Leca valueristeharkkorakenteet - Taloon.com

taloon.info

Leca valueristeharkkorakenteet - Taloon.com

SISÄLTÖ1 YLEISTÄ 32 OMINAISUUDET 33 MITTAJÄRJESTELMÄ 44 LASKENTAPERUSTEET 55 MAANPAINESEINÄT 66 TUULENPAINEEN RASITTAMAT ULKOSEINÄT 97 PAIKALLINEN PURISTUSKESTÄVYYS 118 AUKKOJEN YLITYKSET 118.1 AUKKOJEN YLITYS VALMISPALKEILLA 118.2 AUKKOJEN YLITYS LECA ® DESIGN PALKKIHARKOILLA 128.3 MUITA YLITYSTAPOJA 139 TYÖOHJEITA 149.1 ANTURAN JA PERUSMUURIN RAKENTAMINEN 149.2 PYSTYONTELOIDEN BETONOINTI 1610 DETALJIT 17Tuote on luokiteltu Sisäilmayhdistys ry:n luokkaan M1,johon liittyvät tiedot on saatavissa osoitteestawww.e-weber.fiUlkopuolisena laaduntarkastajanatoimii Inspecta Sertifiointi OyWeberillä on standardien ISO 9001, 14001 ja18001 mukaiset laatu-, ympäristö-, työterveys- jatyöturvallisuusjärjestelmätJULKI­SIVUT • LATTIAT • LAATOITUS • TEKNISET LAASTIT • SISÄPINNAT • MUURAUSlaastit • LECA ® SORA JA -erikoisHIEKAT • LECA ® HARKOT JA -HORMIT • KAHI-TIILET JA -HARKOT


4 LASKENTAPERUSTEETLeca® Valueristeharkkoseinien mitoituksessaon sovellettu seuraavia määräyksiäja ohjeita:– RakMk B2 (1990+muutos 2007) Kantavatrakenteet, määräykset– RakMk B4 (2005+muutos 2009)Betonirakenteet, ohjeet– RakMk B9 (1993) Betoniharkkorakenteet,ohjeetKun rakenteille tulevat kuormitukseton määritetty Suomen Rakentamismääräyskokoelmanosan B1 (1998)Rakenteiden varmuus ja kuormitukset,määräykset mukaisesti, voidaan Leca®Valueristeharkkorakenteiden kapasiteettienriittävyys tarkistaa tämänohjeen kuvista ja taulukoista. Seinätmitoitetaan pysty- ja vaakakuormillesekä niiden samanaikaiselle yhteisvaikutukselle.RakMk B9 salli sen, että seinää tarkastellaanyhtenäisenä betonipoikkileikkauksena,jonka leveys on betonivalunleveys. Valuharkkoseinientodellinen lujuus on aina alhaisempikuin saman levyisen betoniseinän.Leca® Valueristeharkkojen harkko-osanpinta-ala on otettu huomioon lujuutensamukaisena. Harkko-osan pienempipuristuman kesto on myös huomioiturajoittamalla murtopuristumaarvoon 3 promillea. Betonin lujuusluokkanaon laskelmissa käytetty C25/30.Normaalivoiman laskentaepäkeskisyyse don laskettu kaavalla:Pelkästään taivutusmomentin rasittamienmaanpaineseinien maksimimaanpainekorkeudet on laskettu käsittelemälläseiniä pilareina, joiden kuormituksenaon maanpaine, ja tarkastelemallamillä maanpainekuormalla seinientaivutusmomentti ja leikkauskestävyydetylittyvät.Seinän nurjahduspituutena L ckäytetäänyleensä seinän vapaata korkeuttaL. Jos valueristeharkkoseinä ontuettu ylhäältä, alhaalta sekä toiseltatai molemmilta sivuilta riittävän jäykällärakenteella, voidaan seinän pienennettynurjahduspituus laskeaRakMk B9:n kaavalla V 3.6.Kappaleissa 5 ja 6 esitetyissä laskelmissaon oletettu että välipohja tukeutuuharkon sisäkuorelle vähintään80 mm ja enintään valueristeharkonsisäkuoren leveyden verran.e= e a+ e + eN dd 0 2N dKutistumateräkset jatketaan limittämälläne ankkurointipituuden verran,joka on 8 mm harjaterästangoilla700 mm. Pystyterästen ankkurointipituusanturaan on vähintään 400 mm japystyterästen jatkopituus on vähintään500 mm.Koska harkkojen raudoitusten suojaetäisyyksiämääriteltäessä käytetäänSFS-EN 1996-1-1 Eurocode 6 Muurattujenrakenteiden suunnittelu mukaisiaohjeita, tulee ympäristöluokassa MX4(suolarasitetut kohteet esim. merenrannalla tai suolattujen teiden varsilla)käyttää tavallisen suojaamattomanteräksen sijasta joko ruostumatontatai sinkittyä terästä.e 0e 2e d= e a+ e 0+ e 2Ljossae aon perusepäkeskisyys = 0,05he 0on normaalivoiman alkuperäinenepäkeskisyys valuontelon keskilinjasta.e 2on 2-kertaluvun ja jäykkyydenvaikutukset huomioiva lisäepäkeskisyysLaskentaepäkeskisyyttä e dkäyttäenon laskettu normaalivoiman N depäkeskisyydestäaiheutuva momentti, johonon lisätty poikittaiskuormituksen aiheuttamamomentti. Seinän murtokestävyyson laskettu vuorovaikutuskäyrästä(M/N) kyseisellä normaalivoimaarvolla.h chN dKuva 5. Seinän staattinen malli ja pystykuorman epäkeskisyyden laskenta.N d5


2,02,22,42,62,83,03,23,43,63,84,0Seinän korkeus (m)5 MAANPAINESEINÄTA. MITOITUSPERUSTEETMaanpaine otetaan vastaan sisäkuoren valuosan pystysuuntaisillaraudoitetuilla betonipilareilla. Ulkokuori ja eriste siirtävätmaanpaineen sisäkuorelle. Ulkokuorta ei ole huomioitulaskelmissa seinän paksuudessa. Maanpaineen suuruus onlaskettu RakMk B9 kuvan V3.1 mukaisena kolmiokuormanakitkamaalle, jossa pintakuorman q suuruutena on käytetty2,5 kN/m 2 .Maanpaineen vaikuttaessa seinän ulkopuolelta, maanpaineseinienpystysuuntaiset, vetoteräksinä toimivat raudoitustangotsijoitetaan harkon sisäpinnan puoleiseen ontelonreunaan 20 mm etäisyydelle ontelon reunasta 10 mmtangolla ja 22 mm etäisyydelle 8 mm tangolla, katso kuvatF12 04 30 ja F12 04 40. Seinän vaakasuuntaisena kutistumaraudoituksenakäytetään 2Ø8 k600. Harkon sisäkuoren kutistumaraudoituksenakäytettävät vaakateräkset sijoitetaanharkon valuontelon raudoitusuraan, joka varmistaa pystyterästenoikean sijainnin. Ulkokuoren kutistumateräkset sijoitetaanulkokuoren raudoitusuraan.B. TAIVUTUSMOMENTTI ILMANPYSTYKUORMAAMikäli maanpaineen rasittamalla seinällä ei kannateta omanpainon lisäksi muita pystykuormia, selviää seinän kestävyysmaanpainetta vastaan kuvista 6 ja 7. Maanpainekorkeus lasketaanulkopuolisen maatäytön yläpinnan ja maanvaraisenlattian yläpinnan välisenä etäisyytenä. Seinän korkeutenakäytetään normaalisti anturan yläpinnan ja välipohjan alapinnanetäisyyttä. Tunnettujen seinän korkeuden ja seinäänkohdistuvan maatäytön korkeuden perusteella voidaanvalita tarvittava raudoitusväli joko jokaiseen (k250) tai jokatoiseen (k500) valuonteloon sekä raudoituksen koko.Sallittu maanpainekorkeus (m)3,02,82,62,42,22,01,81,61,41,243211,02,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0Seinän korkeus (m)1. LTV-380 T10k2502. LTV-380 T8k2503. LTV-380 T10k5004. LTV-380 T8k500Sallittu maanpainekorkeus (m)3,02,82,62,42,22,01,81,61,41,21,02,02,242,41. LTV-380 T10k2502. LTV-380 T8k2503. LTV-380 T10k5004. LTV-380 T8k5003Kuva 7. Eri pystyraudoitusvaihtoehdoilla mahdollisetmaksimi maatäytön korkeudet vapaasti tuetulle LTV-420Valueristeharkkoseinälle.C. TAIVUTUSMOMENTTI JA PYSTYKUORMAMaanpaineen rasittamissa pystykuorman kuormittamissaLeca® Valueristeharkkoseinissä valitaan taulukoista 3 tai 4vaadittu pystysuuntainen raudoitus seinän ja maanpaineenkorkeuden, tarvittavan kuormituskestävyyden ja normaalivoimanalkuperäisen epäkeskisyyden e 0perusteella.Maanpaine ja välipohjasta aiheutuva normaalivoimanepäkeskisyys vaikuttavat Leca® Valueristeharkkoseinässä erisuuntiin, jolloin niiden vaikuttaessa yhtä aikaa seinän normaalivoimakestävyysparanee. Rakennusaikana yhteisvaikutustaei aina ole, kun rakennusta ei vielä kuormiteta koko laskentakuormallatai vaihtoehtoisesti maatäyttöjä ei ole vielätehty. Tästä syystä yhteisvaikutusta ei ole hyödynnetty taulukoiden3 ja 4 arvoissa. Taulukon arvot on määritelty käyttämälläkullekin seinän ja maanpaineen korkeuden sekä normaalivoimanepäkeskisyyden yhdistelmälle pienempää seuraavistavarmalla puolella olevista arvoista:– Normaalivoimakestävyys todellisella e 0-arvolla, kun,maanpainekorkeus on 0.– Normaalivoimakestävyys todellisella maanpainekorkeudella,kun e 0on 0.22,6 2,8 3,0 3,2 3,4Seinän korkeus (m)11. LTV-420 T10k2502. LTV-420 T8k2503. LTV-420 T10k5004. LTV-420 T8k5003,63,84,0Kuva 6. Eri pystyraudoitusvaihtoehdoilla mahdollisetmaksimi 3,0 maatäytön korkeudet vapaasti tuetulle LTV-380Valueristeharkkoseinälle.2,812,6ainekorkeus (m)62,422,23


Taulukko 3. Eri pystyraudoitusvaihtoehdoilla ja normaalivoiman alkuperäisillä epäkeskisyyksillä e 0(kuva 5) mahdollisetpystykuormakestävyydet kN/m maanpaineen rasittamalle LTV-380 Valueristeharkkoseinälle. Tähdellä (*) merkityt kestävyydetedellyttävät Ø10 raudoitusta.Ø8k500 / Ø10k500*MAAN-e 0= 0 mm e 0= 10 mm e 0= 20 mmPAINE (m) 0–0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 0–0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 0–0,6 1,2 1,8 2,4 3,01,8 406 366 288 193* 62* 318 318 288 193* 62* 250 250 250 193* 62*2,1 374 322 209 289 289 209 226 226 2092,4 338 278 128* 261 261 128* 201 201 128*2,7 303 238 73* 234 238 73* 177 177 73*3,0 269 194 43* 205 194 43* 154 154 43*3,3 237 149 24* 177 149 24* 133 133 24*3,6 204 108 152 108 114 1083,9 171 89* 131 89* 97 89*SEINÄN KORKEUS (m)MAAN-e 0= 30 mm e 0= 40 mm e 0= 50 mmPAINE (m) 0–1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,01,8 193 193 193* 62* 154 154 154* 62* 126 126 126* 62*2,1 176 176 142 142 117 1172,4 158 128* 127 127* 106 106*2,7 139 73* 113 73* 94 73*3,0 121 43* 98 43* 93* 43*3,3 104 24* 95* 24* 84* 24*3,6 98* 85* 75*3,9 86* 75* 67*SEINÄN KORKEUS (m)Ø8k250 / Ø10k250*MAAN-e 0= 0 mm e 0= 10 mm e 0= 20 mmPAINE (m) 0–0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 0–0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 0–0,6 1,2 1,8 2,4 3,01,8 821 776 629 433 191 636 636 629 433 191 500 500 500 433 1912,1 758 701 524 259 90* 578 578 519 259 90* 451 451 451 259 90*2,4 689 628 428 154* 41* 523 523 418 154* 41* 401 401 401 154* 41*2,7 620 555 337 102* 17* 468 468 316 102* 17* 354 354 316 102* 17*3,0 552 487 257 72* 410 410 244 72* 308 308 244 72*3,3 491 411 190* 54* 354 354 190* 54* 266 266 190* 54*3,6 428 335 154* 304 304 154* 228 228 154*3,9 365 269 123* 263 263 123* 194 194 123*SEINÄN KORKEUS (m)MAAN-e 0= 30 mm e 0= 40 mm e 0= 50 mmPAINE (m) 0–1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,01,8 385 385 385 191 308 308 308 191 252 252 252 1912,1 353 353 259 90* 283 283 259 90* 235 235 235 90*2,4 315 315 154* 41* 255 255 154* 41* 212 212 154* 41*2,7 277 277 102* 17* 225 225 102* 17* 187 187 102* 17*3,0 242 242 72* 196 196 72* 165 165 72*3,3 209 190* 54* 170 170* 54* 144 144* 54*3,6 179 154* 148 148* 125 125*3,9 154 123* 128 123* 109 109*SEINÄN KORKEUS (m)EsimerkkiVälipohjalaatta tukeutuu 80 mm verran LTV-380 Valueristeharkkoseinälle, jonka sisäkuoren leveys on 160 mm. Seinän korkeuson 3,0 metriä ja maanpainekorkeus 1,5 metriä. Seinän yläpäähän kohdistuu myös välipohjakuorman suuruinen keskeinen pystysuuntainenkuorma ylemmistä kerroksista. Epäkeskisyys e 0 välipohjakuorma= 40 mm, epäkeskisyys e 0 välipohjakuorma + keskeinen kuorma= 20 mm.Taulukosta saadaan interpoloimalla, että joko toiseen pystyonteloon Ø10 k500 raudoitettu seinä kestää laskentakuormaa ­(154 + 43)/2 =98,5 kN/m, ja vastaavasti jokaiseen pystyonteloon Ø8 k250 tai Ø10 k250 raudoitettu seinä kestää laskentapystykuormaa(308 + 244)/2 =276 kN/m.7


Taulukko 4. Eri pystyraudoitusvaihtoehdoilla ja normaalivoiman alkuperäisillä epäkeskisyyksillä e 0(kuva 5) mahdollisetpystykuormakestävyydet kN/m maanpaineen rasittamalle LTV-420 Valueristeharkkoseinälle. Tähdellä (*) merkityt kestävyydetedellyttävät Ø10 raudoitusta.Ø8k500 / Ø10k500*MAAN-e 0= 0 mm e 0= 10 mm e 0= 20 mmPAINE (m) 0–0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,01,8 515 486 434 369 302* 422 422 369* 302* 339 339 339 302*2,1 485 449 370 275* 133* 393 370 275* 133* 318 318 275* 133*2,4 452 408 311 150* 362 311 150* 296 296 150*2,7 417 366 245 9* 333 245 9* 267 245 9*3,0 380 328 172 304 184* 242 184*3,3 346 289 129* 274 129* 218 129*3,6 313 247 84* 243 84* 193 84*3,9 281 206 52* 206 52* 171 52*SEINÄN KORKEUS (m)MAAN-e 0= 30 mm e 0= 40 mm e 0= 50 mmPAINE (m) 0–1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,01,8 274 274 274 274* 221 221 221 221* 182 182 182 182*2,1 257 257 257* 133* 211 211 211* 133* 175 175 175* 175*2,4 238 238 150* 196 196 150* 164 164 150*2,7 217 217 9* 179 179 9* 151 151 9*3,0 196 184* 162 162 137 1373,3 175 129* 145 129* 121 121*3,6 156 84* 128 84* 106 84*3,9 138 52* 112 52* 93 52*SEINÄN KORKEUS (m)Ø8k250 / Ø10k250*MAAN-e 0= 0 mm e 0= 10 mm e 0= 20 mmPAINE (m) 0–0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,01,8 1037 1008 885 719 505 845 845 719 505 678 678 678 5052,1 978 942 783 564 295 786 783 564 295 637 637 564 2952,4 914 867 686 408 156* 725 686 408 156* 591 591 408 156*2,7 846 793 595 285 86* 665 595 285 86* 535 535 285 86*3,0 773 720 507 194 51* 608 507 194 51* 481 481 194 51*3,3 704 648 425 151* 30* 549 425 151* 30* 431 425 151* 30*3,6 639 581 358 118* 487 358 118* 386 358 118*3,9 577 504 295 96* 432 295 96* 342 295 96*SEINÄN KORKEUS (m)MAAN-e 0= 30 mm e 0= 40 mm e 0= 50 mmPAINE (m) 0–1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,01,8 548 548 548 505 442 442 442 442 363 363 363 3632,1 515 515 515 295 423 423 423 295* 350 350 350 295*2,4 476 476 408 156* 393 393 393 156* 328 328 328 156*2,7 435 435 285 86* 359 359 285 86* 302 302 285 86*3,0 393 393 194 51* 324 324 194 51* 275 275 194 51*3,3 351 351 151* 30* 291 291 151* 30* 242 242 151* 30*3,6 312 312 118* 257 257 118* 213 213 118*3,9 277 277 96* 223 223 96* 186 186 96*SEINÄN KORKEUS (m)8


Taulukko 7. Valuontelon molempiin reunoihin pystyraudoitetun Leca ® Valueristeharkkoseinän LTV-380 sisäkuorenkantokyky N u, (kN/m), kun seinää rasittaa epäkeskeisen pystykuorman lisäksi tuulikuorma q wd= 0,8 kN/m 2 .SEINÄN KORKEUS (m)SEINÄN KORKEUS (m)Ø8k500Ø10k500e 00 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm1,8 406 317 236 144 48 25 406 317 250 185 95 622,1 372 279 206 114 36 21 372 281 213 135 87 602,4 324 232 144 78 22 14 324 236 179 107 74 542,7 278 193 96 14 7 5 278 198 124 84 60 453,0 226 111 227 137 90 63 46 353,3 150 177 92 63 44 32 253,6 93 59 38 26 19 153,9 50 23 14 10 8 7Ø8k250Ø10k250e 00 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm1,8 821 636 481 369 98 52 821 636 500 380 190 1242,1 758 575 428 254 96 52 758 578 439 286 184 1242,4 680 489 368 200 81 48 680 509 381 243 166 1192,7 596 422 250 148 64 41 596 430 286 199 145 1093,0 517 352 182 90 47 33 518 360 229 165 124 973,3 434 224 118 53 32 23 434 262 180 136 105 833,6 353 138 55 26 18 14 354 196 144 111 87 703,9 201 38 10 7 5 4 240 150 114 89 70 58Taulukko 8. Valuontelon molempiin reunoihin pystyraudoitetun Leca ® Valueristeharkkoseinän LTV-420 sisäkuoren kantokyky N u, (kN/m),kun seinää rasittaa epäkeskeisen pystykuorman lisäksi tuulikuorma q wd= 0,8 kN/m 2 .SEINÄN KORKEUS (m)SEINÄN KORKEUS (m)Ø8k500Ø10k500e 00 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm1,8 515 422 339 266 158 36 515 422 339 274 171 1122,1 485 392 316 244 146 35 485 392 316 251 159 1112,4 450 352 272 180 117 27 450 354 288 223 141 992,7 402 310 236 147 32 15 402 314 244 165 122 833,0 354 262 165 101 5 3 354 267 208 135 98 673,3 306 218 117 308 225 145 107 73 513,6 253 132 255 156 112 77 51 373,9 164 180 114 76 47 31 23Ø8k250Ø10k250e 00 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm1,8 1037 845 678 538 422 73 1037 845 678 548 439 2252,1 978 786 637 498 304 73 978 786 637 512 329 2252,4 914 724 560 445 266 73 914 725 591 461 296 2132,7 836 648 498 325 208 66 836 653 511 359 266 1913,0 750 560 429 267 122 56 750 581 446 303 234 1663,3 667 489 307 201 74 43 668 497 342 258 196 1423,6 588 414 235 116 47 30 591 426 280 216 162 1213,9 503 288 157 47 24 17 503 315 230 176 133 10210


7 PAIKALLINEN PURISTUSKESTÄVYYSKun puristusrasitus kohdistuu vainosaan valetusta betonipinnasta, voidaanpuristuslujuuden laskentaarvonakäyttää korotettua arvoa, joson olemassa edellytykset puristusrasituksenjakaantumiselle alkuperäistäpintaa suuremmalle pinnalle.Valueristeharkoissa valukuoren lujuuson selkeästi matalampi kuin valettavanbetonin. Harkkokuoren murtumisenvälttämiseksi paikallisen puristusrasituksenvoidaan olettaa jakautuvankorkeintaan betonivalun poikkileikkauksenalueelle kaltevuudessa 1:2 yhden195 mm korkuisen harkkokerroksenkorkeudella, kuva 8.Paikallisen puristuskestävyyden N usuuruus voidaan laskea kaavasta:N u= A cox f cdx 3 √(A c1/A co) ≤ 3 x A cox f cd(1)jossaA coon kuormitetun pinnan alaf cdon betonin puristuslujuuden laskenta-arvoA c1on kuormituksen jakaantumispinnan ala, kun jännitystenjakautumisen oletetaan tapahtuvan enintään yhdenharkkokerroksen korkuisen betonivalun poikkipinta-alan alueella.A C01:2A C1195Kuva 8. Paikallinen puristuskestävyys8 AUKKOJEN YLITYKSETLeca® Valueristeharkkoseinien aukotvoidaan ylittää Leca valmispalkkien,Leca Design palkkiharkkojen ja työmaallatehtävien betonipalkkienavulla. Palkit ulotetaan aukon sivuillepielen puristuskestävyyttä vastaavasti,normaalisti 300 mm. Mitoituksessatarkistetaan palkin tuen paikallisenpuristuskestävyyden lisäksi seinänpuristuskestävyys.8.1 AUKKOJEN YLITYSVALMISPALKEILLAValmispalkit säästävät merkittävästirakennusaikaa ja kustannuksia. KoskaLeca® valmispalkit ovat jo toimitettaessasaavuttaneet lopullisen kuormituskestävyytensä,voidaan aukonylityksiäseuraavat väli- ja yläpohjatyöt aloittaaviiveettä riippumatta sääoloista jabetonin kuivumisnopeudesta. Valmispalkkejakäytettäessä ei myöskään tarvitatyöläitä ja hitaita aukkojen ylitysrakenteidentukemistöitä. Vahvistetunrakenteensa ansiosta elementtipalkeillapäästään parempiin kantavuuksiinkuin työmaalla harkkokuoreenvalettavilla palkeilla. Tämä mahdollistaapidemmät aukkoleveydet ja suurempienkuormitusten vastaanoton.Leca® valmispalkkeja käytettäessäharkkoseinässä ei käytetä betonivälipohjankohdalla rengaspalkkikerrosta.Yläpohjarakenteet tuetaan normaaliintapaan palkkiharkkoihin tai valueristeharkkoihinvaletuille rengaspalkeille.Valmispalkkeja toimitetaan 140 mmleveinä (LP 140), viitenä varastopituutenasekä 200 mm leveinä (LP 200) ja1800 mm pitkinä. Palkkien korkeus on190 mm.Leca® Valmispalkit soveltuvat sekäkantavien että kantamattomien seinienaukkojen ylityksiin. Rinnakkaistenvalmispalkkien väliin leikataantyömaalla EPS- tai polyuretaanieristeniin, että palkin kokonaisleveys tuleesamansuuruiseksi seinän kanssa. Työmaallatehtävien aukonylityspalkkientapaan myös valmispalkkien tukipinnanpituuden tulee olla vähintään300 mm.Palkkeja voidaan työmaalla tarvittaessalyhentää tai työstää. Tarkemmatohjeet valmispalkeista on tuotekorteissaLeca® valmispalkki LP 140 jaLeca® Valmispalkki LP 200.11


Taulukko 9. Valmispalkkien LP 140 ja LP 200 mitatPALKKITYYPPIPALKIN PITUUS L(mm)AUKKO (MM)PALKIN PAINO(KG)LP 140-1200 1200 ≤ 600 45LP 140-1800 1800 ≤ 1200 68LP 140-2400 2400 ≤ 1800 91LP 140-3000 3000 ≤ 2400 113LP 140-3600 3600 ≤ 3000 136LP 200-1800 1800 ≤ 1200 117140/200LLeca Valmispalkki190Taulukko 10. Valmispalkkien LP 140 kuormituskestävyydet q u, kN/mPALKKITYYPPIAUKON VAPAALEVEYS (m)1 PALKKI2 PALKKIAPÄÄLLEKKÄIN3 PALKKIAPÄÄLLEKKÄINLP 140-1200 0,3 140,0 196,0 196,0LP 140-1200 0,6 70,0 196,0 196,0LP 140-1800 0,9 44,0 103,5 158,3LP 140-1800 1,2 24,8 61,1 94,0LP 140-2400 1,5 15,8 40,9 63,3LP 140-2400 1,8 11,0 29,7 46,1LP 140-3000 2,1 8,1 22,8 35,5LP 140-3000 2,4 6,2 18,2 28,4LP 140-3600 2,7 4,9 14,9 23,4LP 140-3600 3,0 4,0 12,3 19,8Taulukko 11. Valmispalkkien LPH-140 LP 200 kuormituskestävyydet q LTH-300u, kN/mPALKKITYYPPIAUKON VAPAALEVEYS (m)1 PALKKI2 PALKKIAPÄÄLLEKKÄIN3 PALKKIAPÄÄLLEKKÄINLP 200-1800 0,3 230,6 280,0 280,0LP 200-1800 0,6 115,3 280,0 280,0LP 200-1800 0,9 74,8 165,0 250,7LP 200-1800 1,2 40,7 81,4 122,1Kuva 9 Valmispalkit LP 140 ja LP 200Kuva 11. Aukonylitys Leca ® DesignpalkkiharkollaLTH-300 kulmaLTH-3808.2 AUKKOJEN YLITYSLECA® DESIGNPALKKIHARKOILLALTH-380 sisäkulmaLTP-380 palkkiKuva 10. Palkkiharkko LTP-380, LTP-420PALKKIHARKOTLeca® Design järjestelmään kuuluvatkylmäsillattomat palkkiharkot, joidenLTH-380 ulkokulmakouruun valetaan teräsbetonipalkki.Palkkiharkkojen raudoituksena käytetäänWeberin AukonylitysraudoitteitaB500K tai A 500 HW harjateräksiä(min. Ø10 mm). Aukkojenylitysraudoitettakäytettäessä on helppo varmistaaraudoitteiden oikea sijainti myöslopullisessa rakenteessa. Kun palkinraudoitteena käytetään irtonaisia harjateräksiä,on huolehdittava vähintään15 mm:n peitekerroksestaLTH-420Palkit valetaan betonilla C25/30(K 30-2) tai lujuusluokitetulla weber.Kuva 12. Aukonylitysraudoitevetonit S 30 Sementtilaastilla Palkkiharkonkouruihin tarvitaan betonia n.19,3 kg /harkko.Vähimmäistukileveys harkoilla on300 mm. Käytettäessä pienempää tukipintaapalkkien alla, paikallinen puristuskestävyystuella on tarkistettava.Palkki suunnitellaan ja rakennetaanoheisten kuvien mukaisesti.Aukkojen yläpuolinen palkki valitaanpalkin laskentakuorman ja aukonvapaan leveyden mukaan taulukon 12mukaisesti. Käytettäessä kahta palkkiharkkokerrostapäällekkäin tulee vaakasaumanolla 140 + 140 mm.12 200/280/320


40 70 30100/140 1408.3 MUITA YLITYSTAPOJAPoikkileikkaus APoikkileikkaus B195395Leveiden aukkojen ylitykseen voidaankäyttää erilaisia muototeräsprofiileja,joiden koko ja tyyppi valitaan käytettävänharkon, jännemitan ja kuormanperusteella. Aukkojen yläpuolelle voidaanmyös tehdä erilaisia betonipalkkeja,jotka mitoitetaan betonirakenteidenohjeiden mukaan. Palkit ulotetaanaukon sivuille pielen puristuskestävyyttävastaavasti, normaalisti kuitenkinvähintään 300 mm.Poikkileikkaus CPoikkileikkaus D595Poikkileikkaus EPoikkileikkaus FKuva Leca Design- 13 Leca palkkien ® Design poikkileikkauksetpalkkien poikkileikkaukset.Leca® Design LTP-380 ja LTP-420 harkkopalkkien sekä LPH-140 -harkkopalkkien kuormituskestävyydet:Betoni: C25/30 (K 30-2), Esim. weber.vetonit S 30 SementtilaastiTeräkset: A500HWYmpäristö luokka: Y 3 (peitekerros 15 mm)Tukipinta: ≥ 300 mmTaulukko 12. Aukkojen yläpuolisen palkin valinta Leca ® eristeharkko rakenteissa. Lukuarvot ovat yhden kuoren kuormituskestävyyksiä.Palkille tulevaa laskentakuormaa laskettaessa otetaan huomioon vain palkille välittömästi tukeutuvan väli- tai yläpohjan kuormitus.AUKON VAPAALEVEYS (m)KUORMITUSKESTÄVYYS q U(kN/m)PALKIN KORKEUS: 1 HARKKOKERROS PALKIN KORKEUS: 2 HARKKOKERROSTA PALKIN KORKEUS: 3 HARKKOKERROSTAPOIKKILEIKKAUS A1 aukonylitysraudoitetaivähintään(1+1) Ø 10RAUDOITUS/KOURU RAUDOITUS/KOURU RAUDOITUS/KOURUPOIKKILEIKKAUS B2 aukonylitysraudoitettataivähintään(2+2) Ø 10POIKKILEIKKAUS C1 aukonylitysraudoitetaivähintään(1+1) Ø 10POIKKILEIKKAUS D2 aukonylitysraudoitettataivähintään(2+2) Ø 10POIKKILEIKKAUS E1 aukonylitysraudoitetaivähintään(1+1) Ø 10POIKKILEIKKAUS F2 aukonylitysraudoitettataivähintään(2+2) Ø 100,9 11,7 15,3 48,0 57,9 71,4 88,21,2 8,8 11,4 34,1 40,9 50,9 62,31,5 7,0 9,2 26,5 31,7 39,6 48,31,8 5,9 7,6 21,6 25,9 32,4 39,42,1 5,0 6,5 17,3 21,9 27,3 33,32,4 4,1 5,7 14,0 17,6 22,1 28,82,7 3,2 4,7 11,2 14,4 18,4 23,83,0 2,6 3,8 9,2 11,9 15,7 20,013


9 TYÖOHJEITALeca ® Valueristeharkot muurataan järjestelmääntarkoitetulla weber.vetonitML Leca ® Laastilla, talviolosuhteissa MLLeca ® P Pakkaslaastilla. Muurauksessakulmaharkot menevät kulmissa kerroksittainristiin, jolloin harkoissa olevatvaluontelot muodostavat yhtenäisen jatiiviin kantavan betonipilarin. Valueristeharkkoihinasennetaan pystysuuntaisiaraudoitteita ottamaan vastaanmaanpaineesta aiheutuvia kuormia.Valueristeharkot ovat hyvä vaihtoehtomaanpaineellisiin rakenteisiin.9.1 ANTURAN JAPERUSMUURINRAKENTAMINENKuva 14Anturaan asennetaan tarvittavatteräkset ja valun aikana huolehditaansiitä, että ne pysyvät suunnitellussaasemassaan. Valueristeharkkojensijainti täytyy päättää jo anturan tekovaiheessa.Anturamuotin yläpintaankiinnitetään lappeellaan olevat laudat,joihin merkitään valueristeharkkojenonteloihin tulevien tartuntaterästenpaikat. Tartuntateräkset voidaan asentaavalmiiksi ennen valua tai työntäätuoreeseen betoniin heti valun jälkeen.Tartuntateräkset mitoitetaan paikoilleenniin, että ensimmäinen tartuntatulee lähimmän valueristeharkonsisäkuoren valuontelon keskelle, jaseuraavat siitä eteenpäin 250 mm tai500 mm välein, riippuen valitusta raudoitustiheydestä.Tartuntateräksienpituuksissa huomioidaan suunnitellutjatkospituudet.Betonianturan muotin purkamisenjälkeen kiinnitetään muurausjohteetperusmuurin muurausta varten. Pystyssäoleviin muurausjohteisiin merkitäänvalueristeharkkomuurauskerrostenkorkeusetenemä (200 mm). Mikälianturan yläpinnassa on pienoista korkeuseroa,aloitetaan mittaus korkeimmastakohdasta.Anturan yläpintaan asennetaanbitumihuopa katkaisemaan vedenkapillaarinen nousu. Bitumihuopa painetaantartuntateräksien läpi. Läpivientienkohdalla olevat reiät tulee tiivistääerikseen tarkoitukseen soveltuvalla(bitumipohjaisella) tiivistysmassalla.Ennen työn aloittamista tarkastetaan,että harkot ovat puhtaita. Talviaikaanrakennustarvikkeet ja rakenteettulee suojata varastoitaessa ja työskennellessäsiten, että lumen ja jäänkerääntyminen rakenteisiin ja rakennustarvikkeisiinestetään. Tarvittaessamuotit, harkot ja raudoitteet puhdistetaanlumesta ja jäästä.Kuva 15Anturan yläpinnan korkeusasemaanon kiinnitettävä huomiotaensimmäisen harkkokerroksen muuraustyönhelpottamiseksi. Ensimmäisenharkkokerroksen harkot asennetaanvaakasuoraan ML Leca® Laastinavulla. Harkkojen vaakasaumassa käytetäänlaastia noin 5 mm:n paksuudella.Ensimmäinen laastisauma voiolla normaalia 5 mm:ä paksumpi. Tämätulee huomioida laastimenekissä! Harkkojenpystysaumoissa ei normaalistikäytetä laastia. Harkot asennetaan tartuntateräksienläpi.Harkot muurataan puolen harkonlimityksellä, jolloin pystyontelot tulevatkohdakkain. Kulmissa voidaankäyttää Leca® Design -kulmaharkkojadetaljien F31 20 01a ja F31 20 01b tai ­F31 20 30a ja F31 20 30b mukaisesti tailiitoskohdat voidaan tehdä detaljienF31 20 01c tai F31 20 30c mukaisesti.Kuva 16Seinän toiseen päähän tulee yleensäsovituskappale, jonka pituus riippuuseinän pituudesta. Tämän kappaleenpituuden tulee kuitenkin olla vähintään100 mm. Kulmaharkkoja käytettäessä,sovitepala sahataan täydestä harkosta jamuurataan niin, että sahattu pääty tuleeLeca® Design -kulma­harkkoa vasten.Sovitepalan ja kulmaharkon välissäkäytetään ”nokkalaastia”. Sahatunharkon jäljelle jääneellä palalla jatketaanmuurausta Leca® Design -kulmaharkontoiselta sivulta niin, ettäsahattu puoli on kulmaharkkoa vastenja nokkalaasti niiden välissä. Tällämenettelyllä minimoidaan harkkojenhukkaprosenttia. Kulmaharkkojen eristeidenliittyminen on varmistettavapystysaumoissa tiiviisti suorien harkkojeneristeeseen vähän paisuvallapolyuretaanivaahdolla.Muurauksen edetessä on varmistettava,että ulkokulman sisänurkkaansyntyvä pystyontelo on riittävän suuriraudoitusta ja valua varten (raudoituksenminimi suojaetäisyys täyttyy) jaettä ontelo kulkee katkeamatta perustuksistatuelle. Valettavaa pystyonteloavoidaan muotoilla kuvien F31 2001b, F31 20 30b mukaisesti ja kulmassavoidaan käyttää myös esim. laudasta/vanerista tehtyä tukkomuottia.Harkkomuuraus etenee nurkastaaloittaen kerros eli varvi kerrallaan. Linjalangatnostetaan muurauksen ede-14


tessä tulevan harkkokerroksen yläreunantasolle. Suoruutta voidaan hallitasäätelemällä muuraussauman paksuutta.Koska pystysaumalaastia eitarvita, harkot voidaan nostaa suoraanharkkolavalta paikalleen laastin päälle.Kuva 17Harkkojen pystysaumoissa ei käytetälaastia, poikkeuksena katkaistutharkot, joiden leikattujen päiden pystysaumoissakäytetään laastia, sekäkun harkon pontattu pääty liittyy toisenharkon kylkeen. Muuratessa harkkotyönnetään kiinni edellisen harkon päätypintaanja lasketaan se sen jälkeenalas valmiin laastikerroksen päälle.Harkko kopautetaan lopulliseen asentoonsakumivasaralla. Harkkoa ei tuleliikuttaa laastikerroksen päällä niin,että harkon ja laastin tartunta kärsii (tailaastia menee eristeen väliin).Kuva 18Harkon ulkokuoren raudoitusuratäytetään laastilla ennen harjaterästenasentamista. Uriin painetaan suunnitelmienmukaiset harjateräkset. Vaakateräksetasennetaan muurauksen edetessä.Kutistumisraudoitus sidotaanpystyraudoitukseen (sisäkuoressa)varmistamaan pystyteräksien paikallapysymisen valun aikana.Kuva 19Raudoitteina käytetään SFS-standardienja rakennesuunnitelmienmukaisia betoniterästankoja. Raudoitteeton sijoitettava betoniharkkojenonteloihin kappaleen 4 mukaisesti, jolloinbetoni antaa raudoitteille riittävänsuojan korroosiota vastaan.Kuva 20Laastipurseet poistetaan ajoittainennen laastin jäykistymistä. Valuonteloidenkohdalla on kiinnitettävä erityistähuomiota laastipurseiden poistamiseenvalun helpottamiseksi.Vinkki: Laastisaumat hiotaan samallaesim. styrox- tai uretaanipalalla, mikähelpottaa jatkossa pinnoitustyön suorittamista.Harkot voidaan katkaista kovametalliteräiselläsahalla, tarkoitukseen tehdylläsähkösahalla tai isoteräisellä kulmahiomakoneella.Isolle työmaalle kannattaavuokrata koneellinen harkkosaha.Kellarillisen rakennuksen perusmuurinmaan alle jäävä osa on ainaeristettävä kosteudelta. Olosuhteissa,joissa perusmuuriin ei kohdistu suoranaistavedenpainetta, voidaan käyttääepäjatkuvia vedeneristeitä, kutenperusmuurilevyjä. Rakennesuunnit-telija määrittelee kohdekohtaisesti(tapauskohtaisesti) veden-/kosteuseristyksenvaatimukset. Vedeneristeentaakse jäävä seinä pinnoitetaan weber.vetonit 137 Sokkelilaastilla, tai 410Ohutrappauslaastilla. Rakenteen toiminnanvarmistamiseksi asennetaanmahdollinen lisälämmöneristys veden-­eristeen ulkopuolelle.Lämmöneristeenä voidaan käyttääWeberin ladottavia Geosäkkejä. Geosäkkion suodatinkankaasta tehty säkki,jonka sisällä on Leca® soraa. Geosäkitmuodostavat samalla pystysuuntaisensalaojakerroksen. Muussa tapauksessaperusmuurin ulkopuoliset salaojituskerrokset(min. 200 mm) asennetaantäyttöjen yhteydessä.Kuva 21Vähän paisuvaa polyuretaania voidaanhaluttaessa käyttää myös vaakasaumoissa(kaksi palkoa) tiivistämiseen,jolloin saavutetaan hieman normaaliaparempi lämmöneristävyys.Polyuretaanikaistat on asennettavamuurauslaastin levittämisen jälkeen.Polyuretaanikaistat varmistavatmyös ettei valubetoni kulkeudu eristeidenväliin.15


9.2 PYSTYONTELOIDENBETONOINTIValueristeharkkorakenteessa käytettävänvalubetonin lujuuden sekä rasitusluokanmäärittelee aina kohteenrakennesuunnittelija, kunkin rakenneosanvaatimuksen mukaan.Kuva 22Ennen pystyonteloiden betonointia,läpiviennit, kolhut, yms. reiät tulee paikataesim. Leca® Laastilla (tai vastaavalla),tai ne muotitetaan valussa täyttyviksi.Seinät muurataan haluttuun korkeuteen(korkeintaan kolme metriä) astiennen ensimmäistä valukertaa. Muurattaessaon huolehdittava, että pystyontelorakennesäilyy yhtenäisenä.Tarkastetaan että kaikki raudoituksetovat paikoillaan ja kiinnitetty niin, ettäne pysyvät valussa paikoillaan. LVISasennuksia(putkituksia) suositellaanvedettäviksi niissä onteloissa, joita eiole hyödynnetty laskelmissa (esim. raudoittamattomat).Betonimassan valupaineenja itse betonointityön aiheuttamatrasitukset on huomioitava mahdollisestituettaessa korkeita muurattujaseiniä.Harkot valetaan täyteen välipohjientuilla ja valueristeharkon yläpäässä.Mikäli on tarve tehdä työsauma, tehdäänse harkkokerroksen puoliväliin.Näin valun työsauma ei osu harkkosaumankohdalle eikä valmiiseen pintaansynny halkeamia.Suurten valureikien vuoksi harkkojenvaluonteloita ei normaalisti tarvitsekastella. Kastelua kannattaa kuitenkinkäyttää jos toimitettavan betonimassannotkeus ei ole riittävä, valetaankerralla korkeita seiniä tai sää onerityisen lämmin. Kastelulla varmistetaanmassan leviämisen onnistuminenja se, että harkko ei ime itseensä massastavettä, jolloin massan lopullinenlujuus jää alhaisemmaksi.Pakkasolosuhteissa kastelua ei suositellatehtäväksi jäätymisriskin vuoksija on varmistettava, että betonin notkeuson riittävä.Kuva 23Valu aloitetaan nurkista ja edetäänkiertäen. Samalla seurataan valuonteloidentäyttymistä ja mahdollistenmuottien ja tukirakenteiden pysyvyyttä.Valettaessa massan korkeuserovalureikien välillä saa olla korkeintaan0,5 m. Valussa suositellaan käytettäväksisaumausbetonia tai itsetiivistyvääbetonia (maksimi raekoko# 8mm, notkeus S3 nesteytetty tai S4– tarkista valmisbetonitoimittajalta),jolloin betonin tiivistäminen voidaanjättää pois. Rakenne tuetaan tarvittaessaennen valua.Betoni on pyrittävä valamaan siten,että se täyttää harkon ontelot tasaisena,halutun paksuisena kerroksena jaettä se liittyy saumattomasti jo ennestäänolevaan tuoreeseen betonimassaan.Betonointi suoritetaan normaalisimaksimissaan 1,0…1,5 metrin kerroksinariippuen massan notkeudesta,rakenteesta, raudoituksesta ja betonilleasetetuista vaatimuksista (esim.vesitiiviys). Mikäli käytetään suurempaavalukorkeutta, on rakenteen tuentaanja betonimassan täyttämiseenkiinnitettävä erityistä huomiota!Betonimassaa ei saa valaa vinostipystypintaan nähden tai raudoitustavasten, jolloin seuraa karkean runkoaineenerottuminen => onkalot.Erottumisvaaran vuoksi on betonimassanvapaa pudotuskorkeus pidettävämahdollisimman pienenä, korkeintaan1…1,5 metrissä.Betoni täytetään vaakasuorina kerroksinaniin, että betonikerrokset säi-lyttävät suunnitellun paksuutensa.Pystyrakenteiden nousunopeus onhyvä pitää välillä 0,5…1,0 m/h. Hankalissapaikoissa voidaan käyttää hidastettuabetonimassaa valusaumojensyntymisen ehkäisemiseksi.Tiivistys: Tiivistys on ulotettava noin150 mm edelliseen valukerrokseen.Mahdollisen täryttimen on oltava ainapystyasennossa.Ennen kuormittamista on syytätehdä lujuudenkehityksen seurantaa.Betonin ominaisuuksien kehittymistäseurataan lämpötilamittauksin taimuulla luotettavalla tavalla. Seurantavoidaan tehdä joko lämpötilan mittauksellavaletusta rakenteesta (tarpeeksitarkka pientalohankkeissa) taivalmisbetonitoimittajilta saatavallapalvelulla – dataloggerit. Lujuudenkehityksenarviointiin löytyy ohjeitaSuomen Betoniyhdistyksen Betoninormeista(2004) BY 50 tai Betonitiedonteoksesta Talvibetonointi (1999).Lämpötilan laskiessa alle +5 °C valusuojataan ja rakenteen lämmityksestähuolehditaan. Muurattu rakenne suojataanjäätymiseltä vähintään kolmenvuorokauden ajan muurauksen jälkeen.Betoni ei saa jäätyä ennen kuin seon saavuttanut jäätymislujuutensa5 MPa. Rakennetta ei saa myöskäänkuormittaa tai muotteja purkaa ennenkuin riittävä lujuuden kehitys on varmistettu.Betoni C25/30 saavuttaanormaalisti kovettuvaa sementtiä käytettäessäjäätymislujuuden +5 °C lämpötilassa2,5 vuorokaudessa. Betoninlujuusluokkaa korottamalla jäätymislujuus5 MPa saavutetaan nopeammin.Jäätymislujuus tarkoittaa lujuutta,jonka saavutettuaan betonirakenneei vahingoitu jäätyessään, mutta toistuvaajäätymissulatusrasitusta se eikestä.Rakenteen jälkihoidossa noudatetaanbetonirakenteiden jälkihoitoohjeita.Valun jälkeen seinät harjataan puhtaaksivalupurseista, jolloin tasoitetyönaikainen putsaustyö vähenee.Betonointipöytäkirja täytetäänsoveltuvin osin myös talvibetonoinninyhteydessä. Se toimii myös talvibetonointisuunnitelmana.Jälkihoito tehdäänsuojaamalla valu tiiviillä suojalla,joka estää veden haihtumisen rakenteesta.Lämpötilan ollessa alle +0 °C,jälkihoitoa ei saa tehdä kastelemalla.16


STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00Leca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinärakenneUlkonurkkaLTV-380 valueristeharkkoPiirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.F312001c 21.03.201121.03.201110 DETALJIT LECA® VALUERISTEHARKKO LTV-380 RAKENTEETSaint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIKellarillinen perustusPUH. F120430010 44 22 00Leca-harkkoperustuksetMaanpaineseinä. Comfort-lattia. Radonratkaisu.Leca Valueristeharkko LTV-380F12 04 3021.03.2011Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIF312001aPUH. 010 44 22 00UlkonurkkaLTV-380 ValueristeharkkoLeca-harkkoseinärakenteetLeca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinärakenneF31 20 01a21.03.2011UlkonurkkaLTV-380 ValueristeharkkoF312001bSaint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00Leca-harkkoseinärakenteetLeca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinärakenneF31 20 01b21.03.2011Saint-Gobain Weber Oy AbF312001cLeca-harkkoseinärakenteetF31 20 01cF312002LTV-380 ValueristeharkkoSaint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00Leca-harkkoseinärakenteetLeca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinärakenneHuoneiston sisäinen seinäF31 20 0221.03.2011Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.F120430 21.03.2011F312003Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00Leca-harkkoseinärakenteetLeca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinärakenneHuoneistojen välisen seinän liittyminen ulkoseinäänLTV-380 Valueristeharkko, Kahi dB-ponttiharkkoF31 20 0321.03.2011Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.F312001a 21.03.2011F312004Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00Leca-harkkoseinärakenteetLeca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinärakenneIkkunan vaakaleikkausLTV-380 ValueristeharkkoF31 20 0421.03.2011Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.F312001b 21.03.2011Saint-Gobain Weber Oy Ab Leca-harkkoseinärakenteetSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKILeca Design LTH-380 ja Leca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinä F31 20 29PUH. 010 44 22 00YleisleikkausLTV-380 ja LTH-38021.03.2011F312029Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.F312002 21.03.2011F312029 21.03.2011Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.F312003 21.03.2011Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.F120430 Kellarillinen perustus F312004 21.03.2011Maanpaineseinä. Comfort-lattia. Radonratkaisu. Leca Valueristeharkko LTV-380.F312001aF312001bF312001cF312002F312003F312004F312029Leca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinärakenne. Ulkonurkka. LTV-380 Valueristeharkko.Leca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinärakenne. Ulkonurkka. LTV-380 Valueristeharkko.Leca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinärakenne. Ulkonurkka. LTV-380 Valueristeharkko.Leca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinärakenne. Huoneiston sisäinen seinä. LTV-380 Valueristeharkko.Leca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinärakenne. Huoneistojen välisen seinän liittyminen ulkoseinään.LTV-380 Valueristeharkko, Kahi dB-ponttiharkkoLeca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinärakenne. Ikkunan vaakaleikkaus. LTV-380 Valueristeharkko.Leca Design LTH-380 ja Leca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinä. Yleisleikkaus. LTV-380 ja LTH-380.Internetsivuiltamme www.e-weber.fi löytyvät mallisuunnitelmat ovat A4-kokoisia ja jokaisesta mallista on saatavissa dwgtiedostonlisäksi pdf-tiedosto selailua varten sekä ilmaisella katseluohjelmalla (Autodesk Express Viewer) selattava dwftiedosto.Suunnitelmat on tallennettu Weberin aineistopankkiin, jossa niitä voidaan selailla ja josta niitä voidaan tarvittaessatallentaa myöhempää jatkosuunnittelua varten. Suunnitelmat ovat ohjeellisia ja niiden soveltamisesta rakennuskohteeseenvastaa rakennesuunnittelija.17


STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00Kellarillinen perustusMaanpaineseinä.Comfort-lattia. Radonratkaisu.Leca Valueristeharkko LTV-420Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.21.03.2011STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00Leca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinärakenneUlkonurkkaLTV-420 ValueristeharkkoPiirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.F312030a 21.03.201121.03.2011STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00Leca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinärakenneUlkonurkkaLTV-420 ValueristeharkkoPiirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.F312030b 21.03.201121.03.2011STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00Leca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinärakenneUlkonurkkaLTV-420 ValueristeharkkoPiirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.F312030c 21.03.201121.03.2011LECA® VALUERISTEHARKKO LTV-420 RAKENTEETSaint-Gobain Weber Oy AbF120440Leca-harkkoperustuksetF12 04 40Saint-Gobain Weber Oy AbF312030aLeca-harkkoseinärakenteetF31 20 30aSaint-Gobain Weber Oy AbF312030bLeca-harkkoseinärakenteetF31 20 30bSaint-Gobain Weber Oy AbF312030cLeca-harkkoseinärakenteetF31 20 30cF312031Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00Leca-harkkoseinärakenteetLeca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinärakenneHuoneiston sisäinen seinäValueristeharkko LTV-420F31 20 3121.03.2011F120440 21.03.2011F312032Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00Leca-harkkoseinärakenteetLeca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinärakenneHuoneistojen välisen seinän liittyminen ulkoseinäänValueristeharkko LTV-420, Kahi dB-ponttiharkkoF31 20 3221.03.2011F312033Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00Leca-harkkoseinärakenteetLeca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinärakenneIkkunan vaakaleikkausLTV-420 ValueristeharkkoF31 20 3321.03.2011Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00F312060Leca-harkkoseinärakenteetLeca Design LTH-420 ja Leca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinäYleisleikkaus.LTV-420 ja LTH-420F31 20 6021.03.2011Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.F312031 21.03.2011F312060 21.03.2011Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.F312032 21.03.2011Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.F120440 Kellarillinen perustus F312033 21.03.2011Maanpaineseinä. Comfort-lattia. Radonratkaisu. Leca Valueristeharkko LTV-420.F312030aF312030bF312030cF312031F312032F312033F312060Leca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinärakenne. Ulkonurkka. Valueristeharkko LTV-420.Leca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinärakenne. Ulkonurkka. Valueristeharkko LTV-420.Leca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinärakenne. Ulkonurkka. Valueristeharkko LTV-420.Leca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinärakenne. Huoneiston sisäinen seinä. Valueristeharkko LTV-420.Leca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinärakenne. Huoneistojen välisen seinän liittyminen ulkoseinään.Valueristeharkko LTV-420, Kahi dB-ponttiharkko.Leca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinärakenne. Ikkunan vaakaleikkaus. LTV-420 Valueristeharkko.Leca Design LTH-420 ja Leca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinä. Yleisleikkaus. LTV-420 ja LTH-420.Internetsivuiltamme www.e-weber.fi löytyvät mallisuunnitelmat ovat A4-kokoisia ja jokaisesta mallista on saatavissa dwgtiedostonlisäksi pdf-tiedosto selailua varten sekä ilmaisella katseluohjelmalla (Autodesk Express Viewer) selattava dwftiedosto.Suunnitelmat on tallennettu Weberin aineistopankkiin, jossa niitä voidaan selailla ja josta niitä voidaan tarvittaessatallentaa myöhempää jatkosuunnittelua varten. Suunnitelmat ovat ohjeellisia ja niiden soveltamisesta rakennuskohteeseenvastaa rakennesuunnittelija.18


Saint-Gobain Weber Oy AbStrömberginkuja 2 (PL 70)00380 Helsinkipuhelin 010 44 22 00telekopio 010 44 22 295www.e-weber.fiTilaukset ja toimituksia koskevat kysymyksetAsiakaspalvelukeskusJälleenmyyjät, puhelin 010 44 22 11Rakennusliikkeet ja urakoitsijatpuhelin 010 44 22 313telekopio 010 44 22 300tilaukset@e-weber.fiMyyntiRautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet

More magazines by this user
Similar magazines