esitys - Keski-Suomen liitto

keskisuomi.fi

esitys - Keski-Suomen liitto

Laajakaista kaikilleEsityksen tietolähde: Juha ParantainenLiikenne- ja viestintäministeriöWWW.LVM.FI 8.5.2009 1


Nopeiden laajakaistayhteyksienkehittämisen tavoitteet1 Mbit/s vuoteen 2010 mennessä• Jokaisessa vakinaisessa asunnossa sekä yrityksen ja julkishallinnonvakinaisessa toimipaikassa tulee voida käyttää kiinteää tai langatontatilaajayhteyttä, jonka tulevan liikenteen välityskyky on keskimääräiseltänopeudeltaan vähintään 1 Mbit/s.• Nopeus 1 Mbit/s määritellään yleispalveluksi. Palveluntarjoaja voi valita,millä tekniikalla se yhteyttä tarjoaa, ts. yleispalveluvelvoite ontekniikkaneutraali.• Ei käytetä budjettirahaa100 Mbit/s vuoteen 2015 mennessä• Lähes kaikki (yli 99 % väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten jajulkishallinnon vakinaiset toimipaikat ovat enintään 2 km etäisyydellä 100Mbit/s yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta.• Kuluttajat hankkivat tilaajayhteyden omalla kustannuksellaan• Noin 2 000 kotitaloutta jää taloudellisista syistä hankkeen ulkopuolelle• Taajamiin teleyritykset rakentavat nopeat yhteydet markkinaehtoisesti.Näin saavutetaan noin 95 % väestöpeitto.• Väestöpeiton korottaminen tästä 99 %:iin edellyttää, että nopeatyhteydet noin 120 000 haja-asutusalueiden kotitalouteenrakennetaan osaksi julkisella tuella.• Kilpailutettavat hankkeet toteutetaan vuosina 2010–15 (vuonna 2009mahdollisesti pari pilottihanketta)2WWW.LVM.FI8.5.2009


Miksi 100 megan yhteyksiämyös haja-asutusalueille?• Kyse on tietoliikenneinfrastruktuurin rakentamisestakymmenien vuosien tarpeisiin. Valokuitu on pitkäikäisin japarhaiten skaalautuva runkoverkkoratkaisu, jokamahdollistaa kaikki tilaajaverkot• Nykyistenkin palvelujen sujuva ja yhdenaikainen käyttövaatii suuria nopeuksia ja uudet palvelut vaativat yhäsuurempia nopeuksia.• Tulevaisuuden viestintä edellyttää myös nopeaa lähtevääliikennettä (symmetrisyys)• Haja-asutusalueilla nopeus/hinta jäänyt jälkeenkaupunkialueista. Tietoyhteiskuntapalvelujen kysyntä onniillä kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin kaupungeissa(etätyö, etäterveydenhuolto ym.).• Useat palvelut vaativat, että tarjottu nopeus on varmastisaatavilla. Hyvä palvelutaso tulee voida tarjota myösverkon reuna-alueilla. Valokuidun nopeus ei heikennypidemmän etäisyyden myötä.3WWW.LVM.FI8.5.2009


Haja-asutusalueidenvalokuituhankkeen rahoitus• Hankkeen kustannukset ovat noin200 miljoonaa euroa• Valtio on tehnyt seuraaviarahoituspäätöksiä:Valtio VN periaatepäätös: valtio enintäänosallistuu enintään 66 milj. 1/3eurolla v. 2010–15. Valtionrahoituksen ehtona on, ettämaakuntien liitot ja kunnattoimivat periaatepäätöksenmukaisesti. Vuoden 2009 lisäbudjetti:valtion tukea aikaistetaan niin,että 0,5 milj. € voidaan käyttääjo vuonna 2009.• Julkinen tuki enintään 2/3• Mahdollisella EU-rahoituksellapienennetään kuntien maksuosuutta• Tukea maksetaan ainoastaanhankkeille, jotka eivät olekaupallisesti toteutettavissa.MaksuosuudetTeleyrityksetvähintään1/3EU ja kunnatyhteensäenintään1/34WWW.LVM.FI8.5.2009


EU-rahoituksenmahdollisuudet• EU:lta elvytyspaketin osana noin 1 mrd. € hajaasutusalueidenlaajakaistahankkeille, lopullinenpäätös tehtiin huippukokouksessa 19.3.2009• Suomen osuus tästä on alustavasti noin 24 milj. €• Laajakaistatuki kanavoidaan EU:nmaaseutuohjelmien kautta. Jäsenvaltiot tarkistavatmaaseutuohjelmat 15.7.2009 mennessä.• Maaseutuohjelman laajakaistarahoituksenhallinnointimallista on tehty ehdotus (LVM/MMM)• Maaseutuohjelman rahoituspäätöksiä tehdäänohjelmakauden loppuvuosina 2009−13 (käytännössä2010−13).• Mahdollisen maaseutuohjelman EU-rahoituksen lisäksion nykyisten ohjelma-asiakirjojen puitteissavaihtoehtoisesti käytettävissä pieniä määriärakennerahaston rahoitusta. Ohjelmakauden2007−13 rahoitus on kuitenkin pitkälti jo sidottu.WWW.LVM.FI


Milj. €Eräs mahdollisuus valtiontuen jaEU-rahoituksen hallinnoinniksi250200Ilman EU-rahaa,yhteensä 200 milj. €Yhdestä tuutista,yhteensä 200 milj. €Viestintävirasto päättää valtiontuesta ja TE-keskuksetpäättävät maaseutuohjelman rahoituksesta- Samat kriteerit, viimeisen 5 % väestöpeitto- Joko EU-rahaa tai valtiontukea (ei molempia)- Kunnan rahoitus on EU-rahoituksen kansallisena vastinrahana15066 milj. €33 %66 milj. €33 %Viestintävirasto,yhteensä 145 milj. €hankkeita10050066 milj. €33 %66 milj. €33 %25 milj. €13 %41 milj. €21 %66 milj. €33 %TE-keskukset,yhteensä 55 milj. €hankkeita25 (46 %)12 (21 %)18 (33 %)66 (46 %)30 (21 %)48 (33 %)ValtiontukiMaaseutuohjelmaKuntaTeleyritysWWW.LVM.FI8.5.20096


Valtiontukea voi saada viimeisen5% väestöpeiton hankkeisiinHAJA-ASUTUSALUE(viimeisen 5 %väestöpeitto)TAAJAMAKAUPALLINENLAAJENTUMISALUEJulkisen tuen piirissä oleviavalokuituhankkeita7WWW.LVM.FI8.5.2009


Julkisesti tuettava osuushankkeestaTAAJAMALähinliityntäpisteHAJA-ASUTUSALUEKotitalousOlemassaolevaverkkoKaupallinenlaajentumisalueOsa julkisesti tuettavaavalokuituhanketta(valtion, kuntien ja EU:nrahoitusosuusyhteensä enintään 2/3)Enintään2 km8WWW.LVM.FI8.5.2009


Laajakaistahankkeidensisällöstä alustavasti• Viestintävirasto ohjeistaa tarjouspyyntömenettelyn ja laatiiyhtenäiset kriteerit tarjousten vertailulle (ohje 4/2009)• Hanke voi kattaa yhteyden olemassa olevasta verkostatilaajalle asti, mutta vain viimeisen 5% väestöpeiton alueon tukikelpoista• Viestintävirasto on rajannut kartalle tukikelpoisen alueen• Kuluttaja maksaa tilaajayhteyden enintään 2 kmetäisyydelle• Mahdollisia tarjouksen laatijoita: perinteinen teleyritys,osuuskunta, kunta …• Eri toimintamalleja: verkko- ja palveluoperaattorina samatoimija tai erilliset operaattorit jne.• Kannustetaan yhteisrakentamiseen (kunnallistekniikka,sähköverkko jne.)• Maakunnat priorisoivat hankkeet; valtiontukea ei riittänekaikille hankkeille.9WWW.LVM.FI8.5.2009


Laajakaistahankkeen valmistelusta• Laajakaistahankkeen toteuttamiseksi vuosina 2010−15 tarvittavattoimet ovat käynnissä niin, että maakuntien liitot voivatkilpailuttaa hankkeet alkuvuodesta 2010.• Viestintävirasto tulee laatimaan ohjeet laajakaistahankkeidenkilpailutuksesta (ohje 3/2009.• Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteilla lakiesityslaajakaistarakentamisen tukemisesta haja-asutusalueilla.Hallituksen esitys laiksi on tarkoitus antaa eduskunnallebudjettilakina elo-syyskuussa, jolloin se tulisi voimaan vuoden2010 alusta. Laissa tullaan säätämään mm. tuen myöntämisenedellytyksistä, hakumenettelystä, tuen käytön seurannasta jatuen takaisinperinnästä.• Valtiontuen notifiointi komissiolle on valmisteilla. Komissiolle on jotoimitettu ennakkotieto Suomen laajakaistahankkeesta. Komissionvastausta toivotaan heinäkuun 2009 loppuun mennessä.10WWW.LVM.FI8.5.2009


Pilotit 2009Pilottihankkeille esitetään seuraavaa hakumenettelyä:• Liikenne- ja viestintäministeriö julkistaa mahdollisimman pian pilottihankkeiden hakuilmoituksen niin, ettähankkeet ehditään valita ja rakentaminen toteuttaa kesän-syksyn 2009 aikana.• Liikenne- ja viestintäministeriö valitsee toteutettavat hankkeet.• Viestintävirasto valtion puolesta, muut rahoittajat ja hankkeen toteuttajat allekirjoittavatjokaisesta toteutettavasta pilottihankkeesta erikseen sopimuksen, johon kirjataan samat asiatkuin valmisteilla olevaan lakiin laajakaistarakentamisen valtiontuesta. Valtion vuoden 2009lisätalousarviossa Viestintävirasto valtuutetaan solmimaan tällaisia sopimuksia.• Pilottihankkeiden valinnassa ja esim. kustannusten jaossa noudatetaan valtioneuvostonperiaatepäätöksessä 4.12.2008 määriteltyjä kriteerejä. Lisäksi on otettava huomioon EU:n säännöksetvaltiontuesta (vähämerkityksisen valtiontuen ehdot).• Siltä osin kun Viestintäviraston ohjeistus ei pilottihankkeita muodostettaessa kaikilta osin vielä olekäytettävissä, hankkeiden toteuttajien tulee liittää liikenne- ja viestintäministeriölle toimitettavaanpilottihanke-ehdotukseen selvitys valtioneuvoston periaatepäätöksessä määriteltyjen ehtojentoteutumisesta (mm. hankkeen tukikelpoiset osat, hankkeen alueella ei ole kaupallisia verkkoja).• Muilta osin noudatetaan Valtionavustuslakia (27.7.2001/688).Pilottihankkeiden valintaperiaatteet• Hakumenettelyssä valitaan seuraavin periaattein 5−10 maan eri osissa sijaitsevaa, erityyppistäpilottihanketta niin, että saadaan kokemuksia erilaisista toteutusmalleista:• Kustannusten jako on valtioneuvoston periaatepäätöksen 4.12.2008 mukainen: teleyritys vähintäänkolmannes, valtio enintään kolmannes, kunta enintään kolmannes. Mahdollisella EU-rahalla pienennetäänkunnan maksuosuutta.• Julkista tukea voi saada kustannuksiin Viestintäviraston kartoille merkitsemällä viimeisen 5 %väestöpeiton alueella.• Pilottihankkeita toteuttavien teleyritysten tulee täyttää ehdot, jotka koskevat vähämerkityksistävaltiontukea.• Pilottihankkeita valittaessa annetaan painoa hankkeen toteutuksen innovatiivisuudelle(toteuttajan organisaatiomuoto, ”open access” tms.)• Pilottihankkeiden toteuttajien tulee sitoutua läpinäkyvästi raportoimaan saaduista kokemuksista.11WWW.LVM.FI8.5.2009


Näin edetään …Viestintävirasto rajaa tukikelpoisen alueenja laatii ohjeistuksen kilpailutukselleMaakunnat laativat priorisoidunlistan kilpailutettavista hankkeistaViestintävirasto laatii yhteenvedon jaehdotuksen valtiontuen käytöstäValtioneuvosto päättää valtiontuenmaakuntakohtaisesta jakaumastaNs. tarveselvitys31.10. mennessä,mahdollisestipilottihankkeita20092010Maakunnat kilpailuttavat hankkeetKevät 2010Hankkeiden toteuttajat laativat tukihakemuksiaja Viestintävirasto alkaa tehdä tukipäätöksiäEnsimmäiset valokuituhankkeet toteutetaanTouko-kesäkuu 2010Viestintävirasto alkaa maksaa valtiontukiahankkeiden valmistuttua12WWW.LVM.FI8.5.2009


Valtioneuvoston päätökseen liittyväalustava toteutusaikataulu10/2009 Kuntien ja liiton kartoitus ja suunnitelmat valmiit12/2009 Maakuntien ja kuntien osarahoitussitoumukset.01/2010 Valtion (VN) ensimmäiset rahoitusjakopäätöksetmaakunnille.02/2010 Laajakaistahankkeiden kilpailutus alkaa.05/2010 Viestintäviraston hanketukipäätökset.Rakentaminen voi alkaa.09/2010 Ensimmäiset hankkeet valmistuvat.Valtiontuen ja maakuntien EU-tuen maksatustoteutuneille hankkeille alkaa.12/2010 Operaattoreiden raportoinnit maakunnan liitolletuen käytöstä.Liiton raportointi edelleen Viestintävirastolle.WWW.LVM.FI


Viestintäviraston ohjeistusOHJE 1/2009:Suunnitelma laajakaistarunkoverkko hankkeen aikataulutuksestaja tarjontakartoituksen laadinnasta (valmis).OHJE 2/2009:Ohje tarvekartoituksen ja alustavien hankesuunnitelmienlaadintaan (valmis).OHJE 3/2009:Ohje laajakaistarunkoverkkohankkeiden kilpailutuksessatarvittavista suunnitelmista ja dokumenteista (syyskuu 2009)OHJE 4/2009:Ohje laajakaistarunkoverkkohankkeiden valtiontuen hakemisesta(joulukuu 2009)WWW.LVM.FI


Usein kysyttyälaajakaistahankkeesta• Miksei kuidun sijasta satsata langattomaantekniikkaan?• Kuka omistaa julkisesti tuetun verkon?• Kuinka varmistetaan, että julkisesti tuetussaverkossa tarjotaan palveluja?• Onko ”open access” pakollinen julkisesti tuetullaverkolla?• Entä jos hankkeen kustannukset ylittävät arvioidun200 miljoonaa euroa?• Entä jos markkinaehtoinen alue on pienempi kuinliikenne- ja viestintäministeriön arvioima 95%väestöstä?• Kuka voi tehdä tarjouksen laajakaistahankkeesta(teleyritys, osuuskunta, verkkoyhtiö …)?• Miten haetaan vuodelle 2009 valtionlisätalousarviossa osoitettua ”pilotointirahaa”?16WWW.LVM.FI8.5.2009


Lisätietoa, aineistoa javastauksia netistä:Liikenne- ja viestintäministeriö, LVM:http://www.lvm.fi/web/fi/243Viestintävirasto eli Ficora:www.ficora.fi/index/saadokset/ohjeet/laajakaista2015.html17WWW.LVM.FI8.5.2009


Omia suuruusluokka-arvioitaKeski-Suomen osuudesta• Valtakunnallinen kustannusarvio 200 milj.€,josta Keski-Suomen osuus 10 - 15 milj.€• Valtion avustus 1/3 eli 4 – 5 milj. €• Kuntarahoituksen osuus 1/3, mutta EU:nelvytystuen jälkeen 3 - 4 milj. € (15 €/hlö)• Keski-Suomen väestöstä on tukikelpoisellaViestintäviraston määrittämällä alueella25000 – 30000 eli noin 10 %.• Kuituverkon rakentamista 3000-5000 km??WWW.LVM.FI


Omia arvioita epävarmuuskohdista• Valtakunnallinen kustannusarvio 200 milj.€on alimitoitettu suhteessa tavoitteeseen• Edes 2/3 julkinen tuki ei herätä kiinnostustamaaseutualueiden kuituverkkoihin• Kuituverkko ei toteudu kaikkiin taajamiinkaan• Osuuskunta voi olla ratkaisu, mutta syntyyköniitä riittävän nopeasti – omarahoitus 1/3• Hankeen tukea ei saa antaa ”seinään” asti,jolloin omavastuu on varsin suuri• Laajakaista kaikille toteutuu vain osaksikuituverkkotekniikallaWWW.LVM.FI

More magazines by this user
Similar magazines