1 Opetusministeriö 7.1.2008 OPETUSMINISTERIÖN JA ...

arkisto.fi

1 Opetusministeriö 7.1.2008 OPETUSMINISTERIÖN JA ...

Opetusministeriö7.1.2008OPETUSMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN TULOSSOPIMUSTA 2007−2009TÄYDENTÄVÄ SOPIMUS VUODEKSI 2008ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTA-AJATUSArkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tuloksenayksilölle ja yhteiskunnalle merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa jakäyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. Arkistolaitoksentehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojensäilyminen ja niiden käytettävyys, edistää tutkimusta sekä ohjata ja kehittääarkistotointa.YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUSArkistolaitoksen toiminta parantaa julkishallinnon ja yksityisten yhteisöjenasiakirjahallinnon ja arkistotoimen edellytyksiä sekä varmistaa asiakirjallisenkulttuuriperinnön säilymisen ja käytettävyyden. Tavoitteena on, että viranomaistenasiakirjoista säilytetään pysyvästi noin 15 %.TOIMINNALLISET TULOKSETTavoitteet tulosalueittain1. Arkistotoimen yleinen kehittäminen ja ohjausJulkisen hallinnon ja yksityisten yhteisöjen asiakirjahallinnon ja arkistotoimenohjauksen avulla parannetaan niiden valmiuksia hoitaa tehokkaasti ja taloudellisestiasiakirjahallintoaan ja arkistotointaan sekä varmistetaan niiden tietoaineistojensäilyminen, käytettävyys ja eheys. Arkistolaitos määrittelee, mitkä julkisen hallinnonasiakirjat säilytetään pysyvästi pitäen tavoitteenaan noin 15 %:n säilytysosuutta.Arkistolaitoksen antama koulutus on ensisijaisesti tutkintoon tähtäävää ammatillisenpätevyyden antavaa arkistotoimen ja asiakirjahallinnon erityiskoulutusta sekä jatko- jatäydennyskoulutusta. Arkistolaitoksen antaman ylemmän arkistotutkinnonkorvaaminen yliopistossa järjestettävällä arkistoalan koulutuksella suunnitellaanvuoden 2008 aikana. Arkistolaitos osallistuu ammatillisen aikuiskoulutusjärjestelmäänkuuluvan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinnon toteuttamiseen.Arkistolaitoksen suorittaman valtion viranomaisten asiakirjahallintoon jaarkistotoimeen kohdistuvan tarkastustoiminnan tavoitteena on tukea virastojen jalaitosten näiden tehtävien hoitamista sekä varmistaa, että arkistolaitos saavuttaanorminannolle ja ohjaustoiminnalle asetetut tavoitteet. Tarkastustoimintaa toteutetaanlaadittujen tarkastussuunnitelmien mukaan säännöllisesti.Arkistoainesten siirtoajan mahdollinen lyhentäminen nykyisestä 40 vuodesta 25vuoteen otetaan selvitettäväksi.1


Sota-arkiston ja valtioneuvoston arkiston liittäminen arkistolaitokseen toteutetaan1.1.2008 lukien.2. Arkistoaineksen säilyttäminen ja käytettävyyden kehittäminenArkistolaitos säilyttää hallussaan olevat arkistoainekset tehokkaasti ja turvallisestisekä parantaa niiden käytettävyyttä. Valmiuksia sähköisen arkistoaineksenvastaanottamiseksi ja käyttöön asettamiseksi kehitetään VAPA-hankkeessa.Arkistolaitos ottaa normaalien arkistosiirtojen lisäksi maksua vastaan viranomaisten40 vuotta nuorempaa arkistoaineistoa sekä sopimuksen mukaan myös yksityisarkistojamääräaikaiseen säilytykseen. Valtakunnallista yksityisarkistorekisteriä ylläpidetään jatäydennetään viitetiedoilla muualla säilytettävistä yksityisarkistoista. Arkistolaitostukee yksityisluontoisten valtionapua saavien arkistojen toiminnan pitkäjänteistäsuunnittelua tavoitteena tila- ja tietojärjestelmäratkaisujen kustannustehokkuudenlisääminen.Arkistolaitoksessa suoritettavan asiakirjojen konservoinnin, mikrokuvauksen jadigitoinnin avulla turvataan aineistojen säilyvyys ja parannetaan niiden saatavuutta jakäytettävyyttä. Mikrokuvausta ja digitointia toteutetaan vuosille 2006 – 2009 laaditunsuunnitelman puitteissa. Digitoinnin painopiste on mikrofilmien digitoinnissa.Digitoidut aineistot ovat pääsääntöisesti verkon kautta yleisesti käytettävissä.Arkistolaitos hankkii Suomea koskevia digitaalisia kopioita ja mikrofilmikopioitaVenäjältä.3. TietopalveluArkistolaitos tarjoaa asiakkailleen monipuolista, luotettavaa ja nopeaa, maksutonta jamaksullista tietopalvelua. Painopisteenä on verkkopalveluiden kehittäminen.Viralliseen tarkoitukseen tilattujen selvitysten toimitusaikatavoite on kaksi viikkoa.Muilla selvityksillä toimitusaika on pitempi.Tulosalueiden yhteiset kärkihankkeetArkistolaitos toteuttaa kärkihankkeita VAKKA-arkistotietokanta ja VAPA-sähköinenvastaanotto- ja palvelujärjestelmä käytettävissä olevien voimavarojen mukaan.MUUT TAVOITTEETKansainvälinen toimintaArkistolaitoksen kansainvälinen toiminta on luonteeltaan pitkäjänteistä jatavoitteellista kohdistuen alueille, joilla kansainväliset yhteydet parhaiten tukevatarkistolaitoksen kehittämistä. Erityisen tärkeää on EU:n puitteissa tapahtuva yhteistyösähköisen asiakirjahallinnon ja pitkäaikaissäilytyksen alueella. Pohjoismaistayhteistyötä mukaan lukien vertaisarviointeja jatketaan käytettävissä olevienvoimavarojen puitteissa.TutkimusArkistolaitos täsmentää sopimuskauden aikana tutkimusstrategiaansa.2


Arvioinnin jatkotoimetArkistolaitos ja opetusministeriö kehittävät arkistotointa, asiakirjahallintoa jaarkistolaitoksen toimintaa kansainvälisen arvioinnin suositusten pohjalta käytettävissäolevien voimavarojen puitteissa.SaamelaisarkistoArkistolaitos selvittää Saamelaisarkiston perustamistarpeen.HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINENArkistolaitos kehittää vuonna 2007 laaditun suunnitelman pohjalta työyhteisöääntavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi.MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET arkistolaitoksen toiminnalle on esitetty liitteessä.TUOTTAVUUSOHJELMAArkistolaitos toteuttaa osaltaan opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelmaavuosille 2006 - 2011 sekä hallituksen kevään 2006 kehyspäätöstä, jonka mukaisestiArkistolaitoksen henkilöstövähennys on 15 henkilötyövuotta vuoden 2011 loppuunmennessä. Arkistolaitos kehittää toimintaprosessejaan ja henkilöstörakennettaan sekäpriorisoi tehtäviään ja varautuu sopeuttamaan toimintansa väheneväänhenkilöstömäärään. Tavoitteena on, että ydintehtävät hoidetaan edelleentuloksellisesti. Vapautuvat voimavarat suunnataan pääasiassa sähköisenasiakirjahallinnon ohjauksen sekä VAPA:n ja keskeisten asiakirjoja-aineistojendigitoinnin käyttöön. Tuottavuusohjelman toteuttamista seurataan vuosittain.Arkistolaitos siirtyy Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2009loppuun mennessä opetusministeriön ja Valtiokonttorin aiesopimuksen mukaisesti.VOIMAVARAT VUONNA 2008Liiketaloudellisten suoritteiden kannattavuustavoite on 5 000 euroa.Julkisoikeudellisiin suoritteisiin kuuluvien, virallista tarkoitusta varten annettujenselvitysten kustannusvastaavuustavoite on 50 %.Edellä sovittujen tulostavoitteiden toteuttamiseksi vuoden 2008 talousarviossaosoitetaan arkistolaitokselle määrärahoja seuraavasti:3


RAPORTOINTIMomentti (euroa) 2006TP2007TA+LTA2008TA29.60.02 Arkistolaitoksen toimintamenot 14 053 000 14 381 000 18 449 000+ 65 00029.60.53 Veikkauksen ja raha-arpajaistenvoittovarat tieteen edistämiseen,yksityisluontoisten arkistojen valtionavustaannetun lain (1006/06) mukaisiin menoihin29.60.53 Veikkauksen ja raha-arpajaistenvoittovarat tieteen edistämiseen- mikrofilmien hankinta Venäjältä3 715 000 4 390 000*100 0004 390 000**100 000- projekti aineistojen saatavuudenedistämiseksi, mm. Sota-arkisto120 000* sisältää eläkemaksuja 320 000 euroa, digitaalisen arkistoinnin kulut 55 000 euroa ja ELKA:nlisätilavuokrat 1.7.2007 alkaen 92 000 euroa** sisältää ELKA:n lisätilavuokratToimintamenomäärärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä mm.- siirrot momentilta 27.10.01 (PLM:n toimintamenot), 2 431 000 euroa, Sota-arkistonliittämiseksi arkistolaitokseen ja momentilta 23.02.21 (VNK:n toimintamenot), 259000 euroa, valtioneuvoston arkiston liittämiseksi arkistolaitokseen,- sähköisten aineistojen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) kehittämiseentarkoitettu lisäys, 700 000 euroa,ja vähennyksenä- tuottavuustoimenpiteiden aiheuttama vähennys, 66 000 euroa , sekä- 586 000 euroa Hämeenlinnan maakunta-arkiston uusien tilojen käyttöönotonviivästymisestä.Hämeenlinnan maakunta-arkiston uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden2009 aikana. Joensuun maakunta-arkiston lisärakennuksen vuonna 2007 aloitettuahankesuunnitelman laadintaa jatketaan.Arkistolaitos raportoi edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamisesta ja määrärahojenkäytöstä vuosittain toimintakertomuksessaan.Sakari KarjalainenylijohtajaJussi NuortevapääjohtajaAnita LehikoinenjohtajaAnitta HämäläinenhallintojohtajaLiite: Tulosindikaattorien toteutumatiedot 2004-2006 ja tavoitteet 2007-2008- luvuissa ei ole mukana Sota-arkiston ja Valtioneuvoston väliarkiston tavoitteita vuodelle 20084


LIITETulosindikaattorit 1Toteutuma2004Toteutuma2005Toteutuma2006Tavoite2007Tavoite2008PAVtavoiteYhteiskunnallinenvaikuttavuus:- Yhteiskunnan ja yksilönkannalta merkittävä arkistoainessäilyy suppeassa jakäyttökelpoisessa muodossa jaon tehokkaasti käytettävissäsekä varmistaa asiakirjallisenkulttuuriperinnön säilymisenja käytettävyyden.Tavoitteenaon viranomaisten asiakirjojenosalta 15 %:n säilytysosuus.Arkistoaineksenkokonaismäärä (hm) 109 167 111 022 112 235 113 000 114 500Toiminnalliset tulokset:Tulosalue 1:Arkistotoimen yleinenkehittäminen ja ohjausTuotokset:- asiakirjojen seulonta(päätösten lkm)- annettu koulutus(luentotuntien lkm)- asiantuntijatehtävien(neuvonta, työryhmät) lkm- tarkastukset lkm281 0513 09580289733 466135341 0624 16296208002 500100208002 500100Laatu ja palvelukyky:- toimitusajat- kurssipalautteet- viranomaiskyselyt- arviot- luovutusten kunnonarviointi---------4,17----4,16-3,5----3,5---3,5HTV:t (em. tehtävät/kokotulosalue)11/8/16,1 11/16,6 14,95/19,9 15/20 15/20 15/201 Valtion talousarviossa esitetyt tunnusluvut on alleviivattu.5


Tulosalue 2:Arkistoaineksensäilyttäminenja käytettävyydenkehittäminenTuotokset:- järjestetyt arkistot (hm)- virka-arkistot- yksityisarkistot- luetteloidut arkistoyksiköt(kpl)- arkistojen hankinta ja siirrot(hm)- virka-arkistot- yksityisarkistot- mikrokuvaus (otokset/kpl)- digitointi (kuvatiedostot/kpl)- konservointi (arkit/kpl)1 281377157 4751 016522126 48387 49246 7371 195335152 7751 467649126 209223 27830 741920420169 00972618115 700246 91540 4311 20020070 00080 000220 00040 0001 20020070 00080 000220 00040 000Laatu ja palvelukyky:-järjestämättömien arkistojenmäärä (hm)-arkistotilojen riittävyys(vuosia)- mikrokuvaus-, digitointi- jakonservointiohjelmientoteutuminen (%-osuusvuositavoitteesta ja 5-vuotisohjelmista)VAKAN:-kattavuus-käyttökerrat-asiakastyytyväisyysDigitaaliarkiston käyttö918---114 000--1 737----3,9-2 977-1/5(mikrok.)-114 000-1 900 0001/51/5HTV:t (em. tehtävät/kokotulosalue)55/63,5 54,2/59,6 59,18/64,9 55/59 55/59 55/59Tulosalue 3:TietopalveluTuotokset:- tutkijakäynnit (kpl)- tutkijasaliin toimitetutarkistoyksiköt (kpl)- selvitykset (kpl)- kaukolainat (kpl)- jäljenteet76 84179 05617 481121 199218 47972 21177 93917 301101 852177 21166 24173 32416 82497 981150 13472 00073 00017 00095 000150 00066 00073 00017 00095 000150 0006


Laatu ja palvelukyky- toimitusaikojen ylitykset- selvitykset (321)- ” (322)- ” (324)- asiakastyytyväisyys- selvitysten reklamaatiot(lkm)3264341-59500164924,24825660-----HTV:t (em. tehtävät/kokotulosalue)54,2/62,4 54,6/64,9 53,8/63,42 53/62 53/62 53/62Henkisten voimavarojenhallinta ja kehittäminen:- henkilöstön lkm- henkilötyövuodet- määräaikaisten %-osuus- keski-ikä- seniori-ikäiset %-osuus- naisten %-os. henkilöstöstä- tehty työaika %- työtyytyväisyysindeksi- sairauspoissaolo-%- sairauspoissaolot tp/htv- korkeakoulu- taiyliopistotutk. suorittaneiden%-osuus henkilöstöstä- tutkijakoulutus %-osuus- koulutustasoindeksi- koulutuksen työaikaosuus %- kokonaispoistuma %-osuus244228,311,946,762,357,879,93,22412,241,26,6-1,212,2242232,514,545,963,265,377,65-4,615,139,36,25,21,412,3240228,518,447,2965,5761,576,85-4,812,346,36,74,61,513,11-227----->3

More magazines by this user
Similar magazines