3/2012 - Työterveyslaitos

ttl.fi

3/2012 - Työterveyslaitos

Numero 3/2012Nolla tapaturmaa -foorumiUUTISLEHTIJohtoryhmän kolumni:To get there - togetherTyösuojelupäällikkö avustaa, vastuu pysyy linjajohdossaTyösuojelutarkastusten vaikuttavuustutkimus:Asioita saatiin kuntoon - mutta mitä asioita?Ajankohtaista


Anna Melleri, Head of occupational safety and insurancesFinnairKuva: FinnairTo get there - togetherIlmailualalla turvallisuus on ensiarvoisentärkeää. Turvallisuutta on säädeltyniin kansallisella kuin kansainvälisellätasolla. Ilmailualan töissä myöstyöturvallisuutta on kehitetty viimevuosina ja yhteistyöhön lentoasemallapanostettu monella tavoin.Ilmailussa kiehtovat erityisesti toimialan monipuolisuusja sen erityispiirteet sekä monenlaiset yhteistyönhaasteet. Ollaan eri toimijoiden ja firmojen kanssasaman prosessin äärellä ja halutaan saattaa asiakasturvallisesti ja tyytyväisenä paikasta A paikkaanB. Työturvallisuudessa haasteina ovat perinteisetkysymykset töiden yhteensovittamisesta, ergonomiasta,lentokoneessa tehtävien töiden yllättävältäkinkuulostavat haasteet fyysisestä toimintaympäristöstäja matkustamon tunnelman hallinnasta sekäturvaproseduurien tuomista työvaiheista.Lentokentät ovat nykyään kuin olohuoneita, ja silläon varjopuolensakin työntekijöiden näkökulmasta.Uhkaavat asiakastilanteet voivat olla päivittäisiä,kun osa asiakkaista ajautuu ristiriitaan esimerkiksikanssamatkustajien tai viranomaisten kanssa. Onneksiammattilaisten taidoilla tilanteet saadaan yleensälaantumaan ja harva ”case” päätyy edes tilastoon.Työturvallisuus onyhteistyötä ja yhteistätyötäLaadukas lentotoiminta perustuu työntekijöidensujuvaan yhteistyöhön ”kulisseissa”, ja myöstyöturvallisuudessa on oltava yhteiset tavoitteet.Työturvallisuudessa onkin jo useamman vuodenajan ollut käytössä arvostamani teema ”lentoasemayhteisenä työpaikkana”.2 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/2012


Lentoasema on useiden toimijoiden yhteinen työpaikka.Finavia hallinnoi sitä ja lentoyhtiöt verkostoineentoimivat siellä operaattoreina Finavian luvalla. IlmanFinavian toimilupaa ja henkilökunnan kattavaaperehdytystä kenelläkään ei ole asiaa muualle kuinyleisille asiakasvyöhykkeille. Toisaalta lentoasemallaesim. teknillinen alue on päävuokralaisen eli Finnairintoimivallassa, ja me määräämme siellä säännöt.Samoin kukin operaattori määrittää omia toimintatapojaesimerkiksi koneen laskeutumisen jälkeisiin toimintoihin.Yhteisiä ratkaisuja ja kohtisyksyäTerminaalissa ja lentoaseman asematasolla liikuttaessaon käytössä yhteisiä työturvallisuuden pelisääntöjä, janiitä kehitetään entistä paremmiksi tänäkin syksynäFinavian koordinoimassa lentoaseman työturvallisuudenkehitysryhmässä.Tärkeitä sidosryhmiä on myös lentoasemanulkopuolella, esimerkiksi ilmailualan työturvallisuudenkehittämisryhmä, jota koordinoi Työturvallisuuskeskus.Sillä porukalla on työn alla rento opetusvideo yhteisentyöpaikan asioista lentoasemalta.Anna MelleriAloitti Finnairissa työturvallisuuspäällikkönäsyksyllä 2005 ja vastuualueena tällä hetkellämyös konsernin vakuutusohjelmat. Sitä ennentoimi If Vahinkovakuutusyhtiössä riskienhallinnanasiantuntijana neljä vuotta. Peruskoulutus on DI,Tampereen Teknillisestä yliopistosta, pääaineenaTurvallisuustekniikka. Kutsuttiin Nolla tapaturmaa-foorumin johtoryhmään keväällä 2012.Olen molemmissa kehitysryhmissä mukana, ja on kivapäästä vaikuttamaan sisältöön. Finnairilla on teemanatälle vuodelle mm. työturvallisuuden mittaristojenkehittäminen sekä tilastojen raportoinnin ja tietoisuudenlisääminen niin johdolle kuin omalle henkilöstölle.Lisäksi valmistellaan kovaa häkää toimihenkilöille uusiatoimitiloja, se on tosi HOTT (House Of Travel andTransportation), ja siinäkin ilokseni saan olla mukana.Turvallista syksyä ja hyvää marjasatoa!Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/20123


Päivi Haavistovapaa toimittajaTyösuojelupäällikkö avustaa, vastuupysyy linjajohdossaTyösuojelupäällikkö huolehtii työsuojelun yhteistoiminnasta ja tarjoaaasiantuntemusta. Linjajohdolle kuuluu vastuu siitä, että työympäristö onturvallinen ja terveellinen.Työsuojelupäällikön ja linjajohdon vastuut ja työnjakoeivät ole selviä kaikilla työpaikoilla.–Olen kuullut useita tapauksia, joissa työnantaja onnimennyt työsuojelupäällikön tyyliin ”hoida sinä nämätyösuojeluasiat” ja kuvitellut homman olevan silläselvä, kertoo koulutuspäällikkö Markku KämäräinenTyöterveyslaitoksesta.Linjaorganisaatiossa työsuojeluvastuu perustuu päätöksenteko-ja toimivaltuuksiin. Työsuojelupäällikkyysei sisällä koko työpaikkaa koskevaa päätäntävaltaa eikäniin muodoin vastuutakaan. Jos työskentelyolot ovatturvattomat ja jotakin sattuu, vastuu on linjajohdonesimiehillä. Usein työsuojelupäällikkö hoitaa tehtäviäoman toimensa ohessa, ja jos hän työskentelee linjajohdossa,hän on vastuussa silloin omien alaistensa työturvallisuudesta.Työnantaja eli ylin johto on velvollinen huolehtimaansiitä, että hänen organisaationsa on työsuojelumielessäkunnossa. –Tämä edellyttää sitä, että eri tasoille onmääritelty vastuut, velvollisuudet ja toimivaltuudet,Kämäräinen sanoo.Päällikkö toimiiasiantuntijanaTyösuojelupäällikön tehtävänä on huolehtia siitä, ettätyösuojelun yhteistoiminta sujuu. Hän on linkkinäyhteistoimintaosapuolten, työnantajan ja työntekijöiden,välillä. Yhteistoiminnan myötä työntekijät voivatosallistua turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevienasioiden käsittelyyn.Yhteistoiminta tarkoittaa esimerkiksityösuojelutoimikuntaa ja sen säännöllisiä kokouksia,kehittämissuunnitelmien laadintaa yhdessä ja päällikönja valtuutetun yhteydenpitoa. Yhteistoimintahenkilönätyösuojelupäällikkö on tekemisissä myös viranomaistenkanssa.–Päällikön tärkeä tehtävä on olla myös johdon apunaja tukena työsuojelutiedon hankinnassa, Kämäräinenpainottaa. Työsuojelupäällikkö seuraa esimerkiksilainsäädäntöä ja selvittää ulkopuolisten asiantuntijoidentarvetta. Tätä työsuojelupäällikön asiantuntijarooliavahvistettiin vuonna 2006 uudistuneessalaissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikantyösuojeluyhteistoiminnasta.Linjaan tiedotettavaturvallisuuspuutteistaVastuukysymyksistä johtuen työsuojelupäällikköei vastaa oikeudessa työsuojelurikoksista. MarkkuKämäräinen tietää kuitenkin pari harvinaislaatuistapoikkeusesimerkkiä oikeusprosesseista. Toisessakatsottiin, että työsuojelupäälliköllä on tiedotustyyppistävastuuta linjaorganisaation suuntaan ja toisessasakkotuomio tuli varatoimitusjohtajalle, joka toimityösuojelupäällikkönä tehtävänsä ohessa.Tiedottamista koskenut tapaus liittyi tapaturmaantyökoneella, jonka korjaamisvelvoite oli kirjattu joaiemmin työsuojelutarkastuspöytäkirjaan. Korjauksiaei ollut kuitenkaan tehty, ja kun taustaa selvitettiin,havaittiin, että työsuojelupäällikkö ei ollut antanuteteenpäin työsuojelutarkastuspöytäkirjan ohjeitalinjajohdon esimiehille. Tässä yhteydessä päällikkö saituomion tiedottamisen laiminlyönnistä.Toinen oikeustapaus on vuodelta 2007 ja se koskitamperelaista lihanjalostustehdasta. Työntekijällesattui sormitapaturma, kun hän selvitti häiriötilannettatyhjiöpakkauskoneella, jonka suojaukset olivatpuutteelliset. Tehtaalla oli ollut aiemmin ainakin neljävastaavantyyppistä työtapaturmaa. Niiden tutkinnanyhteydessä tarkastajat olivat antaneet työnantajalleohjeita huolehtia vaarallisten koneiden suojaamisesta.4 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/2012


Uuden tapaturman oikeuskäsittelyssä tehtaanvaratoimitusjohtaja tuomittiin sakkoihinkoneturvallisuuden laiminlyönnistä. Hän sai tuomionlinjajohdon edustajana, mutta uutisointi aiheuttiväärinkäsityksiä, koska otsikoissa kerrottiin, ettätyösuojelupäällikkö tuomittiin.Työnantaja päättääpäällikön koulutuksestaValvontalain mukaan työsuojelupäällikön tuleeolla työpaikan ja työn luonne sekä työpaikanlaajuus huomioon ottaen riittävän pätevä. Lisäksihänellä on oltava riittävän hyvä perehtyneisyystyösuojelusäännöksiin ja työpaikan olosuhteisiin.Koulutusta tehtäviin ei ole mitenkäänmainittu laissa, eikä Suomessa ole muutenkaanyhdenmukaista pätevyysvaatimusten listaatyösuojelupäällikölle.–Tällainen avoin määrittely katsottiin lainvalmisteluvaiheessa tarkoituksenmukaiseksi, koskatyöpaikat ja niiden olosuhteet ovat niin erilaisia, sanoosäädösyksikön johtaja Pertti Siiki STM:ntyösuojeluosastolta.Markku Kämäräisen mukaan tämä on jossain määrinongelmallista.–Työsuojelupäällikkö on omissa koulutusasioissatyönantajan armoilla, kun hänellä ei olelainsäädännöllistä ja sopimuksellista tukea lähteäkehittämään itseään, hän toteaa.Kämäräinen kertoo, että EU-tasolla työsuojelupäällikönasiantuntijuutta on kyllä määriteltykin ja sitävarten on vapaaehtoinen järjestely, eurooppalainentyösuojelupäälliköiden sertifiointi (EurOSHM).TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ-huolehtii työsuojelun yhteistoiminnasta-auttaa asiantuntemuksellaan ylintä johtoa-tukee esimiehiä tiedottamalla lainsäädännönvaatimuksista ja havaitsemistaan puutteistaLINJAJOHTO-ylin johto määrittelee turvallisuusjohtamisen linjat,huolehtii toimintaedellytyksistä ja turvallisuudenhallintajärjestelmistä sekä valvoo työsuojelutoimintaa-keskijohto laatii työturvallisuusohjeita ja tiedottaaniistä, hankkii ja valvoo laitteita, organisoi välitöntätyöturvallisuusvalvontaa, tukee esimiehiä ja raportoiylöspäinMarkku Kämäräinen. Kuva: Birgitta Kaprali–Suomessa tämä ei ole vielä lyönyt itseään läpi, muttaKeski-Euroopan maissa siitä ollaan kiinnostuttu.Työsuojelupäälliköille kursseja järjestää muun muassaTyöterveyslaitos. Peruskoulutus on kolmipäiväinen jajäreämpi työsuojelupäällikkökurssi on neljän viikonpituinen. Neljässä jaksossa järjestettäviä pitkiä kurssejaon vuodessa kaksi ja niillä on yhteensä noin 50työsuojelupäällikköä.–Koulutus on monipuolista, sillä työsuojelupäällikköon monen alan yleisasiantuntija. Hän voi erikoistuajohonkin alueeseen, mutta tarvitsee yleiskuvanvoidakseen suhteuttaa asioita.-lähiesimiehet vastaavat muun muassa työympäristön,koneiden, laitteiden ja työmenetelmien valvonnastasekä työntekijöiden opastuksestaTYÖNTEKIJÄ-työntekijän velvollisuus on noudattaa annettujatoimintaohjeita, käyttää annettuja turvavarusteita jailmoittaa vaaroista ja epäkohdistaMUUT-työturvallisuuslaki velvoittaa myös muita tahoja, kutenkoneiden tarkastajia ja suunnittelijoita; lisäksi yhteisillätyöpaikoilla työsuojelutoiminnat on koordinoitavaNolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/20125


PÄÄLLIKKÖ AINA REKISTERIINTyösuojelupäällikkö tulee olla jokaisella työpaikalla. Työnantajan on nimettävä joku henkilö työsuojelupäälliköksi taisitten hän toimii itse työsuojelupäällikkönä.Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstönsä tiedot joko Työturvallisuuskeskuksen(yksityiset ja kunnalliset työpaikat) tai Valtiokonttorin rekisteriin.Suomessa on erilaisissa rekistereissä 12 000 työsuojelupäällikköä. Rekisterissä olevat saavat koulutustietoa ja muutatyösuojelumateriaalia.Jatkuvaakoulutusta riskienhallitsemiseksiAlstom-konsernissa työsuojeluvastuut on selkeytetty.Niitä kerrataan turvallisuuskampanjoiden jaesimiesten jatkuvan koulutuksen avulla.Alstom Powerin kunnossapitoyksikkö Suomessaeli Thermal Services liiketoimintayksikkö käynnistitähän asti laajimman työturvallisuuskampanjansavuonna 2008. Yhtiö oli puoli vuotta aikaisemmintehnyt yrityskaupan, ja turvallisuusjohtamisen tavathaluttiin yhtenäistää. Voimalaitosten ja teollisuudenmodernisointi-, vuosihuolto- ja kunnossapitoprojektejatoteuttavassa yhtiössä selkeytettiin ensimmäiseksilinjajohdon työsuojeluvastuut.–Kaikille tehtäville laadittiin vastuun kuvaus ja vastuuttiedotettiin organisaatiolle erilaisten koulutustenyhteydessä. Koulutuksiin osallistuivat ylin johto,keskijohto, työmaapäälliköt, työnjohto ja työntekijät.Varsinkin työnjohto tarvitsi erityistä tukea siirryttäessäperheyrityksestä Alstomin maailmaan, työturvallisuusjalaatuasioista vastaava päällikkö Satu Anttila kertoo.Tehtävien vastuukuvausten laadinnassa Anttilalla jatyösuojeluorganisaatiolla oli tärkeä osa.Anttila työskentelee EHS and Quality ManagerinaAlstom Finlandin teollisuudelle ja voimalaitoksillekunnossapitopalveluja myyvässä Power-yksikössä.Toimenkuvaan sisältyy työsuojelupäällikkyys jayhteistoiminnasta huolehtiminen. Hän toimii AlstomFinlandissa myös EHS asioiden maakoordinaattorina.EHS and Quality Manager Satu Anttila, Alstom FinlandOy:n Thermal Power -yksikkö. Kuva: Alstom.Yhtiö kehittänytEHS-turvallisuuspassinKahden yrityksen fuusiovaiheessa turvallisuusjohtamisenyhtenäistämisessä avaintekijä on ollut organisaationkoulutus. Koulutukset aloitettiin ylimmästä johdostaja edettiin eri ryhmien täsmäkoulutuksilla. ErityinenAlstomin oma EHS-passikoulutus suunnattiinoperatiiviselle tasolle projektipäälliköistä työntekijöihin.EHS-passin edellyttämä kaksipäiväinen koulutuspohjautuu konsernin turvallisuusjohtamisjärjestelmänohjeisiin ja menettelytapoihin. Koulutus koostuuosioista, joissa käsitellään ennen kaikkea korkean riskintöitä, kuten nostot, korkealla työskentely, suljetun tilantyöskentely, sähkötyökalut, kemikaalien käsittely jatyöskentely aliurakoitsijoiden kanssa.Kaikki koulutuksen käyneet osallistuvatmonivalintatestiin, jonka hyväksytysti suorittaneetsaavat turvallisuuspassin. Passi on voimassa kerrallaankolme vuotta.6 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/2012


Projektipäälliköt ja työnjohtajat osallistuvat lisäksierityisiin heidän vastuualueet huomioiviin koulutuksiinkerran vuodessa.– Teemme jatkuvasti korkean riskin töitä, siksimeidän on todellakin varmistettava, että esimiehillä jatyöntekijöillä on tiedossa ohjeet ja turvallisuussäännötja että he tiedostavat Alstomin nollatoleranssilinjansäännöistä poikkeamiselle, Satu Anttila painottaa. Hänpitää itsekin passi- ja muita työturvallisuuskoulutuksia.Vuodesta 2008 alkanut tehokampanja on tuottanuttulosta: Suomen Alstomin Thermal Services -yksikössätuli elokuussa 2012 täyteen 1 000 päivää ilmanpoissaoloon johtaneita tapaturmia.Suora tiedonkulkujohtoryhmäänSatu Anttilan työnkuvaan kuuluvat työturvallisuudenjohtamisjärjestelmän ylläpitäminen sekälinjaorganisaation ja johtoryhmän tukeminentyöturvallisuusasioissa. Hän kuuluu johtoryhmään, jotentiedonkulku on suoraa.Johtoryhmän kokouksissa käsitellään ainaaluksi työturvallisuuden ajankohtaiset asiat.Anttila tuo kokouksessa erityisesti esille sellaisiatyöturvallisuusasioita, joihin haluaa johtoryhmänottavan kantaa.Työsuojelu- ja laatuorganisaatio huolehtii, ettäoperatiivinen taso on tietoinen lakisääteisistävaatimuksista. Samoin se valvoo mm. työmaaauditointienavulla, että kentällä toimitaantoiminnanhallintajärjestelmän, lakien ja Alstomin omiendirektiivien mukaan.Valvonnan välineenä ovat sisäiset tarkastukset, ja lisäksityösuojeluorganisaatio saa vaaratilanneraportit, joitase analysoi ja joiden pohjalta se määrittelee ehkäiseviätoimenpiteitä.Anttila on tiiviisti yhteydessä myös asiakasyrityksiin;asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa järjestetäänsäännöllisiä EHS-tapaamisia.– Asiakkaat ovat hyvin kiinnostuneita Alstomintyöturvallisuustoiminnasta ja arvostavat siihenpaneutumista Alstomin työmailla.Tiedottaminen on tärkeä osa Anttilan työtä. Hänvarmistaa, että koko organisaatio on tietoinentoiminnanhallintajärjestelmän ohjeista ja säännöistä.Hän on itse mukana aineistojen kokoamisessa.Työsuojelu- ja laatuorganisaatio kääntää konserninohjeistuksia suomeksi ja laatii omia sisäisiä ohjeistuksiaeri toiminnoille.Uusi kampanjaturvasäännöistäParhaillaan Anttilaa on työllistänyt yhtiön Nollapoikkeamaa -ohjelma, jota tehdään tutuksi työmailla.Taustalla ovat vuoden sisällä yhtiön muissa maissaalihankkijoille tai urakoitsijoille sattuneet tapaturmat.Ohjelmaan kuuluu, että työnjohtajien pitämienturvallisuustuokioiden aikana kerrataan Alstominyhdeksän turvallisuusdirektiiviä yleisestä riskienhallinnasta koneturvallisuuteen ja nostoihin.Turvallisuustuokiot kuuluvat työmaiden käytäntöihinvähintään kerran kuussa.–Työnjohdolle on toimitettu turvatuokioita vartenaineisto, jolla heitä tuetaan kertomaan näistäsäännöistä työntekijöille ja urakoitsijoille.Työmaapäälliköt ja työnjohtajat vastaavat, ettätyöturvallisuuteen liittyvät käytännöt toteutetaantyömailla. Kunkin projektin työnjohtajista yksinimetään EHS-vastaavaksi, ja hän koordinoiesimerkiksi perehdytykset, riskien arvioinnin,työturvallisuuskierrokset ja läheltä piti -tapaustenanalysoinnit.Suomen Alstomin Thermal Services -yksikkö huoltaateollisuus- ja voimalaitoksia. Tavallisia töitä on esimerkiksihiukkaspäästöjä rajoittavan letkusuodattimenkunnossapito. Kuva: Alstom.Jatkuva kontrolli työmailla edellyttää, että työnjohtajattekevät viikoittain myös työsuojelukierroksen.Johtoryhmän jäsenet ovat kukin muutaman kerranvuodessa mukana tällaisella kierroksella.Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/20127


välittömästi vaikuttavia asioita, joskin toimenpiteidenseuranta vaikuttaa puutteelliselta.Tutkimuksessa kysyttiin yhteistoiminnanaikaansaannoksia. Yli 50 henkilön työpaikoillayhteistoiminnan aikaansaannokset liittyivättyöturvallisuuden ja työsuojelutoiminnan kehittämiseenkuten riskinarvioinnin toteuttamiseen, yhteistyöhöntyöterveyshuollon kanssa, varhaisen tuen mallinkehittämiseen, ylimmän johdon näkyvyyteen kentällä,läheltä piti -ilmoitusten seurannan parantamiseen jatyöturvallisuuskoulutuksiin.Tutkimuksen vastauksissa tuli esiin, että kunhanylin johto ja esimiehet saadaan innostumaan jasitoutumaan työturvallisuuteen, asiat alkavat edistyä.Toisaalta vastaajat – myös työsuojeluvaltuutetut– olivat huolissaan työntekijöiden sitoutumisesta,kuten turvallisista työtavoista, suojainten käytöstäja ohjeiden noudattamisesta. Oheinen sitaatti, jokaon poimittu kyselyn avoimista vastauksista, kiteyttäätyöturvallisuuden yhteistoiminnan: työnantaja vastaa,työsuojeluorganisaatio auttaa ja työyhteisö tekee.”Jos työnantajat tuntisivat työsuojelu- jayhteistoimintalain, sitoutuisivat ylintä johtoa myötennoudattamaan näitä, mitään työsuojeluongelmia eiolisi. Työsuojeluorganisaatio voisi toimia työpaikoillaavittamassa työyhteisöjen kehittämisessä ja muussaennalta ehkäisevässä työssä.”Asioita saatiin kuntoon.Työsuojelun valvontalainvaikutus työpaikkojen työsuojelutoimintaan.Työsuojelutarkastuksia ja työsuojelun yhteistoimintaatutkittiin kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessahelmikuussa 2011 lähetettiin kysely työpaikoille,joihin oli tehty tarkastus toukokuussa 2010. Kyseisistätyöpaikoista tavoitettiin noin puolet ja niistä vajaakolmasosa vastasi kyselyyn. Kyselyyn vastanneista75 % oli työsuojelupäälliköitä tai muitaesimiesasemassa olevia. Työsuojeluvaltuutettuja taimuita työntekijöiden edustajia oli neljäsosa vastaajista.Kyselyn vastausten analysoinnin jälkeen tutkijathaastattelivat viiden työpaikan työsuojelupäälliköitä ja-valtuutettuja kesällä 2011. Kiitos kaikille tutkimukseenosallistuneille.Hankkeen raportti:H. Uusitalo, R. Ruotsala ja T. Niskanen 2012Asioita saatiin kuntoon. Työsuojelun valvontalainvaikutus työpaikkojen työsuojelutoimintaan.Raportin voi ladata STM:n verkkosivuiltahttp://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1795164#fiHanke on jatkoa työsuojelun valvontalain vaikutuksiatutkivaan kokonaisuuteen. Ensimmäisessä osassatutkittiin työsuojelun valvontalain vaikutuksiatyösuojelutarkastuksiin.Tutkija Hanna Uusitalo. Kuva: Maija-Leena MerivirtaRaportin voi ladata STM:n verkkosivultahttp://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1546494#fiNolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/20129


Nolla tapaturmaa -foorumi tiedottaaYhteyshenkilötapaaminen 2012Järjestämme jälleen tapaamisen jäsentyöpaikkojenyhteyshenkilöille. Teemana on tänä vuonnayhteyshenkilön rooli ja henkilöstön aktivoiminen.Tapaaminen pidetään 8.10. klo 9-16 Tampereella,tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ilmestyvätlähiaikoina. Luvassa on hyödyllistä tietoa ja avointakeskustelua, joten varaa päivä jo kalenteriisi!Turvallisuusmessut 2012 5.–7.9.2012Turvallisuus-, Security- ja Työhyvinvointi-messutkokoavat jälleen turvallisuuden ja työhyvinvoinninammattilaiset Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen.Nolla tapaturmaa –foorumin löydät messuosastoltaA920. Poikkea osastolle katsomaan esimerkiksi miltänäyttää foorumin uunituore kalenteri vuodelle 2013!Lisätietoja http://www.turvallisuusmessut.fi/Uudet jäsentyöpaikat 1.6.2011-31.8.2012Syksyn 2012 teemakoulutuksetNolla tapaturmaa -foorumilaisille on tarjollasyksyllä 2012 neljä koulutusta. Koulutukset löydätTyöterveyslaitoksen koulutuskalenterista. Nollatapaturmaa -foorumin jäsenet saavat näistäkoulutuksista 10 %:n alennuksen, jonka saamerkitsemällä ilmoittautumislomakkeessa kentän, jossakysytään Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenyyttä.Lisätietoa ja ilmoittautuminen http://www.ttl.fi/koulutusVahingoista oppiminen - tapaturma javaaratilannetutkinta, 20.11. HelsinkiTyöturvallisuuden mittaaminen - tavoitteistatuloksiin!, 22.11. TampereTunnetko turvallisuusviestinnän?, 26.11. Helsinki(HUOM! muuttunut ajankohta!)Osallistavat toimintatavat työturvallisuudenkehittämisessä, 13.12. HelsinkiSTX Finland Oy, RaumaDextra OySTX Finland Oy, TurkuTurun seudun puhdistamo OyMetallisorvaamo M. Hakala OyTervetuloa mukaan!Muuta ajankohtaistaMetsätalouden työhyvinvoinninkehittämisohjelman aluekierros7.9.2012 Joensuu, Metla-talo12.9.2012 Helsinki, Työterveyslaitos13.9.2012 Jyväskylä, Sokos Hotel Alexandra4.10.2012 Rovaniemi, Lapin matkailuopistohttp://www.metsahyvinvointi.fiAluehallintoviraston työsuojelun vastuualueentapahtumat5.9.2012 Seinäjoki, Sisäilma - Teematilaisuus12.9.2012 Jyväskylä, Työurien pidentäminen jatyökykyjohtaminen27.9.2012 Jyväskylä, Sisäilma - TeematilaisuusWork goes happy -työhyvinvointikiertue3.10.2012, Tampere, Tampere Talo10.10.2012, Lahti, Lahti Halli16.10.2012, Turku, Sokos Hotel Caribia6.11.2012, Jyväskylä, Jyväskylän Paviljonkihttp://www.johtamisverkosto.fiHyvää työtä! 59.Työterveyspäivät23.-24.10.2012, Helsingin Messukeskus, Kongressi-siipihttp://www.ttl.fi/tyoterveyspaivathttp://www.tyosuojelu.fi10 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/2012


Nolla tapaturmaa-foorumin kalenteri vuodelle 2013Foorumin vuoden 2013 kalenterinpäähenkilönä seikkailee kaikille tuttutoimiston antisankari B. Virtanenyhdessä Oy Firma Ab:n muidentyöntekijöiden kanssa.Kalenterikuukausien teemat käsittelevät työpaikanhaitta- ja vaaratekijöitä ja niistä on helppo napataesimerkiksi joka kuukauden oma turvallisuusteematyöpaikalle.Hinta9€(+alv. 23 %)Hintaan lisätäänposti- ja toimituskulutTilaa seinällesi annos B. Virtasen ryydittämääNolla tapaturmaa -ajattelua tai osta kalenterivaikka lahjaksi tai palkinnoksi!Tilausohjeet löydät osoitteestaNolla tapaturmaa -foorumipuh. 030 4741 (vaihde)MESSUTARJOUS!Turvallisuusmessujenajan 5.-7.9.tilaa 9 kplsaat 1 kplkaupan päälleNolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/201211


Nolla tapaturmaa -foorumiUUTISLEHTINolla tapaturmaa -foorumin sähköinenuutislehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa:helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa.Uutislehti on ladattavissa Nolla tapaturmaa-foorumin internet-sivulta osoitteestawww.nollatapaturmaa-foorumi.fi/uutislehti.JulkaisijaNolla tapaturmaa -foorumiTopeliuksenkatu 41 a A00250 Helsinkipuh. 030 4741 (vaihde)faksi 030 474 2020nollatapaturmaa-foorumi@ttl.fiwww.nollatapaturmaa-foorumi.fiToimitusSusanna MattilaTyöterveyslaitossusanna.mattila@ttl.fiMaija-Leena MerivirtaTyöterveyslaitosmaija-leena.merivirta@ttl.fiVastaava päätoimittajaMika LiuhamoTyöterveyslaitosmika.liuhamo@ttl.fiJakelu1428Kannen kuvastock.xchngJulkaisupaikkaHelsinki, 2012ISSN 1797-2906

More magazines by this user
Similar magazines