• mahdollisuus lepoon ja itsekseen oloon rauhallisessa ympäristössä• yhteistyön toteutuminen kodin ja koulun kanssa5.2.2 Toiminnan seuranta ja tilastointiPerusopetuslain 8 a luvun 48 c § mukaan kunnan tulee arvioida antamaansatai hankkimaansa aamu- ja iltapäivätoimintaa, sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseenarviointiin. Arvioinnin tarkoituksena on turvata toiminnan tavoitteidentoteutuminen sekä laadullisten tekijöiden kehittyminen. Arviointien keskeisettulokset tulee julkaista.


21Toiminnan laadun seuranta kuuluu koordinointitaholle. Lakisääteisen koululaistenaamu- ja iltapäivätoiminnan toteutumisesta raportoidaan sivistyslautakunnallevuosittain. Raportissa selvitetään toimintaan osallistuneiden oppilaidenmäärän kehitys, toiminnan talous, sisältö, yhteistyö, laadun arviointi jamuut keskeiset asiat.Perusopetuspalvelut kerää kaikilta palveluntuottajilta 20.9. tilanteen mukaisettoiminnassa mukana olevien oppilaiden lukumäärät. Tilastotiedot kootaan Tilastokeskuksenkuntalomakkeelle. Toimintaan osallistuvien oppilaiden ja ryhmienmäärä luovat perustan lakisääteisen iltapäivätoiminnan kuntakohtaisenvaltionosuuden määräytymiseen. Perusopetuspalvelut vastaa perusopetuslainmukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan tilastoinnista. Tilastoinnin avulla seurataanmm. toiminnan määrällistä riittävyyttä.Palveluntuottaja laatii omasta toiminnastaan suunnitelmat, arvioinnit ja käyttäjätilastot.Koordinaattori kokoaa tilastot ja arvioinnin tulokset toiminnan kehittämiseksija yhtenäistämiseksi.6. Muut kuntakohtaiset strategiatAamu- ja iltapäivätoimintaa kehitetään kaupungissa hyväksyttyjen strategioidenlisäksi huomioimalla Lahden kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma,hyvinvointisuunnitelma ja kestävän kehityksen toimintamallit.7. Yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö, markkinointi ja sponsorointiaamu- ja iltapäivätoiminnassaLahdessa noudatetaan Opetushallituksen antamia ohjeita.

More magazines by this user
Similar magazines