Kulttuuri 2016 - Pori

pori.fi
  • No tags were found...

Kulttuuri 2016 - Pori

Porin kaupungin kulttuuritoimenpitkän aikavälin toimintasuunnitelma


KULTTUURI 2016Porin kaupungin kulttuuritoimenpitkän aikavälin toimintasuunnitelmaPorin kaupungin kulttuurilautakunta\ kulttuuritoimi\ kulttuuriasiainkeskuskulttuuri@pori.fiwww.pori.fi/kulttuuriHyväksytty Porin kaupungin kulttuurilautakunnankokouksessa 9. 8. 2010, kokouspöytäkirjan § 158TOIMITUSJan-Kristian Kivi\ Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskusTAITTOTeppo Jäntti\ Kallo Works


TOIMINTA-ajatusTAVOITETILA2016STRATEGISETpainopistealueetKulttuuri on Porissa kunnallinen peruspalvelu,johon kaikilla on oikeus. Kulttuuriedistää hyvinvointia, sivistystä ja elinikäistäoppimista, lisää luovaa osaamistaja innovaatioita sekä tukee alueen elinvoimaisuutta,elinkeinoelämää ja työllisyyttä.Porin kulttuuritoimen tavoitteita ovat luovuuden,moninaisuuden ja osallisuuden edistäminen. Tavoitteitatoteutetaan tuottamalla monipuolisia palveluja,edistämällä kulttuurin tasa-arvoista saavutettavuuttaja käyttöä sekä kulttuuriperinnön ja -ympäristöjensäilymistä ja kehittymistä. Lisäksi edistetään kulttuurituotantoa,taiteilijoiden ja muiden luovan työntekijöiden sekä alan työllisyyttä ja yrittäjyyttä javahvistetaan yhteiskunnan kulttuurista perustaa.• Korkea laatu, osaaminen ja asiantuntijuus• Asiakaslähtöisyys• Ennakkoluuloton ja rajat ylittävä yhteistyöPoriKulttuuri SWOT 2010arvot• Asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuusja kestävä kehitys• Asiantuntijuus ja korkea laatu• Kulttuuriperintö, rohkeus jainnovatiivisuusPorin kulttuuritoimi tuottaa valtakunnallisestija kansainvälisesti tunnetut, korkeatasoiset kulttuuripalvelut,jotka ovat keskeinen Porin kaupungin strateginenvoimavara ja jotka koko Satakunta tunteeomakseen. Porilaiset ovat ylpeitä historiastaan ja kulttuuriperinnöstäänsekä uusista, yllättävistä ja innovatiivisistakulttuurimuodoistaan. Kulttuuripalvelut onriittävästi resursoitu ja ne tuotetaan tehokkaasti.Kulttuurisektori on verkottunut laajasti ja tuloksellisesti.Kulttuuritoimi tunnistaa roolinsa mahdollistajanaja yhteistyökumppanina porilaisen ja satakuntalaisenkulttuurin kentällä.Kulttuuri 2016 asiakirja koostuu kulttuuritoimenyhteistä toimintajatuksesta, arvoista, tavoitetilasta,strategisista painopistealueista, kriittisistä menestystekijöistäja toimenpiteistä. Kulttuuri 2016 sisältäämyös kulttuuritoimen vastuualueiden yksityiskohtaisemmatpitkän aikavälin toimenpidesuunnitelmatja ne ovat luettavissa internetissä osoitteessa:www.pori.fi /kulttuuri/asiakirjat.html.Edellä mainitut asiakirjat on laadittu sitouttaenne Pori 2016 kaupunkistrategiaan.vahvuudet• Kulttuuri on määritelty Porin kaupunginperuspalveluksi• Toiminnan perustana lainsäädäntö, peruspalvelu• Matala kynnys eli saavutettavuus• Kulttuuripalveluja käyttävät kaikki ikä- jasosiaaliryhmät, erityisesti lapset ja nuoret• Käyttäjät pitävät kulttuuripalveluidenlaatua korkeana• Osaaminen ja asiantuntijuus, henkinen vireys• Toimiva valtakunnallinen ja maakunnallinenyhteistyöverkosto• Osittain hyvin toimivat ja erinomaiset tilat• Toiminta syrjäytymistä ehkäisevää• Kirjastotoiminnan maksuttomuus ja muidenkinpalveluiden edullisuus käyttäjällehaasteet/heikkoudet• Riittämätön resursointi, perustoimintajää turvaamatta• Henkilöstön matala palkkataso• Henkilöstön riittämättömät mahdollisuudeterityisammatilliseen täydennyskoulutukseen• Täysin puuttuvat tilat (museoiden kokoelmakeskus,lastenkulttuurikeskus, Länsi-Porinaluekirjasto), kestämättömät tilaratkaisut(esim. lasten ja nuorten kuvataidekoulu) sekäahtaat ja huonosti muunneltavat tilatuhat• Kulttuuripalveluiden roolinheikkeneminen julkishallinnossa• ”Ketä kiinnostaa” – sivistyksen rappio,tiedon pinnallistuminen• Valtionosuuksien suuntaaminen• Infrastruktuurin rappeutuminen• Kaupunkikonsernin hinnoittelu• Tekijänoikeuslainsäädäntömahdollisuudet• Tietoyhteiskunnassa kulttuurinmerkitys vahvistuu• Yhteistyön syventäminen• Verkkopalvelut ja sosiaalinen media• Väestön koulutustason nousu• Aktiiviset seniorikansalaiset• Uudet ajanmukaiset tilat• Tekijänoikeuslainsäädäntö4 Kulttuuri 2016Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaKulttuuri 2016Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin toimintasuunnitelma 5


TOIMENPITEETKRIITTISETmenestystekijätvaikuttavuusKriittinen menestystekijäKriittinen menestystekijävaikuttavuustalous\ mitä tavoitellaan\ mitä tavoitellaanprosessit\ miten tehdäänosaaminen\ millä edellytyksillä• Laadukkaat ja saavutettavat kulttuuripalvelut• Lasten ja nuorten kulttuuripalvelujen kattavuus• Hyvinvointi ja asiakastyytyväisyys• Identiteetti, porilaiset arvostavatkulttuuriperintöään• Kulttuuritoimi on aktiivinen yhteistyötahokulttuurisektorin muiden toimijoiden kanssa• Maakunnallisuus, valtakunnallisuusja kansainvälisyys• Talous tasapainoinen ja kestävällä pohjalla• Toimintaympäristö henkilöstöjatilaresursseineen on riittävä ja oikeinkohdennettu• Valtionosuuksien oikea kohdentaminen• Voimavarojen tehokas hyödyntäminen• Jatkuva kehittyminen ja uudistuminen• Laaja ja tuloksellinen verkottuminen• Kulttuuripalvelujen tuottaminenläpäisyperiaatteella• Asiantuntemus ja vahva osaaminen• Suunnitelmallinen henkilöstökoulutuspolitiikka• Työvoiman hallittu rekrytointi• Hyvinvoiva ja osaava henkilöstöLaadukkaat jasaavutettavatympärivuotisetkulttuuripalvelutToimenpide• Kulttuuritoimen roolia vahvistetaanja kehitetään taiteen ja tieteen kentässä.• Osallistutaan Kuntaliiton valtakunnalliseenkulttuuri-indikaattorityöhön.• Tehdään sosiaalisen saavutettavuuden arviointi.• Kulttuuritoimen vastuualueiden sivustotintegroidaan yhteiseen nettiportaaliin.Tavoitetaso2011• Kulttuuritoimen palveluja vahvistavatja kehittävät kärkihankkeet on käynnistetty.• Kulttuuritoimen yhteinen henkilöstösuunnitelmaon valmis.• Sosiaalisen saavutettavuuden arviointion hyödynnettävissä.• Kulttuuritoimen nettiportaali on tehty.2016Kulttuuritoimen palveluja vahvistavatja kehittävät kärkihankkeet on toteutettu.• Valtakunnallisesti sovittu kulttuuriindikaattorimittaristoon käytössä.Lasten ja nuortenkulttuuripalvelujenkattavuusToimenpide• Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut suunnitellaanja toteutetaan laajasti verkottuen sisällölliset,hallinnolliset ja alueelliset sektorit ylittävälläyhteistyöllä.• Lasten ja nuorten omaehtoista tekemistä jaosallistumista vahvistetaan.• Taide- ja kulttuuriperintökasvatusta vahvistetaanja kehitetään.Tavoitetaso2011• Lastenkulttuurikeskuksen toiminta vakiinnutetaanmm. muuttamalla järjestelymestarin sekäkulttuuriohjaajan työsuhteet toistaiseksi voimassaoleviksi.• Valtakunnalliseen lastenkulttuurin sekä taiteenperusopetuksenstrategiatyöhön on osallistuttu.• Taiteenperusopetuksen ohjausryhmäon perustettu.2016• Lastenkulttuurikeskuksen toiminta on vakiintunutja keskus on osa valtakunnallista Taikalamppulastenja nuorten kulttuurin asiantuntijaverkostoa.6 Kulttuuri 2016Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaKulttuuri 2016Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin toimintasuunnitelma 7


TOIMENPITEETvaikuttavuusTOIMENPITEETvaikuttavuusKriittinen menestystekijäHyvinvointi jaasiakastyytyväisyysToimenpide• Kulttuuripalvelujen rooli osana hyvinvoinninkenttää tunnistetaan ja tehdään tunnustetuksi.• Palautetta kerätään ja seurataan.Tavoitetaso2011• Kehitetään yksikkökohtaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä.• Kehitetään sidosryhmätyöskentelyäja -kyselymalleja.2016• Kyselyt ovat systemaattisesti käytössä janiiden tuloksia hyödynnetään toimintojenkehittämisessä.Kriittinen menestystekijäIdentiteetti,porilaiset arvostavatkulttuuriperintöäänToimenpide• Syvennetään porilaisten ja satakuntalaistentietoisuutta kulttuuriperinnöstään ja-ympäristöstään.• Tunnistetaan, kannustetaan ja tuetaan uusia,yllättäviä ja innovatiivisia kulttuurimuotoja.Tavoitetaso2011• Tehdään kulttuuriympäristöinventointiaosallistuttavasti ja ollaan mukanakulttuuriympäristöohjelmien laatimisessa.• Mahdollistetaan uusien kulttuurimuotojentoteuttamista.• Kannustetaan kansalaisia omaehtoiseenkulttuuriympäristön vaalimiseen.2016Porilaiset ovat ylpeitä historiastaan jakulttuuriperinnöstään sekä uusista, yllättävistäja innovatiivisista kulttuurimuodoistaan.Kriittinen menestystekijäKulttuuritoimion aktiivinenyhteistyötahokulttuurisektorinmuiden toimijoidenkanssaToimenpide• Tunnistetaan, kannustetaan ja tuetaan yhteistyömuotojaläpi porilaisen kulttuurisektorin.• Hyödynnetään eri projektirahoitusmallejaja toteutetaan niiden avulla kulttuurisektorinyhteistyö- ja kehittämishankkeita.• Hyödynnetään tehokkaastiverkottumismahdollisuuksia.Tavoitetaso2011• Mahdollistetaan uusien yhteistyömuotojentoteuttamista kulttuurisektorilla.• Ollaan aktiivisesti mukana useissa prosesseissa,projekteissa ja erilaisissa verkostoissa sekähankkeiden ohjausryhmissä.2016Kriittinen menestystekijäMaakunnallisuus,valtakunnallisuusja kansainvälisyysToimenpide• Toteutetaan maakunnallinen museoiden kokoelmakeskusvaltakunnallisena pilottihankkeena.• Kulttuuritoimen ja -laitosten roolia maakunnallisinatoimijoina vahvistetaan.• Osallistutaan valtakunnallisiin ja kansainvälisiinkehittämis- ja yhteistyöhankkeisiin.Tavoitetaso2011• Museoiden kokoelmakeskushanke on käynnissä.• Osallistutaan maakunnallisten kulttuuristrategioidenlaadintaan ja päivitykseen (mm. Ilon ja valonSatakunta – Satakunnan kulttuurin toimenpideohjelma2007 – 2013).• Paras-hanketta on jatkettu.• Kulttuurilaitokset toimivat aktiivisesti valtakunnallisissaja kansainvälisissä kehittämis- ja yhteistyöhankkeissa(mm. lastenkulttuurikeskus osana Taikalamppu-verkostoaja Kulttuuritalo Annankatu 6osana Trans Europe Halles -verkostoa).• Ollaan aktiivisesti mukana useissaprosesseissa, projekteissa ja erilaisissaverkostoissa sekä hankkeiden ohjausryhmissä.Tuloksia hyödynnetään onnistuneesti.2016• Museoiden kokoelmakeskus on käytössäja hankkeen tulokset ovat valtakunnallisestihyödynnettävissä.• Toimintaa toteutetaan laadittujen ja päivitettyjenmaakunnallisten kulttuuristrategioiden mukaisesti.• Kulttuurilaitokset toimivat aktiivisesti valtakunnallisissaja kansainvälisissä kehittämis- ja yhteistyöhankkeissa.• Maakunnalliset kirjasto- ja tietopalvelut toimivatverkostona, joka käyttäjistä näyttää yhdeltä palvelukokonaisuudelta.• Museoiden arkisto- ja dokumentointiaineistojen sekäkokoelmien digitointi etenee Kansallinen digitaalinenkirjasto -hankkeen (KDK) mukaisesti. Museoidentaustajärjestelmät ovat KDK-standardien mukaisia.8 Kulttuuri 2016Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaKulttuuri 2016Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin toimintasuunnitelma 9


TOIMENPITEETtalousTOIMENPITEETtalousKriittinen menestystekijäTaloustasapainoinen jakestävällä pohjallaToimenpide• Kulttuuripalveluiden rahoituksen säilyminenlaadukkaan palvelun edellyttämällä tasolla.• Toiminta on kustannustehokasta jakilpailukykyistä.• Kulttuuritoimi hankkii aktiivisestihankerahoitusta.Tavoitetaso2011• Pysytään kaupunginvaltuuston päättämässätalousarviossa.• Kulttuuripalvelujen rahoitustaso on vähintäänsamalla tasolla kuin vertailukaupungeissa.2016• Pysytään kaupunginvaltuuston päättämässätalousarviossa.• Kulttuuripalvelujen rahoitustaso on vähintäänsamalla tasolla kuin vertailukaupungeissa.Kriittinen menestystekijäToimintaympäristöhenkilöstö- jatilaresursseineenon riittävä ja oikeinkohdennettuToimenpide• Huolehditaan, että kulttuurilaitoksilla ja niiden eritoiminnoilla on tarkoituksenmukaiset toimitilat.• Laaditaan kulttuuritoimen yhteinenhenkilöstösuunnitelma alan kehityshaasteethuomioiden. Henkilöstöresurssit ovat riittävätja tehokkaassa käytössä.Tavoitetaso2011• Kartoitetaan toimitilojen tarkoituksenmukaisuusja tulevaisuuden tarpeet huomioidenkaupunkisuunnittelun painopisteet.• Käynnistetään kiireellisimmät tilahankkeet.• Kulttuuritoimen yhteinen henkilöstösuunnitelmaon laadittu.2016• Museoiden kokoelmakeskus on toteutunut.Lastenkulttuurikeskuksella, Porin lasten januorten kuvataidekoululla ja Länsi-Porinaluekirjastolla on tarkoituksenmukaiset toimitilat.• Henkilöstön määrä ja rakenne onhenkilöstösuunnitelman mukainen.Kriittinen menestystekijäValtionosuuksienoikea kohdentaminenToimenpide• Valtionosuudet tulee kohdentaa opetus- jakulttuuriministeriön edellyttämällä tavalla.Tavoitetaso2011• Kulttuurin valtionosuudet on kohdennettu opetusjakulttuuriministeriön edellyttämällä tavalla.2016Kulttuurin valtionosuudet on kohdennettu opetusjakulttuuriministeriön edellyttämällä tavalla.10 Kulttuuri 2016Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaKulttuuri 2016Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin toimintasuunnitelma 11


TOIMENPITEETprosessitTOIMENPITEETprosessitKriittinen menestystekijäKriittinen menestystekijäKriittinen menestystekijäKriittinen menestystekijäVoimavarojentehokashyödyntäminenJatkuvakehittyminenja uudistuminenLaaja jatuloksellinenverkottuminenKulttuuripalvelujentuottaminenläpäisyperiaatteellaToimenpideToimenpideToimenpideToimenpide• Kartoitetaan henkilöstön osaaminen kaupunginhenkilöstöstrategian mukaisesti.• Hyödynnetään osaaminen ja olemassa olevatvoimavarat tehokkaasti.Tavoitetaso2011• Henkilöstön osaamiskartoitus on käynnistynyt.• Henkilöstön kanssa käydään säännöllisestikehityskeskusteluja.2016• Henkilöstön osaamiskartoitus on hyödynnetty jahenkilöstön voimavaroja käytetään tehokkaasti.• Henkilöstön kanssa käydään säännöllisestikehityskeskusteluja.• Osallistutaan ja vaikutetaan alan kehitykseen.Toimintaa ja prosesseja kehitetään alankehityksen kärjessä.Tavoitetaso2011• Osallistutaan valtakunnallisiin prosesseihin,erityisenä painopisteenä muistiorganisaatioidendigitalisoitumishankkeet.• Pori Sinfoniettan tallennesopimus on tehty jamahdollistaa säännöllisten tallenteiden tekemisen.2016• Ollaan näkyvästi mukana valtakunnallisissahankkeissa.• Pori Sinfoniettan tallennesopimus ontehokkaassa käytössä.• Hyödynnetään eri projektirahoitusmallejaja toteutetaan niiden avulla maakunnallisia,kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyö- jakehittämishankkeita.• Hyödynnetään tehokkaasti verkottumismahdollisuuksia,mm. toimien maakunnallisenaedunvalvojana.Tavoitetaso2011• Ollaan aktiivisesti mukana useissa prosesseissa,projekteissa ja erilaisissa verkostoissa sekähankkeiden ohjausryhmissä.2016• Ollaan aktiivisesti mukana useissa prosesseissa,projekteissa ja erilaisissa verkostoissasekä hankkeiden ohjausryhmissä. Tuloksiahyödynnetään onnistuneesti.• Kulttuuritoimen palvelut ovat kulttuuritointaohjaavien lakien ja asetusten mukaisia.• Kulttuuripalveluja tuotetaan hallintokuntienrajat ylittäen vuorovaikutuksessa muidenhallintokuntien ja muiden Satakunnan kuntienkanssa.Tavoitetaso2011• Kulttuuritoimen tarjoamat palvelut integroidaanentistä tehokkaammin eri hallintokuntienpalveluohjelmiin.• Kulttuuriopetussuunnitelman laadinta käynnistyyyhdessä koulutoimen kanssa.• Kartoitetaan SOTE-yhteistyön mahdollisuuksiayhdessä sektorin toimijoiden kanssa sekäjatketaan seniorityötä.2016• Uusista toimintakäytännöistä on muodostunutluonteva osa eri hallintokuntien toiminnansuunnittelua.• Kulttuuriopetussuunnitelma on laadittuja käytössä.• SOTE-yhteistyö on käynnistynyt jakulttuuripalveluiden merkitys hyvinvoinninja terveyden edistäjänä on tunnustettu.• Seurataan kulttuurivaikutusten arvioinninvaltakunnallista kehitystyötä ja otetaan sentuloksena laaditut mittarit käyttöön.12 Kulttuuri 2016Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaKulttuuri 2016Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin toimintasuunnitelma 13


TOIMENPITEETosaaminenTOIMENPITEETosaaminenKriittinen menestystekijäKriittinen menestystekijäKriittinen menestystekijäKriittinen menestystekijäAsiantuntemusja vahvaosaaminenSuunnitelmallinenhenkilöstökoulutuspolitiikkaTyövoimanhallitturekrytointiHyvinvoivaja osaavahenkilöstöToimenpideToimenpideToimenpideToimenpide• Kulttuuritoimen laitokset ovat alansaehdottomia asiantuntijoita.• Vastataan palveluiden vaatimusten kasvuuntiedon ja kulttuurin kentän kasvaessa jamonimutkaistuessa.• Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti.• Tehdään koulutustarvekartoituksia.• Suunnataan täydennyskoulutus palvelemaanhenkilöstön osaamistarvetta.• Rekrytoidaan asiantuntevaa henkilöstöä.• Palkkaus- ja työoloja kehitetään asiantuntijuudenja osaamisen tason ylläpitämiseksi jalisäämiseksi.• Ennaltaehkäistään henkilöstön työperäisiäfyysisiä ja psyykkisiä kuormitustekijöitä.• Edistetään henkilöstön työhyvinvointia mm.yhteistyössä Satakunnan työterveyspalveluidenkanssa.Tavoitetaso2011• Ylläpidetään asiantuntemus ja vahva osaaminen.• Laitosten peruspalvelut tuotetaan vakituisellahenkilökunnalla.2016Tavoitetaso2011• Käynnistetään henkilöstön osaamiskartoituskaupungin henkilöstöstrategian mukaisesti.Koulutusta suunnataan, kehitetään ja toteutetaankartoitusten tuloksia hyödyntäen.2016Tavoitetaso2011• Kulttuuritoimi on kilpailukykyinenja kiinnostava työnantaja.• Noudatetaan kulttuurilautakunnalle esiteltyjävastuualueiden henkilöstösuunnitelmia.2016Tavoitetaso2011• Järjestetään virkistyspäiviä sekä kannustetaanhenkilöstöä omaehtoiseen liikuntaan, terveydenvaalimiseen ja kulttuuripalveluiden käyttöön.• Osallistutaan työterveys- ja henkilöstöpalveluidenjärjestämiin toimintoihin.• Ylläpidetään asiantuntemus ja vahva osaaminen.• Laitosten peruspalvelut tuotetaan vakituisellahenkilökunnalla.• Innovatiivisilla palveluilla tavoitetaan uusiaasiakasryhmiä.• Henkilöstökoulutus toimii tehokkaasti.• Kulttuuritoimi on kilpailukykyinenja kiinnostava työnantaja.• Noudatetaan kirjastoasetukseen henkilökunnankoulutuksesta kirjattuja määräyksiä.2016• Järjestetään virkistyspäiviä sekä kannustetaanhenkilöstöä omaehtoiseen liikuntaan, terveydenvaalimiseen ja kulttuuripalveluiden käyttöön.• Osallistutaan työterveys- ja henkilöstöpalveluidenjärjestämiin toimintoihin.14 Kulttuuri 2016Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaKulttuuri 2016Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin toimintasuunnitelma 15


City of Poriwww.pori.fi/kulttuuri

More magazines by this user
Similar magazines