VAPA-yleiskuvaus - Arkistolaitos

arkisto.fi

VAPA-yleiskuvaus - Arkistolaitos

VAPA – YLEISKUVAUSv. 1.1 [4.1.2013]1 (12)VAPAyleiskuvaus tarjottavista palveluista


VAPA – YLEISKUVAUSv. 1.1 [4.1.2013]2 (12)JOHDANTO – PALVELUN YLEISKUVAUSArkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmä VAPA on sähköisen säilyttämisenpalvelu, johon valtionhallinnon organisaatiot voivat tallentaa sähköisesti säilytettävääasiakirjatietoa.VAPA-palvelu siirtää sähköisten asiakirjatietojen säilytysvastuun valtionhallinnonorganisaatiolta arkistolaitokselle ja vapauttaa siten viranomaisia keskittymään ydintoimintaansa.VAPA-palvelun tehtävänä on vastaanotetun aineiston todistusvoimaisuuden,käytettävyyden ja eheyden ylläpitäminen aineiston siirrosta lähtien sen kokojäljellä olevan elinkaaren ajan.VAPA-palvelu koostuu seuraavista toiminnoista:• Aineiston vastaanotto• Aineiston säilyttäminen ja hallinnointi• Raportointitoiminnot• Rajapinnat aineiston käyttöön VAPAsta• Siirtojen automatisointia tukevat toiminnotAsiakirjatiedot ovat siirrettävissä VAPAan heti, kun asiakirjatiedon aktiivinen käsittelyon päättynyt tai kun tietoon ei kohdistu enää muokkaustarpeita.VAPA tarjoaa siirtäneelle organisaatiolle rajapinnat hakea VAPAan siirtämäänsäasiakirjatietoa, jota viranomainen voi hyödyntää osana tehtäviensä hoitoa. Tämätarjoaa mahdollisuuden siirtää asiakirjatiedot palveluun heti kun niiden käsittely onpäättynyt.Siirtävä organisaatio ja arkistolaitos tekevät palvelun käytöstä siirtosopimuksen, jossasovitaan palveluun käyttöön liittyvistä vastuista ja velvoitteista sekä siirrettävistäasiakirjatiedostoista (aineistosta). VAPAan siirrettyjen aineistojen omistajuus ja tietopalvelutehtävätkuuluvat edelleen ne siirtäneelle organisaatiolle.VAPA -palvelun jatkuvan luotettavuuden varmistamiseksi VAPA-järjestelmä on auditoituvaltionhallinnon korotetun tieturvatason mukaan.Aineiston siirtäminen ja VAPAn käyttö on valtionhallinnon organisaatioille toistaiseksimaksutonta.VAPA-palveluun voidaan siirtää:• Asiankäsittelyjärjestelmissä, muissa operatiivisissa tietojärjestelmissä, sähköisenasioinnin palveluissa, rekistereissä tai tietokannoissa muodostunuttaasiakirjatietoa.• Aineistoa, joka voi sisältää käyttörajoituksia tai arkaluontoisia henkilötietoja.• Yleisesti käytössä olevia asiakirjaformaatteja tai rakenteisessa muodossaolevaa dataa, kuten tilastointitietokantojen tietoja.


VAPA – YLEISKUVAUSv. 1.1 [4.1.2013]3 (12)KÄYTETYT TERMITAineistotarkoittaa viranomaisen tehtävien hoidossa kertyvää asiakirjatietoa, joka siirretäänyhdessä tai useammassa vaiheessa VAPA-palveluun. Aineisto käsittää asiakirjallisentiedon käsittelyprosessissa tuotetun kokonaisuuden (metatiedot ja tiedostot).Aineiston käyttötarkoittaa viranomaisen VAPAan siirtämän aineiston noutoa VAPA-järjestelmästätakaisin siirtäneeseen tietojärjestelmään tai johonkin toiseen tietojärjestelmään.Aineiston käyttö voi olla uudelleenkäyttöä viranomaisen toiminnassa tai tietopalveluaeli tietojen antamista kansalaisten, tutkijoiden tai toisten viranomaisten käyttöön.Siirtokokonaisuustarkoittaa siirtävän organisaation tietojärjestelmästä VAPAan siirrettävää aineistokokonaisuutta,joka noudattaa SÄHKE2-normissa kuvattua siirtorakennetta. VAPA eiaseta tarkkoja rajoituksia siirtokokonaisuuden koolle.Siirto-ohjeon arkistolaitoksen ohje aineistojen siirtämiseksi viranomaisen tietojärjestelmästäVAPA-palveluun. Ohje kuvaa siirtämisen toimintaperiaatteen, siirtoon liittyvät vaiheetja menettelytavat.http://www.arkisto.fi/uploads/Palvelut/Julkisen%20hallinnon%20s%C3%A4hk%C3%B6iset%20palvelut/S2_siirto-ohje_v210_als.pdfSiirtosopimusSiirto- ja säilytyssopimus on siirtävän viranomaisen ja arkistolaitoksen välillä laadittavasopimus VAPA-palveluun käytöstä. Sopimuksessa sovitaan siirtävän viranomaisenja arkistolaitoksen välisistä vastuista ja velvoitteista sekä siirrettävästä aineistosta.http://www.arkisto.fi/uploads/Palvelut/Vastaanotto-%20ja%20palveluj%C3%A4rjestelm%C3%A4/siirtosopimus.pdfSÄHKE2-normi: sähköisten asiakirjatietojen käsittelyn, hallinta ja säilyttäminen. Arkistolaitoksenmääräys (AL9815/07.01.01.00/2008), jonka määritysten mukaan aineistonsiirto VAPAn toteutetaan.http://www.arkisto.fi/fi/palvelut/normit/maeaeraeykset/saehke2-maeaeraeys/


VAPA – YLEISKUVAUSv. 1.1 [4.1.2013]4 (12)1. VAPAN KÄYTTÖÖNOTTO1.1 Siirrettävä aineistoVAPAan siirrettävän asiakirjatiedon tulee olla:• valtionhallinnon organisaation tuottamaa• arkistolaitoksen pysyvään säilytykseen määräämää• korkeintaan suojaustasoon IV tai III kuuluvaa• SÄHKE-normin metatietovaatimukset ja SÄHKE2-normissa kuvatun siirtorakenteenmukaista sekä• arkistolaitoksen hyväksymässä pitkäaikaissäilytyksen formaatissa (asiakirjatiedostottai tietojärjestelmän data).ks. SÄHKE2-normi + liite1. metatietomalliks. siirto-ohje1.2 Sähköisen säilyttämisen lupa tai säilytysmuotoa koskeva päätösVAPAn käyttöönoton lähtökohtana on, että organisaatiolla on arkistolaitoksenmyöntämä sähköisen säilyttämisen lupa tietojärjestelmälle, josta asiakirjatiedotsiirretään VAPAan. Sähköisen säilyttämisen lupamenettelyllä varmistetaan, ettäasiakirjatieto on muodostunut SÄHKE-normien mukaan ja että sillä on SÄHKE2-normin mukaiset pakolliset metatiedot.Organisaatio voi siirtää rekisteri- tai tietokantatietoja VAPAan hakemalla arkistolaitokseltanäille asiakirjatiedoille säilytysmuotoa koskevan päätöksen, jossa asiakirjatiedotmäärätään säilytettäväksi yksinomaan sähköisesti ja siirrettäväksi VAPAan.Jos asiakirjatiedoilla on säilytysmuotoa koskeva päätös, ei organisaatio tarvitse hakeako. asiakirjatiedoille sähköisen säilyttämisen lupaa.1.3 SiirtosopimusSiirtävä organisaatio eli VAPA-asiakas ja arkistolaitos tekevät palvelun käytöstä siirto-ja säilytyssopimuksen, jossa sovitaan palveluun käyttöön liittyvistä vastuista javelvoitteista sekä laaditaan suunnitelma siirrettävistä asiakirjatiedoista (aineistosta)eli ns. siirtosuunnitelma.Siirtosopimuksella VAPAan siirrettyjen aineistojen omistajuus ja tietopalvelutehtävätkuuluvat VAPA-asiakkaalle, joka vastaa siten tietopalvelutehtävistä eli VAPAansiirretyn aineiston antamisesta ulospäin muille viranomaisille, kansalaisille tai tutkijoille.Siirtosopimus on aina organisaatio- ja tietojärjestelmäkohtainen ja se tehdään viideksivuodeksi kerrallaan. Siirtosopimukseen kuuluvassa siirtosuunnitelmassa määritelläänVAPAan siirrettävä aineisto.


VAPA – YLEISKUVAUSv. 1.1 [4.1.2013]5 (12)Aineiston siirron jälkeen arkistolaitos ja organisaatio voivat tehdä myös luovutussopimuksen,jolla aineiston omistusoikeus ja tietopalvelutehtävät siirtyvät arkistolaitokselle.Arkistolaitos ei tee lähtökohtaisesti luovutussopimuksia, mikäli aineistoonliittyvät käyttörajoitukset ovat voimassa eli aineiston salassapitoaika ei ole päättynyt.ks. siirtosopimuspohja2. AINEISTON VASTAANOTTO2.1 Aineiston siirtäminenAsiakirjatiedot siirretään viranomaisen käytössä olevasta tietojärjestelmästä VAPAjärjestelmään.Siirto perustuu järjestelmien väliselle automaattiselle tiedonsiirrolle,joka on suojattu.Siirrettävästä aineistosta koostetaan SÄHKE2-normissa kuvattu siirtokokonaisuus,joka sisältää siirrettävät asiakirjatiedostot ja niihin liittyvät metatiedot. VAPA ei rajoitayksittäisen siirtokokonaisuuden kokoa. Pienin mahdollinen siirrettävä kokonaisuuson yksi asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessi (asia).Aineistoa voidaan siirtää:A) jatkuvina siirtoina, jolloin siirtokokonaisuuden muodostaminen ja siirtäminentapahtuvat mahdollisimman automatisoidusti. Siirtävään tietojärjestelmääntoteutetaan SÄHKE2-normin mukainen siirtotoiminnallisuus, jonkaavulla järjestelmä muodostaa automaattisesti siirtokokonaisuuden, eikäsiirron suorittaminen edellytä siten merkittävää valmistelua.B) kertaluontoisesti, jolloin siirrettävä aineisto kootaan ja muodostetaanSÄHKE2-normin mukaiseksi siirtokokonaisuudeksi manuaalisemmalla menettelyllä.Kertaluonteinen siirto on tarkoituksenmukaista niissä tapauksissa,kun samasta tietojärjestelmästä ei tehdä toistuvasti siirtoja (esimerkiksivanhan tietojärjestelmän käyttö lopetetaan ja sen sisältämät tiedot halutaansiirtää). Kertaluontoinen siirto voidaan suorittaa myös offline mediallaeli esimerkiksi cd-rom levyllä tai siirrettävällä kovalevyllä.Siirtävän organisaation ja arkistolaitoksen välisessä siirtosopimuksessa määritellääntarkemmin siirrettävä aineisto.ks. siirto-ohje


VAPA – YLEISKUVAUSv. 1.1 [4.1.2013]6 (12)2.2 SiirtotestausEnnen varsinaisia tuotantosiirtoja tehdään siirtotestaus, kun on kyse uudesta VA-PAan liittyvästä tietojärjestelmästä. Siirtotestaus on syytä tehdä myös aina, kun tietojärjestelmänsiirtotoiminnallisuuteen tehdään muutoksia.Siirtotestauksen tavoitteena on varmistaa, että siirtokokonaisuuden rakenne on oikeanlainenja että siirtävän tietojärjestelmän siirtotoiminnallisuus toimii määritystenmukaan.ks. siirtotestauksen ohje2.3 Aineiston vastaanotto VAPAanVAPA-palvelun vastaanottotoiminnallisuus tekee vastaanotettavalle aineistolle automaattisiatarkistuksia, joilla voidaan luotettavasti varmistua siitä, että kaikki vastaanotettavaaineisto täyttää aineistolle asetetut vaatimukset ja että siirrettäväksitarkoitettu aineisto on siirtynyt kokonaisuudessaan VAPAan muuttumattomana.Aineiston vastaanotto sisältää mm. seuraavat automaattiset tarkistukset:• Virustarkistus, jolla varmistetaan, ettei siirrettävässä aineistossa ole viruksia taihaittaohjelmia.• Siirtokokonaisuuden allekirjoitus, jolla varmistetaan siirrettävän kokonaisuudeneheys sekä tunnistetaan lähettäjä kiistattomasti.• Metadatan eheyden tarkistus, jolla tarkistetaan, että kaikki metadata on SÄH-KE2-määrityksen mukaista.• Sisältötiedostojen tarkistuksella varmistetaan, että kaikki siirtokokonaisuudessamainitut tiedostot ovat mukana ja viittaus tiedostoon on ehjä.Kaikista onnistuneista ja epäonnistuneista siirroista tuotetaan automaattisesti raporttisiirtäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli aineiston vastaanotossahavaitaan virheitä, on sähköpostin liitteenä raportti havaituista virheistä.Aineisto tulkitaan vastaanotetuksi vasta hyväksytyn vastaanottoprosessin jälkeen.Tällöin säilyttämisen vastuu siirtyy arkistolaitokselle ja siirtäjä voi halutessaanpoistaa aineiston omasta järjestelmästään.ks. siirto-ohje


VAPA – YLEISKUVAUSv. 1.1 [4.1.2013]7 (12)2.4 Siirretyn aineiston hallinta siirtävässä järjestelmässäOnnistuneen siirron jälkeen alkuperäiset asiakirjatiedot sijaitsevat aina VAPApalvelussa.Siirtävän organisaation järjestelmiin mahdollisesti jäävät asiakirjatiedotkatsotaan kopioiksi. Siirtämisen jälkeen organisaatio voi:• Poistaa siirretyt asiakirjatiedot (kopiot) tietojärjestelmästään, jolloin asiakirjatiedotovat ainoastaan VAPA-järjestelmässä.• Säilyttää itsellään kopion siirretyistä asiakirjatiedoista. Organisaatio voi määrätynaikaa säilyttää omassa järjestelmässään kopiot siirretyistä asiakirjatiedoista.Järjestelmään jääville kopioille ei voi tehdä enää toimenpiteitä siirtäneessäjärjestelmässä, vaan asiakirjatietojen käsittely ja muokkaaminen tuleeolla estetty.Viimeistään siinä vaiheessa, kun arkistolaitos ja aineiston omistava organisaatio laativatluovutussopimuksen, jolla aineisto luovutetaan arkistolaitoksen omistukseen,tulee kaikki mahdolliset kopiot aineistosta poistaa organisaation omista järjestelmistä.2.5 Siirron paluuraporttiMikäli siirtävä organisaatio haluaa tukea siirtojen automatisointia, voi se toteuttaasiirtävään tietojärjestelmään rajapinnan, jolla haetaan VAPA-järjestelmästä siirronpaluuraportti. Siirron paluuraportilla siirtäneeseen järjestelmään välitetään VAPAstatieto siirron onnistumisesta tai epäonnistumisesta.Siirron paluuraportti tukee parhaiten VAPAn käyttötapaa, jossa siirtoja tapahtuuusein ja lyhyellä siirtosyklillä. Tällöin siirtäneessä järjestelmässä on tärkeää kyetämahdollisimman reaaliaikaisesti hallitsemaan siirron tilatietoja (onnistunut/epäonnistunut). Siirtäneen järjestelmän on osattava tulkita paluuraportin sisältö jasuorittaa sen pohjalta tarvittavat toimenpiteet tietojärjestelmässä (esim. tilatietojenmuuttaminen).Siirron paluuraportin käytöstä ja käyttöönotosta on erillinen soveltamisohje,joka on pyydettävissä Kansallisarkiston VAPAhenkilöstöltä.KUVA 1. Kokonaiskuva siirtotoiminnosta ja siirron paluuraportista


VAPA – YLEISKUVAUSv. 1.1 [4.1.2013]8 (12)3. AINEISTON SÄILYTTÄMINEN JA HALLINNOINTIVAPA-palvelun perustehtävänä on vastaanotetun aineiston todistusvoimaisuuden,alkuperäisyyden, käytettävyyden ja eheyden ylläpitäminen aineiston siirrosta lähtiensen koko jäljellä olevan elinkaaren ajan.VAPA ei tee siirretyn aineiston rakenteeseen muutoksia. Siirrettävän aineiston metatiedotovat myös säilytettäviä objekteja eikä metatietojen arvoille tehdä vastaanotossamuutoksia.VAPAan siirretään ja siinä säilytetään sekä julkisia että käyttörajoitettuja aineistoja.VAPA säilyttää aineiston käyttörajoitustiedot ja valvoo niiden ajantasaisuutta siten,että aineiston salassapitoajan päättyessä VAPA tulkitsee automaattisesti aineistonmuuttuneen julkiseksi.Siirretty aineisto järjestyy VAPAssa kunkin siirtäjän mukaisiin kokonaisuuksiin. Kukinsiirtäjä pääsee noutamaan siten vain omaa aineistoaan. Aineisto järjestyy VAPAssasiirtävän organisaation tehtäväluokan mukaiseen rakenteeseen, ei siirtokokonaisuuksienmukaan. Riippumatta siitä milloin tai millaisina kokonaisuuksina aineistoasiirretään, sijoittuu asia tai asiakirja aina VAPA-palvelussa sille tehtäväluokalle, johonon viittaus aineiston metatiedoissa.3.2 Metatietoarvojen muutoksetVAPA-asiakas ei pääse muokkaamaan VAPA-järjestelmään siirtämäänsä aineistoa taisen metatietoja.Mikäli aineiston metatiedoissa ilmenee muutostarpeita, tulee asiakkaan ilmoittaaniistä Kansallisarkistolle, joka voi suorittaa valikoituja metatietoarvojen muutoksia.Seuraavia SÄHKE2-metatietomallin mukaisia metatietoarvoja voidaan muokata VA-PA-järjestelmässä:Julkisuusluokka (2.6.1)Salassapitoaika (2.6.2)Salassapitoperuste (2.6.4)Suojaustaso (2.6.5 )Turvallisuusluokka (2.6.6)Henkilötietoja (2.6.7)Säilytysajan pituus (2.11.1)Säilytysajan peruste (2.11.2)Aineistoon tehtävät metatietoarvojen muutokset jakautuvat maksuttomiin ja maksullisiinmuutoksiin:• Lainsäädännöstä, viranomaismääräyksistä tai -ohjeista ja arkistolaitoksen seulontapäätöksistäjohtuvat metatietoarvojen muutokset ovat maksuttomia.• Virheellisten metatietojen muutoksiin liittyvät palvelumaksut perustuvat kulloinkinvoimassaolevaan arkistolaitoksen hinnastoon ja ne on määritelty siirtosopimuksenliitteessä 4.


VAPA – YLEISKUVAUSv. 1.1 [4.1.2013]9 (12)3.3 RaportointiliittymäVAPAn raportointiliittymä on selainpohjainen käyttöliittymä, jossa VAPA-asiakas voitarkastella kootusti erilaisia raportteja VAPAan siirtämästään aineistosta.Raportit voidaan tuottaa PDF, CSV- tai XML-muodossa suoraan raportointiliittymään.Joissakin raporteissa asiakas voi myös antaa parametreja (esim. aikarajaus),joiden mukaan raportti luodaan.Raportointiliittymästä asiakas voi tilata seuraavia raportteja:• Asioiden ja asiakirjojen lukumäärä sekä koko yhteensä.• Asioiden lukumäärä kuukausittain / vuosittain• Asioiden lukumäärä tehtävittäin• Epäonnistuneiden siirtojen raportit• Onnistuneiden siirtojen raportit• Virustarkistusten raportitAsiakkaalle toimitetaan siirtosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tunnukset VA-PAn raportointikäyttöliittymään.4. SIIRRETYN AINEISTON KÄYTTÖVAPA ei tarjoa toistaiseksi asiakkaille erillistä käyttöliittymää aineiston käyttöön,vaan tarjoaa ainoastaan rajapinnat, jota tietojärjestelmät, joista aineiston käyttö järjestetään,voivat hyödyntää.KUVA 2. VAPAan siirretyn aineiston käyttö


VAPA – YLEISKUVAUSv. 1.1 [4.1.2013]10 (12)4.1 Aineiston suorakäyttörajapinta (VIRPA)Aineiston suorakäyttörajapinta (VIRPA) tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden noutaaVAPAan siirtämiään aineistoja suoraan takaisin organisaation omaan tietojärjestelmään.Tavallisesti VIRPA-rajapinta toteutetaan siihen järjestelmään, josta aineistoon VAPAan siirretty.Loppukäyttäjän kannalta VIRPA-rajapinta tarjoaa yksinkertaisimman tavan hyödyntääsiirrettyä aineistoa, koska rajapinnan tavoitteena on toimia tietojärjestelmässätaustalla. Tällöin loppukäyttäjä hakee – ja saa aineiston käyttöönsä – suoraa organisaationomassa tietojärjestelmässä, eikä loppukäyttäjän tarvitse siten hakea aineistoaerillisestä hakuliittymästä.VIRPA-rajapinnan toimintaperiaate on seuraava:• Asiakas valitsee omassa tietojärjestelmässään, minkä objektin (asiakirjan taiasiakirjallisen tiedon käsittelyprosessin) haluaa noutaa VAPAsta.• Asiakkaan tietojärjestelmä muodostaa automaattisesti kutsusanoman, jossayksilöidään noudettava aineisto.• VIRPA-rajapinta noutaa pyydetyn aineiston sekä siihen liittyvät metatiedotVAPAsta. Asiakkaan järjestelmän vastuulla on esittää nämä tiedot vastaanottajalle.VIRPA-rajapinnan käytössä tulee huomioida:• VIRPA-rajapinta mahdollistaa vain aineiston noudon VAPA-järjestelmästä, eiaineiston palauttamista takaisin VAPA-palveluun tai aineiston muokkaamista.• VIRPA-rajapinta ei sisällä erillisiä hakutoiminnallisuuksia tai näiden tukea.Aineiston haku perustuu VAPA-asiakkaan tietojärjestelmän omiin hakutoimintoihinja sen säilyttämiin metatietoihin.• VIRPA-rajapinta ei sisällä erillistä käyttöoikeushallintaa. VAPAsta noudettavanaineiston käyttöoikeudet perustuvat VAPA-asiakkaan järjestelmänomaan käyttäjä- ja käyttöoikeushallintaan.• VIRPA-rajapinnan käyttö rajautuu vain organisaation omaan aineistoon VA-PAssa.VIRPA-suorakäyttörajapinnan käytöstä ja käyttöönotosta on erillinensoveltamisohje, joka on pyydettävissä KansallisarkistonVAPA-henkilöstöltä.


VAPA – YLEISKUVAUSv. 1.1 [4.1.2013]11 (12)5. TEKNINEN YMPÄRISTÖ JA VARMISTUKSETVAPA-järjestelmä toimii turvallisessa ympäristössä. VAPA-järjestelmä tehdään päivittäinvarmuuskopiot, sisältäen erillisen varmuuskopion tietokannasta. Varmuuskopiottallennetaan erillisille magneettinauhoille.VAPA-järjestelmän näkyvyys on rajattu siirtäville organisaatioille. Palvelulle suoritetaansäännöllisin väliajoin ulkopuolisten toimesta tietoturvatarkastuksia. Palvelunkäytettävyyttä seurataan automaattisella valvonnalla. Palvelussa suoritetaan automaattistapääsyn valvontaa.Palvelun jatkuvan luotettavuuden varmistamiseksi sille on suoritettu tietoturvaauditointikorotetun tieturvatason mukaan ennen palvelun käyttöönottoa. Auditointejatehdään säännöllisesti koko palvelun elinkaaren ajan.6. KANSALLISARKISTON VAPA-tuki JA OHJEETSiirtävä viranomainen saa VAPA-palvelun käyttöönottoon tukea KansallisarkistonVAPA-palvelun ylläpitohenkilöstöltä.Kansallisarkiston VAPA-henkilöstöön kuuluvat: VAPA-palvelupäällikkö, VAPA-tukisekä teknisiä asiantuntijoita.VAPA-palvelupäällikkö vastaa asiakkuuksista (siirtosopimukset, testauksen ja siirtojenaikataulut sekä ohjeistuksen ajantasaisuus)Tekniset asiantuntijat avustavat VAPA-tukea siirtoihin liittyvissä teknisissä kysymyksissä(mm. siirtopaketin rakenteeseen liittyvät kysymykset).VAPA-tuki vastaa siirtojen (siirtotestauksen sekä tuotantosiirtojen) teknisestä puolesta.VAPA-tuki toimittaa asiakkaalle lomakkeet palomuuriavauksen ja tunnustentekemistä varten. VAPA-tuki toimittaa asiakkaalle myös siirto- ja raportointitunnuksetja sopii asiakkaan kanssa tarkat siirtoajankohdat.Sovittuina siirtoajankohtina (testisiirto tai tuotantosiirto) VAPA-tuki seuraa siirtojentilannetta tiiviisti mm. valvomalla siirrosta syntyneitä automaattisia ilmoituksia sekäVAPAn liikennettä.Asiakas ottaa aina yhteyttä VAPA-tukeen, joka ohjaa kysymyksen tarvittaessaeteenpäin.Kaikki yhteydenotot VAPA-tukeen sähköpostilla: vapa-tuki@narc.fi


VAPA – YLEISKUVAUSv. 1.1 [4.1.2013]12 (12)VAPA-ohjeet:• Siirto-ohje, SÄHKE2-normissa kuvatun siirtokokonaisuuden muodostamiseksija siirtämiseksi VAPAan.http://www.arkisto.fi/uploads/Palvelut/Julkisen%20hallinnon%20s%C3%A4hk%C3%B6iset%20palvelut/S2_siirto-ohje_v210_als.pdf• SÄHKE2-siirtotiedoston XML-skeema, joka kuvaa SÄHKE2-normin mukaisensiirtotiedoston rakenteen.http://www.arkisto.fi/skeemat/Sahke2_2011_12.xsd• Siirtotestauksen ohje, ohje siirtotestien suorittamiseen ja siirtoaineistonmuodostamiseen. Pyydettävissä erikseen Kansallisarkistolta.• VIRPA-ohje, kehittäjille tarkoitettu tekninen ohje VIRPA-rajapinnan käytöstäja käyttöönotosta. Pyydettävissä erikseen Kansallisarkiston VAPAhenkilöstöltä.• Siirron paluuraportin ohje, kehittäjille tarkoitettu tekninen ohje siirron paluuraportinlatausrajapinnan käytöstä ja käyttöönotosta. Pyydettävissä erikseenKansallisarkiston VAPA-henkilöstöltä.• SÄHKE2-normi sähköisten asiakirjatietojen käsittelyn, hallinta ja säilyttäminen.Arkistolaitoksen määräys (AL9815/07.01.01.00/2008), jonka määritystenmukaan aineiston siirto VAPAn toteutetaan.http://www.arkisto.fi/fi/palvelut/normit/maeaeraeykset/saehke2-maeaeraeys/Ajantasaiset kuvaukset ja ohjeet ovat saatavissa:www.arkisto.fi/vapa

More magazines by this user
Similar magazines