3/2012 - Työterveyslaitos

ttl.fi

3/2012 - Työterveyslaitos

välittömästi vaikuttavia asioita, joskin toimenpiteidenseuranta vaikuttaa puutteelliselta.Tutkimuksessa kysyttiin yhteistoiminnanaikaansaannoksia. Yli 50 henkilön työpaikoillayhteistoiminnan aikaansaannokset liittyivättyöturvallisuuden ja työsuojelutoiminnan kehittämiseenkuten riskinarvioinnin toteuttamiseen, yhteistyöhöntyöterveyshuollon kanssa, varhaisen tuen mallinkehittämiseen, ylimmän johdon näkyvyyteen kentällä,läheltä piti -ilmoitusten seurannan parantamiseen jatyöturvallisuuskoulutuksiin.Tutkimuksen vastauksissa tuli esiin, että kunhanylin johto ja esimiehet saadaan innostumaan jasitoutumaan työturvallisuuteen, asiat alkavat edistyä.Toisaalta vastaajat – myös työsuojeluvaltuutetut– olivat huolissaan työntekijöiden sitoutumisesta,kuten turvallisista työtavoista, suojainten käytöstäja ohjeiden noudattamisesta. Oheinen sitaatti, jokaon poimittu kyselyn avoimista vastauksista, kiteyttäätyöturvallisuuden yhteistoiminnan: työnantaja vastaa,työsuojeluorganisaatio auttaa ja työyhteisö tekee.”Jos työnantajat tuntisivat työsuojelu- jayhteistoimintalain, sitoutuisivat ylintä johtoa myötennoudattamaan näitä, mitään työsuojeluongelmia eiolisi. Työsuojeluorganisaatio voisi toimia työpaikoillaavittamassa työyhteisöjen kehittämisessä ja muussaennalta ehkäisevässä työssä.”Asioita saatiin kuntoon.Työsuojelun valvontalainvaikutus työpaikkojen työsuojelutoimintaan.Työsuojelutarkastuksia ja työsuojelun yhteistoimintaatutkittiin kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessahelmikuussa 2011 lähetettiin kysely työpaikoille,joihin oli tehty tarkastus toukokuussa 2010. Kyseisistätyöpaikoista tavoitettiin noin puolet ja niistä vajaakolmasosa vastasi kyselyyn. Kyselyyn vastanneista75 % oli työsuojelupäälliköitä tai muitaesimiesasemassa olevia. Työsuojeluvaltuutettuja taimuita työntekijöiden edustajia oli neljäsosa vastaajista.Kyselyn vastausten analysoinnin jälkeen tutkijathaastattelivat viiden työpaikan työsuojelupäälliköitä ja-valtuutettuja kesällä 2011. Kiitos kaikille tutkimukseenosallistuneille.Hankkeen raportti:H. Uusitalo, R. Ruotsala ja T. Niskanen 2012Asioita saatiin kuntoon. Työsuojelun valvontalainvaikutus työpaikkojen työsuojelutoimintaan.Raportin voi ladata STM:n verkkosivuiltahttp://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1795164#fiHanke on jatkoa työsuojelun valvontalain vaikutuksiatutkivaan kokonaisuuteen. Ensimmäisessä osassatutkittiin työsuojelun valvontalain vaikutuksiatyösuojelutarkastuksiin.Tutkija Hanna Uusitalo. Kuva: Maija-Leena MerivirtaRaportin voi ladata STM:n verkkosivultahttp://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1546494#fiNolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/20129

More magazines by this user
Similar magazines