Elinvoiman eväät - Kunnat.net

kunnat.net
  • No tags were found...

Elinvoiman eväät - Kunnat.net

Kansikuva: Heli Sorjonen© Suomen KuntaliittoHelsinki 2013Suomen KuntaliittoToinen linja 14, 00530 HelsinkiPuh. 09 7711, faksi 09 771 2291etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fiwww.kunnat.net


Mitä on elinvoimapolitiikka?Elinvoimapolitiikan tavoite on jatkuvan kehittymisenmahdollistaminen ja tukeminenkuntaorganisaatiossa ja paikallistaloudessayritysten, kuntalaisten, yhteisöjen ja yhteistyökumppaneidenpotentiaalia hyödyn täen.Elinvoimapolitiikassa otetaan huomioonkaikkien kuntapäätösten vaikutus paikallistaloudenkehittymiseen. Se voidaan jakaa• kuntaorganisaatioon• yritysten toimintaan• kuntalaisten valintoihin.Elinvoimapolitiikan keinovalikoimaan kuuluuelinkeinopolitiikan instrumenttien lisäksimarkkinoiden toimivuutta ja kuntapalveluidenkehittymistä tukevat hankintakäytännöt,kuntalaisten aktiivisuutta tukevapalveluiden organisointi, paikallista louttaja paikkakunnan vetovoimaisuutta tukevatinfrainvestoinnit jne.Elinvoimapolitiikan toteuttaminenon koko kuntakonsernin yhteinenasia ja sen johtamisesta vastaa kunnanylin johto.3


Elinvoiman eväätElinvoiman eväät – kunta elinvoimanjohtajana -hankkeen taustaElinvoiman eväät – kunta elinvoiman johtajana”on Kuntaliitossa valmisteltu kehittämishanke,jonka tavoitteena on vahvistaaja kehittää kuntien osaamista paikallisenelinvoiman edistämisessä.Kyse ei ole vain elinkeinopolitiikasta vaanlaajasti koko kunnan toimintaan liittyvästänäkökulmasta. Tavoitteena on tukea kuntientoimintaa hyvinvoinnin edellytysten luomisessaja uudenlaisessa elinkeinopolitiikassa.Tässä otetaan huomioon toimenpiteidensuorien vaikutusten ohella myös niidenvaikutukset paikallismarkkinoiden kehittymiseenja kuntalaisten arjen valintoihin.Kehittämistyö tukeutuu vahvasti kuntapilotteihin,joista kerättävä informaatio antaaviitekehyksen tutkimukselle ja kehittämisellesamalla kun se tarjoaa mukana oleville kunnillekehittämistukea elinvoimaa vahvistavientoimenpiteiden suunnittelussa.Hankekokonaisuuteen kuuluu useita teemallisiaosahankkeita, joissa kussakin pureudutaanjohonkin olennaiseen näkökulmaanelinvoimajohtamisessa.Hankkeessa mukana olevat pilottikunnat:Keskuskaupungit:Seutukaupungit:Maaseutukunnat:Hämeenlinna ja OuluAlavus ja ViitasaariPertunmaa ja Siikalatva4


Elinvoiman eväät ja kunnan rooli niiden kehittämisessäTeemoja joihin vaikutus ulottuuInstrumentteja, jotka toteutuksessa syytä tunteaJohtaminen kaupunkiorganisaatiossa- Kaikki kuntaorganisaation yksikötja palvelut vaikuttavat elinvoimaanVerkostojohtaminen ja markkinoidenkautta johtaminen – vaikutus kuntalaistensekä sidosryhmien tekemiseen javalintoihinOsaamisen johtajuus:• Koulutuspolitiikka ja omistajaohjaus• verkostojen kautta hankittu osaaminen• osaavan työvoiman saantiKuntalaisten muuttuvat roolit jaosallisuus päätöksenteossa japalveluiden kehittämisessäElinvoimaa nakertavien tekijöidenminimointi:• Syrjäytyminen, ikääntyminen…Hankinnat:• Palveluiden kehittäminen• Innovaatioiden edistäminen• Palvelusektorin kehitys• Sosiaaliset kriteerit – syrjäytymisen ehkäisyJohtajuus• elementtien tiedostaminen• toimintaympäristön antamat edellytykset• kokonaisuuden hallinta• strategiset valinnatEU:n valtiontukisäädökset:• Infrahankkeet• Toimitilat ja tontit• Työllisyyden hoito• SGEI ja maaseudun peruspalvelutKäyttäjälähtöisyydenedistäminen:• kuntalaisten/palvelujenkäyttäjien perinteinenkuuleminen• uudet innovatiivisetkeinot osallistaapalvelujen käyttäjätpalvelujen suunnitteluunja tuotantoonViihtyisä elinympäristö:• Sujuva arki• Luonto + rakennettu ympäristö• SaavutettavuusMillaisista tekijöistä elinvoima koostuu jaKuinka kunta voi siihen vaikuttaaElinvoimajohtaminen on kuntajohtamisenydintä, jossa elinvoimavaikutukset otetaanlaajasti huomioon päätöksenteossa samallakun luodaan edellytykset käytettävissä olevieninstrumenttien hyödyntämiselle.5


Elinvoiman eväätElinvoiman eväät -hankkeen vaiheistus jatulokset1. Teemakohtaiset osatutkimuksetja opinnäytetyöt• Kussakin osatutkimuksessa pureudutaanaiheeseen yhdestä näkökulmasta– elinkeinopolitiikan organisointi jajohtaminen– hankinnat– osuustoimintamalli– infra– elinvoimavaikutusten arviointi.• Tulokset hyödynnettävissä sellaisenaankunnissa, minkä lisäksi niitä käytetäänvaiheessa 2.• Osahankkeet määrittävät elinvoimajohtamisessatyökaluja kunnissa.2. Kunta elinvoiman johtajanapilotointiosio• Pilottikunnat määrittävät osahankkeidentulosten pohjalta elinvoimajohtamisenkeinojen käyttökelpoisuutta omassa toimintaympäristössään.• Koostavat itselleen elinvoimajohtamisentoimenpideohjelman.• Pilotointivaihe tuottaa materiaalia mallinnusvaihettavarten.3. Mallinnusvaihe• Kokoaa yhteen eri näkökulmia ja jäsentääeri toimenpiteiden mahdollisia yhteisvaikutuksia.• Luo pohjaa elinvoimaa vahvistaville toimintatavoille.• Parantaa päätöksentekijöiden edellytyksiäarvioida eri vaihtoehtojen elinvoimavaikutuksia.6


Projektin kokemukset koko kuntakentänkäyttöönKysymyksiä kuntapäättäjälle• Kuinka elinvoimanäkökulma otetaanhuomioon kuntasi strategiassa jatoimenpideohjelmissa?• Näkyykö se palveluiden organisoinnissa,hankintojen toteuttamisessa, infrahankkeissa,maankäytössä, koulutuspolitii -kassa, elinkeinopolitiikassa…?Elinvoimajohtamisen konsultointipakettiFCG ja Kuntaliitto tarjoavat tukea elinkeinopolitiikanvahvistamiseen.Lähtökohtana konsultoinnille on kunnantoimintaympäristö ja mahdollisuudet, joidenpohjalta tarkastellaan elinvoimajohtamisenulottuvuuksia.Työskentelyn teemoja ovat• Saavutettavuuden varmistaminen• Sijaintietujen hyödyntäminen• Vetovoimasta ja viihtyvyydestähuolehtiminen• Osaava työvoima• Yritysten uusiutumisen ja innovaatiokyvyntukeminen• Kuntien oman toiminnan uudistaminen jahankinnat• Yrittäjyyden edistäminen• Arviointi ja seuranta7


Lisätiedot:Suomen KuntaliittoJarkko Huovinenkehityspäällikköjarkko.huovinen@kuntaliitto.fipuh. 040 531 6655FCG Finnish Conculting Group OyJaakko Joensuuerityisasiantuntija, tiimipäällikköjaakko.joensuu@fcg.fipuh. 050 911 2093Jarmo AsikainenKehitysjohtajajarmo.asikainen@fcg.fipuh. 050 361 1357Suomen KuntaliittoToinen linja 14, 00530 HelsinkiPuh. 09 7711, faksi 09 771 2291www.kunnat.netFCG Finnish Consulting Group OyOsmontie 2400610 Helsinkiwww.fcg.fiHelsinki 2013

More magazines by this user
Similar magazines