Asennusohjeet - Netrauta.fi

netrauta.fi

Asennusohjeet - Netrauta.fi

Part# 420363-16TANGOPYÖREIDENALTAIDENASENNUS-OHJEETYLEISTÄTämän maanpäälle asennettavan altaan asennus ei oleäärimmäisen työlästä eikä vaativaa, mutta se on iso työ.Jotta saat altaastaasi täyden ilon moniksi vuosiksi eteenpäin,on tärkeää ennen varsinaista asennusta perehtyä ajankanssa asennusohjeisiin. Altaan takuu ei ole voimassa, elleinäitä asennusohjeita noudateta 100-prosenttisesti. Ennenkuin aloitat asennuksen, lue kaikki asennusohjeet sisältäenlisävarusteet, kuten suodattimet, pumput, kuorimet, kannet,jne. Tarkista myös ennen asennusta, että sinulla on oikeamäärä osia. Käytä osalistaa, joka on murrettu pahvilla.Valmistaja pidättää oikeuden muokata, muuttaa tai modifioidaaltaidensa rakennetta.HUOM: Jos käytetään sähköporaa asennuksessa,sen tulee olla moninopeuspora, jota tulee käyttääalhaisilla vääntömomentin asetusarvoilla. Senvääntömomentti ei saa ylittää 4,4 Nm. Tämän ohjeennoudattamatta jättä- minen saattaa johtaa ruuvienirtileikkautumiseen.VAARAÄLÄ SUKELLA TAI HYPPÄÄ altaaseesi.Altaasi on noin 130 cm syvä.Sitä ei ole suunniteltu sukeltamiseentai hyppäämiseen. Jos sukellattai hyppäät altaaseen, sinulla onsuuri riski vammautua pysyvästi taikuolla. Varoita kaikkia kävijöitä jatee nämä varoitukset tutuiksi kaikillealtaan kanssatekemisiintuleville ja asetakaikki toimitetutvaroitustarrat jakyltit esille.VAATII AIKUISTEN VALVONTA!Kangastie 9, 68600 PIETARSAARIPuh: 050 365 9415 • Fax: 06 724 36 06 • www.poolspasauna.fi • E-mail: info@poolspasauna.fi


SOPIMUSASENNUKSETValmistaja ei ole millään tavoin yhteistyössä minkään uima-altaiden ammattiasentajan kanssa. Siten valmistaja ei ole millään tavoinvastuussa ammattimaisten tai tai yksityisten asentajien tekemistä asennusvirheistä. Siis, jos sinulla on ulkopuoliset suorittamassaaltaan asennustyötä, valvo näitä ollaksesi varma, että he suorittavat työn oikein ja tarkalleen asennusohjeiden mukaisesti. Edesheidän aiempi kokemuksensa uima-altaidemme asennuksessa ei takaa sitä, että hallitsisivat kaikki tekniset yksityiskohdat, joita onviimeisimmissä parannetuissa allasmalleissamme. Älä salli asennustyössä minkäänlaisia ohjeesta poikkeavia ”oikoteitä”.PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET• Paikalliset määräykset voivat vaatia rakennus- yms. lupien ja hankkimista uimaltaan rakentamista varten. Asentaja on vastuussanäiden lupien hankkimisesta ja määräysten noudattamisesta.• Mikä tahansa kaupan jälkeinen tai omarakenteinen rakennelma uima-alataan yhteyteen tulee rakentaa paikallisten rakennusmääräystenmukaisesti sisältäen kuormituskapasiteetin huomioonottamisen ja mahdolliset aitausmääräykset.• Kaikki sähkönsyöttökytkennät voivat olla minimissään 153 cm etäisyydellä altaan seinämän ulkopinnasta. Etäisyydellä 153 cm -305 cm pitää olla kiinteä kytkentä (pistorasia). Kytke liitäntä- johdot vain 3-johtoiseen maadoituksella varustettuun pistokkeeseen.• Vakava sähköisku saattaa syntyä, jos asennat pumpua tai suodatinta kannen päällä. Ne saattavat pudota veteen aiheuttaen vakavansähköiskun tai –tapaturman. Älä asenna kannella tai muun pinnan päällä, läheisyydessä, yläpuolella tai hieman altaan ylätukilistanalapuolella.ESTEVAATIMUKSET• Jos pystysuora etäisyys asennetun altaan yläosan ja ympäröivän maan välillä on vähemmän kuin 1219 mm, vähintään 1219 mmkorkea ympäröivä porras, laita tai este tarvitaan ympäröimään allasta.• Este on välttämätön tarjoamaan suojan hukkumisonnettumuuksien tai melkein hukkumisen estämämiseksi, mutta se ei korvaalasten jatkuvaa valvontaa altaalla. Este on aita, seinä tai mainittujen yhdistelmä, joka ympäröi täydellisesti uima-allasta ja estääpääsyn uima-altaaseen. Esteiden täytyy täyttää paikalliset ja kansalliset rakennus- yms. määräykset.• On olemassa paikalliset minimivaatimukset aidalle ja esteille, joiden johdosta ota yhteyttä kyseisiin viranomaisiin ja noudata heidäohjeitaan.ERIKOISTOIMENPITEETVaikka tämän valmistajan altaat on suunniteltu täyttämään tai ylittämään suositellut turvavaatimukset, erityishuomio täytyy kiinnittääjoihinkin asennusrutiineeihin, joita asentaja tai asennuttaja suorittaa ja valvoo.• Tasaisuus:• Saumat:• Maavalli:Käytä aikaa varmistuaksesi, että koko altaan runkorakenne on tasossa 25 mm sisällä. Tasostapoikkeava allas synnyttää äärimmäisiä paineita altaiden seinämärakenteisiin.Näillä alueilla seinän osat liittyvät toisiinsa. Vauriot missä tahansa näillä alueilla olevissa kohdissavähentävät turvallisuutta ja saattavat johtaa altaan rakenteen heikentymiseen. Ole äärimmäisenhuolellinen ohjeita noudattaen.Tämä estää verhousta tulemasta ulos altaan seinämän alta. Seuraa ohjeita kirjaimellisesti – älä käytäoikoteitä tai korvaavia materiaaleja. Väärin asennetut altaat voivat murtua, jolloin tuhansia litroja vettäsaattaa päästä vaurioittamaan ja/ tai vammauttamaan mitä tai ketä tahansa tielle osuvaa.• Tämän valmistajan altaita ei ole tarkoitettu upotettaviksi maahan. Ulkopuoliset maaperän voimat saattavat kohdistua altaanseinämiin. Kuitenkin tietyissä olosuhteet saattaa olla tarve upottaa allasta sen saattamiseksi vaadittuun rakenteen tasomaisuuteen(< 25 mm). Altaasta tulee tällöin olla 914 mm (36”) maan pinnan yläpuolella. Jos altaasi on 1219 mm (48”) syvä, saat upottaaallasta maahan 305 mm (12” = 48” – 36”). Kysy ohjeita paikallisilta uima-allasasiantuntijoilta ja sovella alueen rakennusmääräyksiäkäyttääksesi maavalleja tukimuureina upottaaksesi altaan suosituksia syvemmälle. Ennen altaan upotetun osan täytemuuraustavarmistu, että allas pysyy täynnä vettä vähintään viikon ajan.Asenna muovikalvo altaan seinämiä vasten ennen altaan upotetunosan täytemuurausta suojataksesi allasta korroosi-ota aiheuttavilta aineilta, joita saattaa olla täytemuurauksen materiaaleissa.• Altaan omistaja on yksin vastuussa altaan riittävästä valaistuksesta.• Kaikkien käyttäjien tulee nähdä altaan matala syvyys ja turvakyltit ja -merkit kaikkina aikoina.• Allastikas tai –tikkaat ja/ tai porras tai portaat täytyy asentaa altaalle ja sieltä pois pääsemiseksi.• Keinovalojen käyttö altaan valaisemiseksi tapahtuu altaan omistajan harkinnan mukaan.2


• Yöaikaan tapahtuvasssa altaan käytössä keinovaloja tulee käyttää niin, että ne valaisevatkaikki turvakyltit ja –merkit, tikkaat, portaat kansipinnat ja kulkureitit altaalla.• Asentajan täytyy seurata kirjoitettuja, kierrätysjärjestelmän toimintaa varten laadittujaohjeita.• Kansirakenteiden täytyy täyttää paikalliset vaatimukset.• Edestä päin käsiksi päästävät vedenalaiset valot saa asentaa tai poistaa vain työkalujakäyttäen.• Vinyyliverhouksen asentajan pitää kiinnittää alkuperäiseen tai korvaavaan verhoukseentai allasrakenteeseen kaikki turvakyltit tai –merkinnät valmistajan ohjeidenmukaisesti. Turvakyltit ja –merkit pitää sijoittaa veden pinnan yläpuolelle.Kaikki komponentit kuten suodatusjärjestelmä, pumput ja lämmittimetpitää sijoittaa niin että ne ovat pikkulasten ulottumattomissa.TYÖKALUTRuuvimeisseliVasaraTeippiKuokkaJOHDANTOKeskikoon (3,7 – 9,1 m) altaan pystytys vaatii kolme (3) henkilöä. Ohessa olevassakuvassa on luettelo asennustyössä tarvittavista työkaluista ja materiaaleista.PuukkoHaravaALTAAN PAIKAN VALINTAAltaan paikan valinta ja valmistelu on omalla vastuullasi. Valmistaja voi vain ehdottaasopivia menetelmiä ja tekniikoita, painottaa tärkeitä seikkoja ja toimenpiteitä ja ei voiolla vastuussa altaaseen tulevista vioista, jotka johtuvat siitä, ettei altaan asennusohjeitaole noudatettu huolellisesti.LapioHarja4” Naula1. Pinta, jossa altaasi seisoo tulee olla EHDOTTOMASTI VAAKATASOSSA JAKIINTEÄ. Nämä olosuhteet tulee ulottua 30 cm todellista altaan alaa laajemmallejoka puolella allasta. Paras pinta on paljas maa, jossa ei ole kiviä, juuriaeikä mitään teräviä kohtia.2. Järjestä paljon pelivaraa altaan ympärille.3. Altaan paikalle pitää olla saatavissa sähkö- ja vesisyötöt ja sen tulee kyetä vastaanottamaansuuri määrä vettä, kun allas tyhjennetään.4. Asentaessasi allastasi KIINTEÄN TASOPINNAN PÄÄLLE on välttämätöntäsuojata altaasi ja sen verhous kemikaaleilta ja muilta vierailta pinnan sisältämiltäaineilta. Suojaa altaasi ja sen verhous laittamalla niiden ja maapinnan väliinmateriaaleja, joita ei ole tehty tervajohdannaisista eivätkä sisällä mitään teräviämateriaalieja, kuten risuja, tikkuja tai oksia, jne. Ehdotamme muo- visen maasuojankäyttöä maapinnan ja allasverhouksen välissä (ks. vaihe 2). Älä asennaallas- tasi suoturvesammaleen, terva- tai bitumipaperin, soran tai kemiallisestikäsitellyn maa-aineksen, jota ei ole hyväksytty allaskäyttöön, päälle. Mikä tahansanäistä tai kaikki näistä pinnoista saat- taa turmella altaasi ja sen verhouksenja tehdä altaan takuusi pätemättömäksi.5. Älä pystytä allasta puiden tai ilmasähköjohtojen alapuolelle.6. ÄLÄ asenna allastasi minkään olemassaolevan rakenteen, kuten autotallin, jne.läheisyyteen, koska tämä olosuhde mahdollistaa sukeltamisen tai hyppäämisenaltaaseesi pysyvän vammautumisen tai kuoleman aiheuttavin seurauksin.7. Älä pystytä allastasi minkään lahoavan kohteen tai maanalaisen systeeminpäälle tai läheisyyteen.8. Valitse altaasi paikka, joka on sopiva:a. Lisävarusteiden (suodatin, lämmitin, valot, jne.) sähköjohtojen kytkemiseensähkösyöttöihin sähkömääräysten mukaisesti.2 x 4PihditVatupassiLaattaMATERIAALITJA...KangasteippiKeskitolppaAUTTAVIAYSTÄVIÄSeulottu multatai hiekkab. Suurten vesimäärien tyhjennykseen.3


ASENNUS•KOKOONPANOVAIHEETLUE HUOLELLISESTI ENNEN ALTAAN ASENNUSTARAKENTEEN LÄHIKUVATKäytä alla olevia kuvia opastuksena altaasi asennuksessa6” extrudedALUMINUM POOLSwith Box Vertical7” XL POOLSwith ColumnVertical9” poolsFig. DFig. EFig. F5


ASENNUS•KOKOONPANOVAIHEETLUE HUOLELLISESTI ENNEN ALTAAN ASENNUSTARAKENTEEN LÄHIKUVATKäytä alla olevia kuvia opastuksena altaasi asennuksessa7” XL POOLSwith Column Vertical& Wrap Around Coversdeluxe POOLSwith Column Vertical& Wrap Around Coverssupreme poolswithWrap Around CoversFig. GFig. HFig. I6


MAAPERÄN / ALUSTAN VALMISTELU 1Allas täytyy pystyttää kiinteälle ja tasaiselle pinnalle. Iske tolppa maahan altaan keskipisteeseen kohdalle.Käytä apuna tolppaan sidottua narua (katso narun mitta oheisesta taulukosta) ja merkkaa ympyränmuotoinen alue maahan spraymaalilla tai jauholla. Käyttäen kuvassa näytettyä tasauslaitetta jalapiota aloita maan tasaus poistaen kaiken ruohon ja terävät kohteet, kuten tikut ja kivet, yms.Ta- soita alue alimpien paikkojen tasalle raivaussäteen alueella. ÄLÄ TÄYTÄ MATALIA KOHTIA,vaan kaiva korkeammalla olevat maaperän kohdat matalimman kohdan tasoon, vaan kaiva korkeammallaolevat maaperän kohdat matalimman kohdan tasoon. Kiinnitä erityistä huomiota ympyräkehänuloim- paan osaan raivaussäteen sisäpuolella, missä altaan pohjakisko ja seinämä sijaitsevat ja jokaalue pitää olla ehdottomasti tasossa.2”x 4”ÄLÄ TÄYTÄKAIVA TÄSSÄnaularaivaussädekeskitolppatasainen pohjavatupassiRAIVAUSSÄDE=1/2ALTAAN HALKAISIJA +15 cm3,6 m Allas = 2,0 m5,5 m Allas = 2,9 m6,4 m Allas =3,4 mraivaussädeThe assembled poolmust have a verticaldistance of 3' from thetop of the pool to theadjoining grade andthe adjoining grademust remain level fora distance of 4' awayfrom the pool. Refer tothe drawing at right.92 cm122 cmprevious gradeVAROITUS - MAAPERÄN TASAUSTÄMÄ ON ALTAAN ASENNUKSEN TÄRKEIN VAIHE.TÄHÄN VAIHEESEEN TULEE KIINNITTÄÄ SUURTA HUOMIOTA.MUISTA: ALLAS TULEE ASENTAA KIINTEÄLLE ALUSTALLE VAAKATASOON.7


ottom rails 2keskitolppavertical bottom platepohjakiskopohjakiskoSEULOTUN MAAN TAI ESI-PESTYN HIEKAN MINIMI-SUOSITUS ALLASKOONMUKAAN12 ft. 1.4 tonnia 1.1 Yards15 ft. 1.9 tonnia 1.5 Yards18 ft. 2.6 tonnia 2.1 Yards21 ft. 3.4 tonnia 2.7 Yards24 ft. 4.4 tonnia 3.5 Yards27 ft. 5.4 tonnia 4.3 Yards30 ft. 6.5 tonnia 5.2 Yardsmaasuoja valinnainenpohjalevylaatta 1/16”MAASUOJA JA SEINÄSUOJA OVAT VAPAAVALINTAISIALevitä maasuoja tai muovinen seinämä valmistellun maaperänpäälle. Maasuojaa ja seinäsuojaa on saatavilla paikalliseltaallastoimittajaltasi tai polyetyleeniseinämä voidaan hankkia paikallisestarautakaupasta. Tämä suojaa allasverhoustasi ja metalliosiamaaperän kemiallisia reaktioita vastaan.Merkkaa altaan säde (½ altaan halkaisijasta) käyttäen keskitolppaa referenssinä. Muodosta ympyräliu’uttamalla pohjakiskon kouru pohjalevyjen sisään. Kivien tai muun ylimääräisen materiaalinaiheuttaman allasmuovin vaurioitumisen ehkäisemiseksi, on suositeltavaa levittää altaan sisäpuolelle5-7,5cm vahvuinen hiekkakerros. Tuo taulukon mukainen määrä puhdasta ja pestyä hiekkaa altaansisäpuolelle.Sijoita pihalaatat kunkin pohjalevyn alapuolelle maan tasoon. Tarkista että jokainen pohjalevy onsamassa tasossa.SEINÄMÄN ASENNUS POHJAKISKOIHIN 38skimmer inletskimmer outletSeinämänpääSulkemisreikäSulkemisreijänkeskikohtaPohjalevyn keskikohtaPoista seinämä pakkauksesta.HUOMAA:YLÖS (UP)– NUOLISEINÄMÄSSÄ.Määritä aloituskohta,koskas u o d a t i n s i -säänsyöttö jaulosmenoaukotovat seinämän alkuosassa. Aloittaenpohjalevyn keskeltä työnnä seinän pohjareunapohjakiskon uraan. Varmistu, että4’ x 4’ Vanerilevyläpimenoaukot suodattimen sisään- jaulossyötöille sijoittuvat seinän yläpuoliseenosaan ja eivät kätkeydy pystyosan taakse.Jos seinämän päät eivät kohtaa, säädäpohjakiskoja sisään tai ulos päin pohjalevyistä. Etäisyys kaikissapohjalevyissä tulee olla sama. Varmistu, että seinässä olevien javaahdonpoistimen tulo- ja lähtöaukkojen aloituspaikka ovat altaansamassa päässä.


Seinän sulkeminen 4A1/4" x 20 x 3/4"truss headscrew4 closureBARs3/8" trusshead screwwasherBALTAANSISÄPUOLIPool Wall1/4" x 20SERRATEDFLANGE nutYlhäältäkatsottunaPool WallPool Wallwasher3/8 flangenutVAARAALTAAN SEINÄMÄT ON ASENNETOHJEIDENMUKAISESTIALTAAN SEINÄMÄN SULKEMISEKSI ONKÄYTETTÄVÄ KAIKKIA ¼”-20x3/4”ANKKURIRUUVEJAJA ¼”-20 MUTTEREITAÄLÄ JÄTÄ YHTÄÄN AVOINTA AUKKOAKIRISTÄ KUKIN ANKKURIRUUVI 9,6Nm:iinTyönnä ¼”-20x3/4” ankkuriruuvit altaansisäpuolelta esiasennetun sisäpuolisensulkukiskon läpi, sisä- ja ulkopuolistenaltaan seinämien päiden läpi ja läpi ulkopuolisensulkukiskon.¼” laippa- mutterit kiristetään lujasti yhteenaltaan ulkopuolelta. Kaikki aukot tulee sopiayhteen ja olla kiristettävissä lujasti yhteentoimitetuilla ruuveilla ja muttereilla.Kiristä kukin ruuvi ja mutteri 9,6 Nm vääntömomenttiin.Jos momenttiavainta ei ole saatavilla,kiristä kunnes ne ovat tiukasti. Senjälkeen kierrä kutakin mutteria puoli lisäkierrosta.Jos mutteri näyttää olevan löysäkiristyksen jälkeen, tarkista onko mutteristamenneet kierteet tai onko se särkynyt, jolloinse on korvattava uudella.RecessedPosi-Lock SystemVarmista tässä asennuksenvaiheessa, että yksi prikka altaansisäpuolella ja toinen prikkaon altaan ulkopuolella puristaenväliinsä molemmat senämänpäät. Varmista myös, ettäseinämissä olevat syvennyksetja prikkojen kupera puoli ovatsamaan suuntaan.Aseta seinämissä olevat reiät reiät kohdakkain.Sisäpuolelta allasta työnnä 3/8 ankkuriruuvi prikan, molempienseinämien sekä toisen prikan lävitse.Kiristä 3/8 laippamutterilla ulkopuolelta laipan ollessa prikkaavasten. Kiristä vain käsivaraisesti tässä vaiheessa. Toimi samallatavalla jokaisen reiän kohdalla.ÄLÄ JÄTÄ YHTÄÄN AVOINTA REIKÄÄVAARAALTAAN SEINÄMÄT ONASENNETTAVAOHJEIDEN MUKAISESTIKÄYTÄ KAIKKIA 3/8-16x3/4"ANKKURIRUUVEJA,PRIKKOJA SEKÄ 3/8-16MUTTEREITATO CLOSE POOL WALL.ÄLÄ JÄTÄ YHTÄÄNAVOINTA REIKÄÄKIRISTÄ KUKINANKKURIRUUVI9,6Nm:iin.Kiristä kaikki ruuvit ja mutterit 9,6Nm: vääntömomenttiin. Josmomenttiavainta ei ole saatavilla, kiristä kunnes ne ovat tiukasti.Sen jälkeen kierrä kutakin mutteria puoli lisäkierrosta. Josmutteri näyttää olevan löysä kiristyksen jälkeen, tarkista onkomutterista menneet kierteet tai onko se särkynyt, jolloin se onkorvattava uudella.Muttereiden liiallinen kiristäminen saattaa aiheuttaa ruuvien särkymisen, mikä saattaa johtaaaltaan vaurioitumiseen. Myös se, että muttereita ei ole kiristetty riittävästi, saattaa johtaa allasvaurioon.Tämä on yksi tärkeimmistä rakenteellisista kokoonpanoista, jotka tulet suorittamaan.Valmistaja ei voi katsoa olevansa vastuussa tämän tuotteen toimivuudesta, ellei seinämänkiinnitysohjetta ole noudatettu tarkasti.9


VERHOUKSEN SUOJAUS 5Kun seinämä on kiinnitetty ja ruuvit ja mutterit onkiristetty varmasti, päällystä ruuvin päät altaansisäpuolella kangas- tai ilmastointiteipillä altaanyläosasta sen pohjaan. Jos suodattimen sisäänjaulossyöttö eivät ole käytössä, teippaa myösnuo alueet kokonaan umpeen altaan seinämänsisäpuolelta. Kangas- tai ilmastointiteippiä onsaatavissa paikallisessa allasmyyjällä tai laitekaupassa.sauma3 kerrostateippiäAltaansisäpuoleltaaltaansisäpuoleltasuodattimensisäänsyöttösuodattimenulossyöttöKangas- taiputkiteippiTYÖN TARKASTUSVAIHE 6keskitolppasädeSeinäylhäältäVarmista keskitolpan avulla, että altaasi ontäysin pyöreä. Mittaa etäisyys keskitolpastaaltaan sisäseinämään joka suunnassa.Varmista, että nämä mitat ovat yhtä suuria.Poista tämän jälkeen keskitolppa.MAAVALLIN TEKO 7Seinäsuojus on vapaavalintainen.Teippaa seinäsuojus (muovikalvo) altaan sisäpuoliseenseinämään 305 mm (12") maanpinnasta ylöspäin. Tämätulee suojaamaan altaasi metalliosia kemiallisilta reaktioiltamaavallin maa-aineksen kanssa. Useita kaupallisia tuotteitavoidaan myös käyttää maavallin tilalla. Kysy niistälisää ammattimaisilta altaiden myyjiltä.Rakenna maavalli seinäsuojusta vasten käyttäen seulottuakosteaa maata tai esipestyä hiekkaa. Muovaa ja tiivistämaavalli, jonka huippu on 20 cm korkeudella maasta ja20 cm etäisyydellä altaan seinämästä.Rakenna noin 1,3 cm vahvuinen kumparepohjahihnojen ja lukkolevyjen päälle suojataksesiverhouksen hihnojen metallisilta päiltä. Älä käytämaavallin tilalla mitään materiaalia, joka puristuukasaan paineen alaisena. Maavalli on tärkeä osaaltaan asennusta. Se estää altaan seinämää kohoamastaylös ja verhousta luiskahtamasta ulos altaanseinämän alapuolelta.VALMISTAJA EI KATSO OLEVANSA VASTUUSSATÄMÄN TUOTTEEN TOIMIVUUDESTA, JOS MAAVALLION JÄTETTY TEKEMÄTTÄ TAI SITÄ EI OLE TEHTYASIANMUKAISESTI.1030 cmmaavalliVAARAÄLÄ KÄYTÄ MAAVALLIN TILALLAMITÄÄN MATERIAALIA, JOKAPURISTUU KASAAN PAINEENVAIKUTUKSESTA.KATSO VASEMMALLA OLEVATOHJEET.valinnainensuojus20 cm20 cm30 cm


VAAHTOLÄPIMENOAUKKO SEINÄMÄSSÄ 8TÄRKEÄÄ!! ENNEN KUIN JATKAT TÄTÄ VAIHETTA, SINUNON TIEDETTÄVÄ, MINKÄ TYYPIN VAAHTOLÄPIMENOAUKKOATULET KÄYTTÄMÄÄN ALTAASSASI.Altaassasi on asennusaukot sekä standardikoon että deluxe koon vaahdonpoistimille. Jos sinulla onisosuinen vaahdonpoistin, sinun tulee poistaa koko läpimenoaukko, kuten on näytetty kuvassa 1.Poistaaksesi tarvittavan seinämän osan, voit käyttää joko peltisaksia tai vasaraa ja veistä kuten onnäytetty kuvassa 3. Jos sinulla on standardikoon vaahdonpoistolaite, poista vai sisäosa aukosta jakiinnitä ilmastointiteippi jäljellä olevien merkittyjen alueiden ympäri, kuten näytetään kuvassa 2.1LARGE SKIMMERCUT OUT ENTIRE AREA2small SKIMMERCUT insideAREAonlyOn inside of wall, tape overholes and slots that will notbe used with duct tape or anyother cloth tape.3Jos suodattimen sisään- ja ulosmenoaukkoja käytetään, poista metalliset läpät särkemällälävistysreiät käyttäen veistä ja vasaraa, kuten kuvassa osoitetaan. Tutustu vaahdonpoistajanvalmistajan ohjeisiin jäljellä olevan asennuksen osalta. Varmistu, että vaahdonpoistaja ei vuoda,koska tämä tulee synnyttämään altaan seinämässä korroosiota ja aiheuttaa altaan seinämässälohkeilua, mitä altaan takuu ei kata.On suositeltavaa pinnoittaa molemmilta puoliltaan paljaana oleva metalli puhtaalla lakallatai kynsilakalla ruosteen ja korrosion estämiseksi.11


VERHOUKSEN ASENNUS 9allaspussiHUOMIOALTAASI ON SUUNNITELTU TÄYTTÄMÄÄN LAAJAT TURVAKRITEERIT, KUN SESEISOO TASAISELLA MAAPERÄLLÄ. TÄSSÄ MIELESSÄ 50 MM (2”) YLITTÄVÄALTAAN MAAPERÄN KALTEVUUS SEINÄSTÄ SEINÄÄN JA MIHIN TAHANSASUUNTAAN KATSOTAAN OLEVAN SUUNNITTELLUN TASOMAISUUS-KRITEERIN ULKOPUOLELLA. TAKUU KOSKEE VAIN ALTAITA JOTKAON ASENNETTU YLLÄ MAINITUN TASAISUUSKRITEERIN TÄYTTÄVÄNMAA-ALUSTAN PÄÄLLE. KUN OLET ALLOITTANUT LATAANTÄYTTÄMISEN, ÄLÄ YRITÄ VETÄÄ VERHOUSTA VOIMALLA. JOPA 25 MM(1”) VETTÄ ALTAAN POHJALLA TEKEE MAHDOTTOMAKSI VETÄÄVERHOUSTA VAHINGOITTAMATTA SITÄ.oikeinväärinyläkiskoallaspussialtaanseinäilmaallaspussimuovikourumaavalliSTANDARDI VERHOUSallaspussi1. Puhdista kaikki tikut ja terävät kohteet altaan lähi- alueelta, jonkakoko on yhtä laaja kuin allas itse. Poista verhous pakkauksestaan jaavaa verhouksen laskos. Laskosta verhous uudelleen siten, että sevoidaan helposti kantaa altaaseen. Tarkista hiekan tasomaisuusaltaassa ja varmista vielä, ettei altaassa ole mitään terävääkohdetta.2. Sijoita verhous altaan sisään. pitämällä samanaikaisestiverhouksen ylälaitaa altaan seinämän yli vedettynä noin100 mm (4”) ja pidä se siellä sijoittamalla ajoittain muovikouruverhouksen ja altaan seinämän päälle. Toista tällä tavoin kokoaltaan alueella.altaan ulkopuoleltakatsottuna3. Vedä hellästi verhousta ja käytä pehmeäharjaksista harjaa niinmonia ryppyjä kuin mahdollista altaan pohjalla. Säädä verhouksen ”overhangia” kuten tarvitaan yrittäenpitää se niin tasaisesti kuin mahdollista jakautuneena ympäri allasta.4. Varmistu, että verhouksen sauma siellä missä seinä ja verhouksen lattia kohtaavat on tasaisesti keskittynyt.Aloita altaan täyttö vedellä hitaasti. Jatka vetämistä hellästi käsitellen verhousta harjalla ja säätäen”overhangia”, kun on välttämätöntä.5. Jonkinasteinen ryppyyntyminen on ilmeistä eikä se millään tavalla vaikuta altaan rakenteelliseen lujuuteen.Kun vesi on täyttänyt allasta niin paljon, että verhous on painunut lujasti seinämiä vasten, asenna”läpi seinän asennettava” pintakaivo seuraten sen ohjeita. Sen jälkeen voit täytää altaan niinnopeasti kuin haluat. Altaan seinämien yli riippuva ylimääräinen verhousmateriaali voidaan joko leikatamyöhemmin kun allas on täytetty tai kaksoistaittaa nyt altaan sisäpuolelle verhoilun ja seinämän väliin.Asenna muovilista ympäri altaan jättämättä yhtään välejä.12


"EZ HOOK" -VERHOUKSEN ASENNUSHUOMIO: 8” (20,3 cm) lista täytyy sijoittaa ympäri koko altaan sisäpuolta1. Puhdista kaikki tikut ja terävät kohteet altaan lähialueelta, jonkakoko on yhtä laaja kuin allas itse. Poista verhous pakkauksestaanja avaa verhouksen laskos. Laskosta verhous uudelleen siten,että se voidaan helposti kantaa altaaseen. Tarkista hiekantasomaisuus altaassa ja varmista vielä, ettei altaassa olemitään terävää kohdetta.2. Sijoita verhous altaan sisään pitämällä samanaikaisestikiinni seinämän osan yläosaa.3. Sijoita verhouksen EZ-koukut altaan seinämän yläosaan kokoaltaan ympäri. Sijoita tilapäisesti muutamia yläkiskoja verhouksenlistan yläpuolelle tukeaksesi ja vahvistaaksesi seinämää. Jatka tällätavalla koko altaan ympäri.30 cmmaavallivalinnainensuojus20 cm20 cm30 cm4. Vedä hellästi verhousta ja käytä pehmeäharjaksista harjaa niinmonia ryppyjä kuin mahdollista altaan pohjalla.5. Jonkinasteinen ryppyyntyminen on ilmeistä eikä se millääntavalla vaikuta altaan rakenteelliseen lujuuteen. Kun vesi ontäyttänyt allasta niin paljon, että verhous on painunut lujastiseinämiä vasten, asenna ”läpi seinän asennettava” pintakaivoseuraten sen ohjeita. Sen jälkeen voit täytää altaanniin nopeasti kuin haluat.yläkiskoEZ hookaltaan ulkopuoleltakatsottunaaltaan seinäHELMIKORISTELLUN VERHOILUN ASENNUS1. Puhdista kaikki tikut ja terävät kohteet altaan lähialueelta, jonka koko on yhtälaaja kuin allas itse. Poista verhous pakkauksestaan ja avaa verhouksenlaskos. Laskosta verhous uudelleen siten, että se voidaan helposti kantaaaltaaseen. Tarkista hiekan tasomaisuus altaassa ja varmista vielä, etteialtaassa ole mitään terävää kohdetta..2. Asenna helmikoristelllun verhoilun vastaanottaja altaan seinämänyläosaan. Sijoita tilapäisesti muutamia yläkiskoja bead receiverinyläpuolelle tukeaksesi ja vahvistaaksesi seinämää. Jatka tällä tavallakoko altaan ympäri.3. Sijoita verhous altaan sisään pitämällä samanaikaisesti kiinni seinämän osan yläosaa.4. Napsauta verhouksen peitelista peitelistan vastaanottajaan seinämä verhouksen yläosaan seinämässä.5. Vedä hellästi verhousta ja käytä pehmeäharjaksista harjaa niin monia ryppyjä kuin mahdollista altaanpohjalla.6. Aloita altaan täyttö vedellä hitaasti. Jatka vetämistä hellästi käsitellen verhousta harjalla ja säätäen ”overhangia”, kun on välttämätöntä.7. Jonkinasteinen ryppyyntyminen on ilmeistä eikä se millään tavalla vaikuta altaan rakenteelliseen lujuuteen.Kun vesi on täyttänyt allasta niin paljon, että verhous on painunut lujasti seinämiä vasten, asenna ”läpiseinän asennettava” pintakaivo seuraten sen ohjeita. Sen jälkeen voit täytää altaan niin nopeasti kuin haluat.13


YLÄLEVYJEN ESIASENNUS* 10* HUOM: CAGE- MUTTEREITA EI TARVITA KAIKISSA ALTAISSA. TARKISTA PAKKAUSLISTASTAEnnen kuin ylälevyt asennetaan, on välttämätöntäkiinnittää cage-mutterit asianmukaisillepaikoille.Pihtejä käyttäen purista yhteen cagemutterinjousisivut ja työnnäne ylälevyihin ylälevy "cage" mutterillaalapuolelta.cage nutylälevyylälevycage nutpihditpihdit1/4” Cage NutPYSTYT, YLÄLEVYT JA -KISKOT 11No. 12 x 1/2”Sheet MetalScrewpystytJos aitaus tai kansitus tullaan asentamaan, tutustu kannen ja aidan asennusohjeisiin ennenpystyjen asentamista. Pystyjen aukkojen tulee olla yläpäässä pystyää.Jos altaasi on varustettu erikoisteipeillä, ne on parasta kiinnittää pystyihin nyt.Huomio:Jos altaassasion kaksi osainenmuovinen pysty,työnnä litteä palapystyyn ennenasennustaoheisen kuvanmukaan14


Työnnä kaksi kiskoa levyynsamalla tavoin ja käyttäensamaa etäisyyttä kuin pohjakiskoissaja levykokoonpanossa. Työnnä kiskot jaNo. 12 x 1/2”Sheet MetalScrewlevykokoonpano muovisiin listoihin jättäen kaukopääilmaan.VARMISTU, ETTÄ YLÄLEVY ON KESKITETTYSUORAAN POHJALEVYN YLÄOSAAN.Kiinnitä pysty ylä- ja alalevyyn käyttäen 12x½”peltituuveja.Työnnä yläkiskon avoin pää toiseen ylälevyyn, jossa onyläkisko työnnetty vastakkaiseen puoleen. Työnnäylälevy kiskoineen taas listaan jättäen kiskon kaukopääilmaan. Jatka tällä tavalla koko altaan ympäri.muovikouruKiskoylälevy15


LISTOJEN ASENNUSJA VAROITUSKYLTTIEN SIJOITUS12Refer to the "Construction Close-ups" at thebeginning of these Instructions as indicated below:RUUVI AUKKOJEN SIJAINTIOPAS12 ft. 15 ft. 18 ft. 21 ft. 24 ft. 27 ft. 30 ft.PYÖREÄ PYÖREÄ PYÖREÄ PYÖREÄ PYÖREÄ PYÖREÄ PYÖREÄ(4" Lista/ 4" Pysty) 1 B & D B & E B & E C & E C & E(6" Jatkolista/1 A & D A & D A & D A & D A & E A & D A & E6" Vanha ekstrudoitu pysty) A & E A & D A & EFIG. A (6" Lista/ 6" Pysty) 1 E & C E & C E & C E & B E & B E & B E & BFIG. B (6" Lista/ 6" Pysty) 3 E & C E & C E & C E & B E & B E & B E & BFIG. C, D, E, G, H & I (6” Jatko. & 7" Lista/ 6" Pystykotelo) 2 A & D A & D A & D A & E A & E A & E A & EFIG. F (9" Lista/ 8" Pystykotelo) 2 A & C A & C A & C A & D A & D A & D A & DABCCBAAABCCB1DEED 2BC D EE D CB3DEEDNo. 12 x 1/2”Sheet MetalScrewSijoita listat altaan seinämän päälle siten,että kukin pää lepää ylälevyn päällä.Käyttäen yllä olevaa taulukkoa ohjeena asetaylälevyn ja listan reiät kohdakkain yllä olevienpiirrosten mukaisesti sovellettuna allaskokoosija työnnä 12” x ½” peltiruuvi listanläpi ja ylälevyyn. Todelliset ruuvin reiät, joitakäytetään, eivät vaikuta altaan eheyteen. Voitkäyttää reikäasettelua, joka asettu parhaitenkohdalleen!Listaruuveja ei saa kiristää ennen kuinkaikki listat ovat paikoillaan ja allas ontäytetty vedellä.LISTOJEN ASENNUS BAR HARBOR &RIO VISTA MALLEIHINHuom: On käytettävä 5/16" x 3/4" ruostumattomia aluslevyjäpeltiruuvien kanssa, jotta varmistetaan listojen kiinnittyminenylälevyihin. Aluslevyjen poisjättäminen saattaa johtaa listojenvaurioitumiseen.Sijoita listat altaan seinämän päällesiten, että kukin pää tukee ylälevyyn.Sovita ylälevyn reiät listassa olevienreikien kanssa yhteen allaskokosiohjeiden mukaisesti ja työnnä12"x1/2" peltiruuvi aluslevyn ja listanläpi ylälevyyn.Altaasi on varustettu kolmella (3) varoituslistalla.Yksi (1) jossa lukee suurella WARNING, on asennettava altaaseen menokohtaan,eikä sen näkyvyyttä saa peittää mikään, esim. portaat.Kaksi (2) muuta listaa, jossa lukee warning, tulee sijoittaa altaalle menokohdanvastakkaille puolelle (ks. kuva vasemmalla), siten, että varoitustekstit näkyvätaltaallemenokohtaan päin.16NÄITÄ VAROITUKSIA EI SAA POISTAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA.HUOM: Altaasi ylälistoja ei ole suunniteltu kävelyyn sen päällä.Huomauta jokaista, joka käyttää allastasi, että: KÄVELY JA ISTUMINEN ALTAANYLÄLISTAN PÄÄLLÄ ON KIELLETTY!jos altaasi on varustettu kuvioteipillä, on parasta, että kiinnität sen listoihin nyt.


KANSIKOTELOIDEN ASENNUS 13SEURAA ALLA OLEVIA OHJEITAERIKOISALTAASI KANSILEVYILLE4”, 6” & 7” KANSIKOTELOTNäiden kansikotelojen kiinnityksessäei tarvita muttereita tai ruuvejaAltaat, joissa on uusi 1-osainen Delux kansikotelo,kotelo yksinkertaisesti napsautetaan paikalleenasettamalla kotelon päätekappaleen pohja ja altaanylälevyn kiinnityspaikka vastakkain (vai kuvio A).2-osaisilla kansikoteloilla työnnä pohjaosa yläosaan(kuvio 1), niin, että muodostuu yksi yksikkö kuvion 2mukaisesti. Sitten napsauta kansikotelo paikalleen asettamallakansikotelon päätekappaleen pohja ja ylälevyn kiinnityspaikkavastakkain (kuvio 3). Varmista kiinnitys 10 x 1”itsekierteytyvällä metalliruuvilla (kuva 4)..1A234#10x1” SelfTapping ScrewImportant: Make sure that the inside edge of the topcover is securely positioned over the edge of the ledges17


6" & 7" KAKSIOSAINEN TÄYSMUOTOILTU KANSIKOTELOLiu’uta sisäkotelo (altaan sisäpuolta lähimpänä oleva kotelon osa) paikalleen ja sijoita ulkokotelo sisäkotelonpäälle asettaen reiät vastakkain ylälevyyn asetettujen cage-muttereiden avulla ja varmista kiinnityskäyttäen ¼”-20x3/4” ruostumattomia ruuveja. Kaksi (2) kansikotelon reunaa tulee olla yhdensuuntaisia.Ennen ruuvien kiristämistä paina kansikotelon molemmat osat tiukasti toisiaan vasten.Säädä kansikotelon pohjassa oleva reikä kohdalleen pystytuessa olevan reiän kanssa ja kiinnitä tiukastikäyttäen 10”x1” itsekierteytyviä metalliruuveja.inside coveroutside fullcontoured cover1/4”-20 x 3/4”stainless steel Screwoutsidefull contouredcoverJo pystytuessa ei ole reikää, käytä yksinkertaisestikansikotelon reikää mallina ja poraa pystyn läpikäyttäen 3,6 mm (9/64”) poranterää.Ole huolellinen, ettet vahingoita altaan seinämää!#10x1” SelfTapping ScrewKANSILEVYT ALTAILLE, JOISSA ON 9" LISTAAsenna pohjakansi- levy10”x1” peltiruuvillakiinni pystyynkäyttäen oikeallaolevan kuvanmukaisesta reikääledgeoikeincoverbottom(HUOM: TÄSSÄ MALLISSA EI TARVITA CAGE-MUTTEREITA EIKÄ YLÄKANSILEVYN RUUVEJA)On hyvin tärkeää,että lista kiinnitetäänpohjakansilevynuransisäpuolelle, kutenvasemmassakuvassa on näytetty.Varmistu, ettälista jää tähänasen- toon.väärinledgecoverbottomtop coverKoukkaa yläkansilevyn sisäpuolen alapuolinenosa listan alapuolelta oikealla olevan kuvanmukaisesti. Sitten laske ylakansilevyä, kunnesse lepää tasaisesti listan päällä. Sijoita ¼” itsekierteytyväruuvi läpi pohjakansilevyn aukon jaruuvaa se kiinni yläkansilevyssä olevaan reikään.Ole varovainen, ettet ylikiristä ruuvia!ledgecover bottom1/4”-14x1” SelfTapping Screw18


VAROITUSVAROITUSTARRAT 14Turvallisuustarroja on toimitettu turvallisuuden takaamiseksi 4 kpl. Aseta kyltitaltaalla paikkoihin, jossa ne ovat kaikkien allasta käyttävien henkilöidenhelposti havaittavia. Poista tarran takaosaa suojaava kerros ja kiinnitä lujastipainamalla se huomiota herättävään ja selvästi näkyvään pintaan altaassa.ÄLÄ MISSÄÄN OLOSUHTEISSA POISTAVAARA- JA VAROITUSTARROJAALTAAN KÄYTTÄJÄN VAROITUSTARRAT 15Valmistaja on toimittanut varoituskyltit estääkseen sukeltamisen ja/ hyppäämisen altaaseesi.Tähdennä kaikkille altaan käyttäjille, että noudattavat tarroissa olevia ohjeita ja varoituksia.Jos tarvitset lisää näitä varoitustarroja mistä tahansa syystä, valmistaja toimittaa niitä lisää pyynnöstäsi.Tilaa yksinkertaisesti halutut tarrat sen/ niiden osanumeroilla joko paikalliseltaalaasi jälleenmyyjältä tai suoraan valmistajalta.#490090#490091#490021TURVAESITTEET JA KOULUTUSOHJELMAT 16Koulutusohjelmia ja materiaalia ( kuten seminaareja, harjoituksia, esitteitä, videoita, kokoonpanooppaita,jne.) on saatavilla NSPI:ltä, NSPÄltä ja muilta allasturvaryhmiltä ja yksityisiltä yrityksiltä.Keinoina kommikoida hyödyllisestä turvallisuustietoudesta altaiden omistajien sekä käyttäjien kesken,alan teollisuuden jäsenet ovat luvanneet toimittaa sellaista informaatiota omistajille ja pyytävättai vaativat omistajia allekirjoittamaan vakuutuksen, että he ovat vastaanottaneet, lukeneet ja noudattavatannettuja ohjeita.19


TURVALLISUUSVIHJEITÄ-SÄÄNTÖJÄ JA SÄÄDÖKSIÄTämä kappale on suunniteltu perehdyttämäänsinut joihinkin ohjenuoriin liittyen altaasiturvalliseen käyttöön• Älä sukella tai hyppää altaaseesi. Altaasi on likimain 120 – 132 cm syvä. Sitä ei olesuunniteltu sukeltamiseen eikä hyppäämiseen. Jos sukellat tai hyppäät altaaseen,sinulla on suuri vaara kuolla tai vammautua pysyvästi. Tähdennä kaikille perheesijäsenille ja vieraille nämä tosiasiat. Osoita ja näytä, missä ovat altaallasi ÄLÄSUKELLA-tarrat.• Älä asenna altaaseesi mitään liukumäkiä äläkä sukelluslautaa, koska altaasi on vain120 cm (48”) – 132 cm (52”) syvä, eikä sitä ole ole suunniteltu siten noiden laitteidenkäyttöön.• Luettelo alla olevista hätäpuhelinnumeroista pitää sijoittaa altaan lähettyville huomiotaherättävälle paikalle:A. Lähin saatavilla oleva poliisi-, tulipalo- tai pelastusyksikkö.B. Lähin satavilla oleva lääkäri.C. Lähin ambulanssipalvelu.D. Lähin sairaala.• Älä koskaan salli allastasi käytettävän, ellei vähintään yksi henkilö, muu kuinkyseinen altaan käyttäjä, ole läsnä. Lasten on oltava aina aikuisten huolellisenohjauksen alaisena.• Älä koskaan jätä allasta avoimeksi ja vaille silmälläpitoa. Poista portaat ja muut keinot,jotka mahdollistavat altaalle pääsyn sen ollessa vailla silmälläpitoa. Lisävarotoimenpiteenäallas pitää peittää, kun se ei ole käytössä.• Älä koskaan kävele, kiipeä, istu, seiso altaan yläreunalla tai sukella siitä altaaseen. Sitä eiole suunniteltu tällaista käyttöä silmälläpitäen. Jos kuitenkin teet näin, sinulla on riskivammautua pysyvästi tai kuolla.• Älä koskaan koske suodattimeen, jos altaassa tai sen ympärillä on uimareita. Varmistu, että altaan sähkölaitteet täyttävätkansalliset ja paikalliset sähköturvallisuusmääräykset.• Älä laita kemikaaleja altaaseen sen ollessa käytössä. Myrkyllistä tai tuekallista ihonärsyyntymistä saattaa tuolloin esiintyä.• Älä salli altaan ympäristössä hevosurheilua tai muita vaarallisia pelejä. Muista, että altaan ympäristöalue saattaa ollamärkä ja luikas. Vakaviin vammautumisiin johtavat onnettomuudet voidaan estää, kun näitä käyttäytymissääntöjä tiukastipainotetaan ja noudatetaan.• Altaan yöajan käyttöä varten, altaalle pitää laittaa valaistus, joka valaisee turvakyltit ja kävelyreitit ja kannet.• Älä salli lelujen, tuolien, pöytien, suodatussysteemin pumppujen, lämmitimien tai muiden esineiden olla alle 120 cm(4’) etäisyydellä altaasta.• Opeta lapsesi uimaan.• Pidä kaikki elektroniset radiot, mikrofonit tai mitkä tahansa muut sähköiset kojeet kaukana altaasta.• Pidä altaan kansi ja allasalue puhtaana ja poista kaikki kohteet, jotka voivat aiheuttaa kompastumisen.• Kun osket suodattimiin, pumppuun tai sähkölaitteisiin, varmistu, että maa jalkojesi alla on ”rutikuiva”.• Varo altaan tikkaiden (tikkaan) liikkumista ylös ja alas.• Salli vain yhden ihmisen kerrallaan käyttää tikasta tai tikkaita.• Opasta altaan käyttäjiä asianmukaiseen allastikkaiden ja portaiden käyttöön.20TERVEJÄRKISET TURVATOIMENPITEET VOIVAT ESTÄÄONNETTOMUUDET JA VAKAVAT LOUKKAANTUMISET


ENNALTAEHKÄISEVÄT HUOLTOTOIMENPITEET JA –VIHJEETKäytä puhdasta lakkaa tai kynsilakkaa ruuvien päiden päällystämisessä.• Käytä puhdasta lakkaa tai kynsilakkaa peittämään mitkä tahansa naarmut listoissa tai pystytuissa. Näin estät kyseistenkohtien ruostumisen ja korroosion.• Käytä vahaa suojaamaan altaan seinämää ja runkorakennetta haitallisilta aineilta.• Älä koskaan jätä allasta tyhjäksi vedestä. Tämä saattaa aiheuttaa verhouksen kutistumisen javahingoittaa altaan seinämää ja runkorakennetta• Jos käytät läpi altaan seinämän meneviä sovitteit(”Thru The Wall fittings”) suodattimeesi ja päätät purkaa altaasi taipoistaa verhouksen, on mahdollista ettet kykene enää kohdistamaan reikiä kohdalleen, jolloin saatat joutua hankkimaanuuden verhouksen.• Tarkasta säännöllisesti merkkejä kulumisesta tai löysistä pulteista, mitkä saattavat tehdä altaasta, allastikkaista,altaan kansirakenteesta tai mistä tahansa altaan kohdasta turvattoman• Valitse altaan huoltopalveluun sertifioitu allasammattilainen.VAROITUSTarkista kaikki metalliset osat altaasi runkorakenteest ja seinämistä korroosion tai kulumisen merkkien havaitsemiseksi.Poista kaikki korrosiokohdat ja korjaile ne maalilla. Liiallinen kuluminen saattaa johtaa altaan rakenteen vaurioitumiseen,mikä saattaa vapauttaa suuret määrät vettä, mikä saattaa aiheuttaa aineellista harmia ja omaisuudentärveltymistä. Varmistu, ettei pintakaivo vuoda, koska se saattaa ruostuttaa altaan seinämän jaaiheuttaa altaan seinämän halkeilua, mitä altaan takuu ei kata.VAARASen jälkeen kun allas on täydellisesti asennettu ja täytetty vedellä, älä yritä tehdä mitään rakeenteellisia muutoksiatai purkaa allasta. Yllämainitun varoituksen laiminlyönti voi aiheuttaa altaan hajoamisen, omisuusvahinkoja ja vakaviavammautumisia..HENGENPELASTUSLAITTEISTOTSuositellaan, että yksi tai useampi hengenpelastuslaitteisto on käsillä koko ajan altaan alueella.A. Valo, voimakas, jäykkä tolppa, vähintään 3,6 m (12’) korkea, joka on varustettu ripustuskoukulla ja siinä olevallavalolla.B. Läpimitaltaan vähintään 6,4 mm (1/4”) heittoköysi, pituus vähintään 1,5 x altaan maksimileveys, tai mikä tahansa,edellä mainitun läpimitan omaava, vähintään 15 m (50’) mittainen, lujasti halkaisijaltaan noin 375 mm (15”) rengaspoijuun kiinnitetty köysiTALVIHUOLTOYLEISHUOMAUTUS: Niin paljon kuin näitä altaita onkin toimitettu kaikkien maantieteellistenalueiden käyttäjille ja onasennettu varsin vaihtelevissa ilmasto-olosuhteissa, sinun täytyy käyttää omaa harkintaasi siitä, onko viisasta jättää allaspaikoilleen talveksi. Valmistaja ei voi katsoa olevansa vastuussa allasvaurioista, jotka saattavat olla seurausta talvionnettomuuksista,tai väärinkäytöstä tai laininlyönneistä. Pannaksesi altaasi asianmukaisesti talvikuntoon sinun on noudatettavaseuraavia vaiheita:1. Jos altaassa on käytetty ”läpi seinän asennettava” pintakaivo sisään- ja ulostuloa, pintakaivo täytyy sulkea sulkulevyllä, jotta yhtään vettä ei jää pintakaivoon. Paluusovite täytyy myös sulkea käyttäen tulppaa altaan sisäpuolella.On hyvin tärkeää, ettei paluusovite työnny altaaseen ja ettei veden sallita virrata sisään pintakaivoon. Jos tätä einoudateta, kun jää altaassasi muodostuu, se tulee tarttumaan pintakaivoon ja paluusovitteisiin, ja jos jää siirtyy, setulee repimään allasseinämää2. Asianmukaisen kokoinen jääntasain (allastyyny) altaan vedessä vaimentaa jään painetta, joka muutoin voi aiheuttaarajun paineen altaan seinämiin.3. Sopivia kemikaaleja täytyy käyttää levän kasvun ehkäisemiseksi talviaikana. Vahva klooripitoisuus ja algasidiauttavat.4. Peitettä täytyy käyttää pitämään lika ja roskat pois altaasta. On tärkeää, kun kiinnitetään peitettä, että se on riittävänlöysällä niin, että se lepää veden päällä, eilä aiheuta painetta altaan runkorakenteeseen. Peitteen päälle kertynyt lumitäytyy poistaa.21


ALTAAN VEDESTÄ HUOLEHTIMINENKAUDEN ALUSSA ALTAAN VESI TULEE TESTATA AMMATTIMAISESSA ALLASLIIKKEESSÄKUINKA PITÄÄ VESI PUHTAANA JA TERVEELLISENÄTerveytesi ja maksimaalisen tyytyväisyytesi on taattu pitämällä altaasi vesi hohtavan kirkkaana ja hygi-eenisen puhtaana.Näiden olosuhteiden saavuttamiseksi tietyt laitteet ja kemikaalit, joita saat altaasi toi-mittajalta, ovat välttämättömiä.Laitteistot, kuten suodatin altaasi kokoon suhteutettuna, pintakaivo ja imuri huolehtivat altaaseen laskeutu-neiden partikkelien,lehtien poistamisesta vedestä. Pieni kahluuallas jalkojen pesemistä varten niille, jotka ovat menossa altaseen(tai altaan peitteen päälle, kun allas ei ole käytössä), on suositeltava vähentämään veden likaantumista. Hyödyntämällätämän kaltaista laitteistoa tulet pitämään altaasi hohtavan puhtaana, mutta se ei puhdista vettä. Puhdistus (bakteerien jalevien tappamien) saadaan tehdyksi käyttämällä kemi-kaaleja. Kloori on yleisimmin käytetty veden bakteereiden tuhoaja.Tehdäksesi kloorikäsittelyn asianmuk-aisesti on välttämätöntä pitää veden happo/ emäs-taso asianmukaisena.Luotettava allasveden testauspakkaus auttaa määrittämään veden päivittäisen klooriannoksen ja happo-emäs-tason (pHtason).Löydät testipakkauksesta kaksi erilaista värivertainta. Keltainen puoli on kloo-rille. Allasvesinäytteesi väri joidenkinklooriindikaattoritippojen lisäämisen jälkeen pitää olla väriver-tainasteikolla 0,3 ppm:stä 0,6 ppm:ään (1 ppm = miljoonasosa).Jos lukema on alle 0,3 ppm, lisää klooria veteen. Jos lukema on korkeampi kuin 0,6 ppm, lisää uutta tuoretta vettäaltaaseen tai jätä se allas käyttä-mättömäksi, kunnes lukema putoaa. Liian korkea klooripitoisuus ärsyttää silmiä ja ihoa.Vaalenpunainen puoli testauspakkauksessa auttaa sinua vakiinnuttamaan veden pH-tason. Allasvesinäytteesi väri, lisättyäsisiihen joitakin pisaroita pH-indikaattoriliosta, pitäisi olla toisen värivertaimen pH-alueella 7,2 – 7,6. pH on tekninentermi, joka veden happamuutta tai emäksisyyttä. Alle 7,0 olevat pH-lukemat ilmaisevat happa-muutta ja yli 7,0 lukematemäksisyyttä.. Kun Ph on 7,0, vesi on neutraali.Allasvesi tulisi pitää hieman emäksisenä, eli pH-alueella 7,2 – 7,6. Näissä lukemissa vesi on pehmeää, miellyttävää jakloori tehokkaimmillaan. Jos pH-lukema menee alle 7,2, lisää kalsinoitua soodaa. Jos pH-lukema kohoaa yli 7,6:n, lisäänatriumbisulfaattia..Happamat olosuhteet aiheuttaa kloorin nopean kulumisen, silmien ja ihon ärsytystä ja ruostuttaa altaan laitteistoja.Toisaalta korkeampi emäksisyysaste vähentää kloorin vaikutusta tappaa bakteereita ja leviä, tekee vedensameaksi ja vähentää sen raikkautta. 7,8:aa korkeampi pH allasvedessä edesauttaa altaan verhouksen jäykistymistä,kutistumista ja haurastu-mista. Koska klooriyhdiste on pääosin emäksistä, sen jatkuva käyttö lisää veden emäksisyyttä.Kauden alussa käsittele altaasi vesi hoitoaineella, estääksesi korkean emäksisyyden muodostuminen. Jot-kin levät jabakteerit tulevat immuuneiksi matalille klooripitoisuuksille, ja siten joka toinen viikko allas tulee ”super-kloorata” (shokkikäsittely)kaksin- tai jopa kolminkertaisella klooriannostuksella. Älä käytä allasta tällaisen ”super-kloorauksen” jälkeenvähintään 12 tuntiin. Tämän jälkeen tarkasta altaa klooripi-toisuus ja pH ja varmistu että molemmat nämä arvot ovat oikeassatasapainossa.Kauden alussa käytä levämyrkkyä estämään levien kasvu allasvedessä ja lisää sitä säännöllisesti pienentääksesikloorin käyttötarvetta.TÄRKEITÄ VIHJEITÄ:Noudata valmistajan etikettien ohjeita kemikaaleja käyttäessäsi. Kuitenkin todellinen kemiallinen tasapai-no riippuu useistatekijöistä kuten allasveden tilavuudesta, lämpötilasta, auringon valolle altistumisastees-ta, likaisuudesta ja uimareidenmäärästä. Siten, varmistu, että kloorin pitoisuus on aina 0,3 – 0,6 ppm ja pH 7,2 – 7,6 rajojen sisälläTarkista pH ja klooripitoisuus joka ilta, kun kukaan ei ole altaalla ja korjaa ne mittaamiesi lukemien perus-teella oikeiksilisäämällä tarvittavat määrät kemikaaleja. Enne altaan käyttämistä seuraavana päivänä, tar-kista pitoisuudet uudelleenvarmistaaksesi, että vedessä on oikea kemiallinen tasapaino. Voimakas kloorin haju altaan yläpuolella ilmaisee kloorinhöyrystyvän. Lisää klooria pitää lisätä veteen. Varmistu pH-tasos-ta jälleen.Kaikkien kemikaalien pitää liueta täydellisesti. Riittämättömästi liuenneet kemikaaalit saattavat sameuttaa veden,lyhentää suodattimien käyttöikää ja vaurioittaa verhousta. Allasveden oikea pH ja klooripitoisuus ovat oleellisia asioitamyös altaan metallisten osien suojaamisessa. Pidä suodatin käytössä, kun lisäät lai-mennettuja kemikaaleja.ESTÄ HUKKUMISONNETTOMUUDET. ÄLÄ KOSKAAN UI YKSIN.SEURAA LAPSI KOKO AJAN. PIDÄ VÄHINTÄÄN 120 CM (4’) TILA VAPAANA ALTAANULKOPUOLELLA, NIIN ETTEI SILLÄ ALUEELLA OLEMITÄÄN KOHTEITA, JOTKA AUTTAVAT ALTAALLE PÄÄSYSSÄ.22

More magazines by this user
Similar magazines