3/2012 - Työterveyslaitos

ttl.fi

3/2012 - Työterveyslaitos

Päivi Haavistovapaa toimittajaTyösuojelupäällikkö avustaa, vastuupysyy linjajohdossaTyösuojelupäällikkö huolehtii työsuojelun yhteistoiminnasta ja tarjoaaasiantuntemusta. Linjajohdolle kuuluu vastuu siitä, että työympäristö onturvallinen ja terveellinen.Työsuojelupäällikön ja linjajohdon vastuut ja työnjakoeivät ole selviä kaikilla työpaikoilla.–Olen kuullut useita tapauksia, joissa työnantaja onnimennyt työsuojelupäällikön tyyliin ”hoida sinä nämätyösuojeluasiat” ja kuvitellut homman olevan silläselvä, kertoo koulutuspäällikkö Markku KämäräinenTyöterveyslaitoksesta.Linjaorganisaatiossa työsuojeluvastuu perustuu päätöksenteko-ja toimivaltuuksiin. Työsuojelupäällikkyysei sisällä koko työpaikkaa koskevaa päätäntävaltaa eikäniin muodoin vastuutakaan. Jos työskentelyolot ovatturvattomat ja jotakin sattuu, vastuu on linjajohdonesimiehillä. Usein työsuojelupäällikkö hoitaa tehtäviäoman toimensa ohessa, ja jos hän työskentelee linjajohdossa,hän on vastuussa silloin omien alaistensa työturvallisuudesta.Työnantaja eli ylin johto on velvollinen huolehtimaansiitä, että hänen organisaationsa on työsuojelumielessäkunnossa. –Tämä edellyttää sitä, että eri tasoille onmääritelty vastuut, velvollisuudet ja toimivaltuudet,Kämäräinen sanoo.Päällikkö toimiiasiantuntijanaTyösuojelupäällikön tehtävänä on huolehtia siitä, ettätyösuojelun yhteistoiminta sujuu. Hän on linkkinäyhteistoimintaosapuolten, työnantajan ja työntekijöiden,välillä. Yhteistoiminnan myötä työntekijät voivatosallistua turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevienasioiden käsittelyyn.Yhteistoiminta tarkoittaa esimerkiksityösuojelutoimikuntaa ja sen säännöllisiä kokouksia,kehittämissuunnitelmien laadintaa yhdessä ja päällikönja valtuutetun yhteydenpitoa. Yhteistoimintahenkilönätyösuojelupäällikkö on tekemisissä myös viranomaistenkanssa.–Päällikön tärkeä tehtävä on olla myös johdon apunaja tukena työsuojelutiedon hankinnassa, Kämäräinenpainottaa. Työsuojelupäällikkö seuraa esimerkiksilainsäädäntöä ja selvittää ulkopuolisten asiantuntijoidentarvetta. Tätä työsuojelupäällikön asiantuntijarooliavahvistettiin vuonna 2006 uudistuneessalaissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikantyösuojeluyhteistoiminnasta.Linjaan tiedotettavaturvallisuuspuutteistaVastuukysymyksistä johtuen työsuojelupäällikköei vastaa oikeudessa työsuojelurikoksista. MarkkuKämäräinen tietää kuitenkin pari harvinaislaatuistapoikkeusesimerkkiä oikeusprosesseista. Toisessakatsottiin, että työsuojelupäälliköllä on tiedotustyyppistävastuuta linjaorganisaation suuntaan ja toisessasakkotuomio tuli varatoimitusjohtajalle, joka toimityösuojelupäällikkönä tehtävänsä ohessa.Tiedottamista koskenut tapaus liittyi tapaturmaantyökoneella, jonka korjaamisvelvoite oli kirjattu joaiemmin työsuojelutarkastuspöytäkirjaan. Korjauksiaei ollut kuitenkaan tehty, ja kun taustaa selvitettiin,havaittiin, että työsuojelupäällikkö ei ollut antanuteteenpäin työsuojelutarkastuspöytäkirjan ohjeitalinjajohdon esimiehille. Tässä yhteydessä päällikkö saituomion tiedottamisen laiminlyönnistä.Toinen oikeustapaus on vuodelta 2007 ja se koskitamperelaista lihanjalostustehdasta. Työntekijällesattui sormitapaturma, kun hän selvitti häiriötilannettatyhjiöpakkauskoneella, jonka suojaukset olivatpuutteelliset. Tehtaalla oli ollut aiemmin ainakin neljävastaavantyyppistä työtapaturmaa. Niiden tutkinnanyhteydessä tarkastajat olivat antaneet työnantajalleohjeita huolehtia vaarallisten koneiden suojaamisesta.4 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/2012

More magazines by this user
Similar magazines